POWIĄZANIE STRATEGII PORTU GDYNIA Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI NA SZCZEBLU EUROPEJSKIM, KRAJOWYM, REGIONALNYM I MIEJSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIĄZANIE STRATEGII PORTU GDYNIA Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI NA SZCZEBLU EUROPEJSKIM, KRAJOWYM, REGIONALNYM I MIEJSKIM"

Transkrypt

1 Agata Kaszuba 1 POWIĄZANIE STRATEGII PORTU GDYNIA Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI NA SZCZEBLU EUROPEJSKIM, KRAJOWYM, REGIONALNYM I MIEJSKIM Wstęp Port Gdynia jest podmiotem o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Jego działalność definiuje szereg regulacji prawnych. Istotnym jest, by nowa Strategia Rozwoju Portu Gdynia była spójna z założeniami zawartymi w tematycznych dokumentach o randze międzynarodowej, europejskiej, krajowej, regionalnej i miejskiej. Celem artykułu jest wskazanie istotnym powiązań między założeniami Strategii rozwoju Portu Gdynia, a kluczowymi dokumentami odnoszącymi się do portów morskich. W artykule wskazano na regulacje odnoszące się stricte do działalności portów morskich, ale też uwzględniono przepisy dotyczące rynku transportowego. Wsparcie Strategii Rozwoju Portu Gdynia przez zapisy zawarte w strategicznych dokumentach europejskich, krajowych i lokalnych jest konieczne dla sprawnego realizowania inwestycji infrastrukturalnych i wprowadzania zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Portu Gdynia. Znaczenie Portu Gdynia dla rozwoju gospodarki Port Gdynia, obok Portu Gdańsk oraz portów Szczecin i Świnoujście, z mocy Ustawy o portach i przystaniach morskich, jest podmiotem o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. To nowoczesny port uniwersalny, specjalizujący się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie roro, w oparciu o sieć połączeń multimodalnych z zapleczem, regularne linie żeglugowe bliskiego zasięgu oraz 1 Mgr Agata Kaszuba, asystent, Akademia Morska w Gdyni połączenia promowe. Gdyński port jest ważnym ogniwem VI Korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Podmiotem zarządzającym portem w Gdyni jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA.(ZMPG SA). Port Gdynia odgrywa istotną rolę zarówno dla regionu jak i gospodarki krajowej ogółem. Jego wpływy w relacji otoczenia dalsze i bliższe port morski są bardzo zróżnicowane, gdyż działalność portu morskiego jest bardzo złożona. Aby analizować wzajemne oddziaływanie otoczenia dalszego i bliższego i podmiotu jakim jest port morski, należy dokładnie zrozumieć istotę złożoności tego organizmu2. Porty morskie to usytuowane na styku lądu z morzem, wydzielone granicami administracyjnymi rozległe przestrzennie kompleksy transportowo - produkcyjne, przystosowane pod względem techniczno - organizacyjnym do ułatwienia ładunkom i pasażerom przemieszczania się w relacjach lądowo morskich i kontynuacji przerywanego w portach procesu transportowego, a także kompleksowej obsługi rozpoczynających tam lub kończących swój cykl produkcyjny środków transportu morskiego i lądowego 3. Ze względu na złożoną strukturę portów morskich należy je postrzegać wieloaspektowo jako wyodrębniony z otoczenia obiekt gospodarczy rozpatrywany w kategoriach przestrzennych i technicznych, jak również ekonomicznych i prawno administracyjnych, który skupia liczne, o różnym profilu, podmioty działalności gospodarczej4. 2 Szerzej w: A. Kaszuba, Wybrane aspekty wzajemnego oddziaływania otoczenia i portu morskiego, [w]: Współczesne problemy rozwoju lądowo morskich systemów transportowych, pod red. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013, s A. Grzelakowski, M. Matczak, Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012, s Ibidem, s Logistyka 6/

2 Działalność Portu Gdynia bezpośrednio wpływa na sytuację gospodarczą regionu jak i kraju ogółem. Port generuje miejsca pracy dla mieszkańców swojego otoczenia bliższego samego miasta, ale jest także istotnym pracodawcą dla regionu i całego kraju. To powoduje znaczące wpływy podatkowe i wkład do PKB. Jednak opisane wyżej profity są uzależnione bezpośrednio od koniunktury gospodarczej na świecie i wielkości przeładunków. Z zapotrzebowaniem na międzynarodową wymianę handlową wiąże się także rozwój infrastrukturalny portów morskich, który silnie uzależniony jest od możliwości pozyskania środków finansowych budżetowych i unijnych. Z danych ZMPG S.A wynika, iż w 2013 roku gdyński port zanotował rekordowe w swojej historii wielkości przeładunków 17,66 mln t., w tym ponad 11 mln t. w grupie ładunkowej drobnicy. Wartość przeładunku kontenerów wyniosła TEU. Już w pierwszym kwartale tego roku przeładunki w Porcie Gdynia wzrosły o 15,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Nie byłoby to możliwe bez poczynionych ogromnych inwestycji infrastrukturalnych. W latach gdyński port zainwestował w rozbudowę i modernizację ok. 763 mln zł. Część funduszy pochodzi ze środków własnych (tj. z przychodów ZMPG i prywatyzacji spółek portowych), pozostałe kwoty (około 76 mln zł) z funduszy europejskich. Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych na lata to kolejne 737 mln zł 5. Wśród kluczowych projektów inwestycyjnych Portu Gdynia należy wymienić: - Przebudowę Kanału Portowego w Porcie Gdynia, - Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia, - Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia, - Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia, - Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia, - Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia, - Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia. Etap I Nabrzeże Rumuńskie. Strategia rozwoju Portu Gdynia Wszelkie przyszłościowe działania podmiotu gospodarczego powinny być zawarte w jego strategii działania. Strategia działania definiuje cele organizacji o różnycm horyzoncie czasowym i proponowane sposoby ich realizacji. Zaprojektowane działania strategiczne powinny być poprzedzone wielopłaszczyznową analizą zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania danego podmiotu W przypadku na rynku. Portu Gdynia, organizmu składającego się z wielu podmiotów realizujących działalność stricte portową i okołoportową, ustalenie wspólnej strategii działania jest zadaniem bardzo trudnym. Strategia taka musi uwzględniać i równoważyć interesy poszczególnych podmiotów działających w i na rzecz Portu Gdynia. Zgodnie z Ustawą o portach i przystaniach morskich, zadaniem Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA jest prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu w rozumieniu akwenów i gruntów oraz związanej z nimi infrastruktury portowej znajdujących się w granicach portu 6. Oprócz wymienionych działań do zadań ZMPG SA należy także zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, budowa, rozbudowa, utrzymywanie i modernizacja infrastruktury portowej, pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu, świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej i zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków. W sierpniu br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Portu Gdynia przyjęło dokument pt. Strategia Rozwoju Portu Gdynia do 2027 r.. Cele i proponowane kierunki działań nowej strategii Portu Gdynia odnoszą się do szeroko rozumianego obszaru portu gdyńskiego w jego obecnych granicach, wraz z obszarami przyszłościowymi. Uwzględniają kwestie budowania nowoczesnego potencjału infrastrukturalnego portu, sprawnego i bezpiecznego dostępu morskiego, kolejowego i drogowego oraz zwiększenia przyjazności usług dostępnych w Porcie Gdynia dla jego użytkowników. Doskonalenie w wymienionych powyżej obszarach ma pozwolić na utrzymanie i poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach poszczególnych grup ładunkowych (dostęp: r.) 778 Logistyka 6/ Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, tekst jednolity 4 (dostęp: r.) 7 opracowanie własne na podstawie dokumentów wewnętrznych ZMPG SA

3 Jednym z determinantów powodzenia realizacji strategii Portu Gdynia jest pozytywne wsparcie ze strony istniejących uregulowań prawnych odnoszących się do działalności portów morskich. Dotyczy to dokumentów na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i miejskim. Wsparcie celów rozwojowych Portu Gdynia w dokumentach na szczeblu europejskim Na szczeblu Unii Europejskiej do działalności dotyczącej szeroko portu morskiego odnoszą się zapisy w następujących dokumentach: a) Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu 8, zwłaszcza w zakresie: - stworzenia ogólnounijnej sieci bazowej TEN-T o dużej przepustowości, likwidacja wąskich gardeł i niwelacji różnic w zakresie stanu infrastruktury transportowej zwłaszcza we wschodniej części UE, - większego wykorzystania transportu kolejowego i rozwiązań multimodalnych, konieczności efektywnego połączenia portów z zapleczem poprzez sprawny transport kolejowy, utworzenia korytarzy towarowych oraz stworzenia stosownego zaplecza portowego ( niebieskie tory ) oraz implementacji europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), - uproszczenia formalności w transporcie i zapewnienie pełnej interoperacyjności między systemami informatycznymi, w tym wprowadzenia punktu kompleksowej obsługi i obsługi administracyjnej w jednym punkcie, zwiększenia swobody transportu morskiego ( Blue Belt ) i rozwoju autostrad morskich, - zwiększenia roli partnerstw publiczno-prywatnych w rozwoju infrastruktury transportowej TEN-T; b) Strategia Europa , w zakresie: 8 Komisja Europejska, Biała Księga- Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela :FIN:PL:PDF (dostęp: r.) 9 Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europa 2020, Bruksela 2010, (dostęp: r.) - zapewnienia wkładu sektora portowego na rzecz długoterminowego zrównoważonego wzrostu gospodarki UE i tworzenia nowych miejsc pracy, - stworzenia zmodernizowanych, inteligentnych i zintegrowanych sieci infrastruktury transportowej; c) Propozycja Komisji Europejskiej Porty-Motor Wzrostu 10 z Maja 2013, w zakresie: - rozwoju transportu intermodalnego i śledzenia informacji o przepływie ładunków, - systemu koncesji dot. usług działalności przeładunkowej i usług obsługi ładunków, - ułatwienia administracyjnych e-freight, emaritime, Blue Belt i single window, - priorytetu dla finansowania projektów TEN-T polepszających dostęp do portów i połączeń portów z zapleczem; d) Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 11, w szczególności drugi cel strategiczny Rozwój połączeń w regionie oraz zapisy dotyczące rozwoju osi transportowych (północpołudnie) ze Skandynawii przez Polskę do Adriatyku. Wsparcie celów rozwojowych Portu Gdynia w dokumentach na szczeblu krajowym Na szczeblu krajowym dokumentami odnoszącymi się do działalności portów morskich są: a) Strategia Rozwoju Kraju , zwłaszcza w zakresie: - dążenia do zwiększenia efektywności transportu poprzez zwiększenie efektywności zarzą- 10 Komisja Europejska, Komunikat Komisji Porty motor wzrostu, Bruksela 2013, (dostęp: r.) 11 Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący trategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, Bruksela, 2012, rategii%20ue%20dla%20regionu%20morza%20bałtyckieg o.pdf, (dostęp: r.) 12 Rada Ministrów, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa 2012, /SRK_2020/Documents/SRK_2020_112012_1.pdf (dostęp: r.) Logistyka 6/

4 dzania w sektorze transportowym oraz modernizację i rozbudowę połączeń transportowych, - dążenia do poprawy efektywności energetycznej i stanu środowiska; b) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w zakresie: - dążenia do poprawy dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej, w tym infrastruktury portowej oraz infrastruktury dostępu do portów morskich (terminali), - przyczyniania się do zmniejszania zewnętrznych kosztów transportu, w tym kosztów środowiskowych poprzez zintegrowane podejście przestrzenne do rozwoju portów i regionów portowych, - kształtowania zintegrowanego multimodalnego systemu transportowego, poprzez stworzenie operatorom dogodnych warunków do budowy i rozbudowy terminali przeładunkowych i przesiadkowych dla rożnych form transportu (wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne), dokończenie inwestycji zapewniających lepszą dostępność do terminali na terenach portów morskich i rzecznych w transporcie lądowym, - przeciwdziałania zagrożeniu utraty bezpieczeństwa energetycznego i odpowiedniego reagowania na to zagrożenie poprzez zapewnienie alternatywnych dróg dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej na obszar Polski oraz znaczące zwiększenie pojemności magazynów gazu oraz ropy i paliw ropopochodnych; c) Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.) 14, w szczególności w zakresie: - rozbudowy głębokowodnej infrastruktury portów morskich i zwiększenia ich potencjału przeładunkowego, w tym służącego zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, 13 Rada Ministrów, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa 2012, enna/kpzk/documents/kpzk_2030_pl_small_po_reasum pcji_new.pdf (dostęp: r.) 14 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Warszawa 2013, RM.pdf (dostęp: r.) 780 Logistyka 6/ polepszenia dostępności transportowej do portów morskich w ramach korytarzy transportowych, w tym zwłaszcza likwidacji wąskich gardeł oraz pogłębienia torów podejściowych do portów do parametrów Baltmax, - zwiększenia bezpieczeństwa i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekologicznych, - efektywnego wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania infrastruktury transportowej, w tym środków prywatnych oraz wprowadzenia zasady użytkownik płaci, - wzmocnienia funkcji gospodarczej portów morskich i zwiększenia ich oferty usługowej, - aktywnego uczestnictwa portów morskich w rozwoju przewozów intermodalnych oraz efektywnej współpracy podmiotów zarządzających portami morskimi z operatorami terminali intermodalnych działającymi/ powstającymi na ich zapleczu, - uzyskania statusu autostrad morskich dla wybranych połączeń, - uproszczenie procedur administracyjnych i wprowadzeniu e-usług oraz usprawnienia typu Single Window ; d) Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku , w szczególności z następującymi, przyjętymi kierunkami priorytetowymi polityki morskiej : - rozwój sieci transportu intermodalnego (w tym, przystosowanie i budowa portowych i lądowych terminali transportu intermodalnego oraz rozwój zintegrowanych połączeń kolejowo - morskich), - modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej oraz połączeń portów morskich z ich zapleczem, - kształtowanie warunków dla utworzenia w Rzeczypospolitej Polskiej bałtyckiego centrum logistyczno - transportowego dla Europy Środkowej i Wschodniej (alternatywnego dla monopolistycznej pozycji megaportów Europy Zachodniej na europejskim rynku usług logistyczno-transportowych), - modernizacja i utrzymywania infrastruktury dostępu do portów morskich od strony morza (w tym: prowadzenie niezbędnych prac do 15 Ministerstwo Infrastruktury, Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, Warszawa 2009, kimorskiejrpdo2020roku.pdf (dostęp: r.)

5 utrzymania wymaganych parametrów torów podejściowych, określenie optymalnego zakresu rocznego prac pogłębiarskich, przebudowa ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej); e) Strategia rozwoju portów morskich do 2015r. 16, w zakresie: - wzmocnienia roli portów w wyniku modernizacji i rozbudowy infrastruktury oraz wdrożenia unijnych standardów w zakresie zarządzania i eksploatacji w celu dalszej integracji krajowego systemu transportowego, - poprawy infrastruktury portów i dostępu do nich od strony morza, - pozyskiwania większej masy ładunkowej, zarówno polskiego handlu zagranicznego, jak i masy tranzytowej, - poprawy jakości usług portowych, - uporządkowania spraw własności i finansowania rozwoju infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów, - wprowadzenia ułatwień w procedurach celnopodatkowych, dotyczących w szczególności terminu wnoszenia opłat w przypadku importu ładunków spoza UE oraz uproszczenie odpraw celnych dla podmiotów zagranicznych, - wsparcia finansowego z budżetu państwa, modernizacji i utrzymania dróg prowadzących do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej; f) Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) 17, opracowany w 2013 r. przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w zakresie następujących celów: - poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w rozwoju społeczno gospodarczym kraju i podniesienie rangi portów morskich w międzynarodowej sieci transportowej, - dostosowanie parametrów infrastruktury portowej oraz infrastruktury dostępu do portów 16 Uchwała nr 292/2007 Rady Ministrów, Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, Warszawa 2007, ortow_morskich_do_2015_roku.pdf (dostęp: r.) 17 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku, Warszawa na_program_porty_2020/px_program_rozwoju_portow_mor skich zalacznik_do_siwz.pdf (dostęp: r.) morskich od strony morza do obsługi większych statków, - dostosowanie infrastruktury portowej do zmieniającej się struktury ładunkowej i potrzeb energetycznych państwa oraz rozwoju pozostałych funkcji gospodarczych, - działania nakierowane na przygotowanie oferty związanej z realizacją funkcji dystrybucyjno logistycznej portów morskich oraz funkcjonowaniem terminali przemysłowo przeładunkowo dystrybucyjnych, - integracja portów z innymi uczestnikami lądowo-morskich łańcuchów transportowych, - przejście największych polskich portów morskich z etapu portów III generacji do etapu portów IV (w dalszej przyszłości V) generacji. Właściwa realizacja praktycznie wszystkich funkcji gospodarczych, wymaga nadrobienia zaległości w stosunku do ich odpowiedników w Europie Zachodniej związanych z niskim poziomem integracji w układzie morskolądowego łańcucha transportowego, - stworzenie bezpiecznego oraz przyjaznego dla środowiska systemu portowego, - zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu portowego i uwzględnianie w działalności portowej zwiększających się rygorów środowiskowych (cold-ironing, odbiór ścieków itp.), - pełna integracja sieci TEN-T poprzez włączenie do sieci TEN-T oraz sieci dróg krajowych i autostrad, układów drogowych łączących drogi krajowe i autostrady z terminalami przeładunkowymi portów morskich, - wprowadzenie ułatwień administracyjnych i celnych poprzez wdrożenie koncepcji onestop shop i single window ; Wsparcie celów rozwojowych Portu Gdynia w dokumentach na szczeblu regionalnym Na poziomie regionalnym istnieją dwa kluczowe dokumenty, których cele korespodują z celami Strategii Portu Gdynia. Są to: a) Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego , w szczególności: 18 Sejmik Województwa Pomorskiego, Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Gdańsk 2012, pdf (dostęp: r.) Logistyka 6/

6 - cel strategiczny Nowoczesna Gospodarka, w tym w ramach działania Rozwój sieciowych i kompleksowych produktów turystycznych, - celem strategicznym Atrakcyjna Przestrzeń, w tym cel operacyjny 3.1. Sprawny system transportowy i działaniem Modernizacja infrastruktury wiążącej węzły multimodalne z układem transportowym regionu; b) Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze 19, w szczególności: - cel szczegółowy 2 Sieć drogowa wzmacniająca dostępność i spójność regionu, w ramach Priorytetu 2.1. Rozwój dróg regionalnych szczególnie ważnych dla poprawy dostępności wewnętrznej Województwa i działaniem polegającym na likwidacji tzw. wąskich gardeł w ciągu regionalnych układów drogowych, w tym wyprowadzeniem ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości poprzez budowę obwodnic. Postulat włączenia do sieci dróg krajowych Trasy Kwiatkowskiego (wraz z docelowym technicznym podniesieniem nośności) oraz Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta (OPAT) wraz z jej realizacją, - cel szczegółowy 3 Węzły multimodalne dobrze powiązane z systemem transportowym, w ramach Priorytetu 3.1. Poprawa powiązań węzłów multimodalnych z układem transportowym Regionu. Istotne w tym priorytecie są oczekiwania wobec administracji centralnej i Kontraktu Terytorialnego dotyczące realizacji w ramach dróg krajowych Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta (OPAT) oraz modernizacja kluczowych linii kolejowych: nr 131 (Chorzów Batory Tczew), nr 201 (Nowa Wieś Wielka Gdynia Port), - priorytet 3.2. Efektywne wykorzystanie dostępności transportowej węzłów multimodalnych dotyczącym poprawy funkcjonowania istniejących węzłów multimodalnych w portach morskich i lotniczych oraz rozwoju nowych węzłów i centrów logistycznych, 19 Zarząd Województwa Pomorskiego, Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze, Gdańsk 2013, 3/sie/tue_aug_20_14_44_38_cest_2013_951_attach_0.pdf (dostęp: r.) 782 Logistyka 6/ działanie Poprawa funkcjonowania węzłów multimodalnych, gdzie szczególnie istotnym jest zakładana Budowa lub przebudowa infrastruktury portowej, zaplecza logistycznego portów morskich oraz systemów łączności, nawigacji, dozorowania i zarządzania ruchem w porcie, - działanie Rozwój nowych węzłów multimodalnych i centrów logistycznych, w tym szczególnie w Tworzenie platform logistycznych oraz Budowa ogólnodostępnych terminali kontenerowych i centrów logistycznych. Wsparcie celów rozwojowych Portu Gdynia w dokumentach na szczeblu miejskim Strategia Rozwoju Gdyni 20, wspiera działalność portową i okołoportową w następującym zakresie: - priorytetem 1 Przestrzeń, obejmuje między innymi realizację Nowej Gdyni - dzielnicy usługowej, położonej w Strefie Rozwoju Centrum Miasta, wspomagającej rozwój usług portowych i morskich, - priorytet 3 Gospodarka, obejmuje m.in.: pierwszy cel strategiczny, który dotyczy przedsiębiorstw gospodarki morskiej - porusza on kwestie racjonalnego zagospodarowywania terenów portowych oraz poprawy dostępności miasta i portu od strony morza, wskazując jednocześnie na rolę nowych inwestycji w porcie gdyńskim w zakresie usług na rzecz statku i ładunków, w tym dystrybucyjnologistycznych, w pobudzaniu gospodarki Gdyni, drugi cel strategiczny dotyczący tworzenia węzła komunikacyjnego - zawiera on działania polegające na przyciągnięciu ruchu ładunków do Gdyni dla rozwoju funkcji ponadlokalnych. Szczególnie istotne w tym kontekście jest wykorzystywanie szans rozwojowych związanych z położeniem miasta na skrzyżowaniu dwóch paneuropejskich korytarzy transportowych sieci TINA, czwarty cel strategiczny dotyczący turystyki, który obejmuje zagadnienia zwiększenia różnorodności usług turystycznych realizowanych w Gdyni dla zróżnicowanych grup klientów, 20 Strategia Rozwoju Gdyni , Gdynia 2003

7 tworzenia lokalnych produktów markowych jak również tworzenia infrastruktury dla turystyki biznesowej, w tym wspieranie działań na rzecz zwiększenia liczby linii promowych, ilości wpływających statków pasażerskich oraz połączeń w komunikacji przybrzeżnej i lądowej. Niestety istnieją pewne utrudnienia wynikające z miejscowych planów sporządzanych przez Gminę Gdynia. Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona, uwzględniają funkcję mieszkaniową na terenach sąsiadujących z portowymi, co stanowi istotne zagrożenie oraz źródło potencjalnych konfliktów z działalnością portową 21. Wnioski W artykule wskazano na istotność relacji otoczenie prawne port morski. Relację tę należy rozpatrywać zarówno w ujęciu dalszym w odniesieniu do przepisów międzynarodowych, europejskich i krajowych regulujących kwestie związane z funkcjonowaniem portów morskich, jak i w ujęciu bliższym rozpatrując wpływ samorządowych decyzji na funkcjonowanie portu. W przypadku polskich portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej Gdyni, Gdańska, Szczecina, Świnoujścia, ich rola i pozycja zostały zaakcentowane w dokumentach strategicznych na szczeblu lokalnym i regionalnym (strategie województw i miast portowych), krajowym (Strategia Rozwoju Kraju do 2020, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategia Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku, Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, Program rozwoju polskich portów morskich do 2020r.) oraz w dokumentach międzynarodowych i europejskich, w których podkreśla się kwestie związane z rozwojem portów morskich i przemysłu okołoportowego 21 Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z dnia 5 luty 2012, internetowa; (dostęp: r.) (Strategia Europa 2020, Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego, Biała Księga, Propozycja Komisji Europejskiej Porty - Motor Wzrostu ). Powiązanie strategii Portu Gdynia z opisanymi w artykule dokumentami jest niezbędne dla realizacji celów strategii, wpływa na dostępność środków unijnych i budżetowych możliwych do zainwestowania w działalność portów morskich. Uwzględnienie w opisywanych dokumentach kwestii środowiskowym i społecznych wzbudza zaufanie wśród użtykowników Portu i lokalnej społeczności. Streszczenie W artykule wskazano na istotne powiązania między założeniami określonymi w Strategii rozwoju Portu Gdynia, a kluczowymi dokumentami odnoszącymi się do portów morskich oraz rynku transportowego. Dokonano analizy głównych dokumentów o randze europejskiej, krajowej, regionalnej i miejskiej. Wsparcie Strategii rozwoju Portu Gdynia przez zapisy zawarte w przeanalizowanych w artykule dokumentach jest konieczne dla sprawnego realizowania inwestycji infrastrukturalnych i wprowadzania zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Portu Gdynia. Abstract The article pointed out the important links between principles set out in the Strategy of the Port of Gdynia and key documents relating to seaports and transport market. The article analyzed the main documents at european, regional and municipal level. Support the Strategy of the Port of Gdynia by the provisions contained in analyzed documents is necessary for the efficient execution of infrastructure investments and changes organizational in the Port of Gdynia. Literatura 1. Grzelakowski A., Matczak M., Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Akademia Morska w Gdyni, Gdynia Kaszuba A., Wybrane aspekty wzajemnego oddziaływania otoczenia i portu morskiego, [w]: Współczesne problemy rozwoju lądowo morskich systemów transportowych, pod red. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk Logistyka 6/

8 3. Komisja Europejska, Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela M:2011:0144:FIN:PL:PDF 4. Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europa 2020, Bruksela v1.pdf 5. Komisja Europejska, Komunikat Komisji Porty motor wzrostu, Bruksela 2013, _en.htm 6. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, Bruksela 2012, 20strategii%20UE%20dla%20regionu%20Morza% 20Bałtyckiego.pdf 7. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku, Warszawa czne/ocena_program_porty_2020/px_program_roz woju_portow_morskich zalacznik_do_siwz.pdf 8. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Warszawa 2013, 22SRTnaRM.pdf 9. Ministerstwo Infrastruktury, Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, Warszawa 2009, niapolitykimorskiejrpdo2020roku.pdf 10. Rada Ministrów, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa 2012, _rozwoju/srk_2020/documents/srk_2020_ _1.pdf 11. Rada Ministrów, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Warszawa 2012, _przestrzenna/kpzk/documents/kpzk_2030_pl _small_po_reasumpcji_new.pdf 12. Sejmik Województwa Pomorskiego, Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Gdańsk 2012, kie_srwp2020.pdf 13. Strategia Rozwoju Gdyni , Gdynia Uchwała nr 292/2007 Rady Ministrów, Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, Warszawa 2007, zwoju_portow_morskich_do_2015_roku.pdf 15. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, tekst jednolity Zarząd Województwa Pomorskiego, Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze, Gdańsk chwaly/13/sie/tue_aug_20_14_44_38_cest_2013_951_at tach_0.pdf 17. Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z dnia 5 luty 2012, 39_67320.html Logistyka 6/2014

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZACJA

INWESTYCJE REALIZACJA Nakłady inwestycyjne w 2015 (mln zł) zakupy inwestycyjne 0,36 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 39,35 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury RAZEM 144,7 184,41 0

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Miejsce SRT w systemie zintegrowanych strategii rozwoju kraju

Rysunek 1. Miejsce SRT w systemie zintegrowanych strategii rozwoju kraju STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU Miejsce i rola Strategii Rozwoju Transportu Strategia Rozwoju Transportu (SRT) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, który zgodnie z ustawą z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Port Gdańsk wykorzystywanie szansy

Port Gdańsk wykorzystywanie szansy Port Gdańsk wykorzystywanie szansy Mgr Ryszard Mazur Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA Port Gdańsk jest obecnie w bardzo pomyślnej fazie rozwoju. Po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach (tys. ton)

Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach (tys. ton) Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2012 (tys. ton) 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 9 985 7 274 6 276 7 759 8 005 7 635 8 566 8 845 7 572 7 151 8 599 8 458 10 744 9 365 9 748

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ROZWÓJ SIECI TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNEJ WOJEWÓDZTW DOLNEJ WISŁY REALIZACJA KORYTARZA VI ORAZ VIA WRAZ Z PORTEM WEWNĘTRZNYM DLA TRÓJMIASTA SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2 SYSTEM TRANSPORTOWY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne

Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne 1 Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne Krzysztof Rodziewicz Dyrektor Departamentu Przygotowania i Wdrażania Projektów Centrum Unijnych Projektów Transportowych Szczecin 12.06.2019

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r.

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r. Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa, 10 października 2016 r. Diagnoza stanu obecnego Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - WYZWANIA TRANSPORTOWE, ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.8.2014 r. COM(2014) 527 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO dotyczący strategii UE i planu działania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Bruksela, 16 marca 2017 r. Cel i priorytety Założeń do planów rozwoju śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

Programowanie funduszy UE w latach schemat

Programowanie funduszy UE w latach schemat Programowanie funduszy UE w latach 2007-2013 schemat Strategia Lizbońska Główny cel rozwoju UE: najbardziej konkurencyjna i dynamiczna gospodarka na świecie, zdolna do systematycznego wzrostu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKI DO 2020 ROKU. Warszawa, 17 września 2015 r.

TURYSTYKI DO 2020 ROKU. Warszawa, 17 września 2015 r. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DO 2020 ROKU Warszawa, 17 września 2015 r. Strategia Europa 2020 Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku, a dokumenty strategiczne Polski Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tczew, 22.11.2016 r. Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Sesja I Port morski stymulatorem rozwoju lądowo-morskich łańcuchów logistycznych

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych. InterModal 2018, Nadarzyn

Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych. InterModal 2018, Nadarzyn Rola transportu morskiego w przewozach intermodalnych InterModal 2018, Nadarzyn Transport intermodalny Intermodalność jest pojęciem odnoszącym się do technologii przewozu. Oznacza przemieszczanie tych

Bardziej szczegółowo

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto Styczeń - zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) - m/v Greenland (pierwszy na świecie statek z napędem LNG do przewozu cementu oraz innych ładunków proszkowych). Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Informacja prasowa (Luty 2017 r.) KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. W porcie: WYDARZENIA 2016 Zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) m/v Greenland (pierwszy

Bardziej szczegółowo

FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu /

FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu / 02 kwietnia 2019r. FRACHT 2019 VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019 / Projekt programu / 09.00 10.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa. Otwarcie Forum Wystąpienia współorganizatorów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA W KSZTAŁTOWANIU SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

POLITYKA TRANSPORTOWA W KSZTAŁTOWANIU SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Alina Lipińska-Słota Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach POLITYKA TRANSPORTOWA W KSZTAŁTOWANIU SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Wprowadzenie Jedną z podstawowych form regulacji systemów transportowych jest polityka

Bardziej szczegółowo

Andrzej Miszczuk. Strategie województw - stare i nowe ujęcie

Andrzej Miszczuk. Strategie województw - stare i nowe ujęcie Andrzej Miszczuk Strategie województw - stare i nowe ujęcie (na przykładzie województwa podkarpackiego) 24.01.2013 Doświadczenia samorządów województw związane z opracowywaniem - w okresie przedakcesyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2034/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2034/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2034/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2018 r. Opinia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III Katowice, 28.03.2011r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Gorzów Wielkopolski, 4 marca 2013 r. Plan prezentacji Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE Magdalena Daszkowska POLSKIE PORTY MORSKIE Portem morskim nazywa się całokształt budowli, urządzeń inżynierskich, wspartych odpowiednimi systemami informatycznymi (technicznymi i zarządczymi); umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej

Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23-25 maja 2012 roku Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej Marek SITARZ Komitet Transportu PAN Politechnika Śląska Podstawowe cele transportu wg Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016 Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska Elbląg, 7 kwietnia 2016 WYMÓG ANALIZY NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO dyrektywa 2001/42/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania Inteligentnych Systemów Transportowych w ramach CEF - doświadczenia Polski i wyzwania na przyszłość

Możliwości finansowania Inteligentnych Systemów Transportowych w ramach CEF - doświadczenia Polski i wyzwania na przyszłość Możliwości finansowania Inteligentnych Systemów Transportowych w ramach CEF - doświadczenia Polski i wyzwania na przyszłość Jarosław Orliński Dyrektor Departamentu Inwestycji Infrastrukturalnych Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009 1. DEKONIUNKTURA GOSPODARCZA 2. DIAGNOZA I PROGNOZA PRZEŁADUNKÓW W POLSKICH PORTACH MORSKICH 3. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH W SFERZE ADMINISTRACYJNO-ZARZĄDCZEJ PORTÓW MORSKICH 4. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015 Kolejne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przygotowaniach do Konkursu Młodzież na Morzu 2017. Dane statystyczne dotyczące Gospodarki Morskiej Źródło: GUS, US w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA Pozyskiwanie środków UE na inwestycje firm gazowniczych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Warszawa, 2 grudnia 2011 r. KIM JESTEŚMY Izba Gospodarcza Gazownictwa została utworzona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 i perspektywy na przyszłość Warszawa, 29.11.2013 r. Spis treści Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 września 2014

Warszawa, 29 września 2014 Warszawa, 29 września 2014 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM STRATEGIE MAKROREGIONALNE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI. w sprawie NAIADES II programu działań na rzecz żeglugi śródlądowej (2018/2882(RSP))

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI. w sprawie NAIADES II programu działań na rzecz żeglugi śródlądowej (2018/2882(RSP)) Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-0079/2019 23.1.2019 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie oświadczenia Komisji zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu w sprawie NAIADES II programu

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego ATMOTERM S.A. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Gdański Obszar Metropolitalny 2015 Projekt Plan gospodarki niskoemisyjnej dla

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A):

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A): Załącznik do Uchwały nr 25/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

Uwaga Propozycja modyfikacji PROGNOZY

Uwaga Propozycja modyfikacji PROGNOZY Załącznik nr 2 do Podsumowania do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 458/XXII/12 z dnia 24.09.2012 r. Sposób i zakres uwzględnienia opinii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne a zrównoważone gospodarowanie przestrzenią. Paweł Trębacz, WA PW

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne a zrównoważone gospodarowanie przestrzenią. Paweł Trębacz, WA PW Zintegrowane Inwestycje Terytorialne a zrównoważone gospodarowanie przestrzenią Paweł Trębacz, WA PW Spójność terytorialna Traktat Lizboński, 2007 r. Unia wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Południowy półpierścień 400 kv jako przesłanka do rozwoju aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego. Warszawa 18 marca 2011

Południowy półpierścień 400 kv jako przesłanka do rozwoju aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego. Warszawa 18 marca 2011 Południowy półpierścień 400 kv jako przesłanka do rozwoju aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego Warszawa 18 marca 2011 Statystyczna wizytówka regionu Region o najwyższym poziomie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konferencja wynikowa. za rok 2018

Konferencja wynikowa. za rok 2018 Konferencja wynikowa za rok 2018 1 2 Przeładunki Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990-2018 (tys. ton) 25 000 23 492 21 225 20 000 17 658 19 408 19 536 15 000 14 735 15 911 15 809 12 230 10

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T RAPORT

Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T RAPORT Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T RAPORT Łukasz Religa / czerwiec 2019 Wstęp Koncepcje budowy sieci transeuropejskiej narodziły się już w latach 90., ale za przełomową regulację należy uznać przyjęcie 11

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.10.2016 r. COM(2016) 691 final 2013/0015 (COD) KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

Komisja Transportu i Turystyki. w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 wszystkie sekcje (2015/XXXX(BUD))

Komisja Transportu i Turystyki. w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 wszystkie sekcje (2015/XXXX(BUD)) Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Transportu i Turystyki 2015/XXXX(BUD) 23.6.2015 PROJEKT OPINII Komisji Transportu i Turystyki dla Komisji Budżetowej w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska

aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska Główne założenia aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska Planowanie rozwoju Raport Polska 2030 -opracowany przez ZespółDoradców

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. Informacja prasowa KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. WYDARZENIA 2015 Marzec 2015 Marzec 2015 Maj 2015 podpisanie umowy o dofinansowanie w wys. ok. 39 mln zł w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo