I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku."

Transkrypt

1 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osoby, w tym: bezrobotnych do 25 roku życia (23,9% ogółu), bezrobotnych kobiet (51,3%), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,1%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (88,6%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (11,4%), bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ( 6,2%), bezrobotnych niepełnosprawnych ( 2,1%). Poziom bezrobocia na koniec grudnia 2005 roku był: - wyższy o osób, tj. o 2,8% w porównaniu do r., - niższy o osób, tj. o 6,8% w odniesieniu do r., - niższy o osoby, tj. o 6,9% w porównaniu do r. Analizowany poziom bezrobocia był najniższy na przestrzeni ostatnich sześciu lat. Rok 2005 był trzecim kolejnym rokiem, w którym spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu do grudnia 2004 roku bezrobocie było niższe we wszystkich powiatach. Najwyższy bezwzględny spadek wystąpił w powiatach: ostrowieckim - o osób, mieście Kielce - o 1.372, kieleckim - o oraz koneckim - o Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2005 roku wyniosła 20,6% i była niższa o 1,4 punktu procentowego w porównaniu do 2004 roku. W powiatach nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiecie skarżyskim - 31,5% i stanowiła 2,5-krotność najniższej wartości tego wskaźnika w powiecie buskim - 12,2%.

2 2 Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia 2004r. do grudnia 2005r Luty Marzec Maj Czerwiec Lipiec Listopad Styczeń Grudzień 2005 Styczeń Grudzień Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 2005 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), tj. o osób więcej (o 2,0%) niż w 2004 roku, - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ), tj. o osoby więcej (o 10,1%) niż w 2004 roku. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: to bezrobotni do 25 roku życia (40,0%), to osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia (5,7%), to osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły (20,3%), to długotrwale bezrobotni (52,9%), to bezrobotni powyżej 50 roku życia (10,8%), to bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych (10,6%), zamieszkiwało w mieście (51,5% napływu), a na wsi (48,5%), to kobiety (45,4%), a to mężczyźni (54,6%), posiadało prawo do zasiłku (22,9%). Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 22,9% napływu, osób zarejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 77,1%. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych, osoby poprzednio pracujące stanowiły 62,8%. Większość tej populacji to mężczyźni - 59,0%. Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: starachowickim - 82,5%, koneckim - 81,7% i ostrowieckim - 80,7%, natomiast najniższy w kazimierskim - 69,6%.

3 Przyczynami wyłączenia bezrobotnych było: podjęcie pracy przez osoby, co stanowiło 43,9% ogółu wyłączonych, rozpoczęcie szkolenia osób, tj. 4,3%, rozpoczęcie stażu osób, tj. 8,7%, 3 rozpoczęcie przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób, tj. 1,9%, niepotwierdzenie gotowości do pracy osoby, tj. 28,2%, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób, tj. 3,8%, nabycie praw emerytalnych lub rentowych osób, tj. 0,5%, pozostałe przyczyny (inne, podjęcie nauki, ukończenie 60/65 lat, nabycie uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego) osób, tj. 8,7% ogółu wyłączonych. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należały: podjęcie pracy (43,9%) i niepotwierdzenie gotowości do pracy ( 28,2%). 3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3.1. Bezrobotni do 25 roku życia W końcu grudnia 2005 roku w powiatowych urzędach pracy pozostawały zarejestrowane osoby do 25 roku życia, czyli 23,9% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet, tj. 53,0%. W 2005 roku zarejestrowano bezrobotnych zaliczanych do tej kategorii, w tym kobiet (50,6%). Wyłączono natomiast osoby, w tym z powodu podjęcia pracy osoby (31,6%), z tytułu rozpoczęcia szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób (30,4%) Osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Na koniec grudnia 2005 roku zarejestrowanych było osób, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia, tj. 1,6% ogółu, w tym kobiet, tj.71,0%. W 2005 roku zarejestrowano bezrobotnych, w tym kobiet (69,3%).

4 Długotrwale bezrobotni Według stanu na koniec grudnia 2005 roku zarejestrowano długotrwale bezrobotnych (69,1% ogółu) pozostających w rejestrach urzędów pracy łącznie ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat 1, w tym kobiet. W 2005 roku zarejestrowano osób (52,9%), w tym kobiet (47,1%). Z ewidencji wyłączono osoby, a do najważniejszych przyczyn wyrejestrowań należało podjęcie pracy przez osób (44,2%) Bezrobotni powyżej 50 roku życia Zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2005 roku liczba osób powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła , tj. 14,2% ogółu, w tym kobiet (37,3%). W 2005 roku zarejestrowano bezrobotnych, w tym kobiet, a wyłączono osoby, w tym kobiet (32,1%). Z grupy wyrejestrowanych bezrobotnych osób podjęło pracę, tj. 44,9% odpływu Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W końcu grudnia 2005 roku liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wyniosła osób, tj. 17,7% ogółu, w tym kobiet (53,3%). Na przestrzeni 2005 roku zarejestrowano osób z tej kategorii, w tym kobiet (41,5%) Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Na koniec grudnia 2005 roku w ewidencjach powiatowych urzędów pracy pozostawały osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, tj. 1,9 % ogółu bezrobotnych, w tym kobiet (89,7 %). W okresie od stycznia do grudnia 2005 roku, zarejestrowano osób, w tym kobiety (81,9%) Niepełnosprawni Powiatowe urzędy pracy w końcu grudnia 2005 roku miały zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 2,1% ogółu bezrobotnych. 1 Art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5 5 W 2005 roku zarejestrowano osoby, w tym kobiet (41,9% ogółu), a wyłączono z ewidencji osób, w tym z powodu podjęcia pracy (58,8% odpływu). 4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.1. Bezrobotne kobiety i mężczyźni Na koniec grudnia 2005 roku w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było: kobiet i mężczyzn, udział ich wynosił: 51,3% i 48,7% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do grudnia 2004r. zmniejszyła się populacja zarówno bezrobotnych kobiet (o 2.452) jak i mężczyzn (o 6.116). Większość bezrobotnych kobiet (68,2%) i mężczyzn (73,7%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Na przestrzeni 2005 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (47.502, tj. 45,4% napływu) niż mężczyzn (57.198, tj. 54,6%). Wyłączono z ewidencji bezrobotnych mniej kobiet (49.954) niż mężczyzn (63.314), odpowiednio: 44,1% i 55,9% ogółu wyłączonych. Najważniejszą przyczynę wyłączenia z ewidencji bezrobocia stanowiło podjęcie pracy przez kobiet (41,2%) i mężczyzn (58,8%). Długotrwałe bezrobocie w większym stopniu dotyczy kobiet. Ponad połowę spośród nich (57,5%), według stanu na koniec grudnia 2005 roku, stanowiły kobiety. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł 48,8%. Pomimo, iż mężczyźni przeważają wśród zarejestrowanych bezrobotnych, to jednak częściej niż kobiety podejmują pracę. Największy udział bezrobotnych kobiet utrzymuje się w powiecie jędrzejowskim (56,4%), natomiast najniższy w opatowskim (45,1%) Bezrobotni według miejsca zamieszkania Bezrobotni zamieszkali na wsi W końcu grudnia 2005 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 55,1% ogółu. W porównaniu do grudnia 2004r. omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osoby (o 6,3%). W 2005 roku zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. o osoby więcej niż przed rokiem. Z ewidencji wyłączono bezrobotnych, pracę podjęło osób, tj. 45,2% odpływu. Wskaźnik płynności rynku pracy wyniósł 49%. Wśród podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 50,1%.

6 6 Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi występuje w powiecie kieleckim (93,3%) i opatowskim (77,5%), a najniższy w ostrowieckim (29,8%), skarżyskim (32,1%) i starachowickim (43%). Bezrobotni zamieszkali na wsi według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy W końcu grudnia zarejestrowanych było osób w wieku lata, tj. 27,3% ogółu bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Najliczniejszą grupą byli bezrobotni w wieku lata osoby, udział tej populacji wyniósł 31%. Osoby w wieku lata stanowiły 58,3% ogółu. Udział bezrobotnych w pozostałych grupach wieku wynosił: lata - 19,8%, lata - 18,2%, lat - 3,3%, lata - 0,4%. Niekorzystną cechą struktury bezrobocia pozostaje niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Najwięcej osób posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,5%) oraz gimnazjalne i niższe osób (28,7%). Łącznie te dwie grupy stanowiły 65,2% bezrobotnych na wsi. Świadectwo ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych posiadało - 22,4% ogółu zarejestrowanych, średnich ogólnokształcących - 7%, a wyższych uczelni - 5,4%. Osoby z wykształceniem wyższym (3,4%) i średnim ogólnokształcącym (5,1%) stanowią najniższy udział wśród długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na wsi, natomiast z wykształceniem zasadniczym zawodowym (38,7%) oraz gimnazjalnym i niższym (34,2%) - najwyższy. Z ogółu zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą populację stanowiły osoby bez stażu pracy osób (tj. 32,4%). Wśród bezrobotnych, poprzednio pracujących i posiadających staż pracy, najwięcej osób pracowało od 1 do 5 lat osób (20% ogółu). Przeszło połowa bezrobotnych zamieszkałych na wsi - 56,1%, czyli zarejestrowanych osób oczekiwało na pracę ponad rok Bezrobotni zamieszkali w mieście W końcu grudnia 2005 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych w mieście, tj. 44,9% ogółu. W porównaniu do grudnia 2004r. analizowana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osoby (o 7,4%). W 2005 roku zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych w mieście, tj. o 726 osób więcej niż przed rokiem. Z ewidencji wyłączono bezrobotnych, pracę podjęły osoby, tj. 42,7% odpływu. Wskaźnik płynności rynku pracy wyniósł 46%.

7 7 Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali w mieście stanowili 49,9% ( na wsi 50,1%). Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych w mieście występuje w Kielcach (100%) oraz w powiatach ostrowieckim (70,2%), skarżyskim (67,9%) i starachowickim (57%). Bezrobotni zamieszkali w mieście według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy W końcu grudnia zarejestrowanych było osoby w wieku lata, tj. 19,8% ogółu bezrobotnych zamieszkałych w mieście. Do najliczniejszej grupy należeli bezrobotni w wieku lata osób, udział tej populacji wyniósł 28,7%. Łącznie osoby w wieku lata stanowiły 48,5% ogółu bezrobotnych zamieszkałych w mieście. Udział bezrobotnych w pozostałych grupach wieku wynosił: lata - 20,1%, lata - 26,1%, lat - 4,7%, lata - 0,6%. Niekorzystną cechą struktury bezrobocia pozostaje niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Najwięcej osób posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,4%) oraz gimnazjalne i niższe osób (21,7%). Łącznie te dwie grupy stanowiły 51,1% bezrobotnych w mieście. Świadectwo ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych posiadało - 27,6% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w mieście, średnich ogólnokształcących - 10,5%, a wyższych uczelni - 10,8%. Osoby z wykształceniem wyższym (7,2%) i średnim ogólnokształcącym (8,7%) stanowią najniższy udział wśród długotrwale bezrobotnych zamieszkałych w mieście, natomiast najwyższy z wykształceniem zasadniczym zawodowym (32,6%) oraz gimnazjalnym i niższym (25,9%). Z ogółu zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą populację stanowiły osoby bez stażu pracy osób (tj. 25,1%). Wśród bezrobotnych, poprzednio pracujących i posiadających staż pracy, najwięcej osób pracowało od 1 do 5 lat osoby (17,9%). Mniej niż połowa bezrobotnych - 49,7%, czyli zarejestrowanych osób oczekiwało na pracę ponad rok. 5. Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia 5.1. Według wieku W końcu IV kwartału zarejestrowanych było osób w wieku lata, tj. 23,9% ogółu bezrobotnych. Udział tej grupy obniżył się o 1,5 punktu procentowego w odniesieniu do 2004 roku i wykazuje tendencje spadkowe.

8 8 Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni w wieku lata osób, a udział tej populacji wyniósł 30% i utrzymał się na poziomie odnotowanym w 2004 roku. Łącznie osoby w wieku lata stanowiły 53,9% ogółu, tj. o 1,5 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. Udział bezrobotnych w pozostałych grupach wieku wynosił: lata - 19,9% ( osoby), lata - 21,8% (25.606), lat - 3,9% (4.609), lata - 0,5% (636). Jak wynika z analizy struktury wiekowej bezrobotnych w latach , na koniec grudnia, nastąpiło znaczne zmniejszenie udziału bezrobotnych w wieku: lata (z 31% do 23,9%) i lata (z 24,6% do 19,9%). Zwiększył się natomiast udział osób w wieku: lata (z 14,7% do 21,8% ) oraz lata (z 28,2% do 30%). Bezrobotne kobiety przeważają w grupie wiekowej lata (56,3%), lata (53,0%) i lata (52,7%), a mężczyźni lata (53,4%), lat (72,3%) Według poziomu wykształcenia Niekorzystną cechą struktury bezrobocia pozostaje niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Najwięcej osób posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe osoby (33,3%) oraz gimnazjalne i niższe (25,6%). Łącznie te dwie grupy stanowiły - 58,9% ogółu bezrobotnych (wobec 60,3% w 2004r.). Świadectwo ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych posiadało osób - 24,7% ogółu zarejestrowanych, średnich ogólnokształcących osób (8,6%). Najmniej bezrobotnych legitymowało się dyplomami wyższych uczelni osoby (7,8%). W porównaniu do 2004 roku odnotowano znaczne zmniejszenie liczby zarejestrowanych wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym - o oraz gimnazjalnym i niższym - o Osoby z wykształceniem wyższym (5%) i średnim ogólnokształcącym (6,6%) stanowią najniższy udział wśród długotrwale bezrobotnych, natomiast najwyższy osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (36,1%) oraz gimnazjalnym i niższym (30,8%). Więcej bezrobotnych kobiet niż mężczyzn posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące (75,1%), wyższe (69,9%), policealne i średnie zawodowe (58,2%). Mężczyźni przeważają wśród bezrobotnych

9 z wykształceniem i niższym (57,3%). 9 zasadniczym zawodowym (57,8%), gimnazjalnym 6. Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy 6.1. Według stażu pracy W końcu grudnia 2005 roku spośród bezrobotnych najliczniejszą populację stanowiły osoby bez stażu pracy osób (tj. 29,1%). W porównaniu z 2004 rokiem liczba zarejestrowanych zmniejszyła się o osoby, natomiast udział omawianej grupy w strukturze bezrobotnych wzrósł o 0,7 punktu procentowego. Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących najwięcej osób posiadało staż pracy: od 1 do 5 lat osób (19,1% ogółu), od 10 do 20 lat (14,9%), od 5 do 10 lat osoby (13,2%), do 1 roku osób (12,7%). Kolejne grupy, to bezrobotni legitymujący się dłuższym stażem pracy, od 20 do 30 lat osób (9,7%) oraz 30 lat i więcej osób ( 1,3%) Według czasu pozostawania bez pracy Na koniec 2005 roku przeszło połowa bezrobotnych - 53,2%, czyli zarejestrowanych osób oczekiwało na pracę ponad rok, z tego: osób, tj. 36,8% pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy, osób, tj. 16,4% pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o osób w odniesieniu do grudnia 2004 roku, do czego przyczyniła się aktywizacja tej kategorii bezrobotnych w ramach realizowanych programów rynku pracy, a zwłaszcza Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Ponadto udział bezrobotnych pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy wynosił 14,1% ( osoby). Od 6 do 12 miesięcy oczekiwało na pracę osób, tj. 13,1%, od 3 do 6 miesięcy osoby, tj. 12,9%. Najmniej osób pozostawało bez pracy do 1 miesiąca , tj. 6,7%. Największy udział wśród długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby: w wieku: lata (29,9%) oraz lata (26,5%), z wykształceniem: zasadniczym zawodowym (36,1%) oraz gimnazjalnym i niższym (30,8%),

10 bez stażu pracy (27%) oraz ze (18,8%). 10 stażem pracy od 1 do 5 lat Najwyższy udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok zanotowano w powiatach: włoszczowskim (61,2%), opatowskim (60,8%), sandomierskim (57,8%), a najniższy w: starachowickim (45,3%), staszowskim (47%), m. Kielce (48,8%), tj. znacznie poniżej średniej wojewódzkiej (53,2%). 7. Działania Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia 7.1. Oferty pracy W 2005 roku pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów ofert pracy, co oznacza wzrost propozycji zatrudnienia o 3.330, tj. o 15,9% w porównaniu do 2004 roku. Z sektora prywatnego wpłynęło 56,5% wszystkich ofert (13.750), a z sektora publicznego 43,5%, tj ofert. Natomiast ofert, tj. 76,2% ogółu dotyczyło pracy subsydiowanej z Funduszu Pracy, PFRON, PHARE, EFS. Wśród ofert pracy zgłoszonych w 2005 roku: ofert, tj. 38,9% stanowiły staże, ofert, tj. 9,6% to miejsca przygotowania zawodowego, oferty, tj. 2,4% skierowano do osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, ofert, tj. 2,5% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Najwięcej ofert pracy zgłoszono do PUP w: Kielcach , Ostrowcu Św , Skarżysku-Kam , Końskich , Starachowicach Najmniej ofert pracy pracodawcy zgłosili do PUP w: Kazimierzy Wielkiej i Pińczowie Na przestrzeni 2005 roku najwięcej ofert wpłynęło do urzędów pracy w czerwcu (2,8 tys.) i wrześniu (2,7 tys.), najmniej w grudniu (974 oferty) i listopadzie (1,3 tys.).

11 11 Oferty pracy zgłoszone w okresie 12 miesięcy 2005 roku Luty Marzec Maj Czerwiec Lipiec Listopad

12 12 W 2005 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla: pracowników przy pracach prostych oferty pracy (22% ogółu), w tym dla gospodarzy budynków ofert, robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie - 949, pomocy domowych, sprzątaczek i praczek - 625, robotników przy pracach prostych w przemyśle - 601; techników i średniego personelu ofert pracy (19,2%), w tym dla: średniego personelu biurowego ofert, pracowników ds. finansowych i handlowych - 528, techników - 395, pracowników pomocy społecznej i pracy socjalnej - 296, średniego personelu ochrony zdrowia (bez pielęgniarek i położnych) - 180; pracowników biurowych oferty pracy (18,3%), w tym dla pracowników: obsługi biurowej oferty, ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji - 419, sekretarek i operatorów maszyn biurowych - 195, informatorów, pracowników biur podróży, recepcjonistów i telefonistów - 161; pracowników usług osobistych i sprzedawców oferty pracy (16,2%), w tym dla sprzedawców i demonstratorów ofert oraz pracowników: usług domowych i gastronomicznych - 623, opieki osobistej - 253, usług ochrony - 242, pozostałych pracowników usług osobistych - 234; robotników przemysłowych i rzemieślników ofert pracy (11,7%), dla robotników budowlanych robót stanu surowego, robót wykończeniowych, malarzy ofert, robotników produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży - 384, robotników w przetwórstwie spożywczym - 330, mechaników maszyn i urządzeń - 322, kowali i ślusarzy - 321; specjalistów ofert pracy (7,6%), w tym dla specjalistów: ds. ekonomicznych i zarządzania ofert, architektów i inżynierów - 193, nauczycieli - 174, specjalistów szkolnictwa i wychowawców - 167, specjalistów ochrony zdrowia - 166; operatorów i monterów maszyn i urządzeń ofert pracy (4%), dla: kierowców pojazdów - 271, monterów - 152, operatorów pojazdów wolnobieżnych - 122, operatorów urządzeń energetycznych - 91; rolników, ogrodników, leśników i rybaków ofert pracy (0,8%), parlamentarzystów, wyższych urzędników i kierowników 40 ofert (0,2%). W porównaniu do 2004 roku odnotowano wzrost zapotrzebowania w sześciu grupach zawodowych, w tym największy wśród pracowników usług osobistych i sprzedawców oraz pracowników biurowych. Mniej ofert zgłoszono natomiast dla pracowników przy pracach prostych oraz robotników przemysłowych i rzemieślników.

13 13 Struktura ofert pracy według zawodów w okresie 12 miesięcy 2005 roku Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 16,2% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 0,8% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 11,7% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 4,0% Pracownicy biurowi 18,3% Pracownicy przy pracach prostych 22,0% Technicy i średni personel 19,2% Specjaliści 7,6% Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0,2% 6.2. Podjęcia pracy Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcia działalności gospodarczej, podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej. W 2005 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy osoby podjęły pracę, tj. 43,9%, z tego: pracę niesubsydiowaną osoby, tj. 84,9% ogółu podejmujących pracę, w tym: praca sezonowa osób, pracę subsydiowaną osoby, tj. 15,1%, z tego: - prace interwencyjne osoby, tj. 8,4% podejmujących pracę, - roboty publiczne osoby, tj. 3,3% podjęcie dział. gospodarczej 891 osób, tj. 1,8% refundacja kosztów zatrudnienia 495 osób, tj. 1,0% inne podjęcia pracy 300 osób, tj. 0,6% - -.

14 14 Znacznie wyższy udział wśród podejmujących pracę stanowiły osoby poprzednio pracujące (77,9%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (22,1%). Udział wybranych grup bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wśród podejmujących pracę był następujący: długotrwale bezrobotni - 53,6%, osoby do 25 roku życia - 25,2% i powyżej 50 roku życia - 8,9%, bez kwalifikacji zawodowych - 7,5% Aktywizacja bezrobotnych W 2005 roku programami aktywnymi rynku pracy objęto bezrobotnych, co oznacza wzrost o osób, tj. o 37,2% w odniesieniu do 2004 roku. Na staże skierowano bezrobotnych, co stanowiło 40,3% ogółu zaktywizowanych. Szkolenia rozpoczęło bezrobotnych (20,1%), a na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy skierowano osób (8,9%). Przy pracach interwencyjnych zatrudniono osoby (17,1% ogółu), przy robotach publicznych osoby (6,7%). Działalność gospodarczą podjęło 891 osób, a 495 pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego. Znacznie zwiększyła się liczba osób zaktywizowanych w ramach staży (o 2.816) i szkoleń (o 1.906) w porównaniu do 2004 roku. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w okresie 12 miesięcy 2005 roku Staż Szkolenia Prace interwencyjne Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Roboty publiczne Podjęcia działalności gospodarczej Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Inne

15 7. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy 15 Na koniec grudnia 2005 roku 9 zakładów pracy zadeklarowało zamiar zwolnienia 507 pracowników (w tym 459 osób z sektora prywatnego). Na przestrzeni 2005 roku w 25 zakładach pracy zwolniono pracowników, z tego: - 6 zakładów z sektora publicznego zwolniło 69 osób, - 19 zakładów z sektora prywatnego zwolniło osób. Najwięcej osób zwolniono z zakładów pracy zlokalizowanych na terenie: Kielc (481), Buska - Zdroju (276) oraz Włoszczowy (255). Najliczniejsze zwolnienia w województwie miały miejsce w zakładach branży budowlanej, przemysłowej i odzieżowej. Skala zwolnień z przyczyn zakładów pracy pozostała na poziomie zbliżonym do 2004 roku, ale sytuacja ta dotyczyła mniejszej ilości przedsiębiorstw (44 zakłady pracy zwolniły wówczas pracowników). 8. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Na koniec grudnia 2005 roku: - najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty w południowej części województwa: buski - 12,2%, kazimierski - 12,8% i pińczowski - 15,2% oraz m. Kielce - 14,4%, - najwyższą powiaty na północy: skarżyski - 31,5%, konecki - 30,1%, ostrowiecki - 26,5%, starachowicki - 25,2% oraz centralny kielecki - 27,2%. Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim - 4,4%, a najwyższy w starachowickim - 24,4%. Wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 55,1% ogółu zarejestrowanych. Niekorzystna struktura bezrobotnych zamieszkałych na wsi w porównaniu do bezrobotnych zamieszkałych w miastach. Wśród tej kategorii bezrobotnych wysoki udział stanowią osoby: - młode w wieku lata 58,3% (w mieście - 48,5%), - o niskim poziomie wykształcenia, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe 65,2% (w mieście - 51,1%), - pozostające bez pracy ponad 12 miesięcy 56,1% (w mieście - 49,7%).

16 16 Trudna sytuacja kobiet na rynku pracy. W strukturze bezrobotnych udział kobiet był wyższy niż mężczyzn i wynosił 51,3%. Pomimo, iż mężczyźni przeważali wśród nowo zarejestrowanych, to jednak częściej niż kobiety podejmowali pracę. Długotrwałe bezrobocie w większym stopniu dotyczy kobiet - ponad połowa z nich (57,5%) poszukiwała pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł 48,8%. Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych, niski poziom wykształcenia oraz długotrwałe pozostawanie bez pracy. W końcu grudnia 2005 roku wśród ogółu bezrobotnych, osoby w wieku lata stanowiły 53,9%, natomiast w wieku mobilnym lata - 73,8%, wykształcenie poniżej średniego (zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 58,9%, a 53,2% oczekiwało na pracę ponad rok. Wysoki udział wśród zarejestrowanych bezrobotnych osób nie posiadających stażu pracy - 29,1% ogółu. Udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych wynosił odpowiednio: - do 25 roku życia 23,9%, - powyżej 50 roku życia 14,2%, - pozostających długotrwale bez pracy 69,1%. Kobiety przeważały wśród bezrobotnych do 25 roku życia oraz długotrwale pozostających bez pracy, natomiast mężczyźni wśród osób powyżej 50 roku życia. 9. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia w 2005 roku. Wyższa dynamika spadku liczby bezrobotnych (o 6,8%) w porównaniu do 2004 roku (spadek o 0,2%). Na przestrzeni 2005 roku bezrobocie zmniejszyło się o osób (w 2004r. zmalało o 216 osób) i zanotowano: wzrost bezrobocia w I kwartale o osób (w I kwartale 2004r. wzrost o osób); spadek bezrobocia w II kwartale o osoby (w II kwartale 2004r. spadek o osób); spadek bezrobocia w III kwartale o osób (w III kwartale 2004r. spadek o osób); wzrost bezrobocia w IV kwartale o osoby (w IV kwartale 2004r. wzrost o osoby).

17 17 Wzrost liczby bezrobotnych w I i IV kwartale wiąże się z zakończeniem prac sezonowych w budownictwie i rolnictwie (w kraju i za granicą) oraz umów zawartych na czas określony. Poziom bezrobocia w województwie na koniec grudnia 2005 roku był najniższy na przestrzeni ostatnich sześciu lat. Spadek stopy bezrobocia na przestrzeni 2005 roku (o 1,4 punktu procentowego). Więcej bezrobotnych wyłączono z rejestrów bezrobocia (o ) oraz więcej zarejestrowano (o 2.030) w porównaniu do 2004 roku. Zaktywizowano bezrobotnych w ramach programów rynku pracy, co oznacza wzrost o 6,6 tys. osób, tj. o 37,2% w odniesieniu do 2004 roku. Wśród ogółu zaktywizowanych , tj. 55,3% stanowiła bezrobotna młodzież do 25 roku życia. Wzrosła liczba osób skierowanych na szkolenie i staż o 4,7 tys. (47,1%) w porównaniu do 2004 roku. Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy ofert pracy, tj. o 15,9% więcej niż w 2004 roku. Wśród ofert 76,2% stanowiły miejsca pracy subsydiowanej. Znaczny udział stanowiły oferty pracy przeznaczone dla: pracowników przy pracach prostych, techników, pracowników biurowych, pracowników usług osobistych i sprzedawców, tj. 75,7% ogółu ofert. Utrzymuje się wysoki udział bezrobotnych rejestrujących się po raz kolejny (77,1%). Znacznie zmniejszył się udział bezrobotnych z prawem do zasiłku do 11,4% (na koniec 2004 roku - 14,6%).

18 II. BEZROBOTNI WEDŁUG OWYCH URZĘDÓW PRACY A. STAN NA KONIEC GRUDNIA 2005 ROKU L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2005 XI 2005 Wzrost/ spadek GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW OWE URZĘDY PRACY KAZIMIERZA WIELKA KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia 1 Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca 2 Liczba bezrobotnych - stan na koniec X X miesiąca poprzedniego Wzrost / spadek w liczbach X X w procentach X X 2,8 0,9 2,8 2,0 6,0 3,6 3,1 0,4 2,4 3,8 5,1 2,8 3,3 4,0 3,3 4,6 4 Spadek w porównaniu do r: w liczbach 5 Stopa bezrobocia wg stanu na 31 grudnia 2005 roku X X w procentach X X -6,8-8,2-5,8-6,9-2,7-0,1-8,6-8,3-3,1-10,5-4,3-4,1-7,0-8,1-7,4-9,6 20,6 20,1 X 14,4 27,2 X 12,2 18,0 12,8 30,1 19,6 26,5 15,2 16,3 31,5 25,2 16,5 21,7 17 II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 11,4 11,0 X 9,5 8,7 9,1 8,8 7,3 4,4 16,3 4,7 15,1 7,6 5,6 14,7 24,4 9,9 6,2 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gosp. rolne Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni: poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn...dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujący Cudzoziemcy x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe 0 - zjawisko nie występuje

19 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2005 XI 2005 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY 8 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 25 roku życia które ukończyły szkołę wyższą,...do 27 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujące co najmniej...jedno dziecko do 7 roku życia niepełnosprawni KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Osoby uprawnione do otrzymania dodatku aktywizacyjnego: 1 Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymania dodatku aktywizacyjnego IV. Oferty pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Oferty pracy ogółem w tym: staże V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: 1 Poszukujące pracy w tym: niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu 2 Cudzoziemcy z krajów UE z prawem.do zasiłku VI. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba zakładów Liczba osób do zwolnienia

20 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2005 XII 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW OWE URZĘDY PRACY KAZIMIERZA WIELKA KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 9 Bezrobotni wg wieku (w latach) i więcej Bezrobotni wg poziomu 10 wykształcenia: wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni wg czasu pozostawania 11 bez pracy (w miesiącach):... do powyżej Bezrobotni wg stażu pracy ogółem 12 przed zarejestrowniem... do 1 roku lat lat lat lat i więcej lat bez stażu pracy

21 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W GRUDNIU 2005 ROKU L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2005 XI 2005 Wzrost/ spadek (w liczbach ) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA I. Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem z tego po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990r.) Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] 88,5 83,1 X 83,7 86,6 85,3 83,3 85,0 77,6 93,2 88,1 93,2 80,7 84,9 91,2 93,0 90,3 89,2 2 z prawem do zasiłku charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkańcy wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 12 miesięcy.od dnia ukończenia szkoły do 25 roku życia osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia niepełnosprawni

22 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2005 XI 2005 Wzrost/ spadek (w liczbach ) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy: niesubsydiowanej w tym: praca sezonowa z tego z przyczyn subsydiowanej z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności...gospodarczej - podjęcie pracy w ramach...refundacji kosztów...zatrudnienia bezrobotnego inne Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy Nie potwierdzenia gotowości do pracy Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego Podjęcia nauki Ukończenia 60/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia praw do świadczenia przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ) 0,69 0,84 X 0,89 0,65 0,76 0,43 0,63 0,59 0,95 0,60 0,66 0,46 0,67 0,70 0,65 0,67 0,57

23 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2005 XI 2005 Wzrost/ spadek (w liczbach ) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA z tego III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w m-cu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy wybrane kategorie z wiersza 1 poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy dotychczas nie pracujący zamieszkali na wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 12 miesięcy.od dnia ukończenia szkoły do 25 roku życia osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia niepełnosprawni IV. Osoby, które otrzymały dodatek aktywizacyjny: 1 Podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy 2 Podjęły zatrudnienie w miesiącu sprawozdawczym z własnej inicjatywy V. Pośrednictwo pracy - oferty pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 Oferty pracy ogółem staże miejsca przygotowania zawodowego dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy w miesiącu X X VI. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym 1 Liczba zakładów Liczba zwolnionych osób z ogółem

24 C. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY 2005 i 2004 ROKU L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I - XII 2005 I - XII 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach ) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA I. Bezrobotni zarejestrowani w okresie sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem z tego po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990r.) Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] 77,1 75,7 X 73,4 76,4 74,9 74,4 71,1 69,6 81,7 75,2 80,7 71,7 76,1 79,7 82,5 79,2 71,1 2 3 charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkańcy wsi cudzoziemcy 49 X X osoby w okresie do 12 miesięcy.od dnia ukończenia szkoły X X do 25 roku życia X X osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia X X długotrwale bezrobotni X X powyżej 50 roku życia X X bez kwalifikacji zawodowych X X samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku X X życia 13 niepełnosprawni

25 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I - XII 2005 I - XII 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach ) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w okresie sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy: niesubsydiowanej w tym: praca sezonowa subsydiowanej z tego z przyczyn z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności...gospodarczej podjęcie pracy w ramach...refundacji kosztów 495 X X zatrudnienia bezrobotnego - inne Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy X X Nie potwierdzenia gotowości do pracy Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego Podjęcia nauki Ukończenia 60/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia praw do świadczenia przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,08 1,00 X 1,08 1,08 1,08 1,03 1,00 1,12 1,11 1,04 1,12 1,06 1,06 1,09 1,08 1,08 1,14

26 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I - XII 2005 I - XII 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach ) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA z tego III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w okresie sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy wybrane kategorie z wiersza 1 poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy dotychczas niepracujący zamieszkali na wsi cudzoziemcy 15 X X osoby w okresie do 12 miesięcy.od dnia ukończenia szkoły X X do 25 roku życia X X osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia X X długotrwale bezrobotni X X powyżej 50 roku życia X X bez kwalifikacji zawodowych X X samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 514 X X niepełnosprawni IV. Pośrednictwo pracy - oferty pracy w okresie sprawozdawczym 1 Oferty pracy ogółem staże X X miejsca przygotowania zawodowego X X dla niepełnosprawnych z ogółem dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 574 X X V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w okresie sprawozdawczym 1 Liczba zakładów Liczba zwolnionych osób

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2006r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec listopada 2003 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w okresie 6 miesięcy 2019 roku Kielce, lipiec 2019 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2019 roku Kielce, kwiecień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 roku Kielce, styczeń 2016 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2019 roku Kielce, czerwiec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w czerwcu 2018 roku Kielce, lipiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 217 roku Kielce, luty 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.03.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 217 roku Kielce, marzec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 216 roku Kielce, marzec 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 217 roku Kielce, czerwiec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2009 roku i w okresie I kwartału 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2009 roku i w okresie I kwartału 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 29 roku i w okresie I kwartału 29 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na..29r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2011 2015 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie 17 16,5 16 15,3 15,8 15,4 15 14,7 14,8 14,8 14,2 14,2 14 13 12 11 12,3 11,8 11 11 12,5 12,4

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2004r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE 1.1 Ocena zmian w poziomie

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec października 2005 r. Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo