Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r."

Transkrypt

1 Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 213 r. Opracowano w Departamencie Analiz i Skarbu * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 212 r. poz. 1376, z późn. zm.) 1

2 Rozwój sektora bankowego 2

3 Tempo rozwoju sektora bankowego w I kwartale 213 r. Suma bilansowa Sektor BK ,% 1 91,5 8,3% 13,3% 12,2% 9,3% Wolumen Zmiana r/r (nominalnie) Zmiana r/r (realnie) 8,% 4,% 4,3% 1 253,4 5,1% 5,1% % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Sektor BS ,4% 13,4% 73,4 12,4% 11,3% 1,5% 1,4% 11,% 9,5% Wolumen Zmiana r/r (nominalnie) 92, % 13,8% 14% 13,8% 12% 1% 8% 6% 4% W I kwartale 213 r. utrzymało się obniżone tempo wzrostu sumy bilansowej w sektorze bankowym wzrost o 5,6% r/r nominalnie i 5,7% r/r realnie. Zróżnicowanie między sektorem banków spółdzielczych a banków komercyjnych w zakresie dynamiki sumy bilansowej. 3

4 Struktura wzrostu sumy bilansowej Realnie 212 r. 213 r. 5 5 Znaczny wzrost portfela papierów wartościowych 4 4 Aktywa (37,2%) Kredyty klientowskie Krajowy rynek międzybankowy Aktywa zagraniczne Papiery wartościowe Pozostałe aktywa Razem -2 Kredyty klientowskie Krajowy rynek międzybankowy Aktywa zagraniczne Papiery wartościowe Pozostałe aktywa Razem Realnie 212 r. 213 r (32,8%) Pasywa Niższe tempo spadku środków zagranicznych Depozyty klientowskie Krajowy rynek międzyb. Środki zagraniczne Kapitały i rezerwy Własne emisje Pozostałe pasywa Razem -15 Depozyty klientowskie Krajowy rynek międzyb. Środki zagraniczne Kapitały i rezerwy Własne emisje Pozostałe pasywa Razem Aktywa: osłabiony wzrost wolumenu kredytów klientowskich przy istotnym zwiększeniu portfela papierów wartościowych. Pasywa: wyższy przyrost depozytów klientowskich niż w analogicznym okresie ub.r., dalszy spadek środków zagranicznych i ograniczone emisje własne. 4

5 Depozyty klientowskie ,2 19,4 28 Realnie 29 8,4 21 Zmiany depozytów w I kwartale danego roku wg kategorii 12,5 11,1 15, ,7-9,1-6, ,4-17, , , 5,6 1,1 11,3 6,8 6, ,2 28 -,5-1,5 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Budżet Niemon. instyt. fin , , , 213 4,% 2,%,% -2,% -4,% -6,% -8,% -1,% -12,% Zmiany po 4 miesiącach (realnie) 2,8% 2,%,2%,9% -2,6% Klientowskie Gosp. domowe -1,8% Przedsiębiorstwa 4M 212 4M 213 Przyrost depozytów klientowskich w I kwartale 213 r. był wyższy niż w analogicznym okresie ub.r. (w ujęciu realnym 11,9 mld zł wobec 8,2 mld zł) w wyniku: wyższego wzrostu depozytów gospodarstw domowych, ograniczenia spadku depozytów przedsiębiorstw. Po 4 miesiącach 213 r. przyrost realny depozytów klientowskich wyniósł 7,3 mld zł wobec 1,2 mld zł rok wcześniej, ale tempo ich wzrostu pozostało niskie. 5

6 Przyrost depozytów Top 1 - największe przyrosty wolumenu 6 Dominujący udział BS w przyroście depozytów 51,4% 6% ,4% 13,% 12,5%12,3% 8,8% 7,6% 7,4% 6,1% 4,6% 3,% 2,9 1,5 1,5 1,5 213 Udział w przyroście 1,,9,9,7,6,4 6,1-6,1-51,2% 4% 2% % -2% -4% Nadwyżki depozytów banki spółdzielcze przekazywały do banków zrzeszających (w okresie podwojenie wolumenu tych lokat) Przyrost kwartalny w wysokości 5,3 mld zł przeznaczony głównie na zwiększenie portfela bonów pieniężnych NBP w posiadaniu banków zrzeszających -6-6% Ponad połowa kwartalnego przyrostu depozytów klientowskich (51,4%, tj. 6,1 mld zł) skoncentrowana w sektorze BS 6

7 Wyhamowanie akcji kredytowej Wolumeny w mln zł i zmiany r/r w % Kredyty klientowskie Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa ,% ,% 13,% 12,4% 11,1% 1,5% 9,4% 9,8% 1,2% 9,8% 8,7% 8,3% 7,7% ,5% 5,% 4,4% tempo zmian - nomin. tempo zmian - realnie 4,3% 2,5% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 55 14,9% 16% ,8% 14% 5 12,2% 1,% 12% ,6% 45 8,% 7,9% 1% 8% 7,6% 6,3% 4 7,% 6% 5,6% 2,9% 4% 4,9% 35 4,% tempo zmian - nomin. 3,2% 2,7% 1,4% 2% tempo zmian - realnie,4% 3 % ,4% 2% 16,3% ,7% 13,7% 14,9% 15% ,8% 8,7% 11,8% 1,6% 1,2% 1% 6,6% 7,1% 3,2% 5% 2,4% tempo zmian - nomin. 5,2% 2,8% 4,% tempo zmian - realnie 2,8% 1 % W I kwartale 213 r. nastąpiło istotne ograniczenie finansowania działalności klientów niefinansowych przez sektor bankowy - akcja kredytowa dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wyhamowała do ok. 3% r/r. 7

8 Długotrwały trend spadkowy na rynku kredytów Zmiany kredytów w I kwartale danego roku wg kategorii (w mld zł) 3 Realnie 24, 2 Znaczny spadek przyrostu 1 1,5 8,5 5,7 2,9 1,3 11,6 3, -,7 6,4 7, 1,4-1,2 -,4-2,,1 -,8-1,4-3,1-1,8 -,5 1,3 2,3 5, Gospod. domowe Przedsiębiorstwa Budżet Niemon.instyt.fin Zmiany po 4 miesiącach (realnie) 4,% Klientowskie 3,% 3,2% Gosp.dom. Przedsięb. 2,% 2,2%,9% 1,% 1,%,8%,7%,% 4M 212 4M 213 2,% 1,%,% -1,% -2,% -3,% -4,% 1,7%,9% -1,1% -2,1% konsumpcyjne mieszkaniowe 4M 212 4M 213 Długotrwały trend spadkowy najbardziej widoczny na rynku kredytów dla gospodarstw domowych ich kwartalny przyrost obniżył się z 24, mld zł w I kwartale 28 r. do 1,3 mld zł w I kwartale 213 r. W przypadku przedsiębiorstw - wyhamowanie przyrostu tych kredytów odpowiednio: z 11,6 mld zł do 1,4 mld zł. Po 4 miesiącach 213 r. utrzymanie tendencji spadkowych. 8

9 Stagnacja na rynku kredytów dla gospodarstw domowych Kredyty konsumpcyjne dla osób prywatnych Wolumen (mld zł) Zmiana r/r (%) Realnie ,3-4,2 mld zł -4,5 mld zł 118, % 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -1,4% -3,8% -1,9% 9 kwartałów ujemnej dynamiki -3,3% -3,% -3,8% -4,8% -4,5% -3,6% ` Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych (mln zł) Zmiany w I kwartale 212 i 213 Zmniejszanie się wolumenu kredytów konsumpcyjnych trwa już ponad dwa lata. W I kwartale 213 r. spadek dynamiki tych kredytów był głębszy niż rok wcześniej. Kredyty złotowe i walutowe - zmiany realne Na widoczne od dwóch lat spowolnienie wzrostu kredytów mieszkaniowych wpływa spadek wolumenu kredytów walutowych, który nie jest rekompensowany wzrostem kredytów złotowych nominalnie realnie wpływ kursów (-53,4%) Kredyty walutowe Kredyty złotowe

10 Grupa 1-5 Grupa 6-1 Grupa 11-2 Grupa >2 BS Sektor Spowolnienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw (1) Kredyty dla przedsiębiorstw wg grup banków - zmiany 212 i % 2% 15% 1% 5% % -5% ,%,4% 19,4% 3,4% Zmiany r/r (%) 24,6% 7,% 21,3% -1,4% 24,3% 16,7% 16,3% 2,8% 2 8 Zmiany w mln zł 7 nominalnie realnie wpływ kursów Realnie BS BK (-79,9%) Grupy banków wg sumy bilansowej W I kwartale 213 r. największe osłabienie aktywności w kredytowaniu przedsiębiorstw wystąpiło w bankach komercyjnych przyrost tych kredytów był blisko 8-krotnie niższy niż rok wcześniej. Banki spółdzielcze utrzymały przyrost kredytów dla przedsiębiorstw na podobnym poziomie, jak w I kwartale 212 r. 1

11 Spowolnienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw (2) Kredyty dla przedsiębiorstw wg podmiotów (mln zł) Zmiany i 213 (mln zł) Realnie Na osłabienie przyrostu kredytów dla przedsiębiorstw w I kwartale 213 r. wpłynął przede wszystkim spadek wolumenu kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Natomiast główną pozycją wzrostową były kredyty operacyjne dla dużych przedsiębiorstw przy nadal ograniczonym przyroście kredytów na cele inwestycyjne MSP Duże przedsiębiorstwa Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne dla MSP dla dużych przedsięb

12 I II IV V VII VIII X XI I II IV V VII VIII X XI I II Odpływ środków zagranicznych* Środki zagraniczne* - wolumen (mld zł) Zmiany po 4 miesiącach (realnie) Najwyższy wolumen Nominalnie Realnie 4, 2, 1,9 17, , -2, Spadek wolumenu: 3,8 mld zł Średni m-ny spadek: 1,5 mld zł , -6, -8, -1, -7,3 Razem -6,5-9,2-4,5 4M 212 4M 213 Depozyty otrzymane Kredyty otrzymane * Depozyty i kredyty otrzymane od sektora finansowego nierezydent W I kwartale 213 r. postępowało zmniejszanie zobowiązań wobec zagranicznego sektora finansowego spadek w ujęciu realnym o 6,1 mld zł. W kwietniu br. trend ten utrzymał się po 4 miesiącach 213 r. wolumen środków zagranicznych obniżył się o 6,5 mld zł. 12

13 Wzrost portfela aktywów finansowych Wolumeny instrumentów dłużnych wg emitenta (nominalnie - mld zł) Do 1 roku Powyżej 1 roku s. finansowy NBP s. niefinansowy budżet Jednoczesny wzrost wolumenu obligacji i bonów pieniężnych s. finansowy s. niefinansowy budżet Istotne zwiększenie portfela instrumentów dłużnych (o 37,9 mld zł) w warunkach osłabienia wzrostu kredytów klientowskich. Banki lokowały środki w: bony pieniężne NBP w wysokości 23,3 mld zł, w obligacje skarbowe - wzrost o 12,5 mld zł. 13

14 Ryzyko kredytowe 14

15 Jakość kredytów w sektorze bankowym Sektor bankowy Banki komercyjne Banki spółdzielcze 12,% 11,% 1,% 55,8% 55,9% 54,8% 54,5% 54,7% 54,1% 54,% 53,9% 54,4% 6% 5% 1,% 9,% 56,7% 57,% 55,8% 55,4% 55,7% 55,2% 55,1% 55,5% 54,9% 6% 55% 5% 1,% 9,% odpisy / kredyty zagr. wskaźnik jakości 55% 5% 45% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 7,7% 7,4% 7,4% 7,3% 7,5% odpisy / zagrożone wskaźnik jakości 7,6% 7,8% 7,8% 7,9% Pogorszenie jakości 4% 3% 2% 8,% 7,% 6,% 5,% 8,% 7,9% 7,6% 7,6% 7,7% 7,9% 8,% 7,6% 7,4% odpisy / kredyty zagr. wskaźnik jakości 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 8,% 7,% 6,% 5,% 31,7% 3,4% 3,4% 31,3% Spadek poziomu rezerw 3,9% 3,1% 3,1% 3,6% 29,8% 5,8% 5,6% 5,7% 5,4% 5,5% 5,% 5,1% 5,1% 5,2% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 4,% % 4,% % 4,% % W sektorze banków spółdzielczych odnotowano pogorszenie jakości kredytów przy jednoczesnym dalszym spadku poziomu wyrezerwowania. W sektorze banków komercyjnych jakość kredytów pozostała bez zmian, a wzrósł poziom wyrezerwowania. 15

16 Wskaźnik jakości w głównych portfelach kredytowych ogółem Wskaźnik jakości Odpisy Przyrost odpisów w I kw. 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 17,6% 17,2% 17,6% 17,3% 17,7% 11,2% 11,5% 1,8% 11,8% 11,8% 1,9% 1,9% Pogorszenie jakości 17,3% 17,4% 16,7% 12,4% 16,8% 12,5% (mld zł) , , Wzrost odpisów 16,8 1,8 15,4 15,3 12,9 13, (mld zł) 2,6 1,9 4% 2% % 2,% 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% 2,6% 2,8% 2,9% 4 2 2,3 3,5 4,3 4,6 1,4 1,1,7 1, przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne sektor rząd. i samorząd inst. niemonetarne sekt. fin. pozostałe niefin W I kw. 213 r. pogorszenie jakości dotyczyło portfeli kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych oraz dla przedsiębiorstw. Pogorszenie jakości kredytów mieszkaniowych oraz dla przedsiębiorstw nastąpiło przy jednoczesnym wzroście wolumenu tych kredytów. Pogorszenie jakości kredytów konsumpcyjnych przy spadku wolumenu. Wzrost kredytów zagrożonych i odpisów dotyczył kategorii kredytów mieszkaniowych oraz dla przedsiębiorstw. 16

17 Wyniki finansowe 17

18 Znaczący spadek wyniku finansowego banków spółdzielczych Sektor bankowy Wynik finansowy netto* (mld zł) Wynik odsetkowy (mld zł) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 4,2-14,% 3,6 Sektor bankowy 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 3,9-13,% 3,4 Banki komercyjne,4,3,3,2,2,1,1,,31,22-27,5% Banki spółdzielcze , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 8,7 7,8-1,1% Sektor bankowy 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 7,8 7, -1,3% Banki komercyjne 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1,,87-9,1%,79 Banki spółdzielcze * z wył. transakcji jednorazowych Za spadek wyniku netto BS (85 mln zł) odpowiada głównie spadek wyniku odsetkowego (79 mln zł) W I kwartale 213 r. wynik finansowy netto sektora bankowego obniżył się o 5,6% r/r do poziomu 4, mld zł (po wyłączeniu transakcji jednorazowych: obniżył się o 14,% do 3,6 mld zł). Głębszy spadek wyniku finansowego netto (-27,5% r/r) nastąpił w sektorze banków spółdzielczych, co w połączeniu z: osłabieniem dynamiki sumy bilansowej tego sektora, pogorszeniem jakości portfela kredytów dla przedsiębiorstw i rosnącym zaangażowaniem BS w ten obszar może stanowić istotne źródło ryzyka w kolejnych kwartałach. 18

19 Skutki obniżek stopy referencyjnej Wynik odsetkowy w trendzie spadkowym (w mld zł, kwartalnie) 1,5 Wynik odsetkowy - kwartalnie Stopa referencyjna NBP 6,25% 1, 6,% 9,5 5,75% 9, 5,5% 8,5 5,25% 8, 5,% 7,5 4,75% 7, 4,5% 6,5 4,25% 6, 4,% 5,5 3,75% 5, 3,5% 4,5 3,25% 4, 3,% 28 III 28 VI 28 IX 28 XII 29 III 29 VI 29 IX 29 XII 21 III 21 VI 21 IX 21 XII 211 III 211 VI 211 IX 211 XII 212 III 212 VI 212 IX 212 XII 213 III Przychody odsetkowe (mld zł) Proces obniżania się wyniku odsetkowego widoczny był od początku 212 r. W I kwartale 213 r. wynik odsetkowy sektora bankowego był niższy o,9 mld zł niż rok wcześniej. W wyniku cyklu obniżek stopy referencyjnej NBP w I kwartale 213 r. w sektorze BK nastąpił głębszy spadek przychodów odsetkowych niż kosztów odsetkowych. Natomiast w sektorze BS spadkowi przychodów odsetkowych towarzyszył wzrost kosztów odsetkowych, co znacznie obniżyło wynik finansowy netto tego sektora. Koszty odsetkowe (mld zł) 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 17,4-6,8% 16,2 Sektor bankowy 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 15,9-7,3% 14,8 Banki komercyjne 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 1,4 1,39-1,1% Banki spółdzielcze , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 8,5-3,8% 8,2 Sektor bankowy 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 7,9-4,8% 7,6 Banki komercyjne,7,6,5,4,3,2,1,,54 11,8%,6 Banki spółdzielcze 19

20 Odsetki Opłaty i prowizje Aktyw i zobow. finansowe Różnice kursowe netto Dywidendy Wynik z działalności bankowej Koszty działania i amortyzacja Rezerwy Odpisy aktualizujące IBNR i rezerwy na ryzyko ogólne Pozost. przych. i koszty operac. Wynik brutto Wynik netto Źródła zmian wyniku finansowego netto Zmiana pozycji w rachunku wyników w I kw. 213 r. w relacji do I kw. 212 r.,4 mld zł,2,3,3,3, -,2,, -,9, -,3-1, -,1 -,3 -,2 -,1 +,7 mld zł -,4 -,6 -,8 Zmiana pozycji skutkująca wzrostem wyniku netto Zmiana pozycji skutkująca spadkiem wyniku netto -1, -1,2 Wynik z tyt. rezerwy na ryzyko ogólne mln zł Spadek wyniku finansowego netto sektora bankowego był mniejszy niż wyniku odsetkowego głównie z uwagi na: poprawę salda rezerw na ryzyko ogólne (część banków znacząco ograniczyła tworzenie rezerw na ryzyko ogólne lub zaczęła je rozwiązywać), wzrost pozostałych przychodów operacyjnych, ograniczenie kosztów działania banków (przede wszystkim w bankach komercyjnych). 2

21 Wynik z tytułu utraty wartości aktywów Wynik na rezerwach i odpisach w mld zł (kwartalnie) Banki komercyjne 3,5 1 Banki spółdzielcze 9 3, ,5 2, 1,5 3,5 2,7 2,7 2,4 2,5 2,5 2,3 2,4 2,1 2,2 1,9 2, 1,8 1,9 1,7 1,7 1, Wynik z tytułu utraty wartości aktywów sektora banków komercyjnych po I kwartale od trzech lat utrzymywał się na tym samym poziomie ok. 1,7 mld zł. Natomiast wynik z tytułu utraty wartości aktywów banków spółdzielczych, mimo że niższy niż rok wcześniej, nadal pozostawał wysoki większość odpisów tworzona była na kredyty dla przedsiębiorstw. 21

22 22

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na kwietnia 19 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 1376,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na lutego 19 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 1 stycznia 19 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na listopada 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 sierpnia 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 grudnia 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na września 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 30 czerwca 2018 r. . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 3 czerwca 218 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 212 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Kwiecień * * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 137, z późn.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec (wersja zaktualizowana) * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 maja 2018 r.

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 maja 2018 r. . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 maja 218 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 212 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec 13* * wg danych dostęnych na..13 r. z uwzględnieniem Raiffeisen Polbank 11 13 11 11 11 SUMA BILANSOWA 11 13 Wolumeny (mld zł), w tym 1 1,9 1 19,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1* * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 1376, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Kwiecień * * wg danych dostęnych na 3.. r. z uwzględnieniem Polbanku EFG SA; dane bilansowe dla IDEA Banku wg stanu na marzec r. 11 11 SUMA BILANSOWA

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Maj 11 SUMA BILANSOWA 9 11 Wolumeny (mld zł), w tym 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 3, 1 13, 1 9, 1 7, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,1

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11 SUMA BILANSOWA 9 1 11 Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego I kwartał 2011 10 MAJA 2011 1 Podsumowanie Skonsolidowany zysk netto o 21% wyższy niż przed rokiem Wzrost wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu p 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w drugim

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. Zorientowani na trwały wzrost Warszawa, 12 maja 2006 r. AGENDA Warunki makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 3 TRENDY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTAŁACH 2006 R. 2006 2005 Zmiana

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DO INTEGRACJI

PODSTAWY DO INTEGRACJI GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 3 kwartale 2006 r. SOLIDNE PODSTAWY DO INTEGRACJI Warszawa, 16 listopada 2006 r. WYNIKI FINANSOWE PO 9M 2006 R. 9M 2006 9M 2005 Zmiana Zysk netto (PLN mln.) 1 321 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec r. W dniu marca r. Komisja

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2007 R. 1H07 1H06 Zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. PODĄśAJĄC PO ŚCIEśCE WZROSTU DZIĘKI POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ Warszawa, 10 listopada 2010 r. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2009 R. 3Q 2009 3Q 2010 Zmiana

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2012 roku Niedrzwica Duża, 2013 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2013 roku Niedrzwica Duża, 2014 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) W warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego, w okresie styczeń-wrzesień 16 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 11,5 mld

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r.

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r. Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r. 2 Wyniki za I półrocze 2001 r. (PLN mln) I H 2000 I H 2001 Zmiana Zysk netto 370,5 555,5 49,9% ROE (%) 18,8 19,3 +0,5 p.p.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 13 lutego 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 13 lutego 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 13 lutego 2003 r. WYNIKI FINANSOWE 2002* 2001 2002 Zmiana Dochody ogółem () 4 582,8 4 698,4 +2,5% Koszty z amortyzacją () 2 199,3 2 056,9-6,5% Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji Warszawa, 10 maja 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2007 R. 1Q 07 1Q 06 Zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. Zyskowność oparta o dobry wynik operacyjny Bank przygotowany do zwiększonego popytu na kredyty Najcenniejsza polska firma w 2009 r. Warszawa, 12 maja 2010 r. WYNIKI

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 2003

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 2003 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 23 Sytuacja makroekonomiczna 2 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE KWARTALNY WZROST PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (R/R) 1 9,1 9, 8 6 4 3,3 4,6 4,4 2-2 -4-1,6

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dn. 31 marca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU Ujemne saldo rachunku bieżącego Saldo rachunku bieżącego w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU PEKAO S.A.

GRUPA BANKU PEKAO S.A. GRUPA BANKU PEKAO S.A. Wyniki w 1 kwartale 2005 r. KONTYNUACJA WZROSTU Warszawa, 12 maja 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne 2 OBNIśENIE WZROSTU PKB DO 3,1% GŁÓWNIE JAKO EFEKT WYSOKIEJ BAZY. UTRZYMANIE

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 27. Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2018 roku

Aneks nr 27. Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2018 roku Aneks nr 27 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 9 maja 2019 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN Pekao

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku Sierpień 2012 Kolejny kwartał solidnego zysku netto ZYSK NETTO ROE 14,8% 1,1 p.p. kw./kw. 1,9 p.p. r./r. +52% -5% ROA 2,2% 0,2

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo