1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: bezrobotnych kobiet (48,2% ogółu), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (54,5%), bezrobotnych w wieku lata (26,5%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (85,3%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (14,7%), bezrobotnych absolwentów (5,9%), bezrobotnych niepełnosprawnych (1,9%). W kwietniu 2004r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy była niższa o osoby (o 2,3%) w porównaniu do marca br. Poziom bezrobocia we wszystkich miesiącach 2004 roku był niższy w porównaniu do analogicznych miesięcy 2003 roku. Liczba bezrobotnych na koniec kwietnia 2004r. pozostaje: - wyższa o osób, tj. o 1,9%, w kraju niższa o 0,1% do r. - niższa o osób, tj. o 1,7%, w kraju niższa o 2,2% do r. - wyższa o osób, tj. o 52,0%, w kraju wyższa o 73,3% do r. Bezrobocie w kwietniu 2004r. było niższe w 10 powiatach w porównaniu do kwietnia 2003r. Najwyższy spadek notowano w powiatach: starachowickim o 492 osoby, ostrowieckim o 457, jędrzejowskim o 440, staszowskim o 424, m. Kielce o 327. Wzrost wystąpił w 4 powiatach: skarżyskim o 333 osoby, opatowskim o 146, kazimierskim o 95 i pińczowskim o 89. Stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2004 roku wyniosła 22,4%, natomiast w kraju 20,0% i była niższa o 0,2 punktu procentowego, w kraju o 0,3 punktu w porównaniu do kwietnia 2003r.

2 2 W poszczególnych powiatach województwa nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie wysokości stopy bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia w powiecie skarżyskim - 33% stanowiła ponad 2,5-krotność najniższej wartości tego wskaźnika w powiecie buskim - 12,6% Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia 2003r. do kwietnia 2004r Styczeń '03 Luty '03 Marzec '03 Kwiecień '03 Maj '03 Czerwiec '03 Lipiec '03 Sierpień '03 Wrzesień '03 Październik '03 Listopad '03 Grudzień '03 Styczeń '04 Luty '04 Marzec '04 Kwiecień '04 2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 4 miesięcy 2004 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), o osób więcej (o 12,4%) niż w okresie 4 miesięcy 2003r. - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ), o osób więcej (o 3,6%) niż w okresie 4 miesięcy 2003r. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało w mieście (51,8% napływu), czyli o osób więcej niż przed rokiem, zamieszkiwało na wsi (48,2%), tj. o osób więcej, to kobiety (40,8%), o więcej, a to mężczyźni (59,2%), to osoby młode w wieku lat (36,1%), tj. o osób więcej, posiadało prawo do zasiłku (29,8%), tj. o 485 osób mniej, posiadało status absolwenta (19%), tj. o osób więcej, osób powróciło po zakończeniu aktywizacji zawodowej (5,9%). Większość tej populacji (53%) stanowili bezrobotni zamieszkali na wsi. Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 21,5% napływu, osoby rejestrowały się po raz drugi i kolejny, tj. 78,5%.

3 3 Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych osoby poprzednio pracujące stanowiły 67,8%. Większość rejestrujących się bezrobotnych, którzy wcześniej pracowali to mężczyźni - 61,6%, a wśród dotychczas nie pracujących - absolwenci szkół - 59,1%. Przyczynami wyłączenia bezrobotnych było: podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 54,2% wyłączonych (tj. o osoby więcej niż w okresie 4 miesięcy 2003r.), rozpoczęcie szkolenia lub stażu osób, tj. 7,4% (o 684 osoby mniej niż w okresie 4 miesięcy 2003r.), niepotwierdzenie gotowości do pracy osoby, tj. 24,4% wyłączonych (o 678 osób mniej niż w okresie 4 miesięcy 2003r.), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób, tj. 4% wyłączonych (o 70 osób mniej niż w okresie 4 miesięcy 2003r.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych osób, tj. 1% (o 3 więcej), pozostałe przyczyny (inne, podjęcie nauki, ukończenie 60/65 lat, nabycie uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego) osób, tj. 9% ogółu wyłączonych (o 506 osób więcej niż w okresie 4 m-cy 2003 r.). Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należały: podjęcie pracy (54,2%) i niepotwierdzenie gotowości do pracy ( 24,4%). 3. Podstawowe kategorie bezrobotnych 3.1. Bezrobocie młodzieży Na koniec kwietnia 2004r. zarejestrowanych było bezrobotnych w wieku lata, tj. o osoby mniej niż na koniec kwietnia 2003r. Bezrobotna młodzież stanowiła 26,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Znacznie wyższy, niż w województwie, był udział osób młodych zamieszkałych na wsi - 59,7%. W okresie 4 miesięcy 2004 roku napływ bezrobotnej młodzieży wyniósł , z tego po raz pierwszy zarejestrowało się osób. Wśród rejestrujących się po raz pierwszy w województwie młodzi stanowili 43,6%, co drugi rejestrujący się bezrobotny to osoba w wieku lata. Wśród nowo zarejestrowanych prawo do zasiłku posiadało tylko 14% ogółu młodzieży, tj. znacznie mniej niż średnio w województwie (29,8%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono osoby: podjęło pracę (38,8% odpływu młodzieży), rozpoczęło szkolenie lub staż (14,2%), a nie potwierdziło gotowości do pracy (24,7%).

4 4 Młodzież podejmuje głównie prace niesubsydiowane osób (tj. 80,4% ogółu tej populacji). W ramach subsydiowanych miejsc pracy zatrudniono 872 osoby (19,6%). Młodzi stanowią znaczny udział wśród osób aktywizowanych w ramach szkoleń lub staży - 72,8% Bezrobocie absolwentów W kwietniu 2004r bezrobotnych posiadało status absolwenta, tj. 5,9% ogółu (o 368 osób więcej niż w kwietniu 2003r.). Na przestrzeni 4 miesięcy 2004r. zarejestrowano absolwentów (o osób więcej niż w okresie 4 m-cy 2003r.), z tego ze szkół: wyższych osób, policealnych i średnich zawodowych osoby, liceów ogólnokształcących 841, zasadniczych zawodowych 954, pozostałych 97. W porównaniu do 4 miesięcy 2003r. zarejestrowano znacznie więcej absolwentów szkół wyższych (o 1.061) oraz liceów ogólnokształcących (o 377). Rejestrujący się absolwenci posiadają najczęściej wykształcenie wyższe (40,5%) lub policealne i średnie zawodowe (29%), co stanowi 69,5% tej populacji. Struktura wykształcenia bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w okresie 4 miesięcy 2004 roku policealne i średnie zawodowe 29,0% licealne ogólnokształcące 13,5% zasadnicze zawodowe 15,4% wyższe 40,5% pozostałe 1,6% Po raz pierwszy zarejestrowano absolwentów (tj. 29,9% napływu). Z ewidencji wyłączono absolwentów (tj. o 74 osoby więcej niż rok wcześniej), w tym z powodu: - podjęcia pracy osób, tj. 33,6%, (24,2% r.) - szkolenia 44 osoby, tj. 0,9%, (0,9% ) - stażu osób, tj. 37,9%, (45,0% ) - utraty statusu i innych przyczyn osoby, tj. 27,6%, (29,9% ).

5 5 Absolwenci najczęściej odbywają staże (37,9% odpływu) oraz podejmują pracę, w tym w ramach umów absolwenckich (33,6%), tj. form subsydiowanych ze środków Funduszu Pracy. Największy udział wśród podejmujących staże u pracodawcy lub pracę posiadają absolwenci szkół wyższych (odpowiednio: 50,7% i 52%) oraz szkół policealnych i średnich zawodowych (24,5% i 26,3%) Bezrobocie wśród mieszkańców wsi W końcu kwietnia 2004r. zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 54,5% ogółu. Populacja ta była niższa o 931 osób w porównaniu do kwietnia 2003r. Gospodarstwa rolne posiadało bezrobotnych zamieszkałych na wsi. W okresie 4 miesięcy 2004r. zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. o osób więcej niż przed rokiem. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono osoby zamieszkałe na wsi. Pracę podjęło osób (55,6% odpływu). Prace niesubsydiowane podjęło osób, a w ramach subsydiowanych miejsc pracy zatrudniono osób. Udział bezrobotnych podejmujących pracę zamieszkałych na wsi był niższy (49,2%) niż w mieście (50,8%). Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi występuje w powiecie kieleckim (93,3%), natomiast najniższy w ostrowieckim (28,3%) Bezrobotne kobiety i mężczyźni Na koniec kwietnia 2004 roku zarejestrowanych było: kobiety i mężczyzn, udział ich wynosił odpowiednio: 48,2% i 51,8% ogółu bezrobotnych. Od grudnia 2002r. udział bezrobotnych kobiet zmniejsza się. Większość bezrobotnych kobiet (69,5%) i mężczyzn (74,2%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Prawo do zasiłku posiadało 12,6% ogółu bezrobotnych kobiet i 16,7% bezrobotnych mężczyzn. Na przestrzeni 4 miesięcy 2004r. zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (13.316, tj. 40,8% napływu) niż mężczyzn (19.345, tj. 59,2%). Wyłączono z ewidencji bezrobotnych mniej kobiet (12.841) niż mężczyzn (17.444), odpowiednio: 42,4% i 57,6% ogółu wyłączonych. Najważniejszą przyczynę wyłączenia z ewidencji bezrobocia stanowiło podjęcie pracy przez kobiet (40,1%) i mężczyzn (59,9%) oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy przez kobiet (38,6%) i mężczyzn (61,4%). Długotrwałe bezrobocie w większym stopniu dotyczy kobiet. Ponad połowa z nich - 60,8% pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wynosi 48,5%. Pomimo, iż mężczyźni przeważają wśród rejestrujących się bezrobotnych, to jednak częściej niż kobiety podejmują pracę.

6 6 Spośród osób aktywizowanych w ramach różnych programów - kobiety przeważają wśród podejmujących staże absolwenckie (62,4%) i prace interwencyjne (52,2%). Zaledwie 19,3% ogółu rozpoczynających szkolenia stanowią kobiety. W kwietniu br. największy udział bezrobotnych kobiet nadal występuje w powiecie jędrzejowskim (53%), natomiast najniższy w opatowskim (41,9%) Niepełnosprawni Na koniec kwietnia 2004 roku w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 1,9% ogółu bezrobotnych (o 398 osób więcej niż rok wcześniej). W okresie 4 miesięcy 2004r. zarejestrowano 708 osób, w tym 247 kobiet, a pracę podjęło 567 osób, w tym 224 kobiety. 4. Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia podejmowane przez urzędy pracy 4.1. Oferty pracy W okresie 4 miesięcy 2004r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy ofert pracy, o 250 ofert więcej ( o 3,5%) niż przed rokiem. W ogólnej liczbie zgłoszonych ofert pracy w okresie 4 miesięcy 2004r.: oferty, tj. 73,8% stanowiły miejsca pracy subsydiowanej, oferty, tj. 54,9% było z sektora prywatnego, a 45,1% z publicznego, ofert, tj. 25,9% skierowano dla absolwentów, większość tych ofert (99,3%) to miejsca pracy subsydiowanej, ofert, tj. 5,0% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Najwięcej ofert pracy zgłoszono do PUP w: Kielcach ofert, Ostrowcu Św ofert i Starachowicach ofert. Najmniej ofert pracy pracodawcy zgłosili do PUP w: Kazimierzy Wielkiej ofert i Pińczowie ofert. W poszczególnych miesiącach I kwartału 2004r. liczba zgłoszonych ofert pracy była wyższa niż w analogicznych miesiącach I kwartału 2003r. Natomiast w kwietniu br. zgłoszono mniej ofert (o 892) niż w kwietniu 2003r.

7 Oferty pracy w 2003 roku i w okresie 4 miesięcy 2004 roku Styczeń '03 Luty '03 Marzec '03 Kwiecień '03 Maj '03 Czerwiec '03 Lipiec '03 Sierpień '03 Wrzesień '03 Październik '03 Listopad '03 Grudzień '03 Styczeń '04 Luty '04 Marzec '04 Kwiecień '04 W okresie 4 miesięcy 2004 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla: pracowników przy pracach prostych oferty pracy (25,4% ogółu) w tym dla gospodarzy budynków oferty, robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie - 614, pomocy domowych, sprzątaczek - 202, techników i średniego personelu ofert pracy (20%), w tym dla: średniego personelu biurowego ofert, pracowników pomocy społecznej i pracy socjalnej - 112, pracowników ds. finansowych i handlowych - 83, techników - 76, średniego personelu ochrony zdrowia (bez pielęgniarek i położnych ) - 51, technicznego personelu obsługi komputerów - 44, pracowników biurowych oferty pracy (15,6%), w tym dla pracowników: obsługi biurowej ofert, ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji - 96, robotników przemysłowych i rzemieślników ofert pracy (15,6%), dla robotników budownictwa, robót wykończeniowych, malarzy ofert, kowali i ślusarzy - 185, robotników produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży - 136, mechaników maszyn i urządzeń - 116, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych 102, pracowników usług osobistych i sprzedawców ofert pracy (11,7%), dla sprzedawców i demonstratorów ofert, pracowników usług domowych i gastronomicznych - 122, usług ochrony - 77, specjalistów z wyższym wykształceniem ofert pracy (5,6%), w tym dla specjalistów: ds. ekonomicznych i zarządzania oferty, architektów i inżynierów - 82, specjalistów szkolnictwa i wychowawców - 49 ofert, nauczycieli - 49, specjalistów ochrony zdrowia - 25,

8 8 operatorów i monterów maszyn i urządzeń ofert pracy (5%), w tym dla: kierowców pojazdów - 160, operatorów pojazdów wolnobieżnych - 37, rolników, ogrodników, leśników, rybaków - 49 ofert pracy (0,7%). dyrektorów, kierowników przedsiębiorstw - 31 ofert pracy (0,4%), Największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano w zawodach technicznych (o 434), dla robotników przemysłowych i rzemieślników (o 148) oraz dla pracowników usług osobistych (o 44). Wyższe było zapotrzebowanie pracodawców na: specjalistów (o 22), dyrektorów, kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw (o 18) rolników, ogrodników, leśników, rybaków (o 8). Znacznie mniej ofert przeznaczono dla pracowników przy pracach prostych (o 355) i pracowników biurowych (o 68) w porównaniu do 4 miesięcy 2003 roku. Oferty pracy według grup zawodów w okresie 4 miesięcy 2004 roku Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 11,7% Pracownicy biurowi 15,6% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy 0,7% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 15,6% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 5,0% Technicy i średni personel 20,0% Dyrektorzy, Specjaliści kierownicy 5,6% wewnętrznych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw 0,4% Pracownicy przy pracach prostych 25,4% 4.2. Podjęcia pracy Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prac interwencyjnych, robót publicznych, otrzymanie przez bezrobotnych pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej.

9 9 W okresie 4 miesięcy 2004r. pracę podjęło bezrobotnych, tj. 54,2% ogółu wyłączonych ( o osoby więcej niż przed rokiem), z tego: o praca niesubsydiowana osób, tj. 78,4% ogółu podejmujących pracę (o osób więcej niż w okresie 4 m-cy 2003r.) w tym: praca sezonowa osób ( o 23 osoby mniej), o praca subsydiowana osoby, tj. 21,6% ogółu podejmujących pracę (o 764 osoby więcej niż w okresie 4 m-cy 2003r.), z tego: - prace interwencyjne osób, tj. 11,4% ogółu podejmujących pracę (o 498 osób więcej niż w okresie 4 m-cy 2003r.), - roboty publiczne osób, tj. 7,4% - - ( o 163 osoby więcej), - udzielone pożyczki osób, tj. 0,9% - - ( o 96 osób więcej), - inne podjęcia pracy osób, tj. 1,9% - - ( o 7 osób więcej). (np. umowy absolwenckie) Z ogółu bezrobotnych wyłączonych z powodu podjęcia pracy najwyższy udział stanowili bezrobotni: mężczyźni - 59,9%, zamieszkali w mieście - 50,8% oraz osoby młode w wieku lata - 27,1%. Wśród podejmujących pracę udział absolwentów wynosił - 9,8%, niepełnosprawnych - 3,5% Aktywizacja bezrobotnych Programami aktywnymi rynku pracy objęto bezrobotnych, tj. o 80 osób więcej (o 1,4%) niż w okresie 4 miesięcy 2003 roku. Przy pracach interwencyjnych zatrudniono osób (tj. 32,4% ogółu aktywizowanych), przy robotach publicznych osób (20,9%). Na staże skierowano absolwentów, a w ramach umów absolwenckich zatrudniono 139 absolwentów, tj. 33,7% ogółu aktywizowanych. Zwiększyła się liczba osób podejmujących prace interwencyjne (o 498), roboty publiczne (o 163 osoby) oraz osób zatrudnionych w ramach udzielonych pożyczek (o 96). Na staże absolwenckie skierowano mniej osób (o 308) w porównaniu do 4 miesięcy 2003r.

10 10 Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w okresie 4 miesięcy 2003 i 2004 roku Liczba osób Prace interwencyjne Roboty publiczne 4 m-ce 2003r. 4 m-ce 2004r. Udzielone pożyczki Szkolenia oraz przekwalifikowania Staże absolwenckie Szkolenie rozpoczęło 431 bezrobotnych. Ilość osób uczestniczących w szkoleniach była niższa o 376 osób w porównaniu do 4 miesięcy 2003r. Inne 5. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy Na koniec kwietnia 2004 roku w 12 zakładach pracy planowano zwolnienie 285 pracowników, z tego: - 5 zakładów z sektora publicznego - 90 osób, - 7 zakładów z sektora prywatnego osób. Na przestrzeni 4 miesięcy 2004 roku w 24 zakładach pracy zwolniono 423 pracowników, z tego: - 9 zakładów z sektora publicznego zwolniło 119 osób, - 15 zakładów z sektora prywatnego zwolniło 304 osoby. W analizowanym okresie 2004r. mniej zakładów (o 14) dokonało zwolnień i mniej osób (o 713) utraciło pracę w porównaniu do 4 miesięcy 2003r. (38 zakładów zwolniło wówczas pracowników). Mniej osób zwolniono: z sektora publicznego (o 87) i z sektora prywatnego (o 626). 6. Osoby poszukujące pracy, uprawnione do zasiłku lub świadczeń przedemerytalnych Na koniec kwietnia 2004 roku zarejestrowanych było: poszukujących pracy, o 25 osób mniej (o 0,9%) niż przed rokiem,

11 uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego, o osoby mniej (o 9,5% ) niż na koniec kwietnia 2003r., uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych, o osób więcej (o 60,6%) niż na koniec kwietnia 2003r. Najwięcej: poszukujących pracy pozostaje zarejestrowanych w PUP: Kielce osób i Ostrowiec Św osób, uprawnionych do zasiłków przedemerytalnych posiadają PUP: Starachowice osób, Kielce i Ostrowiec Św , uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych posiadają PUP: Kielce osoby, Ostrowiec Św i Skarżysko - Kam Urzędy pracy - poza bezrobotnymi - obsługują także osoby uprawnione do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Należy podkreślić, iż zmniejsza się liczba osób pobierających zasiłki przedemerytalne, a wzrasta ilość osób otrzymujących świadczenia przedemerytalne. Spowodowane jest to zmianą przepisów. Od 2002r. nadal istnieje możliwość otrzymywania świadczeń, przedemerytalnych, których warunki nabycia określa art. 37k ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 7. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim 11 Znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Na koniec kwietnia 2004r. najniższa stopa bezrobocia występowała na południu województwa w powiecie: buskim - 12,6%, kazimierskim - 14,1%, pińczowskim - 16,3%, najwyższa na północy: w skarżyskim - 33%, koneckim - 32,8%, ostrowieckim - 28,7%, starachowickim - 27,3% oraz w kieleckim - 29,4%. Wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosi 54,5% ogółu zarejestrowanych. Trudna sytuacja kobiet na rynku pracy. Pomimo, iż udział bezrobotnych kobiet jest niższy (48,2%) niż mężczyzn, kobiety mają większe trudności z ponownym zatrudnieniem. Długotrwałe bezrobocie jest wyższe wśród kobiet - ponad połowa z nich (60,8%) poszukiwała pracy ponad rok. Analogiczny odsetek długotrwale bezrobotnych mężczyzn wynosił 48,5%. Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych, niski poziom wykształcenia oraz długotrwałe pozostawanie bez pracy. W końcu marca br. wśród bezrobotnych osoby w wieku lata stanowiły 55,6% ogółu bezrobotnych, 62,9% posiadało wykształcenie poniżej średniego, a 54,4% oczekiwało na pracę powyżej rok.

12 12 Wyższy poziom wykształcenia absolwentów w porównaniu z ogółem bezrobotnych. Większość bezrobotnych to osoby o niskim poziomie wykształcenia, natomiast wśród bezrobotnych absolwentów przeważają osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz wyższym. Wysoki udział wśród zarejestrowanych bezrobotnych osób nie posiadających stażu pracy - 27,8% ogółu. Zmniejszenie liczby bezrobotnych, którzy poprzednio pracowali przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy (o 2,3 tys.), tj. populacji osób generujących bezrobocie. Stanowiły one 71,9% ogółu bezrobotnych. 8. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia w okresie 4 miesięcy 2004r. Na przestrzeni 4 miesięcy 2004 roku bezrobocie wzrosło o osób (natomiast w okresie 4 miesięcy 2003r. zmniejszyło się o 171 osób), z tego: wzrost bezrobocia w I kwartale br. o osób (w I kw.2003r. wzrost o osób); - styczeń wzrost o osób, ( styczeń ub. r. - wzrost o osób), - luty wzrost o 584 osoby, ( luty ub. r. - wzrost o 582 osoby), - marzec spadek o 196 osób, ( marzec ub. r. - spadek o 412 osób). spadek bezrobocia na początku II kwartału br. (w kwietniu br. spadek o osoby do marca br., w kwietniu 2003r. spadek o osób). Kwiecień jest drugim po marcu miesiącem w 2004 roku, w którym zanotowano zmniejszenie bezrobocia. Podobne tendencje wystąpiły w latach W okresie 4 miesięcy 2004r. napływ do bezrobocia był większy od odpływu. Wysoki udział osób rejestrujących się po raz kolejny (78,5%) wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Napływ na rynek pracy absolwentów - zarejestrowano o osób więcej niż w okresie 4 miesięcy 2003r. Z ogółu rejestrujących się absolwentów najwięcej osób posiadało wykształcenie wyższe (40,5%) lub policealne i średnie zawodowe (29%). W latach dwukrotnie zwiększyła się populacja bezrobotnych absolwentów z wyższym wykształceniem. Nieznacznie wyższa podaż miejsc pracy. Zgłoszono o 250 ofert więcej, tj. o 3,5% w porównaniu do 4 miesięcy 2003 roku.

13 13 Znaczący udział ofert pracy przeznaczonych dla: pracowników przy pracach prostych (25,4%), techników i średniego personelu (20%), pracowników biurowych (15,6%), robotników przemysłowych i rzemieślników (15,6%), tj. 76,6% ogółu ofert. Wzrost liczby osób podejmujących pracę (o 1.983), zarówno subsydiowaną, jak i niesubsydiowaną. Nieznaczne zwiększenie liczby bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu. Zaktywizowano ogółem bezrobotnych, tj. o 80 osób więcej (o 1,4 %) niż przed rokiem. W ramach staży zatrudniono absolwentów, tj. 31,3% zaktywizowanych. Spadek udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku do 14,7% (w kwietniu 2003r. udział ten wyniósł 15,5%). Zmniejszenie liczby bezrobotnych wyrejestrowanych z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy. Zmniejszenie ilości osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów (o 713 osób) w porównaniu do 4 miesięcy 2003 roku.

14 Województwo Świętokrzyskie Stan i struktura bezrobocia na koniec miesiąca - KWIECIEŃ 2004 Lp. WOJEWÓDZTWO RAZEM IV 2004 III 2004 wzrost/ spadek Powiat grodzki Kielce Powiat ziemski Razem I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego Wzrost/spadek: w liczbach Busko Zdrój Jędrzejów POWIATOWE URZĘDY PRACY Kazimierza Wielka Końskie Opatów Ostrowiec Świętokrz. Pińczów Skarżysko Kam. Wyszczególnienie Sandomierz Starachowice Staszów Włoszczowa X X X X w procentach X X -2,3-1,4-2,0-1,7-3,8-2,5-0,1-1,5-1,7-4,0 0,7-2,6-1,5-2,3-5,4-3,8 Wzrost w porównaniu do : w liczbach X X w procentach X X -1,7-1,9-1,3-1,6-1,0-5,7 4,1-1,5 2,6-3,3 2,8-0,6 3,2-4,4-6,4-2,0 Stopa bezrobocia wg stanu na 31 marca 2004r X 22,8 X 16,5 29,8 X 13,1 19,4 14,1 33,1 20,3 29,6 16,2 18,0 33,4 27,7 18,4 24,7 II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) 1 2 Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [%] w ogólnej liczbie bezrobotnych Bezrobotni bez prawa do zasiłku 3 Bezrobotne kobiety 4 Bezrobotni niepełnosprawni 5 Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gospodarstwo rolne 6 Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy 7 Bezrobotni w wieku lata 8 Bezrobotni: poprzednio pracujący dotychczas nie pracujący w tym: bezrobotni absolwenci z tego: szkół wyższych ,7 15,0 X 19,1 17,1 18,0 7,1 7,9 6,8 17,0 6,9 15,3 7,8 5,0 15,6 23,7 8,5 14, szkół polic. i śr.zawodow liceów ogólnokszt. zasadniczych szkół zawodowych pozostałych (np. specjalne) III. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 2 Liczba zakładów - sektor publiczny liczba osób do zwolnienia Liczba zakładów - sektor prywatny liczba osób do zwolnienia IV. Oferty pracy i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (stan na koniec miesiąca) 1 Oferty pracy ogółem w tym: z sektora publicznego do pracy subsydiowanej dla absolwentów dla niepełnosprawnych 2 Osoby odbywające szkolenie 3 4 Zatrudnieni przy pracach interwencyjnych Zatrudnieni przy robotach publicznych V. Osoby poszukujące pracy oraz uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych (stan na koniec miesiąca) Osoby poszukujące pracy w tym: niepełnosprawni nie pozostający w zatrudnieniu Uprawnieni do zasiłku przedemerytalnego Uprawnieni do świadczenia przedemerytalnego

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec listopada 2003 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.03.2007r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2006r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2006r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2019 roku Kielce, kwiecień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w okresie 6 miesięcy 2019 roku Kielce, lipiec 2019 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2019 roku Kielce, czerwiec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 roku Kielce, styczeń 2016 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2019 roku Kielce, wrzesień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 217 roku Kielce, luty 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w czerwcu 2018 roku Kielce, lipiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 217 roku Kielce, marzec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 216 roku Kielce, marzec 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 217 roku Kielce, czerwiec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2004r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2011 2015 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie 17 16,5 16 15,3 15,8 15,4 15 14,7 14,8 14,8 14,2 14,2 14 13 12 11 12,3 11,8 11 11 12,5 12,4

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE 1.1 Ocena zmian w poziomie

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2004r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Numer Identyf. - REGON 431213647 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za styczeń 2003 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Numer Identyf. - REGON 431213647 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za wrzesień 2001 roku

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.03.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo