Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1

2 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 8 Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.) 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów Część B (okres od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.) 2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych Wyniki ewaluacji planowych Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań Ogólne informacje o liczbie ewaluacji doraźnych Wyniki ewaluacji doraźnych Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań.. 45 Część C (okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.) 2.7. Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji Rekomendacje na następny rok szkolny Kontrola Kontrole planowe. 61 Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki kontroli planowych Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych. Część B (okres od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki kontroli planowych Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. 2

3 Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Część C (okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.) Wnioski wynikające z kontroli planowych Kontrole doraźne (okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.) Ogólne informacje o przeprowadzonych kontrolach doraźnych Informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania kontroli Wyniki kontroli doraźnych Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych Wspomaganie (okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.) Informacje opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie wspomagania szkół i placówek Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Inne działania wspomagające Wnioski z działalności wspomagającej

4 1. Wstęp Opolski Kurator Oświaty sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej. A. W roku szkolnym 2015/2016 w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. realizowane były podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa, poprzez wypełnianie zadań nadzoru pedagogicznego w zakresie: 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. W szkołach i placówkach zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty przeprowadzono ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wskazanych przez MEN w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wskazanych przez Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego. Opolski Kurator Oświaty wskazał do realizacji ewaluacje problemowe w przedszkolach w zakresie dwóch wymagań: - Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne, - Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 4

5 W roku szkolnym 2015/2016, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r., Opolski Kurator Oświaty przeprowadził kontrole planowe w szkołach i placówkach oświatowych w tematyce: Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych, B. W roku szkolnym 2016/2017 realizowano podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa z uwzględnieniem wszystkich form nadzoru pedagogicznego w następujących obszarach: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 3. Kształtowanie postaw: Wychowanie do wartości. 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego2017/2018 nowej podstawy programowej. W szkołach i placówkach, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty, przeprowadzono ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wskazanych przez MEN w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wskazanych przez Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego. Opolski Kurator Oświaty wskazał i zrealizował ewaluacje doraźne wynikające z nie spełnienia przez szkołę wymagań badanych w poprzedniej ewaluacji oraz ewaluacje problemowe: a) w przedszkolach w zakresie wymagań: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne, Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju, 5

6 b) w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i technikach w zakresie wymagań : Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne, Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. W roku szkolnym 2016/2017, w okresie od 1 września 2016 do 31 maja 2017 r., Opolski Kurator Oświaty przeprowadził kontrole planowe w następujących zakresach: 1. Prawidłowość organizacji funkcjonowania biblioteki szkolnej, 2. Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Wyniki i wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych oraz zalecenia i wnioski z kontroli planowych pozwoliły na sformułowanie rekomendacji dotyczących poprawy funkcjonowania szkół i placówek. 1. Dbając o wszechstronny rozwój uczniów szkoły należy w dalszym ciągu angażować się w realizację różnorodnych programów, projektów edukacyjnych oraz poszukiwanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, co wspiera uczniów oraz kształtuje atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 2. Warto, aby oferta działań wspomagających pracę nauczycieli w większym stopniu uwzględniała problematykę właściwie rozumianej indywidualizacji pracy ze wszystkimi uczniami. 3. Dyrektorzy podejmują skuteczne działania skutkujące poprawą bazy, wyposażenia oraz stanu bezpieczeństwa w powierzonych im szkołach. Należy jednak zwiększyć aktywność w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wspieranie i zachęcanie nauczycieli do podejmowania innowacji, eksperymentów pedagogicznych, budowania właściwych relacji ze środowiskiem uczniów oraz kontroli przestrzegania przepisów prawa. 4. Kadra kierownicza powinna w dalszym ciągu doskonalić umiejętności menedżerskie, ale zarazem zwracać większą uwagę na realizację obowiązków związanych ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym. 5. Celowym jest podjęcie skuteczniejszych działań zachęcających rodziców do aktywnego włączania się w życie szkoły przejawiające się wysuwaniem i formułowaniem pomysłów oraz inicjatyw. 6. Szkoły policealne dla dorosłych sprawnie reagują na zmieniające się preferencje i oczekiwania rynku pracy oraz pracodawców, ale zarazem powoduje to trudności w ocenie efektów kształcenia w dłuższych odcinkach czasu (brak ciągłości niektórych kierunków kształcenia). 7. Szkoły niepubliczne powinny ściśle przestrzegać regulacji zawartych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i zwracać większą uwagę na ten aspekt swojej działalności. 6

7 8. W szkołach i placówkach warto podejmować działania mające na celu poprawę znajomości prawa oświatowego. 9. Należy zintensyfikować działania zachęcające rodziców szkół i przedszkoli do udziału w ustalaniu, analizowaniu, ocenie i modyfikacji systemu wychowawczego. 10. Nauczyciele szkół i przedszkoli powinni w większym niż dotychczas stopniu wykorzystywać programy i projekty edukacyjne do realizacji zadań związanych z kształtowaniem u dzieci kompetencji stanowiących. 11.Realizowane działania antydyskryminacyjne powinny być nakierowane na całą społeczność szkolną, nie tylko na dzieci i uczniów. 12.W szkołach i placówkach wszyscy nauczyciele powinni udzielać wychowankom i uczniom oraz ich rodzicom oczekiwanego przez nich wsparcia. 13.Prowadzony monitoring osiągnięć uczniów oraz formułowane na ich podstawie wnioski i realizowane działania powinny przekładać się na realny wzrost wyników, zwłaszcza tych mierzonych rezultatem egzaminu gimnazjalnego. 14.Należy zwiększyć nadzór nad realizacją zadań dyrektora wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1270). 7

8 2. Ewaluacja Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.) 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2015/2016 (w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.) przeprowadzono 27 ewaluacji zewnętrznych, w tym 0 całościowych oraz 27 problemowych, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2015/16 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie Przedszkola i inne formy 1. wychowania przedszkolnego Przedszkola specjalne Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Szkoły specjalne** Inne szkoły, o których mowa w art pkt 3d ustawy o systemie oświaty Poradnie psychologicznopedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowo-wychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o 15. których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i 16. wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt Kolegia pracowników służb 17. społecznych Suma ** w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi W roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano 144 ewaluacji, w tym 104 w szkołach samodzielnych i 40 w zespołach szkół. Od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. przeprowadzono 27 ewaluacji, w tym 16 w szkołach samodzielnych i 11 w zespołach szkół. 8

9 W roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano przeprowadzenie 144 (łączna liczba) ewaluacji, w tym: 14 (liczba) ewaluacji całościowych oraz 87 (liczba) ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 68 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 9 ewaluacji; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 10 ewaluacji; g) wybranych przez kuratora oświaty - 43 ewaluacji*. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań Od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. przeprowadzono 27 ewaluacji, w tym 0 ewaluacji całościowych oraz 27 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 11 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 6 ewaluacji; 9

10 d) w placówkach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 3 ewaluacji; g) wybranych przez kuratora oświaty - 7 ewaluacji*. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań W roku szkolnym 2015/2016 (do 31 sierpnia 2016 roku) zrealizowano: ewaluacji, co stanowi 110% planu, w tym: - 15 ewaluacji całościowych co stanowi 107% planu, ewaluacji problemowych - co stanowi 110 % planu, Liczba ewaluacji problemowych z podziałem na wymagania: a) wskazane w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/ ewaluacji - co stanowi 106 % planu; b) wybrane przez kuratora oświaty - 52 ewaluacji - co stanowi 121 % planu. W roku szkolnym 2015/2016 (do 31 sierpnia 2016 roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 0 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), stwierdzając: zasadność zgłoszonych zastrzeżeń w całości - 0 przypadków; zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 0 przypadków; brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń - 0 przypadków Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek 10

11 Zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach): Ustalenie I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Wymaganie Razem spełnione niespełnione - - *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych II. Przedszkola specjalne* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione *dotyczy również oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych III. Szkoły podstawowe* Wymaganie Ustalenie spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IV. Gimnazja* Wymaganie Ustalenie spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Ustalenie spełnione niespełnione V. Licea ogólnokształcące* Wymaganie *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Razem Razem Razem VI. Technika* Technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych* Wymaganie Ustalenie spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych Razem 11

12 ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VII. Zasadnicze szkoły zawodowe* Wymaganie Ustalenie spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VIII. Szkoły specjalne* Wymaganie Ustalenie spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IX. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d ustawy o systemie oświaty* Wymaganie Ustalenie spełnione niespełnione X. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Ustalenie Wymagania spełnione x x x x niespełnione x x x x XI. Biblioteki pedagogiczne Ustalenie Wymaganie spełnione x x x x niespełnione x x x x XII. Placówki doskonalenia nauczycieli Ustalenie Wymaganie spełnione x x x x niespełnione x x x x XIII. Placówki oświatowo-wychowawcze Ustalenie Wymaganie Razem Razem Razem Razem Razem Razem Razem spełnione 6 6 x x x x x x x 12 niespełnione - - x x x x x x x Ustalenie XIV. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy Wymaganie Razem spełnione

13 niespełnione XV. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy*, MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Wymaganie Ustalenie Razem spełnione 3 3 x 6 niespełnione - - x * szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi XVI. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Ustalenie Wymaganie Razem spełnione x x x x x x niespełnione x x x x x x Ustalenie XVII. Kolegia pracowników służb społecznych Wymaganie Razem spełnione niespełnione Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych obszarów *tabele należy uzupełnić wskazując na najistotniejsze jakościowe wyniki ewaluacji (opisując je w ramach poszczególnych wymagań wskazanych przez MEN lub wybranych przez KO oraz całościowo międzyobszarowo), zawierające mocne strony i osiągnięcia oraz słabe strony i trudności w poszczególnych typach szkół i placówek (każdorazowo do trzech wskazań) Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Lp. 1 Badane wymaganie Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Mocne strony Wyniki ewaluacji W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. 2 Dzieci są aktywne W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. Słabe strony W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych 13

14 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. 1. Dbałość o zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, m.in. poprzez budowanie dobrych relacji między wszystkimi podmiotami. 2. Rozwijanie u dzieci kompetencji społecznych, umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz odpowiedzialności za siebie i grupę. 3. Podejmowane działania profilaktyczne zapobiegają zjawisku dyskryminacji. 1. Wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego do zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci oraz poprawy bazy dydaktycznej i uatrakcyjnienia zajęć. 2. Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkoli oraz promowanie wartości edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych wymagań. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. 1. Brak powszechnego udziału rodziców w ustalaniu, analizowaniu, ocenie i modyfikacji systemu wychowawczego. 2. Rzadkie wykorzystywanie programów i projektów edukacyjnych do realizacji zadań związanych z kształtowanie u dzieci kompetencji społecznych. 3. Realizowane działania antydyskryminacyjne nakierowane są głownie na dzieci, nie obejmują pozostałych członków społeczności przedszkoli. Brak. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. 14

15 Przedszkola specjalne* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1 Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci 2 "Dzieci są aktywne 3 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych Szkoły podstawowe* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych" 15

16 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Gimnazja* Lp Badane wymaganie Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 1. Działania szkoły sprawiają, Brak. że uczniowie nabywają kompetencje kluczowe przydatne na kolejnych etapach edukacji. 2. Dobre wyniki kształcenia oraz osiągane różnorodne sukcesy są efektem stwarzania licznych możliwości rozwijania zainteresowań, talentów i pasji. 1. Szkoły rozpoznają potrzeby 1. W niektórych i oczekiwania swoich szkołach zdarza się, uczniów, co stanowi że nie wszyscy podstawę planowania i nauczyciele realizacji adekwatnych udzielają uczniom działań wspierających. oczekiwanego przez 2. Coraz większa uwaga nich wsparcia. nauczycieli skierowana jest na gruntowne rozpoznanie wiedzy i umiejętności uczniów wyniesionych ze szkoły podstawowej. 1. Szkoły zapoznają się, analizują i wykorzystują wyniki egzaminów zewnętrznych oraz różnorodnych badań edukacyjnych. 1. Prowadzony monitoring osiągnięć uczniów oraz formułowane na ich podstawie wnioski i realizowane działania nie zawsze przekładają się na realny wzrost wyników, zwłaszcza tych mierzonych rezultatem egzaminu gimnazjalnego. 16

17 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Licea ogólnokształcące* ewaluacje nie były realizowane W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych" 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 17

18 Technika* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych" 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; 18

19 Zasadnicze szkoły zawodowe* ewaluacje nie były realizowane Badane wymaganie Wyniki ewaluacji Lp. 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych" 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Mocne strony Słabe strony 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; Szkoły specjalne* ewaluacje nie były realizowane Badane wymaganie Wyniki ewaluacji Lp. 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"; 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań Mocne strony Słabe strony 19

20 zewnętrznych i wewnętrznych" 4. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d ustawy o systemie oświaty Lp. Badane wymaganie 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 1. Szkoły w sposób celowy Brak. diagnozują potrzeby i możliwości edukacyjne słuchaczy, którzy rozpoczynają naukę. 2. Nauczyciele na podstawie wyników prowadzonych diagnoz planują procesy edukacyjne, uwzględniając zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. 1. Nauczyciele prowadzą działania Brak. adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i sytuacji społecznej słuchaczy. 2. Diagnozy wstępne oraz bieżące prowadzone są z wykorzystaniem różnych narzędzi, a uzyskane wyniki służą wdrażaniu działań wspierających uczniów i słuchaczy. 20

21 3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych 1. Systematyczne analizy osiągnięć słuchaczy, w tym wyników egzaminów zewnętrznych, ukierunkowane są na podnoszenie jakości kształcenia. 2. Organizacja procesu edukacyjnego, który uwzględnia wdrażanie wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć słuchaczy wpływa na zdawalność egzaminów semestralnych. Brak. 4. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzan o ewaluacji dla tych wymagań. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzan o ewaluacji dla tych wymagań. *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 21

22 Biblioteki pedagogiczne ewaluacje nie były realizowane Badane wymaganie Wyniki ewaluacji Lp. Mocne strony Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Placówki doskonalenia nauczycieli ewaluacje nie były realizowane Badane wymaganie Wyniki ewaluacji Lp. 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki"; 2. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki"; 3. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki" 4. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych 5. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 6. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Mocne strony Słabe strony Placówki oświatowo-wychowawcze Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 22

23 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów, 2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, 3. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 4. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Systematyczne dostosowywanie koncepcji pracy do potrzeb i oczekiwań klientów. 2. Wdrażanie nowatorskich rozwiązań podnoszących atrakcyjność oferty. 1. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi. 2. Wykorzystywanie opracowanych materiałów do diagnostyki potrzeb klientów. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. Brak. Brak. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzan o ewaluacji dla tych wymagań. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzan o ewaluacji dla tych wymagań. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy Lp Badane wymaganie Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 1. W placówkach kształcenia Brak. ustawicznego podstawa programowa realizowana jest z uwzględnieniem osiągnięć uczniów (słuchaczy) z poprzedniego etapu edukacyjnego. 2. Monitorowanie i analiza osiągnięć uczniów przyczyniają się do doskonalenia procesów edukacyjnych. 1. W placówkach diagnozuje się możliwości, potrzeby oraz Brak. sytuację społeczną każdego ucznia. 2. Indywidualizowanie procesu edukacyjnego przez nauczycieli ma charakter powszechny. 23

24 Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Nauczyciele analizują wyniki egzaminów zawodowych oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 2. Wnioski z analiz służą wzbogaceniu warsztatu pracy nauczycieli oraz przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. Brak. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy*, MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Lp. Badane wymaganie 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków. 2. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 3. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 4. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Wyniki ewaluacji Mocne strony 1.Zgodność koncepcji z oczekiwaniami rodziców, środowiska lokalnego i ukierunkowanie na potrzeby i możliwości dzieci. 2. Zaangażowanie rodziców w proces jej realizacji. 1. Zmiany wprowadzane na podstawie analiz badań wewnętrznych i zewnętrznych oraz egzaminów zewnętrznych mają wpływ na rozwój placówek, poprawę jakości kształcenia i organizację ich pracy. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. Słabe strony Brak. Brak. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. W danym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dla tych wymagań. 24

25 * szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki 2. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" 3. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 4. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Kolegia pracowników służb społecznych ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Część B (okres od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.) 2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych W roku szkolnym 2016/2017 (w okresie od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.) przeprowadzono 47 zewnętrznych ewaluacji problemowych w trybie działań planowych, co obrazuje poniższa tabela. 25

26 Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2016/2017 (do 31 maja 2017 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Liczba ewaluacji planowych: Lp. Typ szkoły/placówki problemowe Przedszkola i inne formy wychowania 1. 8 przedszkolnego 2. Przedszkola specjalne - 3. Szkoły podstawowe Gimnazja 9 5. Licea ogólnokształcące 5 6. Technika 5 7. Zasadnicze szkoły zawodowe 3 8. Szkoły specjalne** - Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 9. ustawy o systemie oświaty Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowo-wychowawcze - Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o 14. których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy - MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, 15. o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy - Placówki zapewniające opiekę i 16. wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt Kolegia pracowników służb społecznych - Suma 47 ** w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi W roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano 60 ewaluacji, w tym 42 w szkołach samodzielnych i 18 w zespołach szkół. Od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r. przeprowadzono 47 ewaluacji, w tym 25 w szkołach samodzielnych i 22 w zespołach szkół. W roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano przeprowadzenie 60 (łączna liczba) zewnętrznych ewaluacji problemowych w trybie działań planowych, w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania 26

27 i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 36 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; f) w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; g) wybranych przez kuratora oświaty - 24 ewaluacji*. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań Od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r. przeprowadzono 47 zewnętrznych ewaluacji problemowych w trybie działań planowych, w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek oraz w zakresie wymagań wybranych przez kuratora oświaty: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 30 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; 27

28 f) w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 0 ewaluacji; g) wybranych przez kuratora oświaty - 17 ewaluacji*. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań W roku szkolnym 2016/2017 (do 31 maja 2017 roku) zrealizowano 47 (łączna liczba) zewnętrznych ewaluacji problemowych w trybie działań planowych, co stanowi 78% planu: a) wskazanych w Podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/ ewaluacji, co stanowi 83 % planu; b) wybranych przez kuratora oświaty -17 ewaluacji, co stanowi 71 % planu. W roku szkolnym 2016/2017 (do 31 maja 2017 roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 0 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), z czego kurator oświaty: stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń (w całości) - 0 przypadków; stwierdził zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 0 przypadków; stwierdził brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń - 0 przypadków Wyniki ewaluacji planowych Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji problemowych zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach): Ustalenie I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Wymaganie spełnione niespełnione Razem 28

29 *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych Ustalenie spełnione niespełnione II. Przedszkola specjalne* Wymaganie *dotyczy również oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych Ustalenie III. Szkoły podstawowe* Wymaganie Razem Razem spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IV. Gimnazja* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych V. Licea ogólnokształcące* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VI. Technika* Technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VII. Zasadnicze szkoły zawodowe* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VIII. Szkoły specjalne* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione 29

30 niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IX. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d ustawy o systemie oświaty* Wymaganie Ustalenie spełnione niespełnione Razem X. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Ustalenie Wymagania spełnione x x x x niespełnione x x x x XI. Biblioteki pedagogiczne Ustalenie Wymaganie spełnione x x x x niespełnione x x x x XII. Placówki doskonalenia nauczycieli Ustalenie Wymaganie spełnione x x x x niespełnione x x x x XIII. Placówki oświatowo-wychowawcze Ustalenie Wymaganie spełnione x x x x x x x niespełnione x x x x x x x XIV. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy Ustalenie Wymaganie spełnione niespełnione Razem Razem Razem Razem Razem XV. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy*, MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Ustalenie Wymaganie spełnione x niespełnione x * szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi XVI. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Wymaganie Ustalenie Razem Razem 30

31 spełnione x x x x x x niespełnione x x x x x x XVII. Kolegia pracowników służb społecznych Ustalenie Wymaganie spełnione niespełnione Razem Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych wymagań *tabele należy uzupełnić wskazując na najistotniejsze jakościowe wyniki ewaluacji (opisując je w ramach poszczególnych wymagań wskazanych przez MEN lub wybranych przez KO oraz całościowo międzyobszarowo), zawierające mocne strony i osiągnięcia oraz słabe strony i trudności w poszczególnych typach szkół i placówek (każdorazowo do trzech wskazań) 31

32 Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Badane wymaganie Wyniki ewaluacji Lp. 1. Inne: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Mocne strony 1. Dbałość o zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, m.in. poprzez budowanie dobrych relacji między wszystkimi podmiotami. 2. Rozwijanie u dzieci kompetencji społecznych, umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz odpowiedzialności za siebie i grupę. 3. Powszechne podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających zjawisku dyskryminacji służących kształtowaniu postaw tolerancji. 1. Wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego do zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci oraz poprawy bazy dydaktycznej i uatrakcyjnienia zajęć. 2. Celowa współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami, która przyczynia się do promowania edukacji przedszkolnej, kształtuje pozytywny wizerunek placówek, a także wpływa na integrowanie środowiska lokalnego. Słabe strony 1. Podejmowanie przez nauczycieli działań antydyskryminacyjnych skierowanych niemal wyłącznie do dzieci (tego typu działania nie obejmują całej społeczności przedszkolnej rodziców, pracowników). 1. Promowanie wartości edukacji poprzez świadome działania edukacyjne skierowane do mieszkańców lokalnych społeczności. 3. Tworzenie sprzyjających warunków współpracy z rodzicami, co skutkuje inicjowaniem i podejmowaniem przez nich różnego typu aktywności w przedszkolach i na rzecz przedszkoli. *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych Przedszkola specjalne* ewaluacje nie były realizowane Badane wymaganie Wyniki ewaluacji Lp. Mocne strony Słabe strony 1. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 32

33 Szkoły podstawowe* Lp. Badane wymaganie Wyniki ewaluacji 1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" 3. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Mocne strony 1. Dbałość o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne uczniów poprzez, m.in. budowanie dobrych relacji, eliminowanie zagrożeń, wzmacnianie właściwych zachowań. 2. Dokonywanie (na bieżąco, w razie potrzeby, cyklicznie) analizy skuteczności oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych. 3. Różnorodność działań z zakresu wychowania i profilaktyki. 1. Wsparcie udzielane uczniom i ich rodzinom adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb oraz spełniające ich oczekiwania. 2. Różnorodność form wsparcia organizowanego również we współpracy z wieloma instytucjami oraz organizacjami Słabe strony 1. Budowanie świadomości istotności problemu dyskryminacji wśród całej społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły). 2. Wpływ uczniów, rodziców i pracowników niepedagogicznych na tworzenie i modyfikowanie systemu wychowawczego szkoły oraz systemu oddziaływań profilaktycznych. 3. Występujące przypadki zachowań agresywnych. 1. Indywidualizowanie procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia podczas lekcji np. uwzględnianie informacji o zainteresowaniach pozaszkolnych, uzdolnieniach, preferowanych stylach uczenia się (Indywidualizacja jako koncentracja przede wszystkim na trudnościach edukacyjnych ucznia). 2. Stosowanie testów diagnostycznych, badań socjometrycznych podczas rozpoznawania potrzeb uczniów (szczególnie w zakresie preferencji sensorycznych, stylów uczenia się). 3. Stosowanie kształtującej informacji zwrotnej. *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 33

34 Gimnazja* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" 3. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 1. Podejmowanie różnego typu działań mających na celu zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego. 2. Dokonywanie (na bieżąco, cyklicznie, indywidualnie, w zespołach) analizy skuteczności inicjowanych działań wychowawczych i profilaktycznych. 3. Znajomość problemów oraz uwarunkowań środowiska uczniów, które mają wpływ na przebieg procesów edukacyjnych. 1. Prowadzenie diagnoz potrzeb, możliwości oraz sytuacji społecznej uczniów w sposób celowy (na bieżąco oraz cyklicznie). 2. Różnorodność form wsparcia organizowanego także we współpracy z wieloma instytucjami oraz organizacjami. 3. Wsparcie udzielane uczniom i ich rodzinom jest adekwatne do ich potrzeb oraz spełnia oczekiwania rodziców i większości uczniów. 1. Udział rodziców i uczniów w tworzeniu i modyfikowaniu systemu wychowawczego szkoły oraz oddziaływań profilaktycznych. 2. Świadomość pojęcia dyskryminacji oraz skierowanie działań edukacyjnych w tym obszarze przede wszystkim do uczniów. 3. Występowanie przejawów zachowań agresywnych oraz dyskryminacji wśród uczniów. 1. Wykorzystanie narzędzi badawczych do diagnozowania potrzeb uczniów (np. wywiady środowiskowe, badania socjometryczne, testy diagnostyczne). 2. Wykorzystywanie kształtującej informacji zwrotnej - indywidualizacja rozumiana jako koncentracja na trudnościach edukacyjnych ucznia. 3. Poziom zainteresowania gimnazjalistów oferowanymi przez szkołę zajęciami pozalekcyjnymi (rozwijającymi zainteresowania i uzdolnienia oraz wspierającymi uczniów z problemami edukacyjnymi). *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 34

35 Licea ogólnokształcące* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 1. Podejmowanie skutecznych działań w zakresie zapewniania uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego 2. Stwarzanie rodzicom i uczniom warunków do tworzenia i modyfikowania systemu wychowawczego szkoły. 3. Dokonywanie (na bieżąco, cyklicznie, indywidualnie, w zespołach) analizy skuteczności inicjowanych działań wychowawczych i profilaktycznych. 1. Kierowanie działań z zakresu profilaktyki zachowań dyskryminacyjnych oraz edukacji antydyskryminacyjnej przede wszystkim do uczniów (nie obejmują całej społeczności szkolnej). 2. Włączanie się rodziców i uczniów w tworzenie i modyfikowanie systemu wychowawczego szkoły Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" 3. Inne: Rodzice są partnerami szkoły. (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 1. Trafność prowadzonej diagnozy możliwości, potrzeb i sytuacji społecznej uczniów. 2. Podejmowanie adekwatnych do potrzeb i oczekiwań uczniów i ich rodziców szeroko rozumianych działań pomocowych, również we współpracy z podmiotami zewnętrznymi Stwarzanie rodzicom możliwości wyrażania opinii na temat funkcjonowania szkoły oraz włączania się w podejmowane przez nią działania Wykorzystanie narzędzi badawczych do diagnozowania potrzeb uczniów (np. wywiady środowiskowe, badania socjometryczne, testy diagnostyczne). 2. Wykorzystywanie kształtującej informacji zwrotnej - indywidualizacja rozumiana jako koncentracja na trudnościach edukacyjnych ucznia Inicjowanie przez rodziców działań oraz współdecydowanie w sprawach innych, niż te wynikające z indywidualnych problemów dydaktycznych i wychowawczych dziecka. 3 *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 2 35

36 Technika* Badane wymaganie Wyniki ewaluacji Lp. 1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" Mocne strony 1. Inicjowanie i realizacja różnego typu działań wychowawczych i profilaktycznych zapewniających uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego. 2. Stwarzanie rodzicom i uczniom warunków do tworzenia i modyfikowania systemu wychowawczego szkoły. 3. Skuteczne działania w zakresie profilaktyki zachowań dyskryminacyjnym i edukacji na temat dyskryminacji. 1. Prowadzenie celowej diagnozy możliwości, potrzeb uczniów i ich rodzin oraz identyfikowanie problemów występujących w środowisku szkolnym i lokalnym, które mają wpływ na osiągnięcia edukacyjne ucznia. 2. Inicjowanie i realizacja różnorodnych działań (z wykorzystaniem podmiotów zewnętrznych), w celu udzielania uczniom i ich rodzinom szeroko rozumianego wsparcia. 3. Wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego do organizacji procesów edukacyjnych. Słabe strony 1. Realny wpływ uczniów na budowanie systemu wychowawczego szkoły. 2. Kierowanie działań z zakresu profilaktyki dyskryminacji oraz edukacji na jej temat prawie wyłącznie do uczniów (z pominięciem innych członków społeczności szkolnej rodziców, nauczycieli, pracowników) Korzystanie z różnego typu specjalistycznych narzędzi badawczych podczas diagnozy potrzeb, możliwości uczniów oraz czynników środowiskowych mających wpływ na sukcesy edukacyjne uczniów Inne: Rodzice są partnerami szkoły. (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 1. Zaangażowanie rodziców w działania podejmowane przez szkołę (wychodzenie z inicjatywami). 2. Wpływ rodziców na planowanie procesów wychowawczych. 3. Partycypacja w procesach decyzyjnych na poziomie klasy i szkoły *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; 36

37 Zasadnicze szkoły zawodowe* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" 3. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 1. Podejmowanie skutecznych działań w zakresie zapewniania uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego 2. Ustalenie jasnego systemu wartości - zasad i norm obowiązujących w szkole Inicjowanie i realizacja adekwatnych do potrzeb i możliwości uczniów oraz ich rodzin działań, przy uwzględnieniu specyfiki środowiska szkolnego i lokalnego (również we współpracy z podmiotami zewnętrznymi). 2. Diagnozowanie możliwości, potrzeb i sytuacji społecznej każdego ucznia. 1 Angażowanie się uczniów i rodziców w budowanie oraz modyfikowanie systemu wychowawczego szkoły. 2. Świadomość pojęcia dyskryminacji oraz skierowanie działań edukacyjnych w tym obszarze przede wszystkim do uczniów Zainteresowanie uczniów ofertą pozalekcyjną szkoły. 2. Indywidualizacja procesu edukacyjnego rozumiana jako koncentracja na problemach uczniów. 3. Wykorzystanie narzędzi badawczych do diagnozowania potrzeb uczniów (np. wywiady środowiskowe, badania socjometryczne, testy diagnostyczne) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; Szkoły specjalne* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" 3. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 37

38 Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d ustawy o systemie oświaty ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" 3. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 38

39 Biblioteki pedagogiczne ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Placówki doskonalenia nauczycieli ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Placówki oświatowo-wychowawcze ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" 3. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 39

40 Szkoły specjalne przysposabiające do pracy*, MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) * szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) Kolegia pracowników służb społecznych ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 40

41 2.5. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji doraźnych W roku szkolnym 2016/2017 (w okresie od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017r.) przeprowadzono 5 doraźnych ewaluacji zewnętrznych, w tym 0 całościowych oraz 5 problemowych, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2016/2017 (do 31 maja 2017 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Liczba ewaluacji doraźnych: całościowe problemowe łącznie Przedszkola specjalne Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Szkoły specjalne** Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d ustawy o systemie oświaty Poradnie psychologicznopedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowowychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 Kolegia pracowników służb społecznych Suma

42 ** w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi Od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r. przeprowadzono 5 ewaluacji doraźnych, w tym 3 w szkołach i placówkach samodzielnych i 2 w zespołach szkół. Od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r. przeprowadzono 5 ewaluacji doraźnych, w tym: 0 (liczba) ewaluacji całościowych oraz 5 (liczba) ewaluacji problemowych: a) w przedszkolach 0 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego 4 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych 0 ewaluacji; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli 1 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 0 ewaluacji; f) w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 0 ewaluacji; *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań W roku szkolnym 2016/2017 (do 31 maja 2017 roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 0 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), z czego kurator oświaty: stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń (w całości) - 0 przypadków; stwierdził zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 0 przypadków; stwierdził brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń - 0 przypadków. 42

43 2.6. Wyniki ewaluacji doraźnych Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem doraźnych ewaluacji całościowych i problemowych przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach): Ustalenie spełnione niespełnione I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Wymaganie *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych Ustalenie spełnione niespełnione II. Przedszkola specjalne* Wymaganie *dotyczy również oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych III. Szkoły podstawowe* Wymaganie Ustalenie Razem Razem Razem spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IV. Gimnazja* Ustalenie Wymaganie Razem spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Ustalenie spełnione niespełnione V. Licea ogólnokształcące* Wymaganie *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Razem VI. Technika* Technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych* Ustalenie Wymaganie Razem 43

44 spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VII. Zasadnicze szkoły zawodowe* Wymaganie Ustalenie spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VIII. Szkoły specjalne* Wymaganie Ustalenie spełnione niespełnione *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IX. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d ustawy o systemie oświaty* Wymaganie Ustalenie spełnione niespełnione Razem Razem Razem X. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Ustalenie Wymagania spełnione x x x x niespełnione x x x x XI. Biblioteki pedagogiczne Ustalenie Wymaganie spełnione x x x x niespełnione x x x x XII. Placówki doskonalenia nauczycieli Ustalenie Wymaganie Razem Razem Razem spełnione x x x x 4 niespełnione x x x x 0 Ustalenie XIII. Placówki oświatowo-wychowawcze Wymaganie Razem spełnione x x x x x x x niespełnione x x x x x x x XIV. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy 44

45 Ustalenie spełnione niespełnione Wymaganie Razem XV. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy*, MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Ustalenie Wymaganie Razem spełnione x niespełnione x * szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi XVI. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Ustalenie Wymaganie spełnione x x x x x x niespełnione x x x x x x XVII. Kolegia pracowników służb społecznych Ustalenie Wymaganie spełnione niespełnione Razem Razem Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych wymagań *tabele należy uzupełnić wskazując na najistotniejsze jakościowe wyniki zewnętrznych ewaluacji problemowych w trybie działań doraźnych (opisując je w ramach poszczególnych wymagań wybranych przez KO oraz całościowo międzyobszarowo), zawierające mocne strony i osiągnięcia oraz słabe strony i trudności w poszczególnych typach szkół i placówek (każdorazowo do trzech wskazań) 45

46 Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne:. (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) - 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych Przedszkola specjalne* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne:.. (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

47 Szkoły podstawowe* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. (3) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Wymagania wybrane przez Kuratora Oświaty 1. Systematyczna diagnoza wstępna uczniów rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego, jak również uczniów kończących I etap edukacyjny i wynikające z niej wnioski służą lepszemu planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i podnoszeniu efektów jej pracy. 2. Do wzrostu wyników kształcenia przyczyniła się, m.in. bardzo dobra współpraca nauczycieli, dbałość o warsztat pracy, a także przemyślana oferta zajęć obowiązkowych i dodatkowych. 3. Nauczyciele wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej w takim zakresie, jaki wynika ze specyfiki nauczanego przedmiotu. Różnorodnie i adekwatnie do potrzeb monitorują nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności, a pozyskane na tej drodze wnioski uwzględniają w swojej pracy. 1.Nauczyciele w niewielkim stopniu stosują ocenianie kształtujące. *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Gimnazja* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony Wymagania wybrane przez Kuratora Oświaty 47

48 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (2) 1. Nauczyciele powszechnie przestrzegają ustalonych zasad oceniania, co skutkuje prorozwojowymi odczuciami uczniów podczas ich oceniania. 2. Podejmowane w szkole rozwiązania nowatorskie wpływają na kreatywność uczniów, przyczyniają się także do wyboru przez nich drogi dalszego kształcenia. 3.Tworzona przez młodzież i pracowników szkoły atmosfera sprzyja uczeniu się i wyzwalaniu wielu form aktywności. 1. Nie wszyscy nauczyciele planują procesy edukacyjne oraz stosują różnorodne metody pracy dostosowane do potrzeb uczniów. 2. Stwarzanie uczniom sytuacji, w których mogliby wpływać na proces uczenia się, szczególnie w zakresie organizowania i przebiegu prowadzonych zajęć lekcyjnych, nie jest zjawiskiem powszechnie występującym. 3. Podczas realizacji procesu dydaktycznego młodzież rzadko ma możliwość partycypowania w organizacji lekcji oraz uczenia się od siebie nawzajem. Uczniowie są aktywni (4) 1. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają i wspierają uczniów do podejmowania różnorodnych form aktywności Uczniowie mają wpływ na zmiany organizacji pracy szkoły i sposoby oddziaływań wychowawczych. 3. Społeczność gimnazjum współpracuje ze sobą w realizacji wspólnych inicjatyw, również będących propozycją Samorządu Uczniowskiego, który odgrywa bardzo ważną role w życiu szkoły Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne (5) 1. Uczniowie czują się bezpiecznie, co świadczy o skuteczności działań dyrektorów i nauczycieli w zakresie zapewnienia im bezpiecznych warunków nauki i pobytu w szkołach. 2. Szkoły realizują programy profilaktyki oraz wspierają rodziny uczniów będących w trudnej sytuacji społecznej i materialnej. 1. Zdarzają się wśród uczniów pojedyncze przypadki agresji słownej oraz dyskryminacji Zasady postępowania i współżycia są przestrzegane przez całą społeczność szkolną. Promowana jest wartość edukacji (8) 1. Nauczyciele stosują metody i formy pracy, które sprzyjają angażowaniu się uczniów w proces uczenia się i wyzwalają ich aktywność własną. 1. Pozyskiwane informacje o losach absolwentów dotyczą przede wszystkim danych statystycznych. Nie wykorzystuje się ich 48

49 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 2. Szeroka współpraca z różnymi instytucjami i związkami zawodowymi działającymi na terenie miasta i powiatu w sposób bardzo widoczny przyczynia się do promowania wartości edukacji w społeczeństwie lokalnym w pełni do promowania wartości edukacji *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Licea ogólnokształcące* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne:... (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Technika* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; 49

50 Zasadnicze szkoły zawodowe* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; Szkoły specjalne* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d ustawy o systemie oświaty* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne:.. (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 50

51 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Biblioteki pedagogiczne * ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 51

52 Placówki doskonalenia nauczycieli Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki (2) Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki (3) Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki (4) Wymagania wybrane przez Kuratora Oświaty 1. Procesy edukacyjne ukierunkowane są na stymulacje rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli, z równoczesnym uwzględnieniem jakościowego rozwoju szkół i pozostałych jednostek oświatowych. 2. Pracownicy wspólnie i systematycznie pozyskują istotne informacje od klientów, które determinują kreowanie adekwatnej do zdiagnozowanych potrzeb oferty szkoleniowej, doskonalenie własnej pracy oraz osiąganie zamierzonej jakości świadczonych usług edukacyjnych. 3. Refleksja pedagogiczna towarzysząca pracownikom merytorycznym i systemowe wdrażanie rekomendacji sformułowanych w oparciu o bieżącą analizę danych przyczynia się do doskonalenia procesów edukacyjnych i prowadzonych działań, np. poprzez propozycje nowych szkoleń 1. Określone w statucie zadania oraz własne pomysły dyrekcji, konsultantów i doradców metodycznych spotykają się z pozytywnym odbiorem klientów Ośrodka. 2. Podstawą budowania corocznej oferty doskonalenia jest rzetelnie prowadzona diagnoza i analiza potrzeb wszystkich potencjalnych klientów. 3. Pozyskiwanie klientów z odległych rejonów województwa opolskiego, zarówno pojedynczych nauczycieli, jak i całych rad pedagogicznych jest dodatkowym argumentem potwierdzającym zaspokajanie potrzeb klientów. 1. Wszyscy pracownicy merytoryczni współpracują ze sobą zarówno w realizacji zadań, jak i w ewaluacji własnej pracy. 2. Powszechne zaangażowanie pracowników Ośrodka we współpracę, a także w ewaluację własnej pracy i pomoc innym w tym zakresie pozytywnie wpływa na wzmacnianie odpowiedzialności za własny rozwój, podnoszenie standardów działalności Ośrodka oraz jakościowy rozwój instytucji korzystających z oferty placówki. 3. Pracownicy współpracując ze sobą rozwiązują na bieżąco pojawiające się problemy edukacyjne i organizacyjne, skutecznie komunikują się, prezentują wzajemne wsparcie, np. współdziałają przy aranżowaniu różnorodnych projektów zewnętrznych, o charakterze wykraczającym

53 Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych (7) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) poza powiat kluczborski 1. Placówka prowadzi systematyczne badania wśród odbiorców swojej oferty (nauczycieli, dyrektorów), a także pracowników merytorycznych, specjalistów i ekspertów. Uzyskane informacje wykorzystuje do opracowywania aktualnej propozycji edukacyjnej i planowania działań ukierunkowanych na wysoką jakość świadczonych usług w zakresie wspomagania szkół i placówek oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizowania sieci wsparcia czy upowszechniania przykładów dobrych praktyk. 2. Ważnym elementem w procesie budowania przez placówkę wysokich standardów świadczonych usług jest wykorzystywanie polskich czy światowych opracowań edukacyjnych Placówki oświatowo-wychowawcze* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 53

54 Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy*, MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy * ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) * szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 54

55 Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Inne: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Kolegia pracowników służb społecznych* ewaluacje nie były realizowane Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Wybrane wymagania: (doraźna ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 2. Wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Część C (okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.) 2.7. Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji (okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.) Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych ewaluacji z uwzględnieniem typów szkół i placówek *liczba wniosków max. 3 Wnioski z ewaluacji przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego: 1. Ujednolicony we współpracy z rodzicami system oddziaływań wychowawczych, atmosfera oparta na wzajemnej życzliwości, poszanowaniu oraz respektowaniu norm społecznych zapewniają dzieciom wysoki poziom bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego. 2. Przedszkola aktywnie współpracują ze środowiskiem lokalnym, co wpływa nie tylko na ich integrację, ale przede wszystkim pozwala na 55

56 kształtowanie właściwych zachowań i postaw dzieci, promując jednocześnie wartość wychowania przedszkolnego. 3. Podejmowane działania profilaktyczne zapobiegają zjawisku dyskryminacji, jednak skierowane są przede wszystkim do dzieci, nie obejmując pozostałych członków społeczności przedszkolnej (rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych). Wnioski z ewaluacji przedszkoli specjalnych: Wnioski z ewaluacji szkół podstawowych: 1. Różnorodność działań z zakresu wychowania i profilaktyki, podejmowanych również we współpracy z instytucjami oraz organizacjami, w tym budowanie dobrych relacji, eliminowanie zagrożeń, wzmacnianie właściwych zachowań. ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego uczniów. 2. Wsparcie udzielane uczniom i ich rodzinom jest adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb, natomiast indywidualizowanie proces edukacyjnego podczas lekcji (np. uwzględnianie informacji o zainteresowaniach pozaszkolnych, uzdolnieniach, preferowanych stylach uczenia się) nie jest stosowane do każdego ucznia. Indywidualizacja rozumiana jest jako koncentracja przede wszystkim na trudnościach edukacyjnych ucznia. 3. Szkoły budują świadomość istotności problemu dyskryminacji oraz podejmują działania profilaktyczne w tym zakresie, jednak ich działalność edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do uczniów, rzadko obejmuje rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wnioski z ewaluacji gimnazjów: 1. Szkoły dokonują (na bieżąco, cyklicznie, indywidualnie, w zespołach) analiz skuteczności podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych, zapewniając uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego. 2. Działania szkół sprawiają, że uczniowie nabywają kompetencje kluczowe przydatne na kolejnych etapach edukacji, a dobre wyniki kształcenia oraz osiągane różnorodne sukcesy są efektem stwarzania licznych możliwości rozwijania zainteresowań, talentów i pasji. 3. Szkoły budują świadomość istotności problemu dyskryminacji oraz podejmują działania profilaktyczne w tym zakresie, jednak ich działalność 56

57 edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do uczniów, rzadko obejmuje rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wnioski z ewaluacji liceów ogólnokształcących: 1. Szkoły stwarzają rodzicom możliwości wyrażania opinii na temat ich funkcjonowania oraz włączania się w podejmowane przez nią działania. Natomiast rodzice sporadycznie wychodzą z inicjatywami i rzadko współdecydują o ważnych sprawach dotyczących m. in. systemu wychowawczego. 2. Szkoły systemowo prowadzą diagnozy możliwości, potrzeb i sytuacji społecznej uczniów, natomiast rzadko korzystają z narzędzi badawczych (np. wywiady środowiskowe, badania socjometryczne, testy diagnostyczne) do pozyskiwania potrzebnych informacji. 3. Szkoły podejmują szereg skutecznych działań zapewniających uczniom poczucie bezpieczeństwa zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Wnioski z ewaluacji techników: 1. Szkoły wykorzystują zasoby środowiska lokalnego do organizacji procesów edukacyjnych, szczególnie w zakresie kształcenia zawodowego. 2. Nauczyciele prowadzą celową diagnozę możliwości i potrzeb uczniów oraz identyfikują problemy występujące w środowisku szkolnym i lokalnym, mające wpływ na osiągnięcia edukacyjne ucznia, natomiast tylko nieliczni korzystają przy tym z różnego typu specjalistycznych narzędzi badawczych. 3. Współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców przy ustalaniu systemu wychowawczego szkoły oraz systematyczna analiza skuteczności działań w zakresie wychowania i profilaktyki ma bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego uczniów. Wnioski z ewaluacji zasadniczych szkół zawodowych: 1. Zasadnicze szkoły zawodowe podejmując różnorodne inicjatywy oraz rozmaite działania uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze środowiska szkolnego i lokalnego, biorą pod uwagę szeroko pojęty kontekst przemian społecznych i ekonomicznych zachodzących w kraju i na świecie. 2. Szkoły podejmują skuteczne działania w zakresie zapewniania uczniom bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego, ustalając przejrzysty system wartości, realizując edukację antydyskryminacyjną współpracując z instytucjami zewnętrznymi. 57

58 3. Pomimo stwarzania przez szkoły możliwości zarówno uczniowie, jak i rodzice niechętnie angażują się w budowanie oraz modyfikowanie systemu wartości. Wnioski z ewaluacji szkół specjalnych: Wnioski z ewaluacji innych szkół, o których mowa w art. 9 pkt 3d ustawy o systemie oświaty: 1. Szkoły w sposób celowy diagnozują potrzeby i możliwości edukacyjne słuchaczy, a nauczyciele na podstawie wyników planują procesy edukacyjne, uwzględniając zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. 2. Systematyczne analizy osiągnięć słuchaczy, w tym wyników egzaminów zewnętrznych, ukierunkowane są na podnoszenie jakości kształcenia. 3. Organizacja procesu edukacyjnego, który uwzględnia wdrażanie wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć słuchaczy wpływa na zdawalność egzaminów semestralnych. Wnioski z ewaluacji poradni psychologiczno pedagogicznych: Wnioski z ewaluacji bibliotek pedagogicznych: Wnioski z ewaluacji placówek doskonalenia nauczycieli: 1. Pracownicy wspólnie i systematycznie pozyskują istotne informacje od klientów, które determinują kreowanie adekwatnej do zdiagnozowanych potrzeb oferty szkoleniowej, doskonalenie własnej pracy oraz osiąganie zamierzonej jakości świadczonych usług edukacyjnych. 2. Refleksja pedagogiczna towarzysząca pracownikom merytorycznym i systemowe wdrażanie rekomendacji sformułowanych w oparciu o bieżącą analizę danych przyczynia się do doskonalenia procesów edukacyjnych i prowadzonych działań, np. poprzez propozycje nowych szkoleń 3. Ważnym elementem w procesie budowania przez placówkę wysokich standardów świadczonych usług jest wykorzystywanie polskich czy światowych opracowań edukacyjnych. Wnioski z ewaluacji placówek oświatowo-wychowawczych: 58

59 Wnioski z ewaluacji placówek kształcenia ustawicznego i innych, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy: Wnioski z ewaluacji szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, MOW-ów, MOS-ów, i innych ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty: Wnioski z ewaluacji placówek zapewniających opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty: Wnioski z ewaluacji kolegiów pracowników służb społecznych: Uogólnione wnioski z ewaluacji: *liczba wniosków nie jest ograniczona 1. Ujednolicony we współpracy z rodzicami wychowanków przedszkoli system oddziaływań wychowawczych, atmosfera oparta na wzajemnej życzliwości, poszanowaniu oraz respektowaniu norm społecznych zapewniają dzieciom wysoki poziom bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego. 2. Przedszkola aktywnie współpracują ze środowiskiem lokalnym, co wpływa nie tylko na ich integrację, ale przede wszystkim pozwala na kształtowanie właściwych zachowań i postaw dzieci, promując jednocześnie wartość wychowania przedszkolnego. 3. Różnorodność działań z zakresu wychowania i profilaktyki, podejmowanych również we współpracy z instytucjami oraz organizacjami, w tym budowanie dobrych relacji, eliminowanie zagrożeń, wzmacnianie właściwych zachowań ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego uczniów. 4. W trosce o wszechstronny rozwój uczniów szkoły angażują się w realizację różnorodnych programów, projektów edukacyjnych oraz poszukują 59

60 nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, co wspiera uczniów oraz kształtuje atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 5. Wsparcie udzielane uczniom i ich rodzinom jest adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb, natomiast indywidualizowanie procesu edukacyjnego podczas lekcji (np. uwzględnianie informacji o zainteresowaniach pozaszkolnych, uzdolnieniach, preferowanych stylach uczenia się) nie jest stosowane do każdego ucznia. Indywidualizacja rozumiana jest jako koncentracja przede wszystkim na trudnościach edukacyjnych ucznia. 6. Szkoły budują świadomość istotności problemu dyskryminacji oraz podejmują działania profilaktyczne w tym zakresie, jednak ich działalność edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do uczniów, rzadko obejmuje rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 7. Szkoły stwarzają rodzicom możliwości wyrażania opinii na temat ich funkcjonowania oraz włączania się w podejmowane przez nią działania. Natomiast rodzice sporadycznie wychodzą z inicjatywami i rzadko współdecydują o ważnych sprawach dotyczących m. in. systemu wychowawczego. 8. Nauczyciele systemowo prowadzą diagnozy możliwości, potrzeb i sytuacji społecznej uczniów, natomiast rzadko korzystają z narzędzi badawczych (np. wywiady środowiskowe, badania socjometryczne, testy diagnostyczne) do pozyskiwania potrzebnych informacji. 9. Zasadnicze szkoły zawodowe podejmując różnorodne inicjatywy oraz rozmaite działania uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze środowiska szkolnego i lokalnego, biorą pod uwagę szeroko pojęty kontekst przemian społecznych i ekonomicznych zachodzących w kraju i na świecie. 10.Pomimo stwarzania przez szkoły możliwości zarówno uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, jak i ich rodzice niechętnie angażują się w budowanie oraz modyfikowanie systemu wartości Rekomendacje na następny rok szkolny Rekomendacje dotyczące planowania nadzoru pedagogicznego na następny rok szkolny (wynikające z wniosków z ewaluacji): *liczba rekomendacji nie jest ograniczona 1. Dbając o wszechstronny rozwój uczniów szkoły należy w dalszym ciągu angażować się w realizację różnorodnych programów, projektów edukacyjnych oraz poszukiwanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, co wspiera uczniów oraz kształtuje atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 2. Warto, aby oferta działań wspomagających pracę nauczycieli w większym stopniu uwzględniała problematykę właściwie rozumianej indywidualizacji pracy ze wszystkim uczniami. 60

61 3. Dyrektorzy podejmują skuteczne działania skutkujące poprawą bazy, wyposażenia oraz stanu bezpieczeństwa w powierzonych im szkołach. Należy jednak zwiększyć aktywność w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wspieranie i zachęcanie nauczycieli do podejmowania innowacji, eksperymentów pedagogicznych, budowania właściwych relacji ze środowiskiem uczniów oraz kontroli przestrzegania przepisów prawa. 4. Kadra kierownicza powinna w dalszym ciągu doskonalić umiejętności menedżerskie, ale zarazem zwracać większą uwagę na realizację obowiązków związanych ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym. 5. Celowym jest podjęcie skuteczniejszych działań zachęcających rodziców do aktywnego włączania się w życie szkoły przejawiające się wysuwaniem i formułowaniem pomysłów oraz inicjatyw. 6. Szkoły policealne dla dorosłych sprawnie reagują na zmieniające się preferencje i oczekiwania rynku pracy oraz pracodawców, ale zarazem powoduje to trudności w ocenie efektów kształcenia w dłuższych odcinkach czasu (brak ciągłości niektórych kierunków kształcenia). 7. Szkoły niepubliczne powinny ściśle przestrzegać regulacji zawartych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty i zwracać większą uwagę na ten aspekt swojej działalności. 8. W szkołach i placówkach warto podejmować działania mające na celu poprawę znajomości prawa oświatowego. 9. Należy zintensyfikować działania zachęcające rodziców szkół i przedszkoli do udziału w ustalaniu, analizowaniu, ocenie i modyfikacji systemu wychowawczego. 10. Nauczyciele szkół i przedszkoli powinni w większym niż dotychczas stopniu wykorzystywać programy i projekty edukacyjne do realizacji zadań związanych z kształtowaniem u dzieci kompetencji stanowiących. 11.Realizowane działania antydyskryminacyjne powinny być nakierowane na całą społeczność szkolną, nie tylko na dzieci i uczniów. 12.W szkołach i placówkach wszyscy nauczyciele powinni udzielać wychowankom i uczniom oraz ich rodzicom oczekiwanego przez nich wsparcia. 13.Prowadzony monitoring osiągnięć uczniów oraz formułowane na ich podstawie wnioski i realizowane działania powinny przekładać się na realny wzrost wyników, zwłaszcza tych mierzonych rezultatem egzaminu gimnazjalnego. 3. Kontrola 3.1. Kontrola planowa 61

62 Część A (okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.) W roku szkolnym 2015/2016 w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r., na podstawie arkuszy zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej, Opolski Kurator Oświaty przeprowadził kontrole planowe w następujących zakresach: 1. Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych. 2. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych (realizacji planu kontroli) W roku szkolnym 2015/2016 w Kuratorium Oświaty w Opolu zaplanowano przeprowadzenie 179 kontroli (łączna liczba wszystkich kontroli planowych). Do 31 sierpnia 2016 r. zrealizowano 205 kontroli, co stanowi 115 % planu nadzoru pedagogicznego. W roku szkolnym 2015/2016 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.) pracownicy Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadzili 7 kontroli planowych w 7 spośród 1541 nadzorowanych szkół i placówek. Kontrole te zostały przeprowadzone w szkołach i placówkach kierowanych przez 7 dyrektorów. Wykonanie planu kontroli (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.) w ramach zaplanowanych zadań na rok szkolny 2015/2016 przedstawia poniższa tabela. Lp. Zadanie z zakresu nadzoru pedagogicznego zaplanowanych Liczba kontroli przeprowadzonych Uwagi o realizacji kontroli przyczyny niewykonania 62

63 1. Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych. RAZEM 0 0 Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone w okresie do 31 maja 2016r Wyniki i wnioski z kontroli planowych Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych. Informacje o kontroli: Kontrole dotyczyły wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w okresie od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r. Kontrolą objęto 43,75 % nadzorowanych publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, w których działają zespoły orzekające. Kontrolą objęto 98 losowo wybranych orzeczeń każdego rodzaju oraz 33 losowo wybranych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanych w okresie od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r. 63

64 1. Liczba orzeczeń objętych kontrolą: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - 35 orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - 12 orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania - 34 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zawierały: 2.1 właściwe określenie powodu, z uwagi na który stwierdzono potrzebę kształcenia specjalnego: a) niedostosowanie społeczne, b) zagrożenie niedostosowaniem społecznym, c) rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień niepełnosprawności intelektualnej (upośledzenia umysłowego), zgodny z przepisami: ŁĄCZNA LICZBA SKONTROLOWANYCH ORZECZEŃ niedostosowanie społeczne zagrożenie niedostosowaniem społecznym niesłyszenie Liczba orzeczeń wydanych ze względu na NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ słabe słyszenie niewidzenie słabe widzenie niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym autyzm, w tym zespół Aspergera niepełnosprawność sprzężona /więcej niż jedna niepełnosprawność Inny powód wydania orzeczenia liczba Inny powód wydania orzeczenia wpisać wydano ze względu na: a) - b) - c) - 2.1a w przypadku występowania więcej niż jednej niepełnosprawności, wskazano jako powód wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego niepełnosprawność sprzężoną, oraz wskazano współwystępujące niepełnosprawności zgodnie z rodzajami niepełnosprawności określonymi w przepisach Liczba skontrolowanych orzeczeń, wydanych ze względu na niepełnosprawność sprzężoną Liczba orzeczeń, w których wskazano współwystępujące niepełnosprawności, zgodnie z określeniami zawartymi w przepisach TAK NIE diagnozę, która zawiera informacje o możliwościach rozwojowych i potencjale dziecka, w tym określenie poziomu rozwoju intelektualnego (np. norma wiekowa, niepełnosprawność intelektualna/upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym), spójną z powodem wydania orzeczenia (określonym w pkt 2.1): Liczba orzeczeń 64

65 TAK NIE określenie w zaleceniach warunków realizacji potrzeb edukacyjnych, form stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka: Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w zaleceniach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w zaleceniach najkorzystniejszych dla dziecka form kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym: Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w uzasadnieniu elementów diagnozy uzasadniających potrzebę kształcenia specjalnego: Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w uzasadnieniu elementów diagnozy uzasadniających zalecane najkorzystniejsze formy kształcenia specjalnego: Liczba orzeczeń TAK NIE uzasadnienie zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 65

66 Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w uzasadnieniu spodziewanych efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Liczba orzeczeń TAK NIE pouczenie o możliwości wniesienia przez wnioskodawcę odwołania: Liczba orzeczeń TAK NIE Zalecenie do punktu 2.1: Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). W orzeczeniu należy wskazać z uwagi na jaki rodzaj niepełnosprawności dziecka, w tym stopień niepełnosprawności intelektualnej (upośledzenia umysłowego), niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zachodzi potrzeba stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Określenie powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego musi być zgodne z przepisami 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113). Liczba wydanych zaleceń: 0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenie: 0 Zalecenie do punktu 2.1a: Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). W 66

67 przypadku występowania co najmniej dwóch niepełnosprawności, o których mowa w przepisach 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113), w określeniu powodu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy wskazać niepełnosprawności sprzężone, w tym wskazać współwystępujące niepełnosprawności. Liczba wydanych zaleceń: 0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenie: 0 Zalecenie do punktu : Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). Liczba wydanych zaleceń: 0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenie: 0 3. Orzeczenia wydane na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole (nie dotyczy orzeczeń wydanych uczniom z niepełnosprawnością intelektualną/upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczającym do szkół podstawowych): Liczba orzeczeń TAK NIE Zalecenie: Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). Liczba wydanych zaleceń: 0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenie: 0 4. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzeniem umysłowym) w stopniu lekkim uczęszczających do szkół podstawowych, wydane na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole: Liczba orzeczeń TAK NIE 67

68 Zalecenie: Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). Liczba wydanych zaleceń: 0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenie: 0 5. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zawierały: 5.1 właściwe określenie powodu, z uwagi na który stwierdzono potrzebę wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego: a) stan zdrowia dziecka znacznie utrudniający uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, b) stan zdrowia dziecka uniemożliwiający uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Liczba orzeczeń wydanych ze względu na stan zdrowia dziecka INNE wpisać jakie znacznie utrudniający uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej uniemożliwiający uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Inny powód wydania orzeczenia wpisać ze względu na : a) - b) - c) zostały wydane na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka wydanym przez lekarza, nie krótszy jednak niż 30 dni: Liczba orzeczeń wydanych ze względu na stan zdrowia dziecka, z określeniem czasu na jaki wydano orzeczenie INNE wpisać jakie znacznie utrudniający uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału uniemożliwiający uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub 68

69 przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej mniej niż 30 dni więcej niż 30 dni mniej niż 30 dni więcej niż 30 dni 5 7 Inny - wpisać jakie: a) - b) - c) diagnozę, która zawiera informacje o możliwościach rozwojowych dziecka i potencjale dziecka: Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w zaleceniach warunków realizacji potrzeb edukacyjnych, możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkola, form stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka: Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w zaleceniach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w zaleceniach w przypadku dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej zakresu, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole: Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w uzasadnieniu elementów diagnozy uzasadniających potrzebę objęcia dziecka 69

70 indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym: Liczba orzeczeń TAK NIE uzasadnienie zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Liczba orzeczeń TAK NIE w uzasadnieniu określenie spodziewanych efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Liczba orzeczeń TAK NIE pouczenie o możliwości wniesienia przez wnioskodawcę odwołania: Liczba orzeczeń TAK NIE Zalecenie do punktu 5.1: Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). W orzeczeniu należy wskazać stan zdrowia dziecka będący podstawą do wydania orzeczenia. Określenie powodu wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego musi być zgodne z przepisami 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157). Liczba wydanych zaleceń:0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenia:0 Zalecenie do punktu 5.2: Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 70

71 przygotowania przedszkolnego na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, wydanym przez lekarza, nie krótszy jednak niż 30 dni, zgodnie z 9 ust. 4 oraz wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). Liczba wydanych zaleceń:0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenia:0 Zalecenie do punktów : Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). Liczba wydanych zaleceń:0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenia:0 6. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zawierały: 6.1 właściwe określenie powodu, z uwagi na który stwierdzono potrzebę wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania: a) stan zdrowia ucznia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły, b) stan zdrowia ucznia uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły. Liczba orzeczeń wydanych ze względu na stan zdrowia ucznia INNE wpisać jakie znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły Inny powód wydania orzeczenia wpisać ze względu na : a) - b) - c) - 71

72 6.2 zostały wydane na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka wydanym przez lekarza, nie krótszym niż 30 dni: Liczba orzeczeń wydanych ze względu na stan zdrowia ucznia, z określeniem czasu na jaki wydano orzeczenie INNE wpisać jakie znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły mniej niż 30 dni więcej niż 30 dni mniej niż 30 dni więcej niż 30 dni diagnozę, która zawiera informacje o możliwościach rozwojowych ucznia i potencjale ucznia: Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w zaleceniach warunków realizacji potrzeb edukacyjnych, możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, form stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia: Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w zaleceniach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Liczba orzeczeń TAK NIE

73 6.6 a) określenie w zaleceniach w przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły zakresu, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole: Liczba orzeczeń TAK NIE 21 0 b) w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie określenie w zaleceniach możliwości dalszej realizacji praktycznej nauki w zawodzie: Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w uzasadnieniu elementów diagnozy uzasadniających potrzebę objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem: Liczba orzeczeń TAK NIE uzasadnienie zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w uzasadnieniu spodziewanych efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Liczba orzeczeń TAK NIE 73

74 pouczenie o możliwości wniesienia przez wnioskodawcę odwołania: Liczba orzeczeń TAK NIE Zalecenie do punktu 6.1: Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). W orzeczeniu należy wskazać stan zdrowia ucznia z uwagi na jaki wydano orzeczenie. Określenie powodu wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania musi być zgodne z przepisami 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157). Liczba wydanych zaleceń:0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenie:0 Zalecenie do punktu 6.2: Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia, wydanym przez lekarza, nie krótszy jednak niż 30 dni, zgodnie z 9 ust. 4 oraz wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). Liczba wydanych zaleceń:0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenie:0 Zalecenie do punktów : Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). Liczba wydanych zaleceń:0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenie:0 74

75 7. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zawierały: 7.1 właściwe określenie powodu, z uwagi na który stwierdzono potrzebę wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (zespołowych lub indywidualnych) z uwagi na stwierdzoną niepełnosprawność intelektualną (upośledzenie umysłowe) w stopniu głębokim: Liczba orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (zespołowych lub indywidualnych) wydanych ze względu na: niepełnosprawność intelektualną (upośledzenie umysłowe) w stopniu głębokim INNY RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wpisać jaki zajęcia zespołowe zajęcia indywidualne zajęcia zespołowe zajęcia indywidualne Inny rodzaj niepełnosprawności wpisać jaki: a)- b)- c)- 7.2 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydano na okres do 5 lat: Liczba orzeczeń TAK NIE diagnozę, która zawiera informacje o możliwościach rozwojowych i potencjale dziecka: Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w zaleceniach elementów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na które należy położyć szczególny nacisk w pracy z dzieckiem, zalecane metody i sposoby realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w zaleceniach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy udzielanej rodzicom: 75

76 Liczba orzeczeń TAK NIE określenie w uzasadnieniu elementów diagnozy uzasadniających potrzebę objęcia dziecka zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (zespołowymi albo indywidualnymi): Liczba orzeczeń TAK NIE INNE Wpisać jakie zajęcia zespołowe zajęcia indywidualne zajęcia zespołowe zajęcia indywidualne zajęcia zespołowe zajęcia indywidualne Inne wpisać jakie: a)- b)- c)- 7.7 uzasadnienie zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Liczba orzeczeń TAK NIE pouczenie o możliwości wniesienia przez wnioskodawcę odwołania: Liczba orzeczeń TAK NIE Zalecenie do punktu 7.1 i 7.6: Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (zespołowych lub indywidulanych) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). W orzeczeniu należy wskazać, iż zostało wydane z uwagi na stwierdzoną niepełnosprawność intelektualną (upośledzenie umysłowe) w stopniu głębokim u dziecka oraz wskazać formę zajęć (zespołową lub indywidualną). Określenie powodu wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych oraz formy tych zajęć musi być zgodne z przepisami 1 ust. 1 i 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 76

77 z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 529). Liczba wydanych zaleceń: 0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenia: 0 Zalecenie do punktu 7.2: Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (zespołowych lub indywidulanych) na okres do 5 lat, zgodnie z 9 ust. 3 oraz wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). Liczba wydanych zaleceń: 0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenia: 0 Zalecenie do punktu , 7.7 i 7.8: Zaleca się wydawać orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (zespołowych lub indywidulanych) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). Liczba wydanych zaleceń: 0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenia: 0 8. Liczba opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka objętych kontrolą Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zawierały: Liczba opinii datę wydania opinii oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię podstawę prawną opinii skład zespołu, który wydał opinię imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologicznopedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy i wsparcia podpis przewodniczącego zespołu

78 8.1 Zalecenie do pkt 8.1: Zaleca się wydawać opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). Liczba wydanych zaleceń: 0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenia: Opinie wydane zostały dzieciom, u których wykryto niepełnosprawność: Liczba opinii TAK NIE 33 0 Liczba dokumentów potwierdzających wykrycie u dziecka niepełnosprawności orzeczenie o niepełnosprawności zaświadczenie lekarskie diagnoza psychologiczna inne (wpisać jakie) Inne wpisać jakie: a)- b)- c)- 8.2 Zalecenie do pkt 8.2: Zaleca się wydawać opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przypadku stwierdzenia, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności, zgodnie z 2 ust. 1 pkt 5 i 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). Liczba wydanych zaleceń: 0 Liczba poradni, które otrzymały zalecenia: 0 9. Spostrzeżenia wizytatora dotyczące funkcjonowania poradni zaobserwowane podczas przeprowadzania czynności w poradni (np. świadczące o nieprawidłowościach w jej funkcjonowaniu), a niebędące przedmiotem tej kontroli: 78

79 Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli: wskazujące na potrzeby w zakresie wspomagania pracy (określające zakres wspomagania): 1) systematyczne szkolenia dla członków zespołów orzekających oraz diagnostów, 2) poszerzenie/unowocześnienie palety narzędzi diagnostycznych wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego: 1) kontrola terminowości wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 2) kontrola przestrzegania przepisów prawnych dotyczących wnioskodawców/osób wnioskujących o wydanie orzeczenia Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych. W okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. nie realizowano kontroli planowych w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych. Część B (okres od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.) W roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r., na podstawie arkuszy zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej, Opolski Kurator Oświaty przeprowadził kontrole planowe w następujących zakresach: 1. Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. 2. Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. 79

80 Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych (realizacji planu kontroli) W roku szkolnym 2016/2017 (w okresie od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.) pracownicy Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadzili 218 kontroli planowych w 211 spośród 1541 nadzorowanych szkół i placówek. Kontrole te zostały przeprowadzone w szkołach i placówkach kierowanych przez 198 dyrektorów. W roku szkolnym 2016/2017 w Kuratorium Oświaty w Opolu zaplanowano przeprowadzenie 209 kontroli. Do 31 maja 2017 r. zrealizowano 218 kontroli, co stanowi 104 % planu nadzoru pedagogicznego. Wykonanie planu kontroli (w okresie od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.) w ramach zadań zaplanowanych na rok szkolny 2016/2017 przedstawia poniższa tabela. Lp. Zadanie z zakresu nadzoru pedagogicznego zaplanowanych Liczba kontroli przeprowadzonych Stopień realizacji planu (%) 1. Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. RAZEM Wyniki i wnioski z poszczególnych kontroli planowych Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Kontrola dotyczyła sprawdzenia zgodności z przepisami prawa funkcjonowania biblioteki szkolnej. Zaplanowano przeprowadzenie kontroli w 25 % publicznych: szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych) Kontrola została przeprowadzona w okresie od listopada 2016 r. do kwietnia 2017 r. 80

81 Kontrolą objęto: 98 (25%) publicznych szkół podstawowych spośród 400, ww. szkół nadzorowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty, 42 (26%) publicznych gimnazjów spośród 160, ww. szkół nadzorowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty, 14 (10%) publicznych liceów ogólnokształcących spośród 142, ww. szkół nadzorowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty, 13 (20%) publicznych techników spośród 64, ww. szkół nadzorowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty, 16 (25%) publicznych zasadniczych szkół zawodowych spośród 65, ww. szkół nadzorowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty, 1. Opis danych i ich analiza 1.1. Spośród 98 szkołach podstawowych objętych kontrolą, w 97 (99%) funkcjonuje biblioteka szkolna. W 1 (1%) szkole biblioteka nie funkcjonuje (jej rolę pełni biblioteka miejska usytuowana na terenie szkoły). Spośród 42 gimnazjów objętych kontrolą, w 41 (98%) funkcjonuje biblioteka szkolna. W 1 (2%) biblioteka nie funkcjonuje (jej rolę pełni biblioteka miejska usytuowana na terenie szkoły). Spośród 14 liceów ogólnokształcących objętych kontrolą, w 14 (100%) funkcjonuje biblioteka szkolna. We wszystkich (100%) badanych liceach funkcjonuje biblioteka. Spośród 13 techników objętych kontrolą, w 13 (100%) funkcjonuje biblioteka szkolna. We wszystkich (100%) badanych technikach funkcjonuje biblioteka. Spośród 16 zasadniczych szkół zawodowych objętych kontrolą, w 16 (100%) funkcjonuje biblioteka szkolna. We wszystkich 100% badanych zasadniczych szkołach zawodowych funkcjonuje biblioteka W 98 szkołach podstawowych statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 42 gimnazjach statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 14 liceach ogólnokształcących statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 13 technikach statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. 81

82 W 16 zasadniczych szkołach zawodowych statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji, co stanowi 100% kontrolowanych szkół W 91 szkołach podstawowych statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, co stanowi 93% kontrolowanych szkół. W 37 gimnazjach statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, co stanowi 88% kontrolowanych szkół. W 14 liceach ogólnokształcących statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 13 technikach statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 16 zasadniczych szkołach zawodowych statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, co stanowi 100% kontrolowanych szkół W 94 szkołach podstawowych statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, co stanowi 96% kontrolowanych szkół. W 38 gimnazjach statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, co stanowi 91% kontrolowanych szkół. 82

83 W 14 liceach ogólnokształcących statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 13 technikach statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 16 zasadniczych szkołach zawodowych statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, co stanowi 100% kontrolowanych szkół W 92 szkołach podstawowych statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, co stanowi 94% kontrolowanych szkół. W 37 gimnazjach statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, co stanowi 88% kontrolowanych szkół. W 14 liceach ogólnokształcących statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 13 technikach statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 16 zasadniczych szkołach zawodowych statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, co stanowi 100% kontrolowanych szkół W 91 szkołach podstawowych statut szkoły określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi bibliotekami, co stanowi 93% kontrolowanych szkół. W 36 gimnazjach statut szkoły określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi bibliotekami, co stanowi 86% kontrolowanych szkół. 83

84 W 14 liceach ogólnokształcących statut szkoły określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi bibliotekami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 13 technikach statut szkoły określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi bibliotekami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 16 zasadniczych szkołach zawodowych statut szkoły określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi bibliotekami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół W 95 szkołach podstawowych biblioteka prowadzi działania rozwijające wrażliwość kulturowa i społeczną, co stanowi 97% kontrolowanych szkół. W 42 gimnazjach objętych kontrolą biblioteka prowadzi działania rozwijające wrażliwość kulturowa i społeczną, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 14 liceach ogólnokształcących objętych kontrolą statut biblioteka prowadzi działania rozwijające wrażliwość kulturowa i społeczną, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 13 technikach objętych kontrolą biblioteka prowadzi działania rozwijające wrażliwość kulturowa i społeczną, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 16 zasadniczych szkołach zawodowych objętych kontrolą biblioteka prowadzi działania rozwijające wrażliwość kulturowa i społeczną, co stanowi 100% kontrolowanych szkół W 97 szkołach podstawowych biblioteka prowadzi działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów i promujące czytelnictwo, co stanowi 99% kontrolowanych szkół. W 41 gimnazjach biblioteka prowadzi działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów i promujące czytelnictwo, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 14 liceach ogólnokształcących biblioteka prowadzi działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów i promujące czytelnictwo, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 13 technikach biblioteka prowadzi działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów i promujące czytelnictwo, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 16 zasadniczych szkołach zawodowych biblioteka prowadzi działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów i promujące czytelnictwo, co stanowi 100% kontrolowanych szkół W 96 szkołach podstawowych biblioteka tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, co stanowi 98% kontrolowanych szkół. W 41 gimnazjach biblioteka tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. 84

85 W 14 liceach ogólnokształcących biblioteka tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 13 technikach biblioteka tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 16 zasadniczych szkołach zawodowych biblioteka tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, co stanowi 100% kontrolowanych szkół a) W 98 szkołach podstawowych objętych kontrolą biblioteka współpracuje z uczniami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 96 szkołach podstawowych objętych kontrolą biblioteka współpracuje z rodzicami, co stanowi 98% kontrolowanych szkół. W 97 szkołach podstawowych objętych kontrolą biblioteka współpracuje z nauczycielami, co stanowi 99% kontrolowanych szkół. W 97 szkołach podstawowych objętych kontrolą biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, co stanowi 99% kontrolowanych szkół. b) W 41 gimnazjach biblioteka współpracuje z uczniami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 41 gimnazjach biblioteka współpracuje z rodzicami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 41 gimnazjach biblioteka współpracuje z nauczycielami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 41 gimnazjach biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. c) W 14 liceach ogólnokształcących biblioteka współpracuje z uczniami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 14 liceach ogólnokształcących biblioteka współpracuje z rodzicami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 14 liceach ogólnokształcących biblioteka współpracuje z nauczycielami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 14 liceach ogólnokształcących biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. d) W 13 technikach biblioteka współpracuje z uczniami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 13 technikach biblioteka współpracuje z rodzicami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 13 technikach biblioteka współpracuje z nauczycielami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. 85

86 W 13 technikach biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. e) W 16 zasadniczych szkołach zawodowych biblioteka współpracuje z uczniami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 16 zasadniczych szkołach zawodowych biblioteka współpracuje z rodzicami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 16 zasadniczych szkołach zawodowych biblioteka współpracuje z nauczycielami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 16 zasadniczych szkołach zawodowych biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, co stanowi 100% kontrolowanych szkół W 87 szkołach podstawowych jest zatrudniony jeden nauczyciel bibliotekarz, co stanowi 89% kontrolowanych szkół. W 35 gimnazjach jest zatrudniony jeden nauczyciel bibliotekarz, co stanowi 83% kontrolowanych szkół. W 11 liceach ogólnokształcących jest zatrudniony jeden nauczyciel bibliotekarz, co stanowi 79% kontrolowanych szkół. W 7 technikach jest zatrudniony jeden nauczyciel bibliotekarz, co stanowi 54% kontrolowanych szkół. W 5 zasadniczych szkołach zawodowych jest zatrudniony jeden nauczyciel bibliotekarz, co stanowi 31% kontrolowanych szkół W 24 szkołach podstawowych nauczyciel bibliotekarz jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, co stanowi 25% kontrolowanych szkół. W 14 gimnazjach nauczyciel bibliotekarz jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, co stanowi 33% kontrolowanych szkół. W 13 liceach ogólnokształcących nauczyciel bibliotekarz jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, co stanowi 93% kontrolowanych szkół. W 13 technikach nauczyciel bibliotekarz jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, co stanowi 100% kontrolowanych szkół. W 16 zasadniczych szkołach zawodowych nauczyciel bibliotekarz jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, co stanowi 100% kontrolowanych szkół W 1 szkole podstawowej w bibliotece szkolnej pracuje dwóch lub więcej nauczycieli bibliotekarzy, co stanowi 1% kontrolowanych szkół. W 0 gimnazjach w bibliotece szkolnej pracuje dwóch lub więcej nauczycieli bibliotekarzy, co stanowi 0% kontrolowanych szkół. W 3 (liczba) liceach ogólnokształcących w bibliotece szkolnej pracuje dwóch lub więcej nauczycieli bibliotekarzy, co stanowi 21% kontrolowanych szkół. W 6 (liczba) technikach w bibliotece szkolnej pracuje dwóch lub więcej nauczycieli bibliotekarzy, co stanowi 46% kontrolowanych szkół. W 10 (liczba) zasadniczych szkołach zawodowych w bibliotece szkolnej pracuje dwóch lub więcej nauczycieli bibliotekarzy, co stanowi 63% kontrolowanych szkół. 86

87 1.14. W 8 szkołach podstawowych w bibliotece szkolnej pracuje jeden nauczyciel bez kwalifikacji na stanowisku nauczyciela bibliotekarza, co stanowi 8% kontrolowanych szkół. W 1 gimnazjach w bibliotece szkolnej pracuje jeden nauczyciel bez kwalifikacji na stanowisku nauczyciela bibliotekarza, co stanowi 2% kontrolowanych szkół. W 0 liceach ogólnokształcących w bibliotece szkolnej pracuje jeden nauczyciel bez kwalifikacji na stanowisku nauczyciela bibliotekarza, co stanowi 0% kontrolowanych szkół. W 0 technikach w bibliotece szkolnej pracuje jeden nauczyciel bez kwalifikacji na stanowisku nauczyciela bibliotekarza, co stanowi 0% kontrolowanych szkół. W 0 zasadniczych szkołach zawodowych w bibliotece szkolnej pracuje jeden nauczyciel bez kwalifikacji na stanowisku nauczyciela bibliotekarza, co stanowi 0% kontrolowanych szkół W 0 szkołach podstawowych w bibliotece szkolnej pracuje kilku nauczycieli bez kwalifikacji na stanowisku nauczyciela bibliotekarza, w ramach uzupełniania etatu, co stanowi 0% kontrolowanych szkół. W 0 gimnazjach w bibliotece szkolnej pracuje kilku nauczycieli bez kwalifikacji na stanowisku nauczyciela bibliotekarza, w ramach uzupełniania etatu, co stanowi 0% kontrolowanych szkół. W 0 liceach ogólnokształcących w bibliotece szkolnej pracuje kilku nauczycieli bez kwalifikacji na stanowisku nauczyciela bibliotekarza, w ramach uzupełniania etatu, co stanowi 0% kontrolowanych szkół. W 0 technikach w bibliotece szkolnej pracuje kilku nauczycieli bez kwalifikacji na stanowisku nauczyciela bibliotekarza, w ramach uzupełniania etatu, co stanowi 0% kontrolowanych szkół. W 0 zasadniczych szkołach zawodowych w bibliotece szkolnej pracuje kilku nauczycieli bez kwalifikacji na stanowisku nauczyciela bibliotekarza, w ramach uzupełniania etatu, co stanowi 0% kontrolowanych szkół. 2. Zalecenia zawarte w protokołach kontroli oraz spostrzeżenia kontrolujących 75 szkołach podstawowych, co stanowi 76% kontrolowanych szkół; 36 gimnazjach, co stanowi 86% kontrolowanych szkół; 14 liceach ogólnokształcących, co stanowi 100% kontrolowanych szkół; 13 technikach, co stanowi 100% kontrolowanych szkół; 14 zasadniczych szkołach zawodowych, co stanowi 100% kontrolowanych szkół Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom zaleceń w: 23 szkołach podstawowych, co stanowi 24% kontrolowanych szkół; 4 gimnazjach, co stanowi 10% kontrolowanych szkół; 0 liceach ogólnokształcących, co stanowi 0% kontrolowanych szkół; 87

88 0 technikach, co stanowi 0% kontrolowanych szkół; 0 zasadniczych szkołach zawodowych, co stanowi 0% kontrolowanych szkół Najczęściej występujące w arkuszach kontroli zalecenia kontrolującego dotyczyły (proszę podać nie więcej niż 3 zakresy): a) uzupełnienia statutu tak, aby w sposób szczegółowy określał on zasady funkcjonowania bibliotek zgodnie z potrzebami danej szkoły, zwłaszcza w zakresie: tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji, współpracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami, organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, b) zatrudnienie nauczyciela na stanowisku bibliotekarza zgodnie z kwalifikacjami Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom następującej liczby zaleceń dotyczących nauczycieli nieposiadających kwalifikacji: W 7 szkołach podstawowych, co stanowi 7% kontrolowanych szkół; W 1 gimnazjum, co stanowi 2% kontrolowanych szkół; W 0 liceach ogólnokształcących, co stanowi 0% kontrolowanych szkół; W 0 technikach, co stanowi 0% kontrolowanych szkół; W 0 zasadniczych szkołach zawodowych, co stanowi 0% kontrolowanych szkół. Ogółem w szkołach, w których przeprowadzono kontrolę, kwalifikacji nie posiadało 8 osób, co stanowiło 4% wszystkich nauczycieli objętych kontrolą W skontrolowanych szkołach podstawowych 1 osoba nie posiadała zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny na zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska 1 zgodnie art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0,6% wszystkich nauczycieli objętych kontrolą. W skontrolowanych gimnazjach 0 osób nie posiadało zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny na zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska 2 zgodnie art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0% wszystkich nauczycieli objętych kontrolą. W skontrolowanych liceach ogólnokształcących 0 (liczba) osób nie posiadało zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny na zatrudnienie bez wymaganych 1 88

89 kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska zgodnie art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0% wszystkich nauczycieli objętych kontrolą. W skontrolowanych technikach 0 (liczba) osób nie posiadało zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny na zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska zgodnie art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0% wszystkich nauczycieli objętych kontrolą. W skontrolowanych zasadniczych szkołach zawodowych 0 (liczba) osób nie posiadało zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny na zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska zgodnie art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowiło 0% wszystkich nauczycieli objętych kontrolą Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia kontrolujących dotyczyły (proszę podać nie więcej niż 3 zakresy): a) część regulacji dotyczących bibliotek jest zawarta nie w statutach szkół, lecz w regulaminach pracy biblioteki szkolnej oraz ich planach pracy, b) uznaniowość w rozumieniu przez kadrę kierowniczą kontrolowanych szkół zwrotu, że statut w sposób wyczerpujący określa zasady funkcjonowania bibliotek szkolnych. 3. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli: (przy wnioskowaniu należy wykorzystać informacje zawarte w opisie wyników kontroli i ich analizie, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych tam obszarów funkcjonowania szkół, w których wykryto nieprawidłowości 3.1. Wskazujące na potrzeby w zakresie wspomagania pracy (określające zakres wspomagania): 1) zasadność rozwijania kompetencji szkół w zakresie redagowania i aktualizowania zapisów statutów, zwłaszcza szkół podstawowych i gimnazjów, 3.2. Wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego: 1) Podjąć działania wspomagające rozwój kompetencji kadr pedagogicznych w zakresie redagowania i aktualizowania statutów szkół dotyczących prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. 2) Zwrócić szczególną uwagę na kwalifikacje nauczycieli bibliotekarzy zatrudnianych zwłaszcza w szkołach podstawowych i gimnazjach Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Celem kontroli było pozyskanie informacji na temat zgodności z przepisami prawa realizacji kształcenia dualnego w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Kontrolą objęto 50% szkół, które zadeklarowały, że zajęcia praktyczne w ramach praktycznej nauki zawodu odbywały się w roku szkolnym 2016/ 2017 u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia (wyniki monitorowania 89

90 realizacji kształcenia dualnego w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych przeprowadzonego na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej przez Kuratorów Oświaty w 16 województwach w okresie listopad - grudzień 2016 r.) Kontrola została przeprowadzona w okresie od 8 maja 2017 r. do 01 czerwca 2017 r. 1. Informacje o liczbie szkół realizujących kształcenie dualne 1.1. liczba szkół publicznych, w których przeprowadzono kontrolę liczba techników, w których przeprowadzono kontrolę w tym technika, w których realizowano kształcenie dualne (liczba) 5 (procent) 100% 1.3. liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których przeprowadzono kontrolę w tym zasadnicze szkoły zawodowe, w których realizowano kształcenie dualne (liczba) 29 (procent) 100% 1.4. szkoły, w których zajęcia praktyczne odbywały się u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia na podstawie: - umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą (liczba) 29 (procent) 85,29% - umowy o praktyczną naukę zawodu zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (liczba) 7 (procent) 20,59%, w tym: - w tym technika (liczba) 5 (procent) 71,43, - w tym zasadnicze szkoły zawodowe (liczba) 2 (procent) 28,57%. 2. Wyniki kontroli 2.1. Statut szkoły określa szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 6 (procent) 17,65%. liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 28 (procent) 82,35%. liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 6 (procent) 20,69%. liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 23 (procent) 79,31%. liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%. liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 100%. 90

91 liczba szkół, w których nie wydano zaleceń: 28 (procent) 82,35% liczba szkół, w których wydano zalecenia:6 (procent) 17,65% liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których nie wydano zaleceń: 23 (procent) 79,31 liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których wydano zalecenia: 6 (procent) 20,69% liczba techników, w których nie wydano zaleceń 5 (procent) 100% liczba techników, w których wydano zalecenia 0 (procent) Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarte pomiędzy młodocianym a pracodawcą określały: -rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu) : liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%.* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 29 (procent) 100%.* -czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 1 (procent) 3,45%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 28 (procent) 96,55%* -sposób dokształcania teoretycznego: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 1 (procent) 3,45%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 28 (procent) 96,55%.* -wysokość wynagrodzenia: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 1 (procent) 3,45%.* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 28 (procent) 96,55%* Liczba szkół, w których nie wykryto nieprawidłowości 28 (procent) 96,55%* Liczba szkół, w których wykryto nieprawidłowości 1 (procent) 3,45%* * w stosunku do liczby szkół, w których zajęcia praktyczne odbywały się u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowe zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą 2.3. Umowy o praktyczną naukę zawodu, zawarte pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu określały: - nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%.** 91

92 liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** - nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** - zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%.** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%.** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43** -listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%.** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%.** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%.** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** -listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu z podziałem na grupy: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 4 (procent) 57,14%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 3 (procent) 42,86%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%%** 92

93 liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 4 (procent) 57,14%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 1 (procent)14,29%.** -formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe) : liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** - zakres praktycznej nauki zawodu: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** -liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywane są u pracodawców: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** -terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** 93

94 liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** -prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków określonych w 8 PNZ : liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** -sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów, z uwzględnieniem 9 PNZ : liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** -dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zgłaszania i uwzględniania wniosków, o których mowa w 4 ust. 6a PNZ : liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2(procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** Liczba szkół, w których nie wydano zaleceń: 7 (procent) 100%** Liczba szkół, w których wydano zalecenia: 0 (procent) 0%** 94

95 Liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których nie wydano zaleceń: 2 (procent) 28,57%** Liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których wydano zalecenia: 0 (procent) 0%** Liczba techników, w których nie wydano zaleceń 5 (procent) 71,43%** Liczba techników, w których wydano zalecenia 0% (procent) 0%**. **w stosunku do liczby szkół, w których zajęcia praktyczne odbywały się u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu 2.4. Do każdej umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu dołączony był program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedzi nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedzi tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** Liczba szkół, w których nie wydano zaleceń: 7 (procent) 100%** Liczba szkół, w których wydano zalecenia: 0 (procent) 0%** Liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których nie wydano zaleceń: 2 (procent) 28,57%** Liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których wydano zalecenia: 0 (procent) 0%** Liczba techników, w których nie wydano zaleceń 5 (procent) 71,43%** Liczba techników, w których wydano zalecenia 0 (procent) 0%**. **w stosunku do liczby szkół, w których zajęcia praktyczne odbywały się u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu 2.5. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu: - nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** 95

96 liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** - współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** - zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** - akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych, o których mowa w 8 ust. 2 pkt 2 PNZ, lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%.** - zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 1 (procent) 14,29%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 96

97 6 (procent) 85,71%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 1 (procent) 14,29%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 4 (procent) 57,14** - zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40% diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 1 (procent) 14,29%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 6 (procent) 85,71%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 1 (procent) 14,29%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 4 (procent) 57,14%** - przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** 97

98 Liczba szkół, w których nie wydano zaleceń: 7 (procent) 100%** Liczba szkół, w których wydano zalecenia: 0 (procent) 0%** Liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których nie wydano zaleceń: 2 (procent) 28,57%** Liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których wydano zalecenia: 0 (procent) 0%** Liczba techników, w których nie wydano zaleceń 5 (procent) 71,43%** Liczba techników, w których wydano zalecenia 0 (procent) 0%**. **w stosunku do liczby szkół, w których zajęcia praktyczne odbywały się u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu 2.6. Podmioty przyjmujące uczniów na praktyczną naukę zawodu: - zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności: a) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** b) odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** c) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** 98

99 liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** d) nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** e) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** - wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych, o których mowa w 10 i 11 PNZ : liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** - zapoznają uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** 99

100 liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** - nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** - sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 3 (procent) 42,86%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 4 (procent) 57,14%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 3 (procent) 42,86%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 2 (procent) 28,57%** - współpracują ze szkołą lub z pracodawcą, o którym mowa w 3 ust. 2 PNZ ; liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 7 (procent) 100%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 71,43%** 100

101 - powiadamiają szkołę lub pracodawcę, o którym mowa w 3 ust. 2 PNZ, o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 6 (procent) 85,71%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 1 (procent) 14,29%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 0 (procent) 0** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 4 (procent) 57,14%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 1 (procent) 14,29%** - zapewniają uczniom odbywającym praktykę zawodową na statkach morskich i śródlądowych dietę na zasadach uzgodnionych z armatorem: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 5 (procent) 71,43%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 0 (procent) 0%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 3 (procent) 42,86%** - zapewniają uczniom odbywającym praktykę zawodową na statkach morskich i śródlądowych, wyokrętowanym ze statku za granicą wskutek wypadku lub choroby, świadczenia na zasadach określonych dla załóg tych statków: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 5 (procent) 71,43%** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0** liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 0 (procent) 0%** 101

102 liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 2 (procent) 28,57%** liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 3 (procent) 42,86%** Liczba szkół, w których nie wydano zaleceń: 7 (procent) 100%** Liczba szkół, w których wydano zalecenia: 0 (procent) 0%** Liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których nie wydano zaleceń: 2 (procent) 28,57%** Liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których wydano zalecenia: 0 (procent) 0%** Liczba techników, w których nie wydano zaleceń 5 (procent) 71,43%** Liczba techników, w których wydano zalecenia 0 (procent) 0%**. **w stosunku do liczby szkół, w których zajęcia praktyczne odbywały się u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu 2.7. Podmioty przyjmujące młodocianych na praktyczną naukę zawodu: - zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności: a) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 29 (procent) 100%* b) odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 29 (procent) 100%* c) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 29 (procent) 100%* d) nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 29 (procent) 100%* 102

103 e) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 29 (procent) 100%* - wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których mowa w 10 PNZ : liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 29 (procent) 100% * - zapoznają młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 29 (procent) 100%* - nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 29 (procent) 100%* - sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową : liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 20 (procent) 68,97%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 9 (procent) 31,03%* - współpracują ze szkołą lub z pracodawcą, o którym mowa w 3 ust. 2 PNZ ; liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 29 (procent) 100%* - powiadamiają szkołę lub pracodawcę, o którym mowa w 3 ust. 2 PNZ, o naruszeniu przez młodocianego regulaminu pracy: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 27 (procent) 93,10%* liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie dotyczy 2 (procent) 6,90%* Liczba szkół, w których nie wydano zaleceń: 29 (procent) 100%* Liczba szkół, w których wydano zalecenia: 0 (procent) 0%* * w stosunku do liczby szkół, w których zajęcia praktyczne odbywały się u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowe zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą 103

104 2.8. Dyrektor szkoły oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna nauka zawodu: liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0% liczba szkół, w których zaznaczono odpowiedź tak 34 (procent) 100% liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0% liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których zaznaczono odpowiedź tak 29 (procent) 85,29% liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź nie 0 (procent) 0% liczba techników, w których zaznaczono odpowiedź tak 5 (procent) 14,71% Liczba szkół, w których nie wydano zaleceń: 34 (procent) 100% Liczba szkół, w których wydano zalecenia 0 (procent) 0% Liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których nie wydano zaleceń: 29 (procent) 85,29%% Liczba zasadniczych szkół zawodowych, w których wydano zalecenia: 0 (procent) 0% Liczba techników, w których nie wydano zaleceń 5 (procent) 14,71% Liczba techników, w których wydano zalecenia 0 (procent) 0% 3. Zalecenia, zawarte w protokołach kontroli oraz spostrzeżenia kontrolujących Przeprowadzający kontrolę nie wydali żadnego zalecenia w: 28 w publicznych szkołach, co stanowi 82,35% kontrolowanych publicznych szkół; 23 w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, co stanowi 79,31.% kontrolowanych publicznych zasadniczych szkół zawodowych; 5 w publicznych technikach, co stanowi 100% kontrolowanych publicznych techników Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom szkół zaleceń w: 6 w publicznych szkołach, co stanowi 17,65% kontrolowanych publicznych szkół; 6 w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, co stanowi 20,69% kontrolowanych publicznych zasadniczych szkół zawodowych; 0 w publicznych technikach, co stanowi 0% kontrolowanych publicznych techników 104

105 3.3. Najczęściej wydawane zalecenia (proszę podać nie więcej niż 3) dotyczyły zobowiązania dyrektora do przestrzegania: a) Zaleca się uzupełnienie statutu szkoły, zgodnie z 10 załącznika nr 5b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) (proszę podać przepis) 6 (liczba); 3.4. Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia kontrolujących dotyczyły (proszę podać nie więcej niż 3 zakresy): a) sporządzania przez kierownika praktycznej nauki zawodu arkusza kontroli z wizyt u pracodawców b) sporządzania przez dyrektora szkoły oraz kierownika kształcenia praktycznego "Harmonogramu wizyt w zakładach uczniów - pracowników młodocianych na dany rok" - na tej podstawie sporządzane są również protokoły, w których zawarte są informacje dotyczące warunków socjalnych zagwarantowanych przez pracodawcę. c) wypełniania przez uczniów młodocianych pracowników ankiet w zakresie warunków socjalnych u pracodawców 4. Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli: 4.1. wskazujące na potrzeby w zakresie wspomagania pracy (określające zakres wspomagania): 1) Należy uregulować przepisami prawa współpracę z pracodawcami w zakresie kształcenia dualnego. 2) Uregulowania prawnego wymagają kwestie dotyczące finansowania kształcenia dualnego (wynagrodzenie pracodawców) wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego: 1) Wskazane jest uwzględnienie w planie nadzoru pedagogicznego dyrektorów szkół częstszych wizyt u pracodawców, którzy prowadzą zajęcia praktycznej nauki zawodu w ramach kształcenia dualnego. 2) Dyrektorzy szkół powinni w ofercie edukacyjnej proponować zawody, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Część C (okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.) 105

106 Wnioski z kontroli planowych a) wynikające z analizy wyników kontroli: wskazujące na potrzeby w zakresie wspomagania pracy szkół i placówek, określające zakres wspomagania: 1. Należy zaktualizować zapisy statutów szkół i placówek oświatowych. 2. Należy uregulować przepisami prawa kwestie dotyczące finansowania kształcenia dualnego. wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego: 1. Należy stwarzać możliwości wymiany doświadczeń w zakresie redagowania i aktualizowania statutów szkół i placówek oświatowych (dotyczących m.in. prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej). 2. Na bieżąco kontrolować kwalifikacje zatrudnianych nauczycieli. 3. Wzmóc nadzór pedagogiczny w zakresie monitorowania realizacji teoretycznej i praktycznej nauki zawodu (również w ramach kształcenia dualnego). 4. Wskazane jest uwzględnienie w planie nadzoru pedagogicznego dyrektorów szkół częstszych wizyt u pracodawców, którzy prowadzą zajęcia praktycznej nauki zawodu w ramach kształcenia dualnego. Dyrektorzy szkół powinni w ofercie edukacyjnej proponować zawody, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. b) dotyczące organizacji kontroli: 1. Skorelować terminy okresu przeprowadzania badania z ukazaniem się aktywnego arkusza badawczego. 2. Rozłożyć w czasie i skrócić termin oczekiwania na arkusze kontroli Kontrole doraźne Kontrole doraźne są przeprowadzane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia w szkole lub placówce działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego Ogólne informacje o przeprowadzonych kontrolach doraźnych W roku szkolnym 2016/2017 (od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.) pracownicy Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadzili 35 kontrole doraźne w 30 spośród 1541 nadzorowanych szkół i placówek. Kontrole te zostały przeprowadzone w szkołach i placówkach kierowanych przez 30 dyrektorów szkół i placówek. 106

107 W roku szkolnym 2016/2017 (od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.) pracownicy Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadzili 132 kontrole doraźne w 123 spośród 1541 nadzorowanych szkół i placówek. Kontrole te zostały przeprowadzone w szkołach i placówkach kierowanych przez 123 dyrektorów szkół i placówek. Łącznie w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. pracownicy Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadzili 167 kontroli doraźnych W tabeli poniżej przedstawiono informację o obszarach, w jakich zostały przeprowadzone kontrole doraźne w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli*: zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przedszkolach szkołach podstawowych Liczba kontroli w: szkołach dla dzieci i młodzieży gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych szkołach dla dorosłych przestrzeganie statutu szkoły lub placówki przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i 45 opieki. stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej inne - udzielanie pomocy psychologiczno-pedagog. - realizacja zaleceń pokontrolnych - sprawowanie nadzoru pedagogicznego - funkcjonowanie zgodne z prawem - spełnianie art. 7.3 ustawy o s.o. - współpraca z rodzicami - organizacja wycieczek - kompetencje rady pedagogicznej - rekrutacja / realizacja obowiązku nauki placówkach 4 1 RAZEM

108 - art.42 KN art. 6 KN ocena efektywności działalności dyd. Szkoły prowadzenie dokumentacji nauka religii praktyczna nauka zawodu realizacja awansu zawodowego warunki kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społ organizacja pracy szkoły wydawanie opinii w sprawie zezwolenia na spełnianie obowiązku poza szkołą realizacja zadań dyrektora w związku z działaniami na terenie szkoły stowarzyszeń i innych organizacji (w tym apolityczność szkoły) * W przypadku kontroli obejmujących zagadnienia z wielu obszarów należy ją wskazać przy każdym obszarze, którego dotyczy kontrola Informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania kontroli doraźnych Przyczyną zarządzenia przez kuratora oświaty kontroli doraźnej w szkole lub placówce jest stwierdzenie potrzeby przeprowadzenia w tej szkole lub placówce działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego. Takie stwierdzenie może nastąpić na skutek wniosku pomiotu zewnętrznego lub na skutek analizy przez kuratora oświaty dotychczasowych wyników nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką. Podmioty wnioskujące o zarządzenie w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach przedstawiono w tabeli. Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych przedszkola ch Liczba kontroli w: szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM 108

109 a) na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od: szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych organu prowadzącego szkołę lub placówkę prokuratury 0 Rzecznika Praw Obywatelskich 0 rodziców uczniów nauczycieli Rzecznika Praw Dziecka innych podmiotów - NIK, - OKE MEN - prawnego opiekuna, b) na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH Kontrole doraźne były prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, co zaprezentowano w tabeli. Liczba kontroli doraźnych, w tym: 1. a) przeprowadzonych przez: jedną osobę 114 zespół dwuosobowy

110 zespół więcej niż dwuosobowy RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH 167 b) przeprowadzonych na podstawie imiennych upoważnień. 167 Liczba sporządzonych przez kontrolujących protokołów kontroli: 2. a) w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli 167 b) w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia kontroli. 0 RAZEM PROTOKOŁÓW Wyniki kontroli doraźnych (liczba zaleceń wydanych w obszarach wynikających z art. 33 ust. 2 ustawy o systemie oświaty najczęściej wydawane zalecenia) Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli Liczba zaleceń zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 6 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 5 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 16 przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 26 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 0 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 20 4 Inne - udzielanie dotacji na podręczniki - organizacja pomocy psychologiczno-pedagog. - organizacja wycieczek i zielonych szkół - prowadzenie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły - prowadzenie dokumentacji

111 - przestrzeganie kompetencji rady pedagog. - rekrutacja do szkoły - organizacja języka mniejszości - współpraca z rodzicami - prowadzenie dokumentacji awansu zawodowego - organizacja nauki religii - praca biblioteki szkolnej RAZEM Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych 1. wskazujące na potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego: PRZEDSZKOLA: 1) Brak adekwatnych działań w stosunku do uczniów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Konieczne doskonalenie w tym temacie. 2) Nie we wszystkich przedszkolach zapewnione są odpowiednie, zgodne z przepisami warunki organizowania, wychowania i opieki dla dziecka niepełnosprawnego. 3) Występują ograniczenia dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom od trzech do pięciu lat. 4) Rodzice sygnalizują nieprawidłowości w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018. SZKOŁY: 5) W części szkół niepoprawnie prowadzona jest dokumentacja przebiegu nauczania dotycząca wydawania opinii i orzeczeń przez poradnie pedagogiczno-psychologiczne. 6) W niektórych szkołach stwierdzono brak skuteczności pracy nauczycieli na zajęciach wyrównawczych ze względu na brak jakichkolwiek postępów uczniów. 7) W części szkół nie są przestrzegane zapisy przyjętego prawa szkolnego (statutu szkoły) przez wszystkie podmioty szkoły. 8) Zachodzące zmiany oraz wzrost oczekiwań społecznych względem szkoły wymusza na kadrze pedagogicznej podejmowanie działań niekonwencjonalnych i stałe doskonalenie metod oddziaływań wychowawczych. 111

112 9) Niewłaściwy przepływ informacji, niezrozumiałe określenie zasad i ról oraz odpowiedzialności stanowią przyczynę wielu konfliktów i odwołań z niezachowaniem drogi służbowej. 10) Ustalanie i realizacja podstawy programowej z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w liceach dla dorosłych przebiega z naruszeniem przepisów prawa oświatowego. 11)Widoczne problemy z dokumentacją składaną przez słuchaczy szkół dla dorosłych, na podstawie której są przyjmowani i zapisywani na poszczególne semestry. 2. wskazujące na potrzebę zmian w przepisach prawa: SZKOLNICTWO PUBLICZNE 1) Scalenie w jeden akt prawny (dokument) przepisów znajdujących się w kilku rozporządzeniach a dotyczących jednej tematyki. SZKOLNICTWO NIEPUBLICZNE O UPRAWNIENIACH: 2) Dot. szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Uproszczenie procedury wykreślania z ewidencji szkół i placówek w przypadku nieprzestrzegania prawa oświatowego. 3) Konieczne zmiany w prawie dotyczące szkół niepublicznych w kierunku poszerzenia kompetencji sprawowania nadzoru pedagogicznego przez kuratora oświaty. Należy wprowadzić możliwość wnioskowania przez kuratora oświaty o cofnięcie uprawnień szkoły publicznej. SZKOLNICTWO ZAWODOWE 4) Należy wskazać w przepisach prawa możliwość zatrudniania nauczycieli przedmiotów zawodowych bez wymaganych kwalifikacji wyłącznie za zgodą kuratora oświaty. 4. Wspomaganie 4.1. Informacje opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie wspomagania szkół i placówek (okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.) Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Sposób dokonywania analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego i wniosków: a) opracowywanie analiz: 112

113 - bieżących tak, - okresowych tak, - całościowych tak, b) zakres analiz: - tematyka kontroli tak, - tematyka ewaluacji tak, - zalecenia tak, - uwagi tak, - oceny spełniania przez poszczególne typy szkół i placówek wymagań państwa określonych w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego tak, - wnioski z ewaluacji tak, - inne: nie. c) źródła wyników: - arkusze zbiorcze kontroli planowych tak, - arkusze kontroli doraźnych nie, - raporty z ewaluacji całościowych tak, - raporty z ewaluacji problemowych tak, - inne: zbiorcze wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych publikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjna we Wrocławiu; dane i informacje pozyskane podczas monitorowania wybranych lub wskazanych obszarów. Sposoby podawania do publicznej wiadomości wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego: - w formie publikacji na stronie internetowej tak, - w czasie okresowych narad, konferencji tak, - w publikacjach prasowych tak, takich jak: Nowa Trybuna Opolska, Gazeta Wyborcza w Opolu - inne: lokalne rozgłośnie radiowe, lokalna telewizja, biuletyn informacyjny Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Promowanie wykorzystywania wyników ewaluacji zewnętrznej (szczególnie w kontekście stopnia spełnienia wymagań państwa), z wykorzystaniem form, tj.: - konferencje i narady dla dyrektorów szkół i placówek (np. konferencje wojewódzkie, konferencje regionalne dot. ewaluacji organizowane przy współpracy z ORE) promowanie znaczenia i upowszechnianie wyników ewaluacji tak, - informacje na stronach internetowych kuratorów tak, - szkolenia /spotkania o tematyce związanej z ewaluacją i obszarami badanymi podczas ewaluacji (w tym organizowane w ramach grantów) tak, 113

114 - dystrybucja do szkół i placówek publikacji książkowych na temat ewaluacji tak, - inne sposoby: informacje zamieszczone w Raporcie o stanie oświaty w województwie opolski Inne działania wspomagające Przedstawienie krótkiej informacji zbiorczej o innych działaniach wspomagających szkoły i placówki, podejmowanych przez Kuratora Oświaty w ramach tej formy nadzoru pedagogicznego. Wyróżnić można wiele różnych, innych działań podejmowanych przez Kuratora Oświaty, których głównym celem było i jest wspomaganie szkół i placówek. Wśród nich wymienić należy: a) rejonizację nadzoru pedagogicznego stwarzającą możliwość lepszej, bo bezpośredniej komunikacji oraz ukierunkowania (dotyczącego znajomości rejonu, jego problemów, specyfiki i możliwości), b) powołanie wydziałowych koordynatorów do zlecanych zadań dotyczących programów, projektów lub pojawiających się problemów w szerokim zakresie, np.: apolityczności szkoły, przeciwdziałania handlowi ludźmi, zapobiegania próbom samobójczym dzieci i młodzieży, edukacji prozdrowotnej, naruszania art. 42 KN (tzw. godziny karciane), edukacji włączającej, wdrażania nowej podstawy programowej, wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologicznopedagogicznych, innowacyjności w edukacji, wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, wdrażania kształcenia dualnego, monitorowania efektywności działalności dydaktycznej w szkołach dla dorosłych, c) promowanie innowacyjności i programów na rzecz podnoszenia efektów pracy szkół i placówek w zakresie ich podstawowych funkcji: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, d) podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie nadzoru wewnętrznego w szkołach. Większość z ww. zadań realizowanych jest w ramach programów lub projektów wojewódzkich i ogólnopolskich inne na prośbę instytucji i urzędów oraz organów zwierzchnich, np: Innowacje w edukacji, Dobra Szkoła, Optymistyczne przedszkole, Wdrażanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologicznopedagogicznych, Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach, oraz programy z zakresu bezpieczeństwa, tj.: Razem bezpieczniej, Bezpieczna szkoła, Bezpieczna szkoła +, Przyjaciele Zippiego, 114

115 4.2. Wnioski z działalności wspomagającej Kuratora Oświaty a) wynikające z działań podejmowanych w ramach wspomagania, wskazujące na potrzeby w zakresie: - planowania nadzoru pedagogicznego: 1. Należy uwzględnić wyniki ewaluacji zewnętrznych, kontroli planowych i doraźnych oraz monitorowania i przeprowadzanych analiz w pracy szkół/placówek. 2. Prowadzić monitorowanie jakości kształcenia we wszystkich szkołach i placówkach, w tym w sposób szczególny w szkołach dla dorosłych i placówkach posiadających akredytację. 3. Prowadzić monitorowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych pod kątem organizacji kształcenia oraz jego rezultatów. - wspomagania pracy szkół i placówek: 1. Stała współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi odpowiedzialnymi za wsparcie szkół i placówek. 2. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego oraz tworzenie spójnego, łatwo dostępnego systemu doskonalenia nauczycieli oferującego klientom usługi o najwyższej jakości. 3. Propagowanie innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz realizacja programów wpływających na ponoszenie jakości pracy szkół i placówek. b) dotyczące organizacji wspomagania: 1. Kompleksowe wspomaganie nauczycieli w zakresie korelacji zadań realizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 2. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie tematyki i form doskonalenia kadry pedagogicznej. 3. Doskonalenie form wspomagania w trakcie koordynowania priorytetowych programów i przedsięwzięć edukacyjnych przyjętych do realizacji. c) określające zakres wspomagania: 1. W zakresie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, kształcenia modułowego i organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 2. Wynikający ze zmian w przepisach prawa oświatowego. 3. Związany z realizacją programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Data sporządzenia sprawozdania: r. Podpis i pieczęć Kuratora Oświaty: 115

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...5 Część B (okres

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Ewaluacja... 9 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja... 3 2.1 Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych...

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.12.2015.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Kraków, 12 czerwca 2015r. 1 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.1.017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja..8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.14.016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018 1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym2017/2018 2 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja....5 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 201/2016 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 272 z późn.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja....7 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2015 Plan

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja..5 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r. Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa SNP.551.3.2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2016r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja....11 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.24.2014.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Kraków, 12 czerwca 2014r. 1 Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Lublin, czerwiec 2017 Strona1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja...7

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2016

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Przedszkola Poznań, wrzesień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz.1000, poz. 1290,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 208/209 Podstawa prawna: art. 5 ust. pkt ustawy z dnia 4 grudnia 206 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 208 r., poz. 966).

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Ewaluacja... 8 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. rok szkolny 2015/2016

Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. rok szkolny 2015/2016 Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO rok szkolny 2015/2016 Ewaluacje 2015/2016 Lp. DCI Liczba ewaluacji przeprowadzonych w okresie 1.09.2015 r. 31.08.2016 r. Typ szkoły / placówki Liczba ewaluacji całościowe

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 po zmianie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 po zmianie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 08/09 po zmianie Podstawa prawna: art. 5 ust. pkt ustawy z dnia grudnia 06 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 08 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły podstawowe i placówki Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Wymagania wobec szkół i placówek. Dz.U.2017.1611 z dnia 2017.08.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 sierpnia 2017 r. Wejście w życie: 1 września 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja...8 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ,

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ, Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 205/206 Podstawa prawna sporządzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Czerwiec 2015 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.127.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa Warszawa, dn. 31 sierpnia 2018 r. RED.556.2018.JO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Czerwiec 2016 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 7 Część A

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2018/2019 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 76 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 308.018 r Plan nadzoru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja Część A (okres od 1 czerwca do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.1278.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. (poz....) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE W OBSZARACH, O KTÓRYCH MOWA W 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214) ogłoszono dnia 21 sierpnia 2015 r. obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2019/2020

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2019/2020 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (85) 78-8-8 Fax. (85) 78-8-9 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 68 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 0 sierpnia 019 r. Plan nadzoru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2019 r.

Lublin, sierpień 2019 r. Lublin, sierpień 2019 r. Lublin, 22-28 sierpnia 2019 r. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 1 2 3 4 5 6 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. SNP.551.2.2016 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna sporządzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa Warszawa, dn. 30 sierpnia 2019 r. RED.556.2019.JO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 0

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne); 2. Wyniki kontroli planowych (gimnazja,

Bardziej szczegółowo

PLAN ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2019/2020

PLAN ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2019/2020 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY ROK SZKOLNY 2019/2020 Dokumentowanie działań podjętych w ramach nadzoru pedagogicznego: raporty z ewaluacji (problemowej lub całościowej) protokoły

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Sierpień 2017 r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały: I W zakresie kontroli: 1. w publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Ewaluacja... 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji planowych.....

Bardziej szczegółowo