Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej"

Transkrypt

1 Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego 6 maja 2004 r. w klasach trzecich gimnazjów województwa śląskiego. Raporty obejmujące pełne informacje o wynikach trafią do szkół, jak co roku, w sierpniu. 1. Uczestnicy egzaminu Część matematyczno-przyrodniczą egzaminu 6 maja 2004 r. w województwie śląskim pisało uczniów klas trzecich z 730 gimnazjów. W tym roku uczniów piszących część matematyczno-przyrodniczą egzaminu było o mniej niż w roku ubiegłym. Tabela 1. Uczniowie piszący część matematyczno-przyrodniczą egzaminu oraz szkoły ze względu na lokalizację Lp. Lokalizacja szkoły Szkoły Uczniowie Liczba Procent Liczba Procent 1. Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców 74 10,1% ,6% 2. Miasta od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców ,4% ,3% 3. Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców % ,6% 4. Gminy wiejskie ,5% ,5% Ogółem % % Część humanistyczną pisało dziewcząt, co stanowi 49,1% ogółu uczniów, i chłopców. Z przyczyn losowych lub zdrowotnych do egzaminu 6 maja br. w wyznaczonym terminie nie przystąpiło 454 uczniów. Egzamin w części matematyczno-przyrodniczej unieważniono 169 uczniom, w tym 168 z 8 szkół z powodu niesamodzielności w rozwiązywaniu zadań oraz 1 uczniowi, słabo słyszącemu, gdyż rozwiązywał arkusz standardowy. 2 uczniom z jednej szkoły przerwano egzamin z powodu niesamodzielności w rozwiązywaniu zadań i 2 uczniów z różnych szkół przerwało pisanie egzaminu ze względów zdrowotnych. Z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego zwolniono: 210 uczniów z przyczyn losowych lub zdrowotnych (na udokumentowane wnioski dyrektorów szkół) oraz 132 laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. 2. Zestawy zadań części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego Przedmiotem sprawdzania na egzaminie były umiejętności i wiadomości z zakresu 4 poniżej opisanych standardów wymagań egzaminacyjnych: I. umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu, 1

2 II. wyszukiwanie i stosowanie informacji, III. wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych, IV. stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów. Większość uczniów rozwiązywała zadania zestawu standardowego, dla uczniów z dysfunkcjami przygotowano dostosowane zestawy egzaminacyjne. Tabela 2. Uczniowie a typy zestawów egzaminacyjnych Symbol zestawu GM-A1-042 GM-B1-042 GM-C1-042 Typ zestawu Typ zestawu Liczba uczniów piszących zestaw Dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją Standardowy GM-A4-042 Dla uczniów słabo widzących (druk powiększony 16 pkt.) Dostosowany 82 GM-A5-042 Dla uczniów słabo widzących (druk powiększony 24 pkt.) Dostosowany 33 GM-A6-042 Dla uczniów niewidomych (druk w piśmie Braille a) Dostosowany 2 GM-A7-042 Dla uczniów niesłyszących/ słabo słyszących Dostosowany 119 GM-A8-042 Dla uczniów z trudnościami w uczeniu się Dostosowany Razem Wśród piszących zestaw standardowy było uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją), co stanowi 5,8%. Procent uczniów z dysleksją piszących w 2003 r. wyniósł 5,6%. Egzamin gimnazjalny w każdym dniu trwał 120 minut. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mieli prawo do wydłużenia czasu o dodatkowe 60 minut. 3. Charakterystyka standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Standardowy zestaw egzaminacyjny (GM-A1-042, GM-B1-042, GM-C1-042) z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych sprawdzał opanowanie przez uczniów kończących trzecią klasę gimnazjum umiejętności i wiadomości opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych i podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zestaw składał się z 34 zadań, w tym 25 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego) i 9 zadań otwartych, których rozwiązanie wymagało samodzielnego formułowania odpowiedzi. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń otrzymywał 50 punktów. Przy konstruowaniu zadań autorzy arkusza wykorzystali: tabele, diagram kołowy, wykresy, rysunki (zestawy rysunków) i mapę. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów przedstawia tabela 3. 2

3 Tabela 3. Plan zestawu egzaminacyjnego Obszar standardów Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu (I) Liczba punktów Waga w % Numery zadań 1, 2, 4, 5, 8, 12, 15, 16, 20, 23, 25, 27, 28 Wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) , 6, 11, 17, 19, 29, 31, 32 Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych (III) Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów (IV) , 9, 10, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, , 34 W obszarze umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu (I) sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości: wybieranie odpowiednich terminów do opisu zjawisk i obiektów przyrodniczych oraz zachowań organizmów, wykonywanie obliczeń w sytuacjach praktycznych, w tym: stosowanie w praktyce własności działań, operowanie procentami i posługiwanie się jednostkami miar, posługiwanie się własnościami figur, w tym: obliczanie miar figur płaskich. W obszarze wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości: odczytywanie informacji przedstawionych w formie rysunku, operowanie informacją, w tym: analizowanie, interpretowanie, przetwarzanie i porównywanie informacji. W obszarze wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych (III) sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości: wskazywanie prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów, w tym: wskazywanie warunków występowania procesów, wykorzystywanie zasad i praw do objaśniania zjawisk, posługiwanie się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych, w tym: zapisywanie przebiegu reakcji za pomocą równań chemicznych, zapisywanie związków między wielkościami za pomocą układów równań, stosowanie zintegrowanej wiedzy do objaśniania zjawisk przyrodniczych, w tym: wskazywanie współczesnych zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego. 3

4 W obszarze stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów (IV) sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości: analizowanie sytuacji problemowej, w tym: określenie danych i szukanych, określenie celu, tworzenie i realizowanie planu rozwiązania, w tym: układanie i wykonywanie procedur osiągania celu. 4. Pozycja wyniku ucznia w populacji zdających Uczeń otrzymuje wynik egzaminu w postaci liczby punktów i chciałby uzyskać odpowiedzi na pytania: Jaki jest mój wynik: niski czy wysoki? W której grupie uczniów się znalazłem? Jaki procent uczniów osiągnęło wynik z tego samego przedziału? Jaki procent uczniów uzyskało wyniki wyższe? Uczeń znajdzie odpowiedzi na te pytania odnosząc swój wynik do wyników wszystkich uczniów województwa piszących część matematyczno-przyrodniczą egzaminu w tym roku. Pomoże mu w tym analiza tabeli 4. Tabela 4. Wyniki uczniów na znormalizowanej skali staninowej Przedziały punktowe Stanin Teoretyczny % wyników Opis wyniku Ogół Chłopcy Dziewczęta % najniższy 3,21% 2,52% 3,92% % bardzo niski 7,13% 6,63% 7,66% % niski 13,04% 12,66% 13,44% % niżej średniego 16,58% 17,20% 15,94% % średni 21,24% 21,63% 20,84% % wyżej średniego 16,54% 16,45% 16,64% % wysoki 11,19% 11,11% 11,28% % bardzo wysoki 7,24% 7,68% 6,79% % najwyższy 3,81% 4,12% 3,50% Na przykład o wyniku ucznia, który na egzaminie uzyskał 38 punktów, mówimy, że jest wysoki. 4

5 Wykres 1. Rozkład wyników uzyskanych przez ogół uczniów Wykres 2. Rozkład wyników uzyskanych przez dziewczęta i chłopców Można zauważyć, że w 9. staninie chłopcy uzyskiwali wyniki nieco lepsze niż dziewczęta. 5. Wyniki dotyczące zestawu egzaminacyjnego Do opisu zastosowanego na egzaminie testu służą takie wskaźniki jak: średnia arytmetyczna, modalna, mediana. Ich wartość pozwala m.in. na określenie łatwości testu egzaminacyjnego oraz wskazanie wyniku średniego i najczęstszego. 5

6 Tabela 5. Wyniki uczniów ogółem i z podziałem na płeć Wskaźniki Ogółem Chłopcy Dziewczęta Liczba uczniów Łatwość zestawu 0,48 0,49 0,47 Liczba punktów możliwa do zdobycia 50 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 24 24,3 23,6 Odchylenie standardowe 10,95 10,92 10,98 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów Rozstęp Wskaźnik łatwości dla całego zestawu wyniósł 0,48. Uczniowie wykazali się opanowaniem 48% badanych umiejętności. Zestaw zadań egzaminacyjnych był zatem dla uczniów trudny. Poziom osiągnięć tegorocznych trzecioklasistów jest niski (tabela 6). W ubiegłym roku test na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej był dla uczniów umiarkowanie trudny. Wskaźnik łatwości wynosił wówczas 0,51. Tabela 6. Stopnie opanowania umiejętności przez uczniów łatwość zestawu Wartość wskaźnika łatwości 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,79 0,80 0,89 0,90 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Stopień osiągnięć bardzo niski niski niżej zadowalający zadowalający dobry bardzo dobry Wskaźnik łatwości testu może być wyznaczany oraz interpretowany, jak w powyższej tabeli, dla całej populacji zdających, dla szkoły oraz dla pojedynczego ucznia. Np. jeśli uczeń za test uzyskał 38 punktów, to egzamin był dla niego łatwy, gdyż wskaźnik łatwości testu dla niego przyjął wartość 0,76 (liczba uzyskanych punktów podzielona przez liczbę punktów możliwych do uzyskania - 38/50). Z tabeli 6 odczytujemy, że stopień jego osiągnięć jest zadowalający. 6

7 6. Wyniki dotyczące standardów Kolejny rozdział ilustruje, na jakim poziomie zostały opanowane umiejętności w poszczególnych standardach. Wykres 3. Łatwość standardów dla ogółu uczniów i z podziałem na płeć Analizując powyższy wykres, można zauważyć, że standardy I i II okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne, a standardy III i IV trudne. Chłopcy wykazali się nieco lepszym opanowaniem czynności z zakresu standardów I, II i III niż dziewczęta. One z kolei lepiej opanowały standard IV. Bardziej szczegółowe informacje o stopniu opanowania poszczególnych standardów zawierają kolejno tabele od 7 do 14 i wykresy od 4 do 7. 7

8 Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu (I) Wykres 4. Rozkład punktów Tabela 7. Wyniki uczniów ogółem i z podziałem na płeć Wskaźniki Ogółem Chłopcy Dziewczęta Łatwość standardu 0,57 0,59 0,56 Liczba punktów możliwa do zdobycia 15 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 8,6 8,9 8,4 Odchylenie standardowe 3,60 3,57 3,60 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów Rozstęp

9 Tabela 8. Łatwość czynności w zakresie standardu Badane czynności Uczeń: wybiera odpowiednie terminy do opisu zjawisk i obiektów przyrodniczych oraz zachowań organizmów wykonuje obliczenia w sytuacjach praktycznych, w tym: stosuje w praktyce własności działań, operuje procentami, posługuje się jednostkami miar posługuje się własnościami figur, w tym oblicza miary figur płaskich Standard I/1 I/2 Numer Wartość wskaźnika zadania Ogółem Chłopcy Dziewczęta 1, 4, 8, 12, 16, 25 2, 5, 15, 20, 27 0,61 0,62 0,60 0,59 0,62 0,57 I/3 23, 28 0,41 0,42 0,39 Wykres 5. Rozkład punktów Wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) Tabela 9. Wyniki uczniów ogółem i z podziałem na płeć Wskaźniki Ogółem Chłopcy Dziewczęta Łatwość standardu 0,51 0,53 0,50 Liczba punktów możliwa do zdobycia 12 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 6,2 6,4 6 Odchylenie standardowe 2,65 2,62 2,67 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów Rozstęp

10 Tabela 10. Łatwość czynności w zakresie standardu Badane czynności Wartość wskaźnika Uczeń: Standard Numer Ogółem Chłopcy Dziewczęta zadania odczytuje informacje przedstawione II/1 31 0,58 0,59 0,57 w formie rysunku operuje informacją, w tym: analizuje, przetwarza, interpretuje i porównuje informacje II/2 3, 6, 11, 17, 19, 29, 32 0,50 0,52 0,48 Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowoskutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych (III) Wykres 6. Rozkład punktów Tabela 11. Wyniki uczniów ogółem i z podziałem na płeć Wskaźniki Ogółem Chłopcy Dziewczęta Łatwość standardu 0,46 0,46 0,45 Liczba punktów możliwa do zdobycia 15 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 6,9 6,9 6,8 Odchylenie standardowe 3,53 3,55 3,51 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów Rozstęp

11 Tabela 12. Łatwość czynności w zakresie standardu Badane czynności Uczeń: wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów, w tym wskazuje warunki występowania procesów, wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych, w tym: zapisuje przebieg reakcji za pomocą równa chemicznych, związki między wielkościami za pomocą równań stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych, w tym: wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego Standard III/1 III/2 Numer Wartość wskaźnika zadania Ogółem Chłopcy Dziewczęta 7, 9, 13, 14, 18, 22 21, 24, 26, 30 0,56 0,57 0,55a 0,39 0,38 0,40 III/4 10 0,42 0,45 0,39 Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów (IV) Wykres 7. Rozkład punktów Tabela 13. Wyniki uczniów ogółem i z podziałem na płeć Wskaźniki Ogółem Chłopcy Dziewczęta Łatwość standardu 0,29 0,28 0,31 Liczba punktów możliwa do zdobycia 8 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 2,4 2,2 2,5 Odchylenie standardowe 2,66 2,67 2,65 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Wynik najniższy uzyskany przez uczniów Rozstęp

12 Tabela 14. Łatwość czynności w zakresie standardu Wartość wskaźnika Badane czynności Uczeń: Standard Numer zadania Ogółem Chłopcy Dziewczęta analizuje sytuację problemową, w tym: określa dane i szukane, określa cel tworzy i realizuje plan rozwiązania, w tym: układa i wykonuje procedury osiągania celu IV/2 33 0,30 0,29 0,32 IV/4 34 0,29 0,27 0,31 7. Wyniki dotyczące zadań Tabela 15 oraz wykresy 8 i 9 zawierają informacje o czynnościach sprawdzanych kolejnymi zadaniami. Przy każdej z nich podano wartość współczynnika łatwości, który pozwala ocenić poziom jej opanowania. Można wskazać czynności, które okazały się dla uczniów łatwe, a także te, które są trudniejsze, a więc wymagają dodatkowych ćwiczeń. Tabela 15. Łatwość czynności badanych zadaniami dla ogółu uczniów Numer zadania Standard 1. I/1 2. I/2 3. II/2 4. I/1 5. I/2 6. II/2 7. III/1 8. I/1 9. III/1 10. III/4 11. II/2 12. I/1 13. III/1 Badane czynności Uczeń: wybiera odpowiednie terminy i pojęcia matematyczno przyrodnicze (wybiera mapę o największej dokładności) wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych (stosuje porównywanie różnicowe do obliczeń) analizuje informacje (przetwarza informacje podane w formie wykresu) wybiera odpowiednie pojęcia do opisu właściwości figury (określa liczbę osi symetrii figury) posługuje się jednostkami miar (oblicza lub szacuje różnicę czasu) interpretuje informacje (interpretuje informacje zaprezentowane w formie wykresu) wskazuje warunki występowania prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów (wskazuje przyczynę powstawania kwasu mlekowego w mięśniach) wybiera odpowiednie terminy do opisu zachowań organizmów (wybiera termin określający tryb życia huby drzewnej) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk (wykorzystuje zasadę zachowania pędu) stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych (wskazuje przyczynę eutrofizacji) analizuje informacje (nazywa sposób rozmnażania na podstawie analizy rysunku) wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk (wybiera terminy do opisu zjawiska osadzania) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk (wykorzystuje zasadę równowagi mechanicznej w obliczeniach) Wartość wskaźnika Liczba punktów Typ zadania 0,72 1 WW 0,47 1 WW 0,32 1 WW 0,64 1 WW 0,53 1 WW 0,55 1 WW 0,26 1 WW 0,61 1 WW 0,63 1 WW 0,42 1 WW 0,83 1 WW 0,64 1 WW 0,87 1 WW 12

13 III/1 określa warunki występowania procesu (wskazuje proces endotermiczny) 0,43 1 WW 15. I/2 wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych (umie oszacować wynik działania) 0,93 1 WW 16. I/1 wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości (wybiera wzór węglowodoru wykorzystanego 0,43 1 WW do otrzymania polimeru) 17. II/2 analizuje informacje (analizuje informacje przedstawione w tabeli i formułuje wnioski) 0,77 1 WW 18. III/1 wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk (wykorzystuje zasady i prawa do wyznaczenia ciepła 0,48 1 WW potrzebnego do ogrzania wody) 19. II/2 przetwarza informacje (przetwarza informacje podane w formie tabeli) 0,61 1 WW 20. I/2 wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych (stosuje w praktyce obliczenia arytmetyczne) 0,36 1 WW 21. III/2 zapisuje związki i procesy w postaci równań (rozwiązuje zadanie tekstowe za pomocą równania lub ocenia 0,76 1 WW poprawność zaproponowanych odpowiedzi) 22. III/1 wskazuje prawidłowości w procesach (wskazuje czynnik powodujący nieodwracalne ścinanie białka) 0,67 1 WW 23. I/3 oblicza miary figur płaskich (oblicza długość drogi przebytej po okręgu) 0,39 1 WW 24. III/2 posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych (wskazuje układ równań odpowiadający warunkom 0,55 1 WW zadania) 25. I/1 wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk (rozpoznaje odpowiedni typ wybrzeża) 0,60 1 WW 26.1 zapisuje procesy za pomocą równań chemicznych zapisuje substraty 0, (zapisuje III/2 0,43 KO równanie reakcji otrzymywania kwasu węglo- zapisuje produkt 0,33 1 wego) I/2 28. I/ II/2 operuje procentami w sytuacjach praktycznych (operuje procentami na podstawie informacji przedstawionych na diagramie) oblicza, jaki procent stanowią uczniowie opowiadający się za pobytem nad jeziorem stosuje poprawną metodę obliczenia liczby z danego jej procentu wykonuje bezbłędnie rachunki oblicza miary figur płaskich (oblicza miarę kąta środkowego) stosuje poprawnie metodę obliczenia rozciągłości południkowej w stopniach przetwarza informacje stosuje poprawnie metodę odczytane z mapy (oblicza rozciągłość południ- obliczenia rozciągłości południkowej kową) w kilometrach wykonuje bezbłędnie rachunki 0,73 1 0,59 0,62 1 0,54 1 RO 0,43 1 KO 0,42 1 0,37 0, III/2 zapisuje związki zapisuje równanie 0,22 0,23 1 za pomocą równań (zapisuje równanie obliczenia długości stosuje poprawną metodę ,20 1 mostu 0,11 1 RO RO 13

14 II/1 32. II/ IV/ IV/ i rozwiązuje je) stosuje poprawną metodę obliczenia szerokości rzeki wykonuje bezbłędnie rachunki odczytuje informacje przedstawione w formie rysunku (nazywa formy rozwojowe żaby) porównuje informacje (porównuje formy rozwojowe żaby na podstawie rysunku) stosuje poprawną metodę analizuje sytuację problemową, określa dane i obliczenia ładunku stosuje poprawną metodę szukane, określa cel (na obliczenia czasu podstawie danych oblicza ładunek i czas) wykonuje bezbłędnie rachunki stosuje poprawną metodę obliczenia wysokości stożka stosuje poprawną metodę obliczenia objętości stożka tworzy i realizuje plan stosuje poprawną metodę rozwiązania (na podstawie danych oblicza obję- obliczenia objętości walca tości oraz ich stosunek) stosuje poprawną metodę obliczenia, jaką część wiaderka wypełnił piasek z 6 foremek wykonuje bezbłędnie rachunki 0,32 1 0,17 1 0,58 2 KO 0,40 2 KO 0,43 1 0,35 0,30 1 RO 0,12 1 0,32 1 0,30 1 0,37 0,29 1 RO 0,28 1 0,

15 Wykres 8. Łatwość zadań zamkniętych dla ogółu uczniów i z podziałem na płeć 15

16 Wykres 9. Łatwość zadań otwartych dla ogółu uczniów i z podziałem na płeć Tabela 16. Zadania a ich łatwość dla ogółu uczniów oraz z podziałem na płeć Wartość wskaźnika łatwości Numery zadań Numery zadań Numery zadań Łatwość zadań 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 Interpretacja bardzo trudne trudne zamkniętych - otwartych - zamkniętych - otwartych - zamkniętych - otwartych - 2, 3, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 23 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34 2, 3, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 23 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34 2, 3, 5, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 23 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34 umiarkowanie trudne Ogółem 4, 5, 6, 8, 9, 12, 19, 22, 24, 25 łatwe 1, 11, 13, 17, 21 bardzo łatwe 27, Chłopcy 4, 5, 6, 8, 9, 12, 19, 22, 24, , 11, 17, 21 13, 15 27, Dziewczęta 1,4, 6, 8, 9, 12, 19, 22, 24, 25 11, 13, 17, ,

17 Tabela 16 daje możliwość ustalenia, które zadania są łatwe, a które trudne. Zadań łatwych i bardzo łatwych w tym roku na egzaminie w części matematyczno-przyrodniczej było 6, co stanowi 17,7%. 82,3% zadań to zadania trudne lub umiarkowanie trudne. Wszystkie zadania otwarte, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt, okazały się trudne lub umiarkowanie trudne. 8. Wyniki egzaminów W bieżącym roku egzamin w części matematyczno-przyrodniczej pisało nieco mniej uczniów niż w latach minionych. W porównaniu z latami 2002 i 2003, egzamin 2004 okazał się trudniejszy. Tabela 17. Łatwość sprawdzianu w latach Rok Liczba uczniów Wskaźnik łatwości 0,54 0,51 0,48 Średnia arytmetyczna 27 25,3 24 Wykres 10. Łatwość standardów na egzaminie w latach Na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej uczniowie wykazali się słabszym opanowaniem standardu II i III. Standard IV uczniowie opanowali na tym samym poziomie co w latach minionych, natomiast standard I słabiej niż w 2002 r., ale lepiej niż w

18 9. Informacje o wynikach egzaminu 2004 w powiatach woj. śląskiego Województwo śląskie okazuje się być bardzo jednorodne, jeśli chodzi o średnie wyniki w powiatach. Wyniki te wahają się od 21,56 do 26,71 punktu, czyli różnica wynosi 5,15. Przydzieliliśmy te średnie do 5 grup, zgodnie z zasadą znormalizowanej skali 7% - 24% - 38% - 24% - 7% wyników uporządkowanych rosnąco. Każdej grupie przyporządkowaliśmy jeden kolor na zamieszczonej poniżej mapie konturowej województwa. W ten sposób można odnieść średni wynik uczniów danego powiatu do wyników uzyskanych w pozostałych powiatach. 18

19 10. Komunikowanie wyników Zbiorcze zestawienia wyników przesłano do szkół wraz z zaświadczeniami dla uczniów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 29 z 2001 r. z późn. zmianami) uczniowie powinni otrzymać zaświadczenia o wynikach egzaminu wraz ze świadectwem ukończenia szkoły w dniu zakończenia roku szkolnego. Pełne raporty z egzaminu gimnazjalnego 2004 szkoły, organy prowadzące i Kurator Oświaty otrzymają w sierpniu br. 19

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 1 kwietnia 2004 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu 2005 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2005 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2009 Spis treści I. W p r o w a d z e n i e... 4 I I. S p r a w d z i a n... 5 2.1. Wyniki uczniów artystycznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wstęp Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 z części humanistycznej,

Bardziej szczegółowo

A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1.

A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1. GM Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1. Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 3 lipca 2003 r. Wstęp Celem egzaminu gimnazjalnego jest: sprawdzenie opanowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego Informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w województwie podlaskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22,

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku 5 kwietnia 2011 roku po raz dziesiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela.

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2014

Raport ze sprawdzianu 2014 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie II

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Sprawdzian... 4 1. Standardowy zestaw zadań... 4 1.1. Plan zestawu egzaminacyjnego...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Przekazuję wszystkim zainteresowanym informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie o wynikach sprawdzianu dla uczniów klas szóstych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2009 roku przystąpiło ogółem 462 481 uczniów,

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Skład zespołu opracowującego raport: mgr Magdalena Balcy mgr Barbara Gawlik mgr Ilona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2008 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Sprawdzian... 4 1.1. Wyniki uczniów artystycznych szkół podstawowych dotyczące

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA. Centralna Komisja Egzaminacyjna WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PREZENTACJA. Centralna Komisja Egzaminacyjna WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Centralna Komisja Egzaminacyjna Wydział Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych PREZENTACJA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje wstępne 8 kwietnia 2003 r. po raz

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2011

Raport ze sprawdzianu 2011 Raport ze sprawdzianu 2 przeprowadzonego w ZS Nr2 - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 33 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 5 lipca 2006 r. Szanowni Państwo, przekazuję sprawozdanie przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w 26 i 27 kwietnia 2006 roku. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w roku szkolnym 2008/2009

Raport z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w roku szkolnym 2008/2009 Raport z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w roku szkolnym 2008/2009 Opracowały: Edyta Karaś Monika Bator 1 Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 27 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2013

Raport ze sprawdzianu 2013 Raport ze sprawdzianu 23 przeprowadzonego w ZS Nr2 - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 23 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2012

Raport ze sprawdzianu 2012 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 5 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 2a średnia klasy: 9.40 pkt średnia szkoły: 10.26 pkt średnia ogólnopolska: 9.55 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 12 13 Numer

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich X 2015 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2015 część humanistyczna j. polski 90 85 80 75

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie

Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie Rudzica 2009 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2010 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2010 roku 8 kwietnia 2010 roku po raz dziewiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 213/214 W roku szkolnym 213/214 do sprawdzianu przystąpiło 124 uczniów. Napisali oni sprawdzian na poziomie wyżej średnim. Karta wyników na skali staninowej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach al. Niepodległości 4 96-100 Skierniewice www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka posiada akredytację ŁKO CERTYFIKAT PN-EN

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2012 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2013 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie przygotowała, uwzględniając sygnały ze szkół, standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 Do egzaminów zewnętrznych w minionym roku szkolnym przystąpiło : 13 uczniów kończących klasę 6 szkoły podstawowej 17 absolwentów gimnazjum 9 absolwentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 09 roku OKE Łódź, maj 09 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 39 09 uczniów ( co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 5 lipca 2005 r. Szanowni Państwo, przekazuję raport przygotowany w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w 26 i 27 kwietnia 2005 roku. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM styczeń 2015 1 1 Wstęp Przedstawione poniżej wyniki dotyczą sprawdzianu opracowanego zgodnie z nowymi zasadami przez Wydawnictwo OPERON. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016/2017 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016/2017 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016/2017 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich XI 2017 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2017 Rozkład punktów w powiecie Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 2011 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Sprawdzian 2011 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Sprawdzian 2011 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 5 3. WYNIKI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów K la s a 2 A Sesje z plusem Klasa 2 A Wyniki procentowe poszczególnych uczniów 90% 0% 70% 60% 50% 40% Polska (45%) 30% 20% % 0% nr ucznia 2 4 5 6 7 9 15 16 1 20 21 22 25 26 wynik w % 3 1 52 52 33 3 3 6

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015

Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015 Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015 1 Spis treści 1. Część pierwsza sprawdzianu język polski i matematyka... 3 1.1. Podstawowe parametry statystyczne... 3 1.2. Poziom

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE EGZEMINU GIMNAZJALNEGO 2017/2018 MATEMATYKA

PODSUMOWANIE EGZEMINU GIMNAZJALNEGO 2017/2018 MATEMATYKA PODSUMOWANIE EGZEMINU GIMNAZJALNEGO 2017/2018 MATEMATYKA OPIS ARKUSZA STANDARDOWEGO Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją rozwojową rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu GM-M1-182. Arkusz

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2011 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2013

Analiza wyników sprawdzianu 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W TYCHACH Analiza wyników sprawdzianu 2013 W Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi SPRAWDZIAN 2013 średnie wyniki

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół Rejon Liczba uczniów Zielona Góra L W Z Okręg Kraj łącznie 8 281 14 736 50 181 23 532 88 449 539 408 Arkusz A1(4,5,6) 8 108 14 393 49 022 22 962 86 377

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz owa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach 2002-2004 Od 2002 roku w klasie trzeciej gimnazjum dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 1 roku OKE Łódź, styczeń 1 I. Populacja zdających Egzamin gimnazjalny w styczniu 1 roku przeprowadzono w sześciu gimnazjach dla

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH. Zakres przedmiotów humanistycznych

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH. Zakres przedmiotów humanistycznych STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Zakres przedmiotów humanistycznych I. CZYTANIE I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY 1) czyta teksty kultury ( w tym źródła historyczne ) rozumiane jako wszelkie wytwory kultury materialnej

Bardziej szczegółowo

Myszyniec, dnia 27.10.2014 r.

Myszyniec, dnia 27.10.2014 r. Myszyniec, dnia 27.10.2014 r. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w Publicznym Gimnazjum w Myszyńcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja sierpień-wrzesień Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. TERMIN EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA SPRAWDZIANIE W ROKU 2006 SPIS TREŚCI. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej

RAPORT SPRAWDZIAN Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej SPRAWDZIAN 2014 RAPORT Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana

Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana GIMNAZJUM NR 4 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana Materiał opracował zespół w składzie: 1. Dorota Baron 2. Joanna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZBIORCZY z diagnozy Matematyka PP

RAPORT ZBIORCZY z diagnozy Matematyka PP RAPORT ZBIORCZY z diagnozy Matematyka PP przeprowadzonej w klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych Analiza statystyczna Wskaźnik Wartość wskaźnika Wyjaśnienie Liczba uczniów Liczba uczniów, którzy przystąpili

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2006

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2006 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61 655 Poznań tel.: 061 854 01 60, fax: 061 852 14 41 www.oke.poznan.pl Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2006 Szanowni Państwo, pięć lat

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2012 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Bardziej szczegółowo

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie sprawdzianu 2008.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie sprawdzianu 2008. Jaworzno, 25 lipca 2008 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu, przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w 2008 r. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2013 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie,

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo