Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015"

Transkrypt

1 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

2 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie). Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej III.0 w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu (12 zadań), rozumienie tekstów pisanych (12 zadań), znajomość funkcji językowych (10 zadań) oraz znajomość środków językowych (6 zadań). Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. W tabeli poniżej przedstawiono punktowy i procentowy udział badanych umiejętności w całym arkuszu oraz numery zadań, które sprawdzają poszczególne umiejętności. Obszar standardów Liczba punktów Procentowy udział Numery zadań badanych umiejętności Rozumienie ze słuchu , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, Rozumienie tekstów pisanych 3.2, , 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 Znajomość funkcji językowych , 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3 Znajomość środków językowych , 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 Razem 40 Do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 80 uczniów. 77 uczniów pisało egzamin w wersji standardowej. Egzamin trwał 60 minut. Trzy osoby pisały egzamin na poziomie podstawowym, arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Egzamin trwał 80 minut.

3 1. Poziom wykonania zadań. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać 40 pkt. Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów w Zespole Szkół w Myszyńcu na poziomie podstawowym wyniósł 62,6. Arkusz Zakres Maksymalna ilość punktów szkoły gminy Myszyniec województwa powiatu kraju standardowy podstawowy 40 62,6% 59,5% 69,8% 56,4% 67% Poniższa tabela pozwala dokonać porównania średnich wyników procentowych gimnazjalistów z naszej szkoły ze średnimi wynikami uczniów w gminie, województwie, powiecie i kraju. się następująco: Średnie wyniki procentowe dla poszczególnych klas z egzaminu gimnazjalnego przedstawiają Zakres Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E podstawowy 73,0% 50,4% 65,0% 60,5% 66,4% poziom podstawowy Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E poziom podstawowy

4 Wyniki uczniów Zespołu Szkół w Myszyńcu z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym w 2015 r. na skali staninowej: stanin Nazwa stanina Zespół Szkół w Przedział wyników Myszyńcu (średni % (w %) wynik dla szkoły) 1 Najniższy Bardzo niski Niski Niżej średni Średni ,6 % 6 Wyżej średni Wysoki Bardzo wysoki Najwyższy Wynik naszych uczniów mieści się w staninie 5 średnim. Średni wynik uzyskany przez uczniów to 62,6 % punktów możliwych do uzyskania. 2. Współczynnik łatwości zadań z podziałem na obszary standardów wymagań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym. Tabela interpretacji wskaźnika łatwości: Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja zestawu zadań 0,00 0,19 Bardzo trudny 0,20 0,49 Trudny 0,50 0,69 Umiarkowanie trudny 0,70 0,89 Łatwy 0,90 1,00 Bardzo łatwy

5 Tabela obrazująca stopień trudności poszczególnych zadań cząstkowych w arkuszu egzaminacyjnym. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo trudny 0,00-0, trudny 0,20-0,49 1.3, 1.5, 3.3, 4.1, 8.1, 8.3, 9.2, 10.2, 10.3, (25%) umiarkowanie 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.3, 5.1, 6.2, 7.2, 7.3, trudny 0,50-0,69 7.4, 9.1, 9.3, 9.4, 10.1, 15 (37,5%) łatwy 0,70-0,89 1.1, 1.4, 2.4, 3.2, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 8.2, 8.4, 11.1, (37,5%) bardzo łatwy 0,90-1, Większość zadań okazała się dla uczniów umiarkowanie trudna - 15 zadań oraz łatwa 15 zadań. 10 zadań było trudnych dla uczniów naszej szkoły. Żadne z zadań nie okazało się dla uczniów bardzo łatwym ani bardzo trudnym. Poniższe tabele obrazują stopień trudności poszczególnych zadań z podziałem na sprawdzane umiejętności i wiadomości.

6 Rozumienie ze słuchu Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo trudny 0,00-0,19-0 trudny 0,20-0,49 1.3, (18%) umiarkowanie trudny 0,50-0,69 1.3, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1, 5 (46%) łatwy 0,70-0,89 1.1, 1.4, 2.4, (36%) bardzo łatwy 0,90-1,00-0 Zadania z obszaru: Rozumienie ze słuchu okazały się w 46% umiarkowanie trudne, a w 36 % łatwe. Dwa zadania okazały się trudne. Nie było zadań bardzo łatwych i bardzo trudnych. Najwięcej trudności sprawiło uczniom zadanie 1.3, które dotyczyło wybrania godziny spotkania się chłopców oraz zadanie 3.3, w którym uczniowie mieli zdecydować czy jest ono zgodne z nagraniem prawda czy nie-fałsz. Rozumienie tekstów pisanych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo trudny 0,00-0,19 0 trudny 0,20-0,49 8.1, 8.3, (25%) umiarkowanie trudny 0,50-0,69 7.2, 7.3, 7.4, 9.1, 9.3,9.4 6 (50%) łatwy 0,70-0,89 7.1, 8.2, (25%) bardzo łatwy 0,90-1,00 0 Największa grupa zadań z obszaru Rozumienie tekstów pisanych to zadania umiarkowanie trudne stanowiące 50% zadań poprawnie wykonanych przez uczniów. Trzy zadania okazały się łatwe i trzy trudne. W zadaniach (8.1, 8.3) należało określić kontekst wypowiedzi a w zadaniu 9.2 dopasować opis miejsca.

7 Znajomość funkcji językowych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo trudny 0,00-0,19-0 trudny 0,20-0, (10%) umiarkowanie trudny 0,50-0,69 4.3, 5.1, (30%) łatwy 0,70-0,89 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, (60%) bardzo łatwy 0,90-1,00-0 Test zawierał 10 zadań z obszaru Znajomość funkcji językowych, które okazały się dla uczniów łatwe 60% oraz umiarkowanie trudne, które stanowiły 30% tej części. Zadanie 4.1 okazało się dla uczniów trudne i polegało na wysłuchaniu czterech wypowiedzi i dobraniu do nich właściwej reakcji. Znajomość środków językowych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo trudny 0,00-0,19-0 trudny 0,20-0, , 10.3,11.2 3(50%) umiarkowanie trudny 0,50-0, (17%) łatwy 0,70-0, , (33%) bardzo łatwy 0,90-1,00-0 W obszarze Znajomość środków językowych zadania trudne stanowiły większość zadań tj.50% wszystkich zadań. Zadania te polegały na wybraniu spośród podanych wyrazów tych, które poprawnie uzupełniają luki. Jedno zadanie było umiarkowanie trudne i dwa zadania łatwe. Poniższy wykres przedstawia średnie łatwości poszczególnych obszarów umiejętności.

8 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Średnie łatwości zadań dla poszczególnych obszarów testu 0,83 0,72 0,69 0,64 0 Rozumienie ze słuchu Znajomośc funkcji językowych Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych Stopień trudności poszczególnych zadań w arkuszu z języka angielskiego był zróżnicowany. Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali za zadania z obszaru znajomość funkcji językowych, w którym średnia łatwość zadań wyniosła 0,83 oraz rozumienie ze słuchu 0,72. Nieco więcej trudności sprawiły uczniom zadania z obszaru rozumienie tekstów pisanych, w których średnia łatwość zadań wyniosła 0,69. Najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość środków językowych, w których średnia łatwość zadań wyniosła 0,64. Wnioski Z badanych wiadomości i umiejętności w zakresach rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych najtrudniejsze okazały się zadania z obszaru znajomość środków językowych, w których uczniowie musieli wykazać się znajomością struktur leksykalno- gramatycznych. Umiarkowanie trudne okazały się też zadania z rozumienia tekstów pisanych. Nie było obszaru językowego, który byłby dla uczniów bardzo łatwy. W roku ubiegłym rozumienie ze słuchu okazało się dla uczniów najtrudniejsze. Natomiast w tym roku obszar rozumienie ze słuchu okazał się łatwy. W dużej mierze przyczynił się do tego fakt, że uczniowie pisali w oddzielnych salach z lepszą akustyką. Łatwe były również dla uczniów zadania ze znajomości funkcji językowych. Świadczy to o tym, że uczniowie znają podstawowe słownictwo dotyczące komunikacji w życiu codziennym. Aby poprawić wyniki należy ćwiczyć:, umiejętność uzupełniania tekstu z lukami odpowiednimi formami gramatycznymi, czytanie dłuższych tekstów w języku angielskim zwracanie uwagi na kontekst wypowiedzi.

9 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym Do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 77 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali egzamin w wersji standardowej. Egzamin trwał 60 minut. Na poziomie rozszerzonym arkusz składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego oraz zadań na dobieranie) ujętych w 5 wiązek oraz 11 zadań otwartych: 2 wiązek zadań sprawdzających znajomość środków językowych oraz jednego zadania sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej III.1 w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu (10 zadań), rozumienie tekstów pisanych (10 zadań), znajomość środków językowych (10 zadań) oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej (1 zadanie). Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. W tabeli poniżej przedstawiono punktowy i procentowy udział badanych umiejętności w wyniku sumarycznym. Obszar standardów Liczba punktów Procentowy udział badanych umiejętności Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych Tworzenie wypowiedzi pisemnej Razem Numery zadań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, , , 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, Poziom wykonania zadań. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać 40 pkt. Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów w Zespole Szkół w Myszyńcu na poziomie rozszerzonym wyniósł 38,1,%. Poniższa tabela pozwala dokonać porównania średnich wyników gimnazjalistów z naszej szkoły ze średnimi wynikami uczniów w gminie, województwie, powiecie i kraju.

10 Arkusz Zakres Maksymalna ilość punktów szkoły gminy Myszyn iec województwa powiatu kraju standardowy rozszerzony 40 38% 35,7% 51,2% 35,1% 48 % Średnie wyniki procentowe dla poszczególnych klas z egzaminu gimnazjalnego przedstawiają się następująco: Zakres Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E rozszerzony 51,2% 26,5% 40,0% 35,5% 39,5% poziom rozszerzony poziom rozszerzony 10 0 Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E 2. Współczynnik łatwości zadań Tabela interpretacji wskaźnika łatwości: Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja zestawu zadań 0,00 0,19 Bardzo trudny 0,20 0,49 Trudny 0,50 0,69 Umiarkowanie trudny 0,70 0,89 Łatwy 0,90 1,00 Bardzo łatwy

11 Poniższa tabela obrazuje stopień trudności poszczególnych zadań cząstkowych w arkuszu egzaminacyjnym. Stopień Wskaźnik Liczba zadań Numery zadań cząstkowych trudności łatwości cząstkowych bardzo trudny 0,00-0,19 1.5, 7.1, (9%) trudny 0,20-0,49 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.2, 4.1, (65%) 6.1, 6.2, 6.4,6,5, 7.2, 7.3,7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 umiarkowanie trudny 0,50-0,69 1.3, 2.4, 3.3,4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3 9(26%) łatwy 0,70-0,89-0 bardzo łatwy 0,90-1,00-0 Spośród 34 zadań, aż 22 okazały się dla uczniów zadaniami trudnymi, a 3 bardzo trudnymi. Zadania te wymagały od uczniów posługiwania się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) a także znajdowania w tekście określonych informacji. Dziewięć zadań był dla uczniów umiarkowanie trudne i dotyczyły one określania głównej myśli tekstu, rozpoznawania związków pomiędzy poszczególnymi częściami oraz wyszukiwania w tekście określonych informacji. Zadanie z obszaru rozumienie ze słuchu jako jedyne okazało się być dla uczniów łatwe. W poniższej tabeli przedstawiono poziom wykonania oraz wymagania szczegółowe dla poszczególnych zadań. OBSZAR NR ZAD WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE/KRYTERIA POZIOM WYKONANIA ZADANIA 0, Uczeń znajduje w tekście określone 1.2 informacje. 0, Uczeń określa główną myśl tekstu. 0,62 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 1.4 Uczeń znajduje w tekście określone 0, informacje. 0, Uczeń określa intencję nadawcy/autora tekstu. 0,36 0, Uczeń znajduje w tekście określone 0, informacje. 0, , Uczeń określa główną myśl 0, poszczególnych części 0, ,56

12 ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 4.1 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ 8 0,44 Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy 4.2 0,64 poszczególnymi częściami 4.3 0, , ,65 Uczeń znajduje w tekście określone 5.2 0,53 informacje , , Uczeń posługuje się podstawowym 0,23 zasobem środków językowych 6.3 0,51 (leksykalnych, gramatycznych, 6.4 ortograficznych) [ ]. 0, , , Uczeń posługuje się podstawowym 0,35 zasobem środków językowych 7.3 0,25 (leksykalnych, gramatycznych, 7.4 ortograficznych) [ ]. 0, ,12 TREŚĆ 0,29 SPÓJNOŚĆ I LOGIKA WYPOWIEDZI ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 0,38 0,35 POPRAWNOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 0,33 Wśród zadań z obszaru Rozumienie ze słuchu najtrudniejsze okazały się zadania polegające na znalezieniu w tekście określonej informacji. Większość zadań z tego obszaru była dla uczniów trudna. Dotyczyły one przede wszystkim wyszukiwania w tekście określonej myśli, określanie intencji nadawcy czy głównej myśli tekstu. Znaczna większość zadań z obszaru Rozumienie tekstów pisanych była dla uczniów trudna. Zadania te wymagały od uczniów umiejętności określania głównej myśli poszczególnych części tekstu, rozpoznawania związków pomiędzy jego częściami oraz znajdowania określonych informacji. Prawie wszystkie zadania z obszaru Znajomości środków językowych były dla uczniów bardzo trudne. Polegały one na uzupełnianiu luk w tekście wyrazami w odpowiedniej formie oraz tłumaczeniu fragmentów zdań na język angielski. Znajomość środków językowych sprawdza głównie opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych. W zadaniach tego typu wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanego fragmentu zdania i to okazało się dla uczniów najtrudniejsze. Wypowiedzi pisemne tworzone przez uczniów oceniane są pod kątem treści, spójności i logiki wypowiedzi, zakresu środków językowych oraz poprawności środków językowych. Zadanie to

13 również okazało się dla uczniów trudne. Zadaniem zdających było napisanie wiadomość w języku angielskim, za co można było uzyskać maksymalnie 10 punktów. Najwięcej problemów uczniowie mieli z poprawnym stosowaniem środków językowych. Poniższy wykres przedstawia średnie łatwości poszczególnych obszarów umiejętności. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Średnie łatwości zadań dla poszczególnych obszarów testu 0,5 0,41 0,29 0,33 0 Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych Tworzenie wypowiedzi pisemnej Stopień trudności poszczególnych zadań w arkuszu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym był zróżnicowany. Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali za zadania z obszaru Rozumienie tekstów pisanych. łatwość zadań wynosi 0,50. Nieco słabiej rozwiązywali zadania z obszaru Rozumienie ze słuchu - średnia łatwość zadań w tym obszarze wynosi 0,41. Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania z obszaru Znajomość środków językowych i Tworzenie wypowiedzi pisemnej. łatwość zadań wynosi odpowiednio 0,29 i 0,33. Wnioski Z badanych wiadomości i umiejętności na poziomie rozszerzonym w zakresach rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenie własnej wypowiedzi najtrudniejsze okazują się od kilku lat zadania ze Znajomości środków językowych i Tworzenie wypowiedzi pisemnej. Aby poprawić wynik z tych obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych należy podczas pracy z uczniami ćwiczyć umiejętność wyrażania myśli przy pomocy różnych środków językowych. Zwrócić uwagę gimnazjalistów, że w sytuacji kiedy mają

14 problem z wyborem właściwej odpowiedzi mogą podzielić prace na dwa etapy. Najpierw powinni zapoznać się z danym fragmentem tekstu i określić, która część mowy będzie pasowała do tej luki, a następnie spośród wyrazów będących tymi częściami mowy wybrać ten, który pasuje logicznie i znaczeniowo do kontekstu tekstu. Przypominać, że w zadaniach sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna. Uświadomić uczniom, że wypowiedź pisemna ma zawierać jasny przekaz, że istotną kwestią jest rozwijanie poszczególnych podpunktów polecenia a nie ograniczać się do niezbędnego minimum. Poszerzać z uczniami zasób słownictwa, wskazywać różnorodne sposoby rozwijania wypowiedzi. W obszarach Rozumienie ze słuchu i Rozumienie tekstów pisanych należy w szczególności ćwiczyć zadania, które wymagają umiejętności znajdowania w tekście określonych informacji oraz określania intencji nadawcy. Przypominać uczniom o uważnym czytaniu poleceń i treści zadań oraz konieczności dokładnej analizy tekstów w zadaniach.

15 1. Poziom wykonania zadań. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym Do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego przystąpiło 16 uczniów; 8 z klasy III a, 3 z klasy III b, 3 z klasy III d i 2 z klasy III e. Wszyscy uczniowie pisali egzamin na poziomie podstawowym, arkusz standardowy (GN-P1-152). Egzamin trwał 60 minut. Arkusz zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/ fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w 11 wiązek. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej III.0 w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu (12 zadań), rozumienie tekstów pisanych (12 zadań), znajomość funkcji językowych (10 zadań) oraz znajomość środków językowych (6 zadań). Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać 40 punktów. Średni wynik uzyskany przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu wynosi 51 % punktów możliwych do zdobycia. Tabela 1. Średnie wyniki procentowe z egzaminu gimnazjalnego uczniów Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu, uczniów w gminie Myszyniec, powiecie, województwie mazowieckim i kraju. Maksymalna liczba punktów dla szkoły dla gminy Myszyniec dla pow. ostrołęckiego dla woj. mazowieckiego dla kraju 40 (100%) 51% 52,4% 43,9% 55,5% 57 % Wykres 1. Średnie wyniki procentowe uczniów szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju.

16 Tabela 2. Średnie wyniki procentowe poszczególnych klas. Klasa A Klasa B Klasa D Klasa E 53,4% 34,2% 58,3% 53,8% Wykres 2. Średnie wyniki procentowe klas Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu Tabela 3. Wynik szkoły na skali staninowej. Numer stanina Nazwa stanina Przedział wyników (w %) Szkoła (%) 1 Najniższy Bardzo niski Niski Niżej średni Średni Wyżej średni Wysoki Bardzo wysoki Najwyższy Na skali staninowej średni wynik szkoły 51% daje stanin 4 niżej średni. Średni wynik uzyskany przez uczniów to 51 % punktów możliwych do uzyskania. Wynik najwyższy

17 uzyskany przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu to 32 punkty, a najniższy to 10 punktów. Tabela 4. Średnie wyniki uzyskane przez uczniów Gimnazjum w Myszyńcu z poszczególnych obszarów umiejętności. Sprawdzana umiejętność Maksymalna ilość punktów uczniów Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Znajomość funkcji językowych Znajomość środków językowych 12 7,25 (60,42%) 12 5,38 (44,79%) 10 5,06 (50,63%) 6 2,63 (43,75%) Razem 40 20,31 Wykres 4. Poziom wykonania zadań dla poszczególnych obszarów umiejętności. Poziom wykonania zadań w zakresie znajomości środków językowych okazał się dla uczniów najtrudniejszy i wyniósł 43,75%. Zakres rozumienia tekstów pisanych wyniósł

18 44,79%, znajomości środków językowych 50,63%. Najlepiej wypadł zakres rozumienia ze słuchu 60,42%. 2. Współczynnik łatwości zadań. Tabela 5. Interpretacji wskaźnika łatwości: Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja zestawu zadań 0,00 0,19 Bardzo trudny 0,20 0,49 Trudny 0,50 0,69 Umiarkowanie trudny 0,70 0,89 Łatwy 0,90 1,00 Bardzo łatwy Tabela 6. Stopień trudności poszczególnych zadań cząstkowych w arkuszu egzaminacyjnym. Liczba Stopień Wskaźnik Numery zadań cząstkowych zadań trudności łatwości cząstkowych bardzo trudny 0,00-0,19 5.1, 7.2, (7,5%) trudny 0,20-0,49 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 4.3, 5.2, 7.3, 7.4, 8.1, 9.3, 10.1, 10.2, (32,5%) umiarkowanie 1.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 8.2, 0,50-0,69 trudny 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.4, (42,5%) łatwy 0,70-0,89 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 4.4, 6.3, (17,5%) bardzo łatwy 0,90-1, Większość zadań okazała się dla uczniów umiarkowanie trudna 42,5% zadań i trudna 32,5% zadań. Zadania bardzo trudne stanowiły 7,5%, łatwe 17,5%, a bardzo łatwych nie było.

19 Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poziom wykonania zadania w kraju Poziom wykonania zadania w szkole 1.1 0,84 0, Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 0,46 0, ,65 0,38 Rozumienie ze słuchu Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka [ ]. 1.4 Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 0,54 0, Uczeń określa główną myśl tekstu. 0,67 0, ,71 0, ,55 0,38 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,86 0, ,73 0, ,41 0,63 Uczeń znajduje w tekście określone informacje 3.2 0,60 0, Uczeń określa główną myśl tekstu. 0,63 0,69 Znajomość funkcji językowych Reagowanie na wypowiedzi Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie [ ] Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie (np.. Przedstawia siebie i inne osoby [ ]). 0,45 0,56 0,66 0, Uczeń stosuje formy grzecznościowe. 0,32 0, Uczeń wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych. 0,76 0, Uczeń prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia. 0,42 0, Uczeń wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby. Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. 0,42 0,38 0,53 0, Uczeń wyraża swoje emocje. 0,56 0, Uczeń prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca. 0,53 0, Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie. 0,76 0,81 Rozumienie tekstów pisanych Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie [ ] krótkie i proste wypowiedzi pisemne 7.1 Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 0,59 0, Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 0,41 0, Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 0,56 0, Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 0,42 0,38

20 [ ]. 8.1 Uczeń określa główną myśl tekstu. 0,51 0, Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 0,48 0, Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 0,60 0, Uczeń określa intencje nadawcy-autora tekstu 0,59 0, ,57 0, ,49 0,56 Uczeń znajduje w tekście określone informacje ,32 0, ,57 0,50 Znajomość środków językowych Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [ ] ,40 0,44 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem 10.2 środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 0,30 0,25 ortograficznych) [ ] ,35 0, ,69 0, Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 0,69 0,63 ortograficznych) [ ] ,52 0,19 Tabela 7. Poziom wykonania zadań z wyszczególnieniem wymagań szczegółowych. Poziom wykonania 14 zadań (35%) w szkole jest wyższy niż w kraju, a aż 26 zadań (65%) zadań w szkole jest niższy niż w kraju.

21 Tabela 8. Stopień trudności zadań z Rozumienia ze słuchu. Liczba Stopień Wskaźnik Numery zadań cząstkowych zadań trudności łatwości cząstkowych bardzo trudny 0,00-0, trudny 0,20-0,49 1.2, 1.3, 1.4, umiarkowanie trudny 0,50-0,69 1.5, 3.1, 3.2, łatwy 0,70-0,89 1.1, 2.1, 2.3, bardzo łatwy 0,90-1, Zadania w arkuszu egzaminacyjnym okazały się dla uczniów trudne, umiarkowanie trudne i łatwe odpowiednio po 4 zadania. Zadań bardzo trudnych i bardzo łatwych nie było. Tabela 9. Stopień trudności zadań z Rozumienia tekstów pisanych. Liczba Stopień Wskaźnik Numery zadań cząstkowych zadań trudności łatwości cząstkowych bardzo trudny 0,00-0, trudny 0,20-0,49 7.3, 7.4, 8.1, umiarkowanie trudny 0,50-0,69 7.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, łatwy 0,70-0, bardzo łatwy 0,90-1, W obszarze Rozumienie tekstów pisanych najwięcej było zadań umiarkowanie trudnych, stanowiły one 58%. Cztery zadania (33 %) okazały się dla uczniów trudne. Zadanie 7.2 okazało się bardzo trudne. Polegało ono na określeniu kontekstu wypowiedzi na podstawie przeczytanych ogłoszeń.

22 Tabela 10. Stopień trudności zadań ze Znajomości funkcji językowych. Liczba Stopień Wskaźnik Numery zadań cząstkowych zadań trudności łatwości cząstkowych bardzo trudny 0,00-0, trudny 0,20-0,49 4.3, umiarkowanie trudny 0,50-0,69 4.1, 4.2, 5.3, 6.1, łatwy 0,70-0,89 4.4, bardzo łatwy 0,90-1, Z zakresu znajomości funkcji językowych 5 zadań (50 %) okazało się dla uczniów umiarkowanie trudne. Dwa zadania okazały się dla uczniów trudne (4.3 i 5.2). Zadanie 4.3 polegało na zastosowaniu właściwych form grzecznościowych. Zadanie 5.2 polegało na wyrażeniu prośby i podziękowania oraz zgody lub odmowy wykonania prośby. W arkuszu egzaminacyjnym dwa zadania okazały się dla uczniów łatwe, a jedno zadanie bardzo trudne. Polegało ono na wyrażeniu prośby o pozwolenie, udzielenie i odmowie pozwolenia. Tabela 11. Stopień trudności zadań ze Znajomości środków językowych. Liczba Stopień Wskaźnik Numery zadań cząstkowych zadań trudności łatwości cząstkowych bardzo trudny 0,00-0, trudny 0,20-0, , 10.2, umiarkowanie trudny 0,50-0, łatwy 0,70-0, bardzo łatwy 0,90-1, W obszarze wymagań znajomości środków językowych zadania okazały się dla uczniów trudne (67%). Zadanie bardzo trudne było jedno i polegało na posługiwaniu się przez uczniów bardzo podstawowym zasobem środków językowych. Uczniowie w tych zadaniach musieli uzupełnić tekst wyrazami podanymi w ramce. W arkuszu było również jedno zadanie o umiarkowanym stopniu trudności polegające również na posługiwaniu się przez uczniów bardzo podstawowym zasobem środków językowych. Jedno zadanie okazało się być łatwe dla uczniów.

23 3.Wnioski: Analizując wynik egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego należy uwzględnić niski potencjał edukacyjny większości uczniów, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. 1. W zakresie poszczególnych obszarów umiejętności najtrudniejsze okazały się dla uczniów zadania sprawdzające znajomość środków językowych i rozumienie tekstów pisanych. Aby poprawić wynik należy: Utrwalać i powtarzać struktury leksykalno- gramatyczne z różnych zakresów tematycznych, Ćwiczyć zadania polegające na uzupełnieniu jednolitego tekstu strukturami leksykalno-gramatycznymi, Ćwiczyć w tekstach pisanych z różnych zakresów tematycznych znajdowanie określonych informacji oraz określanie intencji autora. 2. W zakresie znajomości funkcji językowych i umiejętności rozumienia tekstów słuchanych należy: Ćwiczyć umiejętność reagowania na usłyszane informacje: dobieranie do wypowiedzi właściwych reakcji (uzyskanie lub przekazanie informacji, wyrażenie prośby, podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rok szkolny 2012/2013 Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składały się z

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu gimnazjalnego w klasie III z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu gimnazjalnego w klasie III z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu gimnazjalnego w klasie III z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Egzamin został przeprowadzony w kwietniu 2015 r. W egzaminie wzięło udział 5 uczniów. Arkusz składał się z 13

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III STYCZEŃ 2014 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 Test język obcy nowożytny język niemiecki (poziom podstawowy)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 Test język obcy nowożytny język niemiecki (poziom podstawowy) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 Test język obcy nowożytny język niemiecki (poziom podstawowy) Arkusz standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE W RAMACH PPEK (PROGRAMU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2012 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Sporządziła Kamila Chodak Góralice, październik 2015 Analiza wyników z języka niemieckiego- poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 Do badania diagnostycznego z języka angielskiego przystąpiło 39 uczniów z dwóch oddziałów(1 uczeń

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Zestaw standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. 26. kwietnia 212 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku odbył się egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-132 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 15 listopada 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Egzamin szóstoklasisty Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 26 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się egzamin gimnazjalny z języka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 23 kwietnia 2015 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się egzamin gimnazjalny z języka

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom rozszerzony LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań zamkniętych różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 Opis arkuszy egzaminacyjnych...

Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 Opis arkuszy egzaminacyjnych... Spis treści 1. Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych... 3 2.1. Kartoteka arkusza egzaminacyjnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE POZIOM PODSTAWOWY Średni wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom podstawowy

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom podstawowy Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom podstawowy Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu klas 6 w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu klas 6 w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu klas 6 w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz trzeci na nowych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom podstawowy (nowa formuła)

I. Poziom: poziom podstawowy (nowa formuła) Przedmiot : J. ANGIELSKI Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2017 + poprawki I. Poziom: poziom podstawowy (nowa formuła) Zestawienie wyników. 1. Liczba uczniów zdających - LO 140 Zdało egzamin

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom rozszerzony Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH II ROK SZKOLNY 2007/2008

ANALIZA BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH II ROK SZKOLNY 2007/2008 ANALIZA BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH II ROK SZKOLNY 2007/2008 Badanie wyników nauczania obejmowało język niemiecki. Test zawierał 20 pytań, które sprawdzały wiedzę w zakresie : Odbioru tekstu słuchanego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/2019 EGZMIN ÓSMOKLSISTY w roku szkolnym 2018/2019 JĘZYK NIEMIECKI Zasady oceniania rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego (OJNP-800) KWIECIEŃ 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

opracowała Elżbieta Siwek

opracowała Elżbieta Siwek SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ 2012 Analiza wyników sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 6 im Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie W dniu 3 kwietnia 2012 roku do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/2019 EGZMIN ÓSMOKLSISTY w roku szkolnym 2018/2019 JĘZYK NIEMIEKI Zasady oceniania rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego (OJNP-Q00) KWIEIEŃ 2019 entralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zasady oceniania Zadania

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 w części języka obcego nowoŝytnego język angielski w województwie kujawsko-pomorskim

Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 w części języka obcego nowoŝytnego język angielski w województwie kujawsko-pomorskim Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 w części języka obcego nowoŝytnego język angielski w województwie kujawsko-pomorskim Zewnętrzny egzamin gimnazjalny z języka angielskiego, powszechny

Bardziej szczegółowo

r. rok szkolny 2012/2013

r. rok szkolny 2012/2013 04.04.2013r. rok szkolny 2012/2013 Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 71 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian w wersji standardowej. Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05.04.2016r. Opracowanie: Małgorzata Połomska Anna Goss Agnieszka Gmaj 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony 5 kwietnia 2016r. Przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH!

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH! ZMIANY w EGZAMINIE GIMNAZJALNYM a kurs DAS IST DEUTSCH! Główne zmiany w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 EGZAMIN będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/2019 JĘZYK ROSYJSKI Zasady oceniania rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego (OJRP-800) KWIEIEŃ 2019 entralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/2019 JĘZYK ANGIELSKI Zasady oceniania rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego (OJAP-800) KWIEIEŃ 2019 entralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/2019 EGZMIN ÓSMOKLSISTY w roku szkolnym 2018/2019 JĘZYK NGIELSKI Zasady oceniania rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego (OJP-Q00) KWIEIEŃ 2019 entralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zasady oceniania Zadania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia r.

Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia r. Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 2010 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności języka angielskiego uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej w roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY WSTĘPNEJ Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. TERMIN: wrzesień 2014 r. OPRACOWAŁA: Janina Angowska

RAPORT Z DIAGNOZY WSTĘPNEJ Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. TERMIN: wrzesień 2014 r. OPRACOWAŁA: Janina Angowska RAPORT Z DIAGNOZY WSTĘPNEJ Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 TERMIN: wrzesień 2014 r. OPRACOWAŁA: Janina Angowska WSTĘP Test diagnozujący poziom znajomości z języków obcych po szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012 I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012 1. Absolwenci 2012 w podziale na poszczególne klasy: Poziom podstawowy obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI. 1 kwietnia 2015 r.

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI. 1 kwietnia 2015 r. SPRAWDZIAN PO KLASIE VI 1 kwietnia 2015 r. Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KL. VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KL. VII WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KL. VII Przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego z przedmiotu język angielski (LO i Technikum) /wpisać nazwę przedmiotu/ Działdowo, wrzesień 2018

Analiza testu diagnostycznego z przedmiotu język angielski (LO i Technikum) /wpisać nazwę przedmiotu/ Działdowo, wrzesień 2018 Analiza testu diagnostycznego z przedmiotu język angielski (LO i Technikum).. /wpisać nazwę przedmiotu/ Działdowo, wrzesień 2018 1. Dane ogólne KLasa Stan klasy /szkoły Pisało test % piszących Zaliczyło

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2018/2019 EGZMIN ÓSMOKLSISTY w roku szkolnym 2018/2019 JĘZYK NIEMIECKI Zasady oceniania rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego (OJNP-700) KWIECIEŃ 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 16/17 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 19 czerwca 17 r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (dane podstawowe ilościowe) Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne dotyczące trzeciej części egzaminu Zakres wymagań egzaminacyjnych. 2. Wyniki egzaminu

1. Informacje ogólne dotyczące trzeciej części egzaminu Zakres wymagań egzaminacyjnych. 2. Wyniki egzaminu Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 na podstawie wyników trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka niemieckiego w województwie kujawsko-pomorskim 1. Informacje ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza egzaminu ósmoklasisty z egzaminem w klasie trzeciej gimnazjum na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym

Analiza porównawcza egzaminu ósmoklasisty z egzaminem w klasie trzeciej gimnazjum na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym Analiza porównawcza egzaminu z egzaminem w klasie trzeciej gimnazjum na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym Reforma edukacji, zmiany w podstawie programowej oraz, wynikające z nich, wprowadzenie egzaminu

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Lublin, 2016 r. 1 Wstęp 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas VI napisali sprawdzian szóstoklasisty. Składał się on z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze Wrzesień 2013 WSTĘP W 2013 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 29 uczniów naszej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 23 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.0 dla początkujących PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język niemiecki Klasa......... Rok

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Skład zespołu opracowującego raport: mgr Magdalena Balcy mgr Barbara Gawlik mgr Ilona

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich X 2015 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2015 część humanistyczna j. polski 90 85 80 75

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 (nowa podstawa programowa) Co i jak oceniamy na lekcjach języka angielskiego? kompetencje ucznia w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 20 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU W kwietniu 2005 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku po raz czwarty przeprowadziła dla uczniów klasy szóstej szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 22 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo