Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018"

Transkrypt

1 1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018

2 2 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych Wyniki ewaluacji planowych Zestawienie danych ilościowych dotyczących ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań Ogólne informacje o liczbie ewaluacji doraźnych Wyniki ewaluacji doraźnych Zestawienie danych ilościowych dotyczącychewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji Rekomendacje na następny rok szkolny Kontrola Kontrole planowe Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wynikii wnioski z poszczególnych kontroli planowych Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/ Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w ch ogólnodostępnych Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i mi Wnioski z kontroli planowych Kontrole doraźne Ogólne informacje o przeprowadzonych kontrolach doraźnych Informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania kontroli Wyniki kontroli doraźnych Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych Monitorowanie Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonego monitorowania Wyniki monitorowania

3 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w ch Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół Wnioski z przeprowadzonego monitorowania Wspomaganie Informacje opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie wspomagania szkół i placówek Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek Przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmianach w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek Inne działania wspomagające Wnioski z działalności wspomagającej

4 4 1. Wstęp Przedstawienie uogólnionej informacji zbiorczej o wynikach ewaluacji zewnętrznych, kontroli i monitorowania przeprowadzonych w województwie w roku szkolnym2017/2018oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w ww. okresie.

5 5 2. Ewaluacja 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych W roku szkolnym 2017/2018przeprowadzono 82 zewnętrznychewaluacji problemowych w trybie działańplanowych, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/18z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji planowych: problemowe 1. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkola specjalne 0 3. Szkoły podstawowe Gimnazja 0 5. Licea ogólnokształcące 0 6. Technika 0 7. Branżowe szkoły I stopnia 0 8. Szkoły specjalne** 0 9. Szkoły policealne Poradnie psychologicznopedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowowychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy - Prawo oświatowe Suma

6 6 ** w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznymoraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi W roku szkolnym 2017/2018zaplanowano81 ewaluacji, w tym52w ch samodzielnych i 29 w zespołach szkół. Od1 września2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.przeprowadzono82 ewaluacji, w tym71 w ch samodzielnych i 11 w zespołach szkół. W roku szkolnym 2017/2018zaplanowano przeprowadzenie 81(łączna liczba)zewnętrznychewaluacji problemowych w trybie działańplanowych, w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty: a) w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w ch podstawowych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 49 ewaluacji; b) wybranych przez kuratora oświaty - 32ewaluacji*. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań Od1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.przeprowadzono82zewnętrznych ewaluacji problemowych w trybie działańplanowych, w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty: a) w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w ch podstawowych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 50 ewaluacji; b) wybranych przez kuratora oświaty - 32ewaluacji*. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań W roku szkolnym 2017/2018 (do 31 sierpnia2018roku) zrealizowano82(łączna liczba)zewnętrznychewaluacji problemowych w trybie działańplanowych, co stanowi 101,2% planu: a) wskazanych w Podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/ ewaluacji, co stanowi 102 % planu; b) wybranych przez kuratora oświaty -32 ewaluacji, co stanowi 100 % planu.

7 7 W roku szkolnym 2017/2018 (do 31 sierpnia2018roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 0 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), z czego kurator oświaty: stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń (w całości) - 0 przypadków; stwierdził zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 0 przypadków; stwierdził brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń- 0 przypadków Wyniki ewaluacji planowych Zestawienie danych ilościowych dotyczących ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie badanych wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek: I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Wymaganie Razem liczba *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w ch podstawowych II. Przedszkola specjalne* Wymaganie Razem liczba *dotyczy również oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w ch podstawowych III. Szkoły podstawowe* Wymaganie Razem liczba * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IV. Gimnazja* Wymaganie Razem liczba

8 8 * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych V. Licea ogólnokształcące* Wymaganie Razem liczba * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VI. Technika* Wymaganie Razem liczba * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VII. Branżowe szkoły I stopnia* Wymaganie Razem liczba * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VIII. Szkoły specjalne* Wymaganie Razem liczba * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IX. Szkoły policealne Wymaganie Razem liczba * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych X. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wymagania liczba Razem

9 9 XI. Biblioteki pedagogiczne Wymaganie Razem liczba XII. Placówki doskonalenia nauczycieli Wymaganie Razem liczba XIII. Placówki oświatowo-wychowawcze Wymaganie Razem liczba XIV. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe Wymaganie Razem liczba XV. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy*, MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe Wymaganie Razem liczba *szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi XVI. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy - Prawo oświatowe Wymaganie Razem liczba Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych wymagań *tabele należy uzupełnić wskazując na najistotniejsze jakościowe wyniki ewaluacji (opisując je w ramach poszczególnych wymagań wskazanych przez MEN lub wybranych przez KO), zawierające mocne strony i osiągnięcia oraz słabe strony

10 10 i trudności w poszczególnych typach szkół i placówek (każdorazowo do trzech wskazań) Przedszkolai inne formy wychowania przedszkolnego* Badanewymaganie Wyniki ewaluacji Lp. 1. Wskazane wymaganie przez MEN: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Mocne strony 1.Nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i wykorzystywanie je w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 2. Monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych. nie stwierdzono Słabe strony 2. Wskazane wymaganie przez MEN: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" 1.Relacje pomiędzy wszystkimi pracownikami społeczności przedszkolnej oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i trosce o prawidłowy rozwój wychowanków,sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa u dzieci oraz kształtujące ich postawy prospołeczne. 2. Skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. nie stwierdzono 3. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w ch podstawowych

11 11 Przedszkolaspecjalne* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wskazane wymaganie przez MEN: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 2. Wskazane wymaganie przez MEN: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne " 3. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w ch podstawowych

12 12 Szkoły podstawowe* Lp. Badanewymaganie Wyniki ewaluacji 1. Wybrane wymagania: Uczniowie są aktywni (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Mocne strony 1.Stwarzanie sytuacji zachęcających uczniów do podejmowania różnych aktywności na terenie szkoły i poza nią. 2. Inicjowanie i realizowanie przez uczniów działań użytecznych dla nich samych, a także dla szkoły i lokalnej społeczności. Słabe strony 1. Nie wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych Gimnazja* Badanewymaganie Wyniki ewaluacji Lp. 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Mocne strony Słabe strony * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych

13 13 Licea ogólnokształcące* Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych Technika* Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych; Branżowe szkoły I stopnia* Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych;

14 14 Szkoły specjalne* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych

15 15 Szkoły policealne* Badanewymaganie Wyniki ewaluacji Lp. 1. Wybrane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Mocne strony 1. Planowanie i organizowanie procesów edukacyjnych w sposób adekwatny do potrzeb i oczekiwań słuchaczy. 2.Wspieranie słuchaczy w procesie uczenia się poprzez pozytywną motywację i sprzyjającą nauce atmosferę oraz poprzez kształtowanie umiejętności uczenia się. Słabe strony 1. Współpraca nauczycieli w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych nie jest zjawiskiem powszechnym. 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 1. Realizowanie podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. 2. Nabywanie przez większość słuchaczy wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i wykorzystywanieich podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 3. Monitorowanie i analizowanie przez nauczycieli osiągnięć uczących się, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. 1. W niektórych zawodach szkoły nie zapewniają realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji, a nieprawidłowości dotyczą wyposażenia sal dydaktycznych i warunków lokalowych. 2. Stosowane przez nauczycieli metody nauczania w niewystarczającym stopniu aktywizują słuchaczy. * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych

16 16 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Biblioteki pedagogiczne Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Placówki doskonalenia nauczycieli Lp. Badanewymaganie 1. Wybrane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Mocne strony 1.Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych sprzyjające powszechnej współpracy pracowników, rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówek. 2. Wzajemnapomoc w prowadzeniu ewaluacji pracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówek, mająca charakter powszechny i służącadoskonaleniu pracy własnej pracowników i placówek. Wyniki ewaluacji nie stwierdzono Słabe strony 2. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty 1.Adekwatność oferty placówek adekwatna do zdiagnozowanych potrzeb klientów, pozwalająca osiągać oczekiwane cele oraz zaspokajająca potrzeby osób nie stwierdzono

17 17 placówki (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) i instytucji z nich korzystających. 2. Bogata oferta placówek zachęcająca osoby, instytucje i organizacje z niej korzystające do własnego rozwoju. 3. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 1.Wykorzystywanie wniosków z analizy badań wewnętrznych i zewnętrznych do doskonalenia pracy i dalszego rozwoju placówek. 2. Monitorowane i analizowane, realizacji oferty i modyfikowanie podejmowanych działań. nie stwierdzono

18 18 Placówki oświatowo-wychowawcze Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Placówki kształcenia ustawicznegoi inne, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty)

19 19 Szkoły specjalne przysposabiające do pracy*, MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) * szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznymoraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy - Prawo oświatowe Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji doraźnych W roku szkolnym 2017/2018przeprowadzono 5doraźnych ewaluacji zewnętrznych, w tym 0 całościowych oraz 5 problemowych, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018 z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Liczba ewaluacji doraźnych: całościowe problemowe łącznie Przedszkola specjalne Szkoły podstawowe Gimnazja 0 0 0

20 20 5. Licea ogólnokształcące Technika Branżowe szkoły I stopnia Szkoły specjalne** Szkoły policealne Poradnie psychologicznopedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowowychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy - Prawo oświatowe Suma ** w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznymoraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi Od1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.przeprowadzono5 ewaluacji doraźnych, w tym5 w ch samodzielnych i 0 w zespołach szkół. Od1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018 r.przeprowadzono5 ewaluacji doraźnych, w tym:0(liczba)ewaluacji całościowych oraz 5(liczba)ewaluacji problemowych: a) w przedszkolach 1 ewaluacji; b) w ch podstawowych, gimnazjach, ch ponadgimnazjalnych, ch ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego 2 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych 0 ewaluacji; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologicznopedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych 2 ewaluacji;

21 21 e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 0 ewaluacji; f) w ch specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjnowychowawczych umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 0 ewaluacji; *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań W roku szkolnym 2017/2018(do 31 sierpnia2018 roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 0 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), z czego kurator oświaty: stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń (w całości) - 0 przypadków; stwierdził zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 0 przypadków; stwierdził brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń- 0 przypadków Wyniki ewaluacji doraźnych Zestawienie danych ilościowych dotyczących ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie badanych wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek: I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Wymaganie Razem liczba *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w ch podstawowych II. Przedszkola specjalne*

22 22 Wymaganie Razem liczba *dotyczy również oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w ch podstawowych III. Szkoły podstawowe* Wymaganie Razem liczba * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IV. Gimnazja* Wymaganie Razem liczba * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych V. Licea ogólnokształcące* Wymaganie Razem liczba * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VI. Technika* Wymaganie Razem liczba * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VII. Branżowe szkoły I stopnia* Wymaganie Razem liczba * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VIII. Szkoły specjalne* Wymaganie Razem

23 23 liczba * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IX. Szkoły policealne Wymaganie Razem liczba * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych X. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wymagania liczba XI. Biblioteki pedagogiczne Razem Wymaganie Razem liczba XII. Placówki doskonalenia nauczycieli Wymaganie Razem liczba XIII. Placówki oświatowo-wychowawcze Wymaganie Razem liczba XIV. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe Wymaganie Razem liczba XV. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy*, MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe Wymaganie Razem liczba *szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznymoraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

24 24 XVI. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy - Prawo oświatowe Wymaganie Razem liczba Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych wymagań *tabele należy uzupełnić wskazując na najistotniejsze jakościowe wyniki zewnętrznych ewaluacji problemowych w trybie działań doraźnych(opisując je w ramach poszczególnych wymagań wybranych przez KO oraz całościowo międzyobszarowo), zawierające mocne strony i osiągnięcia oraz słabe strony i trudności w poszczególnych typach szkół i placówek (każdorazowo do trzech wskazań) Przedszkolai inne formy wychowania przedszkolnego*

25 25 Badanewymaganie Wyniki ewaluacji Lp. 1. Wybrane wymagania: Dzieci są aktywne (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Mocne strony 1. Stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi przyczynia się do ich samodzielności, umiejętności współpracy, sprzyja aktywności oraz wspiera ich działania twórcze. 2. Szeroka współpraca przedszkoli z różnymi instytucjami umożliwia dzieciom podejmowanie różnorodnych aktywności, uczestnictwo w wielu zabawach, udział w imprezach i uroczystościach w środowisku lokalnym. nie stwierdzono Słabe strony 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciukompleksowym) *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w ch podstawowych

26 26 Przedszkolaspecjalne* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w ch podstawowych

27 27 Szkoły podstawowe* Lp. Badanewymaganie Wyniki ewaluacji 1. Wybrane wymagania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Mocne strony 1. W szkole prowadzi się skuteczne działania w zakresie realizacji podstawy programowej, uwzględnia się przy tym osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. 2. Szkoła umożliwia uczniom osiąganie wielu sukcesów na miarę swoich możliwości i predyspozycji. nie stwierdzono Słabe strony 2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 1. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w ustalaniu i modyfikowaniu zasad obowiązujących w szkole, które akceptują i przestrzegają. 2. Relacje panujące w szkole są właściwe, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 3.Szkoła dba o poczucie bezpieczeństwa dzieci, prowadzi działania wychowawcze i profilaktyczne dotyczące eliminacji zagrożeń i wzmacniania pożądanych zachowań. nie stwierdzono 3. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych

28 28 Gimnazja* Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych Licea ogólnokształcące*

29 29 Lp. Badanewymaganie 1. Wybrane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Mocne strony 1.Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia, uczniowie osiągają indywidualne cele edukacyjne oraz są świadomi odpowiedzialności za własny rozwój, wiedzą od czego zależą ich osiągnięcia szkolne oraz jak zdobywana w szkole wiedza jest ważna dla ich przyszłości. 2.Nauczyciele angażują się w pracę zespołową i skutecznie wspierają się przy rozwiązywaniu problemów. 3.Większość nauczycieli poprzez działania motywujące i wspierające tworzy w szkole atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Wyniki ewaluacji Słabe strony Dobór różnorodnych metod nauczania nie w pełni angażuje licealistów w proces uczenia się. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Rodzice są partnerami szkoły 1.Podejmowane przez nauczycieli działania związane z realizacją podstawy programowej opierają się na diagnozie wcześniejszych osiągnięć uczniów. 2. Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia uczniów, formułują wnioski do dalszej pracy i modyfikują działania dydaktyczne. 1. W szkole podejmowane są działania w celu doskonalenia oferty edukacyjnej szkoły, zajęć dodatkowych, aktywnych i zespołowych form pracy z uczniami, indywidualnego wsparcia dla licealistów z uwzględnieniem uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 1.Rodzice uczestniczą w działaniach szkoły, podejmują decyzje dotyczące organizacji jej pracy, wynikające z przepisów prawa oraz potrzeb społeczności uczniowskiej. 2. Wdrażane w liceum zmiany świadczą o użyteczności pozyskanych od rodziców opinii. 1.Niesystematyczne monitorowanie procesu nabywania wiadomości i umiejętności. 1. Podejmowane działania mające na celu przezwyciężanie trudności nie są w pełni adekwatne do rzeczywistych potrzeb licealistów. 1. Brak powszechnego udziału rodziców w działaniach szkoły.

30 30 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych Technika* Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych;

31 31 Branżowe szkoły I stopnia* Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych; Szkoły specjalne* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych

32 32 Szkoły policealne Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych

33 33 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Biblioteki pedagogiczne Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym)

34 34 Placówki doskonalenia nauczycieli Badanewymaganie Wyniki ewaluacji Lp. 1. Wybrane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki Mocne strony 1.Planowanie i organizacja pracy w placówkach służy rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty. 2. Nauczyciele realizujący zadania placówki stosują różne metody i formy pracy, współpracują ze sobą i wspólnie rozwiązują problemy. nie stwierdzono Słabe strony 2. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki 1. Oferta placówek pozwala osiągnąć im cele, wypełniać zadania statutowe oraz zaspokajać potrzeby osób i instytucji z nich korzystających. 3. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych 4. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Placówki analizują wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych, formułują wnioski i rekomendacje do planowania własnego rozwoju. 2. Podejmowane działania są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb modyfikowane.

35 35 Placówki oświatowo-wychowawcze Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym)

36 36 Placówki kształcenia ustawicznegoi inne, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy*, MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) * szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

37 37 Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy - Prawo oświatowe Lp. Badanewymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym)

38 Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji (okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.) Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych ewaluacji z uwzględnieniem typów szkółi placówek *liczba wniosków max. 3 Wnioski z ewaluacji przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego: 1. W przedszkolach realizuje się podstawę programową wychowania przedszkolnego, a nabyte wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystują w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 2. Stosowanie przez nauczycieli atrakcyjnych metod i form pracy zachęca dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności i sprawia, że chętnie uczestniczą w zajęciach oferowanych przez przedszkola. 3. W przedszkolach kształtuje się pożądane postawy i respektuje normy społeczne, dzieci czują się bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Wnioski z ewaluacji przedszkoli specjalnych: Wnioski z ewaluacji szkół podstawowych: 1. Stosowanie przez część nauczycieli aktywnych metod i form pracy zachęca uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności, inicjowania i realizowania działań na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej, jednak nie wszyscy nauczyciele potrafią umiejętnie aktywizować uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2. W realizacjipodstawy programowej uwzględnia się osiągnięcia z poprzedniego etapu edukacyjnego, a nabyte umiejętności i wiadomości wykorzystywane są podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 3. Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne zapewniają uczniom bezpieczeństwo. Wnioski z ewaluacji gimnazjów: Wnioski z ewaluacji liceów ogólnokształcących: 1. Podejmowane działania mające na celu przezwyciężanie trudności nie są w pełni adekwatne do rzeczywistych potrzeb licealistów. 2. Realizacja podstawy programowej uwzględnia osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. 3. Partycypacja rodziców w procesie decyzyjnym oraz ich udział w działaniach podejmowanych przez szkołę nie jest zjawiskiem powszechnym.

39 39 Wnioski z ewaluacji techników: Wnioski z ewaluacji branżowych szkół I stopnia: Wnioski z ewaluacjiszkół specjalnych: Wnioski z ewaluacji szkół policealnych: 1. Współpraca nauczycieli w planowaniu, organizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych nie jest zjawiskiem powszechnym. 2. W ch monitoruje się i analizuje osiągnięcia słuchaczyz uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. 3. Stosowane przez nauczycieli metody nauczania nie zawsze sprzyjają aktywności słuchaczy. Wnioski z ewaluacji poradni psychologiczno pedagogicznych: Wnioski z ewaluacji bibliotek pedagogicznych: Wnioski z ewaluacji placówek doskonalenia nauczycieli: 1. Organizacja pracy w placówkach sprzyja powszechnej współpracy pracowników podczas planowania i realizowania zadań. 2. Placówki zaspokajają potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z ich oferty. 3.Pracownicy placówki wykorzystują wnioski i rekomendacje z badań zewnętrznych i wewnętrznych do planowania własnej pracy oraz przygotowania oferty placówki. Wnioski z ewaluacji placówek oświatowo-wychowawczych: Wnioski z ewaluacji placówek kształcenia ustawicznego i innych, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe:

40 40 Wnioski z ewaluacji szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznymoraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,mow-ów, MOS-ów, i innych ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe: Wnioski z ewaluacji placówek zapewniających opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy - Prawo oświatowe: Uogólnione wnioski z ewaluacji: *liczba wniosków nie jest ograniczona 1.Wykorzystywanie przez nauczycieli różnorodnych metod i form pracy pozwala dzieciom zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne w codziennym funkcjonowaniu w przedszkolu i w domu rodzinnym. 2. Relacje pomiędzy wszystkimi grupami tworzącymi społeczność przedszkolną są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu orazsprzyjają wysokiemu poziomowi poczucia bezpieczeństwa u dzieci. 3. Stosowane przez nauczycieli metody nauczania nie zawsze sprzyjają aktywności uczniów. 4. Współpraca nauczycieli w planowaniu, organizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych nie jest zjawiskiem powszechnym. 5. Dzięki prawidłowej organizacji procesów edukacyjnych placówki doskonalenia zaspokajają w pełni potrzeby osób i instytucji lokalnych korzystających z ich oferty Rekomendacje na następny rok szkolny Rekomendacje dotyczące planowania nadzoru pedagogicznego na następny rok szkolny (wynikające z wniosków z ewaluacji): *liczba rekomendacji nie jest ograniczona 1. W procesach edukacyjnych należy zwracać uwagę na powszechne aktywizowanie i indywidualizację pracy wszystkich uczniów.

41 41 3. Kontrola 3.1. Kontrola planowa W roku szkolnym 2017/2018 na podstawie arkuszy zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej, Podkarpacki Kurator Oświaty przeprowadził kontrole planowe o następującej tematyce: 1. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/ Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury. 3. Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w ch ogólnodostępnych. 4. Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologicznopedagogicznych z przedszkolami i mi Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych (realizacji planu kontroli) W roku szkolnym 2017/2018 w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaplanowano przeprowadzenie 157 kontroli (łączna liczba wszystkich kontroli planowych). Do 31 sierpnia 2018 r. zrealizowano 157 kontroli, co stanowi 100 % planu nadzoru pedagogicznego. W roku szkolnym 2017/2018pracownicy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przeprowadzili 157(liczba) kontroli planowych w 157(liczba) spośród 2828(liczba)nadzorowanych szkół i placówek. Wykonanie planu kontroli(w okresie od 1września2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.) w ramach zadań zaplanowanych na rok szkolny 2017/2018przedstawiaponiższa tabela.

42 42 Lp. Zadanie z zakresu nadzoru pedagogicznego zaplanowanych Liczba kontroli przeprowadzonych Stopień realizacji planu (%) 1. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/ Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury. 3. Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w ch ogólnodostępnych. 4. Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologicznopedagogicznych z przedszkolami i mi. RAZEM UWAGA! Poniżej należy przedstawić wyniki kontroli zrealizowanych w okresie od 1 września2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

43 Wyniki i wnioski z poszczególnych kontroli planowych Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019. Kontrola dotyczyła zgodności przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 z przepisami prawa. Informacje o kontroli: 1. Kontrolę przeprowadzono od maja do czerwca 2018 r. 2. Kontrolą objęto 48 (liczba) 3,4 % nadzorowanych publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego. Informacja o jednostce systemu oświaty objętej kontrolą: Jednostka sytemu oświaty (dalej: jednostki) objęta kontrolą: 20 (liczba) (2,95%) publiczne przedszkole 24 (liczba) (3,16 %) publiczna z oddziałem przedszkolnym/oddziałami przedszkolnymi 0 (liczba) (0%) publiczna inna forma wychowania przedszkolnego: 4 (liczba) (3,38 %) publiczny punkt przedszkolny 0 (liczba) (0%) publicznyzespół wychowania przedszkolnego Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub danej innej formy wychowania przedszkolnego złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 153 ust. 2 U-PO? TAK 44 (liczba) NIE 4 (liczba) 2. Jeślizostała zaznaczona odpowiedź TAK, to czy dzieciom tym zapewniono miejsca w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego?

44 44 TAK 44 (liczba) NIE 0 (liczba) Suma liczb w tym wierszu musi odpowiadać liczbie zaznaczonej w odpowiedzi TAK w pkt 1.1. Dodatkowe wyjaśnienia dyrektora, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE w pkt. 1.2: a) brak Czy w przypadkach zaznaczenia odpowiedzi NIE, wydano zalecenie: TAK 0 (liczba) (0 %) NIE - 0 (liczba) (0 %) Liczba ta powinna odpowiadać liczbie odpowiedzi NIE w pkt Na rok szkolny 2018/2019 zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego TAK 40 (liczba) (83%) NIE 8 (liczba) (17%) Jeśli została zaznaczona odpowiedź NIE, jaką podano przyczynę: Liczba wolnych miejsc przewyższała liczbę kandydatów zamieszkałych na terenie gminy - 8 (liczba) Inna przyczyna opisać jaka? i podać liczbę a) Wskazanie przez organ prowadzący przedszkole wolnych miejsc w innych placówkach na terenie Sanoka 1 (liczba) Czy jeśli została zaznaczona odpowiedź INNA PRZYCZYNA, wydano zalecenie: TAK -1 (liczba) (100% z liczby odpowiedzi INNA PRZYCZYNA ) NIE - 0 (liczba) (0% z liczby odpowiedzi INNA PRZYCZYNA ) 3. Nowoprzyjęte dzieci zostały przyjęte na rok szkolny 2018/2019 w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego

45 45 TAK - 40 (liczba) (100% z liczby odpowiedzi TAK w pkt 2) NIE - 0 (liczba) (0%z liczby odpowiedzi TAK w pkt 2) Dodatkowe wyjaśnienia dyrektora, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE w pkt. 3: a) brak Czy w przypadkach zaznaczenia odpowiedzi NIE, wydano zalecenie: TAK 0 (liczba) (0% z liczbyodpowiedzi NIE ) NIE - 0 (liczba) (0%z liczby odpowiedzi NIE ) 4. W postępowaniu rekrutacyjnym zostały przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie gminy kandydujące w tym postępowaniu: TAK - 34 (liczba) (85%z liczby odpowiedzi TAK w pkt 2) NIE - 6 (liczba) (15%z liczby odpowiedzi TAK w pkt 2) Dodatkowe wyjaśnienia dyrektora, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE w pkt. 4: a) brak wolnych miejsc b) brak złożenia wymaganych dokumentów c) dzieci nie spełniały kryterium wieku 5. Czy w postępowaniu rekrutacyjnym odmówiono przyjęcia kandydata (kandydatów) zamieszkałego na obszarze danej gminy? TAK - 7 (liczba) (18%) NIE - 32 (liczba) (82%) 6. Jeżeli w wierszu powyżej została zaznaczona odpowiedź TAK, to czy przyczyną odmowy przyjęcia kandydata (kandydatów) zamieszkałego na obszarze danej gminy było:

46 46 Brak złożenia wymaganych dokumentów 2 (liczba) (29% odpowiedzi TAK z punktu 5) Brak wolnych miejsc i nie uzyskanie wymaganej liczby punktów (71%odpowiedzi TAK z punktu 5) 5 (liczba) Podane liczby nie muszą się sumować 7. Czy w postępowaniu rekrutacyjnym przed przyjęciem kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy przyjęto kandydatów mieszkających poza obszarem tej gminy? TAK - 0 (liczba) (0%) NIE - 6 (liczba) (15%) Czy gdy została zaznaczona odpowiedź TAK, wydane zostało zalecenie: TAK - 0 (liczba) (0% odpowiedzi TAK z punktu 7) NIE - 0 (liczba) (0% odpowiedzi TAK z punktu 7) 8. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego były brane pod uwagę łącznie tzw. kryteria ustawowe, o których mowa w art. 131 ust. 2 U-PO TAK - 38 (liczba) (95%) NIE - 2 (liczba) (5%) Jeżeli została zaznaczona odpowiedź NIE, czy wydano zalecenie: TAK - 2 (liczba) (100%z liczby odpowiedzi NIE w pkt 8) NIE 0 (liczba) (0%z liczby odpowiedzi NIE w pkt 8) 9. Tzw. kryteria ustawowe, o których mowa w art. 131 ust. 2 U-PO, miały określoną jednakową wartość zgodnie z art. 131 ust. 3 U-PO? TAK - 40 (liczba) (100%) NIE - 0 (liczba) (0%) Dodatkowe wyjaśnienia dyrektora, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE w pkt. 9:

47 47 a) brak Czy jeżeli została zaznaczona odpowiedź NIE, wydano zalecenie: TAK 0 (liczba) (0%odpowiedzi NIE z punktu 9) NIE - 0 (liczba) (0% odpowiedzi NIE z punktu 9) Czy w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego był przeprowadzony drugi etap postępowania rekrutacyjnego? TAK 23 (liczba) (58%) NIE - 14 (liczba) (35%) NIE DOTYCZY 3 (liczba) (7%) 2. Jeżeli została zaznaczona odpowiedź NIE, to czy nieprzeprowadzenie drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego było spowodowane brakiem kandydatów, którzy mieli równorzędne wyniki po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego albo brakiem wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego: TAK - 14 (liczba) (100%) NIE - 0 (liczba) (0%) Dodatkowe wyjaśnienia dyrektora, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE w pkt. 10.2: a) Czy w sytuacji, gdy w pkt 10.2 została zaznaczona odpowiedź NIE wydano zalecenie: TAK - 0 (liczba) (0% odpowiedzi NIE z punktu 10.2) NIE - 0 (liczba) (0% odpowiedzi NIE z punktu 10.2) 11. Do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego organ prowadzący określił kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 4 U-PO, zgodnie z art. 131 ust. 6 U-PO: TAK - 23 (liczba) (100% odpowiedzi TAK z pkt 10.1) NIE - 0 (liczba) (0% odpowiedzi TAK z pkt 10.1) Jeśli została zaznaczona odpowiedź TAK, to organ prowadzący określił następującą

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja....7 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja... 3 2.1 Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...5 Część B (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Spis treści 1. Wstęp...... 4 2. Ewaluacja... 8 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Ewaluacja... 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych.....

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.12.2015.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Kraków, 12 czerwca 2015r. 1 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa SNP.551.3.2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Wymagania wobec szkół i placówek. Dz.U.2017.1611 z dnia 2017.08.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 sierpnia 2017 r. Wejście w życie: 1 września 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja..5 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Ewaluacja... 9 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Ewaluacja... 5 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.1278.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. (poz....) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE W OBSZARACH, O KTÓRYCH MOWA W 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA,

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.127.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ewaluacja...3 2.1 Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 208/209 Podstawa prawna: art. 5 ust. pkt ustawy z dnia 4 grudnia 206 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 208 r., poz. 966).

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214) ogłoszono dnia 21 sierpnia 2015 r. obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja..8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2019 r.

Lublin, sierpień 2019 r. Lublin, sierpień 2019 r. Lublin, 22-28 sierpnia 2019 r. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 1 2 3 4 5 6 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Ewaluacja... 8 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 1 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wskazania obecnie obowiązującej podstawy prawnej Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.24.2014.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Kraków, 12 czerwca 2014r. 1 Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz.1000, poz. 1290,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 017/018 (Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja...8 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2018/2019 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 76 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 308.018 r Plan nadzoru

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.14.016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 po zmianie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 po zmianie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 08/09 po zmianie Podstawa prawna: art. 5 ust. pkt ustawy z dnia grudnia 06 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 08 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Lublin, 15 czerwca 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2019/2020

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2019/2020 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (85) 78-8-8 Fax. (85) 78-8-9 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 68 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 0 sierpnia 019 r. Plan nadzoru

Bardziej szczegółowo

WE-NP Katowice, 29 sierpnia 2017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WE-NP Katowice, 29 sierpnia 2017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WE-NP.551.6.2017 Katowice, 29 sierpnia 2017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Liczba i zakres ewaluacji problemowych planowanych w poszczególnych typach

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Sierpień 2017 r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały: I W zakresie kontroli: 1. w publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PO ZMIANIE

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PO ZMIANIE Załącznik do zarządzenia nr 86/7 z dnia 3 grudnia 207 r. Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 207/208 PO ZMIANIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.1.017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja....11 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja... 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 1 Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja... 5 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne); 2. Wyniki kontroli planowych (gimnazja,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja... 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017

Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017 Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny Art. 33 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.2016.1943 ze zm.) Art. 55 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Czerwiec 2015 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2018r.

Lublin, sierpień 2018r. Lublin, sierpień 2018r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szk.2018/2019 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna sporządzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 szkoły podstawowe, placówki Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (szkoły podstawowe, placówki); 2. Wyniki kontroli planowych (szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. SNP.551.2.2016 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. rok szkolny 2015/2016

Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. rok szkolny 2015/2016 Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO rok szkolny 2015/2016 Ewaluacje 2015/2016 Lp. DCI Liczba ewaluacji przeprowadzonych w okresie 1.09.2015 r. 31.08.2016 r. Typ szkoły / placówki Liczba ewaluacji całościowe

Bardziej szczegółowo

W ustawie o systemie oświaty zobowiązano :

W ustawie o systemie oświaty zobowiązano : Zmiany w nadzorze pedagogicznym wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty (ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) W ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo