Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009"

Transkrypt

1 OKEP 4713/63/2009 Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 Być siewcą dobra, piękna i wiedzy to sztuka, nie zapomnieć o podlewaniu to prawdziwa wielkość Przekazując Państwu wyniki egzaminu maturalnego wierzę, że będą one przydatne do oceny pracy absolwentów 2009 r. oraz do budowania wniosków i planowania działań na następne lata trudu kształcenia kolejnych pokoleń. Gratuluję sukcesu każdemu, kto go osiągnął na miarę swoich możliwości. Sukcesy możemy odnaleźć odnosząc wyniki szkoły, konkretnego absolwenta do wyników w kraju, Okręgu, województwie, powiecie, szkole. Dziękuję wszystkim Państwu za kolejny rok współpracy. Życzę, aby nadchodzące dni, miesiące, lata były czasem zadowolenia z dobrze wykonanej pracy na rzecz polskiej oświaty, drugiego człowieka. Z poważaniem D Y R E K T O R Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Zofia HRYHOROWICZ

2 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje na temat wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2009 roku. W poniżej zamieszczonych zestawieniach znajdą Państwo dane opracowane dla Okręgu i trzech województw, dotyczące: - liczby absolwentów, którzy przystąpili maturalnego, - liczby absolwentów, którzy zdali egzamin w części ustnej i pisemnej, - liczby zdających egzamin z poszczególnych przedmiotów na każdym z poziomów: podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym, - średnich wyników procentowych uzyskanych przez zdających z każdego przedmiotu w części obowiązkowej i dodatkowej na obu poziomach. Do egzaminu maturalnego w sesji 2009 roku w Okręgu łącznie przystąpiło absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, spośród których 113 zdawało egzaminy pisemne w terminie dodatkowym. Ponad 8 tysięcy osób przystąpiło kolejny raz. Informacje przedstawione w tabelach dotyczą maturzystów, którzy zdawali egzamin po raz pierwszy w maju Wszystkie zamieszczone dane odzwierciedlają ich stan w dniu 24 czerwca br. Zdawalność egzaminu maturalnego 2009 Lubuskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Okręg 77,3% 78,7% 79,4% 78,7% Tabela nr 1 Egzamin maturalny w części ustnej Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562 ze zmianami), egzaminy ustne przeprowadzone zostały w szkołach w dniach od 4 maja do 31 maja 2009 r. Zdający przystępowali do obowiązkowego egzaminu ustnego z języka polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego, a w przypadku mniejszości narodowych z języka ukraińskiego. Egzamin zdawali w swoich macierzystych szkołach lub szkołach wskazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Za część ustną egzaminu maturalnego z każdego języka zdający mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów. Aby zdać egzamin w tej części musiał uzyskać 30% punktów (6 punktów). W tabeli nr 1 zamieszczono dane dotyczące zdających egzamin ustny z języka polskiego i języka ukraińskiego oraz zdawalność egzaminów wyrażoną w procentach. Tabela nr 2 zawiera zestawienie zdających egzamin ustny z języków obcych nowożytnych z uwzględnieniem poziomu egzaminu i procentu absolwentów, którzy zdali egzamin. Obie tabele odnoszą się do populacji zdających w całym Okręgu i w poszczególnych województwach. Liczby zdających oraz zdawalność w Okręgu i w poszczególnych województwach język polski i język mniejszości narodowej (część ustna) zdających, którzy: % zdanych egzaminów Język przystąpili zdali egzamin Okręg L* W* Z* Okręg L W Z Okręg L W Z polski ,2 97,2 97,0 97,6 ukraiński * L województwo lubuskie, W województwo wielkopolskie, Z województwo zachodniopomorskie. 1

3 Tabela nr 2 Liczby zdających oraz zdawalność w Okręgu i w poszczególnych województwach języki obce nowożytne (część ustna) Język obcy nowożytny angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Poziom zdających, którzy: przystąpili zdali egzamin % zdanych egzaminów Okręg L W Z Okręg L W Z Okręg L W Z P* ,97 94,95 94,76 95,43 R** ,32 99,28 99,32 99,36 D*** P* ,27 94,29 94,13 94,60 R** , ,94 99,00 D*** P* ,57 94,19 90,67 95,38 R** P* ,11 98,33 94, R** ,66 95, D*** P* , , R** , , D*** P* ,96 90, R** * poziom podstawowy ** poziom rozszerzony *** poziom dwujęzyczny 2

4 Egzamin maturalny w części pisemnej Egzaminy pisemne w sesji 2009 roku odbywały się w dniach od 4 do 21 maja 2009 r. W części obowiązkowej zdający przystępowali pisemnego z języka polskiego, wybranego języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu wybranego. Piszący egzamin rozwiązywali w części obowiązkowej zadania z arkusza na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie rozszerzonym w przypadku języków obcych nowożytnych składał się z dwóch części i wymagał rozwiązania zadań z dwóch arkuszy. Zdający, którzy przystąpili pisemnego z danego przedmiotu, zdawanego jako przedmiot dodatkowy, rozwiązywali zadania z arkusza na poziomie rozszerzonym. Osoby, które przystąpiły z języka obcego nowożytnego dla absolwentów klas dwujęzycznych, rozwiązywały odrębne zestawy zadań zamieszczone w dwóch arkuszach. Zadania z poszczególnych przedmiotów w języku obcym stanowiły dodatkowy arkusz (w naszym Okręgu dotyczyło to biologii, chemii, historii i matematyki w języku angielskim, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki w języku niemieckim oraz biologii, chemii, fizyki i astronomii, historii, matematyki w języku francuskim). W tabeli nr 3 przedstawiono liczby zdających egzaminy w Okręgu z poszczególnych przedmiotów, z podziałem na przedmiot obowiązkowy i dodatkowy. Dla przedmiotów zdawanych obowiązkowo określono także poziom egzaminu. W tabeli znajdziemy informację o liczbie osób, które przystąpiły do rozwiązywania dodatkowych arkuszy w języku obcym z poszczególnych przedmiotów. Tabela nr 3a zawiera liczby zdających egzaminy z poszczególnych przedmiotów oraz wybieralność przedmiotów w trzech województwach, znajdujących się na obszarze działania OKE w Poznaniu. 3

5 Tabela nr 3 Liczby zdających oraz wybieralność przedmiotów w Okręgu Przedmiot zdających: obowiązkowo dodatkowo PP* PR** PD*** Łącznie Wybieralność przedmiotów zdających, którzy rozwiązywali dodatkowe arkusze z przedmiotów w języku obcym Język polski ,67 Język ukraiński ,02 Język angielski ,46 Język niemiecki ,46 Język rosyjski ,60 Język francuski ,80 Język hiszpański ,13 Język włoski ,07 Język łaciński i kultura antyczna ,02 Kultura Hiszpanii 8 Biologia ,58 12 Chemia ,67 13 Filozofia ,07 Fizyka i astronomia ,34 6 Geografia ,88 17 Historia ,66 24 Historia muzyki ,17 Historia sztuki ,66 Informatyka ,52 Matematyka ,89 39 Wiedza o społeczeństwie ,20 Wiedza o tańcu ,02 * poziom podstawowy ** poziom rozszerzony *** poziom dwujęzyczny 4

6 Tabela nr 3a Liczby zdających oraz wybieralność przedmiotów w Okręgu i w województwach Przedmiot zdających: Wybieralność przedmiotów Okręg L W Z Okręg L W Z Język polski ,67 99,63 99,68 99,66 Język ukraiński ,02 0,09 Język angielski ,46 63,15 71,91 75,50 Język niemiecki ,46 32,65 24,93 22,26 Język rosyjski ,60 3,03 2,45 2,67 Język francuski ,80 1,42 0,88 0,25 Język hiszpański ,13 0,03 0,21 0,03 Język włoski ,07 0,14 0,05 0,07 Język łaciński i kultura antyczna ,02 0,01 0,02 0,02 Kultura Hiszpanii 8 8 0,01 0,02 Biologia ,58 20,10 20,73 20,56 Chemia ,67 6,82 6,95 5,95 Filozofia ,07 0,09 0,04 0,13 Fizyka i astronomia ,34 6,11 5,24 5,10 Geografia ,88 35,84 41,82 38,04 Historia ,66 9,15 8,75 8,14 Historia muzyki ,17 0,08 0,18 0,19 Historia sztuki ,66 1,05 0,51 0,77 Informatyka ,52 0,78 0,52 0,36 Matematyka ,89 17,64 17,05 16,08 Wiedza o społeczeństwie ,20 32,87 23,12 32,78 Wiedza o tańcu ,02 0,00 0,04 0,01 5

7 Próg zaliczenia egzaminu pisemnego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym (wybranym jako przedmiot obowiązkowy), wynosi 30% maksymalnej liczby punktów. W tabelach nr 4, 5, 6 i 7 zamieszczono liczby zdających poszczególne przedmioty i poziomy oraz uzyskane średnie wyniki procentowe. Tabela nr 4 Zdawalność i średnie wyniki procentowe dla Okręgu z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym Przedmiot zdających, którzy: przystąpili zdali egzamin Zdało egzamin Średni wynik wyrażony Język polski ,33 51,64 Język ukraiński ,80 Język angielski ,28 61,05 Język niemiecki ,32 56,66 Język francuski ,92 55,90 Język rosyjski ,93 55,94 Język hiszpański ,30 60,14 Język włoski ,77 72,71 Język łaciński i kultura antyczna ,67 Biologia ,40 45,43 Chemia ,24 63,12 Filozofia ,67 Fizyka i astronomia ,06 49,84 Geografia ,91 49,81 Historia ,45 54,08 Historia muzyki ,18 64,86 Historia sztuki ,72 51,30 Informatyka ,36 42,20 Matematyka ,27 50,26 Wiedza o społeczeństwie ,88 43,11 Wiedza o tańcu ,45 6

8 Tabela nr 5 Zdawalność i średnie wyniki procentowe dla Okręgu z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym Przedmiot zdających, którzy: przystąpili zdali egzamin Zdało egzamin Średni wynik wyrażony Język polski ,27 63,29 Język ukraiński ,00 Język angielski ,69 74,67 Język niemiecki ,47 Język francuski ,45 Język rosyjski ,11 Język hiszpański ,00 Język włoski ,00 Biologia ,00 58,53 Chemia ,54 72,62 Filozofia ,92 Fizyka i astronomia ,53 Geografia ,62 55,36 Historia ,54 56,88 Historia muzyki ,33 Historia sztuki ,92 64,03 Informatyka ,33 41,42 Matematyka ,37 64,97 Wiedza o społeczeństwie ,82 51,60 Tabela nr 6 Zdawalność i średnie wyniki procentowe dla Okręgu z języków obcych nowożytnych na poziomie dwujęzycznym Język obcy nowożytny zdawany na poziomie dwujęzycznym zdających, którzy: przystąpili zdali egzamin Zdało egzamin Średni wynik wyrażony Język angielski ,93 Język niemiecki ,73 71,55 Język francuski ,19 Język hiszpański ,09 7

9 Tabela nr 7 Liczby zdających oraz średnie wyniki procentowe w Okręgu z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych, zdawanych w języku obcym Przedmiot w języku obcym zdających, którzy przystąpili Średni wynik wyrażony Biologia 10 50,40 Chemia 8 79,38 Fizyka 3 72,00 Geografia 16 57,81 Historia 24 55,17 Matematyka 34 77,65 Kultura Hiszpanii 8 76,13 Dane dotyczące liczby absolwentów i ich wyników w podziale na województwa i typy szkół przedstawione zostały w tabelach nr 8-14 (str. 9-15). Tabela nr 8 zawiera liczbę zdających, procent liczby absolwentów, którzy zdali egzamin z przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym oraz wyrażone w procentach średnie wyniki dla każdego z trzech województw na terenie działania poznańskiej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Tabela nr 9 zawiera liczbę zdających, procent liczby absolwentów, którzy zdali egzamin z przedmiotu obowiązkowego na poziomie rozszerzonym oraz wyrażone w procentach średnie wyniki dla każdego z trzech województw. Tabela nr 10 zawiera liczbę zdających oraz wyrażone w procentach średnie wyniki z przedmiotu dodatkowego dla każdego z trzech województw. Tabele nr 11 i 12 zawierają informacje o liczbie absolwentów i średnich wynikach procentowych z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym, z uwzględnieniem typów szkół w województwach i Okręgu (LO liceum ogólnokształcące, LP liceum profilowane, LU liceum uzupełniające, T technikum, TU technikum uzupełniające). Tabele nr 13 i 14 zawierają informacje o liczbie absolwentów i średnich wynikach procentowych z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym, z uwzględnieniem typów szkół w województwach i Okręgu. Uzupełnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym komunikacie będą materiały i dane zamieszczone na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ( Znajdą tam Państwo: - arkusze egzaminacyjne wraz z przykładowymi rozwiązaniami wszystkich zadań, - informację o krajowych wynikach egzaminu maturalnego 2009 r., - indywidualne wyniki procentowe uczniów Państwa szkoły dla każdego z egzaminów oraz wyniki punktowe uczniów za poszczególne zadania w arkuszach, które uczniowie rozwiązywali (na stronie egzamin maturalny/wyniki). Aby pobrać dane dotyczące indywidualnych wyników uczniów szkoły, należy posłużyć się identyfikatorem i kluczem szyfrującym szkoły. Identyfikator i klucz szyfrujący są znane tylko dyrektorowi szkoły i nie są udostępniane np. rodzicom, samorządom, itp. W sierpniu opublikowane zostaną raporty, w których znajdą Państwo analizę wyników uzyskanych przez zdających w województwach i Okręgu. 8

10 Tabela nr 7a Liczby zdających oraz zdawalność w Okręgu i w województwach z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych (oba poziomy łącznie) obszar Język polski Język ukraiński Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Język hiszpański Język włoski Język łaciński i kultura antyczna Biologia lubuskie Chemia Filozofia wielkopolskie Fizyka i astronomia Geografia zachodniopomorskie Okręg Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Matematyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Zdało egzamin Zdało egzamin Zdało egzamin Zdało egzamin ,1 88,1 93,8 94,9 90, ,3 85,4 96, ,6 94,8 96,7 75,0 90,6 85,7 85,7 85, ,7 88,5 93,8 94,9 91,4 97, ,8 95, ,5 93,7 96,8 96,5 94,3 75,6 87,3 90, , ,0 92,94 95,5 93, ,1 93, ,2 95,3 98,5 96,4 94,4 66,7 89,0 90, , ,6 93,6 95,0 91,2 97,9 97, ,5 95, ,2 94,2 97,2 95,5 93,4 77,5 87,4 89, a

11 Tabela nr 8 Liczby zdających, zdawalność oraz średnie wyniki procentowe w województwach z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych, za rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie podstawowym województwo Język polski Język ukraiński Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Język hiszpański Język włoski Język łaciński i kultura antyczna lubuskie Biologia Chemia Filozofia wielkopolskie Fizyka i astronomia Geografia zachodniopomorskie Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Matematyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Zdało egzamin wyrażony Zdało egzamin wyrażony Zdało egzamin wyrażony ,8 86,5 93,5 94,8 87, ,9 80,8 95, ,8 94,5 96,5 75,0 85,7 85,0 81,7 83,9 51,0 60,3 57,6 56,7 56,3 65,5 73,9 43,8 62,7 50,0 45,2 49,6 53,4 46,3 45,9 43,6 48,2 40, ,4 87,2 93,6 94,8 89,4 96, ,2 95, ,7 93,3 97,2 96,2 90,4 78,8 82,1 90, ,8 60,8 56,4 55,0 54,8 59,1 81,3 66,7 45,7 64,5 63,0 44,4 49,5 53,5 67,9 52,6 43,0 49,0 43,9 57, , ,9 92,6 95,3 90, ,2 89,5 92,2 95,1 98,7 96,2 80,0 83,3 86,5 89,9 51,7 76,8 62,1 56,6 57,4 66,1 68,0 60,8 45,8 59,2 55,8 50,6 55,7 61,6 52,3 33,0 54,1 43,7 9

12 Tabela nr 9 Liczby zdających, zdawalność oraz średnie wyniki procentowe w województwach z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych, za rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie rozszerzonym województwo Język polski Język ukraiński Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Język hiszpański lubuskie Język włoski Biologia Chemia wielkopolskie Filozofia Fizyka i astronomia zachodniopomorskie Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Matematyka Wiedza o społeczeństwie Zdało egzamin wyrażony Zdało egzamin wyrażony Zdało egzamin wyrażony ,8 99, ,8 97, ,0 97,3 93, ,1 95,1 61,1 73,0 72,2 81,0 71,5 57,5 59,8 75, ,3 55,5 55,7 58,2 32,0 66,3 50, ,7 99, ,0 96, ,3 96, ,5 97,3 96,9 64,3 74,5 73,4 78,8 75,8 75,0 78,0 58,0 71,7 74,3 55,4 56,2 58,5 68,6 40,5 63,9 50, , , ,1 96, ,8 97, ,3 97,7 98,0 62,0 91,0 76,2 74,9 84,9 75,5 87,0 59,4 73,2 94,0 81,9 55,0 61,0 91,0 64,5 47,0 67,7 53,7 10

13 Tabela nr 10 Liczby zdających oraz średnie wyniki procentowe w Okręgu i w poszczególnych województwach z przedmiotów dodatkowych (poziom rozszerzony) obszar Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Język hiszpański Język włoski Język łaciński i kultura antyczna Biologia Chemia lubuskie Filozofia Fizyka i astronomia wielkopolskie Geografia Historia zachodniopomorskie Historia muzyki Okręg Historia sztuki Informatyka Matematyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu wyrażony wyrażony wyrażony wyrażony ,0 74,8 77,6 68,6 44,0 46,0 26,0 52,3 53,6 53,0 57,5 45,1 40,7 33,5 45,9 27,1 45,9 44, ,3 76,0 80,6 72,7 75,1 72,1 31,0 51,1 55,9 52,1 55,8 47,2 41,7 37,4 45,8 29,9 43,2 42,9 14, ,5 76,9 83,5 79,2 87,5 72,0 39,0 57,1 57,0 54,8 61,4 47,5 41,5 39,0 53,2 39,0 50,3 43,8 27, ,4 76,2 80,8 73,6 74,8 69,2 33,4 52,9 55,8 53,2 57,2 46,9 41,5 36,5 48,4 31,1 45,3 43,5 20,5 11

14 Tabela nr 11 Liczby maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w Okręgu i w poszczególnych województwach, według typów szkół obszar Język polski Język ukraiński Język angielski lubuskie Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Język hiszpański Język włoski Język łaciński i kultura antyczna Biologia Chemia Filozofia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Matematyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu LO wielkopolskie zachodniopomorskie Okręg LP LU T TU LO LP LU T TU LO LP LU T TU LO LP LU T TU

15 Tabela nr 12 Średni procentowy wynik maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w Okręgu i w poszczególnych województwach, według typów szkół obszar Język polski Język ukraiński Język angielski lubuskie Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Język hiszpański Język włoski Język łaciński i kultura antyczna Biologia Chemia Filozofia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Matematyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu LO 56,3 68,9 66,3 66,8 66,6 50,0 76,9 48,7 66,7 50,0 47,3 53,8 55,5 57,0 51,0 51,5 53,8 46,0 wielkopolskie zachodniopomorskie Okręg LP 45,7 47,6 49,4 56,2 42,5 39,0 36,2 57,0 50,0 44,5 44,2 40,0 30,8 36,0 LU 36,7 31,3 45,6 48,0 81,0 82,0 25,3 16,0 41,9 39,5 3,3 33,0 T 45,0 50,2 50,0 60,1 37,6 37,7 42,8 31,8 48,5 41,8 14,0 29,5 38,2 37,8 38,2 TU 33,6 34,6 33,9 42,4 33,5 37,5 53,3 30,0 34,5 LO 57,0 70,0 66,3 63,4 67,9 60,1 84,5 66,7 51,1 67,5 63,0 47,4 54,1 55,4 67,9 51,8 52,4 54,3 48,8 57,5 LP 48,2 48,9 49,9 49,6 44,4 26,0 40,6 49,5 18,0 46,5 42,9 6,00 36,5 40,3 LU 37,1 32,1 38,2 53,1 25,4 28,1 30,0 40,2 41,4 19,7 36,8 T 46,3 49,8 50,0 53,4 41,2 68,0 39,1 53,8 33,1 48,6 46,9 79,0 44,0 41,4 41,5 TU 33,7 28,9 31,1 45,0 43,0 82,0 21,1 12,0 38,1 50,1 8,0 10,5 35,2 LO 55,8 76,8 68,9 63,8 64,3 69,9 68,0 77,0 50,5 61,6 57,3 54,1 57,3 61,6 54,1 29,0 57,5 47,9 LP 46,5 50,8 47,8 45,3 42,0 36,8 63,0 20,0 47,4 44,3 38,1 37,5 LU 36,9 33,2 43,7 51,9 64,0 49,3 29,9 18,0 19,0 43,8 50,0 9,4 35,3 T 45,6 51,4 49,1 55,1 46,3 38,0 48,0 31,3 48,3 46,2 36,0 41,0 45,1 40,6 TU 34,5 34,0 36,3 55,5 23,1 16,0 46,0 37,8 42,7 5,00 33,5 LO 56,5 76,8 69,5 65,7 64,2 67,6 60,5 79,8 66,7 50,6 66,1 58,7 52,4 54,0 55,9 65,5 52,1 46,5 55,2 48,0 57,5 LP 47,2 49,1 49,4 51,7 43,6 26,0 40,5 39,1 51,3 29,3 46,3 43,5 23,0 35,7 38,3 LU 36,9 32,3 41,2 51,7 30,3 81,0 55,8 28,3 26,3 19,0 41,3 43,2 15,9 35,5 T 46,0 50,2 49,8 54,9 40,5 68,0 38,6 50,8 32,6 48,5 45,9 14,0 43,5 42,2 41,5 40,6 TU 33,8 30,1 31,8 45,6 43,0 82,0 23,2 16,0 18,8 38,0 49,5 30,0 8,0 10,0 34,8 13

16 Tabela nr 13 Liczby maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym w Okręgu i w poszczególnych województwach, według typów szkół obszar Język polski Język ukraiński Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Język hiszpański Język włoski Język łaciński i kultura antyczna Biologia Chemia Filozofia Fizyka i astronomia Geografia lubuskie Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Matematyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu LO wielkopolskie LP LU T TU LO LP LU T TU LO zachodniopomorskie LP LU T TU 1 LO Okręg LP LU T TU

17 Tabela nr 14 Średni procentowy wynik maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym w Okręgu i w poszczególnych województwach, według typów szkół obszar Język polski Język ukraiński Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Język hiszpański lubuskie Język włoski Język łaciński i kultura antyczna Biologia Chemia Filozofia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Informatyka Matematyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu LO 61,5 73,7 73,0 81,0 70,9 57,5 60,1 76, ,2 56,0 56,3 63,6 32,0 66,8 51,7 wielkopolskie zachodniopomorskie Okręg LP 48,4 51,7 53,3 86,0 34,5 52,2 37,0 50,7 13,0 32,7 LU 65,0 65,7 0,00 T 54,0 69,3 66,8 52,5 20,0 42,0 49,0 38,7 62,0 32,9 TU LO 64,5 74,8 73,7 82,5 76,0 75,0 78,0 58,5 72,0 75,1 56,0 56,3 58,5 68,6 41,8 64,2 51,5 LP 49,1 61,2 56,5 30,8 27,0 43,8 46,0 35,0 35,0 LU 51,0 74,0 28,0 40,0 30,0 38,0 26,0 T 55,4 64,5 71,1 42,0 67,0 42,8 42,4 47,3 45,1 38,3 56,2 33,8 TU LO 62,2 91,0 76,5 74,5 85,3 75,5 87,0 59,7 73,6 94,0 81,9 55,7 61,9 91,0 66,9 47,0 67,7 54,5 LP 37,0 64,3 38,5 34,4 51,0 51,8 48,0 LU 85,0 10,0 18,7 T 52,0 72,1 90,5 79,0 40,3 10,0 46,8 41,3 63,3 41,4 TU 60,0 LO 63,5 91,0 75,0 73,7 83,8 74,4 75,0 70,0 59,0 73,0 94,9 76,5 55,9 57,2 69,3 66,9 42,4 65,2 52,3 LP 46,9 58,4 55,1 86,0 33,5 27,0 44,6 46,2 51,0 24,0 35,2 LU 51,0 71,8 70,5 28,0 40,0 30,0 10,0 25,3 21,6 T 54,5 67,5 72,5 60,5 67,0 43,5 34,6 42,0 47,5 43,1 38,3 57,3 37,1 TU 60,0 15

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 KEP 4713/79/2014 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005 Wstępne i egzaminu maturalnego 2005 Przedstawiamy Państwu ogólne informacje na temat pierwszego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2005 roku. W poniżej zamieszczonych zestawieniach

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 KRĘGA KMISJA EGAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl KEP EK/5247/10/2017 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 Szanowni Państwo, dziękując

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku (absolwenci rozwiązujący arkusze standardowe 99,8% ogółu) Do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW POŁOŻONYCH NA TERENIE DZIAŁANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne,

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne, Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU I. OPIS POPULACJI ZDAJĄCYCH Na terenie działania Okręgowej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Raport ogólny 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja),

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00 Część pisemna egzaminu maturalnego godzina 9:00 godzina 14:00 maj 2010 4 wtorek język polski (pp) język polski (pr) 5 środa matematyka (pp) matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 10 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r.

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie:

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Aktualizacja z 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego w 2015 roku HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2019 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2019 roku. Dane ogólne. Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2019 roku. Dane ogólne. 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 Opracowanie Aleksandra Grabowska (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Mariusz

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Na

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo wielkopolskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo wielkopolskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo wielkopolskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2

(Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. zwanej dalej ustawą rozporządzenia sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 2017 (Harmonogramy egzaminów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA Plac Europejski 3 tel. (22) 457-03-35 fax (22) 457-03-45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl 2017 Wyniki egzaminu maturalnego w województwie

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r.

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Aktualizacja z 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Na

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 2014 roku. Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 7 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo lubuskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo lubuskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego Egzamin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 7 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 Województwo zachodniopomorskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 województwo zachodniopomorskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja (oprócz 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 4 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Fot. Anna Rappe Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 28 roku Osiągnięcia maturzystów w 28 roku Kraków, czerwiec 28 Materiał opracowano

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo zachodniopomorskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo zachodniopomorskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Sprawozdanie ogólne

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Sprawozdanie ogólne Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016

Bardziej szczegółowo