Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*"

Transkrypt

1 . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na lutego 19 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.) z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który nie podlega ustawie o BFG Strona 1 z 9

2 1. Struktura aktywów i pasywów SUMA BILANSOWA Wolumeny (mld zł) Zmiana r/r Struktura mld zł % SUMA BILANSOWA Sektor bankowy 9, 79,1 1,9 177, , 7,1%,%,%,% sektor BK 1,3 17,9, 39,,, 7,1% 91,9% 91,% 9% sektor BS 1, 13 13,3 13, 1,9 9, 7,%,1% %,3% Aktywa Kredyty klientowskie 33,1,7 7,3 79,1 7,,%,% 3,% 3,% Krajowy rynek międzybankowy, 33, 3, 33,7,7,,%,%,1%,1% Aktywa zagraniczne, 1, 17,1 1,7 1,1 -,7,% 1,% 1,%,7% Papiery wartościowe 377, 39, 3,,1, 3,,% 3,% 3,%,% aktywa 13, 11, 17,9, 7,7 1, 1%,%,% 9,3% Pasywa Depozyty klientowskie 113, 113, 1, 11, 13, 9,7,% 71,% 73,1% 7,9% Emisje własne 3,1 1,,3,,9 1,7,7% 3,3% 3,7% 3,9% Krajowy rynek międzybankowy 39, 3, 39,1 3,1, 1,,%,%,3%,% Środki zagraniczne* 7,7 7, 7,9,7,9 -,7-7,%,% 3,% 3,% Kapitały i rezerwy,, 9, 9, 9, 7, 3,7% 1,9% 1,% 1,% pasywa 7, 7, 3,,9 7, 1, 1,%,9%,%,% * Środki zagraniczne - kredyty i depozyty otrzymane od s. finansowego nierezydent Zmiany aktywów (mld zł) M 1 r. M 19 r. -11, -19, -,,, -, 3,9 +7,7 Zmiany pasywów (mld zł) -1, -3, Kredyty Krajowy rynek Aktywa klientowskie międzybankowy zagraniczne -7, -, Papiery Kasa i aktywa wartościowe w banku centr. 9, aktywa Aktywa M 1 r. M 19 r. - - Kredyty Krajowy rynek Aktywa klientowskie międzybankowy zagraniczne Papiery Kasa i aktywa wartościowe w banku centr. aktywa Aktywa -7,, 3, -3,,,1 - - Depozyty klientowskie -1, Emisje własne -1, - -,3 Krajowy Środki rynek zagraniczne międzybank. Kapitały i rezerwy -3, pasywa -19, Pasywa - - Depozyty klientowskie Emisje własne Krajowy Środki rynek zagraniczne międzybank. Kapitały i rezerwy pasywa Pasywa % PKB (17) SUMA Kredyty Depozyty BILANSOWA klientowskie klientowskie,3%,%,% Suma bilansowa - zmiany narastająco w danym roku mld zł Zmiana r/r 7 - sektor BK sektor BS Sektor bankowy,,1,9 9, 1,,7 9,,,, 19,7,1,9-3, -, -, -,,9-19,,,1,3 7, -,9,7, -,3, % % % % % 7,% 7,9%,7%,% 7,% 7,3%,%,%,9% 7,%,3%,7%,% 7,9%,%,3% 7,%,%,% 3,% 3,%,9%,% 3,% 3,3%,3%,9% 3,%,% 1,9% Sektor bankowy sektor BS sektor BK Strona z 9

3 . Depozyty klientowskie Wolumeny (mld zł) Zmiany (mld zł i %) Miesięczne miesiące Roczne Razem, w tym 113, 113, 1, 11, 13,, 1, -7,, 9,7,% sektor BK,, 17,7 9,3 17,,3 13,1 -, -,3 7,,% sektor BS 1, 1, 13,1 1, 1,,9,,3 9, % Gosp. domowe 7,3 7,3,1 3,,7,3 13,1, 17,, 11,% Przedsiębiorstwa, 7,7,,, -7, -, -1, -1,9,1 3,3% Budżet, w tym 1,,1 9,7 3, 3, 3,, -, 1,9 3,% Inst. samorządowe, 3,1 9, 7,7 3,3,,,, -1,,% Inst. niekom. 3,,3,9,3,,9, 1,, 1,,7% Inst. ubezpieczeniowe, 9, 9,1 9,3 9, -,7 -,1 -,1,,% niemon. inst. fin.,,1,,9,, -,9 -, -3, -,1 -,% Razem, w tym sektor BK sektor BS Środki gwarantowane (mld zł),7 7,, 11% Tempo zmian r/r Ogółem Gosp. domowe Przedsiębiorstwa,7% 11,% % % % Struktura depozytów 3,% 3,7% 3,% 1,%,%,7%,%,1%,%,%,3%,1%,% 1,%,7% 9%,% % 7,1%,9%,% 7% 7,% % %,% % 17. Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Budżet Inst. niekom. Inst. ubezpieczeniowe niemon. inst. fin.,% 3,3% Depozyty inst. samorząd. (w mld zł) 3% 3,% 33, 33,7, 3,1, 33,9 33,1 9, 7,7 3,3 1% -1%,% 3, 3,1 -,,, 3, 3,1 -, -1,, Wolumen Zmiany skumulowane w danym roku Skumulowane zmiany depozytów w danym roku (w mld zł) 9 7, 7, 7 9,3, 1, 9, 7,, 13,, 1 39,,,,, 17, - - -, -,3-1, -7, -, -1, -19, -13,1-9,1-1, -1,7-1,9 Depozyty klientowskie Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Strona 3 z 9

4 , -,,7 -,7-1, - 3, -, 1,3,9,3,,,3,, 9,7,9, 9,7,, 7, 3, 3,7,, 7, 7,, 3,,, 1,9 3, 1, 11,3 1,7, 9,1,3, 1,3 11, 9,9 13,3 13, 1, 19,9 19, 1, 1, 1, 19, 19, 1,9, 7, Kredyty klientowskie Wolumeny (mld zł) Zmiany (mld zł i %) Miesięczne miesiące Roczne 1 19 Razem, w tym 7, 79, 1119, 111, 1131,,1 9, 7,1 11, 1,,% sektor BK, 7, 3,9,,1 7, 9,3, 11, 7,7,7% sektor BS 71, 7,1 7, 7, 7,9,,1,,3 3,,3% Gosp. domowe,, 7, 9,,,,7,, 3,% konsumpcyjne 11,3 11,9 17,7 1, 19,,7,, 7,,% mieszkaniowe 39,7 39,1,, 7, 3,9,,3,3 13, 3,3% PLN,, 9, 9,,,,,1,1 11,% walutowe 131, 13 11, 113,9 11,,, -1, -17, -13,% Przedsiębiorstwa 31,3 319, 39, 331, 33,1,9, 7,, 1,,% Budżet 7,1,,, -, -, -,9 -,3, 7,% Instytucje niekom.,,9 7,3 7,3 7,3,1,,1,,,% Niemonetarne inst. fin,,3 7,,,,, -, 1,, 1,1% Struktura walutowa kredytów Struktura kredytów mieszkaniowych dla przedsiębiorstw % % %,3%,%,1%,%,%,%,%,%,%,% 9,% 9,% % % %,%,%,% % 33,1% 7,% 3,% %,7%,%,% %,% 3,1% 3,% 3,9% %,% % %,7% 1,9% 1,% % %,%,% 71,9% % % 71,9% 7,% 7,3% % 17. Niemonetarne inst. fin Instytucje niekom. Budżet Przedsiębiorstwa Gosp. domowe % 17. PLN EUR CHF Inne waluty % 17. PLN EUR Inne waluty Struktura kredytów dla gosp. domowych % 17,1% 1,% 1,% % %,%,9%,% % %,%,%,% % 17. konsumpcyjne mieszkaniowe pozostałe Tempo zmian r/r (nominalnie) %,% % 7,% %,%,1%,% % 3,9% 3,% 3,7% % % -% -% % -1,% Kredyty klientowskie Przedsiębiorstwa Gosp. domowe konsumpcyjne mieszkaniowe,%,%,% 3,% 3,3% Zmiany narastająco (mld zł) Gosp. domowe mieszkaniowe konsumpcyjne Przedsiębiorstwa MSP Duże przedsiębiorstwa - - Strona z 9

5 . Aktywa finansowe Wolumeny (mld zł) Zmiany (mld zł i %) Miesięczne miesiące Roczne Razem, w tym, 1, 3,,3, 3, -1, 1,1 3,1 9,1% krajowy rynek międzybankowy, 33, 3, 33,7,7 -,, -1,,,% aktywa zagraniczne, 1, 17,1 1,7 1,1 -,1 -, -3,, -,7,% papiery wartościowe 377, 39, 3,,1, 7,, -7,, 3,,% instrumenty dłużne 37,9 3,7 3,1 399,, 7,1,3-19,9 37,3,% do 1 roku, 7,3 7,7, 7,, , -,,1,1% s. finansowy,,, 3,,3 1, -9,3-1,7 -,3 -, -,7% s. niefinansowy 1,, 1, 1, -,, -, -,3,7 111,% budżet,1, 9,,, -9,1,1-7, 1, 799,1% powyżej 1 roku, 317, 3, 33,1,,,,9, 37, 1% s. finansowy,3,1 19,3 19,1 19,,1, -,1,3, 9,% s. niefinansowy 1, 1, 1, 13,7 13, -,3 -, -, -, -,9-17,9% budżet 7,3, 9 1,3 31,,, 11,,,7 1,% instrumenty kapitałowe,,9,,, -,,,,1 -, -% , -3, kr. rynek aktywa międzyb. zagraniczne -19, dłużne <= 1Y M 1 Porównanie zmian aktywów finansowych (nominalnie - mld zł),9 dłużne > 1Y, kapit. -1, Razem Tempo zmian r/r (nominalnie) Skumulowane zmiany w danym roku (w mld zł) % aktywa zagraniczne instrumenty kapitałowe krajowy rynek międzybankowy kr. rynek międzyb., aktywa zagraniczne M 19 -, dłużne <= 1Y,, dłużne > 1Y,1 kapit. 1,1 Razem Struktura procentowa instrumenty kapitałowe aktywa zagraniczne krajowy rynek międzybankowy instrumenty dłużne 1,% 1,% % 3,1%,7%,7 9%,1% 7,9% % 7% % % % % % % % 7,% krajowy rynek międzybankowy instrumenty kapitałowe aktywa zagraniczne,% %,9 3, % % % -% -% 1,3% -,% -17,% 1%,% -,3%,%,% -% - - -,7,1,3-3, -3, 1,,,,,3,3 -, -1, -3, -1, -1,3 -,3-3,1 1,3,1,1 -,1 -,9 -,9 -,, 7% % % % -% -%,9% -,% dłużne <= 1Y dłużne > 1Y -,% 1,%,% 7,% 1%,1% , -33,7-3,9,7 dłużne <= 1Y,3,,9-19, dłużne > 1Y -, 17, 17, -1, -3,,9 -, 17,9 9,7 7,9 -,, % Strona z 9

6 Odsetki Prowizje Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe Wynik z działalności bankowej Odsetki Prowizje Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe Całkowite przychody operacyjne Wynik z działalności bankowej Koszty działania Amortyzacja Utrata wartości Wynik brutto Wynik netto Całkowite przychody operacyjne Koszty administracyjne Amortyzacja Utrata wartości Wynik przed opodatkowaniem Wynik po opodatkowaniu Rachunek zysków i strat Narastająco (mld zł) Zmiany (mld zł i %) Miesięczne Roczne Całkowite przychody operacyjne, 9,,9,,, -,%,1,1%,7,7% Wynik z tytułu odsetek 1, 7, 3,, 7,7 3, -,9% 3,7 -,%,7 9,3% Wynik z tytułu opłat i prowizji 13,3,1 11, 1,, 1, -,1%,9 -,% -,1 -,7% Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych,,,7,,, -3,%,3,%,1 1,1% 1,, 3,,1,,1 -,9%,1 37,%, 7,% Koszty administracyjne,7,, 3,,, -7,%, -,%,,% Amortyzacja środków trwałych i WNiP,9,,,3,7, -,3%,3,%, 3% Wynik z tytułu utraty wartości 1,,3, 1,, -,3%,7,%, 1,9% Wynik przed opodatkowaniem 17,3,3 1,,7, 1, 9,3% 1,3 9,% -,3-1,7% Wynik po opodatkowaniu 1, 1, 13,9, 1, 111,9%,9 3,3% -, -,% 1 9,, Składowe wyniku po opodatkowaniu M 1 M 19 1,,,,7 1, 1,,3 1,, 13,,9% Wynik po opodatkowaniu (Wynik netto) 1, 13,9, 9,,3 7,1,%, 3, -,9% 7% % % % -,% -% 1 7, Składowe całkowitych przychodów operacyjnych M 1 M 19 1,,,,,1, 9, 7,7, Całkowite przychody operacyjne (Wynik z działaln. bank.) %, 7,,9, 7, % 9,,1% 31,3,% % 1,%,7% 1,3,, % - -% 9 Wynik z tytułu utraty wartości % 7,,3 %,,9 3 3, 9,% 3,9 % 1,9%,% 1, % 1, % -3 -% Strona z 9

7 Efektywność Poziom (%) Zmiana r/r () 17. ROA,,,,,, -,3, ROE, 7, 7,9 7,79, -,7 -, Marża odsetkowa,7,9,,,9,11,, Marża prowizyjna,,,73,7,71 -,7, -,1 C/I,9, 9,3,17, -,9 -,7 3,3 Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych wynikiem z tytułu utraty wartości 13, 13, 13, 13,9 13,7,,19, 1,%,%,%,% ROA,%,%,% % % % 9,% ROE,%,1% 7,%,% %,%,% Sektor bankowy % % Sektor bankowy Marża odsetkowa Marża prowizyjna,%,7% Wynik z tytułu odsetek,7% Marża odsetkowa (lewa oś),9% % 1,% Wynik z tytułu opłat i prowizji Marża prowizyjna (lewa oś) 37,,%,%,7%,%,3% 9,9,1, 1,, 1,,% 33,1 3, 7,7,9%,%,7%,%,1% 1, 3,3,%,, 13,3 3,,73%,71%, 9, 11,, % % % % % % % % 9,7,% C/I Koszty administracyjne i amortyzacja C/I (lewa oś),7, 9,%,3% 3,,, 1,,9%,1,, Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych wynikiem z tytułu utraty wartości 17% 1% % 1% 13% 1% 11% % 13,1% 7, Wynik z tytułu utraty wartości Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych wynikiem z tytułu utraty wartości (lewa oś) 1, 3,, 13,7% 3,9,9 13,%,3 13,7% 1, Strona 7 z 9

8 Jakość kredytów klientowskich ogółem podział na portfele ogółem podział na portfele Wskaźniki jakości (%) 1m m r/r Razem, w tym, 7,3,7,, -, -,3 -,9 sektor BK, 7,3,,3,3 -, -,3-1, sektor BS 7,7 7,7, 7,9 7,, -,,1 PLN 7,, 7,3,9,9 -,1 -,3-1, walutowe,,,,,3 -,3 -,3 -, sektor niefinansowy, w tym 7, 7,9 7, 7,,9 -,1 -, -1, przedsiębiorstwa 9,, 9, 9,3 9, -,1 -,31-1, konsumpcyjne 1 1, 11,,9 1,11,3 - mieszkaniowe, w tym,,9,,,, -,1 -, PLN,,,,1,1 -,1, -, walutowe 3,3 3, 3,1 3, 3,,,1 -, niemonetarne inst. fin.,,,7,7,,,1,19 sektor rząd. i samorząd.,,,,,,, -, Faza 3 (Kredyty zagrożone) - wolumeny (mld zł) Zmiana () (mld zł) Udział Razem, w tym 9, 79,3 7, 71, 7,,, -7,1, sektor BK 3,7 73,7,1,,,, -7, 91, sektor BS,,,,,,,, PLN,9 7, 3,3 1,9,,3,,, walutowe,3 11,,7 9,9 9,,1 -,1-13, sektor niefinansowy, w tym, 7, 73, 71, 71,,,3-7, 99, przedsiębiorstwa, 33, 31,, 9,9 -, -, -3,9 1, konsumpcyjne 17,9 19, 1, 1 1,,3, -1,, mieszkaniowe, w tym,7 11,3, 9,7 9,,, -1, 13, PLN,,7,,,1,,1 -,, walutowe,,,1 3,7 3,7,, -,9,1 niemonetarne inst. fin.,3,3,,,,,1,,7 sektor rząd. i samorząd.,1,,,1,1,,,, 1 1 Wskaźniki jakości kredytów (%) 11, 1 11, 1, 1, 11,,9,9 1 9,1, 9, 9, 9, 9, 9,3 9, 7,3,,,,,7,,,,9,9,,,,,,, niemonetarne inst. fin. przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne Kredyty Faza 3 (zagrożone) (mld zł) 33,9 31, 3,, 9,9 7,7 7,, 19, 17, 1, 1,1 17,9 1, 1, 1 1, 11,3 11,3 1,7 11,,,1 9,7 9, przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne ogółem podział na portfele Odpisy (Faza 3) - wolumeny (mld zł) (mld zł) Udział Razem, w tym 39,3 7,9, 1,,, 1,,9, sektor BK 3,, 39,9 3, 39,3,,9 -, 93,7 sektor BS,,3,,,7,1,1,3,3 PLN 3,,3 37, 3, 37,, 1, -, 9, walutowe,7,,9,,,1, -1,3, sektor niefinansowy, w tym 3,9 7,,, 1,, 1,,9 99, przedsiębiorstwa 1, 1,,7,1,3,1, -3,1 3, konsumpcyjne 1, 1, 1,9 1, 13,1,, -,9 31, mieszkaniowe, w tym,,,,,3,,1-1, 1, PLN 3,,1 3,7 3,3 3,,,1 -,7,1 walutowe,1,,1 1,9 1,9,, -,, niemonetarne inst. fin.,,3,3,3,3,,,,7 sektor rząd. i samorząd.,1,1,1,1,1,,,,3 Zmiana kredytów Fazy 3 (zagrożonych) (mld zł)** Zmiana odpisów (Faza 3) (mld zł)** % % % % % % % % % Relacja odpisów (Faza 3) do kredytów Fazy 3 (zagrożonych) (%)* 7,1% 7,% 7,% 7,9%,%,3%,3%,% 31,% 31,3% 3,1% %,3% 3,9%,1% 1,%,7%,%,%,% 9,% 7,3% 7,3% 7,1% % 3,3%,% sektor bankowy sektor BK sektor BS * Stosowanie przez banki różnych standardów rachunkowości utrudnia porównywalność wskaźników pomiędzy sektorami. -, ,7 -,7 -,,73 -,3 1,,1 -, -, -,17 -,39,9 -,1,9 1, -1, -,7, -,11 -,1-1,7 -,19 -,3 -,,7,3 -, -1, -1, -,,, 1, 1,, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe ** W relacji do poprzedniego okresu,1 17.3,, -,,,,3,1,, -,7 -,7 3,91 -,7 1,1,9 -,9 -,, -,9 -,37-1, -,1 -,3,1,, -, -1, -1, -,,, 1, 1,, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe Strona z 9

9 Struktura kredytów klientowskich (w podziale na fazy) Zmiana (mld zł) Sektor bankowy 1m m r/r Kredyty klientowskie (mld zł) 79, 3,7,3 11, 1119, 1131, 9, 11, 7,3 Kredyty bez utraty wartości,3, 31,3, 7,7, 9, 1, Kredyty Faza 1 (normalne) 93,9 9, 93, 93, 93, 9,, 1,1 Kredyty Faza (pod obserwacją) 9, 9, 9,7 9,3 9,3 9,,, -,1 Kredyty Faza 3 (zagrożone) 79,3 7,9 7, 7, 71, 7,,, -,7 Odpisy ogółem (mld zł) 7, 7,3,3,, 1,9,, Odpisy (Faza 1) 3, 3, 3, 3,9 3,9 3,9,,, Odpisy (Faza ),1,,,,9,,,1, Odpisy (Faza 3) 7,9 7,,, 1,,, 1,, Struktura kredytów (%) Kredyty Faza 1 (normalne) / Kredyty ogółem 3,7,,,,,3,,1 1,3 Kredyty Faza (pod obserwacją) / Kredyty ogółem,9,7,7,,,3, -,1 -, Kredyty Faza 3 (zagrożone) / Kredyty ogółem 7,3 7,3,7,,,,, -,9 Wyrezerwowanie (%) Odpisy ogółem/ Kredyty ogółem,,3,7,7,,,, -,7 Odpisy (Faza 1) / Kredyty Faza 1 (normalne),,,,,,,,, Odpisy (Faza ) / Kredyty Faza (pod obserwacją),3,,,,3,3,,1, Odpisy (Faza 3) / Kredyty Faza 3 (zagrożone),,3 7,3 7,3 7,1 -, 1,, sektor BK (mld zł) Kredyty klientowskie (mld zł) 7, 11, 3, 7, 3,9,1 9,3 11, 3, Kredyty bez utraty wartości 933,7 93,1 93, 979, 97,1 9,9,9,,7 Kredyty Faza 1 (normalne),, 9, 7,, 97,3,3,,9 Kredyty Faza (pod obserwacją) 93,7 9 9, 9 91, 91,,, -, Kredyty Faza 3 (zagrożone) 73,7 73,3,1,3,,,, -7,1 Odpisy ogółem (mld zł),,9 9, 9,9,1 9,1, 1,, Odpisy (Faza 1) 3, 3,7 3,7 3, 3, 3,9,,, Odpisy (Faza ),1,,,,9,9,,1, Odpisy (Faza 3),, 39,9, 3, 39,3,,9,9 Struktura kredytów (%) Kredyty Faza 1 (normalne) / Kredyty ogółem 3, 3,7,3,7,9,,,1 1, Kredyty Faza (pod obserwacją) / Kredyty ogółem 9,3 9,1 9,1,7,,7, -,1 -, Kredyty Faza 3 (zagrożone) / Kredyty ogółem 7,3 7,,,,3,3,, -1, Wyrezerwowanie (%) Odpisy ogółem/ Kredyty ogółem,,,,,,7,, -, Odpisy (Faza 1) / Kredyty Faza 1 (normalne),,,,,,,,, Odpisy (Faza ) / Kredyty Faza (pod obserwacją),,,,,,,,1, Odpisy (Faza 3) / Kredyty Faza 3 (zagrożone),,, 9, -, 1,, sektor BS (mld zł) Kredyty klientowskie (mld zł) 7,1 7,3 73,3 7, 7, 7,9,1,3 3, Kredyty bez utraty wartości,, 7,, 9, 9,9,1,3 3,3 Kredyty Faza 1 (normalne) 3,,,, 7, 7,3,1,3 3,3 Kredyty Faza (pod obserwacją),7,,,7,7,7,,,1 Kredyty Faza 3 (zagrożone),,,,9,,,,,3 Odpisy ogółem (mld zł),,,,,7,,1,1,3 Odpisy (Faza 1),1,1,1,1,1,1,,, Odpisy (Faza ),,,,,,,,, Odpisy (Faza 3),3,,,,,7,1,1,3 Struktura kredytów (%) Kredyty Faza 1 (normalne) / Kredyty ogółem,,,,,,,,, Kredyty Faza (pod obserwacją) / Kredyty ogółem 3,7 3, 3, 3, 3, 3,,, -,1 Kredyty Faza 3 (zagrożone) / Kredyty ogółem 7,7 7,,, 7,9 7,,,,1 Wyrezerwowanie (%) Odpisy ogółem/ Kredyty ogółem 3, 3, 3, 3, 3, 3,,1,1, Odpisy (Faza 1) / Kredyty Faza 1 (normalne),1,1,1,1,1,1,,, Odpisy (Faza ) / Kredyty Faza (pod obserwacją) 1,,7,7,7,7,7,,,1 Odpisy (Faza 3) / Kredyty Faza 3 (zagrożone),3,1 1,,7 3,3,, 1,, Według sektorów Struktura kredytów klientowskich (%) Według portfeli Według walut % %, %,3 % 7, %,3 %,7 % 3, % % % 1 % 9, %, % 9, %, % 9, %, %, % %,3 % % %,9 %,3 % %, % % % % %,3 %, %, % % 79, %, % 1, % 9, % 9,9 % %,9 %,9 % % % % % Sektor bankowy sektor BK sektor BS % konsumpcyjne mieszkaniowe przedsiębiorstwa sektor rząd. i samorząd. niemonetarne inst. fin. % PLN walutowe Kredyty Faza 3 (zagrożone) Kredyty Faza (pod obserwacją) Kredyty Faza 1 (normalne) Strona 9 z 9

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na kwietnia 19 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 1376,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 1 stycznia 19 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na listopada 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 sierpnia 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 grudnia 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na września 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 maja 2018 r.

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 maja 2018 r. . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 maja 218 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 212 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 30 czerwca 2018 r. . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 3 czerwca 218 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 212 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec (wersja zaktualizowana) * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Kwiecień * * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 137, z późn.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec 13* * wg danych dostęnych na..13 r. z uwzględnieniem Raiffeisen Polbank 11 13 11 11 11 SUMA BILANSOWA 11 13 Wolumeny (mld zł), w tym 1 1,9 1 19,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1* * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 1376, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Kwiecień * * wg danych dostęnych na 3.. r. z uwzględnieniem Polbanku EFG SA; dane bilansowe dla IDEA Banku wg stanu na marzec r. 11 11 SUMA BILANSOWA

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Maj 11 SUMA BILANSOWA 9 11 Wolumeny (mld zł), w tym 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 3, 1 13, 1 9, 1 7, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,1

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11 SUMA BILANSOWA 9 1 11 Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,

Bardziej szczegółowo

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r.

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r. Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 213 r. Opracowano w Departamencie Analiz i Skarbu * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. Zorientowani na trwały wzrost Warszawa, 12 maja 2006 r. AGENDA Warunki makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 3 TRENDY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego I kwartał 2011 10 MAJA 2011 1 Podsumowanie Skonsolidowany zysk netto o 21% wyższy niż przed rokiem Wzrost wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DO INTEGRACJI

PODSTAWY DO INTEGRACJI GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 3 kwartale 2006 r. SOLIDNE PODSTAWY DO INTEGRACJI Warszawa, 16 listopada 2006 r. WYNIKI FINANSOWE PO 9M 2006 R. 9M 2006 9M 2005 Zmiana Zysk netto (PLN mln.) 1 321 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 8 marca 2010 roku Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku Połączenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2007 R. 1H07 1H06 Zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu p 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w drugim

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) W warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego, w okresie styczeń-wrzesień 16 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 11,5 mld

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r.

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r. Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r. 2 Wyniki za I półrocze 2001 r. (PLN mln) I H 2000 I H 2001 Zmiana Zysk netto 370,5 555,5 49,9% ROE (%) 18,8 19,3 +0,5 p.p.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku Sierpień 2012 Kolejny kwartał solidnego zysku netto ZYSK NETTO ROE 14,8% 1,1 p.p. kw./kw. 1,9 p.p. r./r. +52% -5% ROA 2,2% 0,2

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r. 13 sierpnia 2015 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I półrocza 2015 roku Zysk netto w I półroczu:

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2018 roku 11 maja 2018 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I kwartału 2018 roku Solidny początek roku Zdecydowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 maja 2010 roku Podstawowe dane finansowe GETIN Holding

Bardziej szczegółowo

,9% Wynik na inwestycjach kapitałowych i pozostałych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat b

,9% Wynik na inwestycjach kapitałowych i pozostałych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat b Warszawa, dnia 14 lutego 2019 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podsumowanie najważniejszych danych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zysk netto sektora bankowego

Zysk netto sektora bankowego AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC LIPCA 16 R.) W warunkach umiarkowanego, przejściowo hamującego tempa wzrostu gospodarczego, dobrej sytuacji na rynku pracy oraz dobrej kondycji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 27. Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2018 roku

Aneks nr 27. Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2018 roku Aneks nr 27 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 9 maja 2019 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN Pekao

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTAŁACH 2006 R. 2006 2005 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie finansowe Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za I półrocze 2017 roku Sprawozdanie finansowe Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za I półrocze 2017 roku 1 Zmiany w polityce rachunkowości Od dnia 1 stycznia 2017r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. PODĄśAJĄC PO ŚCIEśCE WZROSTU DZIĘKI POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ Warszawa, 10 listopada 2010 r. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2009 R. 3Q 2009 3Q 2010 Zmiana

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (GRUDZIEŃ 2015) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (GRUDZIEŃ 2015) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji W 215 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 11,5 mld PLN, co oznacza spadek o 27,6% r/r. Sektor bankowy pozostawał pod negatywnym wpływem upadłości w sektorze banków spółdzielczych, rekordowo niskiego

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC STYCZNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC STYCZNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji W styczniu 216 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 1,2 mld PLN, co oznacza spadek r/r o ponad 11%. Sektor bankowy nadal pozostawał pod negatywnym wpływem rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok 14 lutego 2018 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2017 roku Rosnący wynik z działalności klientowskiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki po trzech kwartałach 2018 roku 28 listopada 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Zysk netto sektora bankowego

Zysk netto sektora bankowego Zysk sektora bankowego zrealizowany w okresie styczeń-kwiecień 216 r. wyniósł 4,3 mld PLN, co oznacza spadek o 17,2% r/r (spadek na koniec marca 216 r. był głębszy, wyniósł 22,8% r/r). Znacząca część spadku

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok 14 lutego 2013 Rekordowy zysk netto Zysk netto od debiutu na GPW Zysk do podziału (mln zł) Zysk skonsolidowany Grupy (mln zł) 1

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q1 2019 roku 30 maja 2019 roku Podstawowe informacje finansowe Po głębokim dostosowaniu rezerw i odpisów w 2018 r. wynik I kw 2019 obciążony wysokimi

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo