Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -"

Transkrypt

1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, Lublin Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Struktura bezrobocia Poziom bezrobocia i płynność bezrobocia Poziom wykształcenia osób bezrobotnych Grupy wiekowe zarejestrowanych osób Staż pracy osób bezrobotnych Wybrane kategorie osób bezrobotnych Osoby poprzednio pracujące i osoby dotychczas nie pracujące Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy Bezrobotne kobiety Osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Osoby do 25 roku życia Osoby długotrwale bezrobotne Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia Osoby niepełnosprawne Usługi i instrumenty rynku pracy Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa, zajęcia aktywizacyjne Szkolenia i przekwalifikowania Instrumenty rynku pracy Projekty i programy Wydatki Funduszu Pracy w I półroczu 2011 roku Wydatki na programy aktywizacji zawodowej Wydatki na inne zadania fakultatywne Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 2

3 1. Informacje ogólne W Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie według stanu na koniec czerwca 2011r. zarejestrowanych było bezrobotnych, 418 poszukujących pracy, co ogółem daje liczbę osób. Na dzień 30 czerwca 2011r. stopa bezrobocia dla miasta Lublin kształtowała się na poziomie 9,6% dla województwa lubelskiego 12,6%, dla kraju 11,8%. W porównaniu do sytuacji sprzed roku wysokość tego wskaźnika wzrosła o 0,3 punktu procentowego dla miasta Lublin, 0,6 punktu dla województwa lubelskiego natomiast dla kraju wzrosła o 0,2 punktu procentowego. Wielkości stopy bezrobocia w 2010r. i I półroczu 2011r. zawiera tabela nr 1. Dane liczbowe wskazują na występowanie w Lublinie tendencji okresowych spadków i wzrostów stopy bezrobocia. Tabela nr 1. Stopa bezrobocia w mieście, województwie i kraju w 2010 i w I półroczu 2011r. Stan na dzień Lublin Woj. lubelskie Kraj ,3 12,8 11, ,0 13,6 12, ,1 13,8 13, ,0 13,6 12, ,8 12,9 12, ,6 12,5 11, ,3 12,0 11, ,5 11,9 11, ,4 11,8 11, ,4 11,9 11, ,3 12,0 11, ,4 12,3 11, ,6 13,0 12, ,0 13,8 13, ,2 14,1 13, ,2 14,1 13, ,1 13,6 12, ,0 13,1 12, ,6 12,6 11,8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych. Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 3

4 2. Struktura bezrobocia 2.1. Poziom bezrobocia i płynność bezrobocia Na koniec czerwca 2011r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie w rejestrze bezrobotnych pozostawało osoby. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych była wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego o osób tj. o 7,7%. Wśród bezrobotnych osoby dotychczas niepracujące stanowiły 20,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Tabela nr 2. Struktura bezrobocia porównanie wg stanu na koniec czerwca 2010r. i 2011r. 30 czerwiec 2010r. 30 czerwiec 2011r. Wyszczególnienie Ogółem % Kobiety Ogółem % Kobiety Bezrobotni zarejestrowani Osoby poprzednio pracujące Osoby bez stażu pracy , , , , , , Porównując poziom bezrobotnych według stanu na koniec czerwca 2010r. i 2011r. należy stwierdzić, że struktura osób wykazujących się jakimkolwiek doświadczeniem zawodowym zmniejszyła się o 1,4% w 2011r. Tabela nr 3. Poziom bezrobocia w poszczególnych miesiącach I półrocza 2010r. i 2011r. Wyszczególnienie I II III IV V VI 2010r. ogółem w tym kobiety ogółem r. w tym kobiety W I półroczu 2010 roku liczba bezrobotnych w Lublinie wahała się w granicach osoby. W I półroczu 2011r. przedział ten zawierał się w granicach o nieco mniejszej rozpiętości Wśród zarejestrowanych bezrobotnych na koniec czerwca 2011r. kobiety stanowiły połowę tj. 50,5%. Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 4

5 Wykres nr 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w I półroczu 2011r Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia 10,2 10,2 10,1 10, , ,6 10,3 10,2 10,1 10 9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9, I II III IV V VI 9,3 Analizując płynność bezrobocia należy stwierdzić, iż na przestrzeni I półrocza 2011 roku zarejestrowanych zostało bezrobotnych (o osób mniej niż w 2010r.) z tego osób rejestrowało się po raz pierwszy i aż osób powracało do MUP w Lublinie w celu ponownej rejestracji. Istotnym jest fakt, iż osób powracało do rejestracji po raz kolejny po zakończeniu udziału w programie aktywizacji zawodowej tj: 15 osób po odbytych pracach interwencyjnych, 858 osoby po odbytym stażu, 163 osoby po szkoleniu i 14 osób po pracach społecznie użytecznych. W I półroczu 2011r. z ogółu osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych osób (38,6% ogółu wyrejestrowanych) podjęło pracę, z tego osoby pracę niesubsydiowaną i 77 osób pracę subsydiowaną. Spośród bezrobotnych podejmujących pracę subsydiowaną, znalazło się 28 osób kierowanych do podjęcia prac interwencyjnych, 3 osoby założyły działalność gospodarczą, a 43 osoby podjęły pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego. W pierwszej połowie 2011 roku 336 osób rozpoczęło staż, szkolenia rozpoczęło 171 osób, a prace społecznie użyteczne podjęło 208 osób. Z tytułu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy z ewidencji wyłączonych zostało osób, tj. 40,5% ogółu wyrejestrowanych. Dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego potwierdziło 514 osób. Z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat - Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 5

6 kobieta i 65 lat mężczyzna) z ewidencji wyłączono w I półroczu 2011r. 44 osoby, z powodu nabycia praw emerytalnych lub rentowych 172 osoby. Tabela nr 4. Zarejestrowani bezrobotni w I półroczu 2010 i 2011r. Lp. I półrocze 2010 Kwartalnie sumy I półrocze I II I kwartał III IV V II kwartał VI Kwartalnie sumy 2011 I kwartał II kwartał Tabela nr 5. Wyrejestrowani bezrobotni w I półroczu 2010 i 2011r. Lp. I półrocze 2010 Kwartalnie sumy I półrocze I II I kwartał III IV V II kwartał VI Kwartalnie sumy 2011 I kwartał II kwartał Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 6

7 Tabela nr 6. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń bezrobotnych ogółem w I półroczu 2011r. Podjęcie pracy w miesiącu sprawozdawczym subsydiowanej Niesubsydiowanej Prace interwencyjne Roboty publiczne Miesiąc Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Inne Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej Rozpoczęcia realizacji indywidualnego planu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego Odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Ukończenie 60/65 lat Nabycie praw e/r Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego Ogółem I II III IV V VI Ogółem Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 7

8 Tabela nr 7. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń bezrobotnych kobiet w I półroczu 2011r. Podjęcie pracy w miesiącu sprawozdawczym subsydiowanej Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Ukończenie 60/65 lat Nabycie praw e/r Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego Miesiąc Niesubsydiowanej Ogółem I II III IV V VI Ogółem Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 8

9 Tabela nr 8. Zarejestrowani bezrobotni w I półroczu 2011r. Po zakończeniu udziału w programie Miesiąc Po raz pierwszy Po raz kolejny Prace interwencyjne Roboty publiczne Staż Przygotowanie zawodowe Szkolenia Prace społecznie użyteczne I II III IV V VI Ogółem Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 9

10 Tabela nr 9. Zarejestrowane bezrobotne kobiety w I półroczu 2011r. Po zakończeniu udziału w programie Miesiąc Po raz pierwszy Po raz kolejny Prace interwencyjne Roboty publiczne Staż Przygotowanie zawodowe Szkolenia Prace społecznie użyteczne I II III IV V VI Ogółem Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 10

11 2.2. Poziom wykształcenia osób bezrobotnych W okresie I półrocza 2011r. struktura bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie pod względem poziomu wykształcenia uległa niewielkim zmianom w stosunku do analogicznego okresu 2010r. Najliczniejszą grupą wciąż są osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, którzy stanowią 24,5%. Na drugim miejscu znajdują się osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 23,9% (3.867 osób). Następnie wymienić można bezrobotnych z wykształceniem wyższym, którzy stanowili w I połowie 2011 roku 21,6% (tj osoby); w porównaniu do roku poprzedniego jest to najbardziej znacząca zmiana, o 2,8% więcej bezrobotnych osób. Najmniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 12,3% ogółu bezrobotnych (1.983 osoby). Wykres nr 2. Bezrobotni według poziomu wykształcenia stan na 30 czerwca 2010r. i 2011r I pół. 2010r. I pół. 2011r wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Struktura wykształcenia osób bezrobotnych w I półroczu 2011 roku wyglądała podobnie jak w roku poprzednim, z wyjątkiem osób posiadających wyższe wykształcenie. Najwięcej osób bezrobotnych znalazło się w grupie z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz policealnym i średnim zawodowym. Tabela nr 10. Zmiany w strukturze bezrobotnych według poziomu wykształcenia w I półroczu 2010r. i 2011r. Poziom wykształcenia Liczba i struktura bezrobotnych r. % r. % Wyższe , ,6 Policealne i średnie zawodowe , ,9 LO , ,3 Zasadnicze zawodowe , ,7 Gimnazjalne i poniżej , ,5 Ogółem , ,0 Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 11

12 2.3. Grupy wiekowe zarejestrowanych osób W rejestrze MUP w Lublinie w I półroczu 2011 roku wciąż najwięcej osób pozostawało w przedziale wiekowym lata 35,4% (tj osób). Kolejną liczną kategorią byli bezrobotni w wieku oraz lata (odpowiednio 19,6% osoby oraz 19,7% osób). Natomiast najmniejszą grupę stanowiły osoby w wieku lat 10,0% (1.615 osób) oraz w wieku przedemerytalnym, czyli lata 2,4% (380 osób). Bezrobotni z najmłodszej kategorii wiekowej lata stanowili 12,9% ogółu bezrobotnych (tj osób). W bieżącym roku w strukturze bezrobotnych pod względem wieku najbardziej znaczące zmiany zaobserwować można w grupie wiekowej lata spadek o 2,1%, a także w grupie lata spadek o 1,3%. Ponadto największy wzrost liczby bezrobotnych nastąpił w kategorii wiekowej lata o 1,9%. Struktura bezrobocia pod względem wieku na koniec czerwca 2010r. i 2011r. została zaprezentowana w tabeli nr 11. Tabela nr 11. Bezrobotni według grup wiekowych stan w I półroczu 2010r. i 2011r. Wiek Liczba i struktura procentowa bezrobotnych r. % r. % , , , , , , , , , , lata 315 2, ,4 Ogółem , ,0 Wykres nr 3. Struktura wiekowa osób bezrobotnych wg stanu na koniec I półrocza 2010r. i 2011r I pół. 2010r. I pół. 2011r Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 12

13 2.4. Staż pracy osób bezrobotnych W bazie bezrobotnych Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie najwięcej osób pod względem stażu pracy odnotowano w grupie osób posiadających staż pracy od 1 do 5 lat, stanowiły one 19,8% bezrobotnych (3.203 osoby). Następnie należy wymienić osoby niespełna rocznym stażem pracy (tj. 19,1%). Trzecią grupą są bezrobotni z letnim stażem pracy, którzy stanowili 15,6% ogółu (2.517 osób). Najmniej bezrobotnych znalazło się wśród osób z ponad 30-letnim stażem pracy 2,7% ogółu (438 osób), a także ze stażem od lat 10,5% ogółu bezrobotnych (1.697 osób). Wykres nr 4. Zarejestrowani bezrobotni według stażu pracy wg stanu na koniec I półrocza 2010r. i 2011r I pół. 2010r. I pół. 2011r do 1 roku od 1 do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 20 lat od 20 do 30 lat 30 lat i więcej bez stażu W porównaniu do analogicznego okresu 2010r. w strukturze najwyraźniejsze zmiany zaszły w kategorii osób ze stażem do 1 roku wskaźnik procentowy spadł o 2,8 punktu. Zauważalnie wzrosła natomiast ilość bezrobotnych z 1-5- letnim stażem o 1,7%. Struktura osób bezrobotnych w I półroczu 2010r. i 2011r. została pokazana w tabeli nr 12. Tabela nr 12. Struktura bezrobotnych wg stażu pracy stan na koniec czerwca 2010r. i 2011r. Wiek Liczba i struktura procentowa bezrobotnych I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % Do 1 roku , , , , , , , , , ,5 30 lat i więcej 462 3, ,7 Bez stażu , ,2 Ogółem , ,0 Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 13

14 3. Wybrane kategorie osób bezrobotnych 3.1. Osoby poprzednio pracujące i osoby dotychczas nie pracujące W I połowie 2011 roku liczba osób bezrobotnych poprzednio pracujących wyniosła osób i w porównaniu do tego samego okresu 2010r. zwiększyła się o 704 osoby. Udział tych osób w strukturze wszystkich bezrobotnych wynosił odpowiednio: w czerwcu 2010r. - 81,2%, a w czerwcu 2010r. - 79,8%. Natomiast liczba osób dotychczas niepracujących wyniosła na koniec czerwca 2011 roku osób (20,2% ogółu bezrobotnych) Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy Według stanu na koniec czerwca 2011r., w ewidencji tutejszego Urzędu zarejestrowanych było 814 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. o 652 osoby mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Udział w liczbie bezrobotnych ogółem kształtował się na poziomie 5% (9,8% w 2010r.). Analizowany okres 2011r. w porównaniu do stanu sprzed roku, charakteryzował się zmniejszonym napływem osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracowników Bezrobotne kobiety Kobiety w pierwszym półroczu 2011r. stanowiły nieco ponad połowę (50,5%) ogólnej liczby bezrobotnych (tj osób). W porównaniu do analogicznego okresu 2010r. wskaźnik kobiet zmniejszył się o 1,4%. Kobiety pod względem wieku Analiza bezrobotnych kobiet pod względem wieku pozwala zauważyć, że największy odsetek bezrobotnych kobiet w I połowie 2011 roku występował w przedziale wiekowym lata (39,0%, tj osoby). W dalszej kolejności wymienić należy bezrobotne kobiety w wieku lata, które stanowią 19,8% ogółu zarejestrowanych kobiet. Natomiast bezrobotne kobiety w wieku lata stanowiły 19,6% kobiet (tj ). Najmniejszy odsetek bezrobotnych kobiet, podobnie jak rok wcześniej, występował w kategorii wiekowej lat - 8,8% (tj. 717 osób). W analogicznym okresie 2010 roku struktura bezrobotnych kobiet kształtowała się podobnie jak w 2011r., najliczniejszą grupą były kobiety w przedziale wiekowym lata, ich liczba wzrosła o 1,9%. Największą zmianę odnotować można w kategorii kobiet w wieku lata, ich odsetek w bazie MUP zmniejszył się o 2,4%. Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 14

15 Tabela nr 13. Kobiety bezrobotne wg wieku struktura na koniec czerwca 2010 i 2011r. Liczba i struktura bezrobotnych na koniec I półrocza Grupy wiekowe I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % , , , , , , , , , ,8 Ogółem , ,0 Wykres nr 5. Kobiety bezrobotne wg wieku struktura na koniec czerwca 2010 i 2011r I półrocze 2010r. I półrocze 2011r Kobiety pod względem poziomu wykształcenia Struktura bezrobotnych kobiet pod względem wykształcenia pokazuje, że największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem wyższym 26,3% (tj osób). Kolejną grupą były kobiety z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (25,7%, tj osób). Trzecią kategorią osób były kobiety z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, stanowiły 19,8% (tj bezrobotnych kobiet). Najmniej liczną grupą były osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, które stanowiły 13,9% (1.136 osób) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym 14,3% (1.170 osób). Tabela nr 14. Bezrobotne kobiety wg poziomu wykształcenie porównanie I półrocze 2010 i 2011r. Liczba i struktura bezrobotnych na koniec I półrocza Poziom wykształcenia I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % Wyższe , ,3 Policealne i średnie zawodowe , ,7 Średnie ogólnokształcące , ,9 Zasadnicze zawodowe , ,3 Gimnazjalne i poniżej , ,8 Ogółem , ,0 Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 15

16 W porównaniu do tego samego okresu 2010 roku w strukturze wykształcenia bezrobotnych kobiet w bieżącym półroczu największy spadek nastąpił w grupie z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej o 2,1%, natomiast najbardziej znaczący wzrost odsetka bezrobotnych tej kategorii odnotowano wśród kobiet z wykształceniem wyższym o 3,5%. Wykres nr 6. Bezrobotne kobiety wg poziomu wykształcenia porównanie I półrocze 2010 i 2011r I pół. 2010r. I pół. 2011r wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Kobiety pod względem stażu pracy W strukturze bezrobotnych kobiet pod względem posiadanego stażu pracy największą grupą w pierwszej połowie 2011 roku były kobiety z kilkumiesięcznym stażem pracy i stanowiły 19,5% ogółu tej populacji (tj osób). Drugą kategorią były kobiety z 1-5 letnim doświadczeniem zawodowym (19,9%, tj osoby). Kobiety z letnim doświadczeniem były następną grupą bezrobotnych i stanowią 15,1% (1.238 osób). Najmniej osób pozostawało w rejestrze MUP w Lublinie z ponad 30 letnim stażem pracy 1,7% (tj. 137 kobiet) oraz z letnim stażem 9,8% (798 osób). Podobnie jak w poprzednim roku najliczniejszą grupą były kobiety bez jakiegokolwiek stażu pracy, które stanowiły 21,7% (1.773 osoby). Ich liczba wzrosła w porównaniu z tym samym okresem 2010 roku o 1%. Porównując ogół zarejestrowanych kobiet w I półroczu 2011 roku największe zmiany zaszły w kategorii osób ze stażem pracy od 10 do 20 lat, ich liczba zmniejszyła się o 1,1%. Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 16

17 Tabela nr 15. Struktura bezrobotnych kobiet wg stażu pracy stan na koniec czerwca 2010r i 2011r. Staż pracy Liczba i struktura bezrobotnych na koniec półrocza I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % Do 1 roku , , , , , , , , , ,8 30 lat i więcej 148 2, ,7 Bez stażu , ,7 Ogółem , ,0 Wykres nr 7. Struktura bezrobotnych kobiet wg stażu pracy stan na koniec czerwca 2010r i 2011r I pół. 2010r. I pół. 2011r do 1 roku od 1 do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 20 lat od 20 do 30 lat 30 lat i więcej bez stażu Kobiety pod względem czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Analiza bezrobotnych kobiet według czasu pozostawania bez pracy pozwala zauważyć, że najliczniejszą grupę stanowiły osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 24 miesięcy) 23,2% (tj osób). Następną kategorią osób były kobiety pozostające bez zatrudnienia przez 6-12 miesięcy 22,8% (tj osób), a także przez miesiące 18,4%. Najmniej osób pozostawało bez pracy przez mniej niż 1 miesiąc 6,6%, tj. 536 osób oraz 1-3 miesięcy 12,0%, tj. 983 osoby. W porównaniu do stanu na koniec czerwca 2010r., w bieżącym roku najbardziej znaczącą różnicę wzrostową zaobserwować można w kategorii kobiet bezrobotnych przez ponad 24 miesiące o 1,5%, a także przez 6-12 miesięcy o 1,1%. Największy spadek odnotowano w grupie osób pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy 1,2% (tj osób). Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 17

18 Tabela nr 16. Struktura bezrobotnych kobiet pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2010 i 2011 roku. Czas pozostawania bez Liczba i struktura bezrobotnych na koniec półrocza pracy I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % do , , , , , , , , , ,4 pow , ,2 Ogółem , ,0 Wykres nr 8. Struktura bezrobotnych kobiet pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2010 i 2011 roku I pół. 2010r. I pół. 2011r do 1 m-ca od 1 do 3 m-cy od 3 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy od 12 do 24 m-cy pow. 24 m-cy 3.4. Osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku W rejestrze Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie na koniec czerwca 2011 roku zanotowano osób bezrobotnych z prawem do zasiłku (w tym 971 kobiet), co stanowiło 10,8% ogółu bezrobotnych. W analogicznym okresie 2010 roku w ewidencji MUP pozostawały osoby, co w porównaniu z danymi z czerwca bieżącego roku oznacza spadek odsetka osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych o 1,6%. Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 18

19 Tabela nr 17. Rejestrujący się z prawem do zasiłku w I półroczu 2011r. Lp. I półrocze 2011r. Ogółem Kwartały Kobiety Kwartały I II 288 I kwartał 150 I kwartał III IV V 235 II kwartał 138 II kwartał VI Ogółem Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4.1. Osoby do 25 roku życia Wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby bezrobotne do 25 roku życia. Na koniec czerwca 2011 roku w rejestrze MUP w Lublinie pozostawało osób bezrobotnych do 25 roku życia, w tym kobiet. Ta kategoria osób bezrobotnych stanowiła 12,9% ogółu bezrobotnych, z czego ponad połowa to kobiety 50,2%. Prawo do zasiłku przysługiwało 3,3% tej grupy (tj. 68 osób). Analiza osób do 25 roku życia pod względem wykształcenia pozwala na wyodrębnienie jako najliczniejszej grupy osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 30,5% ogółu (tj. 637 osób). Drugą grupą były osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 29,1% (607 osób). Osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowiły 18,9% (tj. 395 osób). Natomiast osoby do 25 roku życia z wykształceniem zasadniczym zawodowym były najmniej liczną grupą i stanowiły odpowiednio 10,3% (tj. 214 osób) oraz z wykształceniem wyższym 11,2% (234 osoby). Powyższe dane obrazuje tabela nr 18. Tabela nr 18. Osoby bezrobotne do 25 roku życia pod względem poziomu wykształcenia na koniec czerwca 2011r. Poziom wykształcenia Liczba i struktura bezrobotnych na koniec półrocza I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % Wyższe , ,2 Policealne i średnie zawodowe , ,9 Średnie ogólnokształcące , ,1 Zasadnicze zawodowe 197 9, ,3 Gimnazjalne i poniżej , ,5 Ogółem , ,0 Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 19

20 Wykres nr 9. Osoby bezrobotne do 25 roku życia według poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2011 roku I pół. 2010r. I pół. 2011r wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej W kategorii osób do 25 roku życia przeważającą część stanowili bezrobotni bez stażu pracy 61,9% (1.292 osoby). W porównaniu do poprzedniego roku liczba tych osób zwiększyła się o 4,9%. Osoby poniżej 25 lat z doświadczeniem zawodowym do 1 roku byli największą grupą pod względem ilości osób bezrobotnych i stanowili 27% (563 osoby). Bezrobotni ze stażem od 1-5 lat znaleźli się na drugim miejscu i stanowili 11% ogółu osób do 25 roku życia (229 osób bezrobotnych). W stosunku do analogicznego okresu 2010 roku w każdej analizowanej kategorii, poza osobami bez stażu pracy, liczba bezrobotnych spadła. Największe zmiany co do spadku w strukturze młodych osób bezrobotnych zaszły w grupie ze stażem pracy od 1 do 5 lat - spadek liczby bezrobotnych o 3,6% (tj. 82 osoby). Tabela nr 19. Osoby bezrobotne do 25 roku życia pod względem stażu pracy na koniec czerwca 2011r. Staż pracy Liczba i struktura bezrobotnych na koniec półrocza I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % Do 1 roku , , , , ,2 3 0, X X X X X X X X 30 lat i więcej X X X X Bez stażu , ,9 Ogółem , ,0 Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 20

21 Wykres nr 10. Osoby bezrobotne do 25 roku życia według stażu pracy stan na koniec czerwca 2011 roku I pół. 2010r. I pół. 2011r do 1 roku od 1 do 5 lat od 5 do 10 lat bez stażu Analiza osób do 25 roku życia pozwala zaobserwować, że największą grupę stanowili bezrobotni pozostający bez pracy od 3-6 miesięcy i od 6-12 miesięcy (obie grupy stanowiły po 25,8% bezrobotnych, tj. po 538 osób). Osoby pozostające bez zatrudnienia od 1-3 miesięcy stanowiły 18,4% (tj. 385 osób). Kolejna grupą na koniec czerwca 2011 roku były osoby nie posiadające pracy przez miesiące 13,3% (tj. 278 osób). Wśród bezrobotnych bez pracy do 1 miesiąca znalazło się 230 osób, które stanowiły 11% wszystkich osób do 25 roku życia. Najmniej bezrobotnych zakwalifikowanych zostało do grupy pozostających bez pracy ponad 24 miesiące 5,7% (tj. 118 osób). Najbardziej znaczące zmiany, co do spadku zaszły wśród osób pozostających bez pracy do 1 miesiąca, ich odsetek spadł o 2,7%. Natomiast wśród osób pozostających bez zatrudnienia od 6-12 miesięcy odsetek bezrobotnych wzrósł o 1,8%. Tabela nr 20. Osoby bezrobotne do 25 roku życia według czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2010r. i 2011r. Czas pozostawania bez pracy Liczba i struktura bezrobotnych na koniec półrocza I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % do , , , , , , , , , ,3 pow , ,7 Ogółem , ,0 Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 21

22 Wykres nr 11. Osoby bezrobotne do 25 roku życia pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2011 roku I pół. 2010r. I pół. 2011r do 1 m-ca od 1 do 3 m-cy od 3 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy od 12 do 24 m-cy pow. 24 m-cy Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 22

23 Tabela nr 21. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń bezrobotnych do 25 roku życia w I półroczu 2011 roku. Podjęcie pracy w miesiącu sprawozdawczym Subsydiowanej Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Rozpoczęcie szkolenia Rozpoczęcie stażu Rozpoczęcie przygotowana zawodowego dorosłych Rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej Rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjecie nauki Nabycie praw rentowych Miesiąc Niesubsydiowanej Ogółem I II III IV V VI Ogółem Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 23

24 Tabela nr 22. Zarejestrowani bezrobotni do 25 roku życia I półroczu 2011 roku. Po zakończeniu udziału w programie Miesiąc Po raz Po raz Prac Roboty Staż Przygotowanie pierwszy kolejny interwencyjne publiczne zawodowe dorosłych Szkolenia Prace społeczno użyteczne Po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego I II III IV V VI Ogółem Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 24

25 4.2. Osoby długotrwale bezrobotne W strukturze osób długotrwale bezrobotnych pod względem wieku na koniec czerwca 2011 roku najliczniejsza grupą były osoby w wieku lata 30,8% (tj osób). W dalszej kolejności wyodrębnić można osoby od roku życia, które stanowiły 23,8% (tj osób długotrwale bezrobotnych). Osoby w wieku lata stanowiły 21,9% (tj osób). Natomiast odsetek osób w przedziale wiekowym lat wyniósł 12,8% (1.118 osób). Do najmniej licznych grup wiekowych osób długotrwale bezrobotnych zaliczali się mężczyźni w wieku przedemerytalnym lata 3,2% (tj. 283 osoby) oraz młodzi bezrobotni w wieku lata - 7,5% (tj. 660 osób). W porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku największy spadek odnotowano wśród osób bezrobotnych w wieku lata o 3,2%. Natomiast największy wzrost bezrobotnych nastąpił w przedziale wiekowym lata 2,2%. Tabela nr 23. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem wieku na koniec czerwca 2010r. i 2011r. Grupy Liczba i struktura bezrobotnych na koniec I półrocza wiekowe I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % , , , , , , , , , , , ,2 Ogółem , ,0 Wykres nr 12. Osoby długotrwale bezrobotne według wieku stan na koniec czerwca 2010r. i 2011 r I pół. 2010r. I pół. 2011r Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 25

26 Analizując długotrwale bezrobotnych pod względem wykształcenia można wyodrębnić jako najliczniejszą grupę osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 28% (2.458 osób). Na drugim miejscu znaleźli się bezrobotni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, którzy stanowili 24,1% (tj osób). Długotrwale bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowili 19,6% (1.720 osób). Do najmniejszych grup w tej kategorii należały w pierwszej połowie 2011 roku osoby posiadające wykształcenie średnie ogólnokształcące (11,2%, tj. 985 osób) oraz wyższe (17,1%, tj osoby). Porównując analogiczny okres 2010 roku, najistotniejsze zmiany zaszły wśród bezrobotnych z wykształceniem wyższym. Ich liczba wzrosła o 3 punkty procentowe. Największy spadek zanotowano w grupie z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej o 2,1%. Tabela nr 24. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem poziomu wykształcenia na koniec 2010r. i 2011r. Liczba i struktura bezrobotnych na koniec półrocza Poziom wykształcenia I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % Wyższe , ,1 Policealne i średnie zawodowe , ,1 Średnie ogólnokształcące , ,2 Zasadnicze zawodowe , ,6 Gimnazjalne i poniżej , ,0 Ogółem , ,0 Wykres nr 13. Osoby długotrwale bezrobotne według poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2010 i 2011 r I pół. 2010r. I pół. 2011r wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 26

27 W strukturze osób długotrwale bezrobotnych pod względem posiadanego stażu pracy największą grupą były osoby z doświadczeniem zawodowym od 10 do 20 lat 19% (1.668 osób). Następnie wymienić można bezrobotnych ze stażem pracy od 1 do 5 lat, którzy stanowili 18,5% ogółu (tj osób). Osoby z niespełna rocznym stażem pracy stanowiły 17,6% ogółu długotrwale bezrobotnych (tj osób). Najmniejszą grupę w strukturze długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby z ponad 30 letnim stażem pracy 2,4% (tj. 210 osób). W stosunku do poprzedniego roku liczba osób długotrwale bezrobotnych zwiększyła się w grupie osób ze stażem od 1 do 5 lat o 1,8 punktu procentowego. Tabela nr 25. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem stażu pracy na koniec czerwca 2010r. i 2011r. Staż pracy Liczba i struktura bezrobotnych na koniec półrocza I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % Do 1 roku , , , , , , , , , ,8 30 lat i więcej 144 1, ,4 Bez stażu , ,1 Ogółem , ,0 Wykres nr 14. Osoby długotrwale bezrobotne według stażu pracy stan na koniec czerwca 2010r. i 2011 r I pół. 2010r. I pół. 2011r do 1 roku od 1 do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 20 lat od 20 do 30 lat 30 lat i więcej bez stażu Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 27

28 Analiza czasu pozostawania bez pracy osób długotrwale bezrobotnych pozwala zaobserwować, ze najliczniejszą grupą byli pozostający bez zatrudnienia ponad 24 miesiące 39,9% (3.507 osób). Na drugim miejscu znalazły się osoby pozostające bez zatrudnienia przez miesiące i stanowiły 34,1% (tj osoby). Następnie wyodrębnić można w tej kategorii osoby pozostające bez pracy przez 6-12 miesięcy 14,7% (1.291 osób). Najmniej liczną grupą były osoby długotrwale bezrobotne pozostające bez zatrudnienia do 1 miesiąca 1,4% (tj. 120 osób). Największe zmiany w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku wystąpiły w grupie osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy 39,9% (tj osób) ich liczba zwiększyła się o 2,9%. Natomiast jedyny spadek odsetka długotrwale bezrobotnych zanotowano w grupie pozostających bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy o 4,9%. Tabela nr 26. Osoby długotrwale bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2010r. i 2011r. Czas pozostawania bez Liczba i struktura bezrobotnych na koniec półrocza pracy I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % do , , , , , , , , , ,1 pow , ,9 Ogółem , ,0 Wykres nr 15. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2010r. i 2011 r I pół. 2010r. I pół. 2011r do 1 m-ca od 1 do 3 m-cy od 3 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy od 12 do 24 m-cy pow. 24 m-cy Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 28

29 Tabela nr 27. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń osób długotrwale bezrobotnych w I półroczu 2011 roku. Podjęcie pracy w miesiącu sprawozdawczym Subsydiowanej Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjecie działalności gospodarczej Podjecie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Rozpoczęcie szkolenia Rozpoczęcie stażu Rozpoczęcie przygotowania zawodowego Rozpoczęcie PPPP społecznie użytecznej Rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego Odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej PPPP lub innej formy pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjecie nauki Ukończenie 60/65 lat Nabycie praw e/r Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego Inne Miesiąc Niesubsydiowanej Ogółem I II III IV V VI Ogółem Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 29

30 Tabela nr 28. Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w I półroczu 2011roku. Po zakończeniu udziału w programie Miesiąc Po raz Prace Roboty Przygotowanie kolejny interwencyjne publiczne Staż zawodowe Szkolenia dorosłych Prace społeczno użyteczne Po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia lub kontraktu socjalnego I II III IV V VI Ogółem Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 30

31 4.3. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w pierwszej połowie 2011 roku stanowiły 23,7% ogółu bezrobotnych (3.829 osób). W tej grupie znalazło się kobiet, które stanowiły 43,1% tej kategorii. W analogicznym okresie 2010 roku w rejestrze MUP znajdowało się o 0,6% mniej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia niż w roku bieżącym. W okresie sprawozdawczym prawo do zasiłku przysługiwało 15,1% tej grupy (tj. 580 osób). Analiza osób powyżej 50 roku życia pod względem wykształcenia pozwala zauważyć, że największą grupą w tej kategorii były osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 31,1% (1.193 osoby). Jako kolejną grupę należy wymienić osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, które stanowiły 27,2% (tj osób). Najmniej liczne grupy tworzyły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 7,5% (286 osób) oraz wyższym 9,9% (379 osób). W porównaniu do tego samego okresu 2010 roku, największy spadek w bieżącym roku nastąpił w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej o 2,7%. Najbardziej znaczący wzrost zanotowano wśród osób posiadających wykształcenie wyższe o 1%, policealne i średnie zawodowe o 0,9% oraz zasadnicze zawodowe o 0,9%. Tabela nr 29. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia pod względem poziomu wykształcenia na koniec czerwca 2010r. i 2011r. Liczba i struktura bezrobotnych na koniec półrocza Poziom wykształcenia I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % Wyższe 327 8, ,9 Policealne i średnie zawodowe , ,2 Średnie ogólnokształcące 276 7, ,5 Zasadnicze zawodowe , ,3 Gimnazjalne i poniżej , ,1 Ogółem , ,0 Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 31

32 Wykres nr 16. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia według poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2010r. i 2011r I półrocze 2010r. I półrocze 2011r wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Struktura osób powyżej 50 roku życia pod względem posiadanego stażu pracy w I półroczu 2011 roku kształtowała się następująco: najliczniejszą grupą były osoby z letnim stażem pracy, stanowiły 34,6% (tj osoby), na drugim miejscu znalazła się grupa osób powyżej 50 roku życia z letnim stażem pracy 30,2% (1.156 osób), na trzecim miejscu znajdowały się osoby z ponad 30- letnim stażem pracy 11,1% (tj. 425 osób). Najmniejszą wartość w strukturze osób powyżej 50 roku życia stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat 5,9% (224 osoby) oraz poniżej 1 roku 6,1% (235 osób). Osoby bez stażu pracy stanowiły 2,4% (tj. 93 osoby). Tabela nr 30. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia pod względem stażu pracy na koniec czerwca 2010r. i 2011r. Staż pracy Liczba i struktura bezrobotnych na koniec półrocza I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % Do 1 roku 145 4, , , , , , , , , ,6 30 lat i więcej , ,1 Bez stażu 97 2,7 93 2,4 Ogółem , ,0 Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 32

33 Wykres nr 17. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia według stażu pracy stan na koniec czerwca 2010r. i 2011r I półrocze 2010r. I półrocze 2011r do 1 roku od 1 do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 20 lat od 20 do 30 lat 30 lat i więcej bez stażu Pod względem czasu pozostawania bez pracy, najliczniejsza grupą wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia byli długotrwale bezrobotni tj. powyżej 24 miesięcy 38,2% (1.463 osoby) oraz osoby pozostające bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy 20,3% (tj. 778 osób). Najmniejszą grupę stanowiły osoby powyżej 50 roku życia pozostające bez pracy do 1 miesiąca 4,2% (161 osób). W porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku największy wzrost odnotowano w grupie osób pozostających bez pracy ponad 24 miesiące o 4,6%. Natomiast największy spadek odnotowano wśród osób bezrobotnych pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy 2,2%. Poniższa tabela ilustruje zaprezentowane dane liczbowe. Tabela nr 31. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia według czasu pozostawania bez pracy na koniec 2010r. i 2011r. Czas pozostawania bez Liczba i struktura bezrobotnych na koniec półrocza pracy I półrocze 2010r. % I półrocze 2011r. % do , , , , , , , , , ,3 pow , ,2 Ogółem , ,0 Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 33

34 Wykres nr 18. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2010r. i 2011r I półrocze 2010r. I półrocze 2011r do 1 m-ca od 1 do 3 m-cy od 3 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy od 12 do 24 m-cy pow. 24 m-cy Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 34

35 Tabela nr 32. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń osób powyżej 50 roku życia w I półroczu 2011 roku. Podjecie pracy w miesiącu sprawozdawczym Subsydiowanej Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej Niepotwierdzeni gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjecie nauki Ukończenia 60/65 lat Nabycie praw e/r Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego Innych Miesiąc Niesubsydiowanej Ogółem I II III IV V VI Ogółem Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 35

36 Tabela nr 33. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w I półroczu 2011 roku. Po zakończeniu udziału w programie Miesiąc Po raz pierwszy Po raz kolejny Prace interwencyjne Roboty publiczne Staż Przygotowanie zawodowe dorosłych Szkolenia Prace społecznie użyteczne Po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego I II III IV V VI Ogółem Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 36

37 4.4. Osoby niepełnosprawne W rejestrze MUP w Lublinie pozostają osoby niepełnosprawne zarówno bezrobotne jak i poszukujące pracy odpowiedniej do stopnia niepełnosprawności oraz posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Na koniec czerwca 2011r. w ewidencji MUP pozostawało ogółem 888 osób bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 434 kobiety) oraz 284 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy (w tym 109 kobiet). Niepełnosprawni bezrobotni stanowili 5,5% ogółu bezrobotnych i w porównaniu do tego samego okresu 2010r. ich liczba wzrosła o 0,3%. Prawo do zasiłku posiadało 107 osób. Wśród osób niepełnosprawnych znalazły się 284 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu (w tym 109 kobiet). Kobiety w tej kategorii stanowiły 38,4% ogółu osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Z ewidencji Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w I półroczu 2011r. wyłączonych zostało ogółem 420 osób bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 204 kobiety) z tytułu: rozpoczęcia szkolenia: 6 osób bezrobotnych (w tym 2 kobiety) oraz 1 osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu; rozpoczęcia stażu: 20 osób bezrobotnych (w tym 17 kobiet) oraz 29 osób (w tym 16 kobiet) poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu; rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej: 24 osoby bezrobotne (w tym 11 kobiet); podjęcia działalności gospodarczej: 7 osób bezrobotnych (w tym 2 kobiety) oraz 2 osoby poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu. rezygnacji lub niepotwierdzeni gotowości do pracy: 128 osób bezrobotnych (w tym 60 kobiet) oraz 57 osób (w tym 19 kobiet) poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu; utraty statusu osoby niepełnosprawnej: 71 osób bezrobotnych (w tym 37 kobiet) oraz 22 osoby (w tym 7 kobiet) poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu; innych przyczyn: 46 osób bezrobotnych (w tym 11 kobiet). Analiza bezrobotnych osób niepełnosprawnych pozwala zauważyć, że najliczniejszą grupą w I półroczu 2011r. były osoby z wykształceniem podstawowym i podstawowym nieukończonym 281 osób, które stanowiły 31,6% ogółu. Następnie można wymienić osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 25% (tj. 222 osoby). Trzecią grupą były osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 24,7% (219 osób), a w dalszej Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 37

38 kolejności niepełnosprawni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 9,1% (81 osób). Najmniej liczną grupą były osoby z wykształceniem gimnazjalnym 0,8% (7 osób). Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 8,8% (78 osób). Wśród osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu sytuacja pod względem wykształcenia przedstawia się nieco inaczej. Najwięcej osób w tej grupie posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe 34,2% - 97 osób, wyższe 23,2% - 66 osób oraz zasadnicze zawodowe 21,5% - 61 osób. Do najmniej licznych grup należały osoby z wykształceniem podstawowym i podstawowym nieukończonym 10,9% (tj. 31 osób) oraz średnim ogólnokształcącym 10,2% - 29 osób. W rejestrze MUP nie znalazła się żadna osoba z wykształceniem gimnazjalnym. Tabela nr 34. Osoby niepełnosprawne według poziomu wykształcenia w I półroczu 2011r. Liczba i struktura osób niepełnosprawnych Wykształcenie Niepełnosprawni bezrobotni ogółem Niepełnosprawni poszukujący pracy i nie pozostający w zatrudnieniu ogółem ogółem % ogółem % Wyższe 78 8, ,2 Policealne i średnie zawodowe , ,2 Średnie ogólnokształcące 81 9, ,2 Zasadnicze zawodowe , ,5 Gimnazjalne 7 0,8 0 0 Podstawowe i podstawowe , ,9 nieukończone Ogółem , ,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07. Wykres nr 19. Osoby niepełnosprawne pod względem poziomu wykształcenia w I półroczu 2010r. i 2011r Niepełnosprawni bezrobotni ogółem Niepełnosprawni poszukujący pracy i nie pozostajacy w zatrudnieniu Wyższe Policealne i średnie zawodowe 29 Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe 7 0 Gimnazjalne 31 Podstawowe i podstawowe nieukończone Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07. Sprawozdanie z działalności MUP I półrocze 2011 Strona 38

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI LUTY

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok -

Miejski Urząd Pracy w Lublinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok - Miejski Urząd Pracy w Lublinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok - Lublin, luty 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne...3 2. Struktura bezrobocia...4 2.1. Poziom

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2011 ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (Gdynia i Sopot).

kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (Gdynia i Sopot). Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 212 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 212 r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Wrzesień 213 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19 18128 1792 17532 17685 17484 17348 145 1 kwiecień maj czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec maja 2007 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 14098 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec października 2005 r. Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec października 2009 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 28 lutego r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18105 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec grudnia 2010 roku z wiersza 09 z tego osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin, tel. (81) 466-52-, fax (81) 466-52-1, www.mup.lublin.pl, mup@mup.lublin.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 216 roku - Miasto

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9%

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9% Tablica 1. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA STAN W KOŃCU OKRESU WYSZCZEGÓLNIENIE 31.XII.2010 31.XII.2011 Wzrost/spadek w % w 2011 r. 31.12.2010=100 OGÓŁEM 142 263 146 208 3 945 102,8% z tego: osoby poprzednio

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 13578 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2016 r. wynosiła 1518, z czego 60,4% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Maj 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19000 17422 18029 17837 17324 16938 16584 14500 10000 grudzień styczeń luty

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec grudnia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, lipiec 2016 roku

Zielona Góra, lipiec 2016 roku Sytuacja młodzieży na rynku pracy województwa lubuskiego w 2015 roku Zielona Góra, lipiec 2016 roku Spis treści Wstęp... 3 1) Liczba bezrobotnych do 30 roku życia w województwie lubuskim... 4 2) Napływ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - I półrocze 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - I półrocze 2008 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - I półrocze 2008 r. Lublin, lipiec 2008 r. Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 6 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 7 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo