Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1

2 Spis treści 1. Wstęp Ewaluacja.. 5 Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.) 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów. 13 Część B (okres od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r.) 2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań. 34 Część C (okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.) 2.5. Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji Rekomendacje na następny rok szkolny Kontrola Kontrole planowe. 61 Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki i wnioski z kontroli planowych Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.62 Część B (okres od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki i wnioski z kontroli planowych Zgodność zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych Zgodność działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach 79 2

3 Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej..91 Część C (okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.) Wnioski wynikające z kontroli planowych Kontrole doraźne (okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.) Ogólne informacje o przeprowadzonych kontrolach doraźnych Informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania kontroli Wyniki kontroli doraźnych Szczegółowe wyniki kontroli doraźnych w zakresie: Zgodność działania niepublicznych burs z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach Zgodność działania niepublicznych domów wczasów dziecięcych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych Wspomaganie (okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.) Informacje opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie wspomagania szkół i placówek Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Inne działania wspomagające Wnioski z działalności wspomagającej Kuratora Oświaty

4 1. Wstęp Podlaski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego prowadził działania w zakresie ewaluacji, kontroli planowych oraz kontroli doraźnych wynikających z bieżących potrzeb, monitorowania, a także wspomagania szkół i placówek. Plan nadzoru pedagogicznego został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, kierunki polityki oświatowej wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz wnioski z nadzoru w roku szkolnym 2014/2015. Na tej podstawie opracowano plan i harmonogramy realizacji ewaluacji całościowych oraz problemowych i poszczególnych kontroli planowych. W roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano przeprowadzenie 192 ewaluacji, w tym: 20 ewaluacji całościowych oraz 116 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek i 57 w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty. Od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r. przeprowadzono 172 ewaluacje. Zaplanowano także przeprowadzenie 238 kontroli. Do 31 maja 2015 r. zrealizowano 231 kontroli. Rekomendacje dotyczące poprawy jakości pracy szkół i placówek w województwie podlaskim w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego na następny rok szkolny 2016/2017, to: 1. Dalsze wspomaganie szkół w realizacji działań na rzecz poprawy efektów kształcenia, wychowania i opieki oraz innej działalności statutowej, zgodnie z potrzebami szkół/placówek. 2. Zachęcanie dyrektorów i nauczycieli szkół/placówek do stosowania nowatorskich rozwiązań w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 3. Uwzględnianie przy ustalaniu zakresu ewaluacji i tematyki kontroli tych obszarów pracy szkół, które wymagają doskonalenia: stosowanie przez nauczycieli ustalonych zasad oceniania, indywidualizacja pracy z uczniem, skuteczne motywowanie uczniów do dalszej nauki i uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, wykorzystywanie przez nauczycieli wyników badań zewnętrznych. 4. Weryfikowanie przez dyrektorów szkół i placówek sposobu zarządzania, określanie przestrzeni/obszarów, w których Rodzice, Rady Rodziców oraz uczniowie mogliby w szerszym zakresie włączyć się w procesy decyzyjne dotyczące funkcjonowania szkoły. 4

5 5. W procesie nowelizacji dokumentów szkolnych dostosować zapisy statutów szkół i placówek do aktualnie obowiązujących przepisów oświatowych, wzmocnić nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania. 6. Zacieśnianie współpracy szkół z pracodawcami, co pozwoli przyszłym absolwentom zwiększyć ich szansę na rynku pracy. 7. Poprawienie jakości usług doradczych na poziomie gimnazjum w celu trafniejszego diagnozowania predyspozycji zawodowych młodych osób i wyborów szkół ponadgimnazjalnych przez absolwentów gimnazjów. 8. Uwzględnianie przez szkoły w swojej pracy potrzeb uczniów, wynikających z trudności w adaptacji na progach edukacyjnych, w celu wspomagania ich w procesie przystosowania się do nowych warunków nauki. 9. Zobligowanie organów prowadzących do poprawy bazy lokalowej i kadrowej niektórych Poradni Psychologiczno Pedagogicznych. 2. Ewaluacja Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.) 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2014/2015 (w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.) przeprowadzono 30 ewaluacji zewnętrznych, w tym 2 całościowe oraz 28 problemowych, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/15 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie Przedszkola specjalne Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Szkoły specjalne

6 Lp Typ szkoły/placówki Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty Poradnie psychologicznopedagogiczne Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowowychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 Kolegia pracowników służb społecznych Suma W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano 188 ewaluacji, w tym 140 w szkołach samodzielnych i 48 w zespołach szkół. Od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. przeprowadzono 30 ewaluacji, w tym 19 w szkołach samodzielnych i 11 w zespołach szkół. W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano przeprowadzenie 188 ewaluacji, w tym: 19 ewaluacji całościowych oraz 169 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 49 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 60 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 2 ewaluacji; 6

7 d) w placówkach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 2 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; g) wybranych przez kuratora oświaty - 56 ewaluacji*. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań Od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. przeprowadzono 30 ewaluacji, w tym 2 ewaluacji całościowych oraz 28 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 5 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 8 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 1 ewaluacji; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego 7

8 i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; g) wybranych przez kuratora oświaty - 14 ewaluacji*. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań W roku szkolnym 2014/2015 (do 31 sierpnia 2015 roku) zrealizowano: ewaluacji, co stanowi 103,19% planu, w tym: - 19 ewaluacji całościowych co stanowi 100% planu, ewaluacji problemowych - co stanowi 103,55 % planu, Liczba ewaluacji problemowych z podziałem na wymagania: a) wskazane w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/ ewaluacji - co stanowi 102,66 % planu; b) wybrane przez kuratora oświaty - 59 ewaluacji - co stanowi 105,36 % planu. W roku szkolnym 2014/2015 (do 31 sierpnia 2015 roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 6 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), stwierdzając: zasadność zgłoszonych zastrzeżeń w całości - 1 przypadek; zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 0 przypadków; brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń - 5 przypadków Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach): I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Poziom Wymaganie Razem A B C D

9 E *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych II. Przedszkola specjalne* Poziom Wymaganie Razem A B C D E *dotyczy również oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych III. Szkoły podstawowe* Poziom Wymaganie Razem A B C D E * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IV. Gimnazja* Poziom Wymaganie Razem A B C D E * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych V. Licea ogólnokształcące* Poziom Wymaganie Razem A B C D E

10 * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VI. Technika* Poziom Wymaganie Razem A B C D E * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VII. Zasadnicze szkoły zawodowe* Poziom Wymaganie Razem A B C D E * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VIII. Szkoły specjalne* Poziom Wymaganie Razem A B C D E * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 10

11 IX. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d-3e ustawy o systemie oświaty* Poziom Wymaganie Razem A B C D E * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych X. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wymagania Poziom Razem A x x x x 0 B x x x x 0 C x x x x 0 D x x x x 0 E x x x x 0 XI. Biblioteki pedagogiczne Poziom Wymaganie Razem A x x x x 0 B x x x x 0 C x x x x 0 D x x x x 0 E x x x x 0 XII. Placówki doskonalenia nauczycieli Poziom Wymaganie Razem A x x x x 7 B x x x x 9 C x x x x 0 D x x x x 0 E x x x x 0 11

12 XIII. Placówki oświatowo-wychowawcze Poziom Wymaganie Razem A x x x x x x x 1 B x x x x x x x 1 C x x x x x x x 0 D x x x x x x x 0 E x x x x x x x 0 XIV. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy Poziom Wymaganie Razem A B C D E XV. MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Poziom Wymaganie Razem A x 0 B x 0 C x 0 D x 0 E x 0 XVI. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Poziom Wymaganie Razem A x x x x x x 0 B x x x x x x 0 C x x x x x x 0 D x x x x x x 0 E x x x x x x 0 12

13 XVII. Kolegia pracowników służb społecznych Poziom Wymaganie Razem A B C D E Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych obszarów Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Lp. 1 Badane wymaganie Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Mocne strony 1. Koncepcja pracy przedszkola jest adekwatna do potrzeb rozwojowych dzieci i ich możliwości. Odpowiada oczekiwaniom rodziców, jest przez nich akceptowana, realizowana i w razie potrzeby modyfikowana. 2. Koncepcja, w harmonijny sposób łączy potrzeby dzieci, potrzeby środowiska lokalnego oraz, w znaczący sposób umożliwia realizację zadań dydaktycznowychowawczo-opiekuńczych na wysokim poziomie. 3. Realizacja koncepcji wzmacnia poczucie partnerstwa i współodpowiedzialności za realizowane działania wśród nauczycieli, pracowników i rodziców, kształtuje pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym. Wyniki ewaluacji Słabe strony 13

14 Lp. Badane wymaganie Mocne strony 2 " Dzieci są aktywne 1. Dzieci są zaangażowane podczas zajęć i zabaw, aktywnie uczestniczą w działaniach przedszkola, także w tych skierowanych do środowiska lokalnego. 2. Nauczyciele wdrażają dzieci do samodzielności, zarówno w obszarze edukacyjnym, jak wychowawczym i społecznym. 3. Przedszkole realizuje bogatą i zróżnicowaną ofertę zajęć dodatkowych, innowacje pedagogiczne, które wzbogacają ofertę edukacyjną przedszkola. 3 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 1. Przedszkole systematycznie rozpoznaje możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, a także sytuację społeczną każdego dziecka oraz prowadzi wiele adekwatnych działań w tym zakresie. 2. Bardzo dobra znajomość osiągnięć, uzdolnień i trudności każdego dziecka sprzyja podejmowaniu stałych działań mających na celu wsparcie indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. 3. Zakres współpracy i komunikacja z rodzicami w kwestii wychowania przedszkolnego gwarantuje należyte wsparcie rozwoju każdego przedszkolaka i buduje zaufanie do placówki. Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. W jednej placówce inicjatywa i pomysły dzieci nie są uwzględniane w metodyce procesu nabywania wiedzy, umiejętności i postaw najmłodszych, co ogranicza efektywność wychowania przedszkolnego. 1. W jednej placówce rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dzieci przez prowadzenie m.in. obserwacji pedagogicznych i analizowanie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej nie zawsze jest wykorzystywane do organizowania zajęć wspierających rozwój wychowanków. 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 14

15 *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych Szkoły podstawowe* Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji 1. Uczniowie nabywają wiadomośc i i umiejętności określone w podstawie programowej Mocne strony 1. Działania podejmowane przez nauczycieli wpływające na tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się są pozytywnie oceniane przez uczniów i rodziców. 2. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach przeglądach, zawodach, wycieczkach i akcjach charytatywnych sprzyja rozwijaniu zainteresowań i nabywaniu wiadomości i umiejętności przydatnych na kolejnym etapie edukacyjnym. 3. Szkoły diagnozują osiągnięcia uczniów, a wnioski z prowadzonych diagnoz wykorzystują przy planowaniu pracy. 4. Powszechne jest kształtowanie u uczniów umiejętności czytania i komunikowania się w języku ojczystym. Słabe strony 1. Część nauczycieli na prowadzonych zajęciach nie w pełni wykorzystuje umiejętność formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym oraz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi. 2. W mniejszym zakresie odbywa się kształtowanie u uczniów umiejętności pracy w grupie i posługiwania się technologiami informacyjnokomunikacyjnymi. 15

16 Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Mocne strony 1. Szkoły diagnozują i wspierają uczniów potrzebujących pomocy. W osiąganiu przez nich sukcesów uwzględnia się możliwości rozwojowe oraz dostrzega potencjał pozwalający na uzyskiwanie coraz lepszych efektów w różnych dziedzinach. 2. Nauczyciele oferują pomoc psychologicznopedagogiczną oraz dodatkowe zajęcia w zakresie adekwatnym do rozpoznanych potrzeb. 3. Bezpośrednie i liczne kontakty nauczycieli z rodzicami pozwalają na dokładne poznanie indywidualnej sytuacji wychowanków, co umożliwia dostosowanie zajęć do potrzeb i możliwości uczniów oraz uwzględnienia ich indywidualnych zdolności i zainteresowań. 1. W szkołach analizuje się wyniki sprawdzianu zewnętrznego i sprawdzianów próbnych, a także wyniki ewaluacji zewnętrznej. 2. Znajomość wniosków z prowadzonych analiz wśród nauczycieli jest powszechna i wykorzystywana do planowania pracy oraz podejmowania różnorodnych działań. 3. W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badania wewnętrzne odpowiednio do potrzeb oraz możliwości różnych grup uczniów, w tym badania osiągnięć uczniów. Wnioski z prowadzonych badań służą nauczycielom do poprawy jakości pracy w badanych obszarach. Słabe strony 1. Prowadzona w szkołach analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego i analiza badań zewnętrznych nie w każdym przypadku przekłada się na podejmowanie działań, które mogłyby wpłynąć na poprawę efektów edukacyjnych. 16

17 Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji 4. Inne: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Respektowane są normy społeczne. (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Mocne strony 1. Szkoły w sposób celowy i systematyczny współpracują ze środowiskiem lokalnym, dzięki czemu wzbogacają i uatrakcyjniają swoją ofertę edukacyjną. 2. Wdrażane w szkołach działania mają wpływ na budowanie u uczniów poczucia bezpieczeństwa, a także na kształtowanie pozytywnego klimatu oraz zaufania. 3. W szkołach bierze się pod uwagę opinie rodziców. W najistotniejszych sprawach dla uczniów oraz placówki rodzice współuczestniczą w podejmowaniu decyzji. Słabe strony 1. W szkołach, w procesie dydaktycznym, w niewielkim stopniu wykorzystuje się technologię informacyjnokomunikacyjną, co wpływa mniejszą atrakcyjność zajęć dla uczniów. 2. Duża grupa rodziców nie korzysta z możliwości jakie daje prawo oświatowe w zakresie współdecydowania o ważnych dla procesu edukacyjnego sprawach. 3. W niektórych szkołach istnieje potrzeba takiej organizacji zajęć z edukacji wczesnoszkolnej, aby była ona zgodna z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji treści określonych w podstawie programowej. * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 17

18 Gimnazja* Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji 1. Uczniowie nabywają wiadomoś ci i umiejętności określone w podstawie programowej 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Mocne strony 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej o czym świadczą wysokie wyniki szkoły na egzaminie gimnazjalnym. 2. Wykorzystywanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego oraz systematyczne monitorowanie osiągnięć uczniów w gimnazjum pozwalają na podjęcie skutecznych działań dydaktycznowychowawczych, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów. 1. Wspieranie uczniów w zakresie tworzenia optymalnych warunków dla rozwijania zdolności oraz rozbudzania aktywności młodzieży odbywa się w ramach dobrej praktyki. 2. Nauczyciele uwzględniają w procesie lekcyjnym zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej określone oraz odnoszą się do wiedzy i umiejętności uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Słabe strony 18

19 Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych 4. Inne: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Respektowane są normy społeczne. (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Mocne strony 1. W szkole prowadzone są analizy egzaminu i prowadzonej ewaluacji wewnętrznej. 2. Wnioski z analiz wyników prowadzonych badań wykorzystywane są do planowania i organizowania procesów edukacyjnych, które są monitorowane i w razie potrzeby modyfikowane. 3. W szkole kontynuuje się działania sprawdzone, które pozwalają osiągać wysokie efekty kształcenia oraz wzmocnić motywację uczniów go doskonalenie słabo opanowanych umiejętności. 1. W szkole podejmuje się inicjatywy na rzecz rozwoju zdolności uczniów, co wpływa pozytywnie na efekty dydaktyczne (wysokie wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych i sukcesy w konkursach oraz przygotowuje do nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. 2. Nauczyciele indywidualizują proces nauczania, wspierają uczniów i motywują ich do pracy; podejmują działania (np. projekty i programy edukacyjne, rozwiązania nowatorskie) wyzwalające aktywność uczniów, zarówno podczas lekcji, jak i na zajęciach pozalekcyjnych. 3. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz dyrekcja szkoły tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się, a przestrzeganie przez wszystkich ustalonych zasad gwarantuje bezpieczeństwo uczniom. Słabe strony 1. Nauczyciele rzadko nawiązują do tego, czego uczniowie uczą się na innych przedmiotach oraz do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie. 2. Uczniowie nie mają wpływu na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Nauczyciele rzadko zachęcają uczniów do realizowania własnych pomysłów dotyczących tego, w jaki sposób chcieliby pracować na zajęciach. 3. W szkole nie jest powszechne prowadzenie działań umożliwiających uczniom uczenie się od siebie nawzajem. 19

20 Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Mocne strony Słabe strony * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych 20

21 Zasadnicze szkoły zawodowe* Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Mocne strony 1. Szkoła realizuje podstawę programową w oparciu o wyniki prowadzonych diagnoz edukacyjnych oraz warunki i sposoby realizacji przewidziane prawem oświatowym, a podejmowane inicjatywy oraz proponowana oferta edukacyjna sprzyja rozwojowi młodzieży. 2. Nauczyciele powszechnie monitorują osiągnięcia uczniów, dokonują analiz porównawczych wyników oraz podejmują działania mające na celu podnoszenie efektów nauczania i jakości pracy szkoły. 3. Wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych świadczy o skuteczności prowadzonych działań. 1. W szkole prowadzi się rozpoznanie potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów w sposób systemowy, co pozwala uzyskać rzetelne informacje na temat skali potrzeb oraz opracować ofertę pomocową adekwatną do zdiagnozowanej sytuacji uczących się. 2. Szkoła organizując współpracę z różnymi instytucjami bierze pod uwagę przede wszystkim te instytucje wspomagające młodzież, których działania odpowiadają na zdiagnozowane wcześniej potrzeby uczniów. Słabe strony 1. Oferta zajęć pozalekcyjnych opiera się w większym stopniu na zajęciach wspomagających uczniów w nauce niż na tych, które ich interesują. 2. Niektórzy nauczyciele w niewielkim stopniu kształtują u uczniów kompetencje kluczowe. 21

22 Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Mocne strony 1. Planowanie i modyfikowanie dotychczasowych działań prowadzonych w szkole na podstawie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych, ewaluacji oraz badań wewnętrznych i zewnętrznych przyczynia się do podniesienia jakości pracy szkoły. 2. Dzięki prowadzonym badaniom wewnętrznym szkoła określa użyteczność i skuteczność podejmowanych działań dydaktycznych i wychowawczych. Słabe strony 1. Niewykorzystywanie przez niektórych nauczycieli w pracy z uczniami wyników prowadzonych w szkole analiz nie sprzyja indywidualizacji kształcenia. 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 22

23 Szkoły specjalne* Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji 1. Uczniowie nabywają wiadomośc i i umiejętności określone w podstawie programowej 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Mocne strony 1. Większość nauczycieli, organizując procesy edukacyjne, podejmuje działania adekwatne do potrzeb uczniów. 2. Nauczyciele podejmują starania ukierunkowane na kształtowanie umiejętności uczenia się uczniów Słabe strony 23

24 Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Mocne strony Słabe strony 4. Inne: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Respektowane są normy społeczne. (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Nauczyciele motywują i wspierają uczniów w ich rozwoju, szczególnie poprzez docenianie ich wysiłku, zachęcanie do dalszej pracy oraz nagradzanie. 2. Nauczyciele rozpoznają potencjał uczniów i na tej podstawie planują adekwatne działania, szczególnie efektywnie wdrażają nowatorskie rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze, co sprawia, że uczniowie mają możliwość kształtowania umiejętności społecznych. 1. Nie wszyscy nauczyciele wykorzystują korelację międzyprzedmiotową. 2. Nauczyciele nie zawsze umożliwiają uczniom pracę zespołową oraz dają szansę na wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu edukacyjnego. * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych 24

25 Placówki doskonalenia nauczycieli Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki 2. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki 3. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki 1. Organizacja procesów edukacyjnych (oparta na aktywnych metodach, uwzględniająca opinie i ocenę uczestników zajęć) zaspokaja potrzeby odbiorców w wysokim stopniu. 2. Dostrzega się spójność wniosków wynikających z różnych analiz z podejmowanymi działaniami. 3. Podejmowane działania nowatorskie charakteryzują się różnorodnością form, tematów, wieloaspektowym podejściem, wykorzystywaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno informatycznych oraz włączaniem innych podmiotów do współpracy. 1. Systemowe pozyskiwanie informacji dotyczących potrzeb i oceny przydatności prowadzonych szkoleń pozwala na przygotowanie adekwatnej oferty skierowanej do osób i instytucji. 2. Uczestnicy szczególnie cenią praktyczne umiejętności, np.: w zakresie neurodydaktyki, oceniania kształtującego, pracy z dzieckiem dyslektycznym, aktywizujących metod pracy, rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz współpracy z rodzicami. 1. Wszyscy pracownicy merytoryczni ośrodków współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu, a także modyfikowaniu procesów edukacyjnych. 2. Wspólnie i skutecznie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. 25

26 Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 4. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych 5. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 6. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Placówki wykorzystują różne badania wewnętrzne, oparte na zróżnicowanych metodach badawczych oraz zewnętrzne, dostępne w literaturze pedagogicznej, do formułowania wniosków i rekomendacji. 1. Placówki działają zgodnie z założeniami wypracowanymi w toku różnych działań rozpoznających potrzeby i oczekiwania lokalnego środowiska oświatowego. 2. Dyrektorzy skutecznie zarządzają placówkami. Zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych, kierunków oświatowej polityki państwa, a także do podejmowania działań nowatorskich. 3. Pracownicy mają wpływ na podejmowane decyzje oraz współpracują ze sobą podczas ewaluacji wewnętrznej i planowania pracy. 26

27 Placówki oświatowo-wychowawcze Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów 2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego 3. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 4. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Koncepcja pracy oraz oferta placówki jest adekwatna do rozpoznanych potrzeb wychowanków. Działania podejmowane w ramach jej realizacji kształtują u nich umiejętność twórczego i kreatywnego rozwijania pasji i zainteresowań oraz właściwej organizacji czasu wolnego. 1. Różnorodna i bogata oferta placówki umożliwia jej wychowankom rozwój zainteresowań i uzdolnień zgodnie z ich predyspozycjami i wyborami. Dzięki temu uczestnicy zajęć z chęcią i pełną motywacją angażują się w kształtowanie własnego rozwoju. 27

28 Część B (okres od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r.) 2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2015/2016 (w okresie od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r.) przeprowadzono 172 ewaluacje zewnętrzne, w tym 19 całościowych oraz 153 problemowych, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2015/2016 (do 31 maja 2016 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie Przedszkola specjalne Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Szkoły specjalne** Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d ustawy o systemie oświaty szkoły policealne Poradnie psychologicznopedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowowychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 - bursy Kolegia pracowników służb społecznych Suma

29 ** w tym szkoły specjalne przyspasabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi W roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano 192 ewaluacje, w tym 112 w szkołach samodzielnych i 80 w zespołach szkół. Od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r. przeprowadzono 172 ewaluacje, w tym 85 w szkołach samodzielnych i 87 w zespołach szkół. W roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano przeprowadzenie 192 ewaluacji, w tym: 20 ewaluacji całościowych oraz 116 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 31 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 78 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 2 ewaluacji; f) w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 5 ewaluacji; g) wybranych przez kuratora oświaty - 56 ewaluacji*. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań 29

30 Od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r. przeprowadzono 172 ewaluacji, w tym: 19 ewaluacji całościowych oraz 153 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 28 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 68 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 1 ewaluacji; f) w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 4 ewaluacji; g) wybranych przez kuratora oświaty - 52 ewaluacji*. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań W roku szkolnym 2015/2016 (do 31 maja 2016 roku) zrealizowano 172 ewaluacje, co stanowi 89,58% planu, w tym 19 ewaluacji całościowych, co stanowi 95,00% planu, 153 ewaluacji problemowych, co stanowi 88,95 % planu, w ramach wymagań: c) wskazanych w Podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/ ewaluacji, co stanowi 87,07 % planu; d) wybranych przez kuratora oświaty - 52 ewaluacji, co stanowi 92,86 % planu. W roku szkolnym 2015/2016 (do 31 maja 2016 roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 1 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportu z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektora szkoły), z czego kurator oświaty: 30

31 stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń (w całości) - 1 przypadek; stwierdził zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 0 przypadków; stwierdził brak zasadność zgłoszonych zastrzeżeń - 0 przypadków Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach): I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych II. Przedszkola specjalne* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione *dotyczy również oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych III. Szkoły podstawowe* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 31

32 IV. Gimnazja* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych V. Licea ogólnokształcące* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VI. Technika* Technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VII. Zasadnicze szkoły zawodowe* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VIII. Szkoły specjalne* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 32

33 IX. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d ustawy o systemie oświaty*- policealne Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione * szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Ustalenie X. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wymagania spełnione x x x x 26 niespełnione x x x x 0 XI. Biblioteki pedagogiczne Razem Ustalenie Wymaganie Razem spełnione x x x x 0 niespełnione x x x x 0 XII. Placówki doskonalenia nauczycieli Ustalenie Wymaganie Razem spełnione x x x x 4 niespełnione x x x x 0 XIII. Placówki oświatowo-wychowawcze Ustalenie Wymaganie Razem spełnione x x x x x x x 0 niespełnione x x x x x x x 0 XIV. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione

34 XV. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy*, MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Ustalenie Wymaganie Razem spełnione x 8 niespełnione x 0 * w tym szkoły specjalne przyspasabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi XVI. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Ustalenie Wymaganie Razem spełnione x x x x x x 5 niespełnione x x x x x x 0 XVII. Kolegia pracowników służb społecznych Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych wymagań Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1 Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci 1. Przedszkola pracują zgodnie z przyjętą koncepcją pracy, uwzgledniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy placówki 2 Koncepcja pracy przedszkola jest dobrze znana rodzicom i w pełni przez nich akceptowana, czują się współautorami. 3 Koncepcja pracy jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. Placówka uwzględnia w swojej pracy wnioski rodziców i ich pomysły. 34

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.12.2015.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Kraków, 12 czerwca 2015r. 1 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...5 Część B (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja..8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja....11 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. (poz....) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE W OBSZARACH, O KTÓRYCH MOWA W 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214) ogłoszono dnia 21 sierpnia 2015 r. obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa SNP.551.3.2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Ewaluacja... 9 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Wymagania wobec szkół i placówek. Dz.U.2017.1611 z dnia 2017.08.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 sierpnia 2017 r. Wejście w życie: 1 września 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja... 3 2.1 Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja..5 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja...8 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 201/2016 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 272 z późn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Ewaluacja... 8 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Czerwiec 2015 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018 1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018 2 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja....5 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. SNP.551.2.2016 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.14.016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz.1000, poz. 1290,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.24.2014.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Kraków, 12 czerwca 2014r. 1 Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja....7 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. rok szkolny 2015/2016

Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. rok szkolny 2015/2016 Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO rok szkolny 2015/2016 Ewaluacje 2015/2016 Lp. DCI Liczba ewaluacji przeprowadzonych w okresie 1.09.2015 r. 31.08.2016 r. Typ szkoły / placówki Liczba ewaluacji całościowe

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.1.017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2015 Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja... 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2018/2019 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 76 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 308.018 r Plan nadzoru

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne); 2. Wyniki kontroli planowych (gimnazja,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Czerwiec 2016 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 7 Część A

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ,

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ, Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja Część A (okres od 1 czerwca do

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły podstawowe i placówki Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. SNP.551.5.2015 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ewaluacja...3 2.1 Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 po zmianie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 po zmianie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 08/09 po zmianie Podstawa prawna: art. 5 ust. pkt ustawy z dnia grudnia 06 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 08 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2016

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 208/209 Podstawa prawna: art. 5 ust. pkt ustawy z dnia 4 grudnia 206 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 208 r., poz. 966).

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Białystok,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2019/2020

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2019/2020 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (85) 78-8-8 Fax. (85) 78-8-9 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 68 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 0 sierpnia 019 r. Plan nadzoru

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2019 r.

Lublin, sierpień 2019 r. Lublin, sierpień 2019 r. Lublin, 22-28 sierpnia 2019 r. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 1 2 3 4 5 6 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Ewaluacja... 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych.....

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo