Raport z egzaminu gimnazjalnego 2011 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z egzaminu gimnazjalnego 2011 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim"

Transkrypt

1 Raport z egzaminu gimnazjalnego 2 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr w Wodzisławiu Śląskim województwo 2 humanist. mat. - przyr. j. angielski Diagram przedstawia porównanie wyników średnich zestawu część H. MP i JON (województwo i ),8,6,4,2 województwo powiat gmina humanist. mat. - przyr. j. ang. Diagram przedstawia porównanie łatwości zestawu część H, MP i JON (województwo, powiat, gmina i ) A Część humanistyczna I. Do egzaminu przystąpiło 64 uczniów. II. Zestaw sprawdzał umiejętności i wiadomości opisane w następujących obszarach standardów egzaminacyjnych: a) czytanie i odbiór tekstów kultury (I) b) tworzenie własnego tekstu (II) III. Wyniki egzaminu przedstawione na dziewięciopunktowej znormalizowanej skali staninowej po zgrupowaniu w trzy przedziały. W części H (niski od do 7 pkt, średni od 8 do 32 pkt, wysoki od 33 do 5 pkt.) pokazują, że W części H: - wynik najniższy, bardzo niski i niski uzyskało w szkole 7,8 % uczniów (w gminie 7,3 %, w powiecie 6,39 %, w województwie 2,2 %) - wynik średni uzyskało w szkole 57,3 % (w gminie 59,25 %, w powiecie 57,78 %, w województwie 55,3 %) - wyniki wysoki, bardzo wysoki i najwyższy uzyskało w szkole 25,6 % (w gminie 22,77 %, w powiecie 25,83 %, w województwie 23,5 %).

2 województwo powiat gmina najniższy brdzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy W województwie śląskim uczniowie w części H najczęściej uzyskiwali wynik w 5 staninie: 9,7 % W szkole wyniki najczęstsze uczniowie uzyskali również w 5 staninie : 23,7 % Wyniki dotyczące zestawu egzaminacyjnego a) Modalna, czyli wynik najczęstszy w części H wynosi w województwie wynosi 26 pkt, w szkole: 23 pkt., ( uczniów) b) Mediana, czyli wynik środkowy w województwie w części H wynosi 26, w szkole 26 pkt. c) Wynik średni w województwie w części H wynosi 25,4 w szkole 25,93 pkt. d) Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów w województwie i w szkole wynosi 5 pkt. e) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów w województwie w części H wynosi 2, w szkole 5 pkt. f) Rozstęp wyników w województwie w części H wynosi 48, w szkole 45, g) Wskaźnik łatwości dla zestawu części H w województwie wynosi,5 (umiarkowanie trudny), a w szkole,52 Wyniki dotyczące standardów Przeprowadzony egzamin wskazuje na jakim poziomie uczniowie kończący gimnazjum opanowali umiejętności w zakresie określonych standardów. standardów w części H wynosi i. I w województwie,62 w szkole,64 ii. II w województwie,4 w szkole,4,8,6,4,2 województwo gmina I H II H Diagram łatwości standardów na tle województwa i gminy cześć humanistyczna

3 badanych czynności w zakresie standardu: część humanistyczna Lp. Badane czynności czyta teksty kultury (w tym źródła historyczne) rozumiane jako wszelkie wytwory kultury materialnej i duchowej człowieka, podlegające odczytywaniu i interpretacji, zwłaszcza teksty kultury należące do polskiego dziedzictwa kulturowego na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym standard I/ Numery zadań 4 8 wskaźnik a łatwości poszczegó lnych zadań w wojewódz twie,47,83 wskaźnik a łatwości w wojewódz twie,65 łatwości poszczególnych zadań w gimnazjum,46,88 łatwości w gimnazjum,67 2 interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy, odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji, dostrzega perswazję, manipulację, wartościowanie I/ ,7,8,49,69,56,7,66,73,86,49,65,62,73, wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury, w szczególności w tekstach literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, ilustracjach, mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i określa ich funkcje dostrzega środki wyrazu typowe dla: tekstów literackich, tekstów publicystycznych, dzieł sztuki plastycznej i muzyki I/3 I/ ,67,52,6,87,53,87,67,7,7,57,5,87,57,86,66,72 5 odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe w rozwoju cywilizacyjnym Polski i świata - odnajduje i interpretuje związki przyczynowoskutkowe w polityce, gospodarce, kulturze i życiu społecznym, dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: 6 historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny i wypowiada się na ich temat oraz wyjaśnia zależności między różnymi rodzajami tekstów kultury (plastyką, muzyką, literaturą), I/5 I/6 6,49,49,54, ,77,24,6,54,45,3,77,55,53,8,39,63,6,49,3,77,52,56 7 I/7 2,69,69,74,74 8 buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym, w następujących formach: opis, opowiadanie, charakterystyka, sprawozdanie, recenzja, rozprawka, notatka, plan, reportaż, artykuł, wywiad, II/ /I 29.3/II 29.4/I 29.4/II,9,3,2,48,24,22,25,2,35,7,45,23,6,2

4 Część humanistyczna numery zadań - numer y zadań - wojew ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, podanie, list, pamiętnik 9 tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej II/3 28.,56,56,59,59 2 zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym Uzasadnienie własnego stanowiska, zapisywanie tekstu zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie II/4 II/ ,58,8,78,9,62,34,55,9,82,25,6,39 II/7 27,35,35,38,38,8,7,6,5,4,3,2, I/ I/2 I/3 I/4 I/5 I/6 I/7 II/ II/3 II/4 II/5 II/7 województwo Diagram łatwości badanych czynności w zakresie standardów na tle województwa część humanistyczna Z diagramu widać, że w części H uczniowie we wszystkich badanych czynnościach uzyskali wyniki wyższe niż średnie wyniki w województwie. Wyniki dotyczące zadań Analiza tabeli zawierającej wyniki o zadaniach pozwala ustalić, co dla uczniów było i słabiej opanowane, czyli co wymaga dodatkowych ćwiczeń lub zmiany sposobu nauczania, uczenia się. interpretacja bardzo umiarkowanie łatwe bardzo łatwe wartość,9,2,49,5,69,7,89,9-4,9,,4,5, 2,5,6,7,,2, zamknięte brak,3,8,3,7,8 brak 6, 9,2 27,28.3,29.3, otwarte 22,28.2 2,23,28.,29. 24,25,26,29.2 brak 29.3,29.4 zamknięte brak 4,9,,4, 5, 5,6,7,,2,6 2,2,3,8,3,7,8, 9 brak otwarte 28.2, ,27,28.3, 29.3,29.4 2,23,28.,29., 24,25, Zadania, które okazały się łatwiejsze dla uczniów naszego gimnazjum niż dla ogółu uczniów w województwie: 2,6,9,22,29,2

5 Zadanie, które okazało się trudniejsze dla uczniów naszego gimnazjum niż dla ogółu uczniów w województwie: 29.4, 29.3 Tabela zawiera zadania obejmujące badane czynności z podziałem na stopień opanowania wiadomości i umiejętności - dla uczniów naszego gimnazjum z podziałem na części zadań: Część humanistyczna Interpretacja łatwości zadań w szkole Numer zadania woj. Badane czynności Przedm iot naucza nia bardzo,9 28.2,9,2 Pisze poprawnie pod względem językowym i stylistycznym j.polski 29.4,22,6 Przestrzega zasad interpunkcji j.polski 29.3,2,7 Pisze poprawnie pod względem językowym j.polski,2,49 22,9,25 Uzasadnia trafność opinii 29.4,24,23 Przestrzega zasad ortografii j.polski 5,3,3 Wskazuje postacie historyczne spełniające warunki przedstawione w poleceniu historia 27,35,38 Dokonuje przekształcenia zdania pojedynczego w zdanie złożone j.polski 4,24,39 Rozpoznaje właściwy ciąg chronologiczny historia 28.3,3,35 Przestrzega zasad ortografii i interpunkcji j.polski 4,47,46 Wskazuje różnicę między tekstem współczesnym a Historia tekstem pierwotnym muzyka,45,49 Wskazuje szereg wyrazów o znaczeniu bliskoznacznym historia 9,49,49 odczytuje j.polski zadania umiarkowanie,5,69 : 5,6,7,,2,6,2,2,23,28.,29., łatwe,7,89,7,73 Rozpoznaje związek miedzy elementami opisywanej przestrzeni a podaną wartością j.polski 2,69,74 Wskazuje wartość łączącą bohaterów tekstu j.polski 3,77,8 Wskazuje czas wydarzeń historia 8,8,86 Odczytuje intencje autora tekstu j.polski 3,87,86 Rozpoznaje miarę rytmiczną mazura j.polski 7,77,77 Rozpoznaje miejsce podanego wydarzenia historia 8,88,88 Rozpoznaje symboliczne znaczenie określonego elementu j.polski architektonicznego plastyka 9,67,7 Wskazuje analogie między wydarzeniami historycznymi historia 24,7,73 Wskazuje różnice w rozumieniu patriotyzmu przez autorów wypowiedzi j.polski 25,87,87 Definiuje pojęcia- wyszukuje cechy wspólne podanych wypowiedzi j.polski 26,78,82 Formułuje argumenty

6 bardzo łatwe,9-29.2,8,9 Przestrzega graficznej segmentacji teksu j.polski Tabela zawiera wyniki uczniów naszej szkoły od 22 roku Uwaga: Różnice rzędu, wynikają z przybliżeń Część humanistyczna dane dotyczące naszej szkoły: wskaźniki Liczba uczniów zestawu,63,66,6,72,6,7,7,68,7,52 I,74,8,66,83,72,79,82,77,79,64 standardu II,52,52,54,62,49,62,57,59,6,4 Średnia M 3, ,2 3,2 35,22 34,53 33,98 35,5 25,93 Modalna Mo 33, , 38, , 36 4 Mediana Me Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp ,9,8,7,6,5,4,3,2, standard I /czytanie.../ standard II /tworzenie.../ Diagram przedstawia łatwość standardów w naszej szkole od 22 roku - część humanistyczna.

7 Tabela zawiera łatwości zestawu i łatwości standardów uczniów naszej szkoły na tle województwa i gminy część humanistyczna. rok wskaźniki woj. gmina zestawu,62,64,63 I,7,72,74 standardów II,54,56,52 zestawu,66,66,66 standardów I,79,8,8 II,52,52,52 zestawu,56,57,6 I,62,63,66 standardów II,5,5,54 zestawu,67,67,72 I,76,78,83 standardów II,54,56,62 zestawu,63,6,6 I,73,72,72 standardów II,54,5,49 zestawu,63,64,7 I,72,74,79 standardów II,55,54,62 zestawu O,62,67,7 I,77,79,82 standardów II,47,55,57 zestawu,64,67,68 I,73,75,77 standardów II,55,58,59 zestawu,62,64,7 I,74,75,79 standardów II,5,53,6 zestawu,5,52,52 Standardów I,62,62,64 II,4,43,4

8 ,9,8,7,6,5,4,3,2, łatwość zestawu woj.. łatwość zestawu gmina łatwość zestawu Diagram łatwości zestawu egzaminacyjnego dla uczniów naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku część humanistyczna.,9,8,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu I woj.. łatwość standardu I gmina łatwość standardu I Diagram łatwości standardu I naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku część humanistyczna.,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu II woj.. łatwość standardu II gmina łatwość standardu II Diagram łatwości standardu II naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku część humanistyczna.

9 Raport z egzaminu gimnazjalnego 2 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr w Wodzisławiu Część matematyczno przyrodnicza I. Do egzaminu przystąpiło 64 uczniów. II. Zestaw sprawdzał umiejętności i wiadomości opisane w następujących obszarach standardów egzaminacyjnych: a) umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu (I) a) wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) b) wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych (III) c) stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów (IV) III. Wyniki egzaminu przedstawione na dziewięciopunktowej znormalizowanej skali staninowej po zgrupowaniu w trzy przedziały. W części MP (niski od do 5 pkt, średni od 6 do 3 pkt, wysoki od 32 do 5 pkt.) pokazują, że W części MP - wynik najniższy, bardzo niski i niski uzyskało w szkole 4,64 % uczniów (w gminie 22,28 %, w powiecie 8,53%, w województwie 22,2%) - wynik średni uzyskało w szkole 5,6 % (w gminie 54,44 %, w powiecie 58,27 %, w województwie 57%) - wyniki wysoki, bardzo wysoki i najwyższy uzyskało w s zkole 34,76 % (w gminie 23,28%, w powiecie 23,2 %, w województwie 2,8 %) województwo powiat gmina najniższy niski średni wysoki najwyższy W części MP w województwie uczniowie najczęściej uzyskiwali wynik w 5 staninie: 22,9 %. W szkole również w 5 staninie: 23,7 % czyli wynik średni. Wyniki dotyczące zestawu egzaminacyjnego a) Modalna, czyli wynik najczęstszy w części MP w województwie wynosi 9 pkt., w szkole 22 b) Mediana, czyli wynik środkowy w województwie w części MP w woj. 22, w szkole 25 c) Wynik średni w województwie w części MP w woj. 23,43 w szkole 26,37 d) Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów w województwie i w szkole wynosi 5 pkt. e) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów w województwie w części MP w woj., w szkole 6 f) Rozstęp wyników w województwie w części MP w woj. 49, w szkole 44

10 g) Wskaźnik łatwości dla zestawu w części MP wskaźnik łatwości zestawu w woj. wynosi,47 (trudny); a w szkole,52 (umiarkowanie trudny),8,6,4,2 województwo powiat gmina humanist. mat. - przyr. j. ang. Diagram przedstawia porównanie łatwości zestawu część H, MP i JON w porównaniu z województwem, powiatem, gminą i szkołą. Wyniki dotyczące standardów Przeprowadzony egzamin wskazuje na jakim poziomie uczniowie kończący gimnazjum opanowali umiejętności w zakresie określonych standardów. standardów w części MP wynosi a) I w województwie,52 w szkole, 6 b) II w województwie,53 w szkole,59 c) III w województwie,44 w s zkole,46 d) IV w województwie,33 w szkole,42,8,6,4,2 województwo gmina I MP II MP III MP IV MP Diagram łatwości standardów na tle województwa i gminy matematyczno przyrodnicza

11 badanych czynności w zakresie standardu: Badane czynności Stosuje terminy i pojęcia matematyczno - przyrodnicze 2 wykonuje obliczenie w sytuacjach praktycznych standard I/ I/2 Numery zadań łatwości poszczególnych zadań w województwie,5,38,78,45,68,44,6,48,74,38,52,2 łatwości w województwie,5,5 łatwości poszczególnych zadań w gimnazjum,46,36,88,7,7,55,74,55,8,46,7,23 łatwości w gimnazjum,62, posługuje się właściwościami figur odczytuje informacje 5 operuje informacją wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów I/3 25,42,42,46,46 II/ II/2 III/ posługuje się językiem symboli i wyrażeń III/2 algebraicznych posługuje się funkcjami Stosuje techniki twórczego rozwiązywania IV/ problemów Analizuje sytuacje problemową tworzy i realizuje plan rozwiązania IV/ 4 24, ,87,75,49,,29,6,57,64,77,78,79,64,36,3,68,2 III/4 3,3 5,44 IV/2 6,9,8,54,59,26,3,44,9,86,86,88,74,43,9,3,7,78,63,83,77,76,57,37,6,7,,6,59,27,37,37,45,45,87,87 3,9,27,8,42 35,29,5 2 opracowuje wyniki IV/5 35.4,8,8,9,9

12 Część mat. - przyrodnicza,8,6,4 województwo,2 I/ I/2 I/3 II/ II/2 III/ III/2 III/4 IV/ IV/2 IV/4 IV/5 Diagram łatwości badanych czynności w zakresie standardów na tle województwa część matematyczno przyrodnicza Z diagramu widać, że, w części MP wyniki uczniów naszej szkoły są wyższe we wszystkich standardach oprócz standardu IV/2 ( analizuje sytuację problemową) Wyniki dotyczące zadań Analiza tabeli zawierającej wyniki o zadaniach pozwala ustalić, co dla uczniów było i słabiej opanowane, czyli co wymaga dodatkowych ćwiczeń lub zmiany sposobu nauczania, uczenia się. numery zadań - województ wo numery zadań - interpretacja wartość zamknięte otwarte zamknięte bardzo umiarkowanie łatwe bardzo łatwe,9,2,49,5,69,7,89,9-4 26,3.2, 3, , , ,5,6,7,9 22,25 27,28.2, 29.2,29, 3.,3, 32.2,33.2, 33,34, ,3,9,3,4 2,23 28,29.,32, ,8,,,2,5, 8,2, ,

13 otwarte Zadania, które okazały się łatwiejsze dla uczniów naszego gimnazjum niż dla ogółu uczniów w województwie:,2,3,6,2,28.2,28,29.,32,32.2,34,35.,35.3, 2. Zadania, które okazały się trudniejsze dla uczniów naszego gimnazjum niż dla ogółu uczniów w województwie: 4,6 Tabela zawiera zadania obejmujące badane czynności z podziałem na stopień opanowania wiadomości i umiejętności - dla uczniów naszego gimnazjum z podziałem na części zadań: Część matematyczno - przyrodnicza Interpretacja łatwości zadań w szkole Numer zadania szkoł woj. a Badane czynności Przedmiot nauczania 4,6,3 Wskazuje wyrażenie odpowiadające treści zadania matematyka bardzo,9,2,49 26,9, 3,8,9 Nazywa procesy obiegu węgla w przyrodzie Wyznacza optymalne warunki korzystania z taryfy A w porównaniu z taryfą B biologia matematyka 35.4,9,9 Wykonuje obliczenia matematyka 36 Zapisuje równanie reakcji chemicznej i podaje,,2 nazwy produktów reakcji chemicznej chemia 5,45,44 Wnioskuje na podstawie warunków zadania matematyka 4,46,5 Określa kierunek przepływu krwi w aorcie biologia 7 Wskazuje różnicę w budowie komórek bakterii i,36,38 organizmów jądrowych biologia 9 Oblicza stosunek masowy pierwiastków w,46,38 związku chemicznym chemia 22,43,49 Interpretuje informacje z tekstu i tabeli chemia 25,46,42 Oblicza pole figury płaskiej matematyka 27,3,29 Wskazuje odpowiednie grupy organizmów biologia 29 Oblicza kwotę rachunku dla określonej liczby,46,37 połączeń w taryfach matematyka 33 Wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania,37,36 zjawisk fizyka 35.2,47,27 Stosuje wzór na obliczanie objętości kuli matematyka 35.3,37,8 Ustala sposób obliczania ilości koralików matematyka

14 zadania umiarkowanie,5,69 : 2,6,9,3,23,28.2,32.2,32.3,35. łatwe,7,89 bardzo łatwe,9 -,7,68 Oblicza liczbę na podstawie jej procentu matematyka 3,74,6 Oblicza, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba matematyka 7,88,87 Przetwarza informacje z mapy geografia 8,74,75 Interpretuje informacje na podstawie mapy geografia,77,73 Oblicza czas obrotu Ziemi wokół własnej osi geografia,83,77 Wskazuje miejsce występowania zjawiska przyrodniczego geografia 2,77,78 Wykorzystuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego do objaśnienia zjawiska fizyka 5,76,79 Wskazuje w jakim celu wykonuje się badanie EKG biologia 6,87,9 Określa problem badawczy biologia 8,8,74 Oblicza masę cząsteczkową związku chemicznego chemia 2,88,78 Nazywa proces rozpadu kwasów, zasad i soli na jony pod wpływem wody chemia 2,7,68 Ustala liczbę jonów w roztworach kwasów chemia 24,86,8 Wskazuje figurę, która ma jedną oś symetrii matematyka 28,7,6 Ustala wysokość rachunku telefonicznego matematyka 34,7,45 Podaje nazwy wielkości fizycznych i ich jednostki fizyka 32.,9,73 Uzupełnia schemat obwodu elektrycznego fizyka

15 Tabela zawiera wyniki uczniów naszej szkoły od 22 roku Uwaga: Różnice rzędu, wynikają z przybliżeń Część mat. - przyrodnicza dane dotyczące naszej szkoły: wskaźniki Liczba uczniów zestawu,55,6,53,58,55,62,6,58,55,52 I,7,65,59,63,55,59,59,64,5,6 standardu II,68,56,77,7,7,76,76,73,76,59 III,56,48,6,49,48,6,59,53,5,46 IV,26,37,44,45,45,46,49,43,42,42 Średnia M 27,5 3 26,6 28,82 27,42 3,77 3,5 29,9 27,65 26,37 Modalna Mo , 25, 8, 29, Mediana Me 28 34, Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp ,8,7,6,5,4,3,2, standard I /umiejętne stosowanie.../ standard II /wyszukiwanie.../ standard III /wskazywanie.../ standard IV /stosowanie.../ Diagram przedstawia łatwość standardów w naszej szkole od 22 roku - część matematyczno przyrodnicza.

16 Tabela zawiera łatwości zestawu i łatwości standardów uczniów naszej szkoły na tle województwa i gminy część matematyczno przyrodnicza. rok wskaźniki woj. gmina zestawu,52,55,55 standardów I,6,66,7 II,65,67,68 III,52,54,56 IV,29,3,26 zestawu,49,56,6 standardów I,49,56,59 II,7,75,77 III,48,54,6 IV,28,37,44 zestawu,46,49,52 standardów I,57,6,65 II,5,54,56 III,45,46,48 IV,3,33,37 zestawu,47,5,57 standardów I,52,55,63 II,63,66,7 III,39,42,49 IV,35,4,45 zestawu,48,5,55 standardów I,44,49,55 II,66,69,7 III,46,48,48 IV,3,36,45 zestawu,5,52,62 I,42,48,59 II,68,7,76 standardów III,52,54,6 IV,35,38,46 zestawu,53,56,6 I,49,53,59 standardów II,7,73,76 III,54,56,59 IV,36,4,49 zestawu,52,55,58 I,5,58,64 II,69,7,73 standardów III,47,5,53

17 2 2 standardów IV,35,4,43 zestawu,47,5,55 I,42,44,5 II,7,73,76 III,4,44,5 IV,36,38,42 zestawu,46,47,52 I,52,53,6 II,53,53,59 standardów III,44,45,46 IV,33,36,42,8,7,6,5,4,3,2, łatwość zestawu woj. łatwość zestawu gmina łatwość zestawu Diagram łatwości zestawu egzaminacyjnego uczniów naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku - część matematyczno przyrodnicza.,8,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu I woj.. łatwość standardu I gmina łatwość standardu I Diagram łatwości standardu I naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku - część matematyczno przyrodnicza.

18 ,8,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu II woj.. łatwość standardu II gmina łatwość standardu II Diagram łatwości standardu II naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku część matematyczno przyrodnicza.,8,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu III woj.. łatwość standardu III gmina łatwość standardu III Diagram łatwości standardu III naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku - część matematyczno przyrodnicza.,8,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu IV woj.. łatwość standardu IV gmina łatwość standardu IV Diagram łatwości standardu IV naszej szkoły na tle województwa i gminy od 22 roku część matematyczno przyrodnicza.

19 Raport z egzaminu gimnazjalnego 2 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr w Wodzisławiu Śląskim C Część z języka obcego nowożytnego język angielski I. Do egzaminu przystąpiło 64 uczniów. II. Zestaw sprawdzał umiejętności i wiadomości opisane w następujących obszarach standardów egzaminacyjnych: a) odbiór tekstu słuchanego (I) b) odbiór tekstu czytanego (II) c) reagowanie językowe (III) III. Wyniki egzaminu przedstawione na dziewięciopunktowej znormalizowanej skali staninowej po zgrupowaniu w trzy przedziały. W części JON (niski od do 6 pkt, średni od 7 do 4 pkt, wysoki od 4 do 5 pkt.) pokazują, że W części JON - wynik najniższy, bardzo niski i niski uzyskało w szkole 4,64 % uczniów (w gminie 7,4 %, w powiecie 8,3%, w województwie 2,47 %) - wynik średni uzyskało w szkole 46,33 (w gminie 56,3 %, w powiecie 58,7 %, w województwie 53,27 %) - wyniki wysoki, bardzo wysoki i najwyższy uzyskało w szkole 39,3% (w gminie 26,73 %, w powiecie 23,8 %, w województwie 25,27 %) województwo powiat gmina najniższy brdzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyższy W części JON w województwie uczniowie najczęściej uzyskiwali wynik w 5 staninie: 2,8 %. W szkole w również w 5 staninie: 7,68 %. IV Wyniki dotyczące zestawu egzaminacyjnego a) Modalna, czyli wynik najczęstszy w części JON w województwie wynosi 6., a w szkole 5 pkt. (4 uczniów) b) Mediana, czyli wynik środkowy w województwie w części JON w woj. 27, a w szkole 34 pkt. c) Wynik średni w województwie w części JON w woj. 28,68, a w szkole 32,64 pkt. d) Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów w województwie i w szkole wynosi 5 pkt. e) Wynik najniższy uzyskany przez uczniów w województwie w części JON w woj., a w szkole pkt. f) Rozstęp wyników w województwie w części JON w woj. 5, a w szkole 4 pkt.. g) Wskaźnik łatwości dla zestawu w części JON wskaźnik łatwości zestawu w woj. wynosi,57 (umiarkowanie trudny); a w szkole,66 (umiarkowanie trudny)

20 V Wyniki dotyczące standardów Przeprowadzony egzamin wskazuje na jakim poziomie uczniowie kończący gimnazjum opanowali umiejętności w zakresie określonych standardów. standardów w części JON wynosi a) I w województwie,58 w szkole, 68 b) II w województwie,54 w szkole, 6 c) III w województwie,6 w szkole, 68,8,6,4,2 województwo gmina I JON II JON III JON Diagram łatwości standardów na tle województwa i gminy cześć z języka angielskiego. VI badanych czynności w zakresie standardu: Badane czynności Określa ogólną myśl tekstu. Test wyboru określa kontekst sytuacyjny /odbiór tekstu słuchanego/ stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje /odbiór tekstu słuchanego/ określa główną myśl poszczególnych części tekstu / odbiór tekstu czytanego / Stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje / odbiór tekstu czytanego / część z języka obcego nowożytnego standard Jednostka testu łatwości poszczególnych zadań w województwie łatwości w województ wie łatwości poszczególnych zadań w gimnazjum łatwości w gimnazjum I/.,43,43,54,54 I / 2 I / 3 II / 2 II / ,76,76,78,78,54,74,63,7,64,54,39,46,59,72,58,5,52,52,36,43,46,25,5,4,58,58,6,4,62,8,7,83,74,64,5,59,7,76,65,54,65,62,4,44,56,34,58,5,7,68,66,54

21 Określa intencje nadawcy tekstu / odbiór tekstu czytanego / określa kontekst sytuacyjny / odbiór tekstu czytanego / Rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu / odbiór tekstu czytanego / właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych / reagowanie językowe / rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji / reagowanie językowe / przetwarza części tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym / reagowanie językowe / II /4 II / 5 II / 6 III / III /2 III / 3 3.4,48, ,59,59,6,6,88,58,65,62,54,5,33,62,6,89,56,72,79,52,6,63,29,52,6,62,62,64,5,66,83,73,6,63,5,63,92,7,69,7,6,66,4,67,69,95,68,79,84,6,7,74,4,54,66,68,68,7,59,76,88,82,67,7,6,69,8,6,4 województwo,2 I/ I/2 I/3 II/ II/2 II/3 II/4 II/5 II/6 III/ III/2 III/3 Diagram łatwości badanych czynności w zakresie standardów na tle województwa część z języka angielskiego. Z diagramu widać, że, w części JON uczniowie we wszystkich częściach badanych czynności uzyskali wyniki wyższe niż średnie wyniki w województwie.

22 numery zadań - Część z języka angielskiego numery zadań - województ wo VII Wyniki dotyczące zadań Analiza tabeli zawierającej wyniki o zadaniach pozwala ustalić, co dla uczniów było i słabiej opanowane, czyli co wymaga dodatkowych ćwiczeń lub zmiany sposobu nauczania, uczenia się. interpretacja wartość bardzo umiarkowanie łatwe bardzo łatwe,9,2,49,5,69,7,89,9 -.3,2.,2.3,4.,4.3,4.4,5.2,.,3.2,4.2,7.4, 6.,6.2,6.3,6.4,7.,7.2,7.3,.2,.4,2.2,5.,5.3, brak 2.,2.2,2.3, 8.,8.2,8.3,9.2,9.3,9.4, 5.4, 8.4,9.,.2, brak 2.4,3.2,3.4.,.3,.4,.,.2,.3,3.,3.3,3.5 brak 4.2,7.4, ,.3,3.,3.2,3.3,4.,4.3, 4.4,5.2,6.,6.2,6.3,6.4,7., 8.2,9.2,9.3,9.4,.3,.4,.,.3,2.3,3.,3.2, 3.4.2,.4,2.,2.2,2.3, 5.3,5.4,7.2,7.3,8., 8.3,8.4,.,.2,.2,3.3,3.5 5.,9.. Zadania, które okazały się łatwiejsze dla uczniów naszego gimnazjum niż dla ogółu uczniów w województwie:.,3.2,2.3,3.2,3.4,2.,2.3,5.,9.,3.3,.,.2,2.3, 2. Zadania, które okazały się trudniejsze dla uczniów naszego gimnazjum niż dla ogółu uczniów w województwie: brak. VIII Tabela zawiera zadania obejmujące badane czynności z podziałem na stopień opanowania wiadomości i umiejętności - dla uczniów naszego gimnazjum z podziałem na części zadań: Interpretacja łatwości zadań w szkole bardzo,9,2,49 Numer zadania woj. Część z języka angielskiego Badane czynności brak brak brak brak 2.4,25,34 4.2,33,4 7.4,29,4 2.,36,4 2.2,43,44 Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukuje i selekcjonuje informacje Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno - gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukuje i selekcjonuje informacje Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukuje i selekcjonuje informacje zadania umiarkowanie,5,69 :.,.3,3.,3.2,3.3,4.,4.3,4.4,5.2,6.,6.2,6.3,6.4,7.,8.2,9.2,9.3,9.4,.3,.4,.,.3,2.3,3.,3.2,3.4, łatwe,7,89.2,76,78 Uczeń określa kontekst sytuacyjny.4 Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukuje i,74,8 selekcjonuje informacje 2. Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukuje i,63,7 selekcjonuje informacje

23 bardzo łatwe,9-2.2 Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukuje i,7,83 selekcjonuje informacje 2.3 Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukuje i,64,74 selekcjonuje informacje 5.3,72,79 Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych 5.4,79,84 Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych 7.2 Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno - gramatyczne,6,7 niezbędne do skutecznej komunikacji 7.3 Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno - gramatyczne,63,74 niezbędne do skutecznej komunikacji Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub 8.,64,7 treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub 8.3,66,76 treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub 8.4,83,88 treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym.,59,7 Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.2,72,76 Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.2,62,7 Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu 3.3 Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukuje i,58,7 selekcjonuje informacje 3.5,58,7 Uczeń określa kontekst sytuacyjny 5.,89,95 Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych 9.,88,92 Uczeń określa kontekst sytuacyjny IX Tabela zawiera wyniki uczniów naszej szkoły Uwaga: Różnice rzędu, wynikają z przybliżeń wskaźniki Liczba uczniów zestawu,67,7,66 I,69,78,68 standard II,65,64,6 u III,66,67,68 Średnia M 33,3 34,8 32,64 Modalna Mo Mediana Me Najwyższy wynik Najniższy wynik 2 Rozstęp

24 ,9,8,7,6,5,4,3,2, I - tekst słuchany II - tekst pisany III - reagowanie językowe Diagram przedstawia łatwość standardów w naszej szkole w 29 i 2 roku - część z języka angielskiego. X Tabela zawiera łatwości zestawu i łatwości standardów uczniów naszej szkoły na tle województwa i gminy część z języka obcego nowożytnego język angielski. rok wskaźniki woj. gmina zestawu,62,65, standardów I,66,68,69 II,6,62,65 III,62,65,66 wskaźniki woj. gmina zestawu,62,65,7 I,7,73,78 II,56,58,64 standardów III,6,63,67 wskaźniki Woj. gmina szkola zestawu,57,59,66 standardów I,58,6,68 II,54,55,6 III,6,63,68

25 ,8,6,4,2 łatwość zestawu woj. łatwość zestawu gmina łatwość zestawu ,8,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu I woj. łatwość standardu I gmina łatwość standardu I,8,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu II woj. łatwość standardu II gmina łatwość standardu II,8,7,6,5,4,3,2, łatwość standardu III woj. łatwość standardu III gmina łatwość standardu III

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2010 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2010 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Raport z egzaminu gimnazjalnego 2 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr w Wodzisławiu Śląskim 5 4 3 województwo 2 humanist. mat. - przyr. j. angielski Diagram przedstawia porównanie wyników średnich

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH. Zakres przedmiotów humanistycznych

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH. Zakres przedmiotów humanistycznych STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Zakres przedmiotów humanistycznych I. CZYTANIE I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY 1) czyta teksty kultury ( w tym źródła historyczne ) rozumiane jako wszelkie wytwory kultury materialnej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2014

Raport ze sprawdzianu 2014 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie II

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2012

Raport ze sprawdzianu 2012 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 5 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2011

Raport ze sprawdzianu 2011 Raport ze sprawdzianu 2 przeprowadzonego w ZS Nr2 - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 33 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2009 Spis treści I. W p r o w a d z e n i e... 4 I I. S p r a w d z i a n... 5 2.1. Wyniki uczniów artystycznych

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2013

Raport ze sprawdzianu 2013 Raport ze sprawdzianu 23 przeprowadzonego w ZS Nr2 - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 23 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2011

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61 655 Poznań tel.: 61 85 01 60, fax: 61 852 1 1 www.oke.poznan.pl OKEP 613/22/2011 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2011 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Moda ma swoją historię

Kartoteka testu Moda ma swoją historię Kartoteka testu Moda ma swoją historię Nr zad....... 7. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Czytanie i odbiór tek- Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń odczytuje teksty na poziomie

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Moda ma swoją historię

Kartoteka testu Moda ma swoją historię Kartoteka testu Moda ma swoją historię Nr zad....... 7. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń odczytuje teksty na poziomie dosłownym. w

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu W kręgu muzyki GH-A1(A4)

Kartoteka testu W kręgu muzyki GH-A1(A4) Kartoteka testu W kręgu muzyki GH-A(A) Nr zad....... 7. 8. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń przenośnym. wyszukuje informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2009 roku przystąpiło ogółem 462 481 uczniów,

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Sprawdzian... 4 1. Standardowy zestaw zadań... 4 1.1. Plan zestawu egzaminacyjnego...

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1.

A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1. GM Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1. Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010: Częśd matematyczno-przyrodnicza Częśd humanistyczna Częśd

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Chojnicach

Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Chojnicach Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Chojnicach Opis zestawu egzaminacyjnego Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich X 2015 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2015 część humanistyczna j. polski 90 85 80 75

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wstęp Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 z części humanistycznej,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 Do egzaminów zewnętrznych w minionym roku szkolnym przystąpiło : 13 uczniów kończących klasę 6 szkoły podstawowej 17 absolwentów gimnazjum 9 absolwentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

Język polski Tekst I. Informacje dla nauczyciela

Język polski Tekst I. Informacje dla nauczyciela Język polski Tekst nformacje dla nauczyciela umiejętności ( z numerem lość 1. 1. czyta tekst kultury na poziomie dosłownym 2. 2. interpretuje tekst kultury, uwzględniając intencje nadawcy 3. 6. dostrzega

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2018 przeprowadzonego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śl.

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2018 przeprowadzonego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śl. Raport z egzaminu gimnazjalnego 2018 przeprowadzonego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śl. 1 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2008 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Sprawdzian... 4 1.1. Wyniki uczniów artystycznych szkół podstawowych dotyczące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana

Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana GIMNAZJUM NR 4 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana Materiał opracował zespół w składzie: 1. Dorota Baron 2. Joanna

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Wstęp Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie - uwzględniając sygnały z gimnazjów przygotowała dla uczniów

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2012 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016/2017 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016/2017 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016/2017 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich XI 2017 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2017 Rozkład punktów w powiecie Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 3 lipca 2003 r. Wstęp Celem egzaminu gimnazjalnego jest: sprawdzenie opanowania

Bardziej szczegółowo

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych.

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. A. Arkusz standardowy GH-A, B, C oraz arkusze przystosowane: GH-A4, GH-A5, GH-A6. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, skonstruowany wokół tematu

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu 2005 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2005 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich XI 2018 Opracowała Urszula Florian Rozkład punktów w powiecie Strona 2 Rozkład punktów w szkole

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2013

Analiza wyników sprawdzianu 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W TYCHACH Analiza wyników sprawdzianu 2013 W Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi SPRAWDZIAN 2013 średnie wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląski

Raport z egzaminu gimnazjalnego Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląski Raport z egzaminu gimnazjalnego 2017 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląski Raport z egzaminu gimnazjalnego 2017 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu z części

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Frombork. Wyniki sprawdzianu

Frombork. Wyniki sprawdzianu Sprawdzian 2009 - gmina_info Wyniki sprawdzianu KRAJ WOJEWÓDZTWO Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we u Liczebność Wynik średni 46 46 liczba punktów 22,6 22,1 20,0 20,0 % 57% 55%

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Cele kształcenia wymagania ogólne konieczne ocena: dopuszczająca podstawowe ocena: dostateczna rozszerzone ocena: dobra dopełniające ocena: bardzo dobra ponadprogramowe ocena: celująca I Kształcenie literackie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

3. tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej

3. tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej STANDARDY OGÓLNE WYMAGAŃ będące podstawą przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. A. Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych I Czytanie i odbiór tekstów kultury 1. czyta teksty

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 1 kwietnia 2004 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2012 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III STYCZEŃ 2014 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE W RAMACH PPEK (PROGRAMU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 5 kwietnia 2011 r. W gminie Serock do sprawdzianu przystąpiło uczniów

SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 5 kwietnia 2011 r. W gminie Serock do sprawdzianu przystąpiło uczniów SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 5 kwietnia 2011 r. W gminie Serock do sprawdzianu przystąpiło 1 155 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2016

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2016 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2016 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W w r o k u 2 2 W R Z E S I E Ń 22 2 CELE SPRAWDZIANU. Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w roku szkolnym 2008/2009

Raport z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w roku szkolnym 2008/2009 Raport z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w roku szkolnym 2008/2009 Opracowały: Edyta Karaś Monika Bator 1 Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 1 roku OKE Łódź, styczeń 1 I. Populacja zdających Egzamin gimnazjalny w styczniu 1 roku przeprowadzono w sześciu gimnazjach dla

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 2a średnia klasy: 9.40 pkt średnia szkoły: 10.26 pkt średnia ogólnopolska: 9.55 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 12 13 Numer

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego dla klasy 8 Listopad 28 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Język niemiecki / Opis badania Opis

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 213/214 W roku szkolnym 213/214 do sprawdzianu przystąpiło 124 uczniów. Napisali oni sprawdzian na poziomie wyżej średnim. Karta wyników na skali staninowej

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2015 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląskim

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2015 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląskim Raport z egzaminu gimnazjalnego 2015 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląskim Cześć humanistyczna 68% 66% 64% 62% województwo 60% 58% historia i wos

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku 2015/2016 W dniu 5 kwietnia 2016r. po raz ostatni odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Do sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU W kwietniu 2005 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku po raz czwarty przeprowadziła dla uczniów klasy szóstej szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 5 lipca 2006 r. Szanowni Państwo, przekazuję sprawozdanie przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w 26 i 27 kwietnia 2006 roku. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Egzamin sprawdzał opanowanie przez uczniów

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej

RAPORT SPRAWDZIAN Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej SPRAWDZIAN 2014 RAPORT Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2006

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2006 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 006 SPIS TREŚCI I. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport opracowały: ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI

RAPORT. Raport opracowały: ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI RAPORT ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI Raport opracowały: Iwona Bartosiak Stanisława Kędra Marzena Lesiak Alicja Znajewska str. 1 Zestaw 26 zadań

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz trzeci na nowych

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w kwietniu 2006 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w kwietniu 2006 roku WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w kwietniu 2006 roku OKE Łódź, czerwiec 2006 I. Populacja zdających Arkusz standardowy w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2018

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2018 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2018 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela.

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 8 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Język polski / Opis badania Opis badania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów K la s a 6 c Próbny sprawdzian w szóstej klasie Klasa 6c Wyniki procentowe poszczególnych uczniów 70% 60% 50% Polska (52%) 40% 30% 20% 10% 0% nr ucznia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 wynik w % 51

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2011 SPIS TREŚCI I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 ANALIZA WYNIKÓW Część HUMANISTYCZNA HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Analiza ilościowa Najniższy wynik 29 22 Najwyższy wynik

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 27 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 4

I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 4 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU 2009 SPIS TREŚCI I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo