Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2011"

Transkrypt

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, Poznań tel.: , fax: OKEP 613/22/2011 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2011 Szanowni Państwo, po raz 10. przekazujemy wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego, nazywając poniższe treści wraz z pozostałymi danymi na stronie internetowej OKE pierwszym raportem. W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo dane statystyczne dotyczące liczby populacji, wyników uczniów, szkół, gmin, powiatów, województw, na terenie których działa poznańska Komisja. Wyniki podane zostały w skali punktowej, procentowej, staninowej oraz poprzez współczynnik łatwości. Dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia marzeń w życiu zawodowym i osobistym Dyrektor OKE w Poznaniu Poznań, 15 czerwca 2011 roku

2 Spis treści I. RODZAJE ARKUSZY I LICZEBNOŚĆ POPULACJI... 3 II. CHARAKTERYSTYKA ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH... 5 II.1 Opis zestawu zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych... 5 II.2 Opis zestawu zadań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych... 9 II.3 Opis zestawów zadań z zakresu języków obcych nowożytnych... 1 II.3.1 Język angielski... 1 II.3.2 Język niemiecki II.3.3 Język francuski II.3. Język rosyjski II.3.5 Język hiszpański II.3.6 Język włoski III. WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO III.1 Średnie wyniki punktowe uczniów w Okręgu i województwach III.2 Wyniki w skali staninowej III.2.1 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA III.2.2 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA III.2.3 JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III Język angielski III Język niemiecki III Język francuski... 0 III.2.3. Język rosyjski... 0 III Język hiszpański... 1 III Język włoski... 1 IV. KOMUNIKAT... 2 V. Załączniki - Poziom opanowania umiejętności przez uczniów w Okręgu... 3 V.1 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA... 3 V.1.1 Współczynniki łatwości obszarów i standardów... 3 V.1.2 Współczynniki łatwości zadań... V.2. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA... 6 V.2.1 Współczynniki łatwości obszarów i standardów... 6 V.2.2 Współczynniki łatwości zadań... 8 V.3 JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY... 9 V.3.1 JĘZYK ANGIELSKI... 9 V Współczynniki łatwości obszarów i standardów... 9 V Współczynniki łatwości zadań V.3.2 JĘZYK NIEMIECKI V Współczynniki łatwości obszarów i standardów V Współczynniki łatwości zadań V.3.3 JĘZYK FRANCUSKI V Współczynniki łatwości obszarów i standardów V Współczynniki łatwości zadań V.3. JĘZYK ROSYJSKI V.3..1 Współczynniki łatwości obszarów i standardów V.3..2 Współczynniki łatwości zadań... 5 V.3.5 JĘZYK HISZPAŃSKI... 5 V Współczynniki łatwości obszarów i standardów... 5 V Współczynniki łatwości zadań V.3.6 JĘZYK WŁOSKI V Współczynniki łatwości obszarów i standardów V Współczynniki łatwości zadań

3 Przedstawione sprawozdanie dotyczy osiągnięć uczniów trzecich klas gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminów w dniach 12, 13 i 1 kwietnia 2011 r. Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej i języka obcego nowożytnego. I. RODZAJE ARKUSZY I LICZEBNOŚĆ POPULACJI W każdej części egzaminu gimnazjalnego uczniowie rozwiązywali w jednym z sześciu rodzajów arkuszy egzaminacyjnych. Tabela 1. Rodzaje zestawów egzaminacyjnych Symbol zestawu część: *humanistyczna (GH), *matematyczno -przyrodnicza (GM), *język obcy nowożytny (G*) GH Odbiorca Liczba uczniów * A język angielski, F język francuski, E język hiszpański, N język niemiecki, R język rosyjski, W język włoski Liczba uczniów (w %) ,3% GM uczeń bez dysfunkcji i z dysleksją ,2% G* ,% GH ,11% GM--112 uczeń słabo widzący 75 0,11% G* ,11% GH ,0% GM uczeń słabo widzący 26 0,0% G* ,0% GH ,01% GM uczeń niewidomy 5 0,01% G* ,01% GH ,21% GM uczeń niesłyszący / słabo słyszący 16 0,21% G* ,20% GH ,20% GM uczeń z upośledzeniem umysłowym ,21% w stopniu lekkim G* ,20% GH % GM Razem % G* % W tabeli 2., uwzględniając dane dla województw znajdujących się na terenie działania poznańskiej Komisji, przedstawiono liczebność uczniów rozwiązujących zamieszczone w poszczególnych arkuszach. 3

4 Tabela 2. Liczba uczniów rozwiązujących poszczególne arkusze, zwolnionych i nieobecnych Województwo Część egzaminu piszących egzamin (łącznie) Liczba uczniów Rodzaj arkusza A1 A A5 A6 A7 A8 Zwolnieni Laureaci Decyzją Dyrektora OKE GH lubuskie GM JON * GH wielkopolskie GM JON GH zachodniopomorskie GM JON GH Okręg GM JON * język obcy nowożytny Tabela 3. Liczba uczniów piszących arkusze w poszczególnych językach Województwo lubuskie wielkopolskie zachodniopomorskie Okręg Liczba uczniów Piszących Rodzaj arkusza (łącznie) A1 A, 5, 6 A7 A8 Laureaci GA GN GF GR GE GA GN GF GR GE GA GN GF GR GE GW GA GN GF GR GE GW Język Nieobecni

5 II. CHARAKTERYSTYKA ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH II.1 Opis zestawu zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych GH-1-112, GH--112, GH-5-112, GH Zestaw egzaminacyjny zawierał 29 zadań, wśród których było 20 zadań wielokrotnego wyboru oraz 9 zadań wymagających od ucznia samodzielnego formułowania odpowiedzi. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów. Poprzez zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych sprawdzano poziom opanowania umiejętności i wiadomości, ujętych w dwa obszary standardów wymagań egzaminacyjnych, obejmujących treści nauczania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz sztuki. Podstawę tworzenia zadań zamkniętych i zadań krótkiej odpowiedzi stanowiły różnorodne teksty kultury: fragmenty tekstów literackich, publicystycznych i informacyjnych oraz reprodukcja obrazu. W ch rozszerzonej odpowiedzi wymagano zredagowania podania oraz napisania rozprawki. Poniżej zamieszczono plan, według którego został opracowany arkusz standardowy. Tabela. Plan arkusza standardowego GH Obszar standardów I - czytanie i odbiór tekstów kultury Liczba punktów Waga Numery zadań 1, 2, 3,, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 2, 25 II - tworzenie własnego tekstu , 26, 27, 28, 29 Zestawienie form wszystkich zadań oraz sprawdzanych za ich pomocą wiadomości i umiejętności zamieszczono w kartotece (Tabela 5.), która może być przydatna do analiz przeprowadzanych w szkołach. Tabela 5. Kartoteka zestawu egzaminacyjnego z zakresu przedmiotów humanistycznych Numer Uczeń Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) I/2 interpretuje tekst z uwzględnieniem intencji nadawcy I/7 dostrzega wartości wpisane w tekst kultury I/6 dostrzega i analizuje kontekst historyczny niezbędny do interpretacji tekstu I/6 dostrzega i analizuje kontekst historyczny niezbędny do interpretacji Uczeń Nazwa sprawdzanej czynności Czytanie i odbiór tekstów kultury rozpoznaje związek między elementami opisywanej przestrzeni a podaną wartością wskazuje wartości łączące bohaterów tekstu Forma Liczba punktów wskazuje czas wydarzeń rozpoznaje właściwy ciąg chronologiczny 5

6 Numer Uczeń tekstu Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) I/ dostrzega w tekście środki wyrazu i określa ich funkcje I/6 dostrzega i analizuje kontekst historyczny niezbędny do interpretacji tekstu I/6 dostrzega i analizuje kontekst niezbędny do interpretacji tekstu I/2 interpretuje tekst z uwzględnieniem intencji nadawcy I/2 interpretuje tekst z uwzględnieniem intencji nadawcy I/6 dostrzega i analizuje kontekst niezbędny do interpretacji tekstu I/2 interpretuje tekst z uwzględnieniem intencji nadawcy I/2 interpretuje tekst z uwzględnieniem intencji nadawcy I/ dostrzega w tekście środki wyrazu i określa ich funkcje 1. I/1 czyta tekst na poziomie dosłownym I/6 dostrzega i analizuje kontekst historyczny niezbędny do interpretacji tekstu I/5 odnajduje związki przyczynowoskutkowe I/6 dostrzega i analizuje kontekst historyczny niezbędny do interpretacji tekstu I/1 czyta tekst na poziomie przenośnym 19. I/3 wyszukuje informacje w tekście 20. I/3 wyszukuje informacje w tekście I/6 dostrzega kontekst niezbędny do interpretacji tekstu II/5 formułuje argumenty uzasadniające podane stanowisko 23. I/3 wyszukuje informacje w tekście 2. I/2 interpretuje tekst z uwzględnieniem intencji nadawcy Uczeń Nazwa sprawdzanej czynności wskazuje środek stylistyczny zastosowany w tekście w określonym celu Forma Liczba punktów ) 1 rozpoznaje znany tekst ikonograficzny wskazuje autora podanego tekstu odczytuje intencje autora tekstu odczytuje intencje autora tekstu wskazuje szereg wyrazów o znaczeniu bliskoznacznym wyjaśnia wyrażenie użyte w tekście odczytuje intencje autora tekstu rozpoznaje miarę rytmiczną mazura wskazuje różnice między tekstem współczesnym a tekstem pierwotnym rozpoznaje postaci historyczne spełniające warunki wskazane w poleceniu dostrzega zależności między wydarzeniami historycznymi i ich konsekwencjami rozpoznaje miejsca podanego wydarzenia rozpoznaje symboliczne znaczenie określonego elementu architektonicznego wskazuje analogię między wydarzeniami historycznymi wskazuje wspólny element artykułów hasłowych definiuje pojęcie KO 2) 1 Tworzenie własnego tekstu uzasadnia trafność opinii KO 3 Czytanie i odbiór tekstów kultury wskazuje czynniki wymienione przez autora wypowiedzi wskazuje różnice w rozumieniu patriotyzmu przez autorów KO 1 KO 1 6

7 Numer Uczeń Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) 25. I/3 wyszukuje informacje w tekście Nazwa sprawdzanej czynności Uczeń wypowiedzi definiuje pojęcie wyszukuje cechy wspólne wskazanych wypowiedzi Forma Liczba punktów KO II/5 formułuje argumenty uzasadniające podane stanowisko II/7 dokonuje celowych operacji na tekście II/3 tworzy tekst o charakterze perswazyjnym, dostosowany do sytuacji komunikacyjnej II/1 buduje wypowiedź poprawną pod względem stylistycznym Tworzenie własnego tekstu formułuje argumenty KO 1 dokonuje przekształcenia zdania pojedynczego w zdanie złożone pisze podanie: formułuje i uzasadnia swoją prośbę, celowo dobierając informacje; zachowuje formalne wyróżniki podania (miejscowość i datę, nadawcę, adresata, podpis) pisze poprawnie pod względem językowym i stylistycznym przestrzega zasad ortografii i interpunkcji KO 1 KO 3 KO 2 KO II/ tworzy tekst na zadany temat II/1 buduje wypowiedź poprawną pod względem językowym i stylistycznym pisze rozprawkę: formułuje tezę adekwatną do tematu, przywołuje przykłady z literatury, historii i z własnych obserwacji, wykorzystuje je do zilustrowania swojej wypowiedzi przestrzega graficznej segmentacji tekstu pisze poprawnie pod względem językowym i stylistycznym przestrzega zasad ortografii i interpunkcji RO 3) 5 RO 1 RO RO 3 1) WW zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru, w którym należy wskazać jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych do wyboru 2) KO zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi 3) RO zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi Przedstawione w kartotece (Tabela 5.) umiejętności i czynności, w celu określenia poziomu osiągnięć, ujęto w obszary standardów egzaminacyjnych, z uwzględnieniem maksymalnej liczby punktów oraz ich wagi procentowej (Tabela 6. i 7.). 7

8 Tabela 6. Obszar I - czytanie i odbiór tekstów kultury Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery Punkty zadań Odczytywanie tekstów na poziomie dosłownym (d) 2: i przenośnym (p) I/1 (d) czytanie tekstów kultury na poziomie dosłownym 1 1 (p) czytanie tekstów kultury na poziomie symbolicznym 18 1 Interpretowanie tekstów kultury 7: z uwzględnieniem intencji nadawcy interpretowanie tekstu z uwzględnieniem intencji nadawcy Wyszukiwanie informacji w tekście wyszukiwanie informacji w tekście I/2 I/3 1, 8, 9, 11, 12, 2 19, 20, 23, 25 Dostrzeganie w odczytywanych tekstach środków 2: wyrazu i określanie ich funkcji I/ dostrzeganie w tekście środków wyrazu i określanie ich 5, 13 2 funkcji Odnajdywanie i interpretowanie związków przyczynowo - skutkowych I/5 1: odnajdywanie związków przyczynowo-skutkowych 16 1 Dostrzeganie kontekstów: 8: dostrzeganie kontekstów niezbędnych do interpretacji I/6 3,, 6, 7, 10, 8 tekstów kultury 15, 17, 21 Dostrzeganie wartości wpisanych w tekst kultury I/7 Tabela 7. Obszar II - tworzenie własnego tekstu Nazwa sprawdzanej umiejętności Tworzenie tekstu poprawnego pod względem językowym i stylistycznym w określonej formie budowanie wypowiedzi poprawnej pod względem językowym i stylistycznym budowanie wypowiedzi poprawnej pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym Standard II/1 7 : Numery zadań 28.2, , 29. Tworzenie własnego tekstu o charakterze perswazyjnym, dostosowanego do sytuacji komunikacyjnej II/ Tworzenie tekstu na zadany temat 6: z zachowaniem zasad organizacji tekstu II/ tworzenie tekstu na zadany temat stosowanie zasad organizacji tekstu Formułowanie argumentów uzasadniających własne stanowisko II/5 22, 26 Dokonywanie celowych operacji na tekście: przekształcanie tekstu II/7 2: przekształcanie stylistyczne 27 2 Punkty 10: Waga 25 50% Waga 25 50% 8

9 II.2 Opis zestawu zadań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych GM-1-112, GM--112, GM-5-112, GM Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych składał się z 36 zadań, w tym 25 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów. Poprzez sprawdzano stopień opanowania umiejętności i wiadomości, ujętych w cztery obszary standardów z następujących przedmiotów: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii. Tabela 8. Przyporządkowanie zadań do obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych oraz punktacja za poszczególne obszary Obszar standardów I umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu Liczba punktów Waga (w %) II wyszukiwanie i stosowanie informacji 12 2 III wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych IV stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów Numery zadań 1, 2, 3, 6, 10, 1, 17, 18, 19, 20, 25, 29 (2 p.), 3 (2 p.) 7, 8, 13, 22, 2, 26 (2 p.), 27 (1 p.), 28 (2 p.), 32 (2 p.), 9, 11, 12, 15, 21, 23, 31 (3 p.), 33 (3 p.), 36 (2 p.) 5, 16, 30 (2 p.), 35 ( p.) Zestawienie form wszystkich zadań oraz sprawdzanych za ich pomocą wiadomości i umiejętności zamieszczono w kartotece, która może być przydatna do analiz przeprowadzanych w szkołach. Tabela 9. Kartoteka zestawu egzaminacyjnego z zakresu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych GM-1(, 5, 6)-112 Nr zad Nazwa sprawdzanej umiejętności (numer obszaru i standardu) Nazwa sprawdzanej czynności Forma Uczeń Uczeń I/2 wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych I/2 wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych I/2 wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych oblicza liczbę na podstawie jej procentu oblicza procent danej liczby wyrażonej w procentach oblicza, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba Liczba punktów ) 1 9

10 Nr zad. Nazwa sprawdzanej umiejętności (numer obszaru i standardu) Nazwa sprawdzanej czynności Forma Uczeń Uczeń Liczba punktów. III/2 posługuje się językiem symboli wskazuje wyrażenie odpowiadające i wyrażeń algebraicznych treści 5. IV/1 stosuje techniki twórczego wnioskuje na podstawie warunków rozwiązywania problemów 6. I/2 wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych oblicza średnią arytmetyczną liczb 7. II/2 operuje informacją przetwarza informacje z mapy 8. II/2 operuje informacją interpretuje informacje na podstawie mapy III/1 wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów I/2 wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych III/1 wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów III/1 wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów wskazuje konsekwencję ruchu obiegowego Ziemi oblicza czas obrotu Ziemi wokół własnej osi o podany kąt wskazuje miejsce występowania zjawiska przyrodniczego wykorzystuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego do objaśnienia zjawiska 13. II/2 operuje informacją przetwarza informacje ze schematu 1. I/1 stosuje terminy i pojęcia określa kierunek przepływu krwi matematyczno-przyrodnicze w aorcie 15. III/1 wskazuje prawidłowości wskazuje, w jakim celu wykonuje w procesach, w funkcjonowaniu się badanie EKG układów i systemów 16. IV/2 analizuje sytuację problemową określa problem badawczy 17. I/1 stosuje terminy i pojęcia wskazuje różnicę w budowie komórek matematyczno-przyrodnicze bakterii i organizmów jądrowych 18. I/2 wykonuje obliczenia w różnych oblicza masę cząsteczkową związku sytuacjach praktycznych chemicznego 19. I/2 wykonuje obliczenia w różnych oblicza stosunek masowy sytuacjach praktycznych pierwiastków w związku chemicznym 20. nazywa proces rozpadu kwasów, I/1 stosuje terminy i pojęcia zasad i soli na jony pod wpływem matematyczno-przyrodnicze wody 21. III/2 posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych 22. II/2 operuje informacją 23. III/1 wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów ustala liczbę jonów w roztworach kwasów interpretuje informacje z tekstu i tabeli określa odczyn roztworu 2. II/1 odczytuje informacje wskazuje figurę, która ma jedną oś symetrii 25. I/3 posługuje się własnościami figur oblicza pole figury płaskiej 26. II/2 operuje informacją nazywa procesy w obiegu węgla w przyrodzie KO 2) 2 10

11 Nr zad. Nazwa sprawdzanej umiejętności (numer obszaru i standardu) Nazwa sprawdzanej czynności Forma Uczeń Uczeń 27. II/2 operuje informacją 28. II/2 operuje informacją I/2 wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych IV/ tworzy i realizuje plan rozwiązania III/ stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśnienia zjawisk przyrodniczych 32. II/2 operuje informacją III/1 wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów I/1 stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze IV/ tworzy i realizuje plan rozwiązania IV/5 opracowuje wyniki III/2 posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych wskazuje odpowiednie grupy organizmów ustala wysokość rachunku telefonicznego oblicza kwotę rachunku dla określonej liczby połączeń w taryfach C i D oraz wskazuje taryfę korzystniejszą wyznacza optymalne warunki korzystania z taryfy A w porównaniu z taryfą B wskazuje zależności między działalnością człowieka a przyrodniczymi uwarunkowaniami tej działalności operuje informacją, w tym: uzupełnia schemat obwodu elektrycznego podaje wielkości fizyczne mierzone odpowiednimi przyrządami wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk Liczba punktów KO 1 KO 2 KO 2 KO 2 KO 3 L 3) L 3 podaje nazwy wielkości fizycznych i ich jednostki w układzie SI KO 2 rozwiązuje zadanie opisujące sytuację problemową, w tym: stosuje wzór na obliczanie objętości walca 1 stosuje wzór na obliczanie objętości RO ) kuli 1 ustala sposób obliczenia liczby koralików 1 wykonuje obliczenia 1 stosuje język symboli, w tym: 2 podaje nazwy produktów reakcji chemicznej KO 1 zapisuje równanie reakcji chemicznej 1 1) WW zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru, w którym należy wskazać jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych do wyboru 2) KO zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi 3) L zadanie z luką ) RO zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi W celu określenia poziomu osiągnięć, umiejętności i czynności uporządkowane w powyższej kartotece według zadań, zostały ujęte w poszczególne obszary standardów wymagań egzaminacyjnych, z uwzględnieniem maksymalnej liczby punktów oraz ich wagi procentowej (tabele od 10. do 13.). 11

12 Tabela 10. Obszar I - umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Zadanie Punkty Waga Stosowanie terminów i pojęć matematycznoprzyrodniczych: 5: Określanie kierunku przepływu krwi w aorcie 1. 1 wskazywanie różnicy w budowie komórek bakterii i organizmów jądrowych I/ nazywanie procesu rozpadu kwasów, zasad i soli na jony pod wpływem wody podanie nazw wielkości fizycznych i ich jednostki w układzie SI 3. 2 Wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych: 9: obliczanie liczby na podstawie jej procentu 1. 1 obliczanie średniej arytmetycznej liczb 6. 1 I/2 obliczanie czasu obrotu Ziemi wokół własnej osi o podany kąt obliczanie procentu danej liczby wyrażonej w procentach 2. 1 obliczanie, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba % obliczanie masy cząsteczkowej związku chemicznego obliczanie stosunku masowego pierwiastków w związku chemicznym obliczanie kwoty rachunku dla określonej liczby połączeń w taryfach C i D oraz wskazywanie korzystniejszej taryfy Posługiwanie się własnościami figur: 1: I/3 obliczanie pola powierzchni figury płaskiej Tabela 11. Obszar II - wyszukiwanie i stosowanie informacji Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Zadanie Punkty Waga Odczytywanie informacji: 1: II/1 wskazywanie figury, która ma jedną oś symetrii 2. 1 Operowanie informacją: 11: przetwarzanie informacji z mapy 7. 1 interpretowanie informacji na podstawie mapy 8. 1 przetwarzanie informacji ze schematu interpretowanie informacji z tekstu i tabeli nazywanie procesów w obiegu węgla w przyrodzie II/ wskazywanie odpowiednich grup organizmów ustalanie wysokości rachunku telefonicznego uzupełnianie schematu obwodu elektrycznego i podawanie wielkości fizycznych mierzonych odpowiednimi przyrządami % 12

13 Tabela 12. Obszar III - wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Zadanie Punkty Waga Wskazywanie warunków występowania prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów, wykorzystywanie zasad 8: i praw do objaśniania zjawisk: wskazywanie konsekwencji ruchu obiegowego Ziemi 9 1 wskazywanie miejsca występowania zjawiska 11 1 przyrodniczego wykorzystanie zasady zachowania ładunku III/ elektrycznego do objaśnienia zjawiska wskazanie, w jakim celu wykonuje się badanie USG 15 1 określenie odczynu roztworu 23 1 wykorzystywanie zasad i praw do objaśniania zjawisk 33 3 Zapisywanie związków i procesów za pomocą równań, posługiwanie się językiem symboli : i wyrażeń algebraicznych: III/2 wskazywanie wyrażenia odpowiadającego treści 1 ustalenie liczby jonów w roztworach kwasów 21 1 Podanie nazwy produktów reakcji chemicznej, zapisanie równania reakcji chemicznej 36 2 Stosowanie zintegrowanej wiedzy do objaśniania zjawisk przyrodniczych: 3: wskazywanie zależności między działalnością III/ człowieka a przyrodniczymi uwarunkowaniami tej działalności % Tabela 13. Obszar IV - stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Zadanie Punkty Waga Stosowanie techniki twórczego rozwiązywania problemów: IV/1 1: wnioskowanie na podstawie warunków 5. 1 Analizowanie sytuacji problemowej 1: IV/2 określanie problemu badawczego Stosowanie zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów 5: wyznaczanie optymalnych warunków korzystania z taryfy A w porównaniu z taryfą B IV/ rozwiązywanie opisującego sytuację problemową 35.1,2,3 3 Opracowanie wyników: 1: IV/5 wykonywanie obliczeń % 13

14 II.3 Opis zestawów zadań z zakresu języków obcych nowożytnych II.3.1 Język angielski GA Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z trzynastu zadań zamkniętych, w tym pięciu zadań na dobieranie, jednego prawda fałsz i siedmiu zadań wielokrotnego wyboru. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów. Poprzez sprawdzano stopień opanowania umiejętności i wiadomości, ujętych w trzy obszary standardów. Tabela 1. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych Obszar standardów Liczba punktów Waga (%) Numery zadań I odbiór tekstu słuchanego , 2, 3 II odbiór tekstu czytanego , 10, 11, 12, 13 III reagowanie językowe 20 0, 5, 6, 7, 8 Przedstawiona poniżej kartoteka zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka angielskiego (Tabela 15.) i rozpisanie jej na obszary standardów wymagań egzaminacyjnych, z uwzględnieniem liczby punktów i ich wagi procentowej (Tabele 16., 17., 18.), pozwalają określić poziom osiągnięć uczniów. Tabela 15. Kartoteka zestawu egzaminacyjnego z języka angielskiego GA-1(, 5, 6)-112 Numer Numer obszaru i standardu oraz nazwa sprawdzanej umiejętności Uczeń: I/1 określa główną myśl tekstu I/2 określa kontekst sytuacyjny I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje III/1 właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy III/1 właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy III/3 przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym III/2 rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji III/3 przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym Forma Liczba punktów do uzyskania ) PF 2) 3 D 3) 3 WW D WW WW WW 1

15 9. II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje II/ określa intencję nadawcy tekstu II/5 określa kontekst sytuacyjny WW 10. II/2 określa główną myśl poszczególnych części tekstu D 11. II/6 rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu D II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje II/5 określa kontekst sytuacyjny D WW 5 1) WW zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru, w którym należy wskazać jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych do wyboru 2) PF zadanie typu prawda - fałsz 3) D zadanie na dobieranie Tabela 16. Obszar I odbiór tekstu słuchanego Punkty za: Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań umiejętność obszar Waga określanie głównej myśli tekstu I/ określanie kontekstu sytuacyjnego I/ stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji I/ % Tabela 17. Obszar II odbiór tekstu czytanego Nazwa sprawdzanej umiejętności określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu Standard II/2 Numery zadań Punkty za: stwierdzenie, czy tekst zawiera określone umiejętność obszar Waga 20 0% 15

16 informacje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji II/ określanie intencji nadawcy tekstu II/ określanie kontekstu sytuacyjnego rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu II/5 II/ Tabela 18. Obszar III reagowanie językowe Punkty za: Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań umiejętność obszar Waga właściwe reagowanie językowe w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy rozpoznawanie i poprawne stosowanie struktur leksykalno gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji przetwarzanie treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawionej w materiale ikonograficznym i wyrażenie ich w języku obcym III/1 III/2 III/ % 16

17 II.3.2 Język niemiecki GN Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka niemieckiego składał się z trzynastu zadań zamkniętych, w tym pięciu zadań na dobieranie, jednego prawda fałsz i siedmiu zadań wielokrotnego wyboru. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów. Poprzez sprawdzano stopień opanowania umiejętności i wiadomości, ujętych w trzy obszary standardów. Tabela 19. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych Obszar standardów Liczba punktów Waga (%) Numery zadań I odbiór tekstu słuchanego , 2, 3 II odbiór tekstu czytanego , 10, 11, 12, 13 III reagowanie językowe 20 0, 5, 6, 7, 8 Przedstawiona poniżej kartoteka zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka niemieckiego (Tabela 20.) i rozpisanie jej na obszary i standardy, z uwzględnieniem liczby punktów i ich wagi procentowej (Tabele 21., 22., 23.), pozwalają określić poziom osiągnięć. Tabela 20. Kartoteka zestawu egzaminacyjnego z języka niemieckiego GN-1(, 5, 6)-112 Numer Numer obszaru i standardu oraz nazwa sprawdzanej umiejętności Uczeń: I/1 określa główną myśl tekstu I/2 określa kontekst sytuacyjny I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; III/1 właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy III/1 właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy III/3 przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym III/2 rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji III/3 przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; II/ określa intencję nadawcy tekstu II/5 określa kontekst sytuacyjny Forma Liczba punktów do uzyskania ) PF 2) 3 D 3) 3 WW D WW WW WW WW 17

18 10. II/2 określa główną myśl poszczególnych części tekstu D II/6 rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; II/1 określa główną myśl tekstu II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; D 3 D WW 5 1) WW zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru, w którym należy wskazać jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych do wyboru 2) PF zadanie typu prawda - fałsz 3) D zadanie na dobieranie Tabela 21. Obszar I odbiór tekstu słuchanego Punkty za: Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań umiejętność obszar Waga określanie głównej myśli tekstu I/ określanie kontekstu sytuacyjnego I/ stwierdzanie, czy tekst zawiera określone 2.1 informacje; I/ wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji Tabela 22. Obszar II odbiór tekstu czytanego Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań 8 Punkty za: umiejętność 10 20% obszar Waga określanie głównej myśli tekstu II/ określanie głównej myśli poszczególnych części 10.2 II/2 tekstu stwierdzanie, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji II/ określanie intencji nadawcy tekstu II/ 9. 1 określanie kontekstu sytuacyjnego II/ rozpoznawanie związków między poszczególnymi II/ % 18

19 częściami tekstu Tabela 23. Obszar III reagowanie językowe Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań Punkty za: umiejętność obszar Waga właściwie reagowanie językowe w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy rozpoznawanie i poprawne stosowanie struktur leksykalno gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji przetwarzanie treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawionych w materiale ikonograficznym i wyrażanie ich w języku obcym III/1 III/2 III/ % 19

20 II.3.3 Język francuski GF Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka francuskiego składał się z trzynastu zadań zamkniętych, w tym sześciu zadań na dobieranie, jednego prawda fałsz i sześciu zadań wielokrotnego wyboru. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów. Poprzez sprawdzano stopień opanowania umiejętności i wiadomości, ujętych w trzy obszary standardów. Tabela 2. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych Obszar standardów Liczba punktów Waga (%) Numery zadań I odbiór tekstu słuchanego , 2, 3 II odbiór tekstu czytanego , 10, 11, 12, 13 III reagowanie językowe 20 0, 5, 6, 7, 8 Przedstawiona poniżej kartoteka zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka francuskiego (Tabela 25.) i rozpisanie jej na obszary i standardy, z uwzględnieniem liczby punktów i ich wagi procentowej (Tabele 26., 27., 28.), pozwalają określić poziom osiągnięć. Tabela 25. Kartoteka zestawu egzaminacyjnego z języka francuskiego GF-1(, 5, 6)-112 Numer Numer obszaru i standardu oraz nazwa sprawdzanej umiejętności Uczeń: I/1 określa główną myśl tekstu I/2 określa kontekst sytuacyjny I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; III/1 właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy III/1 właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy III/3 przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym III/2 rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji III/3 przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; II/ określa intencję nadawcy tekstu II/5 określa kontekst sytuacyjny Forma Liczba punktów do uzyskania D 1) PF 2) 3 D 3 WW 3) D WW WW WW WW 10. II/2 określa główną myśl poszczególnych części tekstu D 20

21 II/6 rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; II/1 określa główną myśl tekstu II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; D 3 D WW 5 1) D zadanie na dobieranie 2) PF zadanie typu prawda - fałsz 3) WW zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru, w którym należy wskazać jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych do wyboru Tabela 26. Obszar I odbiór tekstu słuchanego Punkty za: Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań umiejętność obszar Waga określanie głównej myśli tekstu I/ określanie kontekstu sytuacyjnego I/ stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji Tabela 27. Obszar II odbiór tekstu czytanego I/ Punkty za: 10 20% Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań umiejętność obszar Waga określanie głównej myśli tekstu II/ określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji II/2 II/ % 21

22 określanie intencji nadawcy tekstu II/ 9. 1 określanie kontekstu sytuacyjnego II/ rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu II/ Tabela 28. Obszar III reagowanie językowe Punkty za: Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań umiejętność obszar Waga właściwe reagowanie językowe w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy rozpoznawanie i poprawne stosowanie struktur leksykalno gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji przetwarzanie treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawionej w materiale ikonograficznym i wyrażenie ich w języku obcym III/1 III/2 III/ % 22

23 II.3. Język rosyjski GR Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka rosyjskiego składał się z trzynastu zadań zamkniętych, w tym sześciu zadań na dobieranie, jednego prawda fałsz i sześciu zadań wielokrotnego wyboru. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów. Poprzez sprawdzano stopień opanowania umiejętności i wiadomości, ujętych w trzy obszary standardów. Tabela 29. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych Obszar standardów Liczba punktów Waga (%) Numery zadań I odbiór tekstu słuchanego , 2, 3 II odbiór tekstu czytanego , 10, 11, 12, 13 III reagowanie językowe 20 0, 5, 6, 7, 8 Przedstawiona poniżej kartoteka zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka rosyjskiego (Tabela 30.) i rozpisanie jej na obszary i standardy, z uwzględnieniem liczby punktów i ich wagi procentowej (Tabele 31., 32., 33.), pozwalają określić poziom osiągnięć. Tabela 30. Kartoteka zestawu egzaminacyjnego z języka rosyjskiego GR-1(, 5, 6)-112 Numer Numer obszaru i standardu oraz nazwa sprawdzanej umiejętności Uczeń: I/1 określa główną myśl tekstu I/2 określa kontekst sytuacyjny I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; III/1 właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy III/1 właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy III/3 przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym III/2 rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji III/3 przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; II/ określa intencję nadawcy tekstu II/5 określa kontekst sytuacyjny Forma Liczba punktów do uzyskania D 1) PF 2) 3 D 3 WW 3) D WW WW WW WW 10. II/2 określa główną myśl poszczególnych części tekstu D 23

24 II/6 rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; II/1 określa główną myśl tekstu II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; D 3 D WW 5 1) D zadanie na dobieranie 2) PF zadanie typu prawda - fałsz 3) WW zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru, w którym należy wskazać jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych do wyboru Tabela 31. Obszar I odbiór tekstu słuchanego Punkty za: Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań umiejętność obszar Waga określanie głównej myśli tekstu I/ określanie kontekstu sytuacyjnego I/ stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji I/ % Tabela 32. Obszar II odbiór tekstu czytanego Punkty za: Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań umiejętność obszar Waga określanie głównej myśli tekstu II/ określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji II/2 II/ % 2

25 określanie intencji nadawcy tekstu II/ 9. 1 określanie kontekstu sytuacyjnego II/ rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu II/ Tabela 33. Obszar III reagowanie językowe Punkty za: Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań umiejętność obszar Waga właściwe reagowanie językowe w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy rozpoznawanie i poprawne stosowanie struktur leksykalno gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji przetwarzanie treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawionej w materiale ikonograficznym i wyrażenie ich w języku obcym III/1 III/2 III/ % 25

26 II.3.5 Język hiszpański GE Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka hiszpańskiego składał się z trzynastu zadań zamkniętych, w tym sześciu zadań na dobieranie, jednego prawda fałsz i sześciu zadań wielokrotnego wyboru. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów. Poprzez sprawdzano stopień opanowania umiejętności i wiadomości, ujętych w trzy obszary standardów. Tabela 3. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych Obszar standardów Liczba punktów Waga (%) Numery zadań I odbiór tekstu słuchanego , 2, 3 II odbiór tekstu czytanego , 10, 11, 12, 13 III reagowanie językowe 20 0, 5, 6, 7, 8 Przedstawiona poniżej kartoteka zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka hiszpańskiego (Tabela 35.) i rozpisanie jej na obszary i standardy, z uwzględnieniem liczby punktów i ich wagi procentowej (Tabele 36., 37., 38.), pozwalają określić poziom osiągnięć. Tabela 35. Kartoteka zestawu egzaminacyjnego z języka hiszpańskiego GE-1(, 5, 6)-112 Numer Numer obszaru i standardu oraz nazwa sprawdzanej umiejętności Uczeń: I/1 określa główną myśl tekstu I/2 określa kontekst sytuacyjny I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; III/1 właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy III/1 właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy III/3 przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym III/2 rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji III/3 przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; II/ określa intencję nadawcy tekstu II/5 określa kontekst sytuacyjny Forma Liczba punktów do uzyskania D 1) PF 2) 3 D 3 WW 3) D WW WW WW WW 26

27 10. II/2 określa główną myśl poszczególnych części tekstu D II/6 rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; II/1 określa główną myśl tekstu II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; D 3 D WW 5 1) D zadanie na dobieranie 2) PF zadanie typu prawda - fałsz 3) WW zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru, w którym należy wskazać jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych do wyboru Tabela 36. Obszar I odbiór tekstu słuchanego Punkty za: Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań umiejętność obszar Waga określanie głównej myśli tekstu I/ określanie kontekstu sytuacyjnego I/ stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji I/ % Tabela 37. Obszar II odbiór tekstu czytanego Punkty za: Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań umiejętność obszar Waga określanie głównej myśli tekstu II/ określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji II/2 II/ % 27

28 określanie intencji nadawcy tekstu II/ określanie kontekstu sytuacyjnego II/ rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu II/ Tabela 38. Obszar III reagowanie językowe Punkty za: Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań umiejętność obszar Waga właściwe reagowanie językowe w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy rozpoznawanie i poprawne stosowanie struktur leksykalno gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji przetwarzanie treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawionej w materiale ikonograficznym i wyrażenie ich w języku obcym III/1 III/2 III/ % 28

29 II.3.6 Język włoski GW Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka włoskiego składał się z trzynastu zadań zamkniętych, w tym pięciu zadań na dobieranie, jednego prawda fałsz i siedmiu zadań wielokrotnego wyboru. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów. Poprzez sprawdzano stopień opanowania umiejętności i wiadomości, ujętych w trzy obszary standardów. Tabela 39. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych Obszar standardów Liczba punktów Waga (%) Numery zadań I odbiór tekstu słuchanego , 2, 3 II odbiór tekstu czytanego , 10, 11, 12, 13 III reagowanie językowe 20 0, 5, 6, 7, 8 Przedstawiona poniżej kartoteka zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka włoskiego (Tabela 0.) i rozpisanie jej na obszary i standardy, z uwzględnieniem liczby punktów i ich wagi procentowej (Tabele 1., 2., 3.), pozwalają określić poziom osiągnięć. Tabela 0. Kartoteka zestawu egzaminacyjnego z języka włoskiego GW-1(, 5, 6)-112 Numer Numer obszaru i standardu oraz nazwa sprawdzanej umiejętności Uczeń: I/1 określa główną myśl tekstu I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; I/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; III/1 właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy III/1 właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy III/3 przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym III/2 rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji III/3 przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; II/ określa intencję nadawcy tekstu II/5 określa kontekst sytuacyjny Forma Liczba punktów do uzyskania ) PF 2) 3 D 3) 3 WW D WW WW WW WW 10. II/2 określa główną myśl poszczególnych części tekstu D 29

30 II/6 rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; II/1 określa główną myśl tekstu II/3 stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; D 3 D WW 5 1) WW zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru, w którym należy wskazać jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych do wyboru 2) PF zadanie typu prawda - fałsz 3) D zadanie na dobieranie Tabela 1. Obszar I odbiór tekstu słuchanego Punkty za: Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań umiejętność obszar Waga określanie głównej myśli tekstu I/ stwierdzanie, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji I/ % Tabela 2. Obszar II odbiór tekstu czytanego Punkty za: Nazwa sprawdzanej umiejętności Standard Numery zadań umiejętność obszar Waga określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukiwanie lub selekcjonowanie informacji II/2 II/ % 30

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM

Bardziej szczegółowo

A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1.

A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1. GM Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1. Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2011 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2011 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Raport z egzaminu gimnazjalnego 2 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr w Wodzisławiu Śląskim 5 4 3 województwo 2 humanist. mat. - przyr. j. angielski Diagram przedstawia porównanie wyników średnich

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2010

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2010 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61 655 Poznań tel.: 061 854 01 60, fax: 061 852 14 41 www.oke.poznan.pl OKEP 4613/30/2010 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2010 Szanowni

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH. Zakres przedmiotów humanistycznych

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH. Zakres przedmiotów humanistycznych STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Zakres przedmiotów humanistycznych I. CZYTANIE I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY 1) czyta teksty kultury ( w tym źródła historyczne ) rozumiane jako wszelkie wytwory kultury materialnej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 06 854 0 60, fax: 06 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453 /9/ 20 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 20 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych.

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. A. Arkusz standardowy GH-A, B, C oraz arkusze przystosowane: GH-A4, GH-A5, GH-A6. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, skonstruowany wokół tematu

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010: Częśd matematyczno-przyrodnicza Częśd humanistyczna Częśd

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2010

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2010 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa, 61 655 Poznań tel.: 061 854 01 60, fax: 061 85 14 41 www.oke.poznan.pl OKEP 4513 /1/ 010 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 010 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Moda ma swoją historię

Kartoteka testu Moda ma swoją historię Kartoteka testu Moda ma swoją historię Nr zad....... 7. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Czytanie i odbiór tek- Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń odczytuje teksty na poziomie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Moda ma swoją historię

Kartoteka testu Moda ma swoją historię Kartoteka testu Moda ma swoją historię Nr zad....... 7. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń odczytuje teksty na poziomie dosłownym. w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wstęp Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 z części humanistycznej,

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2012

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2012 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 6 854 0 60, fax: 6 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453/2/202 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 202 Szanowni Państwo, dziękując

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 3 lipca 2003 r. Wstęp Celem egzaminu gimnazjalnego jest: sprawdzenie opanowania

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2010 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2010 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Raport z egzaminu gimnazjalnego 2 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr w Wodzisławiu Śląskim 5 4 3 województwo 2 humanist. mat. - przyr. j. angielski Diagram przedstawia porównanie wyników średnich

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół Rejon Liczba uczniów Zielona Góra L W Z Okręg Kraj łącznie 8 281 14 736 50 181 23 532 88 449 539 408 Arkusz A1(4,5,6) 8 108 14 393 49 022 22 962 86 377

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2013

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2013 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61 655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl OKEP 4513/11/2013 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ul. Gronowa Poznań tel tel./fax

ul. Gronowa Poznań tel tel./fax ul. Gronowa 22 61-655 Poznań tel. 061 852 13 07 tel./fax 061 852 14 41 e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl www.oke.poznan.pl WYKORZYSTANIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W CELU DOSKONALENIA PROCESU DYDAKTYCZNEGO PLAN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2009 Spis treści I. W p r o w a d z e n i e... 4 I I. S p r a w d z i a n... 5 2.1. Wyniki uczniów artystycznych

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana

Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana GIMNAZJUM NR 4 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana Materiał opracował zespół w składzie: 1. Dorota Baron 2. Joanna

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2011 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2006

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2006 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 006 SPIS TREŚCI I. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2014

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 6 854 0 60, fax: 6 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453/22/204 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 204 Szanowni Państwo, dziękując

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2009 roku przystąpiło ogółem 462 481 uczniów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 1 roku OKE Łódź, styczeń 1 I. Populacja zdających Egzamin gimnazjalny w styczniu 1 roku przeprowadzono w sześciu gimnazjach dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2013 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2012 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie

Bardziej szczegółowo

Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Chojnicach

Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Chojnicach Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Chojnicach Opis zestawu egzaminacyjnego Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2006

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2006 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61 655 Poznań tel.: 061 854 01 60, fax: 061 852 14 41 www.oke.poznan.pl Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2006 Szanowni Państwo, pięć lat

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej

RAPORT SPRAWDZIAN Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej SPRAWDZIAN 2014 RAPORT Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2012 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 4

I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 4 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU 2009 SPIS TREŚCI I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2013

Analiza wyników sprawdzianu 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W TYCHACH Analiza wyników sprawdzianu 2013 W Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi SPRAWDZIAN 2013 średnie wyniki

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu W kręgu muzyki GH-A1(A4)

Kartoteka testu W kręgu muzyki GH-A1(A4) Kartoteka testu W kręgu muzyki GH-A(A) Nr zad....... 7. 8. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń przenośnym. wyszukuje informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2011 SPIS TREŚCI I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 OKEP 4713/63/2009 Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 Być siewcą dobra, piękna i wiedzy to sztuka, nie zapomnieć o podlewaniu to prawdziwa wielkość Przekazując Państwu wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2013 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 4

I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 4 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU 2008 SPIS TREŚCI I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Sporządziła Kamila Chodak Góralice, październik 2015 Analiza wyników z języka niemieckiego- poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 Opis arkuszy egzaminacyjnych...

Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 Opis arkuszy egzaminacyjnych... Spis treści 1. Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych... 3 2.1. Kartoteka arkusza egzaminacyjnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 4

I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 4 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU 2007 SPIS TREŚCI I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

Język polski Tekst I. Informacje dla nauczyciela

Język polski Tekst I. Informacje dla nauczyciela Język polski Tekst nformacje dla nauczyciela umiejętności ( z numerem lość 1. 1. czyta tekst kultury na poziomie dosłownym 2. 2. interpretuje tekst kultury, uwzględniając intencje nadawcy 3. 6. dostrzega

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005 Wstępne i egzaminu maturalnego 2005 Przedstawiamy Państwu ogólne informacje na temat pierwszego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2005 roku. W poniżej zamieszczonych zestawieniach

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2015

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl OKEP 4513/16/2015 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2015 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (dane podstawowe ilościowe) Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 23 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 20 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 16/17 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 19 czerwca 17 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA SPRAWDZIANIE W ROKU 2006 SPIS TREŚCI. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w roku szkolnym 2008/2009

Raport z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w roku szkolnym 2008/2009 Raport z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w roku szkolnym 2008/2009 Opracowały: Edyta Karaś Monika Bator 1 Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej Informacje ogólne Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie określa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w kwietniu 2006 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w kwietniu 2006 roku WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w kwietniu 2006 roku OKE Łódź, czerwiec 2006 I. Populacja zdających Arkusz standardowy w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2007 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Obudowa dydaktyczna arkusza egzaminacyjnego (A1)

Obudowa dydaktyczna arkusza egzaminacyjnego (A1) PÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY W CZĘŚCI MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEJ Obudowa dydaktyczna arkusza egzaminacyjnego (A1) OKE Kraków, 7 grudnia 2005 30 OPIS ARKUSZA GM A1-XII/05 Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku Pierwsza sesja egzaminu gimnazjalnego w 2014 r., przeznaczona dla słuchaczy szkół dla dorosłych, odbyła się 14, 15, i 16 stycznia 2014 r. (odpowiednio

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Sprawdzian... 4 1. Standardowy zestaw zadań... 4 1.1. Plan zestawu egzaminacyjnego...

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 Do egzaminów zewnętrznych w minionym roku szkolnym przystąpiło : 13 uczniów kończących klasę 6 szkoły podstawowej 17 absolwentów gimnazjum 9 absolwentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 09 roku OKE Łódź, maj 09 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 39 09 uczniów ( co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Zasady egzaminu gimnazjalnego

Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady ogólne Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu 2005 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2005 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz trzeci na nowych

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W w r o k u 2 2 W R Z E S I E Ń 22 2 CELE SPRAWDZIANU. Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo