Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Czerwiec

2 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.) 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów. 15 Część B (okres od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.) 2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań Część C (okres od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.) 2.5. Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji Rekomendacje na następny rok szkolny Kontrola Kontrole planowe. 58 Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki kontroli planowych Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole podstawowej Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty Część B (okres od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki kontroli planowych Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 2

3 Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego Część C (okres od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.) Wnioski wynikające z kontroli planowych Kontrole doraźne (okres od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli doraźnych Informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania kontroli Wyniki kontroli doraźnych Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych 4. Wspomaganie (okres od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.) Informacje opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie wspomagania szkół i placówek Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Inne działania wspomagające Wnioski z działalności wspomagającej

4 1. Wstęp Sprawozdanie prezentuje wyniki nadzoru sprawowanego nad szkołami i placówkami województwa lubelskiego w ostatnich trzech miesiącach roku szkolnego 2013/2014, jak również w okresie od września do końca maja w roku szkolnym 2014/2015. Wyniki nadzoru, potwierdzają, że w placówkach oświatowych naszego województwa następuje systematyczna implementacja podstawowych założeń polityki oświatowej państwa w zakresie wyznaczonym zarówno ewaluacją zewnętrzną, jak i tematyką kontroli prowadzonych w ostatnich trzech miesiącach poprzedniego roku szkolnego, jak też w roku szkolnym 2014/2015 (do końca maja). Zakres prowadzonych badań ewaluacyjnych był zróżnicowany, z jednej strony określony priorytetami Ministra Edukacji Narodowej, z drugiej wskazany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, nadto różnił się w poszczególnych okresach objętych niniejszym sprawozdaniem, inaczej kształtował się w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedniego roku szkolnego, inaczej w roku obecnym. W kolejnych częściach sprawozdania określono zakresy problemowe badań, zamieszczono szczegółowe analizy odniesione do wymagań badanych w danym okresie i w danych typach szkół i placówek naszego województwa, uzupełnione danymi statystycznymi, nadto sformułowano uogólnione wnioski wynikające z przeprowadzonych ewaluacji. Wyniki przeprowadzonych ewaluacji dają generalnie pozytywny obraz pracy szkół i placówek województwa lubelskiego poddanych tej formie nadzoru w roku szkolnym 2013/2014 (w okresie od czerwca do końca sierpnia) i w roku szkolnym 2014/2015 (do końca maja 2015 r.). Coraz częściej, na co wskazują działania szkół i placówek oraz podejmowane przez nie inicjatywy, badania ewaluacyjne, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, postrzega się w kategoriach realnej szansy na poprawę jakości własnej pracy, a nie narzuconego formalnego wymogu. Biorąc pod uwagę poziom spełniania wymagań, można uznać, że w zdecydowanej większości poddanych ewaluacji szkół i placówek województwa lubelskiego nie wystąpiły zagrożenia realizacji wymagań państwa w zakresach objętych badaniami, jakkolwiek należy też zauważyć, że w okresie, do którego odnosi się niniejsze sprawozdanie, zaobserwowano wzrost, w stosunku do lat poprzednich, liczby szkół i placówek, w przypadku których większość badanych obszarów ich funkcjonowania nie spełniała podstawowych wymagań państwa. Podkreślić trzeba jednak, że te szkoły i placówki stanowią znikomy odsetek wszystkich objętych ewaluacjami. Przeprowadzone ewaluacje zewnętrzne wskazują na kilka zasadniczych obszarów rozwoju, które powinny stać się przedmiotem szczególnej uwagi, zarówno w szkołach już poddanych badaniom, jak i w placówkach, które proces ten mają przed sobą. Wymienić można tu: 1/ kwestie związane z projektowaniem, realizacją monitorowania oraz analiz wewnętrznych procesów i działań, formułowaniem wniosków i rekomendacji oraz ich wdrażaniem; 2/ problemy dotyczące projektowania i wdrażania indywidualnych oddziaływań adresowanych do uczniów/wychowanków; 3/ zagadnienie organizacji współpracy nauczycieli w realizacji procesów edukacyjnych i wzajemnego wsparcia, zwłaszcza w odniesieniu do ewaluacji pracy własnej. 4

5 Stwierdzone w badaniach ewaluacyjnych trudności wskazują na potrzebę wspomagania pracy szkół (dyrektorów i nauczycieli) w tym zakresie, tj. dostarczania informacji o możliwych pozytywnych rozwiązaniach w postaci dobrych praktyk, przede wszystkim jednak wymiany spostrzeżeń na temat istoty wymagań i wartości stanowiących ich podstawę. W tym zakresie wypracowano już w lubelskim kuratorium pewne propozycje wsparcia szkół i placówek. Jest to projekt Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych (LFTPO), którego celem jest wymiana doświadczeń między szkołami, propagowanie przykładów dobrych praktyk, inicjowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i edukacyjnych, wspomaganie szkół i placówek zainteresowanych współpracą z Forum oraz wzmacnianie motywacji do podnoszenia jakości pracy, jak również promowanie idei ewaluacji. Druga propozycja związana jest z przyjęciem nowej formuły narad z dyrektorami szkół inaugurującymi nowy rok szkoły. Ich program poszerzono o wystąpienia dyrektorów/nauczycieli, którzy, odnosząc się do własnych doświadczeń, przedstawiają rozwiązania pedagogiczne stosowane w ich placówkach, także w kontekście szerszych założeń teoretycznych wynikających z badań pedagogicznych, prezentują także doświadczenia związane z prowadzoną przez nich ewaluacją. Formuła taka umożliwiła nie tylko zapoznanie się z ciekawymi propozycjami edukacyjnymi, ale daje wgląd w najnowsze wyniki badań pedagogicznych, pokazując tym samym możliwość wykorzystania opracowań teoretycznych i wyników badań zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkół/placówek. Poza działaniami podejmowanymi przez zewnętrzny nadzór pedagogiczny, ogromną rolę w podnoszeniu jakości pracy szkół i placówek ma do spełnienia nadzór wewnętrzny i wewnętrzne procesy ewaluacji. Warto zatem podkreślić, że przedstawione w niniejszym sprawozdaniu wnioski dotyczące tych obszarów pracy szkół, które wymagają rozwoju, powinny zostać objęte w szkołach szczególną refleksją. Kontrole planowe przeprowadzone od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. oraz od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r. dotyczyły następujących zakresów: 1/ Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. 2/ Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 3/ Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. 4/ Prawidłowości organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej. 5/ Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednocześnie prowadzono kontrole doraźne w związku z informacjami pozyskanymi od organów prowadzących, rodziców, nauczycieli, uczniów, prokuratury, Rzecznika Praw Dziecka, jak również na skutek stwierdzenia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej. 5

6 z: Ujawnione w wyniku kontroli planowych i doraźnych nieprawidłowości związane były a) formułowaniem zapisów statutowych dotyczących zasad oceniania wewnątrzszkolnego, w tym formułowania wymagań edukacyjnych i informowanie o nich zainteresowane podmioty, b) ustalaniem warunków i trybu sposobu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych, c) przestrzeganiem przepisów dotyczących procedury uchwalania programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, d) określaniem strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, e) określaniem w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych zakresu współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, f) powierzaniem realizacji zajęć rewalidacyjnych osobom posiadającym wymagane kwalifikacje, g) konstruowaniem przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Odnosząc się do tych nieprawidłowości, należy odnotować, że wśród ich przyczyn znalazła się nie tylko niedostateczna znajomość przepisów prawa wśród kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi czy ich niewłaściwa interpretacja, ale także brak możliwości realizacji przepisów uwarunkowany niedostatkiem środków finansowych, zwłaszcza w małych miejscowościach i w środowiskach wiejskich. Stwierdzone nieprawidłowości wymagają od nadzoru pedagogicznego dalszych działań kontrolnych oraz zaplanowania systemowego wspomagania we wskazanych zakresach i objęcia nimi szerszej grupy szkół. Zdiagnozowane potrzeby wskazują na konieczność informowania szkół i upowszechniania zapisów prawa oświatowego. 6

7 2. Ewaluacja Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.) 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2013/2014 (w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.) przeprowadzono 55 ewaluacji zewnętrznych, w tym 4 całościowe oraz 51 problemowych, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/14 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Licea profilowane Szkoły specjalne Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty 10. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowo-wychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt Kolegia pracowników służb społecznych Suma

8 W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano 366 ewaluacji, w tym 235 w szkołach samodzielnych i 131 w zespołach szkół. Od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. przeprowadzono 55 ewaluacji, w tym 46 w szkołach samodzielnych i 9 w zespołach szkół. W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano przeprowadzenie 366 ewaluacji, w tym: 45 ewaluacji całościowych oraz 321 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 57 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 139 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 4 ewaluacje; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 7 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 4 ewaluacje; f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 2 ewaluacje; g) wybranych przez kuratora oświaty ewaluacji. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań Od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. przeprowadzono 55 ewaluacji, w tym 4 ewaluacje całościowe oraz 51 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty: 8

9 a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 18 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 10 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 4 ewaluacje; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 6 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 3 ewaluacje; f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 4 ewaluacje; g) wybranych przez kuratora oświaty - 6 ewaluacji. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań W roku szkolnym 2013/2014 (do 31 sierpnia 2014 roku) zrealizowano 368 ewaluacji, co stanowi 100,5% planu, w tym 45 ewaluacji całościowych - 100% planu, 323 ewaluacje problemowe 100,6% planu, w ramach wymagań: a) wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/ ewaluacji - 100,9% planu; b) wybranych przez kuratora oświaty ewaluacji - 100% planu. W roku szkolnym 2013/2014 (do 31 sierpnia 2014 roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 5 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), stwierdzając: zasadność zgłoszonych zastrzeżeń w całości 1 przypadek; zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń 2 przypadki; brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń 2 przypadki. 9

10 2.2. Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach). Poziom A B C D E I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Wymaganie Razem *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych II. Przedszkola specjalne* Wymaganie Poziom A B C D E *dotyczy również oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych III. Szkoły podstawowe* Razem Wymaganie Poziom Razem A B C D E

11 *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IV. Gimnazja* Wymaganie Poziom A 0 B C D E Razem *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 3 Poziom A B C D V. Licea ogólnokształcące* Wymaganie Razem E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VI. Technika* Poziom A B C D Wymaganie Razem E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 11

12 Poziom A B VII. Zasadnicze szkoły zawodowe* Wymaganie Razem C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VIII. Licea profilowane* Poziom Wymaganie Razem A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IX. Szkoły specjalne* Poziom A Wymaganie Razem B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 12

13 X. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3e-3h ustawy o systemie oświaty* Poziom Wymaganie Razem A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych XI. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wymagania Poziom Razem A B C D E XII. Biblioteki pedagogiczne Poziom Wymaganie Razem A x x x x 2 B x x x x 1 C x x x x D x x x x E x x x x Poziom XIII. Placówki doskonalenia nauczycieli Wymaganie A x x x x B x x x x C x x x x D x x x x E x x x x Razem 13

14 XIV. Placówki oświatowo-wychowawcze Poziom Wymaganie Razem A x x x x x x x 2 B x x x x x x x 4 C x x x x x x x 2 D x x x x x x x E x x x x x x x Poziom A B C D E XV. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy Wymaganie XVI. MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Razem Poziom Wymaganie Razem A x 4 B x 5 C x 1 D x 2 E x 0 Poziom A B C D E Poziom A B C D E XVII. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Wymaganie Razem x x x x x x XVIII. Kolegia pracowników służb społecznych x x x x x x 4 x x x x x x 0 x x x x x x 0 x x x x x x 0 Wymaganie Razem 14

15 Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych obszarów Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Lp. Badane wymaganie 1 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2 "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3 Respektowane są normy społeczne 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Mocne strony Wyniki ewaluacji 1. Widoczny wpływ wdrażanych wniosków z monitorowania procesów wspomagania i edukacji dzieci na osiągane efekty edukacyjne. 2. Dostosowanie procesu wspomagania rozwoju dzieci do ich indywidualnych potrzeb, zwłaszcza w zakresie metod pracy. 1. Dostosowanie pracy przedszkola do zalecanych warunków realizacji podstawy programowej. 2. Ogniskowanie uwagi na osiągnięciach każdego dziecka i ich analiza w kontekście możliwości rozwojowych wychowanków. 3. Wykorzystywanie wyników analiz do opracowania wniosków i rekomendacji dotyczących dalszej pracy z dziećmi. 1. Budowanie przyjaznych, sprzyjających rozwojowi dzieci relacji nauczycielwychowanek, nauczyciel-rodzice. 2. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, dzięki zintegrowanym oddziaływaniom opiekuńczym i wychowawczym ukierunkowanym na kształtowanie właściwych zachowań. 3. Osiągane efekty w postaci odpowiedzialnych i zgodnych z uznanymi normami zachowań dzieci w relacjach społecznych. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Słabe strony 1. Niewykorzystywanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi dzieci (w 2 badanych przedszkolach). Nie stwierdzono słabszych stron pracy badanych placówek w zakresie wymagania. 1. Pomijanie współpracy z rodzicami w zakresie analizy i modyfikowania działań wychowawczych prowadzonych w placówce (w 3 badanych przedszkolach). W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 15

16 Przedszkola specjalne* (od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie placówek) Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2 "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3 Respektowane są normy społeczne 4. Inne:. (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 16

17 Szkoły podstawowe* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3. Respektowane są normy społeczne 4. Inne: 1/ Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 2/ Szkoła lub placówka organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Ocenianie umożliwiające uczniom efektywne uczenie się. 2. Atmosfera wsparcia, motywująca do uczenia się. 3. Organizowanie procesu edukacyjnego z wykorzystaniem korelacji międzyprzedmiotowych umożliwiających wiązanie różnych dziedzin wiedzy. 1. Wykorzystywanie prowadzonych diagnoz wstępnych do planowania metod i form pracy oraz wsparcia uczniów w procesie edukacyjnym. 2. Ogniskowanie uwagi na osiągnięciach każdego dziecka i ich analiza w kontekście możliwości rozwojowych uczniów i ich potrzeb. 3. Wykorzystywanie wyników analiz do opracowania wniosków i rekomendacji dotyczących dalszej pracy z uczniami. 1. Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów. 2. Współpraca uczniów i zaangażowanie w działania podejmowane przez samorząd uczniowski, zwłaszcza o charakterze charytatywnym oraz integrującym środowisko uczniów. 3. Respektowanie przez zdecydowaną większość uczniów oraz kadrę zasad współżycia przyjętych w placówce. 1. Dostosowywanie oferty zajęć dla uczniów do ich indywidualnych preferencji i potrzeb. 2. Ścisła i ukierunkowana na wsparcie uczniów współpraca szkół z instytucjami zewnętrznymi świadczącymi pomoc uczniom. 3. Regularność prowadzonych w szkołach analiz wyników sprawdzianu oraz innych badań wewnętrznych. Ewaluacją całościową objęto 3 szkoły. 1. Tworzenie spójnej wizji pracy szkoły, uwzględniającej specyfikę środowiska uczniowskiego i potrzeby, przy akceptacji rodziców i uczniów. 2. Działania ukierunkowane na promowanie wartości edukacji i idei uczenia się przez całe życie, wsparte ścisłą współpracą ze środowiskiem lokalnym. 3. Prężna i wielopłaszczyznowa współpraca szkół z instytucjami zewnętrznymi ukierunkowana na realizację celów szkoły. 1. Ograniczony zakres wykorzystywania metod umożliwiających uczenie się uczniów od siebie. 2. Brak zaangażowania w poszukiwanie i wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów. 1. Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów, mimo iż są wdrażane, nie przynoszą oczekiwanych efektów w postaci wzrostu poziomu tych osiągnięć badanych sprawdzianem zewnętrznym. 1. Pomijanie współpracy z rodzicami, a także uczniami w zakresie analizy i modyfikowania działań wychowawczych prowadzonych w placówce (w 2 badanych szkołach). 1. Małe ukierunkowanie pracy szkół na analizę wyników publikowanych zewnętrznych badań pedagogicznych i wykorzystywanie ich w planowaniu procesu edukacyjnego. 2. Odczuwany przez część uczniów brak wsparcia ze strony nauczycieli, zwłaszcza w sytuacji występowania trudności. Słabsze strony pracy stwierdzono tylko w 1 spośród 3 szkół podstawowych poddanych ewaluacji całościowej: 1. Ograniczony udział rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły. 2. Ograniczony zakres pozyskiwania informacji o losach absolwentów i doraźne ich wykorzystywanie, głównie w realizacji celów promocyjnych i wychowawczych. *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 17

18 Gimnazja* Lp. Badane wymaganie 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3. Respektowane są normy społeczne 4. Inne: 1/ Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 2/ Szkoła lub placówka organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Mocne strony 1. Motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się poprzez angażowanie ich do współpracy w czasie lekcji i innych zajęć w szkole. 2. Wpływ uczniów na przebieg procesu uczenia się i sposób pracy na zajęciach. 3. Budowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za własny rozwój. 1. Wykorzystywanie prowadzonych diagnoz wstępnych do planowania metod i form pracy oraz wsparcia uczniów w procesie edukacyjnym. 2. Ogniskowanie uwagi na osiągnięciach każdego ucznia i ich analiza w kontekście możliwości rozwojowych uczniów i ich potrzeb. 3. Wykorzystywanie wyników analiz do opracowania wniosków i rekomendacji dotyczących dalszej pracy z uczniami. 1. Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów. 2. Współpraca uczniów i zaangażowanie w działania podejmowane przez samorząd uczniowski, zwłaszcza o charakterze charytatywnym oraz integrującym środowisko uczniów. 3. Respektowanie przez zdecydowaną większość uczniów oraz kadrę zasad współżycia przyjętych w placówce. Ewaluacją objęto 4 gimnazja. 1. Dostosowywanie oferty zajęć dla uczniów do ich indywidualnych preferencji i potrzeb; przemyślana indywidualizacja pracy z uczniem. 2. Ścisła i ukierunkowana na wsparcie uczniów współpraca szkół z instytucjami zewnętrznymi świadczącymi pomoc uczniom. 3. Regularność prowadzonych w szkołach analiz wyników sprawdzianu oraz innych badań wewnętrznych, budowanie na ich podstawie rekomendacji, których wdrażanie i efektywność podlegają stałemu monitorowaniu. Objęte ewaluacją całościową 1 gimnazjum spełniło wymagania: 1., 4., 7., 8., 9., 10., 12. na poziomie wysokim (B). Wszystkie działania edukacyjne podejmowane w szkole pozostają spójne z wartościami uznanymi przez społeczność szkolną i wyeksponowanymi w koncepcji jej pracy. Wyniki ewaluacji Słabe strony Słabsze strony pracy stwierdzono w 1 na 4 badane gimnazja: 1. Kształtowanie procesu edukacyjnego w sposób niebudzący zainteresowania i zaangażowania części uczniów. 2. Brak nauczycielskiego wsparcia budującego u uczniów wiarę w ich możliwości. Słabsze strony pracy stwierdzono w 1 na 4 badane gimnazja: 1. Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów nie przynoszą oczekiwanych efektów w postaci wzrostu poziomu tych osiągnięć badanych sprawdzianem zewnętrznym. Słabsze strony pracy stwierdzono w 1 na 4 badane gimnazja: 1. Niewielki udział rodziców w projektowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych szkoły. Ewaluacją objęto 4 gimnazja. Nie stwierdzono słabszych stron pracy szkół badanych w zakresie wskazanych wymagań. Ewaluacją całościową objęto 1 gimnazjum. Nie stwierdzono słabszych stron pracy badanej szkoły w zakresie wymagań: 1., 4., 7., 8., 9., 10., 12. *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 18

19 Licea ogólnokształcące* (od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie szkół) Lp Badane wymaganie Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Respektowane są normy społeczne Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Technika* (od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie szkół) Lp Badane wymaganie Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Respektowane są normy społeczne Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 19

20 Zasadnicze szkoły zawodowe* (od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie szkół) Lp Badane wymaganie Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Respektowane są normy społeczne Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Szkoły specjalne* (od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie szkół) Lp Badane wymaganie Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Respektowane są normy społeczne Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 20

21 Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d-3e ustawy o systemie oświaty (od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie szkół) Lp Badane wymaganie Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Respektowane są normy społeczne Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 21

22 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Lp Badane wymaganie Promowana jest wartość edukacji Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych Mocne strony 1. Działania promujące wartość edukacji obejmują szeroką i zróżnicowaną grupę odbiorców i dostosowane do ich specyfiki formy (informatory, konferencje, warsztaty). 2. Instytucje, korzystając ze wsparcia poradni, wzmacniają swoje poczucie odpowiedzialności za rozwój. 1. Podejmowane działania promujące przyczyniają się do rozwoju instytucji pozostających ich odbiorcą i środowiska lokalnego. 2. Placówki regularnie organizują działania promocyjne, edukacyjne, wspomagające wpływające na rozwój instytucji korzystających z jej wsparcia i środowiska, jednocześnie korzystając z jego zasobów. 1. Badania wewnętrzne prowadzone są regularnie i dotyczą zróżnicowanych aspektów funkcjonowania poradni; istotne znaczenie przypisuje się pozyskiwaniu informacji zwrotnej od klientów. Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Ewaluacją objęto 5 poradni. Nie stwierdzono słabszych stron pracy badanych placówek w zakresie wymagania. 1. Ewaluacją objęto 5 poradni. Nie stwierdzono słabszych stron pracy badanych placówek w zakresie wymagania. 1. Ewaluacją objęto 5 poradni. Nie stwierdzono słabszych stron pracy badanych placówek w zakresie wymagania Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 2. Wyniki badań i formułowane na ich podstawie wnioski służą modyfikacjom działań prowadzonych w placówkach. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Biblioteki pedagogiczne Lp. Badane wymaganie 1. Promowana jest wartość edukacji Mocne strony Ewaluacją objęto 1 bibliotekę. Placówka regularnie prowadzi działania upowszechniające ideę uczenia się przez całe życie (spotkania, konferencje). Wyniki ewaluacji Słabe strony Ewaluacją objęto 1 bibliotekę. Nie stwierdzono słabszych stron jej pracy w zakresie wymagania. 2. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 3. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych Ewaluacją objęto 1 bibliotekę. Placówka regularnie organizuje działania promocyjne, edukacyjne, kulturotwórcze wpływające na rozwój środowiska, jednocześnie korzystając z jego zasobów. Ewaluacją objęto 1 bibliotekę. Placówka regularnie pozyskuje informacje o swojej pracy w środowisku lokalnym i wśród klientów, analizuje w ramach badań wewnętrznych, a wyniki są podstawą modyfikacji jej działań. Ewaluacją objęto 1 bibliotekę. Nie stwierdzono słabszych stron jej pracy w zakresie wymagania. Ewaluacją objęto 1 bibliotekę. Nie stwierdzono słabszych stron jej pracy w zakresie wymagania. 22

23 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Placówki doskonalenia nauczycieli (od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie placówek) Lp Badane wymaganie Promowana jest wartość edukacji Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony Placówki oświatowo-wychowawcze Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki 2. Respektowane są normy społeczne 3. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 1. Projektowanie i realizacja nowatorskich rozwiązań, w zakresie form pracy i programów zajęć. 2. Prowadzone są regularne badania wewnętrzne służące identyfikacji obszarów do rozwoju, a ich wyniki stanowią podstawę wprowadzanych zmian. 1. Wychowankowie mają wysokie poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 2. Wychowankowie i kadra respektują zasady współżycia przyjęte w placówkach jako obowiązujące. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Słabsze strony pracy stwierdzono w 1 na 4 badane placówki. 1. Wychowankowie i rodzice nie uczestniczą w planowaniu i modyfikowaniu długofalowych działań edukacyjnych 2. Brak wpływu wprowadzanych modyfikacji na efekty pracy placówki. Słabsze strony pracy stwierdzono w 1 na 4 badane placówki. 1. Wychowankowie i rodzice nie uczestniczą w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. 23

24 4. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy (w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie placówek) Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3. Respektowane są normy społeczne 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki 1. W większości badanych placówek zakres oddziaływań edukacyjnych prowadzony w sposób zindywidualizowany, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb wychowanków. 2. Działania edukacyjne prowadzone są wspólnie z wychowankami. 3. Wychowankowie, uzyskując wpływ na przebieg procesu kształcenia, budują poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. Słabsze strony pracy stwierdzono w 1 na 4 badane placówki. 1. Ograniczanie możliwości adekwatnej do potrzeb indywidualizacji procesu edukacji i terapii poprzez: brak refleksji nad skutecznością udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; realizację procesu terapii z pominięciem zaleceń wydanych przez poradnię. 2. Rzadkie organizowanie sytuacji wychowawczych i dydaktycznych umożliwiających wychowankom uczenie się od siebie. 24

25 2. Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3. Respektowane są normy społeczne 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Rozwijanie zainteresowań wychowanków pozostaje fundamentem oddziaływań wychowawczych, co przejawia się m.in. w poszukiwaniu i realizacji nowatorskich rozwiązań w tym zakresie (programy autorskie). 2. Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami. 3. Proces edukacyjny i jego efekty odniesione do możliwości wychowanków są przedmiotem stałego monitorowania. 1. Wychowankowie mają zapewnione bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. 2. Wychowankowie zaangażowani są w zajęcia proponowane im w placówce. 3. Wyzwalana jest samodzielność wychowanków, co skutkuje podejmowaniem przez nich inicjatyw na rzecz rozwoju własnego oraz placówki. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Słabsze strony pracy stwierdzono w 1 na 4 badane placówki. 1. Nieukierunkowanie działań na poszukiwanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań poprawiających jakość pracy placówki. 2. Niewykorzystywanie informacji o losach absolwentów do wnioskowania o skuteczności podejmowanych w placówce oddziaływań. Słabsze strony pracy stwierdzono w 1 na 4 badane placówki. 1. Brak pełnego uwzględnienia potrzeb wychowanków w planowanych i realizowanych w odniesieniu do nich oddziaływaniach. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki 2. Respektowane są normy społeczne 1. Projektowanie oddziaływań wychowawczych w oparciu rzetelne i wieloaspektowe diagnozy potrzeb wychowanków, co pozwala młodzieży efektywnie wykorzystywać czas spędzany w placówce i rozwijać się. 2. Stałe monitorowanie i badanie efektywności prowadzonych oddziaływań, umożliwiające adekwatne do bieżących potrzeb i planowanych długofalowych działań, modyfikacje i doskonalenie procesu wychowawczego, a także wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań. 3. Umożliwianie samej młodzieży aktywnego włączania się w realizację różnorodnych zadań, także wynikających z jej pomysłów. 1. Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa młodzieży w środowisku bursy. 2. Odwoływanie się w procesie planowania oddziaływań wychowawczych do wyników wewnętrznych analiz dotyczących efektywności realizowanych działań. 3. Partycypacja wychowanków w 1. Ewaluacją objęto 4 bursy. Nie stwierdzono słabszych stron ich pracy w zakresie wymagania. 1. Ewaluacją objęto 4 bursy. Nie stwierdzono słabszych stron ich pracy w zakresie wymagania. 25

26 3. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 4. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) ustalaniu norm i zasad oraz warunków pobytu w placówkach, stanowiąca podstawę budowania ich poczucia odpowiedzialności w działaniu i relacjach społecznych. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Kolegia pracowników służb społecznych (od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie szkół) Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3. Respektowane są normy społeczne 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 26

27 Część B (okres od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.) 2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2014/2015 (w okresie od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.) przeprowadzono 307 ewaluacji zewnętrznych, w tym 35 całościowych oraz 272 problemowe, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015 (do 31 maja 2015 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie 1. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkola specjalne Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Szkoły specjalne Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowo-wychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt Kolegia pracowników służb społecznych Suma

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.12.2015.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Kraków, 12 czerwca 2015r. 1 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Lublin, 15 czerwca 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja...8 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Czerwiec 2016 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 7 Część A

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...5 Część B (okres

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Ewaluacja... 8 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja..5 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja... 3 2.1 Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja..8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Lublin, czerwiec 2017 Strona1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja...7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne); 2. Wyniki kontroli planowych (gimnazja,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja....11 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Ewaluacja... 9 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.24.2014.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Kraków, 12 czerwca 2014r. 1 Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214) ogłoszono dnia 21 sierpnia 2015 r. obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018 1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018 2 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja....5 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Wymagania wobec szkół i placówek. Dz.U.2017.1611 z dnia 2017.08.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 sierpnia 2017 r. Wejście w życie: 1 września 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Ewaluacja... 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych.....

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 szkoły podstawowe, placówki Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (szkoły podstawowe, placówki); 2. Wyniki kontroli planowych (szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Sierpień 2017 r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały: I W zakresie kontroli: 1. w publicznych

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. (poz....) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE W OBSZARACH, O KTÓRYCH MOWA W 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły podstawowe i placówki Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja... 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2015 Plan

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz.1000, poz. 1290,

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ,

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ, Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja....7 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 017/018 (Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 208/209 Podstawa prawna: art. 5 ust. pkt ustawy z dnia 4 grudnia 206 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 208 r., poz. 966).

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Lublin, sierpień 2015 r. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa SNP.551.3.2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ewaluacja...3 2.1 Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 201/2016 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 272 z późn.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2019/2020

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2019/2020 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (85) 78-8-8 Fax. (85) 78-8-9 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 68 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 0 sierpnia 019 r. Plan nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 13 czerwca 2014r. Nadzór pedagogiczny 2014/2015 ewaluacje Delegatura

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2018/2019 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 76 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 308.018 r Plan nadzoru

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.1.017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.14.016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 13 czerwca 2014r. Nadzór pedagogiczny ewaluacje W roku szkolnym 2014/15

Bardziej szczegółowo