Raport z egzaminu gimnazjalnego 2010 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z egzaminu gimnazjalnego 2010 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim"

Transkrypt

1 Raport z egzaminu gimnazjalnego 2 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr w Wodzisławiu Śląskim województwo 2 humanist. mat. - przyr. j. angielski Diagram przedstawia porównanie wyników średnich zestawu część H. MP i JON (województwo i ),8,6,4,2 województwo powiat gmina humanist. mat. - przyr. j. ang. Diagram przedstawia porównanie łatwości zestawu część H, MP i JON (województwo, powiat, gmina i ) A Część humanistyczna I. Do egzaminu przystąpiło 68 uczniów. II. Zestaw sprawdzał umiejętności i wiadomości opisane w następujących obszarach standardów egzaminacyjnych: a) czytanie i odbiór tekstów kultury (I) b) tworzenie własnego tekstu (II) III. Wyniki egzaminu przedstawione na dziewięciopunktowej znormalizowanej skali staninowej po zgrupowaniu w trzy przedziały. W części H (niski od do 24 pkt, średni od 25 do 37 pkt, wysoki od 38 do 5 pkt.) pokazują, że W części H: - wynik najniższy, bardzo niski i niski uzyskało w szkole 9,53 % uczniów (w gminie 8,59 %, w powiecie 2,23 %, w województwie 2,6 %) - wynik średni uzyskało w szkole 48,8 % (w gminie 54,65 %, w powiecie 55,7 %, w województwie 58, %) - wyniki wysoki, bardzo wysoki i najwyższy uzyskało w szkole 4,67 % (w gminie 26,76 %, w powiecie 24,5 %, w województwie 22,3 %).

2 najniższy brdzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy województwo powiat gmina W województwie śląskim uczniowie w części H najczęściej uzyskiwali wynik w 6 staninie: 2, % W szkole wyniki najczęstsze uczniowie uzyskali również w 5 staninie : 8,45 % Wyniki dotyczące zestawu egzaminacyjnego a) Modalna, czyli wynik najczęstszy w części H wynosi w województwie wynosi 35 pkt, w szkole: 43 pkt., ( 4 uczniów) b) Mediana, czyli wynik środkowy w województwie w części H wynosi 32, w szkole 36 c) Wynik średni w województwie w części H wynosi 3,88 w szkole 35,5 d) Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów w wo jewództwie i w szkole wynosi 5 pkt. e) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów w województwie w części H wynosi, w szkole f) Rozstęp wyników w województwie w części H wynosi 49, w szkole 4, g) Wskaźnik łatwości dla zestawu części H w województwie wynosi,62 (umiarkowanie trudny), a w szkole,7 (łatwy) Wyniki dotyczące standardów Przeprowadzony egzamin wskazuje na jakim poziomie uczniowie kończący gimnazjum opanowali umiejętności w zakresie określonych standardów. Łatwość standardów w części H wynosi i. I w województwie,74 w szkole, 79 ii. II w województwie,5 w szkole, 6,8,6,4,2 województwo gmina I H II H Diagram łatwości standardów na tle województwa i gminy cześć humanistyczna Łatwość badanych czynności w zakresie standardu:

3 część humanistyczna Lp. Badane czynności czyta teksty kultury (w tym źródła historyczne) rozumiane jako wszelkie wytwory kultury materialnej i duchowej człowieka, podlegające odczytywaniu i interpretacji, zwłaszcza teksty kultury należące do polskiego dziedzictwa kulturowego na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym standard I/ Numery zadań wskaźnik a łatwości poszczegó lnych zadań w wojewódz twie,85,6,72,63,59 wskaźnik a łatwości w wojewódz twie,68 wskaźnika łatwości poszczególnych zadań w gimnazjum,9,7,8,67,74 wskaźnika łatwości w gimnazjum,76 2 interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy, odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji, dostrzega perswazję, manipulację, wartościowanie I/ ,54,93,8,96,74,65,77,64,96,84,97,68,7,8 3 4 wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury, w szczególności w tekstach literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, ilustracjach, mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i określa ich funkcje dostrzega środki wyrazu typowe dla: tekstów literackich, tekstów publicystycznych, dzieł sztuki plastycznej i muzyki I/3 I/ ,97,88,45,75,69,72,93,65,99,9,5,85,8,86,95,76 5 odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe w rozwoju cywilizacyjnym Polski i świata - odnajduje i interpretuje związki przyczynowoskutkowe w polityce, gospodarce, kulturze i życiu społecznym, dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: 6 historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny i wypowiada się na ich temat oraz wyjaśnia zależności między różnymi rodzajami tekstów kultury (plastyką, muzyką, literaturą), buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym, w następujących formach: opis, opowiadanie, charakterystyka, 7 sprawozdanie, recenzja, rozprawka, notatka, plan, reportaż, artykuł, wywiad, ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, podanie, list, pamiętnik 8 tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej I/5 I/6 II/ ,59,96,67,85,87,95,63,46,36,62,33,2,74,75,38,6,98,74,94,92,98,6,54,65,5,44,29,78,8,47 II/3 28.,53,53,66,66

4 Część humanistyczna numery zadań - numery zadań - wojewód 9 zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym II/ ,23,94,9,69,77,46,86,72,8,7,32,99,97,88,93,37,98,93,9,8 2 formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze, dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie II/5 28.2,7,7,2,2 II/7 2,52,52,58,58,8,6,4,2 województwo I/ I/2 I/3 I/4 I/5 I/6 II/ II/3 II/4 II/5 II/7 Diagram łatwości badanych czynności w zakresie standardów na tle województwa część humanistyczna Z diagramu widać, że w części H uczniowie we wszystkich badanych czynnościach uzyskali wyniki wyższe niż średnie wyniki w województwie. (Standard II/5 - uzasadnianie własnego stanowiska, zapisywanie tekstu zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji) Wyniki dotyczące zadań Analiza tabeli zawierającej wyniki o zadaniach pozwala ustalić, co dla uczniów było trudne i słabiej opanowane, czyli co wymaga dodatkowych ćwiczeń lub zmiany sposobu nauczania, uczenia się. interpretacja bardzo trudne ztwo zamknięte brak trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe wartość wskaźnika,9,2,49,5,69,7,89,9-2.,., 2., 5.,., 4., 6., 7., 8., 3., 5., 9., 3.,9.., 6. 7., 2. 4., , 29..5, 2., 24., 26., 27., 23., 25., 29..4, otwarte , 29.4., 28., 29..3, 29.2., , 29.., , zamknięte brak brak 2.,5.,.,2., 4.,5.,6 7.,.,7.,8.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,3.,9 otwarte brak 22., 28.2, 29..5, 29.4., ,26.,28.I, , ,24.,25.,27., , 29..2, 29..4, 29.2., , Zadania, które okazały się łatwiejsze dla uczniów naszego gimnazjum niż dla ogółu uczniów w województwie:

5 , 4, 6, 8,,, 6, 7, 2, 24, 27, 28.2, 29..3, 29..4, 29.2., , , Zadanie, które okazało się trudniejsze dla uczniów naszego gimnazjum niż dla ogółu uczniów w województwie: 4 (określa zasadniczą myśl tekstu). Tabela zawiera zadania obejmujące badane czynności z podziałem na stopień opanowania wiadomości i umiejętności - dla uczniów naszego gimnazjum z podziałem na części zadań: Interpretacja łatwości zadań w szkole Numer zadania wskaźnika woj. Część humanistyczna Badane czynności Przedm iot naucza nia bardzo trudne,9 brak trudne,2,49 22,23,32 streszcza tekst wskazany w poleceniu 28.2,7,2 uzasadnia własne stanowisko, zapisując tekst zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji 29..5,46,37 uwzględnia zróżnicowanie typów szkół i ofert edukacyjnych 29.4.,33,44 stosuje zasady ortografii ,2,29 stosuje zasady interpunkcji zadania umiarkowanie trudne,5,69 : 2.,5.,.,2., 4.,5.,6., 2.,26.,28.I, , łatwe,7,89 bardzo łatwe,9-7,8,84 wskazuje cechę osobowości bohatera,6,7 odczytuje przenośny sens wyrażenia 7,65,7 wyjaśnia zasadność użycia w tekście trybu rozkazującego 8,72,8 rozpoznaje informację o stanie duchowym bohatera 2,67,74 wskazuje przyczynę decyzji podjętej przez bohatera 23,75,85 dostrzega środki służące wskazaniu sposobu wyróżnienia postaci 24,69,8 określa funkcję światła na ilustracji 25,72,86 wskazuje różnice w sposobie przedstawienia postaci 27,59,74 odczytuje przenośny sens wyrażenia 29..3,69,88 uwzględnia czynniki sytuacyjne (nacisków społecznych, infrastruktury oświatowej, warunków materialnych itp.) uzasadniające tezę,85,94 podaje wyznawców religii, dla których Stary Testament jest świętą księgą 3,97,99 podaje motyw postępowania bohatera 4,88,9 podaje okoliczności postępowania bohatera 5,93,96 wyjaśnia trafność podjętej przez bohatera decyzji 6,85,9 odczytuje przenośny sens wyrażenia 8,87,92 rozpoznaje zasadę postępowania postaci,87 9,96,97 określa reakcję uczestników zdarzenia 3,95,98 określa zasady funkcjonowania zakonu krzyżackiego 9,96,98 wskazuje motyw postępowania bohatera

6 29..,94,99 formułuje tezę adekwatną do tematu 29..2,9,97 uwzględnia czynniki podmiotowe (cele życiowe, wartości, cechy charakteru itp.) uzasadniające tezę 29..4,77,93 uwzględnia konsekwencje decyzji (wskazanie ryzyka) uzasadniające tezę 29.2.,86,98 grupuje czynniki, tworząc tekst spójny i logicznie ,72,93 uporządkowany ,8,9 wprowadza graficzną segmentację tekstu Tabela zawiera wyniki uczniów naszej szkoły od 22 roku Uwaga: Różnice rzędu, wynikają z przybliżeń Część humanistyczna dane dotyczące naszej szkoły: wskaźniki Liczba uczniów Łatwość zestawu,63,66,6,72,6,7,7,68,7 Łatwość I,74,8,66,83,72,79,82,77,79 standardu II,52,52,54,62,49,62,57,59,6 Średnia M 3, ,2 3,2 35,22 34,53 33,98 35,5 Modalna Mo 33, 35, , 38, Mediana Me Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp ,9,8,7,6,5,4,3,2, standard I /czytanie.../ standard II /tworzenie.../ Diagram przedstawia łatwość standardów w naszej szkole od 22 roku - część humanistyczna. Tabela zawiera łatwości zestawu i łatwości standardów uczniów naszej szkoły na tle województwa i gminy część humanistyczna. rok wskaźniki woj. gmina 22 Łatwość zestawu,62,64,63 Łatwość I,7,72,74

7 standardów II,54,56,52 Łatwość zestawu,66,66,66 Łatwość I,79,8,8 standardów II,52,52,52 Łatwość zestawu,56,57,6 Łatwość I,62,63,66 standardów II,5,5,54 Łatwość zestawu,67,67,72 Łatwość standardów I,76,78,83 II,54,56,62 Łatwość zestawu,63,6,6 Łatwość I,73,72,72 standardów II,54,5,49 Łatwość zestawu,63,64,7 Łatwość I,72,74,79 standardów II,55,54,62 Łatwość zestawu O,62,67,7 Łatwość I,77,79,82 standardów II,47,55,57 Łatwość zestawu,64,67,68 Łatwość I,73,75,77 standardów II,55,58,59 Łatwość zestawu,62,64,7 Łatwość I,74,75,79 standardów II,5,53,6,9,8,7,6,5,4,3,2, łatwość zestawu woj.. łatwość zestawu gmina łatwość zestawu Diagram łatwości zestawu egzaminacyjnego dla uczniów naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku część humanistyczna.

8 ,9,8,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu I woj.. łatwość standardu I gmina łatwość standardu I Diagram łatwości standardu I naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku część humanistyczna.,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu II woj.. łatwość standardu II gmina łatwość standardu II Diagram łatwości standardu II naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku część humanistyczna.

9 Raport z egzaminu gimnazjalnego 2 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr w Wodzisławiu Śląskim B Część matematyczno przyrodnicza I. Do egzaminu przystąpiło 68 uczniów. II. Zestaw sprawdzał umiejętności i wiadomości opisane w następujących obszarach standardów egzaminacyjnych: a) umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu (I) a) wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) b) wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych (III) c) stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów (IV) III. Wyniki egzaminu przedstawione na dziewięciopunktowej znormalizowanej skali staninowej po zgrupowaniu w trzy przedziały. W części MP (niski od do 6 pkt, średni od 7 do 3 pkt, wysoki od 32 do 5 pkt.) pokazują, że W części MP - wynik najniższy, bardzo niski i niski uzyskało w szkole 22,3 % uczniów (w gminie 24,29 %, w powiecie 23,4%, w województwie 25,3%) - wynik średni uzyskało w szkole 4,7 % (w gminie 5,67 %, w powiecie 53,8 %, w województwie 52,7%) - wyniki wysoki, bardzo wysoki i najwyższy uzyskało w szkole 36,85 % (w gminie 25,4%, w powiecie 23,6 %, w województwie 2,6 %) województwo powiat gmina najniższy niski średni wysoki najwyższy W części MP w województwie uczniowie najczęściej uzyskiwali wynik w 5 staninie: 8,5 %. W szkole w 6 i 7 staninie: 8,45 %. Wyniki dotyczące zestawu egzaminacyjnego a) Modalna, czyli wynik najczęstszy w części MP w województwie wynosi 8 pkt., w szkole 6 b) Mediana, czyli wynik środkowy w województwie w części MP w woj. 25, w szkole 27 c) Wynik średni w województwie w części MP w woj. 23,65 w szkole 27,65 d) Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów w województwie i w szkole wynosi 5 pkt. e) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów w województwie w części MP w woj., w szkole 7 f) Rozstęp wyników w województwie w części MP w woj. 49, w szkole 43 g) Wskaźnik łatwości dla zestawu w części MP wskaźnik łatwości zestawu w woj. wynosi,47 ( trudny); a w szkole,55 (umiarkowanie trudny)

10 Wyniki dotyczące standardów Przeprowadzony egzamin wskazuje na jakim poziomie uczniowie kończący gimnazjum opanowali umiejętności w zakresie określonych standardów. Łatwość standardów w części MP wynosi a) I w województwie,42 w szkole, 5 b) II w województwie,7 w szkole,76 c) III w województwie,4 w szkole, 5 d) IV w województwie,36 w szkole, 42,8,6,4,2 województwo gmina I MP II MP III MP IV MP Diagram łatwości standardów na tle województwa i gminy matematyczno przyrodnicza Łatwość badanych czynności w zakresie standardu: Część matematyczno przyrodnicza Lp. Badane czynności standard Stosuje terminy i pojęcia matematyczno - przyrodnicze 2 wykonuje obliczenie w sytuacjach praktycznych 3 posługuje się właściwościami figur 4 odczytuje informacje 5 operuje informacją 6 wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów Numery zadań I/ I/ I/ II/ II/ III/ wskaźnika łatwości w województwie,76,3,46,72,69,43 wskaźnika łatwości poszczególnych zadań w gimnazjum,67,76,49,44,68,38,66,33,76,94,56,8,78,79,64,76,92,86,9,4,43,55,3,82,6 wskaźnika łatwości w gimnazjum,72,47,5,77,76,49

11 Część mat. - przyrodnicza 28 35,29,52 7 posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych III/2 9 3,5,67,7,69 8 posługuje się funkcjami III/3 9 tworzy i realizuje plan rozwiązania IV/ IV/ 4 opracowuje wyniki IV/ ,48,32,5,3,77,38,43,33,27,6,48,48,43,3,56,34,56,4,8,6 województwo,4,2 I/ I/2 I/3 II/ II/2 III/ III/2 III/3 IV/ IV/4 IV/5 Diagram łatwości badanych czynności w zakresie standardów na tle województwa część matematyczno przyrodnicza Z diagramu widać, że, w części MP wyniki uczniów naszej szkoły są wyższe we wszystkich standardach oprócz standardu I/. Wyniki dotyczące zadań Analiza tabeli zawierającej wyniki o zadaniach pozwala ustalić, co dla uczniów było trudne i słabiej opanowane, czyli co wymaga dodatkowych ćwiczeń lub zmiany sposobu nauczania, uczenia się. numery zadań - województ wo interpretacja wartość wskaźnika zamknięte bardzo trudne trudne umiarkowan ie trudne łatwe bardzo łatwe,9,2,49,5,69,7,89,

12 numery zadań - otwarte zamknięte otwarte Zadania, które okazały się łatwiejsze dla uczniów naszego gimnazjum niż dla ogółu uczniów w województwie: 2,,25,7, 26.3, 27.3,28.2,28.3,28, 32.4,29., 3, Zadania, które okazały się trudniejsze dla uczniów naszego gimnazjum niż dla ogółu uczniów w województwie: brak Tabela zawiera zadania obejmujące badane czynności z podziałem na stopień opanowania wiadomości i umiejętności - dla uczniów naszego gimnazjum z podziałem na części zadań: Interpretacja łatwości zadań w szkole bardzo trudne,9 Numer zadania Część matematyczno - przyrodnicza wskaźnika szkoł woj. a 7,3,9 3.2,6, Badane czynności ustala nazwę pierwiastka na podstawie budowy jądra atomowego ustala sposób obliczenia długości odcinka PF korzystając z twierdzenia Talesa Przedmiot nauczania chemia matematyka

13 3.3,5, Wykonuje obliczenia matematyka trudne,2,49 3,43 wyjaśnia przyczynę zahamowania wzrostu rośliny biologia 3,43 wnioskuje na podstawie podanych faktów i wyników doświadczenia 4,33 wyjaśnia opisane zjawisko 5,48 interpretuje wynik obserwacji 22,27 przewiduje wynik doświadczenia 24,38 porównuje obwody figur matematyka 26.2,49 ustala sposób obliczenia masy brylantów matematyka 26.3,35 wykonuje obliczenia matematyka 27.2,43 ustala sposób obliczenia objętości diamentu matematyka 27.3,29 wykonuje obliczenia i podaje wynik w zaokrągleniu do całości matematyka 28.,38 ustala sposób obliczenia ilości energii pobranej przez wodę fizyka 28.2,26 ustala sposób obliczenia czasu ogrzewania wody fizyka 28.3,22 wykonuje obliczenia i podaje wynik z właściwą jednostką fizyka 32.2,48 podaje możliwe rozwiązania problemu matematyka 32.3,43 uzasadnia, że nie ma więcej rozwiązań matematyka 32.4,3 uzasadnia, że nie ma więcej rozwiązań matematyka 34,38 ustala wartości funkcji dla podanych argumentów matematyka 36,4 przetwarza informacje ze schematu obiegu węgla w biosferze biologia zadania umiarkowanie trudne,5,69 : 4,5,7,6,9,2,23, 26.,27.,29.2,29.3,29,3.,32.,35,78 przetwarza informacje z diagramu kołowego matematyka 2,79 porównuje informacje z diagramów kołowych matematyka 6,76 określa, jakiego pochodzenia skałą jest węgiel geografia 8,76 szacuje długość i szerokość geograficzną geografia 9,76 przetwarza informacje z mapy geografia łatwe 2,86 wnioskuje na podstawie wykresu słupkowego matematyka,7,89 8,8 odczytuje informacje z układu okresowego chemia 2,82 wskazuje substancję powstającą podczas spalania chemia 29.,73 porównuje drogę przebytą w ciągu minut fizyka 3,7 układa układ równań odpowiadający opisanej sytuacji matematyka 33,77 podaje wartość argumentu odczytaną z wykresu funkcji matematyka bardzo łatwe,9 -,94 odczytuje informacje z wykresu słupkowego matematyka,92 porównuje informacje z wykresu słupkowego matematyka 25,9 interpretuje informacje przedstawione w formie tekstu Tabela zawiera wyniki uczniów naszej szkoły od 22 roku Uwaga: Różnice rzędu, wynikają z przybliżeń Część mat. - przyrodnicza dane dotyczące naszej szkoły: wskaźniki Liczba uczniów Łatwość zestawu,55,6,53,58,55,62,6,58,55 I,7,65,59,63,55,59,59,64,5 Łatwość standardu II,68,56,77,7,7,76,76,73,76 III,56,48,6,49,48,6,59,53,5 IV,26,37,44,45,45,46,49,43,42 Średnia M 27,5 3 26,6 28,82 27,42 3,77 3,5 29,9 27,65 Modalna Mo , 25, 26 8, 29,

14 Mediana Me 28 34, Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp ,8,7,6,5,4,3,2, standard I /umiejętne stosowanie.../ standard II /wyszukiwanie.../ standard III /wskazywanie.../ standard IV /stosowanie.../ Diagram przedstawia łatwość standardów w naszej szkole od 22 roku - część matematyczno przyrodnicza. Tabela zawiera łatwości zestawu i łatwości standardów uczniów naszej szkoły na tle województwa i gminy część matematyczno przyrodnicza. rok wskaźniki woj. gmina Łatwość zestawu,52,55, Łatwość standardów I,6,66,7 II,65,67,68 III,52,54,56 IV,29,3,26 Łatwość zestawu,49,56,6 Łatwość standardów I,49,56,59 II,7,75,77 III,48,54,6 IV,28,37,44 Łatwość zestawu,46,49,52 Łatwość standardów I,57,6,65 II,5,54,56 III,45,46,48 IV,3,33,37 Łatwość zestawu,47,5,57 Łatwość standardów I,52,55,63 II,63,66,7 III,39,42,49 IV,35,4,45 Łatwość zestawu,48,5,55 Łatwość standardów I,44,49,55 II,66,69,7

15 III,46,48,48 IV,3,36,45 Łatwość zestawu,5,52,62 I,42,48,59 Łatwość II,68,7,76 standardów III,52,54,6 IV,35,38,46 Łatwość zestawu,53,56,6 I,49,53,59 Łatwość standardów II,7,73,76 III,54,56,59 IV,36,4,49 Łatwość zestawu,52,55,58 I,5,58,64 Łatwość standardów II,69,7,73 III,47,5,53 IV,35,4,43 Łatwość zestawu,47,5,55 I,42,44,5 Łatwość II,7,73,76 standardów III,4,44,5 IV,36,38,42,8,7,6,5,4,3,2, łatwość zestawu woj. łatwość zestawu gmina łatwość zestawu Diagram łatwości zestawu egzaminacyjnego uczniów naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku - część matematyczno przyrodnicza.

16 ,8,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu I woj.. łatwość standardu I gmina łatwość standardu I Diagram łatwości standardu I naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku - część matematyczno przyrodnicza.,8,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu II woj.. łatwość standardu II gmina łatwość standardu II Diagram łatwości standardu II naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku część matematyczno przyrodnicza.,8,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu III woj.. łatwość standardu III gmina łatwość standardu III Diagram łatwości standardu III naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku - część matematyczno przyrodnicza.

17 ,8,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu IV woj.. łatwość standardu IV gmina łatwość standardu IV Diagram łatwości standardu IV naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku część matematyczno przyrodnicza.

18 Raport z egzaminu gimnazjalnego 2 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr w Wodzisławiu Śląskim C Część z języka obcego nowożytnego język angielski I. Do egzaminu przystąpiło 68 uczniów. II. Zestaw sprawdzał umiejętności i wiadomości opisane w następujących obszarach standardów egzaminacyjnych: a) odbiór tekstu słuchanego (I) b) odbiór tekstu czytanego (II) c) reagowanie językowe (III) III. Wyniki egzaminu przedstawione na dziewięciopunktowej znormalizowanej skali staninowej po zgrupowaniu w trzy przedziały. W części JON (niski od do 9 pkt, średni od 2 do 4 pkt, wysoki od 42 do 5 pkt.) pokazują, że W części JON - wynik najniższy, bardzo niski i niski uzyskało w szkole 5,48 % uczniów (w gminie 8,93 %, w powiecie 2,3 %, w województwie 23,2 %) - wynik średni uzyskało w szkole 49,4 % (w gminie 52,47 %, w powiecie 54,59 %, w województwie 52,93 %) - wyniki wysoki, bardzo wysoki i najwyższy uzyskało w szkole 35, % (w gminie 28,6 %, w powiecie 24,2 %, w województwie 23,88 %) województwo powiat gmina najniższy brdzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy W części JON w województwie uczniowie najczęściej uzyskiwali wynik w 5 staninie: 2,76 %. W szkole w również w 5 staninie: 22,2 %. IV Wyniki dotyczące zestawu egzaminacyjnego a) Modalna, czyli wynik najczęstszy w części JON w województwie wynosi 47 pkt., a w szkole 46 pkt. (5 uczniów). b) Mediana, czyli wynik środkowy w województwie w części JON w woj. 29, a w szkole 35 pkt. c) Wynik średni w województwie w części JON w woj. 3,2, a w szkole 34,8 pkt. d) Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów w województwie i w szkole wynosi 5 pkt. e) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów w województwie w części JON w woj. 4, a w szkole pkt. f) Rozstęp wyników w województwie w części JON w woj. 46, a w szkole 39 pkt.. g) Wskaźnik łatwości dla zestawu w części JON wskaźnik łatwości zestawu w woj. wynosi,6 (umiarkowanie trudny); a w szkole,7 (umiarkowanie trudny)

19 V Wyniki dotyczące standardów Przeprowadzony egzamin wskazuje na jakim poziomie uczniowie kończący gimnazjum opanowali umiejętności w zakresie określonych standardów. Łatwość standardów w części JON wynosi a) I w województwie,7 w szkole, 78 b) II w województwie,56 w szkole, 64 c) III w województwie,6 w szkole, 67,8,6,4,2 województwo gmina I JON II JON III JON Diagram łatwości standardów na tle województwa i gminy cześć z języka angielskiego. VI Łatwość badanych czynności w zakresie standardu: Badane czynności określa kontekst sytuacyjny /odbiór tekstu słuchanego/ stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje /odbiór tekstu słuchanego/ określa główną myśl poszczególnych części tekstu / odbiór tekstu czytanego / Stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje / odbiór tekstu czytanego / część z języka obcego nowożytnego standard I / 2 I / 3 Jednostka testu wskaźnika łatwości poszczególnych zadań w województwie,7,48,83,76,62,6,96,67,55,86 wskaźnika łatwości w województ wie,69,7 wskaźnika łatwości poszczególnych zadań w gimnazjum,82,6,89,79,73,65,96,77,68,92 wskaźnika łatwości w gimnazjum,78,78 II /.4.,6,6,65,65 2..,5,5 II / ,73,82, ,72,8, ,59,65 II / Określa intencje nadawcy tekstu..,32,45 6 II /4.2.,5,47,57,54 / odbiór tekstu czytanego /.3.,59,6 7 określa kontekst sytuacyjny II / 5 9..,49,52,6,6,77,6,49,54,46,46,55,88,64,6,59,6,55,64

20 8 9 / odbiór tekstu czytanego / Rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu / odbiór tekstu czytanego / właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych / reagowanie językowe / rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji II / 6 III / III / ,75,3,7,59,43,44,74,57,58,53,55,52,72,55,4,6,2,58,58,4,79,39,8,7,5,5,84,6,66,64,63,6,76,66,49,65,23,67,66,46 / reagowanie językowe / przetwarza części tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym / reagowanie językowe / III / ,56,84,66,75,77,76,7,54,7,58,85,75,8,8,86,82,7,77,8,6,4 województwo,2 I/2 I/3 II/ II/2 II/3 II/4 II/5 II/6 III/ III/2 III/3 Diagram łatwości badanych czynności w zakresie standardów na tle województwa część z języka angielskiego. Z diagramu widać, że, w części JON uczniowie we wszystkich częściach badanych czynności uzyskali wyniki wyższe niż średnie wyniki w województwie. VII Wyniki dotyczące zadań Analiza tabeli zawierającej wyniki o zadaniach pozwala ustalić, co dla uczniów było trudne i słabiej opanowane, czyli co wymaga dodatkowych ćwiczeń lub zmiany sposobu nauczania, uczenia się.

21 Część z języka angielskiego numery zadań - numery zadań - województ wo interpretacja wartość wskaźnika bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe,9,2,49,5,69,7,89,9 - brak brak.2, 4., 6., 6.3, 9., 9.3,.3,., 3.2, 3.3, , 6.3, 9.3,., 2., 2.2, 3., 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5., 5.2, 5.4, 6.2, 7., 7.3, 8.4,.2,.4,.2,.3, 2., 2.4, 2., 3., 4.2.2, 2.2, 3.2, 4., 4.3, 4.4, 4.5, 5., 5.2, 5.4, 6.2, 7., 9.,.2,.3,.4,.2,.3, 2., 2.4, 3., 3.2, 3.3, 4.3.,.3, 2.4, 3.3, 4.2, 5.3, 7.2, 7.4, 8., 8.2, 8.3, 9.2,., 2.2, 2.3, 4..,.3, 2., 2.4, 3., 4.2, 5.3, 7.2, 7.3, 7.4, 8., 8.2, 8.3, 8.4, 9.2,., 2.2, 2.3, 4., , 3.3. Zadania, które okazały się łatwiejsze dla uczniów naszego gimnazjum niż dla ogółu uczniów w województwie:.2, 2., 3., 3.3, 4., 7.3, 8.4, 9.,.3, 3.2, 3.3, 4.2, Zadania, które okazały się trudniejsze dla uczniów naszego gimnazjum niż dla ogółu uczniów w województwie: brak. VIII Tabela zawiera zadania obejmujące badane czynności z podziałem na stopień opanowania wiadomości i umiejętności - dla uczniów naszego gimnazjum z podziałem na części zadań: Interpretacja łatwości zadań w szkole bardzo trudne,9 trudne,2,49 Numer zadania wskaźnika woj. Część z języka angielskiego Badane czynności brak brak brak brak 6.,4,49 III/2 Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalnogramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji 6.3,2,23 III/2 Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalnogramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji 9.3,3,39 II/5 Uczeń określa kontekst sytuacyjny.,32,45 II/4 Uczeń określa intencje nadawcy tekstu zadania umiarkowanie trudne,5,69 :.2, 2.2, 3.2, 4., 4.3, 4.4, 4.5, 5., 5.2, 5.4, 6.2, 7., 9.,.2,.3,.4,.2,.3, 2., 2.4, 3., 3.2, 3.3, 4.3 łatwe,7,89.,7,82 I/2 Uczeń określa kontekst sytuacyjny.3,83,89 I/2 Uczeń określa kontekst sytuacyjny 2. I/3 Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszykuje lub,62,73 selekcjonuje informacje 2.4,76,79 I/2 Uczeń określa kontekst sytuacyjny 3. I/3 Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszykuje lub,67,77 selekcjonuje informacje III/ Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach 4.2 sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub,74,84 odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy

22 bardzo łatwe,9 - III/ Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub 5.3,72,76 odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy III/3 Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub 7.2,84,85 treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym III/3 Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub 7.3,66,75 treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym III/3 Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub 7.4,75,8 treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym III/3 Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub 8.,77,8 treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym III/3 Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub 8.2,76,86 treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym III/3 Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub 8.3,7,82 treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym III/3 Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub 8.4,54,7 treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym 9.2,75,79 II/5 Uczeń określa kontekst sytuacyjny II/3 Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszykuje.,77,88 lub selekcjonuje informacje II/2 Uczeń określa główną myśl poszczególnych 2.2,73,82 części tekstu II/2 Uczeń określa główną myśl poszczególnych 2.3,72,8 części tekstu 4.,7,8 II/6 Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu 4.2,59,7 II/6 Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu I/3 Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszykuje lub 2.3,96,96 selekcjonuje informacje I/3 Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszykuje lub 3.3,86,92 selekcjonuje informacje IX Tabela zawiera wyniki uczniów naszej szkoły Uwaga: Różnice rzędu, wynikają z przybliżeń wskaźniki 29 2 Liczba uczniów Łatwość zestawu,67,7 Łatwość I,69,78 standard II,65,64 u III,66,67 Średnia M 33,3 34,8 Modalna Mo 5 46 Mediana Me Najwyższy wynik 5 5 Najniższy wynik 2 Rozstęp 38 39

23 ,9,8,7,6,5,4,3,2, 29 2 I - tekst słuchany II - tekst pisany III - reagowanie językowe Diagram przedstawia łatwość standardów w naszej szkole w 29 i 2 roku - część z języka angielskiego. X Tabela zawiera łatwości zestawu i łatwości standardów uczniów naszej szkoły na tle województwa i gminy część z języka obcego nowożytnego język angielski. rok wskaźniki woj. gmina Łatwość zestawu,62,65,67 29 Łatwość standardów I,66,68,69 II,6,62,65 III,62,65,66 2 wskaźniki woj. gmina Łatwość zestawu,62,65,7 I,7,73,78 Łatwość II,56,58,64 standardów III,6,63,67,8,6,4 łatwość zestawu woj. łatwość zestawu gmina,2 łatwość zestawu 29 2

24 ,8,7,6,5,4,3,2, 29 2 łatwość standardu I woj. łatwość standardu I gmina łatwość standardu I,8,7,6,5,4,3,2, 29 2 łatwość standardu II woj. łatwość standardu II gmina łatwość standardu II,8,7,6,5,4,3,2, 29 2 łatwość standardu III woj. łatwość standardu III gmina łatwość standardu III

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2011 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2011 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Raport z egzaminu gimnazjalnego 2 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr w Wodzisławiu Śląskim 5 4 3 województwo 2 humanist. mat. - przyr. j. angielski Diagram przedstawia porównanie wyników średnich

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH. Zakres przedmiotów humanistycznych

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH. Zakres przedmiotów humanistycznych STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Zakres przedmiotów humanistycznych I. CZYTANIE I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY 1) czyta teksty kultury ( w tym źródła historyczne ) rozumiane jako wszelkie wytwory kultury materialnej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2014

Raport ze sprawdzianu 2014 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie II

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2011

Raport ze sprawdzianu 2011 Raport ze sprawdzianu 2 przeprowadzonego w ZS Nr2 - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 33 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2009 Spis treści I. W p r o w a d z e n i e... 4 I I. S p r a w d z i a n... 5 2.1. Wyniki uczniów artystycznych

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2012

Raport ze sprawdzianu 2012 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 5 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Moda ma swoją historię

Kartoteka testu Moda ma swoją historię Kartoteka testu Moda ma swoją historię Nr zad....... 7. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Czytanie i odbiór tek- Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń odczytuje teksty na poziomie

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Moda ma swoją historię

Kartoteka testu Moda ma swoją historię Kartoteka testu Moda ma swoją historię Nr zad....... 7. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń odczytuje teksty na poziomie dosłownym. w

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2013

Raport ze sprawdzianu 2013 Raport ze sprawdzianu 23 przeprowadzonego w ZS Nr2 - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 23 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010: Częśd matematyczno-przyrodnicza Częśd humanistyczna Częśd

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu W kręgu muzyki GH-A1(A4)

Kartoteka testu W kręgu muzyki GH-A1(A4) Kartoteka testu W kręgu muzyki GH-A(A) Nr zad....... 7. 8. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń przenośnym. wyszukuje informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana

Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana GIMNAZJUM NR 4 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana Materiał opracował zespół w składzie: 1. Dorota Baron 2. Joanna

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2011

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61 655 Poznań tel.: 61 85 01 60, fax: 61 852 1 1 www.oke.poznan.pl OKEP 613/22/2011 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2011 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2009 roku przystąpiło ogółem 462 481 uczniów,

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Język polski Tekst I. Informacje dla nauczyciela

Język polski Tekst I. Informacje dla nauczyciela Język polski Tekst nformacje dla nauczyciela umiejętności ( z numerem lość 1. 1. czyta tekst kultury na poziomie dosłownym 2. 2. interpretuje tekst kultury, uwzględniając intencje nadawcy 3. 6. dostrzega

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 Do egzaminów zewnętrznych w minionym roku szkolnym przystąpiło : 13 uczniów kończących klasę 6 szkoły podstawowej 17 absolwentów gimnazjum 9 absolwentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Sprawdzian... 4 1. Standardowy zestaw zadań... 4 1.1. Plan zestawu egzaminacyjnego...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1.

A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1. GM Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1. Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2008 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Sprawdzian... 4 1.1. Wyniki uczniów artystycznych szkół podstawowych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich X 2015 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2015 część humanistyczna j. polski 90 85 80 75

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2010

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2010 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61 655 Poznań tel.: 061 854 01 60, fax: 061 852 14 41 www.oke.poznan.pl OKEP 4613/30/2010 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2010 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych.

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. A. Arkusz standardowy GH-A, B, C oraz arkusze przystosowane: GH-A4, GH-A5, GH-A6. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, skonstruowany wokół tematu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2018 przeprowadzonego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śl.

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2018 przeprowadzonego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śl. Raport z egzaminu gimnazjalnego 2018 przeprowadzonego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śl. 1 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wstęp Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 z części humanistycznej,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2010

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2010 entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN GIMNAZJALNY 2010 część matematyczno-przyrodnicza Klucz punktowania zadań (arkusz dla uczniów bez dysfunkcji i z dysleksją rozwojową) KWIEIEŃ 2010 Zadania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2012 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE W RAMACH PPEK (PROGRAMU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016/2017 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016/2017 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016/2017 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich XI 2017 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2017 Rozkład punktów w powiecie Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Wstęp Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie - uwzględniając sygnały z gimnazjów przygotowała dla uczniów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Cele kształcenia wymagania ogólne konieczne ocena: dopuszczająca podstawowe ocena: dostateczna rozszerzone ocena: dobra dopełniające ocena: bardzo dobra ponadprogramowe ocena: celująca I Kształcenie literackie

Bardziej szczegółowo

3. tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej

3. tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej STANDARDY OGÓLNE WYMAGAŃ będące podstawą przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. A. Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych I Czytanie i odbiór tekstów kultury 1. czyta teksty

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 3 lipca 2003 r. Wstęp Celem egzaminu gimnazjalnego jest: sprawdzenie opanowania

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III STYCZEŃ 2014 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. W p r o w a d z e n i e Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 5 lipca 2006 r. Szanowni Państwo, przekazuję sprawozdanie przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w 26 i 27 kwietnia 2006 roku. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu 2005 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2005 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2013

Analiza wyników sprawdzianu 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W TYCHACH Analiza wyników sprawdzianu 2013 W Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi SPRAWDZIAN 2013 średnie wyniki

Bardziej szczegółowo

Frombork. Wyniki sprawdzianu

Frombork. Wyniki sprawdzianu Sprawdzian 2009 - gmina_info Wyniki sprawdzianu KRAJ WOJEWÓDZTWO Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we u Liczebność Wynik średni 46 46 liczba punktów 22,6 22,1 20,0 20,0 % 57% 55%

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 Do badania diagnostycznego z języka angielskiego przystąpiło 39 uczniów z dwóch oddziałów(1 uczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 1 roku OKE Łódź, styczeń 1 I. Populacja zdających Egzamin gimnazjalny w styczniu 1 roku przeprowadzono w sześciu gimnazjach dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2012 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna. Język polski

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna. Język polski Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna Język polski Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w kwietniu 2006 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w kwietniu 2006 roku WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w kwietniu 2006 roku OKE Łódź, czerwiec 2006 I. Populacja zdających Arkusz standardowy w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2016

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2016 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2016 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląski

Raport z egzaminu gimnazjalnego Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląski Raport z egzaminu gimnazjalnego 2017 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląski Raport z egzaminu gimnazjalnego 2017 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu z części

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 ANALIZA WYNIKÓW Część HUMANISTYCZNA HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Analiza ilościowa Najniższy wynik 29 22 Najwyższy wynik

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego dla klasy 8 Listopad 28 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Język niemiecki / Opis badania Opis

Bardziej szczegółowo

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela.

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2018

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2018 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2018 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 1 kwietnia 2004 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Egzamin sprawdzał opanowanie przez uczniów

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 27 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2006

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2006 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 006 SPIS TREŚCI I. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników maturalnych pod kątem osiągania standardów edukacyjnych z języka rosyjskiego w roku szkolnym 2011/2012

Analiza wyników maturalnych pod kątem osiągania standardów edukacyjnych z języka rosyjskiego w roku szkolnym 2011/2012 Analiza ów maturalnych pod kątem osiągania standardów edukacyjnych z języka rosyjskiego w roku szkolnym 2011/2012 Ogólne i uczniów z jezyka rosyjskiego (pp) Klasa Średni w pkt. Łatwość Mediana Modalna

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2015 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląskim

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2015 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląskim Raport z egzaminu gimnazjalnego 2015 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląskim Cześć humanistyczna 68% 66% 64% 62% województwo 60% 58% historia i wos

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego. w Gimnazjum nr 1. w Wodzisławiu Śląskim

Raport z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego. w Gimnazjum nr 1. w Wodzisławiu Śląskim Raport z egzaminu gimnazjalnego 2012 przeprowadzonego w Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Część humanistyczna 80% 70% 60% 50% 40% 30% Województwo Powiat Gmina Szkoła 20% 10% 0% język polski Diagram

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz trzeci na nowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku 2015/2016 W dniu 5 kwietnia 2016r. po raz ostatni odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Do sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt)

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego część MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA z zakresu PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH kwiecień 2012 I. WYNIKI TESTU 25.04.2012 r. przeprowadzono, w klasach trzecich gimnazjum, zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 4

I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 4 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU 2009 SPIS TREŚCI I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich XI 2018 Opracowała Urszula Florian Rozkład punktów w powiecie Strona 2 Rozkład punktów w szkole

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze Wrzesień 2013 WSTĘP W 2013 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 29 uczniów naszej

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 5 kwietnia 2011 r. W gminie Serock do sprawdzianu przystąpiło uczniów

SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 5 kwietnia 2011 r. W gminie Serock do sprawdzianu przystąpiło uczniów SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 5 kwietnia 2011 r. W gminie Serock do sprawdzianu przystąpiło 1 155 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo