PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO"

Transkrypt

1 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 3 lipca 2003 r.

2 Wstęp Celem egzaminu gimnazjalnego jest: sprawdzenie opanowania umiejętności i wiadomości określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów humanistycznych i z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wpływanie na proces nauczania (uczenia się) poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat jakości kształcenia, dostarczenie zobiektywizowanej, porównywalnej informacji o osiągnięciach szkolnych uczniów gimnazjów, wykorzystywanej także podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Zasady i tryb przeprowadzania egzaminu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU nr 29, poz. 323, ze zmianami) oraz opracowane na podstawie tego rozporządzenia Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w trzeciej klasie gimnazjum. Zgodnie z rozporządzeniem egzamin przeprowadzały okręgowe komisje egzaminacyjne. Za organizację egzaminu na terenie szkoły odpowiedzialny był przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym był dyrektor szkoły. Egzamin był powszechny i obowiązkowy. W dniach 8 i 9 maja 2003 roku przystąpili do niego uczniowie trzecich klas gimnazjów. Do części pierwszej egzaminu przystąpiło łącznie uczniów, do części drugiej uczniów (arkusze standardowe). Dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia, zwolnili z przystąpienia do egzaminu laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych: w części humanistycznej egzaminu 542 uczniów, w części matematycznoprzyrodniczej 1043 uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem zwolnienie to było równoznaczne z uzyskaniem w danej części egzaminu najwyższego wyniku. Prezentacja wyników egzaminu nie uwzględnia jednak laureatów, jako zwolnionych z przystąpienia do egzaminu. Wśród uczniów, którzy przystąpili do egzaminu, 50,7 % stanowili chłopcy, 49,3 % dziewczęta. W szkołach położonych na terenie gmin miejskich przystąpiło do egzaminu 47,1. Pozostali przystąpili do egzaminu w gminach miejsko-wiejskich lub wiejskich (odpowiednio 23,8% i 29,1% ogółu piszących). Egzamin miał formę pisemną. Składał się z dwóch części. W części pierwszej obejmował umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych, w części drugiej umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno przyrodniczych. Większość uczniów przystępujących do egzaminu korzystała z arkuszy standardowych (GH-A1-031) i (GM-A1-031). Zgodnie z rozporządzeniem dostosowano również egzamin dla uczniów: słabo widzących 16 (GH-A4-031, GM-A4-031), słabo widzących 24 (GH-A5-031, GM-A5-031), niewidomych (GH-A6-031, GM-A6-031), słabo słyszących i niesłyszących (GH-A7-031, GM-A7-031), z trudnościami w uczeniu się (GH-A8-031, GM-A8-031). 2

3 Na rozwiązanie zadań przewidziano 120 minut, natomiast w przypadku uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi czas ten mógł być przedłużony do 180 minut. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych (GH-A1-031), skonstruowany wokół tematu W teatrze świata, zawierał 31 zadań, wśród których było 20 zadań wyboru wielokrotnego oraz 11 zadań, w których uczeń samodzielnie formułował odpowiedź. Podstawę tworzenia zadań stanowiły spójne z motywem przewodnim arkusza różnorodne teksty kultury (poetycki, popularnonaukowy, publicystyczny, reprodukcja obrazu, rysunek, plakat i fotografia). Zadania rozszerzonej odpowiedzi wymagały zredagowania tekstu użytkowego (podania) i napisania charakterystyki. W obszarze czytanie i odbiór tekstów kultury sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości: czytanie różnych tekstów na poziomie dosłownym, odczytywanie intencji nadawcy, odróżnianie faktów od opinii, interpretowanie różnych tekstów kultury, wyszukiwanie informacji w różnych tekstach kultury, rozpoznawanie środków wyrazu w tekście, określanie stylistycznej funkcji form gramatycznych, dostrzeganie zależności między zjawiskami w kulturze i związków między kulturą a polityką, dostrzeganie kontekstów niezbędnych do interpretacji tekstów kultury. W obszarze tworzenie własnego tekstu sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości: posługiwanie się terminami z poetyki, porównywanie, porządkowanie i uogólnianie informacji, przekształcanie tekstu, redagowanie tekstu użytkowego (podania), redagowanie dłuższej formy wypowiedzi (charakterystyki), tworzenie tekstu spójnego pod względem logicznym i składniowym, formułowanie argumentów, dostosowywanie stylu do sytuacji komunikacyjnej i formy wypowiedzi, pisanie poprawne pod względem leksykalnym, frazeologicznym i składniowym oraz ortograficznym i interpunkcyjnym. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (GM-A1-031) składał się z 34 zadań, w tym 25 zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego i 9 zadań otwartych, których rozwiązanie wymagało samodzielnego formułowania odpowiedzi. Autorzy arkusza wykorzystali przy konstruowaniu zadań tabele, diagram kołowy, wykresy (zestawy wykresów), rysunki (zestawów rysunków), zestaw map konturowych. W obszarze umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości: 3

4 - wybieranie odpowiednich terminów do opisu zjawisk i organizmów przyrodniczych oraz zachowań organizmów, - wykonywanie obliczeń w sytuacjach praktycznych, w tym: stosowanie w praktyce własności działań, operowanie procentami i posługiwanie się jednostkami miar, - posługiwanie się własnościami figur, w tym: obliczanie pól figur płaskich, wykorzystywanie własności miar. W obszarze wyszukiwanie i stosowanie informacji sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości: - odczytywanie informacji przedstawionych w formie tekstu, mapy, tabeli, wykresu i rysunku, - operowanie informacją, w tym: selekcjonowanie informacji, analizowanie, porównywanie, przetwarzanie i interpretowanie. W obszarze wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości: - wykorzystywanie zasad do objaśniania zjawisk, - posługiwanie się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych, w tym: zapisywanie wielkości za pomocą symboli, przekształcanie wyrażeń algebraicznych, zapisywanie związków między wielkościami za pomocą równań, - posługiwanie się funkcjami, w tym: analizowanie funkcji przedstawionych w postaci wzoru i wykresu, interpretowanie własności funkcji, - stosowanie zintegrowanej wiedzy do objaśniania zjawisk przyrodniczych: łączenie zdarzeń w ciągi przemian, wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych. W obszarze stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów sprawdzano następujące umiejętności i wiadomości: - tworzenie modelu sytuacji problemowej, - stosowanie techniki twórczego rozwiązywania problemów, w tym: kojarzenie różnorodnych faktów, obserwacji, wyników doświadczeń i wyciąganie wniosków, - przewidywanie wyniku doświadczenia. Wyniki uzyskane przez uczniów nie mają wpływu na ich promocję. Każdy, kto przystąpił do egzaminu, otrzymuje opis opanowania objętych sprawdzaniem umiejętności i wiadomości. Zapisany on jest w postaci liczby punktów uzyskanych w poszczególnych obszarach standardów. Pozwala nie tylko na uczniowską i nauczycielską refleksję dotyczącą dotychczasowego kształcenia, ale jako sformułowana poza szkołą bezstronna informacja o osiągnięciach uczniów jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Ponieważ podstawę egzaminu stanowią opublikowane dwa lata przed egzaminem, jednolite w całym kraju standardy wymagań egzaminacyjnych, w szkołach możliwa jest bardziej zobiektywizowana ocena oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli, co w konsekwencji może służyć poprawie jakości kształcenia. Sprawdzanie prac uczniów jest oparte na jasno określonych, ujednoliconych kryteriach punktowania, przy zachowaniu zasady sprawdzania prac przez specjalnie przygotowanych i wpisanych do ewidencji egzaminatorów, nie będących nauczycielami szkoły, do której uczęszczał egzaminowany, i odczytywania kart odpowiedzi przez elektroniczne czytniki. Pozwala to na porównywanie wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów, co jest tym bardziej istotne, że szkoły przyjęły rozmaite programy nauczania i podręczniki, programy wychowawcze oraz systemy oceniania. Do przygotowania prezentacji wykorzystano dane przekazane przez okregowe komisje egzaminacyjne. 4

5 Wyniki ogólne część humanistyczna 5,0% Rozkład wyników - część humanistyczna N = ,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Liczebność Wynik średni 31,83 Najwyższy wynik 50 Mediana 33 Modalna (dominanta) 38 % uzyskanych punktów 63,66 Rzetelność 0,88 Wyniki w obszarach Czytanie i odbiór tekstów kultury 14% Rozkład wyników Czytanie i odbiór tekstów kultury 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% liczba punków Liczebność Wynik średni 19,43 Najwyższy wynik 25 Mediana 20 Modalna 21 % uzyskanych punktów 77,72 5

6 Tworzenie własnego tekstu 7% Rozkład wyników Tworzenie własnego tekstu 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Liczebność Wynik średni 12,40 Najwyższy wynik 25 Mediana 13 Modalna 15 % uzyskanych punktów 49,6 Średnie wyniki szkół Rozkład średnich wyników szkół część humanistyczna 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% % szkół 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 10,3 11,3 12,3 13,3 14,3 15,3 16,3 17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 22,3 23,3 24,3 25,3 26,3 27,3 28,3 29,3 30,3 31,3 32,3 33,3 34,3 35,3 36,3 37,3 38,3 39,3 40,3 41,3 42,3 43,3 44,3 45,3 46,3 średnie w yniki Liczebność 5876 Średnia 31,5 Minimum 10,3 Maksimum 46,7 Rozstęp 36,4 Mediana 31,56 Dominanta 31 % uzyskanych punktów 63 6

7 Średnie wyniki powiatów w części humanistycznej w skali pięciostopniowej Stopień skali Procent powiatów Przedział punktowy Nazwa 1 7 (7,89) 27,7 28,8 niski 2 24 (22,37) 28,9 30,3 niżej średni 3 38 (39,47) 30,4 32 średni 4 24 (23,16) 32,1 33,9 wyżej średni 5 7 (7,11) wysoki 27,7 1 (30) 28,8 28,9 2 (85) 30,3 30,4 3 (150) 32 32,1 4 (88) 33, (27) 36 7

8 Wyniki ogólne część matematyczno-przyrodnicza 3,5% Rozkład wyników - część matematyczno-przyrodnicza N = ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Liczebność Wynik średni 25,75 Najwyższy wynik 50 Mediana 25 Modalna 17 % uzyskanych punktów 51,5 Rzetelność 0,93 Wyniki w obszarach Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu 1 Rozkład wyników Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Liczebność Wynik średni 7,56 Najwyższy wynik 15 Mediana 7 Modalna 3 % uzyskanych punktów 50,4 8

9 Wyszukiwanie i stosowanie informacji Rozkład wyników Wyszukiwanie i stosowanie informacji 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Liczebność Wynik średni 8,48 Najwyższy wynik 12 Mediana 9 Modalna 10 % uzyskanych punktów 70,67 Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych 1 Rozkład wyników Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Liczebność Wynik średni 7,35 Najwyższy wynik 15 Mediana 7 Modalna 4 % uzyskanych punktów 49 9

10 Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów 3 Rozkład wyników Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Liczebność Wynik średni 2,36 Najwyższy wynik 8 Mediana 2 Modalna 1 % uzyskanych punktów 29,5 Średnie wyniki szkół Rozkład średnich wyników szkół część matematyczno-przyrodnicza 1,2% 1,0% 0,8% % szkó 0,6% 0,4% 0,2% 6,5 7,8 9,1 10,4 11, ,3 15,6 16,9 18,2 19,5 20,8 22,1 23,4 24, ,3 28,6 29,9 31,2 32,5 33,8 35,1 36,4 37, ,3 41,6 42,9 44,2 45,5 46,8 średnie w yniki Liczebność 5868 Średnia 25,55 Minimum 6,5 Maksimum 46,97 Rozstęp 40,47 Mediana 25,11 Dominanta 23 % uzyskanych punktów 51,1 10

11 Średnie wyniki powiatów w części matematyczno-przyrodniczej w skali pięciostopniowej Stopień skali Procent powiatów Przedział punktowy Nazwa 1 7 (6,84) 19,8 21,9 niski 2 24 (23,68) 22 23,7 niżej średni 3 38 (37,63) 23,8 26,2 średni 4 24 (24,74) 26,3 29 wyżej średni 5 7 (7,11) 29,1 34,1 wysoki 19,8 1 (26) 21, (90) 23,7 23,8 3 (143) 26,2 26,3 4 (94) ,1 5 (27) 34,1 11

12 Analiza wyników egzaminu pozwala ocenić, jak uczniowie opanowali umiejętności ponadprzedmiotowe zawarte w standardach. W części humanistycznej: wyniki za zadania wymagające czytania i interpretowania tekstów były wyższe niż za tworzenie własnego tekstu, znaczna część uczniów, podejmując próby rozwiązywania zadań rozszerzonej odpowiedzi, nie potrafiła zapisać swych rozważań poprawnie pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym. W części humanistycznej uczniowie wykazali się przede wszystkim umiejętnościami: - wyszukiwania informacji zawartych w tekstach kultury, - odczytywania informacji z różnych fragmentów tekstu, - odczytywania znaczenia fragmentów tekstu, - odróżniania opinii od faktów, - określania tematu tekstu i myśli przewodniej wspólnej dla różnych tekstów, - dostrzegania kontekstu kulturowego, - właściwego doboru postaci do charakterystyki, - odczytywania intencji autora, - porównania postaci z obrazu z postacią z fotografii, - dostrzegania środków wyrazu. Większość umiejętności, które były łatwe dla uczniów, sprawdzana była zadaniami zamkniętymi wyboru wielokrotnego i odnosiła się do obszaru czytanie i odbiór tekstów kultury. Najsłabiej uczniowie opanowali umiejętności: - redagowania wypowiedzi poprawnej pod względem językowym, interpunkcyjnym i ortograficznym, - zachowania formalnych wyróżników podania, - posługiwania się terminami z poetyki. Wśród umiejętności, które uczniowie opanowali najsłabiej, większość wymagała od uczniów umiejętności tworzenia własnego tekstu. Trudności sprawiały uczniom przede wszystkim zadania wymagające samodzielnego formułowania myśli, redagowania tekstów zgodnych z formą podaną w poleceniu, a szczególnie poprawnego ich zapisu. Spośród zadań rozszerzonej odpowiedzi trudniejsze niż napisanie charakterystyki okazało się zredagowanie podania formy użytkowej, która charakteryzuje się skonwencjonalizowaną formą. Większych trudności nie sprawił natomiast uczniom dobór postaci do charakterystyki i uzasadnienie celowości ukazania wybranego bohatera w teatrze lub w filmie. Podobnie jak w roku ubiegłym prace uczniowskie zawierały dużo błędów językowych, interpunkcyjnych i ortograficznych. Podczas sprawdzania prac dostosowano klasyfikację błędów i kryteria przyznawania punktów dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją rozwojową). Inna klasyfikacja błędów, jak i zwiększenie liczby błędów, które mogli popełniać uczniowie, oraz wydłużenie czasu egzaminu niejednokrotnie 12

13 umożliwiały uczniom z dysleksją wykazanie się umiejętnością tworzenia własnego tekstu w stopniu wyższym niż ich kolegom bez dysleksji rozwojowej, natomiast nie zwalniały piszących z nieprzestrzegania zasad ortografii i z dbałości o estetykę zapisu. Uczniowie z dysleksją wykazali się podobnymi umiejętnościami jak uczniowie bez dysfunkcji. Przy dostosowaniu kryteriów punktowania w zakresie zapisu osiągnęli nawet wyższe wyniki niż ich koledzy bez dysfunkcji. W części matematyczno-przyrodniczej uczniowie wykazali się przede wszystkim umiejętnościami: - odczytywania i przetwarzania informacji podanych w formie procentowego diagramu kołowego, - interpretacji informacji podanych w postaci diagramu słupkowego, - odczytywania i przetwarzania informacji z mapy pogody, - wskazywania związków przyczynowo-skutkowych przy wyjaśnianiu zróżnicowanego zasolenia wód Bałtyku, - interpretowania informacji przedstawionych w tabeli, - odczytywania i przetwarzania informacji przedstawionych na rysunku. Najsłabiej uczniowie opanowali takie umiejętności, jak: - stosowanie technik twórczego myślenia do rozwiązania zadania problemowego, łączącego wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, - interpretowanie własności funkcji i przekształcanie jej wzoru, - wykorzystanie własności miar figur podobnych. Najmniej trudności sprawiły uczniom zadania jednopunktowe, nie wymagające od zdającego skomplikowanych analiz i obliczeń. Nie były łatwe dla uczniów zadania problemowe oraz zadania wymagające stosowania terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz wskazywania i opisywania faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych. Zwraca uwagę, że często osiągnięcie sukcesu utrudniała uczniom nieumiejętność sformułowania i zapisania przemyśleń. Zastosowane przez egzaminatorów zasad przyznawania punktów dostosowanych dla uczniów z dysleksją rozwojową oraz wydłużenie czasu trwania egzaminu dla tych uczniów spowodowały, iż dysleksja rozwojowa nie wpływała w istotny sposób na wyniki uzyskiwane przez uczniów. Uczniowie z dysleksją wykazali się podobnymi osiągnięciami jak uczniowie bez tej dysfunkcji. Przy dostosowaniu zasad punktowania do specyfiki wynikającej z dysleksji uzyskiwali nawet wyniki wyższe. W obu częściach egzaminu problemy sprawiały uczniom zadania złożone, za które można było uzyskać więcej punktów. 13

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych.

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. A. Arkusz standardowy GH-A, B, C oraz arkusze przystosowane: GH-A4, GH-A5, GH-A6. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, skonstruowany wokół tematu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wstęp Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 z części humanistycznej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH. Zakres przedmiotów humanistycznych

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH. Zakres przedmiotów humanistycznych STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Zakres przedmiotów humanistycznych I. CZYTANIE I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY 1) czyta teksty kultury ( w tym źródła historyczne ) rozumiane jako wszelkie wytwory kultury materialnej

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu 2005 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2005 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA. Centralna Komisja Egzaminacyjna WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PREZENTACJA. Centralna Komisja Egzaminacyjna WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Centralna Komisja Egzaminacyjna Wydział Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych PREZENTACJA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje wstępne 8 kwietnia 2003 r. po raz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2009 Spis treści I. W p r o w a d z e n i e... 4 I I. S p r a w d z i a n... 5 2.1. Wyniki uczniów artystycznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2012 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Sprawdzian... 4 1. Standardowy zestaw zadań... 4 1.1. Plan zestawu egzaminacyjnego...

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 Do egzaminów zewnętrznych w minionym roku szkolnym przystąpiło : 13 uczniów kończących klasę 6 szkoły podstawowej 17 absolwentów gimnazjum 9 absolwentów

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 1 kwietnia 2004 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku 5 kwietnia 2011 roku po raz dziesiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2012 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 1 roku OKE Łódź, styczeń 1 I. Populacja zdających Egzamin gimnazjalny w styczniu 1 roku przeprowadzono w sześciu gimnazjach dla

Bardziej szczegółowo

A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1.

A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1. GM Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1. Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2009 roku przystąpiło ogółem 462 481 uczniów,

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

r. rok szkolny 2012/2013

r. rok szkolny 2012/2013 04.04.2013r. rok szkolny 2012/2013 Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 71 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian w wersji standardowej. Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2002

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2002 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN GIMNAZJALNY 2002 WYNIKI KRAJOWE Warszawa sierpień 2002 r. Spis treści Wstęp... 1 Organizacja egzaminu... 3 Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych...

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2006

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2006 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 006 SPIS TREŚCI I. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010: Częśd matematyczno-przyrodnicza Częśd humanistyczna Częśd

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela.

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 27 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Przekazuję wszystkim zainteresowanym informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie o wynikach sprawdzianu dla uczniów klas szóstych

Bardziej szczegółowo

Frombork. Wyniki sprawdzianu

Frombork. Wyniki sprawdzianu Sprawdzian 2009 - gmina_info Wyniki sprawdzianu KRAJ WOJEWÓDZTWO Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we u Liczebność Wynik średni 46 46 liczba punktów 22,6 22,1 20,0 20,0 % 57% 55%

Bardziej szczegółowo

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA SPRAWDZIANIE W ROKU 2006 SPIS TREŚCI. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2007 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2008 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Sprawdzian... 4 1.1. Wyniki uczniów artystycznych szkół podstawowych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2016

Analiza wyników sprawdzianu 2016 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza wyników sprawdzianu 2016 Opracowała: Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Wyniki uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 5 lipca 2005 r. Szanowni Państwo, przekazuję raport przygotowany w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w 26 i 27 kwietnia 2005 roku. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz owa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach 2002-2004 Od 2002 roku w klasie trzeciej gimnazjum dla

Bardziej szczegółowo

Arkusz A Arkusz A Arkusz A Arkusz A Arkusz A Arkusz A Arkusz A Arkusz A-8...

Arkusz A Arkusz A Arkusz A Arkusz A Arkusz A Arkusz A Arkusz A Arkusz A-8... OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w ŁODZI RAPORT DOTYCZĄCY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU 2003 Łódź, lipiec 2003 3. SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Cele egzaminu... 9 II. Dane statystyczne o uczniach...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 09 roku OKE Łódź, maj 09 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 39 09 uczniów ( co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego Informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w województwie podlaskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej

RAPORT SPRAWDZIAN Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej SPRAWDZIAN 2014 RAPORT Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Opracowały: Wanda Gunia Dorota Szczepanik Katarzyna Poradyło Maria Twardzik 1 5 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2011 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół Rejon Liczba uczniów Zielona Góra L W Z Okręg Kraj łącznie 8 281 14 736 50 181 23 532 88 449 539 408 Arkusz A1(4,5,6) 8 108 14 393 49 022 22 962 86 377

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA. Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.

PODSTAWA PRAWNA. Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 5 lipca 2006 r. Szanowni Państwo, przekazuję sprawozdanie przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w 26 i 27 kwietnia 2006 roku. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2013 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach al. Niepodległości 4 96-100 Skierniewice www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka posiada akredytację ŁKO CERTYFIKAT PN-EN

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie

Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie Rudzica 2009 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 06 854 0 60, fax: 06 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453 /9/ 20 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 20 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2004

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2004 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN GIMNAZJALNY 2004 WYNIKI KRAJOWE Warszawa, sierpień 2004 r. Wstęp Niniejsza informacja ma na celu prezentację danych dotyczących egzaminu, w tym wyników

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2011

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61 655 Poznań tel.: 61 85 01 60, fax: 61 852 1 1 www.oke.poznan.pl OKEP 613/22/2011 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 2011 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2013 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie,

Bardziej szczegółowo

Zasady egzaminu gimnazjalnego

Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady ogólne Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych

Bardziej szczegółowo

I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 4

I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 4 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU 2008 SPIS TREŚCI I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2014

Raport ze sprawdzianu 2014 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie II

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE EGZEMINU GIMNAZJALNEGO 2017/2018 MATEMATYKA

PODSUMOWANIE EGZEMINU GIMNAZJALNEGO 2017/2018 MATEMATYKA PODSUMOWANIE EGZEMINU GIMNAZJALNEGO 2017/2018 MATEMATYKA OPIS ARKUSZA STANDARDOWEGO Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją rozwojową rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu GM-M1-182. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Skład zespołu opracowującego raport: mgr Magdalena Balcy mgr Barbara Gawlik mgr Ilona

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2012

Raport ze sprawdzianu 2012 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 5 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana

Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana GIMNAZJUM NR 4 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana Materiał opracował zespół w składzie: 1. Dorota Baron 2. Joanna

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich X 2015 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2015 część humanistyczna j. polski 90 85 80 75

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZBIORCZY z diagnozy Matematyka PP

RAPORT ZBIORCZY z diagnozy Matematyka PP RAPORT ZBIORCZY z diagnozy Matematyka PP przeprowadzonej w klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych Analiza statystyczna Wskaźnik Wartość wskaźnika Wyjaśnienie Liczba uczniów Liczba uczniów, którzy przystąpili

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Jaworzno, 5 lipca 2003 r.

Szanowni Państwo. Jaworzno, 5 lipca 2003 r. Jaworzno, 5 lipca 2003 r. Szanowni Państwo Przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie o wynikach egzaminu uczniów klas trzecich gimnazjów województwa śląskiego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r.

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. str. 1 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 4

I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 4 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU 2007 SPIS TREŚCI I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 21 kwietnia 2015 roku

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 21 kwietnia 2015 roku ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 21 kwietnia 2015 roku Bożena Szczęch Poniższa analiza składa się z następujących części: 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2010 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2010 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Raport z egzaminu gimnazjalnego 2 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr w Wodzisławiu Śląskim 5 4 3 województwo 2 humanist. mat. - przyr. j. angielski Diagram przedstawia porównanie wyników średnich

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI ANALIZA WYNIKÓW UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU 2011 SPIS TREŚCI I. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE

Bardziej szczegółowo