OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU"

Transkrypt

1 Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu. Sam odsùuch te mo e rozpaliم àdzو. Ich posiadania, ma siو rozumieم Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku Lau ter tal, kil ka dzie siàt ki lo me tr w na po ùu dnie od Fran kur - tu nad Me nem, po dà a ostro do przo du. 16 lat te mu, na wy - sta wie High -End, w w czas jesz cze we Frank fur cie, wia tùo dzien ne uj rza ùy trzy nie zwy kùe ze sta wy tu bo we, na zwa ne po pro stu: Uno, Duo i Trio. Zro bi ùo siو o nich gùo no, i to by naj mniej nie dla te go, e po tra fi ùy za graم z po zio mem 120 de cy be li. W 1999 ro ku opra co wa no no wà ge ne ra cjو dw jek, kt ra sta no wi ùa ka mie mi lo wy w roz wo ju fir my. W ko lum nach tych za sto so wa no trzy klu czo we roz - wià za nia, sto so wa ne kon se kwent nie do dzi : sfe rycz ny pro fil tu by (du o ko rzyst niej szy, jak ar gu men tu je pro du cent, ni pro fil wy kùad ni - czy), tech ni kو kon tro lo wa nej dys per sji (Con trol led Di sper sion Tech no - lo gy) oraz brak zwrot ni cy pa syw nej w to rze red nio to no wym. Przez la ta ofer tو roz bu do wy wa no, kie ru jàc jà do co raz szer szej klien te - li. Naj mniej szà z ko lumn tej fir my, Uno Na no, re cen zo wa li my trzy la ta te mu (AV 6/07). Zro bi ùy one na mnie du e wra e nie, choم nie tak wiel - kie jak opi sy wa ne p ù to ra ro ku p ê niej (AV 12/08) Duo Gros so. W pew - nym sen sie mie li my pe cha, bo wiem za le d wie 7 mie siو cy p ê niej, na ostat niej wy sta wie High -End w Mo na chium, po ka za no no wà ge ne - ra cjو wszyst kich sied miu obec nie pro du ko wa nych mo de li Avant gar - de w. Zo sta ùy opa trzo ne do pi skiem G2. Trzon ofer ty sta no wi se ria Duo, kt rej najni szy przedstawiciel jest bo ha te rem ni niej sze go te stu. DO PRA CO WA NE DE TA LE Wer sjو G2 nie trud no od r niم od po przed ni k w. No we ko lum ny sà znacz nie bar dziej do pra co wa ne, co wi daم wùa ci wie we wszyst kich 52 AUDIO VIDEO

2 de ta lach kon struk cji. Wcze niej sze wer sje ba zo wa ùy na trzech alu mi nio wych ru rach za ko czo nych pùa ski - mi stop ka mi przy po mi na jà cy mi tro chو no gi od re ga ùu z lat 80. Te raz na spo dzie do da no alu mi nio wà kra tow - ni cو z po tو ny mi sto ka mi, kt rych prze dùu e nia w po sta ci li tych me ta lo wych wal c w sùu à do ba jecz - nie ùa twej re gu la cji kol c w. Wy star czy siو schy liم i od - po wied nio po krو ciم g r nà czو cià sto ka. Ca ùa kon - struk cja zo sta ùa wzmoc nio na, jest wy raê nie sztyw niej - sza i sta bil niej sza, mi mo e alu mi nio we pod po ry sà na dal tyl ko trzy dwie od stro ny ze wnوtrz nej i jed na od stro ny we wnوtrz nej. Ich gù w ne za da nie po le ga na sca le niu du ej tu bo wej sek cji red nio to no wej z mo du ùem sub wo ofe ra, kt ry kry je tak e prze twor nik i tu bو wy so ko to no wà. Przy oka zji zmian w kon struk cji ste la u oraz licz nych go ùym okiem nie wi docz nych mo - dy fi ka cji (jak choم by za stà pie nie sta lo wych dy stan s w alu mi nio wy mi czy pla sti ko wej cian ki tyl nej cy lin dra alu mi nio wà) znacz nie po pra wio no wy ko cze nie ca - ùych ko lumn. Gùo ni ki sek cji ba so wej za kry wa czar na ma skow ni ca, a po jej bo kach dwa pa ne le ozdob ne w jed nym z kil ku ko lo r w i wy ko cze, kt re mo gà, ale nie mu szà, ko re spon do waم z ko lo rem ka pe lu sza, czy li du ej tu by red nio to no wej. Wy ko cze nia te do - bie ra siو in dy wi du al nie. ظàcz na licz ba kom bi na cji jest ol brzy mia. No vum sta no wi nie tyl ko ko lo ry sty ka la kie - r w (jest ich a 15, wszyst kie piوk ne!), ale tak e to, e ka pe lu sze sà te raz zdej mo wal ne, co sta no wi nie ba - ga tel ne uùa twie nie dla ùa two ci ich wy mia ny. Zmia na ko lo ru ko lumn nie sta no wi te raz ad ne go pro ble mu wy star czy za m wiم no we tu by (wy so ko to no wà te siو od krو ca) i li stwy. W su mie trze ba przy znaم, e wy glàd no wych wer sji G2, choم w og l nym za ry sie po dob ny do pier wo wzo r w, jest znacz nie ùad niej szy i bar dziej ele ganc ki. Pro du - cent po my laù te o de ta lach ma jà cych zna cze nie prak tycz ne, jak na przy kùad dio dy w dol nej czو ci przed niej cian ki sek cji ba so wej in for mu jà ce, e ko lum ny sà wùà czo ne do prà du. To nie ad na po myù ka Duo, jak wszyst kie Avantgarde y, sà p ù ak tyw ne. عci lej: ma jà ak tyw nà sek cjو ni sko to no wà. BU DO WA i IN STA LA CJA In sta la cja tych ko lumn to ope ra cja dla co naj mniej dw ch os b. Wy ni ka to z pew nej kom pli ka cji przy mon ta u cy lin dra red nio to no we go. Oso ba asy stu jà - ca mu si go po pro stu przy trzy maم, by nie spadù pod - czas przy krو ca nia do ste la a. Dal sze ope ra cje sà ju ùa twe. Tu bو red nio to no wà, po wy jو ciu z od dziel ne go kar to nu, na krو ca siو na gwint umiesz czo ny gùو bo ko w cy lin drze, gdzie mie ci siو prze twor nik red nio to no - wy. Przy oka zji mo na do wie dzieم siو, e wnو trze cy - lin dra wy ùo o no per fo ro wa nà gàb kà, cze go wcze niej (gdy tu ba i cy lin der sta no wi ùy je den ele men ty) nie by - ùo. To wùa ci wie je dy na mo dy fi ka cja, do kt rej przy - zna je siو pro du cent. Przy pierw szym na krو ca niu tu by kra wو dzie cy lin dra, wy ùo o ne cien kà gu mo wà uszczel - kà, na le y na oli wiم. To uùa twia ci sùe do pa so wa nie obu ele men t w. Tu by wy ko na no z ela stycz ne go i za ra zem moc ne go AB S-u, kt re to two rzy wo zda niem wy tw r cy jest ma ùo po dat ne na re zo nan se. W prak ty ce pod czas gra - nia tu by tro chو pra cu jà. Sfe rycz ny ksztaùt od po wia - da za mniej szy po ziom pod ko lo ro wa dêwiو ku. Przy - czy nia siو tak e w pe wien spo s b do uzy ska nia po à - da nych cha rak te ry styk pro mie nio wa nia. Co zro zu mia ùe przy tych ga ba ry tach (wy so ko م 1,55 m) i kon struk cji, ko lum ny sà bar dzo ciو kie (82 kg). Fakt ten utrud nia ma new ro wa nie ni mi, jak r w nie pre cy - zyj ne usta wie nie, kt re jak za raz siو prze ko na my jest sza le nie wa ne. Sze ro ko roz sta wio ne no gi, przy - po mi na jà ce ja kie go ro bo ta, od po wia da jà za nie prze - ciوt nà sta bil no م ko lumn. Ich przy pad ko we prze wr - ce nie jest pra wie nie mo li we. NO WA SEK CJA BA SO WA Gù w na obu do wa to sek cja ba so wa o ozna cze niu SUB 225 -G2, kt ra sta no wi roz wi niو cie mo du ùu ba so - we go (SUB 225) sto so wa ne go w do tych cza so wych mo - de lach Uno Na no, Duo i Duo Ome ga. W wer sjach G2 tych ze sta w w sub wo ofer zo staù dys kret nie po wiوk - szo ny (mie rzàc 80 x 30 x 41 cm 3, jest o 4 cm wy szy i 3 cm gùوb szy), co umo li wi ùo uzy ska nie jesz cze gùوb - sze go i swo bod niej sze go ba su z dw ch 25-cen ty me - tro wych wo ofe r w, kt re te raz otrzy ma ùy ma gne sy neo dy mo we za miast fer ry to wych. Wzmac niacz, na pو - dza jà cy obie mem bra ny, pra cu je w kla sie AB i dys po - nu je mo cà 250 W. W G -dw j kach po wiوk szo no za si - lacz, sto su jàc trans for ma tor to ro idal ny o mo cy 330 VA, za miast 270, oraz o po ùo wو wiوk szà po jem no م fil tru - jà cà ( µf za miast ). W ce lu zmniej sze nia po zio mu znie ksztaù ce za sto so wa no ro dzaj ak tyw ne - go sprzو e nia zwrot ne go (ac ti ve fe ed back con trol). Obu do wy mo du ù w ba so wych sà za mkniو te, co jest bar dzo wa nà oko licz no cià, zwa yw szy na to, e Avant gar de y wy ko rzy stu jà prze twor ni ki tu bo we. Z na - tu ry bar dzo szyb kie i wol ne od kom pre sji. Tak jak do tej po ry, ak tyw ny bas mo na w bar dzo sze - ro kim za kre sie re gu lo waم, do pa so wu jàc go do kon - kret ne go po miesz cze nia od sùu cho we go, tu dzie wùa - snych pre fe ren cji. Pr cz po ten cjo me tru gùo no ci do - stوp na jest re gu la cja czو sto tli wo ci fil tru dol no prze - pu sto we go w trzech pod za kre sach: Low, Mid i High. Do dam, e wpùyw tych re gu la cji na cha rak te ry sty kو ni skich to n w jest ol brzy mi. ORY GI NAL NA TECH NI KA Bez wzglو du na ja ko م i wy ko na nie mo du ù w ba so - wych to nie one, lecz dwa po zo sta ùe prze twor ni ki sta - no wià clou ca ùej kon struk cji. Jed nak w prze ci wie - stwie do sub wo ofe r w ich kon struk cja wùa ci wie nie zmie ni ùa siو. Prze twor nik red nio to no wy, prze no szà cy za kres od 170 do 2000 Hz, no si fir mo we ozna cze nie M2, jest pa pie ro wà ko puù kà o red ni cy 7 ca li (170 mm) i caù kiem spo rym sko ku mem bra ny. Nie jest tym sa - mym dri ve rem, kt ry za sto so wa no w Duo Gros so, choم tu ba o red ni cy 67 cm i gùو bo ko ci 37 cm jest do kùad - nie ta ka sa ma. W dw ch dro szych mo de lach se rii Cylindyczna obudowa gùo nika redniotonowego to odlew aluminiowy. Sygnaù jest doprowadzony bezpo rednio ze wzmacniacza i nie przechodzi przez adnà zwrotnicو Z tej perspektywy dobrze widaم sferyczny profil tub. U uj cia kàt rozwarcia wynosi 180 stopni Gùo nik wysokotonowy H2 pochodzi z poprzednika. Tuba ma 18 cm rednicy i jest przymocowana do sekcji basowej AUDIO VIDEO 53

3 Do monta u sekcji redniotonowej potrzebne sà dwie osoby. Dystanse sà teraz aluminiowe Maskownica i listwy ozdobne sà znacznie bardziej eleganckim poùàczeniem ni sam grill w poprzedniej wersji Wnوtrze cylindra zostaùo solidnie wytùumione. W poprzedniej wersji Duo byùo puste Duo za sto so wa no 4-war stwo wà cew kو Ome ga o im pe - dan cji 18 om w oraz ma gnes Al ni co. Dziو ki efek tyw ne - mu zwiوk sze niu stru mie nia ma gne tycz ne go efek tyw - no م sko czy ùa do 107 db. W Duo cew ka jest zwy klej - sza, 8-omo wa, a ma gnes neo dy mo wy. W efek cie efek tyw no م jest o 3 de cy be le ni sza, co i tak ozna cza prze pa م wzglو dem na wet wy so ko sku tecz nych ko - lumn nie tu bo wych. W Duo G2 nie za sto so wa no tak e fir mo we go pa ten tu je dy ne go kon den sa to ra w zwrot - ni cy (w to rze twe ete ra), kt ry jest po la ry zo wa ny na piو - ciem sta ùym 100 V (CPC Ca pa ci tor Po la ri za tion Cir - cu it). Naj wa niej sza ce cha, czy li po ùà cze nie gùo ni ka bez po red nio z ter mi na la mi gùo ni ko wy mi (te raz prze - nie sio ny mi na sek cjو ba so wà), bez ad nej fil tra cji po dro dze, po zo sta ùa. Ozna cza to, e je dy ny filtr pa - syw ny w tych ko lum nach pra cu je w sek cji twe ete ra, od ci na jàc go od za b j czych dla nie go sy gna ù w o czو - sto tli wo ciach po ni ej 2 khz. Za b j czych, po nie wa sam prze twor nik mie rzy 25 mm ty le co w zwy kùych ko lum nach, a to ozna cza, e bez fil tru g r no prze pu - sto we go zwy czaj nie by nie wy trzy maù. Tu ba oma wia ne - go prze twor ni ka jest przy krو ca na do sek cji ni sko to no - wej i mie rzy 180 x 85 mm. War to zwr ciم uwa gو na pro gre sjو spe cy fi ka cji ko lej - nych mo de li. Mo del pod sta wo wy, Uno Na no G2, ma tو sa mà sek cjو ba so wà co Duo G2, ale mniej szà tu bو red nio to no wà i 5-ca lo wy prze twor nik. Po dziaù pa sma prze bie ga wy ej ni w Duo, przy 300 Hz. Iden tycz ny bas ma my tak e w Duo Ome ga G2, do cho dzi jed nak wspo mnia na, lep sza sek cja red nio to no wa. Z ko lei przej cie do no wej wer sji Duo Gros so G2 ozna cza wy - ùàcz nie wiوk sze mo li wo ci w dzie dzi nie ba su, gdy sub wo ofer SUB 231 -G2 wy ko rzy stu je wo ofe ry 30-cen ty - me tro we. Jak wi daم, kon struk cja ofer ty jest lo gicz na i prze my la na. Z po wy sze go wy ni ka, e dla wiوk szo - ci fa n w Avant gar de w w prak ty ce opty mal ne po - win ny byم mo de le Duo i Duo Ome ga. BRZMIE NIE Ze sta wy gùo ni ko we high -end mo na po dzie liم na trzy gru py: te sta ra jà ce siو byم mo li wie do kùad ne (ale rzad ko kie dy an ga u jà ce), te brzmià ce mo li wie na tu - ral nie lub mu zy kal nie i te, kt re chwy ta jà za ser ce, ma jà co szcze g l ne go. Do mi nu je chy ba ta pierw sza. Dru ga sta no wi swo istà pr bو ma ni pu la cji, nie za wsze G rne terminale prowadzà sygnaù do wzmacniacza i tweetera. Regulacje sà identyczne jak w poprzedniej generacji Avantgarde w. Mo na ustawiم poziom basu oraz dostroiم jego charakter (czوstotliwo م odciوcia) Dawno nie widziaùem r wnie dopracowanych kolc w. Reguluje siو je od g ry. Wystarczy siو schyliم Sztywne papierowe woofery pracujà w obudowie zamkniوtej, kt ra jest nieco wiوksza ni w poprzedniej wersji 54 AUDIO VIDEO

4 sen sow nej. Trze cia, ta naj cie kaw sza, jest naj mniej licz na. Duo G2 za li cza jà siو wùa nie do niej. W re cen zji Duo Gros so na pi sa ùem, e sà to ko lum ny sza le nie czu ùe na in sta la cjو. Na ja ko م elek tro ni ki i ka - bli po tra fià re ago waم aler gicz nie, za pre cy zji usta wie - nia ni gdy nie m wià do م. Z Duo G2 te tak jest. Sà to ko lum ny nie mi ùo sier nie wra li we na sy gnaù do nich do pro wa dza ny. Im gùad szy i bo gat szy w bar wy, tym le - piej. Teo re tycz nie na rzu ca siو wy b r do brej lam py. Tak, ale ist nie jà dwa ry zy ka: szum po wiوk sza ny przez 104-de cy be lo we tu by z si ùà mi kro sko pu elek tro - no we go oraz utra ta pre cy zji ba su. Pierw sze mu mo na za ra dziم, sto su jàc bar dzo ci chà lam pو, choم by Au dio Re se arch VSi 60. Dru gie mu zja wi sku tak e mo na za - po biec, sto su jàc od po wied ni wzmac niacz. Jed nak mo - im zda niem wca le nie adnà cherlawà triodو. Duo G2 ma jà im po nu jà ce mo li wo ci w dzie dzi nie od - twa rza nia ba su. Po czy na jàc od nie sa mo wi cie sku tecz - nych re gu la cji, da jà cych mo li wo ci ksztaù to wa nia bar wy i cha rak te ru ba su (tward szy / miوk szy, sùab szy / sil niej szy), po przez hip no ty zu jà cà gùو biو, a sko czyw - szy na do sko na ùej mo to ry ce i r ni co wa niu na gra. Nie prze sa dzو zbyt nio ze stwier dze niem, e bas z ka - dej pùy ty brzmi za po red nic twem Duo ina czej. Raz jest gùوb szy, ni sà dzi li my, in nym ra zem lek ki, ale zwin ny, za chwi lو ude rza jà cy jak bùy ska wi ca, po tem miوk ki, i tak da lej, i tak da lej. Ju po raz ko lej ny do - cho dzو do wnio sku, e ak tyw ne go, stro jo ne go pod da - ne po miesz cze nie ba su z po tو nych wo ofe r w nie da siو pod ro biم w a den in ny spo s b. To jest to! Oczy wi - cie trze ba speù niم kil ka wa run k w. Po pierw sze, po - miesz cze nie i usta wie nie nie mo gà byم by le ja kie. Po dru gie, trze ba spو dziم tro chو cza su, by bas pre cy - zyj nie do stro iم. Wresz cie po trze cie, na le y za dbaم o od po wied ni sprzوt to wa rzy szà cy, co oczy wi ste. Dla kon tra stu przejdê my do kwe stii naj bar dziej w wy - pad ku tub dra li wej: bar wy i og l ne go cha rak te ru brzmie nia. Nie miec ki pro du cent wkùa da wie le wy - siù ku w to, by ko lej ne mo de le mia ùy co raz sùab szà sy gna tu rو so nicz nà gù w ny pro blem ze sta w w tu bo wych. Wy rzu cو to z sie bie wprost i na wstو pie: nie uda ùo siو jej caù ko wi cie wy eli mi no waم. Per cep cja te go zja wi ska bو dzie z pew no cià za le na od wie lu czyn ni - k w, ale my lو, e w ka dych wa run kach da siو je stwier dziم. Nie mniej jest ono do م za gad ko we. Ot zùa pa ùem siو na tym, e gdy roz po czà ùem od sùu chy (po wy pa ko wa niu i za in sta lo wa niu ko lumn przez dys - try bu to ra spو dzi ùem pa rو go dzin na ich usta wia niu), stwier dzi ùem, e Duo nie brzmià wca le oso bli wie. Po - wiem na wet wiو cej: urze kùa mnie ener gia i nie sùy szal - na z in nych ko lumn y wio ùo wo م red nie go za kre su, kt ry chwi la mi zda waù siو ma sko waم g rو tro chو nie zbor nà w po przed nio te sto wa nych mo de lach. Gosz czà cy u mnie ko le ga stwier dziù, e brzmie nie jest SYSTEM ODSظUCHOWY Pok j: 29,5 m 2 zaadaptowany akustycznie تr dùa cyfrowe: Audionet ART G2, Linn Akurate DS, Accuphase DP600 Wzmacniacze mocy: Audionet AMPI V2, Accuphase A-35 Przedwzmacniacze: conrad-johnson ET2, Accuphase C-2140 Interkonekty: Stereovox hdse, van den Hul The Orchid, Acrolink 7N-D5000 (RCA), Acrolink 7N-A2500 (XLR) Kable gùo nikowe: von Schweikert, AudioQuest CV6 / Bedrock Zasilanie: listwy Furutech ftp-615e, Oyaide MTS-6e, kable zasilajàce PS Audio PerfectWave AC-10/AC-5, Furutech FP-314Ag/G, Oyaide LX50i Akcesoria: stoliki BASE, Stand ART STO do م dziw ne, e trze ba by siو do nie go przy zwy cza iم. Opi nia ta oka za ùa siو caù kiem traf na. Z przy czyn or ga - ni za cyj nych na miej sce Duo mu sia ùy wje chaم Epo sy En co re. Pre zen ta cja zy ska ùa znacz nie cie plej szy i bar - dziej miوk ki cha rak ter. Z jed nej stro ny, mia ùem wra e - nie, e z mu zy k w ze szùo po wie trze, e ule gli ja kiej zbio ro wej ane mii. Z dru giej za po ja wi ùy siو pew ne po zy ty wy: red ni ca i g ra sta ùy siو ewi dent nie bar dziej li nio we i spo iste. Brzmie nie ju tak nie ata ko wa ùo

5 Dane techniczne Sek cja tu bo wa Gùo nik red nio to no wy kew la ro wy M2 (170 mm) w tu bie sfe rycz nej o red ni cy 670 mm Gùo nik wy so ko to no wy 25 mm ko puù ka H1 w tu bie sfe rycz nej o red ni cy 180 mm Pa smo prze no sze nia 170 Hz 20 khz Efek tyw no م 104 db / 1 W / 1m Im pe dan cja zna mio no wa 8 Za le ca na moc wzmac nia cza > 10 W Moc zna mio no wa 100 W Sek cja ba so wa SUB 225 -G2 Gùo ni ki 2 x250 mm pa pie ro we Wzmac nia cze 250 W, kla sa A/B Zwrot ni ca ak tyw na, re gu lo wa na ( Hz) Do stوp ne re gu la cje Re gu la cja po zio mu i czو sto tli wo ci fil tru dol no prze pu sto we go (Low: Hz, Mid: Hz, High: Hz), filtr sub so nicz ny 20/25/30 Hz Da ne og l ne Wy mia ry (wys. x szer. x gùوb.) 1555 x670 x680 mm Ma sa jed nej ko lum ny 82 kg Dystrybutor Na uti lus gar de -aco ustic.pl Cena r w no war to م eu ro (ok zù) KATEGORIA SPRZئTU A high-end JAKOعأ/CENA trans jen ta mi i sko ka mi dy na mi ki. Da wa ùo chwi lو wy - tchnàم. Soprany by ùy bar dzo do bre, ale te in ne, nor - mal niej sze. Lepsze. Po wr t do Duo po po nad ty go dniu, na do kùad nie te sa - me po zy cje (za zna czo ne ta mà), wpra wiù mnie po czàt - ko wo w za kùo po ta nie. Brzmie nie ode bra ùem ja ko eks - tre mal nie ener gicz ne i na bu zo wa ne, ale roz ja nio ne i og l nie nie co trud ne. Klu czem oka zu je siو pro ces akli ma ty za cji sùu chu, na kt ry chy ba nikt nie jest od - por ny. Mam wra e nie, e to wùa nie on po tra fi nie raz za mie niaم wa dy w za le ty. I e ule ga jà mu tak e re cen - zen ci naj bar dziej po czyt nych cza so pism ame ry ka - skich i bry tyj skich. I e to wùa nie akli ma ty za cja, a nie rze czy wi ste wy grze wa nie sprzو tu, po pra wia je go brzmie nie. Nie twier dzو przy tym, e efekt wy grze wa - nia w og le nie ma miej sca, ale zbyt czو sto sta je siو on wy god nym wy tùu ma cze niem pew nych zja wisk. Wra ca jàc do Duo, stwier dzi ùem, e brzmie nie sta wa ùo siو co raz lep sze. Eks ta tycz ne wra e nia za czو ùy szybko po wra caم... Ja sne jest, e Duo G2 za pew nia jà zja wi sko wy prze kaz dy na mi ki. W ko cu od te go sà tu by. Tym ra zem pra gnو jed nak pod kre liم przej rzy sto م tych ko lumn. Przej rzy - sto م ro zu mia nà ja ko nie sa mo wi tà wrوcz zdol no م do re pro duk cji mi kro de ta li, nie za ja ko prze zro czy - sto م to nal nà, kt ra jak ju wspo mnia ùem do sko - na ùa nie jest. Fak tem jest, e mu zy ki sùu cha ùem gùo - no, na wet bar dzo a to w na tu ral ny spo s b uùa twia wy ùa wia nie plank to nu dêwiو ko we go. Jed nak e ilo م in for ma cji, ja kie te ko lum ny po tra fià wy ùo wiم z po zor - nie sza re go, jed no li te go tùa, ro bi ol brzy mie wra e nie. Duo G2 wy do by wa jà mi kro de ta le i au rو po gùo so - wà w spo s b chy ba nie osià gal ny dla zwy kùych ko lumn. R ni ce po miو dzy êr dùa mi cy fro wy mi uka - zy wa ùy tak czy tel nie, e roz po zna nie Lin na Akura te DS i Au dio ne ta ART G2 zaj mo wa ùo mi ja kie dwie se kun - dy. To jest nie sa mo wi te! Duo G2 oka za ùy siو nie oce nio - nà po mo cà przy oce nie brzmie nia ma te ria ù w 16 i 24-bi to wych od twa rza nych za po red nic twem Lin na Aku ra te DS. W pli kach HD czuم by ùo o wie le wiو cej ener gii, szyb ko ci i de fi ni cji, nie ko niecz nie na to miast wiو cej kwie ci stych barw. Sta ra ùem siو zej م z li nii ognia, skie ro wu jàc gùo ni - ki tak, by ich osie prze ci na ùy siو za po zy cjà od sùu cho - wà. Mi mo to ni szy pod za kres g ry przy ku waù uwa gو, ale tyl ko przy gùo nym sùu cha niu. R w nie w red ni cy da ùo siو usùy szeم pew ne za ko lo ro wa nia, kt re z cza - sem jed nak... mi ja ùy. Zda jو so bie spra wو, e ni niej szy opis ob fi tu je w pew ne sprzecz no ci, ale tak wùa nie od bie ram te ko lum ny. Nie sà li nio we, neu tral ne, jed - nak po tra fià za wùad nàم sùu cha czem na dùu gie go dzi - ny. Na czym po le ga ma gia Avant gar de w? Na kon - cen tro wa niu uwa gi sùu cha cza na zja wi skach dy na - micz no -cza so wo -prze strzen nych i jed no cze snym od - wra ca niu uwa gi od aspek t w bar wo wo -czو sto tli wo - cio wych. Je stem prze ko na ny, e wy kres cha rak te ry - sty ki prze no sze nia tych ko lumn istot nie obie gaù by od po zio mej li nii pro stej. R w nie spo s b lo ka li zo wa - nia cen tral ne go ob ra zu ste reo od by wa siو nie co ina - czej ni zwy kle. Wo kal nie jest ja kà tam chmur kà za - wie szo nà po miو dzy gùo ni ka mi, lecz bry ùà mu zycz nej ener gii, kt ra wy la tu je ze rod ka ba zy i po dà a w kie - run ku na szej gùo wy. Nie wiem, jak to ina czej opi saم. W ka dym bàdê ra zie efekt po tra fi za dzi wiم, szcze g l - nie na do brych na gra niach. Gdy do da my do te go nie sa mo wi tà pre cy zjو w usta wia niu êr deù po zor nych, ka pi tal nà gùو biو, fe no me nal nà re kon struk cjو efek t w do ok l nych (sztucz ki fa zo we) i wspo mnia nà przej rzy sto م, otrzy mu je my ob raz dêwiو ko wy, kt ry zda je siو wol ny od wszel kich ogra ni - cze. O wie le kla row niej szy i bar dziej dra ma tycz ny, ni zna li my do tej po ry. Uka zu jà cy przy oka zji nie ste - ty mn stwo bùو d w re ali za tor skich na red nio i go rzej na gra nych pùy tach. NA SZYM ZDA NIEM Wspa nia ùe, acz nie ide al ne ko lum ny. W dzie dzi nach dy na mi ki, szyb ko ci, ba su, ste reo fo nii po pro stu wy bit ne. Grat ka dla tych, kt rzy ce nià so bie te wùa - nie aspek ty pre zen ta cji. No we Duo sà byم mo e nie co mniej wy ma ga jà ce ni wcze niej sze mo de le, ale w og l nym za ry sie zbli o ne. Gdy bym miaù wy daم 16 ty siو cy eu ro na pa rو ko lumn, Duo G2 z pew no cià zna la zùy by siو na mo jej pry wat nej li cie fa wo ry t w. 56 AUDIO VIDEO

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA hodowla Ka mil Siat ka Ma zo wiec kie Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt Sp. z o.o. w Ło wi czu Kontrola inbredu Terminem inbred, chów wsobny albo kojarzenie krewniacze określa się kojarzenia spokrewnionych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji

Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji Mi ro sław No wak, Ja cek Za jąc In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji Wy daj ność sys te mów dys try bu cji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Mi chał Gra bia, Grze gorz So ko łow ski, Piotr Ho łu bo wicz In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia GS1 Polska Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Śle dząc

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Magia swiatla_1-338:layout 1 19-03-09 17:04 Page 27 2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Pod pew ny mi wzgl da mi fo to gra fo wie bar dziej przy po mi na jà mu zy ków ni ma la rzy, rzeê bia rzy czy in

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN 1505-7704 WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU Pó wie ku z na mi J a ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa - mi ta te wy da rze nia z przed

Bardziej szczegółowo

blue-ab Skuteczna komunikacja w każdym wymiarze

blue-ab Skuteczna komunikacja w każdym wymiarze Skuteczna komunikacja w każdym wymiarze Strategie komunikacji Stra te gie ko mu ni ka cji to pro jek ty, któ rych ce lem jest spój na, m¹ dra ko mu ni ka cja o dzia ła niach fir my czy or ga ni za cji.

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN 1505-7704 MI DZY 24 LU TE GO A 10 MAR CA BR. Ze bra nia osie dlo we Tak jak w la tach ubie g ych rów nie i w tym ro ku w ce lu umo li wie nia kon tak tu wszyst kim miesz

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych kongregacja Do SpraW instytutów życia konsekrowanego i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego Rozpoznawajcie Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych rok życia konsekrowanego Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych

Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych Przeglàd produkcji Cocon QTZ Działanie, Budowa Legenda:

Bardziej szczegółowo