INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011

2 SPIS TREŚCI 1. Wstę p Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego... 3 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 3. Wyniki uczniów (sł uchaczy) rozwią zują cych standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) Tworzenie własnego tekstu (II) Wyniki uczniów (słuchaczy) z poszczególnych zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA 4. Wyniki uczniów (sł uchaczy) rozwią zują cych standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu (I) Wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych (III) Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów (IV) Wyniki uczniów (słuchaczy) z poszczególnych zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 5. Wyniki uczniów (słuchaczy) rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych Odbiór tekstu słuchanego (I) Odbiór tekstu czytanego (II) Reagowanie językowe (III) Wyniki uczniów (słuchaczy) z poszczególnych zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego Sł ownik terminów...66 Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 66

3 1. Wstę p Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) i zasadami w nim określonymi 12, 13 i 14 kwietnia 2011 r. po raz dziesiąty odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów (słuchaczy) klas trzecich gimnazjów. 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów (słuchaczy), którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. przedstawia tabela 1. Tabela 1. Liczba uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Uczniowie Część matematyczno- Część humanistyczna Język obcy nowożytny (słuchacze) -przyrodnicza przystępujący do egzaminu 1 liczba procent liczba procent liczba procent Dziewczęta , , ,01 Chłopcy , , ,99 Razem Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych (293 uczniów z części humanistycznej, 454 z części matematyczno-przyrodniczej oraz 178 z języka obcego nowożytnego, w tym: 137 z języka angielskiego, 32 z języka francuskiego, 9 z języka niemieckiego), zostali zwolnieni ze zdawania egzaminu w poszczególnej części i otrzymali z niej najwyższy wynik. Ze względów zdrowotnych lub losowych z egzaminu gimnazjalnego zostało zwolnionych 90 uczniów (słuchaczy). 1 Liczby uwzględniają laureatów i finalistów, którzy zostali zwolnieni ze zdawania egzaminu w poszczególnej części, otrzymując z niej wynik najwyższy. Wydział Badań i Analiz Strona 3 z 66

4 Tabela 2. Liczba zdających egzamin z uwzględnieniem lokalizacji oraz liczby szkół Lokalizacja szkoły Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców Szkoły część humanistyczna Uczniowie (słuchacze) część matematyczno- -przyrodnicza język obcy nowożytny liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent , , , ,12 Miasta od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców , , , ,71 Miasta poniżej 20 tys. mieszkańców 57 7, , , ,08 Gminy wiejskie , , , ,09 Razem Większość uczniów (słuchaczy) rozwiązywała zadania standardowego zestawu egzaminacyjnego. Dla zdających z dysfunkcjami przygotowano dostosowane zestawy zadań egzaminacyjnych. Wydział Badań i Analiz Strona 4 z 66

5 Tabela 3. Liczba zdających egzamin z uwzględnieniem typu zestawu zadań egzaminacyjnych Typ zestawu zadań egzaminacyjnych Standardowy dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji oraz uczniów (słuchaczy) z dysleksją Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) słabo widzących (druk powiększony 16 pkt.) Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) słabo widzących (druk powiększony 24 pkt.) Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) niewidomych Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) słabo słyszących / niesłyszących Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) z trudnościami w uczeniu się Część humanistyczna symbol zestawu liczba zdających Część matematyczno- -przyrodnicza symbol zestawu liczba zdających GH GM GH GM GH GM GH GM GH GM GH GM Język obcy nowożytny symbol zestawu liczba zdających GA GF GN GR GW GA GF GN GR GA GF GN GR GA GF GN GR GA GF GN GR GA GF GN GR Razem Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili w kwietniu do egzaminów gimnazjalnych, wyznaczono terminy dodatkowe 6, 7 i 9 czerwca 2011 r. Wydział Badań i Analiz Strona 5 z 66

6 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Wydział Badań i Analiz Strona 6 z 66

7 3. Wyniki uczniów (sł uchaczy) rozwią zują cych standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (GH-1-112) przeznaczony dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji i uczniów (słuchaczy) z dysleksją rozwojową rozwiązywało trzecioklasistów 1, w tym osób z dysleksją. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów humanistycznych obejmował następujące obszary standardów: obszar I czytanie i odbiór tekstów kultury, obszar II tworzenie własnego tekstu Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych składał się z 29 zadań, w tym z 20 zadań zamkniętych i 9 zadań otwartych. Tabela 4. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Obszar standardów Liczba punktów Waga (procent) Numery zadań Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) , Tworzenie własnego tekstu (II) , Uczeń (słuchacz) za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zestawu egzaminacyjnego mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów. 1 Liczba uwzględnia 293 laureatów i finalistów. Wydział Badań i Analiz Strona 7 z 66

8 3.2. Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu w części humanistycznej przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Wyniki uczniów (słuchaczy) Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,51 0,54 0,48 Liczba punktów możliwych do uzyskania 50 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 25,41 26,99 23,88 Odchylenie standardowe 9,15 8,93 9,09 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w części humanistycznej okazał się umiarkowanie trudny. Tabela 6. Wyniki uczniów (słuchaczy) na znormalizowanej skali staninowej Przedziały punktowe wyznaczone dla kraju Stanin Teoretyczny procent wyników Opis wyniku Rzeczywisty procent wyników ogółem dziewczęta chłopcy najniższy 3,7 2,1 5, bardzo niski 7,3 5,4 9, niski 10,2 8,7 11, niżej średni 17,0 15,3 18, średni 19,7 19,5 19, wyżej średni 18,6 20,2 17, wysoki 13,9 16,3 11, bardzo wysoki 6,2 8,0 4, najwyższy 3,4 4,5 2,4 Wydział Badań i Analiz Strona 8 z 66

9 Wykres 1. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z uwzględnieniem przedziałów staninowych 4,5% 4, 3,5% 3, 2,5% 2, 1,5% 1, 0,5% 0, Wykres 2. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z uwzględnieniem płci 4,5% 4, 3,5% 3, 2,5% 2, 1,5% 1, 0,5% 0, Dziewczęta Chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 9 z 66

10 3.3. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego Zamieszczona mapa konturowa województwa śląskiego pokazuje terytorialne zróżnicowanie ze względu na średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z egzaminu w części humanistycznej. Mapa 1. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z egzaminu w części humanistycznej w powiatach województwa śląskiego W celu uporządkowania średnich wyników uczniów (słuchaczy) z egzaminu w części humanistycznej zastosowano pięciostopniową skalę znormalizowaną średnie wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach zostały uporządkowane rosnąco i podzielone na 5 grup zgodnie z zasadą I grupa to 7% powiatów z najniższą średnią, II grupa 2, III grupa 3, IV grupa 2, V grupa 7% powiatów. Wydział Badań i Analiz Strona 10 z 66

11 Tabela 7. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) Odchylenie standardowe 1. będziński ,83 9,12 2. bielski ,64 8,51 3. Bielsko-Biała ,36 9,41 4. bieruńsko - lędziński ,36 8,40 5. Bytom ,90 9,18 6. Chorzów ,02 8,79 7. cieszyński ,77 8,99 8. Częstochowa ,75 9,25 9. częstochowski ,34 9, Dąbrowa Górnicza ,46 9, Gliwice ,30 9, gliwicki ,31 9, Jastrzębie-Zdrój ,71 8, Jaworzno ,45 9, Katowice ,19 9, kłobucki ,32 9, lubliniecki ,87 8, mikołowski ,45 8, Mysłowice ,17 9, myszkowski ,48 9, Piekary Śląskie ,25 8, pszczyński ,35 8, raciborski ,36 9, Ruda Śląska ,17 8, rybnicki ,01 8, Rybnik ,39 9, Siemianowice Śląskie ,58 8, Sosnowiec ,18 8, Świętochłowice ,47 9, tarnogórski ,98 8, Tychy ,47 9, wodzisławski ,38 8, Zabrze ,22 9, zawierciański ,30 9, Żory ,63 8, żywiecki ,89 8, Rabka * 1 * Uczeń z województwa śląskiego przebywający w sanatorium. Wydział Badań i Analiz Strona 11 z 66

12 Wykres 3. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w powiatach województwa śląskiego [Średnia arytmetyczna] [Powiaty] będziński bielski Bielsko-Biała bieruńsko - lędziński Bytom Chorzów cieszyński Częstochowa częstochowski Dąbrowa Górnicza Gliwice gliwicki Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice kłobucki lubliniecki mikołowski Mysłowice myszkowski Piekary Śląskie pszczyński raciborski Ruda Śląska rybnicki Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice tarnogórski Tychy wodzisławski Zabrze zawierciański Żory żywiecki 24,83 25,64 27,36 25,36 23,90 27,02 25,77 26,75 25,34 24,46 26,30 26,31 24,71 25,45 26,19 26,32 25,87 27,45 24,17 25,48 24,25 26,35 24,36 24,17 24,01 24,39 22,58 24,18 22,47 25,98 26,47 26,38 23,22 24,30 25,63 25,89 Wydział Badań i Analiz Strona 12 z 66

13 3.4. Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych Wykres 4. Wskaźnik łatwości obszarów standardów 1,0 0,9 0,8 [Wskaźnik łatwości] 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,62 0,63 0,61 0,40 0,45 0,35 0,2 0,1 0,0 Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) Tworzenie własnego tekstu (II) województwo śląskie dziewczęta chłopcy Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z I obszaru standardów zdający mógł otrzymać maksymalnie 25 punktów. Tabela 8. Wyniki uczniów (słuchaczy) w I obszarze standardów Wskaźniki Wydział Badań i Analiz Strona 13 z 66 Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości I obszaru standardów 0,62 0,63 0,61 Liczba punktów możliwych do uzyskania 25 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 15,44 15,75 15,14 Odchylenie standardowe 4,55 4,44 4,64 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) umiejętności z tego obszaru okazały się umiarkowanie trudne.

14 Wykres 5. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w I obszarze standardów 7% 6% 5% 3% 2% 1% Wykres 6. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w I obszarze standardów z uwzględnieniem płci 9% 7% 6% 5% 3% 2% 1% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 14 z 66

15 Tworzenie własnego tekstu (II) W tym obszarze standardów za rozwiązanie zadań zdający mógł otrzymać maksymalnie 25 punktów. Tabela 9. Wyniki uczniów (słuchaczy) w II obszarze standardów Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości II obszaru standardów 0,40 0,45 0,35 Liczba punktów możliwych do uzyskania 25 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 9,97 11,24 8,75 Odchylenie standardowe 5,37 5,24 5,19 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla zdających umiejętności z zakresu II obszaru standardów okazały się trudne. Wykres 7. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w II obszarze standardów 7% 6% 5% 3% 2% 1% Wydział Badań i Analiz Strona 15 z 66

16 Wykres 8. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w II obszarze standardów z uwzględnieniem płci 7% 6% 5% 3% 2% 1% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 16 z 66

17 3.5. Wyniki uczniów (słuchaczy) z poszczególnych zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego W tabeli 10. przedstawiono wskaźniki łatwości zadań i czynności standardowego zestawu egzaminacyjnego. Tabela 10. Wskaźnik łatwości zadań i czynności standardowego zestawu egzaminacyjnego Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Numery zadań i czynności zamkniętych otwartych 22., , 9., 10., 14., 15., , 28.3., 28., , , 29.3., , , 29.4., 29. dziewczęta 2., 5., 6., 7., 11., 12., 19., , 23., 28.1., , 3., 8., 13., 17., , 25., 26., Numery zadań i czynności zamkniętych otwartych 4., 10., 14., 15., , 27., 28.2., 28.3., 28., , 29.3., , , 29.4., 29. chłopcy 2., 5., 6., 7., 9., 11., 12., , 23., 28.1., 29.1., , 3., 8., 13., 17., 18., , 26., Numery zadań i czynności zamkniętych otwartych 22., 28.2., , , , , 5., 9., 10., 14., 15., , 28.1., 28.3., 28., , 29.3., , 6., 7., 12., 16., , 23., 24., , 3., 8., 11., 13., 17., , 26., Wydział Badań i Analiz Strona 17 z 66

18 Wykres 9. Wskaźnik łatwości zadań otwartych [Numery zadań ] ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 18 z 66

19 Wykres 10. Wskaźnik łatwości zadań zamkniętych [Numery zadań ] ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 19 z 66

20 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - - PRZYRODNICZA Wydział Badań i Analiz Strona 20 z 66

21 4. Wyniki uczniów (sł uchaczy) rozwią zują cych standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (GM-1-112), przeznaczony dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji i uczniów (słuchaczy) z dysleksją rozwojową, rozwiązywało trzecioklasistów 1, w tym osób z dysleksją. Zestaw sprawdzał opanowanie przez uczniów (słuchaczy), kończących trzecią klasę gimnazjum, umiejętności i wiadomości opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych, takich jak: I. umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu, II. wyszukiwanie i stosowanie informacji, III. wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych, IV. stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych składał się z 36 zadań, w tym z 25 zadań zamkniętych i 11 zadań otwartych. Tabela 11. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Obszar standardów Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu (I) Liczba punktów Waga (procent) Wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych (III) Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów (IV) Numery zadań 1. 3., 6., 10.,14., , 25., 29., , 13., 22., 24., , , 9., , 15., 21., 23., 31., 33., , 16., 30., Liczba uwzględnia 454 laureatów/finalistów. Wydział Badań i Analiz Strona 21 z 66

22 4.2. Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu w części matematyczno- -przyrodniczej przedstawiono w tabeli 12. Tabela 12. Wyniki uczniów (słuchaczy) Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,47 0,47 0,47 Liczba punktów możliwych do uzyskania 50 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 23,44 23,43 23,44 Odchylenie standardowe 9,27 9,21 9,33 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w części matematyczno-przyrodniczej okazał się trudny. Tabela 13. Wyniki uczniów (słuchaczy) na znormalizowanej skali staninowej Przydziały punktowe wyznaczone dla kraju Stanin Teoretyczny procent wyników Opis wyniku Rzeczywisty procent wyników ogółem dziewczęta chłopcy najniższy 3,7 3,6 3, bardzo niski 7,6 7,5 7, niski 11,0 11,2 10, niżej średni 16,4 16,3 16, średni 22,9 22,7 23, wyżej średni 17,7 17,9 17, wysoki 11,1 11,3 10, bardzo wysoki 6,5 6,5 6, najwyższy 3,2 3,1 3,4 Wydział Badań i Analiz Strona 22 z 66

23 Wykres 11. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z uwzględnieniem przedziałów staninowych 4,5% 4, 3,5% 3, 2,5% 2, 1,5% 1, 0,5% 0, Wykres 12. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z uwzględnieniem płci 4,5% 4, 3,5% 3, 2,5% 2, 1,5% 1, 0,5% 0, dziewczęta chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 23 z 66

24 4.3. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego Zamieszczona mapa konturowa województwa śląskiego pokazuje terytorialne zróżnicowanie ze względu na średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej. Mapa 2. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) w części matematyczno-przyrodniczej w powiatach województwa śląskiego W celu uporządkowania średnich wyników uczniów (słuchaczy) z egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej zastosowano pięciostopniową skalę znormalizowaną średnie wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach zostały uporządkowane rosnąco i podzielone na 5 grup zgodnie z zasadą I grupa to 7% powiatów z najniższą średnią, II grupa 2, III grupa 3, IV grupa 2, V grupa 7% powiatów. Wydział Badań i Analiz Strona 24 z 66

25 Tabela 14. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) Odchylenie standardowe 1. będziński ,50 8,87 2. bielski ,73 8,75 3. Bielsko-Biała ,14 10,28 4. bieruńsko - lędziński ,47 9,03 5. Bytom ,40 8,80 6. Chorzów ,37 8,97 7. cieszyński ,42 9,17 8. Częstochowa ,23 9,91 9. częstochowski ,29 9, Dąbrowa Górnicza ,93 9, Gliwice ,24 9, gliwicki ,00 9, Jastrzębie-Zdrój ,64 8, Jaworzno ,16 9, Katowice ,84 9, kłobucki ,64 9, lubliniecki ,56 8, mikołowski ,59 9, Mysłowice ,56 9, myszkowski ,15 9, Piekary Śląskie ,12 8, pszczyński ,54 9, raciborski ,14 9, Ruda Śląska ,74 8, rybnicki ,64 8, Rybnik ,5 22,99 9, Siemianowice Śląskie ,03 8, Sosnowiec ,71 9, Świętochłowice ,34 8, tarnogórski ,76 8, Tychy ,13 9, wodzisławski ,37 9, Zabrze ,07 8, zawierciański ,63 8, Żory ,02 8, żywiecki ,57 9, będziński ,50 8, Rabka * 1 * Uczeń z województwa śląskiego przebywający w sanatorium. Wydział Badań i Analiz Strona 25 z 66

26 Wykres 13. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w powiatach województwa śląskiego [Średnia arytmetyczna] [Powiaty] będziński bielski Bielsko-Biała bieruńsko - lędziński Bytom Chorzów cieszyński Częstochowa częstochowski Dąbrowa Górnicza Gliwice gliwicki Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice kłobucki lubliniecki mikołowski Mysłowice myszkowski Piekary Śląskie pszczyński raciborski Ruda Śląska rybnicki Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice tarnogórski Tychy wodzisławski Zabrze zawierciański Żory żywiecki 22,50 23,73 26,14 24,47 21,40 23,37 24,42 25,23 23,29 22,93 24,24 23,00 22,64 23,16 23,84 23,64 23,56 24,59 22,56 23,15 22,12 24,54 23,14 21,74 22,64 22,99 21,03 22,71 20,34 23,76 24,13 24,37 22,07 22,63 24,02 23,57 Wydział Badań i Analiz Strona 26 z 66

27 4.4. Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych Wykres 14. Wskaźnik łatwości obszarów standardów 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,52 0,51 0,52 0,53 0,53 0,53 0,44 0,44 0,45 0,4 0,33 0,34 0,33 0,3 0,2 0,1 0,0 Umiejętne stosowanie terminów, pojęć... (I) Wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) Wskazywanie i opisywanie faktów, związków... (III) Stosowanie zintegrowanej wiedzy... (IV) województwo śląskie dziewczęta chłopcy Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- -przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu (I) Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z I obszaru standardów uczeń (słuchacz) mógł otrzymać maksymalnie 15 punktów. Tabela 15. Wyniki uczniów (słuchaczy) w I obszarze standardów Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości I obszaru standardów 0,52 0,51 0,52 Liczba punktów możliwych do uzyskania 15 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 7,75 7,69 7,81 Odchylenie standardowe 3,49 3,49 3,50 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wydział Badań i Analiz Strona 27 z 66

28 Dla uczniów (słuchaczy) umiejętności z zakresu I obszaru standardów okazały się umiarkowanie trudne. Wykres 15. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w I obszarze standardów 1 6% 2% Wykres 16. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w I obszarze standardów z uwzględnieniem płci 1 6% 2% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 28 z 66

29 Wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) W tym obszarze za rozwiązanie zadań uczniowie (słuchacze) mogli otrzymać maksymalnie 12 punktów. Tabela 16. Wyniki uczniów (słuchaczy) w II obszarze standardów Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości II obszaru standardów 0,53 0,53 0,53 Liczba punktów możliwych do uzyskania 12 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 6,35 6,39 6,31 Odchylenie standardowe 2,55 2,55 2,55 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla zdających egzamin umiejętności z tego obszaru standardów okazały się umiarkowanie trudne. Wykres 17. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w II obszarze standardów 1 12% 1 6% 2% Wydział Badań i Analiz Strona 29 z 66

30 Wykres 18. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w II obszarze standardów z uwzględnieniem płci 1 12% 1 6% 2% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych (III) Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z III obszaru standardów zdający mógł otrzymać maksymalnie 15 punktów. Tabela 17. Wyniki uczniów (słuchaczy) w III obszarze standardów Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości III obszaru standardów 0,44 0,44 0,45 Liczba punktów możliwych do uzyskania 15 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 6,67 6,64 6,70 Odchylenie standardowe 2,51 2,46 2,55 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) W przypadku III obszaru standardów umiejętności okazały się trudne. Wydział Badań i Analiz Strona 30 z 66

31 Wykres 19. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w III obszarze standardów 1 16% 1 12% 1 6% 2% Wykres 20. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w III obszarze standardów z uwzględnieniem płci 1 16% 1 12% 1 6% 2% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 31 z 66

32 Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów (IV) W zakresie stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów uczeń (słuchacz) mógł otrzymać maksymalnie 8 punktów. Tabela 18. Wyniki uczniów (słuchaczy) w IV obszarze standardów Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości IV obszaru standardów 0,33 0,34 0,33 Liczba punktów możliwych do uzyskania 8 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 2,67 2,71 2,62 Odchylenie standardowe 2,12 2,13 2,12 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) umiejętności w tym obszarze standardów okazały się trudne. Wydział Badań i Analiz Strona 32 z 66

33 Wykres 21. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w IV obszarze standardów 36% 32% % 12% Wykres 22. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w IV obszarze standardów z uwzględnieniem płci 36% 32% % 12% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 33 z 66

34 4.5. Wyniki uczniów (słuchaczy) z poszczególnych zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego W tabeli 19. zamieszczono wskaźniki łatwości zadań i czynności standardowego zestawu egzaminacyjnego. Tabela 19. Wskaźnik łatwości zadań i czynności standardowego zestawu egzaminacyjnego Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Numery zadań i czynności zamkniętych 4. otwartych 26., 30.2., 30., 33.3., 35.3., 35.4., 36.1., 36.2., , 5., 6., 17., 19., 22., , 28.2., 29.2., 29., 30.1., 31., 32.2., 33.2., 33., 34., 35.1., 35.2., 35. dziewczęta 1., 3., 9., 13., 14., 21., , 29.1.,32., , 8., 10., 11., 12., 15., 18., 20., , Numery zadań i czynności zamkniętych 4. otwartych 26., 29.2., 30.2., 30., 33.3., 35.3., 35.4., 36.1., 36.2., , 5., 14., 17., 19., 22., , 28.2., 29., 30.1., 31., 32.2., 33.2., 33., 34., 35.1., 35.2., , 3., 6., 9., 10., 13., , 29.1., 32., , 8., 11., 12., 15., 18., 20., 21., , chłopcy Numery zadań i czynności zamkniętych 4. otwartych 26., 30.2., 33.3., 35.3., 35.4., 36.1., 36.2., , 5., 6., 17., 19., 22., , 28.2., 29.2., 29., 30.1., 30., 31., 32.2., 33.2., 33., 34., 35.1., 35.2., , 3., 9., 13., 14., 21., , 29.1., 32., , 8., 10., 11., 12., 15., 16., 18., 20., , Wydział Badań i Analiz Strona 34 z 66

35 Wykres 23. Wskaźnik łatwości zadań otwartych [Numery zadań] ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 35 z 66

36 Wykres 24. Wskaźnik łatwości zadań zamkniętych [Numery zadań] ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 36 z 66

37 JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Wydział Badań i Analiz Strona 37 z 66

38 5. Wyniki uczniów (sł uchaczy) rozwią zują cych standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych Uczniowie (słuchacze) przystąpili do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków: angielskiego ( osób), francuskiego (315 osób), niemieckiego (4 757 osób), rosyjskiego (175 osób), włoskiego (7 osób). Zestawy zadań egzaminacyjnych, przeznaczone dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji i uczniów (słuchaczy) z dysleksją rozwojową, rozwiązywało łącznie trzecioklasistów 1, w tym (2 675 z języka angielskiego, 15 z języka francuskiego, 274 z języka niemieckiego oraz jedna osoba z języka rosyjskiego) osób z dysleksją Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych Standardowe zestawy zadań egzaminacyjnych z języków obcych nowożytnych zawierały 13 zadań zamkniętych. Uczeń (słuchacz) mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) W tabeli 20. przedstawiono podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminów z języków obcych nowożytnych. Tabela 20. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka obcego nowożytnego Wskaźniki Język angielski Język francuski Język niemiecki Język rosyjski Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,57 0,63 0,57 0,32 Liczba punktów możliwych do uzyskania 50 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 28,68 31,59 28,37 15,81 Odchylenie standardowe 12,52 11,57 9,34 4,32 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) standardowe zestawy zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego okazały się umiarkowanie trudne, natomiast zestaw zadań egzaminacyjnych z języka rosyjskiego trudny. 1 Liczba uwzględnia 178 laureatów/finalistów. Wydział Badań i Analiz Strona 38 z 66

39 Tabela 21. Wyniki uczniów (słuchaczy) na znormalizowanej skali staninowej z języka angielskiego Przydziały punktowe wyznaczone dla kraju Stanin Teoretyczny procent wyników Opis wyniku Rzeczywisty procent wyników ogółem dziewczęta chłopcy najniższy 2,82 2,36 3, bardzo niski 7,44 6,05 8, niski 11,21 10,09 12, niżej średni 16,92 16,29 17, średni 20,08 20,90 19, wyżej średni 16,27 16,73 15, wysoki 11,92 12,40 11, bardzo wysoki 8,19 8,94 7, najwyższy 5,16 6,25 4,10 Tabela 22. Wyniki uczniów (słuchaczy) na znormalizowanej skali staninowej z języka francuskiego Przydziały punktowe wyznaczone dla kraju Stanin Teoretyczny procent wyników Opis wyniku Rzeczywisty procent wyników ogółem dziewczęta chłopcy najniższy 4,76 2,19 8, bardzo niski 6,67 5,46 8, niski 14,29 10,93 18, niżej średni 19,05 21,31 15, średni 21,90 20,77 23, wyżej średni 17,78 18,58 16, wysoki 4,44 4,92 3, i 9 * 7 bardzo wysoki i najwyższy 11,11 15,85 4,55 * ze względu na duży odsetek uczniów (słuchaczy), którzy uzyskali 50 punktów (ponad 9%) nie rozdzielono staninów 8 i 9. Wydział Badań i Analiz Strona 39 z 66

40 Tabela 23. Wyniki uczniów (słuchaczy) na znormalizowanej skali staninowej z języka niemieckiego Przydziały punktowe wyznaczone dla kraju Stanin Teoretyczny procent wyników Opis wyniku Rzeczywisty procent wyników ogółem dziewczęta chłopcy najniższy 4,02 2,29 5, bardzo niski 6,68 4,82 8, niski 10,97 8,48 13, niżej średni 13,37 11,64 15, średni 20,83 19,95 21, wyżej średni 19,05 20,95 17, wysoki 11,44 14,13 8, bardzo wysoki 9,17 12,68 5, najwyższy 4,48 5,07 3,87 Tabela 24. Wyniki uczniów (słuchaczy) na znormalizowanej skali staninowej z języka rosyjskiego Przydziały punktowe wyznaczone dla kraju Stanin Teoretyczny procent wyników Opis wyniku Rzeczywisty procent wyników ogółem dziewczęta chłopcy najniższy 8,00 6,67 8, bardzo niski 31,43 31,67 31, niski 34,29 26,67 38, niżej średni 20,57 30,00 15, średni 5,14 5,00 5, wyżej średni wysoki bardzo wysoki 0,57 0, najwyższy Wydział Badań i Analiz Strona 40 z 66

41 Wykres 25. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego z uwzględnieniem przedziałów staninowych 3% 2% 1% Wykres 26. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego z uwzględnieniem płci 5% 3% 2% 1% Dziewczęta Chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 41 z 66

42 Wykres 27. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego z uwzględnieniem przedziałów staninowych 12% 1 6% 2% ,9 Wykres 28. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego z uwzględnieniem płci 16% 1 12% 1 6% 2% ,9 Dziewczęta Chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 42 z 66

43 Wykres 29. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego z uwzględnieniem przedziałów staninowych 5% 3% 2% 1% Wykres 30. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego z uwzględnieniem płci 6% 5% 3% 2% 1% Dziewczęta Chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 43 z 66

44 Wykres 31. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego z uwzględnieniem przedziałów staninowych 16% 1 12% 1 6% 2% Wykres 32. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego z uwzględnieniem płci 1 16% 1 12% 1 6% 2% Dziewczęta Chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 44 z 66

45 W tabelach oraz na mapie 3. zamieszczono wyniki uczniów (słuchaczy) z języków obcych nowożytnych w powiatach województwa śląskiego. W powyższych tabelach nie uwzględniono wyników uczniów (słuchaczy) w powiatach, w których liczba uczniów (słuchaczy) wynosiła poniżej 10 osób. Na mapie średnich wyników uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego przedstawiono wyniki tylko z języka angielskiego ze względu na brak lub małą liczebność zdających pozostałe języki obce nowożytne w poszczególnych powiatach województwa śląskiego. Tabela 25. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego (GA-1-112) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) Odchylenie standardowe 1. będziński ,86 12,39 2. bielski ,89 11,72 3. Bielsko-Biała ,13 13,00 4. bieruńsko - lędziński ,83 12,17 5. Bytom ,53 12,59 6. Chorzów ,15 12,89 7. cieszyński ,47 12,22 8. Częstochowa ,48 12,77 9. częstochowski ,41 11, Dąbrowa Górnicza ,23 12, Gliwice ,04 13, gliwicki ,28 12, Jastrzębie-Zdrój ,19 12, Jaworzno ,18 12, Katowice ,93 13, kłobucki ,11 11, lubliniecki ,36 11, mikołowski ,70 12, Mysłowice ,34 13, myszkowski ,03 12, Piekary Śląskie ,34 11, pszczyński ,12 11, raciborski ,90 12, Ruda Śląska ,07 12, rybnicki ,90 11, Rybnik ,5 29,37 12, Siemianowice Śląskie ,28 12, Sosnowiec ,5 29,83 12, Świętochłowice ,66 12, tarnogórski ,29 12, Tychy ,71 12, wodzisławski ,09 12, Zabrze ,52 12, zawierciański ,77 12, Żory ,59 12, żywiecki ,41 11,93 Wydział Badań i Analiz Strona 45 z 66

46 Tabela 26. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego (GN-1-112) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) Odchylenie standardowe 1. będziński ,73 9,30 2. Bielsko-Biała ,5 26,98 10,22 3. bieruńsko - lędziński ,59 8,15 4. Bytom ,08 8,29 5. Chorzów ,13 8,67 6. Częstochowa ,94 8,34 7. częstochowski ,99 8,41 8. Dąbrowa Górnicza ,84 8,80 9. Gliwice ,69 10, gliwicki ,84 9, Jaworzno ,28 8, Katowice ,96 8, kłobucki ,59 8, lubliniecki ,45 9, mikołowski ,06 7, Mysłowice ,55 7, myszkowski ,52 8, Piekary Śląskie ,00 8, pszczyński ,5 32,15 9, raciborski ,5 35,59 13, Ruda Śląska ,11 7, Rybnik ,79 7, Siemianowice Śląskie ,84 11, Sosnowiec ,97 8, Świętochłowice ,89 8, tarnogórski ,24 9, Tychy ,50 8, wodzisławski ,45 10, Zabrze ,17 11, Żory ,5 27,85 9, żywiecki ,27 9,06 Wydział Badań i Analiz Strona 46 z 66

47 Tabela 27. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego (GF-1-112) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) Odchylenie standardowe 1. Chorzów ,5 31,86 9,25 2. Katowice ,39 5,39 3. Mysłowice ,47 7,18 4. Ruda Śląska ,31 8,27 5. Rybnik ,23 7,09 6. Sosnowiec ,86 8,13 7. wodzisławski ,5 26,64 8,74 8. Zabrze ,48 7,89 Tabela 28. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego (GR-1-112) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) Odchylenie standardowe 1. Bytom ,17 3,41 2. Jaworzno ,49 2,84 3. Rybnik ,11 3,64 4. Sosnowiec ,96 4,66 Wydział Badań i Analiz Strona 47 z 66

48 Mapa 3. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego w powiatach województwa śląskiego W celu uporządkowania średnich wyników uczniów (słuchaczy) z egzaminów z języków: angielskiego i niemieckiego zastosowano pięciostopniową skalę znormalizowaną średnie wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach zostały uporządkowane rosnąco i podzielone na 5 grup zgodnie z zasadą I grupa to 7% powiatów z najniższą średnią, II grupa 2, III grupa 3, IV grupa 2, V grupa 7% powiatów. Wydział Badań i Analiz Strona 48 z 66

49 5.3. Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych Odbiór tekstu słuchanego (I) Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z I obszaru standardów zdający mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów. Tabela 29. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka obcego nowożytnego w I obszarze standardów Wskaźniki Język angielski Język francuski Język niemiecki Język rosyjski Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,58 0,66 0,58 0,38 Liczba punktów możliwych do uzyskania 10 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 5,83 6,60 5,78 3,78 Odchylenie standardowe 2,70 2,57 1,88 1,69 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla zdających umiejętności z tego obszaru standardów z języka angielskiego, języka francuskiego i niemieckiego okazały się umiarkowanie trudne, natomiast z języka rosyjskiego trudne. Wykres 33. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego w I obszarze standardów 16% 12% Wydział Badań i Analiz Strona 49 z 66

50 Wykres 34. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego w I obszarze standardów z uwzględnieniem płci 16% 12% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wykres 35. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego w I obszarze standardów 21% 1 15% 12% 9% 6% 3% Wydział Badań i Analiz Strona 50 z 66

51 Wykres 36. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego w I obszarze standardów z uwzględnieniem płci 3 25% 2 15% 1 5% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wykres 37. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego w I obszarze standardów 22% % 1 12% 1 6% 2% Wydział Badań i Analiz Strona 51 z 66

52 Wykres 38. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego w I obszarze standardów z uwzględnieniem płci % 12% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wykres 39. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego w I obszarze standardów % 12% Wydział Badań i Analiz Strona 52 z 66

53 Wykres 40. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego w I obszarze standardów z uwzględnieniem płci 35% 3 25% 2 15% 1 5% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Odbiór tekstu czytanego (II) W II obszarze standardów za rozwiązanie zadań uczeń (słuchacz) mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów. Tabela 30. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka obcego nowożytnego w II obszarze standardów Wskaźniki Język angielski Język francuski Język niemiecki Język rosyjski Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,54 0,60 0,54 0,27 Liczba punktów możliwych do uzyskania 20 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 10,78 12,10 10,88 5,42 Odchylenie standardowe 5,63 5,17 4,71 2,32 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) W przypadku tego obszaru standardów umiejętności z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego okazały się umiarkowanie trudne, natomiast z języka rosyjskiego trudne. Wydział Badań i Analiz Strona 53 z 66

54 Wykres 41. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego w II obszarze standardów 9% 7% 6% 5% 3% 2% 1% Wykres 42. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego w II obszarze standardów z uwzględnieniem płci 1 6% 2% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 54 z 66

55 Wykres 43. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego w II obszarze standardów 1 12% 1 6% 2% Wykres 44. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego w II obszarze standardów z uwzględnieniem płci 2 15% 1 5% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 55 z 66

56 Wykres 45. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego w II obszarze standardów 1 6% 2% Wykres 46. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego w II obszarze standardów z uwzględnieniem płci 11% 1 9% 7% 6% 5% 3% 2% 1% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 56 z 66

57 Wykres 47. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego w II obszarze standardów 22% % 1 12% 1 6% 2% Wykres 48. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego w II obszarze standardów z uwzględnieniem płci % 12% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wydział Badań i Analiz Strona 57 z 66

58 Reagowanie językowe (III) Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu reagowania językowego uczeń (słuchacz) mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów. Tabela 31. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka obcego nowożytnego w III obszarze standardów Wskaźniki Język angielski Język francuski Język niemiecki Język rosyjski Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,60 0,64 0,59 0,33 Liczba punktów możliwych do uzyskania 20 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 12,07 12,90 11,72 6,61 Odchylenie standardowe 5,10 4,63 4,02 2,35 Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Umiejętności z zakresu reagowania językowego z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego okazały się umiarkowanie trudne, natomiast z języka rosyjskiego trudne. Wykres 49. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego w III obszarze standardów 7% 6% 5% 3% 2% 1% Wydział Badań i Analiz Strona 58 z 66

59 Wykres 50. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego w III obszarze standardów z uwzględnieniem płci 9% 7% 6% 5% 3% 2% 1% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wykres 51. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego w III obszarze standardów 1 12% 1 6% 2% Wydział Badań i Analiz Strona 59 z 66

60 Wykres 52. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego w III obszarze standardów z uwzględnieniem płci 1 16% 1 12% 1 6% 2% województwo śląskie dziewczęta chłopcy Wykres 53. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego w III obszarze standardów 1 6% 2% Wydział Badań i Analiz Strona 60 z 66

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. W p r o w a d z e n i e Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2009 roku przystąpiło ogółem 462 481 uczniów,

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. W p r o w a d z e n i e Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie przygotowała, uwzględniając sygnały ze szkół, standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 2011 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Sprawdzian 2011 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Sprawdzian 2011 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 5 3. WYNIKI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wstęp Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 z części humanistycznej,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2012 SPIS TREŚCI 1. W s tęp...................................................................................... 4 2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Wstęp Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie - uwzględniając sygnały z gimnazjów przygotowała dla uczniów

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim Informacja o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. INFORMACJE O ABSOLWENTACH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna 4 26.05.2017 r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne 8 20.05.2017 r. język polski (nowa

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2010 Spis treści ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 3 Informacje dotyczące absolwentów ubiegających

Bardziej szczegółowo

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego Informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w województwie podlaskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. W S T Ę P 3 2. I N F O R M A C J E O U C Z N I A C H P R Z Y S T Ę P U J Ą C Y C H D O S P R A W D Z I A N U 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 1 roku OKE Łódź, styczeń 1 I. Populacja zdających Egzamin gimnazjalny w styczniu 1 roku przeprowadzono w sześciu gimnazjach dla

Bardziej szczegółowo

Frombork. Wyniki sprawdzianu

Frombork. Wyniki sprawdzianu Sprawdzian 2009 - gmina_info Wyniki sprawdzianu KRAJ WOJEWÓDZTWO Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we u Liczebność Wynik średni 46 46 liczba punktów 22,6 22,1 20,0 20,0 % 57% 55%

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2009 Spis treści I. W p r o w a d z e n i e... 4 I I. S p r a w d z i a n... 5 2.1. Wyniki uczniów artystycznych

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu 2005 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2005 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie śląskim. Informacje

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie śląskim. Informacje Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie śląskim Informacje Jaworzno, grudzień 2009 Spis treści ZDAJĄCY 3 EGZAMINATORZY 4 WYNIKI EGZAMINU 4 ANALIZA STATYSTYCZNA (ARKUSZ STANDARDOWY)

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN w województwie ś ląskim

SPRAWDZIAN w województwie ś ląskim SPRAWDZIAN 2011 w województwie ś ląskim Jaworzno 2011 Jaworzno, 7 lipca 2011 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie sprawozdanie ze sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 7 sierpnia 2008 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Jaworznie sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku 5 kwietnia 2011 roku po raz dziesiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://matura.ewd.edu.pl W zestawieniu uwzględniono te powiaty, w których są co najmniej 4 licea 1 Od 2010 r. publikowane

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie sprawdzianu 2008.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie sprawdzianu 2008. Jaworzno, 25 lipca 2008 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu, przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w 2008 r. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 1 kwietnia 2004 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Zielone powiaty województwa śląskiego

Zielone powiaty województwa śląskiego Zielone powiaty województwa śląskiego Raport analityczny opracowany w oparciu o Indeks Zielonych Powiatów Strona2 Spis treści Koncepcja Indeksu Zielonych Powiatów... 3 Metodologia badawcza... 4 Indeks

Bardziej szczegółowo

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela.

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SPIS TREŚCI 1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG SPRAWDZIANU 3 1.1. Przygotowanie szkół do przeprowadzania sprawdzianu 3 1.2. Zbieranie danych o uczniach przystępujących

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Jaworzno, 26 lipca 2007 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu, przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Jaworznie, sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w 2007 r. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN w szóstej klasie szkoły podstawowej. Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych

SPRAWDZIAN w szóstej klasie szkoły podstawowej. Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych SPRAWDZIAN w szóstej klasie szkoły podstawowej Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych Program konferencji Analiza wyników sprawdzianu w województwie śląskim 2015 Organizacja sprawdzianu 2016 Kalendarz

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz owa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach 2002-2004 Od 2002 roku w klasie trzeciej gimnazjum dla

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Jaworzno, 27 sierpnia 2009 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej w

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 5 lipca 2006 r. Szanowni Państwo, przekazuję sprawozdanie przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w 26 i 27 kwietnia 2006 roku. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku Kraków, czerwiec 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALNEGO...

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN w województwie śląskim

SPRAWDZIAN w województwie śląskim SPRAWDZIAN 2012 w województwie śląskim Jaworzno 2012 W sprawozdaniu wykorzystano zdjęcia pochodzące ze strony internetowej http://www.ns.lviv.ua/free-vector/cinema-clip-art-free.html Jaworzno, 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Sprawdzian... 4 1. Standardowy zestaw zadań... 4 1.1. Plan zestawu egzaminacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 2 sierpnia 2007 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu, przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Jaworznie, sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2007 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich X 2015 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2015 część humanistyczna j. polski 90 85 80 75

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q3 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 w województwie śląskim Jaworzno 2017 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 5 2. INFORMACJE O UCZNIACH (SŁUCHACZACH) PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 7 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI M.11. EKSPLOATACJA ZŁÓŻ PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja sierpień-wrzesień Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. TERMIN EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 3 lipca 2003 r. Wstęp Celem egzaminu gimnazjalnego jest: sprawdzenie opanowania

Bardziej szczegółowo