Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Czerwiec

2 Spis treści 1. Wstęp Ewaluacja.. 7 Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.) 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów..15 Część B (okres od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r.) 2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań...34 Część C (okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.) 2.5. Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji Rekomendacje na następny rok szkolny Kontrola Kontrole planowe. 59 Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki kontroli planowych Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem Część B (okres od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki kontroli planowych Zgodność zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami Zgodność z przepisami prawa prowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych Zgodność działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach 2

3 Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej Część C (okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.) Wnioski wynikające z kontroli planowych Kontrole doraźne (okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli doraźnych Informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania kontroli Wyniki kontroli doraźnych Szczegółowe wyniki kontroli doraźnych w zakresie: Zgodność działania niepublicznych burs z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach Zgodność działania niepublicznych domów wczasów dziecięcych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych Wspomaganie (okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.) Informacje opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie wspomagania szkół i placówek Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Inne działania wspomagające Wnioski z działalności wspomagającej

4 1. Wstęp Sprawozdanie prezentuje wyniki nadzoru sprawowanego nad szkołami i placówkami województwa lubelskiego w ostatnich trzech miesiącach roku szkolnego 2014/2015, jak również w okresie od września do końca maja w roku szkolnym 2015/2016. Wyniki nadzoru potwierdzają, że w zdecydowanej większości szkół i placówek oświatowych naszego województwa organizuje się i realizuje zadania zgodnie z założeniami polityki oświatowej państwa w zakresie wyznaczonym zarówno ewaluacją zewnętrzną, jak i tematyką kontroli, prowadzonych w ostatnich trzech miesiącach poprzedniego roku szkolnego, jak też w roku szkolnym 2015/2016 (do końca maja). Zakres prowadzonych badań ewaluacyjnych był zróżnicowany, z jednej strony określony priorytetami Ministra Edukacji Narodowej, z drugiej wskazany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, nadto różnił się w poszczególnych okresach objętych niniejszym sprawozdaniem, inaczej kształtował się w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedniego roku szkolnego, inaczej w roku obecnym. Odniesiono się w badaniach do różnych typów szkół i placówek. Zmieniły się także przepisy określające sposób wartościowania pracy szkół począwszy od roku szkolnego 2015/2016 odstąpiono od pięciostopniowego określania poziomu spełniania wymagań, zastępując je stwierdzeniem o spełnianiu wymagania bądź nie. Nie uniemożliwiło to jednak sformułowania ogólnych wniosków, które niniejsze sprawozdanie zawiera. W kolejnych jego częściach określono zakresy problemowe badań, zamieszczono szczegółowe analizy odniesione do wymagań badanych w danym okresie i w danych typach szkół i placówek naszego województwa, uzupełnione danymi statystycznymi, ponadto sformułowano podsumowujące wnioski wynikające z przeprowadzonych ewaluacji. Biorąc pod uwagę badane w roku szkolnym 2014/2015 (w okresie od czerwca do końca sierpnia) i w roku szkolnym 2015/2016 (do końca maja 2016 r.) wymagania, można uznać, że w zdecydowanej większości poddanych ewaluacji szkół i placówek województwa lubelskiego nie wystąpiły zagrożenia ich realizacji, jakkolwiek należy też zauważyć, że wśród badanych szkół znalazły się takie, w przypadku których większość obszarów ich funkcjonowania nie spełniała oczekiwań określonych przez państwo. Podkreślić trzeba jednak, że te szkoły i placówki, podobnie jak w roku ubiegłym, stanowią znikomy odsetek wszystkich objętych ewaluacjami. Przeprowadzone ewaluacje zewnętrzne wskazują na kilka zasadniczych obszarów rozwoju, które powinny stać się przedmiotem szczególnej uwagi. Wymienić można tu: 1/ proces oceniania uczniów/słuchaczy, zwłaszcza zaś przekazywanie informacji zwrotnej, która powinna wskazywać zakres i sposoby dalszej pracy i dawać wsparcie; 2/ organizację procesu edukacyjnego (w szczególności zakres i rodzaj proponowanych uczniom zadań) - w taki sposób, by otwierała przestrzeń dla myślenia problemowego i twórczego; 3/ budowanie pozytywnego klimatu uczenia się: budzenie ciekawości poznawczej; 4

5 4/ kwestie związane z projektowaniem, realizacją monitorowania oraz analizami wewnętrznych procesów i działań, formułowaniem wniosków i rekomendacji, jak też ich wdrażaniem; 5/ działania obejmujące projektowanie, wdrażanie i monitorowanie indywidualnych oddziaływań adresowanych do uczniów/słuchaczy. Dążenie do osiągania coraz wyższej jakości pracy powinno pobudzić w szkołach również refleksje dotyczące tego, jak skutecznie budować klimat współpracy i wzajemnego uczenia się uczniów/słuchaczy, w jaki sposób wzmacniać u uczniów/słuchaczy poczucie sprawstwa i wpływu na proces uczenia, a także umożliwiać zrozumienie powiązań między różnymi dziedzinami wiedzy. Ważne jest przy tym, by rozważania, konkretne plany oraz ich realizację opierać o najnowsze wyniki badań, dorobek pedagogiki, psychologii i innych nauk. Stwierdzone w badaniach ewaluacyjnych obszary do rozwoju wskazują na potrzebę organizacji form doskonalenia (wewnętrznego i zewnętrznego) odnoszących się do wymienionych obszarów pracy, dostarczania dyrektorom i nauczycielom informacji o możliwych pozytywnych rozwiązaniach w postaci dobrych praktyk, przede wszystkim jednak bezpośredniego wsparcia. W ramach działań wspomagających, w roku 2015/2016 kontynuowano, wprowadzoną już wcześniej, nową formułę narad sierpniowych z dyrektorami, poszerzającą program tych spotkań o wystąpienia dyrektorów oraz nauczycieli, którzy omawiali stosowane w ich szkołach rozwiązania pedagogiczne i dzielili się doświadczeniami. Wydaje się też możliwe, i uzasadnione wynikami przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, pokazywanie szerszego kontekstu teoretycznego zjawisk pedagogicznych na spotkaniach i konferencjach organizowanych z udziałem przedstawicieli świata nauki. Fundamentalną rolę w podnoszeniu jakości pracy szkół i placówek ma do spełnienia nadzór wewnętrzny sprawowany przez dyrektorów szkół. Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu wnioski, dotyczące tych obszarów pracy szkół, które wymagają rozwoju, powinny stać się przedmiotem pogłębionej refleksji zarówno kadry zarządzającej, jak i samych nauczycieli. Kontrole planowe przeprowadzone od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r. dotyczyły następujących zakresów: 1. Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 2. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych. 3. Zgodność funkcjonowania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach". 4. Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 5. Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej. Jednocześnie prowadzono kontrole doraźne w związku z informacjami pozyskanymi od organów prowadzących, rodziców, nauczycieli, uczniów, prokuratury, Rzecznika Praw 5

6 Dziecka, jak również na skutek stwierdzenia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej. Kontrole planowane i doraźne ujawniły problemy w stosowaniu prawa w następujących zakresach: a) organizacji i dokumentowania przebiegu egzaminów klasyfikacyjnych (ustalanie i uzgadnianie terminów egzaminów, protokołowanie ich przebiegu, ustalanie składu komisji egzaminacyjnej); b) opracowywania programów i dokumentacji (protokoły zaliczeń, ewidencja zaświadczeń) pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego; c) organizacji (zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze świetlicy, liczebność grup świetlicowych) i dokumentowania pracy świetlic szkolnych; d) oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; e) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej; f) zapewnienia uczniom należytej opieki i bezpieczeństwa podczas ich pobytu w szkole/placówce. Odnosząc się do tych nieprawidłowości, należy odnotować, że wśród ich przyczyn znalazła się nie tylko niedostateczna znajomość przepisów prawa wśród kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi czy ich niewłaściwa interpretacja, ale także brak szerszego wsparcia udzielanego dyrektorom placówek i szkół, zarówno merytorycznego, jak i niejednokrotnie finansowego. Stwierdzone trudności związane ze stosowaniem prawa wymagają od nadzoru pedagogicznego dalszych działań kontrolnych oraz zaplanowania systemowego wspomagania we wskazanych zakresach i objęcia nimi szerszej grupy szkół i placówek. Zdiagnozowane potrzeby wskazują na konieczność bieżącego informowania o zmianach w przepisach prawa oświatowego i monitorowania procesu ich wprowadzania. 6

7 2. Ewaluacja Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.) 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2014/2015 (w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.) przeprowadzono 68 ewaluacji zewnętrznych, w tym 3 całościowe oraz 65 problemowych, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/15 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie 2 13 (PM) Szkoły podstawowe 0 16 (9 PK i 7 PM) Gimnazja 0 16 (13 PK i 3 PM) 4. Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Licea profilowane Szkoły specjalne Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowo-wychowawcze (MDK) Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 (SOW i bursy) Kolegia pracowników służb społecznych Suma

8 W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano 373 ewaluacje, w tym 198 w szkołach samodzielnych i 175 w zespołach szkół. Od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. przeprowadzono 68 ewaluacji, w tym 34 w szkołach samodzielnych i 34 w zespołach szkół. W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano przeprowadzenie 373 ewaluacji, w tym: 37 ewaluacji całościowych oraz 336 ewaluacji problemowych (222 ewaluacje problemowe wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej i 114 problemowych wyznaczonych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty) w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 5 ewaluacji całościowych i 42 ewaluacje problemowe MEN; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 32 ewaluacje całościowe i 150 ewaluacji problemowych MEN; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 3 ewaluacje problemowe MEN; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologicznopedagogicznych oraz bibliotekach pedagogicznych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 14 ewaluacji problemowych MEN (14 poradni psychologiczno-pedagogicznych); e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 7 ewaluacji problemowych MEN (5 burs oraz 2 SOW); f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 6 ewaluacji problemowych MEN (4 SOSW, 1 MOW, 1 ORW); g) wybranych przez kuratora oświaty ewaluacji. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań 8

9 Od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. przeprowadzono 68 ewaluacji, w tym 3 ewaluacje całościowe oraz 65 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 15 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 11 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 1 ewaluacja; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologicznopedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 11 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 4 ewaluacje; f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 4 ewaluacje; g) wybranych przez kuratora oświaty - 22 ewaluacje. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań W roku szkolnym 2014/2015 (do 31 sierpnia 2015 roku) zrealizowano 375 ewaluacji, co stanowi 100,5% planu, w tym 38 ewaluacji całościowych 102,7% planu, 337 ewaluacji problemowych 100,3% planu. Liczba ewaluacji problemowych z podziałem na wymagania: a) wskazane w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/ ewaluacji - 100,8% planu; b) wybrane przez kuratora oświaty ewaluacji - 100% planu. 9

10 W roku szkolnym 2014/2015 (do 31 sierpnia 2015 roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 5 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), stwierdzając: zasadność zgłoszonych zastrzeżeń w całości 1 przypadek; zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń 2 przypadki; brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń 2 przypadki Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach). Poziom A B C D E I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Wymaganie Razem *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych II. Przedszkola specjalne* Wymaganie Poziom A B C D E *dotyczy również oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych III. Szkoły podstawowe* Poziom A Wymaganie Razem Razem 0 10

11 B - - C - - D - - E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IV. Gimnazja* Wymaganie Poziom Razem A B - - C - - D - - E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poziom A B C D E V. Licea ogólnokształcące* Wymaganie Razem *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VI. Technika* Poziom A B C D Wymaganie Razem 11

12 E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VII. Zasadnicze szkoły zawodowe* Poziom A B Wymaganie Razem C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VIII. Licea profilowane* Poziom Wymaganie Razem A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IX. Szkoły specjalne* Poziom A Wymaganie Razem B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 12

13 X. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d-3e ustawy o systemie oświaty* Poziom Wymaganie Razem A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych XI. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wymagania Poziom A B C D E Poziom A B C D E Poziom XII. Biblioteki pedagogiczne Wymaganie XIII. Placówki doskonalenia nauczycieli Wymaganie A x x x x Razem Razem Razem B x x x x C x x x x D x x x x E x x x x 13

14 XIV. Placówki oświatowo-wychowawcze Poziom Wymaganie Razem A B C D E Poziom A B C D E XV. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy Wymaganie XVI. MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Razem Poziom Wymaganie Razem A x 1 B x 7 C x 0 D x 0 E x 0 Poziom A B C D E Poziom A B C D E XVII. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Wymaganie Razem x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 XVIII. Kolegia pracowników służb społecznych Wymaganie Razem 14

15 Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych wymagań Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1 Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci 1. Przedszkola działają zgodnie z koncepcjami pracy. 2. Przyjęte koncepcje pracy odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci i oczekiwania środowiskowe. 3. Rodzice akceptują koncepcję pracy przedszkoli. Słabszą stronę pracy stwierdzono w 2 z 15 badanych w zakresie wymagania przedszkoli. 1. Brak pełnej współpracy z rodzicami przy przygotowywaniu i modyfikowaniu koncepcji pracy placówki. 2 "Dzieci są aktywne 1. Dzieci angażują się w zajęcia proponowane w przedszkolach, dzięki stwarzaniu sytuacji edukacyjnych wyzwalających ich aktywność. 3 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Zajęcia proponowane w przedszkolach wdrażają wychowanków do samodzielności. 1. Rozpoznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci jest podstawą organizacji procesu edukacyjnego. 2. Dzieci ze specjalnymi potrzebami objęte są zalecanymi specjalistycznymi oddziaływaniami, w działaniach tych przedszkola ściśle współpracują z instytucjami świadczącymi poradnictwo i wsparcie. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Słabszą stronę pracy stwierdzono w 1 z 15 badanych w zakresie wymagania przedszkoli. 1. Ograniczone działania nauczycieli zachęcające dzieci do podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Nie stwierdzono słabszych stron pracy przedszkoli w badanym zakresie. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Ewaluacji całościowej poddano 2 przedszkola. W jednym z nich wymagania zostały spełnione na poziomie wysokim. W obu dobrą stroną ich pracy była przede wszystkim współpraca ze środowiskiem lokalnym i wzajemne wspieranie się w rozwoju. Ewaluacji całościowej poddano 2 przedszkola. Nie stwierdzono słabych stron pracy w jednym z nich, natomiast drugie spełniło większość wymagań tylko na poziomie podstawowym. *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 15

16 Przedszkola specjalne* *(w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie placówek) Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1 Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci 2 "Dzieci są aktywne 3 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych Szkoły podstawowe* Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 1. Wyniki diagnoz wstępnych (obejmujących testy sprawdzające na wejściu i analizy osiągnięć uczniów z poprzednich etapów nauki oraz, prowadzonych regularnie), są podstawą planowania i realizacji procesów edukacyjnych. 2. Procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami realizacji podstawy. 3. Uczniowie nabywają kompetencje kluczowe określone w podstawie 1. Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów, mimo iż są wdrażane, nie przynoszą oczekiwanych efektów w postaci wzrostu poziomu tych osiągnięć badanych sprawdzianem zewnętrznym (w odniesieniu do 6 z 16 badanych szkół) 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; 1. Systemowość prowadzonego rozpoznania potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów; działania prowadzone przy współpracy wszystkich lub większości nauczycieli, a także z wykorzystaniem wsparcia instytucji zewnętrznych. 2. Bardzo szeroka i urozmaicona oferta zajęć rozwijających oraz wspomagających uczniów, odpowiadająca w większości ich zainteresowaniom i potrzebom.. Słabszą stronę pracy stwierdzono w 2 z 7 badanych w zakresie wymagania szkół. 1. Ograniczony, w odczuciu rodziców, zakres indywidualnego wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli w procesie edukacyjnym ( zwłaszcza w przypadku trudności) (w przypadku 2 z 7 badanych szkół) 16

17 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych" 1. W szkołach prowadzone są analizy wyników egzaminów zewnętrznych, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, które stanowią podstawę do opracowywania rekomendacji do pracy. 2. Nauczyciele formułują i wdrażają rekomendacje, modyfikując, zgodnie z nimi zarówno zakres treści programowych, jak też, choć rzadziej, metody pracy z uczniami. 3. Wprowadzane modyfikacje są monitorowane; najczęściej monitorowanie dotyczy uzyskiwanych w ich wyniku efektów, rzadziej śledzi się jakość i zakres realizacji rekomendowanych działań. Słabsze strony pracy stwierdzono w 2 z 7 badanych w zakresie wymagania szkół. 1. Informacje o losach absolwentów w niewielkim stopniu wykorzystuje się do projektowania procesu edukacyjnego, częściej doraźnie, głównie w oddziaływaniach wychowawczych. 2. Badania zewnętrzne wykorzystywane są w ograniczonym zakresie; wyniki badań pedagogicznych w małym stopniu znajdują przełożenie na wewnętrzne procesy edukacyjne w szkołach Inne: (określone przez KO) 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (analiza uwzględniona w punkcie 1. niniejszej tabeli) 2. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Mocne strony pracy w zakresie wymagania Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych : 1. Nauczyciele współpracują ze sobą w ramach zespołów stałych i doraźnych; zdecydowana większość procesów zachodzących w szkole pozostaje przedmiotem planowania i analiz zespołów nauczycielskich. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Słabsze strony pracy w zakresie wymagania Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych stwierdzono w 3 na 9 badanych szkół. 1. Brak wzajemnego wsparcia nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji pracy własnej. 2. Doskonalenie metod i form pracy jest domeną indywidualnych decyzji nauczycieli, w niewielkim zakresie pozostaje wynikiem wspólnych uzgodnień. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 17

18 Gimnazja* Lp Badane wymaganie Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; Mocne strony 1. Wyniki diagnoz wstępnych (obejmujących testy sprawdzające na wejściu i analizy osiągnięć uczniów z poprzednich etapów nauki; prowadzonych regularnie), a także bieżącego monitorowania osiągnięć są podstawą planowania i realizacji procesów edukacyjnych. 2. Procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami realizacji podstawy. 1. Systemowość prowadzonego rozpoznania potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów; działania prowadzone przy współpracy wszystkich lub większości nauczycieli, a także z wykorzystaniem wsparcia instytucji zewnętrznych. 2. Bardzo szeroka i urozmaicona oferta zajęć rozwijających oraz wspomagających uczniów, odpowiadająca w większości ich zainteresowaniom i potrzebom. Wyniki ewaluacji Słabe strony Słabsze strony pracy stwierdzono w 7 na 16 badanych gimnazjów. 1. Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów, mimo iż są wdrażane, nie przynoszą oczekiwanych efektów w postaci wzrostu poziomu tych osiągnięć badanych egzaminem zewnętrznym. Słabsze strony pracy stwierdzono w 1 na 3 badane gimnazja. 1. Nieadekwatność otrzymywanego indywidualnego wsparcia do oczekiwań i potrzeb znacznego odsetka uczniów oraz rodziców Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych" Inne: 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (analiza uwzględniona w punkcie 1. niniejszej tabeli) 2. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. W szkołach prowadzone są analizy wyników egzaminów zewnętrznych, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, które stanowią podstawę do opracowywania rekomendacji do pracy. 2. Nauczyciele formułują i wdrażają rekomendacje, modyfikując, zgodnie z nimi zarówno zakres treści programowych, jak też, choć rzadziej, metody pracy z uczniami. 3. Wprowadzane modyfikacje są monitorowane; najczęściej monitorowanie dotyczy uzyskiwanych w ich wyniku efektów, rzadziej śledzi się jakość i zakres realizacji rekomendowanych działań. Mocne strony pracy w zakresie wymagania Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych : 1. Nauczyciele współpracują ze sobą w ramach zespołów stałych i doraźnych; zdecydowana większość procesów zachodzących w szkole pozostaje przedmiotem planowania i analiz zespołów nauczycielskich. W okresie od 1 czerwca2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Słabsze strony pracy stwierdzono w 1 na 3 badane gimnazja. 1. Badania zewnętrzne wykorzystywane są w ograniczonym zakresie; szkoły w niewielkim stopniu w planowaniu pracy odwołują się do publikowanych w różnych źródłach wyników pedagogicznych czy oświatowych badań zewnętrznych. Słabsze strony pracy w zakresie wymagania Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych stwierdzono w 5 na 13 badanych gimnazjów. 1. Brak wzajemnego wsparcia nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji pracy własnej. W okresie od 1 czerwca2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 18

19 Licea ogólnokształcące* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; Badaniu poddano 1 liceum ogólnokształcące. Szkoła spełniła je na poziomie wysokim. Badaniu poddano 1 liceum ogólnokształcące. Szkoła spełniła je na poziomie wysokim. Nie stwierdzono słabszych stron pracy szkoły. Nie stwierdzono słabszych stron pracy szkoły. 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych" 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Badaniu poddano 1 liceum ogólnokształcące. Szkoła spełniła je na poziomie wysokim. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Ewaluacją całościową objęto 1 liceum ogólnokształcące. Większość wymagań szkoła spełniła na poziomie wysokim lub poziomie C. W pracy szkoły pozytywnie wyróżnia się ukierunkowanie procesu edukacyjnego na aktywizację uczniów zarówno w sferze poznawczej, co znajduje odzwierciedlenie na lekcjach i zajęciach, ale też społecznej, najpełniej realizowanej w działaniach samorządowych młodzieży i podejmowanych przez nią inicjatywach na rzecz środowiska. Nie stwierdzono słabszych stron pracy szkoły. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Ewaluacją całościową objęto 1 liceum ogólnokształcące. W jego działaniach dostrzeżono niewielki udział rodziców w modyfikowaniu koncepcji pracy placówki. Badanie procesu edukacyjnego wykazało ograniczony wpływ uczniów na przebieg lekcji/zajęć. *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 19

20 Technika* (w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie szkół) Lp Badane wymaganie Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych" Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 20

21 Zasadnicze szkoły zawodowe* (w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie szkół) Lp Badane wymaganie Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych" Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 21

22 Szkoły specjalne* (w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie szkół) Lp Badane wymaganie Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych" Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d-3e ustawy o systemie oświaty* (w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie szkół) Lp Badane wymaganie Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych" Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji 5. całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 22

23 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki ; Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki ; 1. Ważnym elementem kształtowania procesów edukacyjnych jest wykorzystywanie nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań, najczęściej w postaci autorskich programów zajęć, innowacyjnych narzędzi diagnostycznych. 2. Dbałość o podnoszenie jakości pracy ujawnia się w wykorzystywaniu informacji pozyskiwanych od klientów do kształtowania procesów; skutkują one wprowadzaniem zmian w metodyce pracy i zakresie realizowanych zadań. 1. Oferta placówek ukształtowana jest z uwzględnieniem potrzeb osób indywidualnych oraz instytucji odwołujących się do wsparcia poradni. 2. Zakres i formy realizowanych zadań podlegają modyfikacjom stosownie do potrzeb osób korzystających z pomocy poradni. Ewaluacją objęto 11 poradni. Nie stwierdzono słabych stron ich pracy w zakresie wymagania. Ewaluacją objęto 11 poradni. Nie stwierdzono słabych stron ich pracy w zakresie wymagania Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki ; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 5. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 6. Wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 3. Działania poradni są ukierunkowane na uświadamianie osobom i instytucjom potrzeby własnego rozwoju i pomoc w osiąganiu tego celu. 1. Procesy edukacyjne planowane i realizowane są z wykorzystaniem systematycznej i efektywnej współpracy nauczycieli i specjalistów. 2. Współpraca pracowników placówek pozwala skutecznie rozwiązywać pojawiające się organizacyjne i merytoryczne problemy. 1. Wnioski wynikające z prowadzonych badań wewnętrznych i zewnętrznych są systematycznie wdrażane. 2. Widoczny jest pozytywny wpływ wdrażanych rekomendacji na podnoszenie jakości usług oferowanych przez poradnie. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Ewaluacją objęto 11 poradni. W jednej stwierdzono ograniczenia wzajemnego wsparcia w procesie ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Ewaluacją objęto 11 poradni. W jednej zauważono słabą aktywność placówki w zakresie pozyskiwania informacji od klientów placówki i ograniczone ich wykorzystywanie w doskonaleniu własnej pracy przez poradnię. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. 23

24 Biblioteki pedagogiczne (w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie placówek) Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Placówki doskonalenia nauczycieli (w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie placówek) Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki" 2. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki"; 3. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki" 4. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych 5. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 6. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 24

25 Placówki oświatowo-wychowawcze Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów" 2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego" 3. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 4. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Badaniu poddano 1 młodzieżowy dom kultury. Placówka spełniła je na poziomie bardzo wysokim. Badaniu poddano 1 młodzieżowy dom kultury. Placówka spełniła je na poziomie bardzo wysokim. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Ewaluacją objęto 1 placówkę. Nie stwierdzono słabych stron jej pracy w zakresie wymagania. Ewaluacją objęto 1 placówkę. Nie stwierdzono słabych stron ich pracy w zakresie wymagania. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy *(w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie placówek) Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; Szkoła lub placówka 3. organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 25

26 oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych" 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków" 2. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych" 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Współpraca z rodzicami wychowanków w ustalaniu koncepcji pracy placówek, kierunków oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych oraz opiekuńczych. 2. Koncepcja pracy placówek ukierunkowana na realizację zdiagnozowanych potrzeb wychowanków, uwzględniająca ich możliwości i specyfikę dysfunkcji. 1. Prowadzone systematycznie pogłębione, kontekstowe analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz analizy wyników wewnętrznej ewaluacji. 2. Systematyczne monitorowanie działań prowadzonych w placówkach i analizowanie ich, skutkujące adekwatnymi do uzyskanych wyników modyfikacjami organizacyjnymi i programowymi. 3. Wpływ wdrażanych wniosków na podniesienie efektów kształcenia oraz poprawę warunków i wyposażenia placówek. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Ewaluacją objęto 4 placówki. Nie stwierdzono słabych stron ich pracy w zakresie wymagania. Ewaluacją objęto 4 placówki. Nie stwierdzono słabych stron ich pracy w zakresie wymagania. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Planuje i organizuje się pracę w sposób 1. Włączanie wychowanków w procesy planowania, a także realizacji zadań Ewaluacją objęto 4 placówki. Nie stwierdzono słabych stron ich pracy w zakresie wymagania. 26

27 sprzyjający osiąganiu celów placówki 2. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" 3. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 4. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) placówek, jak również ich doskonalenia. 2. Stosowanie ponadstandardowych rozwiązań, które umożliwiają wychowankom rozwój zainteresowań, a także kluczowych kompetencji (np. w zakresie komunikowania się, budowania relacji międzyludzkich, wykorzystania TIK). 3. Systematyczne analizy dotyczące efektywności czasu spędzanego przez wychowanków w placówce, umożliwiające stosowne do uzyskanych wyników modyfikowanie zakresu oraz form działań, istotnie podnoszące uzyskiwane efekty pracy. 1. Prowadzenie działań zwiększających szanse edukacyjne wychowanków, adekwatnych do indywidualnych potrzeb młodzieży (zajęcia rozwijające zainteresowania, wsparcie w nauce). 2. Włączanie wychowanków w podejmowanie decyzji dotyczących placówki i ważnych dla nich samych spraw. 3. Samodzielność wychowanków i aktywność w inicjowaniu różnych działań na terenie placówek. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Ewaluacją objęto 4 placówki. Nie stwierdzono słabych stron ich pracy w zakresie wymagania. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji problemowej w zakresie wybranym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji całościowej. Kolegia pracowników służb społecznych *(w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. nie prowadzono ewaluacji w tym typie szkół) Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 27

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Czerwiec 2015 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Lublin, czerwiec 2017 Strona1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja...7

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.12.2015.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Kraków, 12 czerwca 2015r. 1 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja..8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja....11 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Lublin, 15 czerwca 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Sierpień 2017 r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały: I W zakresie kontroli: 1. w publicznych

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 201/2016 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 272 z późn.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja..5 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz.1000, poz. 1290,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...5 Część B (okres

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Ewaluacja... 9 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. (poz....) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE W OBSZARACH, O KTÓRYCH MOWA W 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2015 Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja... 3 2.1 Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Ewaluacja... 8 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja...8 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ,

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ, Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.24.2014.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Kraków, 12 czerwca 2014r. 1 Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Białystok,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214) ogłoszono dnia 21 sierpnia 2015 r. obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Wymagania wobec szkół i placówek. Dz.U.2017.1611 z dnia 2017.08.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 sierpnia 2017 r. Wejście w życie: 1 września 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 208/209 Podstawa prawna: art. 5 ust. pkt ustawy z dnia 4 grudnia 206 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 208 r., poz. 966).

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 205/206 Podstawa prawna sporządzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018 1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018 2 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja....5 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły podstawowe i placówki Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.14.016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja....7 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Ewaluacja... 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych.....

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2018r.

Lublin, sierpień 2018r. Lublin, sierpień 2018r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szk.2018/2019 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

Bardziej szczegółowo

Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. rok szkolny 2015/2016

Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. rok szkolny 2015/2016 Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO rok szkolny 2015/2016 Ewaluacje 2015/2016 Lp. DCI Liczba ewaluacji przeprowadzonych w okresie 1.09.2015 r. 31.08.2016 r. Typ szkoły / placówki Liczba ewaluacji całościowe

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek - sierpień 2016 Ilość

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 szkoły podstawowe, placówki Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (szkoły podstawowe, placówki); 2. Wyniki kontroli planowych (szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.1.017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne); 2. Wyniki kontroli planowych (gimnazja,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2018/2019 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 76 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 308.018 r Plan nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Przedszkola Poznań, wrzesień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 po zmianie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 po zmianie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 08/09 po zmianie Podstawa prawna: art. 5 ust. pkt ustawy z dnia grudnia 06 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 08 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 017/018 (Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2016

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WE-NP.55.2.208 Katowice, 3 sierpnia 208 roku PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 208/209 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 208/209. 00 rocznica

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. SNP.551.2.2016 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja... 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja Część A (okres od 1 czerwca do

Bardziej szczegółowo