REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie. Podstawa prawna:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie. Podstawa prawna:"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 18 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie z dnia r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie Podstawa prawna: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1. Art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - dalej KN 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. [zakres regulacji] Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej funduszem, oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 2. [przeznaczenie ZFŚS] 1. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej osobami uprawnionymi, z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 2. Działalność socjalna, o której mowa w pkt 1, obejmuje usługi świadczone na rzecz: 1) różnych form wypoczynku, 2) działalności kulturalno oświatowej, 3) działalności sportowo rekreacyjnej, 4) udzielania pomocy finansowej, 5) świadczenia pieniężne lub bony z tytułu zwiększonych wydatków w okresie świątecznym. 3. [administrowanie ZFŚS] Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie, zwany dalej Pracodawcą, gospodaruje środkami funduszu w zakresie określonym w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1316), w Regulaminie oraz w rocznym planie rzeczowo-finansowym. 1

2 4. [plan rzeczowo-finansowy] 1. Podstawę podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy. 2. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego sporządza pracodawca w postaci preliminarza, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 5. [charakter świadczeń] 1. Świadczenia socjalne z funduszu, zwane dalej świadczeniami, są przyznawane na wniosek osób uprawnionych i nie mają charakteru roszczeniowego. 2. Dopuszczalne jest organizowanie ze środków funduszu imprez masowych przeznaczonych dla wszystkich osób uprawnionych. 6. [przyznawanie świadczeń] Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w uzgodnieniu z działającymi w szkole związkami zawodowymi lub komisją socjalną, w skład której wchodzi przedstawiciel związków zawodowych. 7. [kryterium przyznawania świadczeń] Ustalanie celu, rodzaju i wysokości świadczenia jest dokonywane na podstawie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej (art. 8 ust.1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 2018r. poz. 1316). Rozdział 2. Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 8. [osoby uprawnione] 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są: 1) pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar zatrudnienia i staż pracy, zwani dalej pracownikami, 2) pracownicy, z którymi stosunek pracy został nawiązany na innej podstawie niż umowa o pracę, 3) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, zdrowotnych, macierzyńskich, 4) emeryci i renciści, dla których Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie była ostatnim miejscem zatrudnienia przed nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 5) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne, przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej w wieku do 18 roku życia a jeśli się kształcą w szkole do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. 2

3 9. [dokumentowanie prawa do korzystania z ZFŚS] 1. Osoby, o których mowa w 8 ust. 1 pkt 4, ubiegające się o świadczenia z funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszu poprzez przedłożenie PIT 40A o przyznaniu prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego w celu dokonania odpisu na fundusz socjalny. 2. PIT 40A, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego do sekretariatu szkoły. 3. Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w 8 ust. 5, należy złożyć zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki lub oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty, 4. Pracownicy uzupełniający etat w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie mają prawo korzystać ze wszystkich świadczeń. Rozdział 3. Zakres działalności socjalnej finansowanej z funduszu 10. [wypoczynek] W ramach usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku środki funduszu przeznacza się na dofinansowanie: 1. krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego (lub zakupionego) przez pracodawcę oraz indywidualnie przez osoby uprawnione do korzystania z funduszu w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, wyjazdów klimatycznych i zielonych szkół organizowanych w ciągu roku szkolnego dla dzieci; 2. krajowego wypoczynku osób uprawnionych w formie leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktyczno-leczniczych, 3. wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie ( wczasy pod gruszą ). 11. [procedury] 1. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, o którym mowa w 10 pkt 1, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 2 razy w ciągu roku kalendarzowego; 2. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w 10 pkt 2 i 3, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w roku kalendarzowym na jedno ze świadczeń - wczasy pod gruszą do 30 maja, pozostałe (w przypadku nieubiegania się o wczasy pod gruszą ) do 30 października; 3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w 10 pkt 2 i 3 jest złożenie wniosku na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Osoba uprawniona może ubiegać się tylko o jedną formę dofinansowania w roku kalendarzowym. Nie dotyczy to dofinansowania, o którym mowa w 10 pkt 1; 5. Warunkiem ubiegania się o świadczenie o którym mowa w 10 pkt 2 jest złożenie wniosku wraz z dołączoną fakturą lub rachunkiem potwierdzającym poniesione koszty leczenia; 6. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w 10 pkt 2 i 3, ustalana jest na podstawie tabeli stanowiącej odrębny załącznik do Regulaminu- nr 1 3

4 7. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży jest: 1) ukończenie przez dziecko 7. roku życia, 2) złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania wypoczynku dziecka na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, 3) dostarczenie dokumentów potwierdzających wypoczynek dziecka, w szczególności takich jak: zaświadczenie o pobycie wystawione przez właściciela ośrodka wypoczynkowego czy kwatery prywatnej lub inne w sposób jednoznaczny potwierdzające wypoczynek. 8. Kwota dofinansowania do wypoczynku dziecka to 50% dofinansowania na podstawie dołączonego zaświadczenia o pobycie dziecka. 9. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci następuje bezpośrednio na rachunek bankowy organizatora wypoczynku. 12. [świadczenie urlopowe nauczycieli] Niezależnie od dofinansowania, o którym mowa w 10 pkt 2 i 3, nauczycielom przysługuje świadczenie urlopowe na zasadach określonych w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela. 13. [działalność kulturalno-oświatowa i sportowo - rekreacyjna] 1. Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego przez Pracodawcę, polegające na: a) dofinansowaniu działalności kulturalno oświatowej poprzez: zakup biletów do kina, teatru, opery, muzeum, na koncerty, wernisaże, wystawy i inne imprezy o charakterze kulturalno oświatowym, b) dofinansowaniu działalności sportowo rekreacyjnej poprzez: usługi zakupione u wyspecjalizowanych w tym zakresie organizatorów lub organizowanych przez Pracodawcę w formie wycieczek grupowych, przyznaje się wszystkim osobom uprawnionym na podstawie decyzji Pracodawcy podjętej z jego inicjatywy. 14. [procedury] 1. Finansowanie imprez masowych, o których mowa w 13 pkt 1, odbywa się w całości lub w części ze środków funduszu. Ogłoszenie o imprezie udostępnia się na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, a uprawnionych emerytów i rencistów informuje się telefonicznie, smsem lub w wyjątkowych przypadkach listownie. Osoby uprawnione, które nie biorą udziału w imprezie, nie mają prawa do żadnego ekwiwalentu z tego tytułu. 2. Kwotę dofinansowania do imprezy masowej, organizowanej przez Pracodawcę, ustala Pracodawca po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej. 15. [bony, talony] 1. Ze środków funduszu mogą być zakupione bony, talony w okresie świątecznym, po uprzednim złożeniu wniosku przez osobę uprawnioną. 4

5 2. Zamiast bonów, talonów, mogą być udzielone świadczenia pieniężne, po uprzednim złożeniu wniosku przez osobę uprawnioną, po ogólnej decyzji pracodawcy wraz z komisją socjalną. 3. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie złożonego wniosku osoby uprawnionej, który należy złożyć do 30 października każdego roku, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 4. Wysokość dofinansowania, o którym mowa, ustalana jest na podstawie tabeli stanowiącej odrębny załącznik nr Wnioski złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. 16. [pomoc finansowa] 1. Pomoc finansową w formie bezzwrotnej zapomogi losowej przyznaje się uprawnionym osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji rodzinnej i życiowej, tj. tym, którzy dotknięci zostali poważnym, nagłym zdarzeniem losowym lub nagłą chorobą. 2. Wniosek o udzielenie bezzwrotnej zapomogi powinien być udokumentowany aktualnymi dowodami, potwierdzającymi stan faktyczny, w szczególności takimi jak: 1) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę bądź inny dokument potwierdzający zaistnienie nagłej choroby, 2) zaświadczenie o nagłym zdarzeniu, 3) protokół policyjny, straży pożarnej 4) opinia rzeczoznawcy, 5) lub inne odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub podmioty. 6. Przyznanie zapomogi bezzwrotnej następuje na wniosek osoby uprawnionej. 7. Warunkiem ubiegania się o pomoc finansową jest złożenie wniosku na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 6. Pomoc finansowa przyznawana jest w określonej wysokości według tabeli załącznik nr [pożyczki mieszkaniowe] 1. Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana z funduszu udzielana jest w formie pożyczki mieszkaniowej, co stanowi odrębny regulamin w SAPO w Lipnie. Rozdział 4. Zasady przyznawania świadczeń 18. [zasady ogólne] 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. 2. Świadczenia indywidualne przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej. 3. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje pracodawca, czyli Dyrektor Szkoły Podstawowej w uzgodnieniu z Komisją Socjalną działającą w szkole. 4. Decyzja w sprawie organizacji imprezy masowej dla wszystkich osób uprawnionych podejmuje Pracodawca po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej. 5

6 19. [ustalanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych] 1. Wysokość świadczeń funduszu jest ustalana na podstawie złożonego przez osobę uprawnioną do 30 maja każdego roku kalendarzowego oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto, przypadającym na jednego członka jego rodziny za rok poprzedzający, w którym przyznaje się świadczenie wraz z kserokopią rocznej deklaracji podatkowej (PIT) osoby uprawnionej i jej współmałżonka załącznik nr W przypadku osoby uprawnionej, która nie złoży oświadczenia o dochodach lub złoży po terminie udziela się świadczenia w najniższej kwocie na podstawie tabeli stanowiącej odrębny załącznik. 3. Podstawą ustalenia średniego miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny są łączne dochody brutto współmałżonków oraz dzieci, jeżeli uzyskały dochód za rok poprzedzający wniosek o uzyskanie świadczenia (wskazane w zeznaniach podatkowych oraz inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym) podzielone przez liczbę 12 i przez liczbę członków rodziny. Rozdział 5. Tryb rozpatrywania wniosków Wszystkie składane wnioski będą rozpatrywane w ciągu 2-3 tygodni od wskazanego terminu w Regulaminie, do którego należy złożyć wniosek, ubiegając się o określony rodzaj świadczenia. 20 Rozdział 6. Źródła finansowania zakładowej działalności socjalnej 21. [odpis] Fundusz, z którego finansowana jest zakładowa działalność socjalna, tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. 22. [wysokość odpisów] 1. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 2. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), i 110% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku. 3. Na jednego pracownika młodocianego wysokość odpisu podstawowego stanowi w 6

7 pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust Wysokość odpisu podstawowego na pracownika zatrudnionego na obszarze, na którym występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska, stanowi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, zwiększa się odpis podstawowy o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust Zwiększa się fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy. 8. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 23. [inne źródła] Środki funduszu zwiększa się o: 1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, 2) odsetki od środków funduszu, 3) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 4) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego, 5) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 6) inne środki określone w odrębnych przepisach (np. art. 108 Kodeksu pracy). 24. [niepodzielność środków] Odpisy i zwiększenia, o których mowa w regulaminie, tworzą jeden fundusz. 25. [niewykorzystane środki] Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Rozdział 7. Postanowienia końcowe 26. [ewidencja działalności socjalnej] Pracodawca prowadzi ewidencję rodzajów oraz wysokości świadczeń udzielonych poszczególnym osobom uprawnionym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 27. [zmiana Regulaminu] Zmiana postanowień Regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego ustalenia. 28. [uzgodnienie] 7

8 Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy. 29. [wejście w życie] Regulamin wchodzi w życie z dniem r. poprzez podanie do wiadomości i umieszczenie na stronie internetowej szkoły: spwichowo.opx.pl Uzgodniono w dniu:..... (podpisy przedstawicieli organizacji związkowych i pieczęć organizacji).. (podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 8

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tabela dofinansowania do wypoczynku Lp. Dochód na osobę w rodzinie brutto Kwota dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie, leczenia sanatoryjnego lub wczasów profilaktycznoleczniczych 1. Do 1500 zł 750 zł 2. Od 1510 do 2500 zł 700 zł 3. Od 2510 zł do 3500 zł 650 zł 4. Od 3510 zł do 4500 zł 600 zł 5. Powyżej 4510 zł 500 zł 6. Brak oświadczeń o dochodach, lub oświadczenia złożone po terminie 250 zł Uwaga: W przypadku mniejszej kwoty środków z ZFŚS wysokość przyznanych środków może ulec zmniejszeniu)... (podpis i pieczątka dyrektora szkoły) Uzgodniono: (podpisy przedstawicieli organizacji związkowych i pieczęć organizacji) 9

10 Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tabela: rodzaje i wysokość przyznawanych środków na udzielanie pomocy materialnej w formie finansowej lub w formie bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi przez osoby uprawnione Lp. Dochód na osobę w rodzinie brutto Świadczenia pieniężne lub bony, talony Pomoc finansowa - losowa 1. Do 1500 zł 600 zł 1000 zł 2. Od 1510 do 2500 zł 550 zł 900 zł 3. Od 2510 zł do 3500 zł 500 zł 800 zł 4. Od 3510 zł do 4500 zl 450 zł 700 zł 5. Powyżej 4510 zl 400 zł 600 zł 6. Brak oświadczeń o dochodach, lub oświadczenia złożone po terminie 200 zł 300 zł Uwaga: W przypadku mniejszej kwoty środków z ZFŚS wysokość przyznanych środków może ulec zmniejszeniu) Uzgodniono:.. (podpis i pieczątka dyrektora szkoły) (podpisy przedstawicieli organizacji związkowych i pieczęć organizacji) 10

11 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Preliminarz przychodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok.. 1. Środki niewykorzystane w roku poprzednim:.. 2. Planowane przychody ZFŚS w roku bieżącym: a) Odpis na zatrudnionych nauczycieli:.. b) Odpis na zatrudnionych pracowników administracji i obsługi:. c) Odpis na nauczycieli emerytów i rencistów:.. d) Odpis na pozostałych emerytów i rencistów:.. e) Odsetki ze środków ZFŚS zgromadzonych na rachunku bankowym: f) Inne:.. 3. Planowane środki do dyspozycji: a) Niewykorzystane w roku ubiegłym: b) Przychody w roku bieżącym: 4. Planowane wydatki na cele socjalne: a) Świadczenia urlopowe nauczycieli:. b) Dofinansowanie wypoczynku: c) Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży:.. d) Dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej: e) Dofinansowanie działalności sportowo rekreacyjnej:.. f) Świadczenia finansowe: g) Zapomogi losowe:.. h) Pozostałe: Uzgodniono dnia:. (przedstawiciel organizacji związkowej). (podpis Dyrektora) 11

12 Załącznik Nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Oświadczenie o dochodach z dnia Ja, niżej podpisany/a I. Oświadczam, że moja rodzina uprawniona do korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych składa się z następujących osób*: 1. (imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 2.. (imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 3.. (imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 4. (imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 5. (imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) 6.. (imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa) II. III. Świadom odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy, oświadczam, że moja rodzina w przeliczeniu na jedną osobę uzyskała w roku ubiegłym dochód** w wysokości zł (brutto). Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym skorzystam z następujących form dofinansowania*** 1. Dofinansowanie wypoczynku pracowników organizowanego we własnym zakresie, tzw. wczasów pod gruszą, wczasów profilaktycznych, pobytu w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji, 2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w formie kolonii wypoczynkowych, obozów, zimowisk, obozów sportowych, rajdów, wyjazdów klimatycznych, białych i zielonych szkół dla. osób, 3. Inne świadczenia (proszę wymienić jakie??)... 12

13 (proszę podkreślić/wymienić o jakie formy świadczeń uprawniona osoba zamierza ubiegać się w roku kalendarzowym?) Przez członka rodziny uprawnionego do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy rozumieć pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne, przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej, w wieku do 18 roku życia a jeśli się kształcą w szkole do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Dochód oblicza się sumując dochód pracownika i współmałżonka oraz dzieci, jeżeli uzyskały dochód, wykazany w zeznaniach podatkowych oraz inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym, za rok ubiegły dzieląc przez 12 m cy i dzieląc przez liczbę członków rodziny. Niewłaściwe skreślić, w pozostałych wpisać liczbę osób korzystających. Do wniosku dołączam kserokopię zeznania podatkowego za rok ubiegły. (data i podpis pracownika składającego oświadczenie).. (data i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie) Nr konta bankowego (dotyczy emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi):.. 13

14 Załącznik Nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wniosek o udzielenie świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Imię i nazwisko... Adres zamieszkania. Stanowisko Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie proszę o udzielenie świadczenia w formie:.. (podpis wnioskodawcy) Przyjęto:... (data i podpis przyjmującego) Nr konta bankowego (dotyczy emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi):.. 14

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. [zakres regulacji] Regulamin zakładowego funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH NR 1 W NOWYM SACZU. Rozdział I POSTANOWIENIA WSTEPNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH NR 1 W NOWYM SACZU. Rozdział I POSTANOWIENIA WSTEPNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH NR 1 W NOWYM SACZU Podstawa prawna: Rozdział I POSTANOWIENIA WSTEPNE 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaniu Przepisy wstępne. 1 Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 04/16 Dyrektora Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze z dnia 29.09.2016.r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie. Przepisy ogólne

Regulamin wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2012 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 01.08.2012 r. Regulamin wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zwany dalej Funduszem ) dla Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku Postanowienia ogólne 1 1.Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Zasady tworzenia Funduszu

I. Zasady tworzenia Funduszu 3 1. Podział środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności opracowuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z komisją socjalną. 2. Środkami ZFŚS administruje dyrektor. 3. Środki Funduszu niewykorzystane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Ocicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Ocicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Ocicach 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem I. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie.

Regulamin wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2017 Dyrektora ZS 1 w Legionowie z dnia 01.03.2017 Regulamin wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BRZESZCZACH

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BRZESZCZACH REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BRZESZCZACH I. Przepisy wstępne. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W PODGÓRZU. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. [zakres regulacji] 2. [przeznaczenie ZFŚS]

SZKOŁA PODSTAWOWA W PODGÓRZU. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. [zakres regulacji] 2. [przeznaczenie ZFŚS] Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu z dnia 18 maja 2015r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA W PODGÓRZU Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2015 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłataja w Myszkowie z dnia 16 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2015 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłataja w Myszkowie z dnia 16 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 124/2015 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłataja w Myszkowie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie: zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne Ojrzanów, dnia 01.09.1998 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE 1. Podstawy prawne Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Po zmianach w 2011 R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I Liceum Ogólnokształcący im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA NR 2/2010 Z DNIA 19.02.2010R. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU Ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Rozdział I Postanowienie wstępne.

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Rozdział I Postanowienie wstępne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Rozdział I Postanowienia wstępne Rozdział II Źródła tworzenia funduszu Rozdział III Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i usług socjalnych Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku I. Podstawy opracowania regulaminu 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach. I. Przepisy ogólne. 1. Regulamin opracowano na podstawie : - ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie. dr Magdalena Kasprzak

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie. dr Magdalena Kasprzak Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie dr Magdalena Kasprzak Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie 1. Zasady tworzenia i funkcjonowania ZFŚS w oświacie. 2. Odpisy na ZFŚS (na pracowników,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu. Podstawa prawna

R E G U L A M I N gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu. Podstawa prawna R E G U L A M I N gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu Podstawa prawna 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SPOCJALNYCH Zespołu Szkół w Kwilczu. obowiązujący od 01 stycznia 2014 roku.

R E G U L A M I N. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SPOCJALNYCH Zespołu Szkół w Kwilczu. obowiązujący od 01 stycznia 2014 roku. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SPOCJALNYCH Zespołu Szkół w Kwilczu obowiązujący od 01 stycznia 2014 roku (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej. 1. Podstawy prawne

REGULAMIN korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej. 1. Podstawy prawne REGULAMIN korzystania ze środków 1. Podstawy prawne Załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 8/12 Dyrektora Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej z dnia 21.12.2012r. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Lp. Treść Dochody Koszty 1. Naliczanie Funduszu Dofinansowanie a) Stan Funduszu z roku ubiegłego b) Odpis:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU I Podstawy opracowania regulaminu 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach 1 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany w uzgodnieniu z organizacjami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY W POZNANIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY W POZNANIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 IM. JANA BRZECHWY W POZNANIU Podstawy prawne: 1. W Zespole Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Szkole Podstawowej im.jana Pawła II w Michałowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Szkole Podstawowej im.jana Pawła II w Michałowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im.jana Pawła II w Michałowicach 1 I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę prawną działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 13 marca 2018 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. I. Postanowienia ogólne

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. I. Postanowienia ogólne Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU I. Podstawy opracowania regulaminu. 1 Zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 08 stycznia 2009.r REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie 1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Page 1 of 12 Stary Brześć 2013 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Page 2 of 12 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PODSTAWA PRAWNA: Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz.163; nr

Bardziej szczegółowo

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Gidlach I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności socjalnej określają: ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie Regulamin wchodzi do użytku z dniem 4 października 2016 r. 1 1 Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Brzechwy w LUCYNOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Brzechwy w LUCYNOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2016 Dyrektora Szkoły z dnia 14 marca 2016 r. SPL.011.7.2016 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Brzechwy w LUCYNOWIE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych, zwany dalej Regulaminem określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Wyszkowie.

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2012 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie z dnia 18 czerwca 2012 roku. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy I Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.1159.2017.VII z dnia 20 września 2017 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Zakładowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CHEŁMSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie ul.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie ul. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie ul. Radzymińska 227 I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo