Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych"

Transkrypt

1 Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych Przeglàd produkcji

2 Cocon QTZ Działanie, Budowa Legenda: 1a Element membranowy 1b Element nastawy wst pnej Element regulacyjny Pokr tło 4 Membrana 5 Tuleja regulacyjna 1a 4 5 1b W za wo rze Co con QTZ zin te gro wa no funk - cje re gu la cji i au to ma tycz ne go, nie za le ne go od wa haƒ ci Ênie nia, zdła wie nia prze pły wu do war to Êci na sta wio nej. W kor pu sie za wo ru znaj du jà si ele ment re - gu la to ra prze pły wu mak sy mal ne go (na sta wa war to Êci po à da nej za po mo cà po kr tła r cz - ne go) oraz ele ment re gu la cji prze pły wu w wy - zna czo nym na sta wà pa Êmie re gu la cji. Za wór mo e byç wy po sa o ny w na p d na - staw czy, re gu la tor tem pe ra tu ry lub po kr tło r cz nej re gu la cji (przy łà cze M 0 x 1,5). Od po wied nio do po sa o ny za wór słu y do au - to ma tycz ne go rów no wa e nia in sta la cji i re gu - la cji tem pe ra tu ry po miesz czeƒ ogrze wa nych bàdê chło dzo nych z u y ciem be lek su fi to - wych, kli ma kon wek to rów, in sta la cji pod ło go - wych i in nych. Za wo ry wy ko na ne sà z mo sià dzu od por ne go na od cyn ko wa nie; uszczel ki z EPDM wzgl. z PTFE. Trzpieƒ za wo ru ze sta li nie rdzew nej. Wy ko na nia: DN 10 do DN z króç ca mi po mia ro wy mi lub bez wlot: pół Êru bu nek, wy lot: GW (gwint we wn trz ny) lub wlot i wy lot: GZ (gwint zewn trzny) 1 Za po mo cà po kr tła r cz ne go () na sta wia - my wiel koêç prze pły wu mak sy mal ne go prze - wi dzia nà dla da ne go za wo ru. Na sta wa jest za bez pie czo na przed nie upraw nio nà in ge ren - cjà po przez od po wied nie za z bie nie po kr tła z kor pu sem za wo ru i za blo ko wa nie po zy cji za po mo cà pier Êcie nia blo ku jà ce go. Po za mon to wa niu na p du za wór re gu lu je prze pływ w ogra ni czo nym na sta wà za kre sie. Na prze kro ju za wo ru Co con QTZ po ka za no trzy stre fy ró nià ce si war to Êcià pa nu jà ce go w nich ci Ênie nia: p1 ci Ênie nie na wlo cie, p ci Ênie nie na wy lo cie, p ci Ênie nie ro bo cze w ko mo rze mem bra ny, od dzia ły wu jà - ce na element mem bra nowy (1a) w spo sób za pew nia jà cy sta łoêç ró ni cy ci Ênieƒ (p p). Ele ment mem bra no wy (1a) utrzy mu je sta ły spa dek ci Ênie nia ( p p ) na obu głów - nych ele men tach za wo ru: re gu la cyj nym (), współ pra cu jà cym przez na p d z re gu la to ra mi tem pe ra tu ry oraz rów no wa à cym, na sta wio - nym na prze pływ mak sy mal ny (1b). Ró ni ca ci Ênieƒ p-p utrzy my wa na jest na sta łym po zio mie na wet w ra zie na głych zmian ró ni cy ci Ênieƒ p1-p, wy wo ła nych np. włà cza niem lub wy łà cza niem urzà dzeƒ pod łà czo nych do in sta la cji. Kon struk cja ta ka za pew nia utrzy ma nie au - to ry te tu za wo ru na po zio mie. Rów - nie w fa zie cz Êcio we go od bio ru mo cy przy re gu la cji cià głej (np. w kom bi na cji z na p da mi 0-10 V) au to ry tet za wo ru wy no - si w za kre sie sku tecz ne go sko ku grzy ba za wo ru. Za po mo cà po kr tła r cz ne go usta wia ny jest prze pływ mak sy mal ny (V. ) w za kre sie re - gu la cji prze wi dzia nym dla da ne go za wo ru; funk cjo nal noêç za wo ru jest za pew nio na w za - kre sie ci Ênie nia od 0,15 do 4 ba rów. W fa zie cz Êcio we go od bio ru mo cy prze pływ (i tym sa mym do pływ ener gii do po miesz cze nia) dła wio ny jest sto sow nie do za po trze bo wa nia przez grzy bek ele men tu re gu la cyj ne go. 1 Przepływ V. [l/h] Ró nica ciênieƒ p1-p [bar] Pozycja grzybka elementu regulacyjnego Nastawa wst pna

3 Cocon QTZ Zalety Za le ty: sta ły, wy so ki au to ry tet (a=1) za wór pra cu je nie za le nie od wa haƒ ci Ênie - nia ma łe roz mia ry ob słu ga wie lu funk cji rów no cze Ênie wst p ne rów no wa e nie in sta la cji wy łàcz nie po przez wy ko na nie na staw wra zie roz bu do wy in sta la cji nie ma ko - niecz no Êci do sto so wy wa nia na staw za wo ru 1 Do st p do po kr tła na sta wy oraz mo li woêç kon tro li usta wie nia rów nie po za mon to wa - niu na p du. 1 Na sta wio nà war toêç prze pły wu za da ne go mo na od czy taç przy za mon to wa nym na - p dzie, co jest szcze gól nie wa ne dla spraw nej kon tro li in sta la cji i spo rzà dze nia pro to ko łu re gu la cji. Na sta wa jest za bez pie - czo na przed nie upraw nio nà in ge ren cjà po - przez od po wied nie za z bie nie po kr tła z kor pu sem za wo ru i za blo ko wa nie po zy cji za po mo cà czer wo ne go pier Êcie nia blo ku jà - ce go. Dla zwi k sze nia czy tel no Êci ska l na sta wy na nie sio no na dwóch kra w dziach po kr tła r cz ne go, sfa zo wa nych pod kà tem 45. Umo li wia to jej od czyt pod do wol nym kà - tem w ró nych wa run kach za bu do wy. 4 4 Ska la wy ra o na jest w jed nost kach na tu ral - nych (l/h) i umo li wia od czyt na sta wio nej war to Êci prze pły wu bez ko niecz no Êci prze li - cza nia. Do brze wi docz ny za kres na sta wy jest na dru ko wa ny na po kr tle. 5 Wy bra na na sta wa mo e byç do dat ko wo za - bez pie czo na przed nie upraw nio nà in ge ren - cjà przez za plom bo wa nie pier Êcie nia blo ku - jà ce go. 6 Przy u yciu kom pu te ra po mia ro we go OV- DMC pod łà czo ne go do króç ców po mia - ro wych za wo ru mo na zop ty ma li zo waç wy - daj noêç pom py obie go wej. Jej wy so koêç pod no sze nia mo na ob ni yç do war to Êci, przy któ rej za wo ry Co con QTZ pra cu jà w prze wi dzia nych dla nich za kre sach re gu - la cji. 5 6 Wzgl dny skok grzybka max. Przepływ V. [l/h] 7 Za wo ry re gu la cyj no -rów no wa à ce Co con QTZ po sia da jà li nio wà cha rak te ry sty k prze pły wu. Umo liwia to ich optymalnà współ pra c z na p da mi elek tro ter micz ny mi i elek tro mo to rycz ny mi ste ro wa ny mi na pi - cio wo, w któ rych prze suw po py cha cza jest li ne ar nie za le ny od war to Êci po da ne go na - pi cia. Mo gà jed nak współ pra co waç te ze zwy kły mi re gu la to ra mi tem pe ra tu ry. 7

4 Cocon QTR/QFC Działanie, budowa Legenda: 1a Element membranowy 1b Element nastawy wst pnej Element regulacyjny Pokr tło 4 Membrana 5 Tuleja regulacyjna 6 Tuleja nastawcza 6 1b 1a 4 W za wo rze Co con QTR/QFC zin te gro wa no funk cje re gu la cji i au to ma tycz ne go, nie za le - ne go od wa haƒ ci Ênie nia, zdła wie nia prze pły - wu do war to Êci na sta wio nej. W kor pu sie za wo ru znaj du jà si ele ment re - gu la to ra prze pły wu mak sy mal ne go (na sta wa war to Êci po à da nej za po mo cà po kr tła r cz - ne go) oraz ele ment re gu la cji prze pły wu w wy - zna czo nym na sta wà pa Êmie re gu la cji. Za wór mo e byç wy po sa o ny w na p d na - staw czy. W naj bar dziej ty po wym za sto so wa niu za wór mo e byç u y ty do au to ma tycz ne go rów no - wa e nia in sta la cji i re gu la cji wy daj no Êci (na t - e nia prze pły wów w od bior ni kach lub w ga ł - ziach) in sta la cji grzew czych, kli ma ty za cyj nych lub chło dzà cych. Wy ko na nia: DN 40 do DN 150 Co con QFC : kor pus z e li wa sza re go, przy łà cza koł nie rzo we Co con QTR : kor pus z brà zu, przy łà cza gwin to wa ne GZ (gwint ze wn trz ny) lub GW (gwint we wn trz ny) Za po mo cà po kr tła r cz ne go () na sta wia - my wiel koêç prze pły wu mak sy mal ne go prze - wi dzia nà dla da ne go za wo ru. Na sta wa jest za bez pie czo na przed nie upraw nio nà in ge ren - cjà po przez zablokowanie z u yciem klipsa blokujàcego. Po za mon to wa niu na p du za wór re gu lu je prze pływ w ogra ni czo nym na sta wà za kre sie. Na prze kro ju za wo ru Co con QFC po ka za no trzy stre fy ró nià ce si war to Êcià pa nu jà ce go w nich ci Ênie nia: p1 ci Ênie nie na wlo cie, p ci Ênie nie na wy lo cie, p ci Ênie nie ro bo cze w ko mo rze mem bra ny, od dzia ły wu jà - ce na element mem bra nowy (1a) w spo sób za pew nia jà cy sta łoêç ró ni cy ci Ênieƒ (p p). Ele ment mem bra no wy (1a) utrzy mu je sta ły spa dek ci Ênie nia ( p p ) na obu głów - nych ele men tach za wo ru: re gu la cyj nym (), współ pra cu jà cym przez na p d z re gu la to ra mi tem pe ra tu ry oraz rów no wa à cym, na sta wio - nym na prze pływ mak sy mal ny (1b). Ró ni ca ci Ênieƒ p -p utrzy my wa na jest na sta łym po zio mie na wet w ra zie na głych zmian ró ni cy ci Ênieƒ p1 -p, wy wo ła nych np. włà cza niem lub wy łà cza niem urzà dzeƒ pod łà czo nych do in sta la cji. Kon struk cja ta ka za pew nia utrzy ma nie au - to ry te tu za wo ru na po zio mie. Rów - nie w fa zie cz Êcio we go od bio ru mo cy przy re gu la cji cià głej (np. w kom bi na cji z na p da mi 0-10 V) au to ry tet za wo ru wy no - si w za kre sie sku tecz ne go sko ku grzy ba za wo ru. Przepływ V. [l/h] Ró nica ciênieƒ p1-p [bar] Pozycja grzybka elementu regulacyjnego Nastawa wst pna Za po mo cà po kr tła r cz ne go usta wia ny jest prze pływ mak sy mal ny (V. ) w za kre sie re - gu la cji prze wi dzia nym dla da ne go za wo ru; funk cjo nal noêç za wo ru jest za pew nio na w za - kre sie ci Ênie nia od 0,0 do 4 ba rów. W fa zie cz Êcio we go od bio ru mo cy prze pływ (i tym sa mym do pływ ener gii do po miesz cze nia) dła wio ny jest sto sow nie do za po trze bo wa nia przez grzy bek ele men tu re gu la cyj ne go. 4

5 Cocon QTR/QFC Zalety Za le ty: sta ły, wy so ki au to ry tet (a=1) za wór pra cu je nie za le nie od wa haƒ ci - Ênie nia ob słu ga wie lu funk cji rów no cze Ênie grzy bek za wo ru od cià o ny ci Ênie nio wo mo li wa opty ma li za cja kosz tów pom po wa - nia po przez po mia ry i do pa so wa nie ci Ênie - nia czyn ne go rów no wa e nie wst p ne wy łàcz nie po przez wy ko na nie na sta wy prze pły wu w ra zie roz bu do wy in sta la cji nie ma ko - niecz no Êci do sto so wy wa nia na staw 1 Zwar ta bu do wa, brak ze wn trz nych ru rek im pul so wych. 1 Na sta wio nà war toêç prze pły wu za da ne go mo na od czy taç rów nie po za mon to wa niu na p du, co jest szcze gól nie wa ne dla spraw nej kon tro li in sta la cji i spo rzà dze nia pro to ko łu re gu la cji. Na sta wa jest za bez pie - czo na przed nie upraw nio nà in ge ren cjà po - przez za blo ko wa nie z u y ciem klip sa blo ku - jà ce go. Ska la na sta wy na dru ko wa na jest trzy krot nie na two rzy wo wym ele men cie wcho dzà cym w skład obu do wy gło wi cy za wo ru. Umo li - wia to od czyt na sta wy pod do wol nym kà - tem, w ró nych wa run kach za bu do wy. 4 4 Ska la wy ra o na jest w jed nost kach na tu ral - nych (m /h) i umo li wia od czyt wiel ko Êci prze pły wu bez ko niecz no Êci prze li cze nia. Do brze wi docz ny za kres na sta wy jest na - dru ko wa ny na po kr tle. 5 Wy bra na na sta wa mo e zo staç do dat ko wo za bez pie czo na przed nie upraw nio nà in ge - ren cjà przez za plom bo wa nie klip sa blo ku jà - ce go. 6 Dzia ła nie za wo ru za pew nio ne jest rów nie bez na p du. Do star cza na wraz z za wo rem tu le ja na staw cza umo li wia ob słu g za wo ru z za cho wa niem na sta wio ne go wst p nie prze pły wu mak sy mal ne go Za wo ry re gu la cyj ne Co con QFC/QTR po - sia da jà li nio wà cha rak te ry sty k prze pły wu. Dzi ki te mu współ pra cu jà opty mal nie z na - p da mi, w któ rych prze suw po py cha cza jest li ne ar nie za le ny od war to Êci po da ne go na pi cia. Wzgl dny skok grzybka Przepływ V. [l/h] max. 7 5

6 Cocon QTZ Nap dy nastawcze Co con QTZ za wór z elek tro mo to rycz nym na p dem na staw czym do re gu la cji mo du lo wa - nej (0-10 V), z gwin tem pod na p d M 0 x 1,5, nr kat Do pa so wa nie funk cji i cha rak te ry sty ki przy u y - ciu prze łàcz ni ka DIP. Za sto so wa nie w in sta la - cjach grzew czych, chłod ni czych lub kli ma ty za - cyj nych do pre cy zyj nej re gu la cji prze pły wu i tem - pe ra tu ry. Na p d elek tro ter micz ny, przy łà cze gwin to wa - ne M 0 x 1,5, do re gu la cji tem pe ra tu ry po miesz - cze nia po po łà cze niu z re gu la to rem punk to - wym, dłu goêç ka bla 1m. Wy ko na nia: nr kat (bez prà do wo za mkni ty, 0 V) nr kat (bez prà do wo otwar ty, 0 V) nr kat (bez prà do wo za mkni ty, 4 V) nr kat (bez prà do wo otwar ty, 4 V) nr kat (bez prà do wo za mkni - ty, 4 V; 0-10 V) Na p d elek tro mo to rycz ny, przy łà cze gwin to - wa ne M 0 x 1,5, nr kat , do re gu la cji tem pe ra tu ry po miesz cze nia po po łà - cze niu z re gu la to rem -punk to wym. Za sto so wa - nie w in sta la cjach su fi to we go ogrze wa nia pro - mien ni ko we go, w in sta la cjach su fi tów chło dzà - cych i apa ra tach in duk cyj nych. Wy ko na nie: 0 V, na p d -punk to wy, bez funk cji an ty blo ku - jà cej 4 Na p d elek tro mo to rycz ny, przy łà cze gwin to - wa ne M 0 x 1,5, nr kat /11, do re gu la cji tem pe ra tu ry po miesz cze nia po po łà - cze niu z re gu la to rem -punk to wym. Za sto so wa - nie w in sta la cjach su fi to we go ogrze wa nia pro - mien ni ko we go, w in sta la cjach su fi tów chło dzà - cych i apa ra tach in duk cyj nych. Wy ko na nie: 0 V, na p d -punk to wy, bez funk cji an ty blo - ku jà cej 4 V, na p d -punk to wy, bez funk cji an ty blo ku - jà cej 5 Elek tro mo to rycz ne na p dy na staw cze sys te mu EIB lub LON, ze zin te gro wa nym złà czem do ma gi stra li Bus, z na kr t kà M 0 x 1,5. Elek tro mo to rycz ne na p dy na staw cze sys te mu EIB i LON sà przy sto so wa ne do bez po Êred nie go pod łà cze nia do szy ny ener ge tycz no -ste ru jà cej sys te mu EIB lub LONWORKS. Dzi ki ni skie mu po bo ro wi mo cy nie wy ma ga do dat ko we go za si la nia. Ta be la na p dów Na p d Na pi - cie Elek - tro ter - micz - ny 4 V 0 V Cha rak te ry sty ka dzia ła nia -punk to wa -punk to wa Pro por cjo nal na /6* /6 (0-10 V)* /5/17* /5 4 V /05 (0-10 V) Elek - tro mo - 0 V * to - rycz ny EIB /66* LON * *na p dy o sko ku po py cha cza krót szym od 4 mm ze sta - wio ne z za wo ra mi o Êred ni cach DN 5 i DN nie osià - gnà mak sy mal ne go mo li we go prze pły wu. W spra wie szcze gó łów pro sz o kon takt z do rad cà tech nicz nym Oven trop. 6

7 Cocon QTR/QFC Nap dy nastawcze /Regulacja 1 1 Co con QFC za wór re gu la cyj ny z elek tro - mo to rycz nym na p dem na staw czym do re gu la - cji mo du lo wa nej (0-10 V lub 4-0 ma); al ter na - tyw nie mo li woêç za sto so wa nia do re gu la cji - lub -punk to wej; dot. za wo rów Co con QTR/QFC DN 40 DN 150 nr kat (4 V) złà cze za ci sko we nr kat (4 V) ze spr y nà powrotnà*, złà cze za ci sko we. Do pa so wa nie funk cji i cha rak te ry styk przy u y - ciu prze łàcz ni ka DIP. Za sto so wa nie w in sta la cjach grzew czych, chłod ni czych i kli ma ty za cyj nych do pre cy zyj nej re gu la cji prze pły wu i tem pe ra tu ry**; mo li woêç pod łà cze nia do au to ma ty ki bu dyn ku. *spr y na po wrot na po wo du je sa mo czyn ne otwar cie za wo ru w przy pad ku bra ku na pi cia elek trycz ne go *do re gu la cji tem pe ra tu ry w po miesz cze niach na le y sto so waç spe cjal ne ter mo sta ty Na p d elek tro mo to rycz ny do re gu la cji mo du - lo wa nej (0-10 V); al ter na tyw nie mo li woêç za sto - so wa nia do re gu la cji - lub -punk to wej; tylko do za wo rów Co con QTR/QFC DN 40 DN 50. nr kat , złà cze za ci sko we. Do pa so wa nie funk cji i cha rak te ry styk przy u y - ciu prze łàcz ni ka DIP. Za sto so wa nie w in sta la cjach grzew czych, chłod ni czych i kli ma ty za cyj nych do pre cy zyj nej re gu la cji prze pły wu i tem pe ra tu ry; mo li woêç pod łà cze nia do au to ma ty ki bu dyn ku. Cocon QTZ Cocon QTR/QFC Zawór Nap d Zawór+ Nap d Odbiornik Zawór + Nap d + Odbiornik Liniowa charakterystyka odbiornika V. Skok Skok V. Q V. Q Nie charakterystyka odbiornika V. Skok Skok stołoprocentowa V. stołoprocentowa Q nie V. Q Optymalizacja współpracy zaworu, nap du i odbiornika z nap dami modulujàcymi 0-10 V Schematy przedstawiajà charakterystyki wyidealizowane i słu à wyłàcznie do zobrazowania zasad regulacji. 7

8 Cocon QTZ/QTR/QFC Przykłady zastosowaƒ Re gu la cja wy daj no Êci su fi tów chło dzà cych. Za wo ry re gu la cyj no -rów no wa à ce Co con QTZ sto so wa ne sà do rów no wa e nia hy drau licz ne go i re gu la cji wy daj no Êci be lek su fi to wych wcho dzà - cych w skład su fi tów chło dzà cych (i tym sa mym umo li wia jà re gu la cj tem pe ra tu ry w ob słu gi wa - nych przez sys tem po miesz cze niach). Za wór za pew nia po praw nà pra c su fi tu chło dzà ce - go rów nie wte dy, gdy w po zo sta łych cz Êciach in - sta la cji do cho dzi do na głych włà czeƒ bàdê wy łà - czeƒ pod łà czo nych ele men tów. W po ka za nym przy kła dzie za wór Co con QTZ za - mon to wa ny jest na po wro cie bel ki chło dzà cej. Na za si la niu bel ki mo na za sto so waç za wór od ci - na jà cy, np. za wór ku lo wy Opti bal z ofer ty Oven - trop. Po za mon to wa niu na p du i pod łà cze niu ter - mo sta tu po ko jo we go uzy sku je si mo li woêç re gu - la cji tem pe ra tu ry po miesz cze nia. Re gu la cja wy daj no Êci urzà dzeƒ ty pu fan -co il. Za wo ry re gu la cyj ne Co con QTZ umo li wia jà hy - drau licz ne zrów no wa e nie in sta la cji, w któ rej za - mon to wa no urzà dze nia ty pu fan -co il. Dzi ki wy so - kim war to Êciom au to ry te tu za wo rów in sta la cja za - pew nia do brà re gu la cj tem pe ra tu ry po miesz czeƒ rów nie w fa zie cz Êcio we go za po trze bo wa nia na ener gi (np. kie dy cz Êç po miesz czeƒ jest nie - u y wa nych). Rów nie w tym przy pad ku znaj du jà za sto so wa nie in ne ele men ty ofer ty Oven trop za - wo ry ku lo we Opti bal, na p dy na staw cze i elek - trycz ne ter mo sta ty po ko jo we. Rów no wa e nie jed no ru ro wych in sta la cji grzew czych. Po za mon to wa niu za wo rów re gu la cyj nych Co con QTZ na pio nie opa do wym w in sta la cji ogrze wa nia jed no ru ro we go uzy sku je my mo li woêç jej hy drau - licz ne go zrów no wa e nia. W po ka za nym przy kła - dzie za wór wy po sa o no w po kr tło r cz ne słu à ce do ew. od ci cia prze pły wu w obie gu. 4 Re gu la cja wy daj no Êci kon wek to rów pod po dło - go wych. Za wo ry re gu la cyj no -rów no wa à ce Co con QTZ z na p da mi na staw czy mi umo li wia jà zrów no wa e - nie i re gu la cj wy daj no Êci in sta la cji, w któ rej do ogrze wa nia po miesz czeƒ u y to kon wek to rów pod po dło go wych. Mo li woêç re gu la cji wy daj no Êci i rów no wa e nia hy drau licz ne go. 5 Re gu la cja tem pe ra tu ry po miesz czeƒ w kom bi - no wa nych in sta la cjach grzew czych i chło dzà - cych. Rów no wa e nie ele men tów grzew czych i chłod ni - czych. Prze pływ no mi nal ny na le y usta wiç przy po - mo cy po kr tła za wo ru Co con QTR/QFC. Przy ob - cià e niu cz Êcio wym po ło e nie grzy ba re gu la cyj - ne go b dzie usta la ne przez na p d na staw czy. 5 Dost pne w firmie: Pozostałe informacje znajdà Paƒstwo w Katalogu lub na stronie w grupie produktowej. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez uprzedzenia. Grupa produktowa 01/01 OVENTROP Sp. z o.o. ul. Âwierkowa 1B, Bronisze O arów Mazowiecki Telefon +48 () Telefax +48 () Internet:

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Grupy pompowe do łàczenia êródła ciepła z instalacjà. Przeglàd produkcji

Armatura Premium + Systemy Grupy pompowe do łàczenia êródła ciepła z instalacjà. Przeglàd produkcji Armatura Premium + Systemy Grupy pompowe do łàczenia êródła ciepła z instalacjà Przeglàd produkcji Armatura do kotłów Sys tem Re gu mat ofe ro wa ny przez fir m Oven trop obej mu je gru p pro duk tów umo

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne

Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Prezentacja produktu Wyró nienie Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Pro duk ty i sys te my Oven trop po ma ga jà zmniej - szyç zu y cie

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Hycocon. Dane techniczne. Na zwa: Hy co con VTZ Hy co con V Hy co con ATZ Hy co con A Hy co con ETZ Hy co con T

Hycocon. Dane techniczne. Na zwa: Hy co con VTZ Hy co con V Hy co con ATZ Hy co con A Hy co con ETZ Hy co con T Dane techniczne Na zwa: no wa sta ra Hy co con VTZ Hy co con V Hy co con ATZ Hy co con A Hy co con ETZ Hy co con T Hy co con HTZ Hy co con TM Za wór rów no wa à cy Hy co con VTZ/VPZ Tech ni ka po mia ro

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Zawory równowa àce: Hydrocontrol VFC z eliwa szarego, PN 16 Hydrocontrol VFR z bràzu, PN 16 Hydrocontrol VFN z eliwa sferoidalnego, PN 25

Zawory równowa àce: Hydrocontrol VFC z eliwa szarego, PN 16 Hydrocontrol VFR z bràzu, PN 16 Hydrocontrol VFN z eliwa sferoidalnego, PN 25 Zawory równowa àce: Hydrocontrol VFC z eliwa szarego, PN 16 Hydrocontrol VFR z bràzu, PN 16 Na zwa: no wa sta ra Hy dro con trol VFC Hy dro con trol F Hy dro con trol VFR Hy dro con trol FR Hy dro con

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Mi chał Gra bia, Grze gorz So ko łow ski, Piotr Ho łu bo wicz In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia GS1 Polska Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Śle dząc

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Za gro e nia po a ro we w cza sie prac bu dow la nych i re mon to wych

Za gro e nia po a ro we w cza sie prac bu dow la nych i re mon to wych Za gro e nia po a ro we w cza sie prac bu dow la nych i re mon to wych Piotr SMARDZ Bez pie czeƒ stwo po a ro we bu dyn ków i obiek tów bu dow la nych jest za zwy czaj roz pa try wa ne w kon tek Êcie eta

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

u j e d n o l i co ny te kst u staw y

u j e d n o l i co ny te kst u staw y CIT NOWE PRAWO 2012 u j e d n o l i co ny te kst u staw y Czwartek nr 302 (9118) 29 grudnia 2011 TOMASZ WAWER Czwartek G 2 CIT 2012 29 grudnia 2011 rp.pl/prawo Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Okre ślić cel ho dow la ny dla wła sne go sta da

Okre ślić cel ho dow la ny dla wła sne go sta da postęp hodowlany Ka mil Siat ka Ma zo wiec kie Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt Sp. z o.o. w Ło wi czu Okre ślić cel ho dow la ny dla wła sne go sta da Ho dow la to skom pli ko wa ny, dłu go trwa

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji

Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji Mi ro sław No wak, Ja cek Za jąc In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji Wy daj ność sys te mów dys try bu cji

Bardziej szczegółowo

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Magia swiatla_1-338:layout 1 19-03-09 17:04 Page 27 2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Pod pew ny mi wzgl da mi fo to gra fo wie bar dziej przy po mi na jà mu zy ków ni ma la rzy, rzeê bia rzy czy in

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz obiektach sektora beauty

Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz obiektach sektora beauty higiena pracy mgr inż. Dominika Gacka, mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1 I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E Wartownik Wartownik 3 w 1 separator powietrza zwrotnica hydrauliczna odmulnik (jako opcja z separatorem magnetycznym) 39 Wartownik Zespolony se parator po wietrza

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce

Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce Ka zi mierz Ba czew ski 1 Ja cek Ry czyń ski 2 Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce Pa li wa sil ni ko we są nie zbęd ne do pra wi dło we go funk cjo no - wa nia środ ków trans por to wych. Na

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 150 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Ewa Ku liń ska 1 Agniesz ka Do rn fel d 2 Za rzą dza nie ry zy kiem pro ce sów lo gi stycz nych - studium przypadku 3 Przed mio tem pu bli ka cji jest oce na ry - zy ka to wa rzy szą ce go re ali za cji

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Geografia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Geografia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne

Bardziej szczegółowo

Sunekos innowacyjny system

Sunekos innowacyjny system medycyna estetyczna lek. Krzysztof Kaczyński Kaczyńscy Clinic w Warszawie Sunekos innowacyjny system regeneracji macierzy pozakomórkowej skóry skuteczność i bezpieczeństwo poparte badaniami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

Omó wie nie me cha ni zmu prze ka zy wa -

Omó wie nie me cha ni zmu prze ka zy wa - Prze ka zy wa nie sy gna łów ner wo wych Nie moż na prze ce nić zna cze nia ukła du ner wo we go dla ho me osta zy or ga - ni zmu oraz je go roz wo ju i eg zy sten cji w po wią za niu ze śro do wi skiem,

Bardziej szczegółowo