Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1

2 Spis treści 1. Wstęp Ewaluacja... 8 Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów Część B (okres od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) 2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań Część C (okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.) 2.5. Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji Rekomendacje na następny rok szkolny Kontrola Kontrole planowe Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki kontroli planowych Kontrola prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami (kontrola przewidziana do realizacji w okresie od czerwca do lipca 2013 r.) Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność (kontrola w trakcie realizacji) Część B (okres od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki kontroli planowych

3 Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole podstawowej Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu Część C (okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.) Wnioski wynikające z kontroli planowych Kontrole doraźne Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli doraźnych Informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania kontroli Wyniki kontroli doraźnych Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych Wspomaganie Informacje opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie wspomagania szkół i placówek Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek

4 Organizowanie konferencji i narad wskazanie liczby konferencji i narad dla dyrektorów różnych typów szkół i rodzajów placówek (adresaci), zakresy tematyczne konferencji i narad Część B (okres od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Inne działania wspomagające Część C (okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.) 4.2. Wnioski z działalności wspomagającej

5 1. Wstęp Opracowanie niniejsze stanowi podsumowanie realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013, w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. oraz w roku szkolnym 2013/2014, w okresie od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podsumowanie realizacji nadzoru pedagogicznego w rozbiciu na dwa okresy jest wynikiem zmian w zapisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). Poniższe opracowanie obejmuje zestawienia ilościowe oraz analizę jakościową realizowanych form nadzoru. Wnioski są źródłem rekomendacji dotyczących poprawy funkcjonowania szkół i placówek. Znajdują one także zastosowanie w dalszych działaniach kontrolnych i monitorujących oraz wspomagających pracę szkół i placówek. Ewaluacje przeprowadzone w roku szkolnym 2012/2013, w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. stanowią 26% ewaluacji zrealizowanych w całym okresie sprawozdawczym, tj. od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Z zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 ewaluacji w okresie od 1 września 2013 r. do 31 maja 31 maja 2014 r. zrealizowano 77% planu. Dolnośląskie szkoły i placówki najczęściej (74% zbadanych) uzyskiwały wysoki poziom (B) spełnienia wymagań. W 12 (0,6%) przypadkach wymagania zostały ocenione na poziomie niskim (E), a w 168 (8%) na poziomie bardzo wysokim (A). Ponadto 45 (2%) wymagań ocenionych zostało na poziomie podstawowym (D) i 291 (14%) na poziomie średnim (C). W wyniku badań przeprowadzonych w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. najwyżej zostało ocenione spełnienie wymagań: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli, poziom wysoki (B) i bardzo wysoki (A) uzyskało 97% badanych szkół i placówek, oraz Uczniowie są aktywni poziom wysoki i bardzo wysoki uzyskało 97% badanych szkół. W okresie od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. najwyżej w badanych szkołach zostały ocenione wymagania: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju, wszystkie z 18 badanych szkół i przedszkoli uzyskały poziom wysoki lub bardzo wysoki, oraz Respektowane są normy społeczne, poziom wysoki i bardzo wysoki uzyskały 162 szkoły i przedszkola na 173 badane (93%). W placówkach najwyżej zostały ocenione wymagania: Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki, obydwie badane placówki uzyskały poziom wysoki, oraz Promowana jest wartość edukacji poziom wysoki i bardzo wysoki uzyskało 15 spośród 16 badanych (94%). Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego wyróżniły się w spełnieniu wymagania Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, uzyskując w 17 (18%) przypadkach bardzo wysoki poziom jego spełnienia. Natomiast najwięcej szkół (11% badanych) na bardzo wysokim poziomie spełniło 5

6 wymaganie Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Wyniki badań potwierdzają, że współpraca ze środowiskiem lokalnym każdej badanej dolnośląskiej szkoły i każdego przedszkola wpływa na ich wzajemny rozwój. Świadczą również o tym, że działania podejmowane przez szkoły i przedszkola zapewniają uczniom/dzieciom bezpieczeństwo oraz że nauczyciele współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Słabszą stroną dolnośląskich szkół jest: współpraca z rodzicami mierzona poziomem inicjatyw podejmowanych przez rodziców na rzecz rozwoju uczniów i szkoły, organizacja procesów edukacyjnych, w której uczniowie uczą się od siebie nawzajem i mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się oraz wpływ wdrożenia wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów na wzrost efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. W całym okresie objętym niniejszym podsumowaniem w pojedynczych przypadkach oceniono spełnienie badanych wymagań na poziomie niskim (E) (12 poziomów niskich na 2013 dokonanych ocen). W bieżącym roku szkolnym najczęściej, w 3 przypadkach, niski poziomy uzyskiwały dolnośląskie szkoły ponadgimnazjalne za wymaganie dotyczące organizacji procesów edukacyjnych. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu analiza wyników kontroli obejmuje kontrole planowe przeprowadzone w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. w dwóch zakresach tematycznych oraz w okresie od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. w dziewięciu zakresach tematycznych. Zaplanowana w Kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014 kontrola realizacji zadań przez placówki doskonalenia nauczycieli zostanie przeprowadzona w lipcu 2014 r. Plan kontroli przewidzianych do realizacji w całym okresie sprawozdawczym został wykonany 100%. Kontrole wykazały zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym szkoły nie mają problemów z organizacją świetlicy. Nieprawidłowości ujawnione w wyniku kontroli skutkowały wydaniem zaleceń dyrektorom kontrolowanych placówek. Co trzecie zalecenie wydano po kontroli w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Omówione wyżej wyniki ewaluacji wskazują, że każda badana dolnośląska szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo. Natomiast wyniki kontroli świadczą o występowaniu problemów z podejmowaniem właściwych działań powypadkowych. Poprawy wymaga przestrzeganie przepisów dotyczących powoływania zespołu i przeprowadzania postępowania powypadkowego oraz sporządzania dokumentacji powypadkowej, a także powiadamianie właściwych podmiotów o zajściu zdarzenia. Kontrola organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach potwierdziła, że nadal zdarzają się przypadki przekraczania dozwolonej prawem liczby 25 dzieci w grupie w przedszkolnej, a kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, że w niektórych przypadkach zajęcia te nie są zorganizowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 6

7 wydanym z uwagi na niepełnosprawność ucznia lub są zorganizowane w niewłaściwym wymiarze. W blisko ¾ badanych technikach stwierdzono przestrzeganie przez dyrektorów przepisów prawa wymaganych przy tworzeniu szkolnego planu nauczania. Najczęściej występującym problemem było ustalenie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym bez zasięgnięcia opinii: rady technikum/rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Kontrole sprawdzające zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum wykazały w pojedynczych przypadkach nieprawidłowości dotyczące podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych i niezgodność tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przepisami prawa. Podczas kontroli w zakresie wyboru podręczników i działań związanych z obrotem używanymi podręcznikami najwięcej nieprawidłowości dotyczyło braku zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia w szkole części podręczników i innych przyborów szkolnych. Szczegółowa analiza wyników ewaluacji i kontroli pozwoliła na sformułowanie poniższych rekomendacji dotyczących planowania nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015 mających na celu poprawę jakości pracy szkół i placówek w województwie dolnośląskim. 1. Przeprowadzić monitorowanie w zakresie współpracy szkoły z rodzicami, w szczególności w kontekście realizacji działań zachęcających rodziców do zgłaszania inicjatyw na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły. Upowszechniać dobre praktyki w tym zakresie. 2. W zakresie wspomagania szkół i placówek uwzględnić tematykę dotyczącą: stosowania metod i form umożliwiających uczenie się uczniów od siebie nawzajem oraz organizowania procesu edukacyjnego z udziałem uczniów; formułowania wniosków z przeprowadzonych diagnoz i analiz osiągnięć uczniów oraz wdrażania adekwatnych działań przyczyniających się do poprawy efektów kształcenia; wykorzystywania wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych do podnoszenia jakości pracy przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. 3. Uwzględnić w ramach grantów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty szkolenie dla dyrektorów obejmujące zasady postępowania powypadkowego. 7

8 2. Ewaluacja Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 czerwca 2013r. do 31 sierpnia 2013r.) przeprowadzono 105 ewaluacji zewnętrznych, w tym 36 całościowych oraz 69 problemowych, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) z uwzględnieniem typów szkół i rodzajów placówek Lp. 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Licea profilowane 8. Szkoły specjalne Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty Poradnie psychologicznopedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli 13. Placówki oświatowo-wychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 Kolegia pracowników służb społecznych Suma

9 W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano 377 ewaluacji, w tym 210 w szkołach samodzielnych i 167 w zespołach szkół. Od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. przeprowadzono 105 ewaluacji, w tym 80 w szkołach samodzielnych i 25 w zespołach szkół. W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano przeprowadzenie 377 ewaluacji, w tym 101 ewaluacji całościowych, 276 ewaluacji problemowych w obszarach: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki i Zarządzanie szkołą lub placówką 120 ewaluacji; Procesy zachodzące w szkole lub placówce i Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów 126 ewaluacji; wybranych przez kuratora oświaty 30 ewaluacji. Od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. przeprowadzono 105 ewaluacji, w tym 36 ewaluacji całościowych oraz 69 ewaluacji problemowych w obszarach: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki i Zarządzanie szkołą lub placówką 31 ewaluacji; Procesy zachodzące w szkole lub placówce i Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów 32 ewaluacji; wybranych przez kuratora oświaty 6 ewaluacji. W roku szkolnym 2012/2013 (do 31 sierpnia 2013 roku) zrealizowano 380 ewaluacji, co stanowi 100,80 % planu, w tym 103 ewaluacje całościowe 101,98 % planu, 277 ewaluacji problemowych 100,36 % planu, w obszarach: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki i Zarządzanie szkołą lub placówką 121 ewaluacji 100,83 % planu; Procesy zachodzące w szkole lub placówce i Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów 126 ewaluacji % planu; wybranych przez kuratora oświaty 30 ewaluacji 100 % planu. W roku szkolnym 2012/2013 (do 31 sierpnia 2013 roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 3 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), stwierdzając: zasadność zgłoszonych zastrzeżeń w całości 1 przypadek; zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń 0 przypadków; brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń 2 przypadki. 9

10 razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem 2.2. Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach). Wymagania Typ placówki Poziom Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolne go A B C D E Szkoły podstawowe A B C D E Gimnazja A B C D E

11 razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem Licea ogólnokształcące A 1 1 B C D E A B Technika C 1 1 D E A Zasadnicze szkoły zawodowe B C D 1 1 E A Licea profilowane B C D E A - Szkoły specjalne B C D - E - 11

12 razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty A B C D E A Poradnie psychologiczno pedagogiczne B C D E A Biblioteki pedagogiczne B C D E A Placówki doskonalenia nauczycieli B C D E A 1 1 Placówki oświatowowychowawcze B C D E 12

13 razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy A B C D E A MOW-y, MOS-y i inne ośrodki (art.2 pkt 5 ustawy) B C D E Placówki zapewniające opiekę i wychowanie (art. 2 pkt 7 ustawy) A B C D E A Kolegia pracowników służb społecznych B C D E 13

14 Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Wprowadzanie zmian opartych na diagnozach i analizach efektywności kształcenia przedszkolnego. 2. Realizacja podstawy programowej wzbogaconej o niestandardowe działania i programy własne. 3. Skuteczność działań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa oraz kształtowania społecznie pożądanych postaw. 2 Procesy 1. Realizacja koncepcji opartej na różnorodnych działaniach. 3 Współpraca ze środowiskiem 2. Urozmaicona oferta edukacyjna, modyfikowana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami dzieci oraz rodziców. 3. Systemowe rozwiązania nakierowane na indywidualizację pracy wspomagającej i korygującej rozwój przedszkolaków. 1. Wszechstronna i wielopłaszczyznowa współpraca z instytucjami lokalnymi. 2. Skuteczny system informowania lokalnego środowiska o walorach edukacji przedszkolnej połączony z promocją osiągnięć dzieci. 4 Zarządzanie 1 Wewnętrzny nadzór pedagogiczny. 2. Inspirowanie nauczycieli do zespołowego prowadzenia ewaluacji wewnętrznej 1. Formułowanie wniosków z prowadzonych analiz osiągnięć dzieci. 1. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w przedszkolach działających w mniejszych miejscowościach i na wsiach. 2. Formułowanie wniosków z prowadzonego monitoringu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. 1. Wpływ rodziców na działania podejmowane w przedszkolu. 1. Doskonalenie z zakresu metod i form współpracy. 14

15 Szkoły Podstawowe Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Prowadzanie analiz ilościowych, diagnoz i badań efektów kształcenia. 2. Realizacja działań sprzyjających aktywności uczniów. 3. Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach oraz służące przestrzeganiu norm społecznych przez uczniów. 2 Procesy 1. Współdziałanie nauczycieli ukierunkowane na rozwój uczniów. 2.Atrakcyjność oferty, realizacja nowatorskich działań sprzyjają osiąganiu sukcesów dydaktyczno-wychowawczych. 3. Podejmowane przez nauczycieli działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 1.W szkolnych analizach dominują wskaźniki statystyczne kosztem analiz jakościowych 2.Wdrażanie wniosków z analiz wyników osiągnięć uczniów nie przekłada się na wzrost efektów kształcenia 1. Organizacja procesów nie przekłada się na wzrost wyników na sprawdzianie. 2. Niewystarczający stopień indywidualizacji pracy z uczniem 3 Współpraca ze środowiskiem 1. Wykorzystywanie zasobów lokalnego środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. 2. Skuteczne promowanie wartości edukacji. 3. Współdziałanie i współpraca z rodzicami. 1. Systemowe gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów. 4 Zarządzanie 1. Wzbogacanie bazę szkolnej i doposażanie w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 2. Wspieranie się nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji własnej pracy. 3. Zaangażowanie i współpraca nauczycieli w zespołach szkolnych. 1. Wprowadzenie prorozwojowych zmian na podstawie wniosków z wewnętrznego nadzoru 15

16 Gimnazja Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Aktywność gimnazjalistów, liczne inicjatywy uczniowskie realizowane na rzecz rozwoju własnego i rozwoju szkoły. 2. Działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przestrzegania norm społecznych przez uczniów. 2 Procesy 1. Nowatorskie rozwiązania przyczyniające się do wzrostu kompetencji cenionych na rynku pracy. 2. Współdziałanie nauczycieli przy tworzeniu procesów edukacyjnych. 3. Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów. 1. Umiejętność formułowania wniosków z analiz wyników egzaminów i osiągnięć uczniów. 2. Niska efektywność wdrażanych wniosków. 3.Wykorzystywanie wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej w projektowaniu działań naprawczych. 1. Współpraca nauczycieli i uczniów w zakresie procesów edukacyjnych. 3 Współpraca ze środowiskiem 1. Różnorodność podejmowanych działań w ramach współpracy i współdziałania ze środowiskiem. 2. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do kształtowania zachowań i postaw uczniów. 1. Prowadzenie działań edukacyjnych promujących uczenie się przez całe życie. 4 Zarządzanie 1. Skuteczny nadzór pedagogiczny ukierunkowany na wdrażanie prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu szkoły. 2. Zaangażowanie nauczycieli w ewaluację wewnętrzną. 3. Warunki lokalowe i wyposażenie. 1. Doskonalenie w zakresie metod i form pracy zespołowej. 16

17 Licea ogólnokształcące Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Oferta edukacyjna, która dostarcza uczniom przydatnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. 2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 2 Procesy 1. Realizacja nowatorskich działań programowych. 3 Współpraca ze środowiskiem 2. Stosowane metody nauczania motywujące uczniów do osiągana sukcesów na miarę ich możliwości 1. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki nauki, a uczniowie znają zasady obowiązujące w szkole i zgodnie z nimi się zachowują oraz uznają wartości promowane przez szkołę 2. Realizacja działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych. 4 Zarządzanie 1. Zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołową. 1. Motywowanie ucznia do nauki. 2. Przekazywanie uczniom przez nauczycieli informacji zwrotnej na temat przyczyn sukcesu, a także trudności w nauce 1. Warunki lokalowe, w szczególności brak własnej bazy sportowej. Technika Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Wzrost wyników egzaminów zewnętrznych poprzez wdrażanie zmian opartych o różnorodne analizy wyników osiąganych uczniów. 2. Realizacja działań profilaktycznych sprzyjających eliminowaniu zagrożeń oraz wzmacnianiu właściwych 3. Realizacja działań sprzyjających wysokiemu poczuciu bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego wśród uczniów. 2 Procesy Ewaluacja w tym obszarze nie była prowadzona Ewaluacja w tym obszarze nie była prowadzona 3 Współpraca ze środowiskiem Ewaluacja w tym obszarze nie była prowadzona Ewaluacja w tym obszarze nie była prowadzona 17

18 4 Zarządzanie 1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. 2. Wykorzystanie wniosków ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego 1. Doskonalenie form i metod współpracy zespołowej. Zasadnicze szkoły zawodowe Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Inicjowanie przez młodzież przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i społecznym. 2. Skuteczne działania służące respektowaniu norm społecznych przez uczniów. 2 Procesy Ewaluacja w tym obszarze nie była prowadzona 1.Analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych. 2.Efekty kształcenia zawodowego. Ewaluacja w tym obszarze nie była prowadzona 3 Współpraca ze środowiskiem Ewaluacja w tym obszarze nie była prowadzona Ewaluacja w tym obszarze nie była prowadzona 4 Zarządzanie 1. Wyposażenie bazy dydaktycznej. 1. Współpraca nauczycieli. 2. Doskonalenie form i metod współpracy. Licea profilowane ewaluacje nie były przeprowadzane Szkoły specjalne Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych i podejmowanie działań wpływających na podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów. 2. Skuteczność motywowania uczniów do aktywności. 1. Respektowanie norm społecznych przez uczniów. 2 Procesy 1. Kształtowanie u uczniów kompetencji potrzebnych na rynku pracy. 2. Wspieranie i motywowanie uczniów w procesie uczenia się. 3. Indywidualizacja procesu nauczania. 18

19 3 Współpraca ze środowiskiem 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 2. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów w celu modelowania zachowań i postaw uczniów. 4 Zarządzanie 1.Współpraca nauczycieli we wszystkich obszarach działalności szkoły. 2.Warunki lokalowe i wyposażenie placówki. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d-3e ustawy o systemie oświaty ewaluacje nie były przeprowadzane Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1.Tworzenie oferty uwzględniającej potrzeby klientów placówki. 2 Procesy 1.Oferta placówki uwzględniająca systemowe, różnorodne oraz ponadlokalne działania, 2.Koncepcja pracy placówki uwzględniająca potrzeby i oczekiwania klientów oraz różnorodne działania skierowane do szerokich grup odbiorców 3.Różnorodność i powszechność prowadzonych działań sprzyjających wyrównywaniu szans edukacyjnych 3 Współpraca ze środowiskiem 1. Współpraca ze środowiskiem sprzyjająca wzbogacaniu oferty i bazy oraz budowaniu dobrych relacji z odbiorcami usług. 1.Skuteczność działań promujących wartość edukacji. 4 Zarządzanie 1.Wykorzystywanie zasobów na rzecz wzajemnego rozwoju. 2.Bardzo dobre warunki funkcjonowania placówki. 1. Doskonalenie form i metod współpracy. 19

20 Biblioteki pedagogiczne Lp. Badany obszar Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1 Efekty 1. Wprowadzanie atrakcyjnych dla klienta działań na podstawie rozpoznanych potrzeb klientów. 2 Procesy 1.Wprowadzanie innowacyjnych zmian do Koncepcja pracy oraz oferty placówki. 3 Współpraca ze środowiskiem 1.Efektywne wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju i promowania wartości edukacji. 4 Zarządzanie 1.Efektywność współpracy w zespole. Placówki doskonalenia nauczycieli ewaluacje nie były przeprowadzane Placówki oświatowo-wychowawcze Lp. Badany obszar Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1 Efekty 1. Spójność realizowanych działań z koncepcją pracy placówki. 2 Procesy 1. Planowanie i zorganizowanie procesu edukacyjnego przekładające się na efektywne wykorzystanie czasu zajęć i zaspokojenie potrzeby uczestników organizowanych przez placówkę form doskonalenia. 3 Współpraca ze środowiskiem 1.Bardzo dobra współpraca z przedstawicielami środowiska sprzyjająca rozbudowie bazy dydaktycznej. 4 Zarządzanie 1. Realizacja działań wpływających na poprawę bazy lokalowej 1. Wdrażanie wniosków z analizy działań wychowawczych. 1.Współpraca w zespołach. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy ewaluacje nie były przeprowadzane 20

21 MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy ewaluacje nie były przeprowadzane Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ewaluacje nie były przeprowadzane Kolegia pracowników służb społecznych ewaluacje nie były przeprowadzane 21

22 Część B (okres od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) 2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2013/2014 (w okresie od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) przeprowadzono 294 ewaluacje zewnętrzne, w tym 20 całościowych oraz 274 problemowe, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 (do 31 maja 2014 r.) z uwzględnieniem typów szkół i rodzajów placówek Lp. 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Licea profilowane 8. Szkoły specjalne Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty Poradnie psychologicznopedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowowychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 Kolegia pracowników służb społecznych Suma

23 W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano 380 ewaluacji, w tym 289 w szkołach samodzielnych i 91 w zespołach szkół. W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano przeprowadzenie 380 ewaluacji, w tym: 38 ewaluacji całościowych oraz 228 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek: a) w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego 115 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego 80 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych 1 ewaluację; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych 26 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 4 ewaluacje; f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2 ewaluacje; oraz 114 ewaluacji w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty. Od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. przeprowadzono 294 ewaluacje, w tym: 20 ewaluacji całościowych oraz 169 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 86 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 69 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; 23

24 d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 13 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 1 ewaluację; oraz 105 ewaluacji w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty. W roku szkolnym 2013/2014 (do 31 maja 2014 roku) zrealizowano 294 ewaluacje, co stanowi 77,37% planu, w tym 20 ewaluacji całościowych 52,63% planu, 274 ewaluacje problemowe 80,12% planu, w ramach wymagań: a) wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/ ewaluacji 74,12% planu; b) wybranych przez kuratora oświaty 105 ewaluacji 92,11% planu. W roku szkolnym 2013/2014 (do 31 maja 2014 roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 2 pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), z czego kurator oświaty: stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń (w całości) 1 przypadków; stwierdził zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 0 przypadków; stwierdził brak zasadność zgłoszonych zastrzeżeń - 1 przypadków. 24

25 2.4. Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach). I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Poziom Wymaganie Razem A B C D E *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych II. Przedszkola specjalne* Wymaganie Poziom A B C D E *dotyczy również oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych Razem III. Szkoły podstawowe* Poziom Wymaganie Razem A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 25

26 IV. Gimnazja* Poziom Wymaganie Razem A B C D 2 2 E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych V. Licea ogólnokształcące* Poziom Wymaganie Razem A B C D 1 1 E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VI. Technika* Poziom Wymaganie Razem A 1 1 B C D 2 2 E 1 1 *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VII. Zasadnicze szkoły zawodowe* Poziom Wymaganie Razem A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 26

27 VIII. Licea profilowane* Poziom Wymaganie Razem A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IX. Szkoły specjalne* Poziom Wymaganie Razem A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych X. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3e-3h ustawy o systemie oświaty* Poziom Wymaganie Razem A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych XI. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Poziom Wymagania Razem A x x x x B x x x x 17 C x x x x 4 D x x x x 4 E x x x x 27

28 XII. Biblioteki pedagogiczne Poziom Wymaganie Razem A x x x x B x x x x 9 C x x x x D x x x x E x x x x XIII. Placówki doskonalenia nauczycieli Poziom Wymaganie Razem A x x x x 3 B x x x x 15 C 1 x x x x 1 D x x x x E 1 1 x x x x 2 XIV. Placówki oświatowo-wychowawcze Poziom Wymaganie A x x x x x x x B x x x x x x x C x x x x x x x D x x x x x x x E x x x x x x x Poziom A B C D E XV. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy Wymaganie XVI. MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Razem Razem Poziom Wymaganie Razem A 1 1 x 2 B 1 x 1 C x D x E x 28

29 XVII. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Poziom Wymaganie A x x x x x x B x x x x x x C x x x x x x D x x x x x x E x x x x x x Razem Poziom A B C D E XVIII. Kolegia pracowników służb społecznych Wymaganie Razem 29

30 Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w odniesieniu do badanych wymagań Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w odniesieniu do badanych wymagań Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2 "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 1. Realizacja procesów edukacyjnych umożliwiających wielowymiarowy rozwój dzieci, w tym aranżacja przestrzeni przedszkolnej dostosowana do zróżnicowanych potrzeb dzieci (np. estetyczne sale, nowoczesne gabinety specjalistyczne, place zabaw, pomoce dydaktyczne). 2. Urozmaicona i dostosowana do indywidualnych możliwości oraz potrzeb dzieci oferta zajęć przedszkolnych (np. nauka języków obcych, zajęcia wokalno-taneczne, teatralne, rytmika, ceramika, zajęcia sportowe, szachy), w tym wykorzystanie naturalnych zasobów środowiska lokalnego. 3. Monitorowanie przez nauczycieli procesów wspomagania rozwoju dzieci, sposób wykorzystania formułowanych wniosków do planowania dalszych działań (modyfikacja metod pracy i działań wychowawczych, poszerzenie oferty). 1. Wdrażanie podstawy programowej odbywa się z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. 2. Podejmowanie różnorodnych działań wynikających z monitorowania osiągnięć dzieci, wpływających na rozwój umiejętności, zwłaszcza w zakresie aktywności samoobsługowej, umiejętności manualnych i ruchowych oraz poziomu gotowości szkolnej. 1. Brak systemowych działań w zakresie wdrażania wniosków z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji. 2. Uznawanie przez nauczycieli za rozwiązania nowatorskie działań, które nie spełniały określonych dla takiej formy pracy kryteriów. 30

31 3. Efektywne przygotowywanie dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego i uzyskiwanie przez przedszkolaków sukcesów w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych. 3 Respektowane są normy społeczne 4. Inne: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Inne: Rodzice są partnerami przedszkola (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci w przedszkolach, realizacja różnorodnych programów w tym zakresie. 2. Skuteczne działania w budowaniu prawidłowych relacji społecznych poprzez włączanie rodziców do analizy, oceny i modyfikacji działań wychowawczych oraz udział przedszkolaków we współtworzeniu kodeksów (grupowych, zachowań, itp.). 3. Funkcjonowanie jasno ustalonych reguł i norm zachowania, kształtujących postawę odpowiedzialności dzieci i umiejętność podejmowania decyzji. 1. Efektywna współpraca nauczycieli i stałe doskonalenie metod oraz form współdziałania. 2. Prowadzenie działań związanych z ewaluacją pracy własnej przy współudziale innych nauczycieli. 3. Dokonywanie wspólnych analiz efektywności podejmowanych działań i planowanie przebiegu procesów edukacyjnych. 1. Współpraca rodziców i nauczycieli w zakresie realizowania działań ukierunkowanych na rozwój dzieci. 2. Realizowanie przez pracowników przedszkoli pomysłów i inicjatyw zgłaszanych przez rodziców. 3. Powszechny udział rodziców w podejmowaniu decyzji związanych z działalnością przedszkoli. 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci i udzielanie specjalistycznego wsparcia w zakresie edukacji i wychowania. 1. Mała aktywność rodziców w zgłaszaniu inicjatyw dotyczących pracy przedszkola. 1. W przedszkolach rzadko analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji. 31

32 2. Prowadzenie systematycznej i celowej współpracy z podmiotami środowiska lokalnego oraz pozytywne postrzeganie placówek przez najbliższe otoczenie. 3. Zaangażowanie dzieci w różnorodne działania realizowane przez przedszkola, w tym ukierunkowane na rzecz społeczności lokalnej. 2. Brak wykorzystywania wyników badań zewnętrznych do modyfikowania oferty edukacyjno-opiekuńczej. *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych Przedszkola specjalne* ewaluacje nie były przeprowadzane Szkoły podstawowe* Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3. Respektowane są normy społeczne Mocne strony 1. Planowanie procesów edukacyjnych adekwatne do potrzeb uczniów. 2. Atmosfera sprzyjająca uczeniu się. 3. Powszechność działań nauczycieli we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. 1.Powszechność prowadzenia analiz osiągnięć uczniów (systemowość i celowość). Wykorzystywanie wniosków do projektowania i organizacji procesów edukacyjnych. 2. Realizacja działań służących rozwojowi zainteresowań uczniów, kompetencji kluczowych i tworzenie warunków do odnoszenia przez nich sukcesów. 3. Realizacja podstawy programowej uwzględniającej zalecane warunki i sposoby jej realizacji. 1.Powszechność poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów. 2. Współdziałanie uczniów i dzielenie się Słabe strony 1. Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. 2.Stwarzanie uczniom możliwości uczenia się od siebie nawzajem. 1. Efektywność podejmowanych działań niskie wyniki na sprawdzianie zewnętrznym. 2. Wykorzystywanie podczas zajęć nowoczesnej technologii komunikacyjno-informacyjnej. 1. Analizowanie podejmowanych działań wychowawczych i ich modyfikacja. 2.Udział uczniów i rodziców we wprowadzaniu zmian 32

33 4. Inne (KO),,Nauczyciele współpracują w planowaniu procesów edukacyjnych,,rodzice są partnerami szkoły odpowiedzialnością. 3.Równość wobec zasad i powszechność prawidłowych relacji interpersonalnych. 1.Powszechność i zespołowość działań nauczycieli w projektowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 2.Organizacja współpracy pozwalająca na zespołowe wprowadzanie zmian. 3. Powszechność wzajemnej pomocy przy prowadzeniu ewaluacji własnej pracy. 1. Systemowość rozwiązań zapewniających zbieranie opinii rodziców w procesie podejmowania decyzji. 2. Współpraca szkoły z rodzicami sprzyja podejmowaniu działań odpowiadającym na potrzeby rozwojowe uczniów. 3. Wspieranie przez rodziców działania szkoły w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno- wychowawczych. w zakresie oddziaływań wychowawczych. 1. Skuteczność działań sprzyjających zachęcaniu rodziców do zgłaszania inicjatyw. 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1.Powszechność i różnorodność współpracy ze środowiskiem lokalnym sprzyjająca procesowi uczenia. 2.Wykorzystywanie wyników badań zewnętrznych do organizacji pracy szkoły (użyteczność wniosków). 3. Zaangażowanie uczniów na większości zajęć. 1. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do promowania wartości edukacji. 2. Indywidualizacja procesu edukacyjnego. 3.Partycypacja rodziców i uczniów w opracowywaniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły. *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych 33

34 Gimnazja* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3. Respektowane są normy społeczne 4. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, Rodzice są partnerami szkoły lub placówki 1.Uwzględnianie w planowaniu procesów edukacyjnych wniosków wynikających z diagnoz uczniów nowoprzyjętych. 2.Motywowanie uczniów i tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się. 3.Stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych i organizacyjnych służących rozwojowi uczniów. 1.Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem osiągnięć uczniów po szkole podstawowej. 1.Skuteczność działań wychowawczych nauczycieli. 2.Szacunek i zaufanie w relacjach między wszystkimi członkami społeczności szkolnej. 3.Poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego odczuwany przez uczniów. 1.Współpraca nauczycieli i wspieranie się wzajemne w organizacji, realizacji i analizie procesów edukacyjnych. 2.Zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów funkcjonujących w szkole. 3.Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych oraz doskonalenie metod i form współpracy. 1.Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców do wprowadzania zmian i modyfikacji procesów edukacyjnych. 1.Stwarzanie uczniom możliwości uczenia się od siebie nawzajem. 2.Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. 3.Przekazywanie uczniom wskazówek dotyczących uczenia się oraz informacji o przyczynach sukcesów i porażek. 1.Skuteczność działań nauczycieli podejmowanych w celu wzrostu efektów uczenia. 2.Uwzględnianie czynników kontekstowych (szczególnie pedagogicznych) w analizowaniu osiągnięć uczniów. 3.Umiejętność formułowania wniosków z analizowania osiągnięć uczniów. 1.Udział rodziców i uczniów w ustalaniu zasad postępowania i współżycia w szkole. 2.Aktywność rodziców w analizowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych na poziomie szkoły. 1. Współpraca nauczycieli w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. 1.Zgłaszanie przez rodziców inicjatyw na rzecz rozwoju uczniów i szkoły. 2. Zaangażowanie rodziców we współpracę. 34

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.12.2015.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Kraków, 12 czerwca 2015r. 1 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja...8 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...5 Część B (okres

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214) ogłoszono dnia 21 sierpnia 2015 r. obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. (poz....) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE W OBSZARACH, O KTÓRYCH MOWA W 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja... 3 2.1 Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych...

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018 1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018 2 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja....5 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Ewaluacja... 9 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja..5 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne); 2. Wyniki kontroli planowych (gimnazja,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.24.2014.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Kraków, 12 czerwca 2014r. 1 Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja..8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Wymagania wobec szkół i placówek. Dz.U.2017.1611 z dnia 2017.08.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 sierpnia 2017 r. Wejście w życie: 1 września 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Lublin, 15 czerwca 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Przedszkola Poznań, wrzesień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. SNP.551.4.2014 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Ewaluacja...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Czerwiec 2015 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja....11 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły podstawowe i placówki Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa SNP.551.3.2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r.

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Sierpień 2017 r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały: I W zakresie kontroli: 1. w publicznych

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 szkoły podstawowe, placówki Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (szkoły podstawowe, placówki); 2. Wyniki kontroli planowych (szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz.1000, poz. 1290,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja....7 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. stan na 31 lipca 2012 r.

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. stan na 31 lipca 2012 r. REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 stan na 31 lipca 2012 r. Ewaluacje zewnętrzne Całościowe Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.14.016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2019 r.

Lublin, sierpień 2019 r. Lublin, sierpień 2019 r. Lublin, 22-28 sierpnia 2019 r. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 1 2 3 4 5 6 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. SNP.551.5.2015 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja...

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.1.017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ,

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ, Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Ewaluacja... 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych.....

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Narada dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych

Narada dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych Narada dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych Porządek spotkania 1. Stan realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego. Wyniki i wnioski. 2. Sześciolatek pierwszoklasista w szkole. Zadania dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w województwie podlaskim w roku szkolnym 2010/2011 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA 2010/11 Zakres wykonywanych badań: 7 Przedszkoli 14 szkół

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 13 czerwca 2014r. Nadzór pedagogiczny 2014/2015 ewaluacje Delegatura

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017

Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017 Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny Art. 33 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.2016.1943 ze zm.) Art. 55 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 1 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wskazania obecnie obowiązującej podstawy prawnej Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja... 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo