INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br."

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: bezrobotnych kobiet (47,9% ogółu), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (54,5%), bezrobotnych w wieku lat (26,7%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku ( 84,8%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (15,2%), absolwentów (5,4%), bezrobotnych niepełnosprawnych (1,8%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu lutego 2004 roku była wyższa o 584 osoby (o 0,4%) niż w styczniu br. Poziom bezrobocia w lutym 2004 roku był niższy o osób (o 2,7%) w porównaniu do lutego 2003r. Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia 2003r. do lutego 2004r Styczeń '03 Luty '03 Marzec '03 Kwiecień '03 Maj '03 Czerwiec '03 Lipiec '03 Sierpień '03 Wrzesień '03 Październik '03 Listopad '03 Grudzień '03 Styczeń '04 Luty '04

2 2 Liczba bezrobotnych w styczniu i lutym w 2004r. jest niższa o 3,6 tys. osób w porównaniu do liczby bezrobotnych w analogicznych miesiącach 2003r. Bezrobocie w lutym 2004 roku było niższe w 9 powiatach w porównaniu do lutego 2003r. Najwyższy spadek notowano w powiatach: starachowickim o 838 osób, staszowskim o 740, kieleckim o 650, ostrowieckim o 473. Wzrost wystąpił w 5 powiatach: opatowskim o 206 osób, skarżyskim o 146, kazimierskim o 66, sandomierskim o 15 i pińczowskim o 12. Stopa bezrobocia w lutym 2004 roku wyniosła 22,8%, natomiast w kraju 20,6% - podobnie jak w styczniu br. i była niższa o 0,4 punktu procentowego, w kraju o 0,1 punktu w porównaniu do lutego 2003 roku. 2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 2 miesięcy 2004 roku: - zarejestrowano bezrobotnych, czyli o osób więcej, tj. o 12,7% niż w okresie 2 miesięcy 2003r. - wyrejestrowano bezrobotnych, czyli o 893 osoby więcej, tj. o 7,9% niż w okresie 2 miesięcy 2003r. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób zamieszkiwało w mieście (51,5%),w tym kobiet, osób mieszkało na wsi (48,5%), w tym kobiet, osoby to kobiety (40%), a to mężczyźni (60%), osób to ludzie młodzi w wieku lat, tj. 36,6%, osoby posiadały prawo do zasiłku, tj. 29,3%, osób posiadało status absolwenta, tj. 18,3%, osoby powróciły po zakończeniu aktywizacji zawodowej, tj. 6,4%. Większość tej populacji (53,3%) stanowili bezrobotni zamieszkali na wsi. Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 21,9%, osób rejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 78,1%. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych osoby poprzednio pracujące stanowiły 68,3%, a dotychczas nie pracujące 31,7%. Większość rejestrujących się bezrobotnych, którzy wcześniej pracowali to mężczyźni 62,5%.

3 3 Przyczynami wyłączenia bezrobotnych było: podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 49,4% ogółu wyłączonych (tj. o 913 osób więcej niż w okresie 2 miesięcy 2003 r.), rozpoczęcie szkolenia lub stażu osoby, tj. 9,3% wyłączonych (o 197 osób więcej niż w 2003 r.), niepotwierdzenie gotowości do pracy osób, tj. 26,3% wyłączonych (o 311 osób mniej niż w 2003 r.), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osoby, tj. 4,3% wyłączonych (o 38 osób mniej niż w 2003 r.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych osób, tj. 1,2% ( o 9 osób mniej niż w 2003 r.), pozostałe przyczyny (inne, podjęcie nauki, ukończenie 60/65 lat, nabycie uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego) osób, tj. 9,5% ogółu wyłączonych (o 141 osób więcej niż w 2003 r.). Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należały: podjęcie pracy (49,4%) i niepotwierdzenie gotowości do pracy ( 26,3%). 3. Podstawowe kategorie bezrobotnych 3.1. Bezrobocie młodzieży Na koniec lutego 2004r. zarejestrowanych było osób w wieku lata, tj. 26,7% ogółu bezrobotnych ( o osób mniej niż w 2003r.) W okresie 2 miesięcy 2004r. zarejestrowano bezrobotnych w wieku lata, co stanowiło 36,6% ogółu nowo zarejestrowanych. W grupie tej przeważali mężczyźni - 56,7% i osoby zamieszkałe na wsi - 53%. Wśród bezrobotnej młodzieży udział osób rejestrujących się po raz pierwszy wynosił 27,2%, a powracający do rejestrów po raz drugi i kolejny stanowili 72,8% (w grupach wieku lat odpowiednio: 18,8% i 81,2%). Młodzi rejestrujący się po raz pierwszy stanowili 45,5% ogółu tej populacji w województwie, co oznacza, że co druga osoba rejestrująca się po raz pierwszy była w wieku lata. Z ewidencji wyrejestrowano bezrobotnych: osoby podjęły pracę (32,6% ogółu wyłączonych), 837 osób rozpoczęło szkolenie lub staż (16,5%), a osoby nie potwierdziły gotowości do pracy (26%). Młodzi podejmowali głównie prace niesubsydiowane - 81,6% ogółu. Do prac subsydiowanych skierowano 304 osoby - 18,4%. Młodzież stanowi znaczny udział wśród aktywizowanych w ramach szkoleń lub staży - 73,2% Bezrobocie absolwentów

4 W końcu lutego br. zarejestrowanych było absolwentów, tj. 5,4% ogółu bezrobotnych ( o 954 osoby mniej niż na koniec lutego 2003r.). Na przestrzeni 2 miesięcy 2004r. zarejestrowano absolwentów ( o osoby więcej niż w analogicznym okresie 2003 roku), z tego ze szkół: - wyższych osób, tj. 37,1%, - policealnych i średnich zawodowych osoby, tj. 31,2%, - liceów ogólnokształcących 436 osób, tj. 13,3%, - zasadniczych zawodowych 551 osób, tj. 16,8%, - pozostałych 52 osoby, tj. 1,6%. Najwięcej zarejestrowanych absolwentów posiadało wykształcenie wyższe oraz policealne i średnie zawodowe - łącznie 68,3% Struktura wykształcenia bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w okresie 2 miesięcy 2004 roku policealne i średnie zawodowe 31,2% licealne ogólnokształcące 13,3% zasadnicze zawodowe 16,8% wyższe 37,1% pozostałe 1,6% Zarejestrowano więcej absolwentów szkół wyższych (o 490 osób), policealnych i średnich zawodowych (o 269), liceów ogólnokształcących (o 209), zasadniczych szkół zawodowych (o 169), mniej ze szkół pozostałych (o 3 osoby ) w porównaniu do 2 miesięcy 2003r. Z ewidencji wyłączono absolwentów (czyli o 463 osoby więcej niż w okresie 2 miesięcy 2003r.), w tym z powodu: - podjęcia pracy ub. r.) 668 osób, tj. 29,1%, (28,1% -

5 5 - szkolenia 8 osób, tj. 0,3%, ( 1,0% - ub. r.) - stażu pracy 978 osób, tj. 42,6%, (35,9% - ub. r.) - utraty statusu i innych przyczyn 641 osób, tj. 28,0%, (35,0% - ub. r.) W porównaniu do ubiegłego roku wzrósł udział absolwentów skierowanych na staż pracy, podejmujących pracę, zmniejszył się natomiast udział wyłączonych z tytułu utraty statusu i innych przyczyn oraz szkolenia Bezrobocie wśród mieszkańców wsi W końcu lutego 2003 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 54,5% (o osób mniej niż na koniec lutego ub. r.). Gospodarstwa rolne posiadało bezrobotnych mieszkańców wsi - 10,5%. Na przestrzeni 2 miesięcy br. zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 48,5% ogółu zarejestrowanych. Z rejestrów wyłączono bezrobotnych -46,4% ogółu wyłączonych. Pracę podjęło bezrobotnych mieszkańców wsi - 46,9% ogółu podejmujących pracę. Więcej zarejestrowano (o 884) i wyłączono bezrobotnych (o 426), pracę podjęło o 424 osoby więcej niż przed rokiem. W I kwartale wzrasta przeważnie liczba rejestrujących się bezrobotnych, a ilość osób podejmujących pracę jest najniższa w roku Bezrobotne kobiety W końcu lutego 2004r. zarejestrowanych było kobiet i mężczyzn, udział ich wynosił odpowiednio: 47,9% i 52,1% ogółu bezrobotnych. Od grudnia 2002r. udział bezrobotnych kobiet jest niższy niż mężczyzn. Liczba bezrobotnych kobiet była niższa o osób (o 2,8%), a mężczyzn o osób (o 2,6%) w porównaniu do lutego 2003r. Większość bezrobotnych kobiet - 69,7% i mężczyzn - 74,9% pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Prawo do zasiłku posiadało 12,4% ogółu kobiet i 17,8% mężczyzn. Kobiety przeważają wśród bezrobotnych: dotychczas nie pracujących - 52,5%, absolwentów - 50,7%. Zamieszkali na wsi to w większości mężczyźni - 53,3%. Na przestrzeni 2 miesięcy 2004r. zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (7.173, tj. 40% napływu) niż mężczyzn (10.743, tj. 60%). Wyłączono z ewidencji bezrobotnych mniej kobiet niż mężczyzn (odpowiednio: 45,5% i 54,5% ogółu wyłączonych bezrobotnych).

6 6 Najważniejszą przyczynę wyłączenia z bezrobocia stanowiło podjęcie pracy przez kobiet (45,7%) i mężczyzn (54,3%) oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy przez kobiety (36,7%) i mężczyzn (63,3%). Szkolenie lub staż rozpoczęło 627 kobiet (54,8%) i 517 mężczyzn (45,2%). Wśród aktywizowanych w ramach programów rynku pracy - największy udział stanowiły kobiety skierowane na staże - 61,9%, najmniejszy zatrudnione w ramach dodatkowych miejsc pracy utworzonych przez pracodawców - 29,4% Niepełnosprawni Na koniec lutego 2004r. w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 1,8% ogółu bezrobotnych (o 496 osób więcej niż w lutym 2003r. W okresie 2 miesięcy 2004r. zarejestrowano 371 bezrobotnych niepełnosprawnych, pracę podjęły 222 osoby, w tym 86 kobiet. 4. Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia podejmowane przez urzędy pracy 4.1. Oferty pracy W okresie 2 miesięcy 2004r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy oferty pracy, o 700 ofert więcej, tj. o 26,2% niż w analogicznym okresie ub.r. W ogólnej liczbie zgłoszonych ofert pracy w okresie 2 miesięcy 2004r.: ofert, tj. 77,9% stanowiły miejsca pracy subsydiowanej, oferty, tj. 57,9% pochodziło z sektora prywatnego, ofert tj. 42,1% z sektora publicznego, ofert, tj. 33,5% skierowano dla absolwentów, większość tych ofert (99%) to miejsca pracy subsydiowanej, ofert, tj. 5,2% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Najwięcej ofert pracy zgłoszono do PUP w: Kielcach ofert, Ostrowcu Św oferty i Starachowicach ofert. Najmniej ofert pracy pracodawcy zgłosili do PUP w: Jędrzejowie 66 ofert, Kazimierzy Wlk oferty, Włoszczowie - 86 ofert i Pińczowie - 90.

7 7 Oferty pracy w 2003 roku i w okresie 2 miesięcy 2004 roku Styczeń '03 Luty '03 Marzec '03 Kwiecień '03 Maj '03 Czerwiec '03 Lipiec '03 Sierpień '03 Wrzesień '03 Październik '03 Listopad '03 Grudzień '03 Styczeń '04 Luty '04 W okresie 2 miesięcy 2004 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla: techników i średniego personelu ofert pracy (23%), w tym dla: średniego personelu biurowego ofert, pracowników pomocy społecznej i pracy socjalnej - 67, ds. finansowych i handlowych - 58, techników - 46, pracowników przy pracach prostych ofert pracy (19,9% ogółu), w tym dla robotników: gospodarczych ofert, w budownictwie i górnictwie ofert, pomocy domowych i sprzątaczek ofert, robotników przemysłowych i rzemieślników ofert pracy ( 15,1%), w tym dla robotników: budownictwa, robót wykończeniowych, malarzy ofert, produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży - 78, kowali, ślusarzy - 76, mechaników maszyn i urządzeń - 41, pracowników usług osobistych i sprzedawców ofert pracy (15%), w tym dla sprzedawców i demonstratorów ofert, pracowników usług domowych i gastronomicznych - 75, opieki osobistej - 55, pracowników biurowych oferty pracy (14%), w tym dla pracowników: obsługi biurowej ofert, ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji - 59, poczty - 29,

8 8 specjalistów z wyższym wykształceniem ofert pracy (7,6%), w tym dla: specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania - 64 oferty, architektów, inżynierów i pokrewnych - 48, pozostałych specjalistów szkolnictwa i wychowawców - 34, nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli, specjalnych - 32, operatorów i monterów maszyn i urządzeń ofert pracy (4,9%), w tym dla: kierowców pojazdów silnikowych - 66 ofert, operatorów maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru - 20, monterów - 12, dyrektorów, kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw - 11 ofert pracy (0,3%). rolników, ogrodników, leśników, rybaków - 7 ofert pracy (0,2%). Zanotowano znaczny wzrost ofert pracy w zawodach technicznych (o 425), dla pracowników usług osobistych i sprzedawców (o 196) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (o 132). Wyższe było zapotrzebowanie pracodawców na: specjalistów (o 55), pracowników przy pracach prostych (o 28). Mniej ofert przeznaczono dla: pracowników biurowych (o 139) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (o 9) w porównaniu do 2 miesięcy 2003 roku. Oferty pracy według grup zawodów w okresie 2 miesięcy 2004 roku Pracownicy biurowi 14,0% Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 15,0% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy 0,2% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 15,1% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 4,9% Technicy i średni personel 23,0% Specjaliści 7,6% Dyrektorzy, kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw 0,3% Pracownicy przy pracach prostych 19,9% 4.2. Podjęcia pracy

9 9 Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prac interwencyjnych, robót publicznych, otrzymanie przez bezrobotnych pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej. W okresie 2 miesięcy 2004r. pracę podjęło bezrobotnych, tj. 49,4% ogółu wyłączonych (o 913 osób więcej niż przed rokiem), z tego: o praca niesubsydiowana osoby, tj. 78,5% ogółu podejmujących pracę ( o 463 osoby więcej niż w okresie 2 m-cy ub. r.), w tym: praca sezonowa - 61 osób ( o 9 osób mniej niż przed rokiem) o praca subsydiowana osoby, tj. 21,5% ogółu podejmujących pracę ( o 450 osób więcej niż w okresie 2 m-cy u. br.), z tego: - prace interwencyjne osoby, tj. 11,3% ogółu podejmujących pracę (o 260 osób więcej), - roboty publiczne osób, tj. 7,0% - - (o 131 osób więcej), - udzielone pożyczki - 65 osób, tj. 1,1% - - (o 53 osoby więcej), - inne podjęcia pracy osób, tj. 2,1% - - (o 6 osób więcej). ( np. umowy absolwenckie) Z ogółu bezrobotnych wyłączonych z powodu podjęcia pracy najwyższy udział stanowili bezrobotni: mężczyźni - 54,3%, zamieszkali w mieście - 53,1% oraz osoby młode w wieku lata - 27,3%. Wśród podejmujących pracę absolwenci stanowili 11%, a niepełnosprawni 3,7% Aktywizacja bezrobotnych Programami aktywnymi rynku pracy objęto bezrobotnych, tj. o 647 osób więcej (o 35,9%) niż w okresie 2 miesięcy 2003 roku. Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 683 osoby (27,9% ogółu aktywizowanych), przy robotach publicznych 428 osób (17,5%). Na staże skierowano 978 absolwentów, a w ramach umów absolwenckich zatrudniono 70 absolwentów, łącznie 42,8% wszystkich aktywizowanych. Szkolenie rozpoczęło i ukończyło 166 bezrobotnych. Zmniejszyła się ilość uczestników rozpoczynających szkolenie o 124 osoby.

10 10 Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w okresie 2 miesięcy 2003 i 2004 roku Liczba osób Prace interwencyjne Roboty publiczne Udzielone pożyczki 2 m-ce 2003r. 2 m-ce 2004r Szkolenia oraz przekwalifikowania 657 Staże absolwenckie Znacznie zwiększyła się ilość absolwentów skierowanych na staż (o 321 osób) i podejmujących prace interwencyjne ( o 260 osób) w porównaniu do 2003r. Inne 5. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy Według stanu na koniec lutego 2004 roku - 7 zakładów pracy planowało zwolnić łącznie 124 pracowników, z tego: - 2 zakłady z sektora publicznego 62 osoby, - 5 zakładów z sektora prywatnego 62 osoby. Na przestrzeni 2 miesięcy 2004 roku w 20 zakładach pracy zwolniono 292 pracowników, z tego: - 8 zakładów z sektora publicznego zwolniło 67 osób, - 12 zakładów z sektora prywatnego zwolniło 225 osób. W okresie 2 miesięcy br. więcej zakładów (o 2) zwolniło większą ilość pracowników (o 108 osób) w porównaniu do analogicznego okresu 2003 roku (18 zakładów zwolniło wówczas 184 osoby). 6. Osoby poszukujące pracy oraz uprawnione do zasiłku lub świadczeń przedemerytalnych. Na koniec lutego 2004 roku zarejestrowanych było: poszukujących pracy, o 52 osoby mniej (o 1,9%) niż przed rokiem,

11 uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego, o osoby mniej ( o 9%) niż na koniec lutego 2003r., uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych, o osób więcej( o 54,4%) niż na koniec lutego 2003r. Najwięcej poszukujących pracy, nie uznanych za bezrobotnych, pozostaje zarejestrowanych w PUP: Kielce osób i Ostrowcu Św osób, uprawnionych do zasiłków przedemerytalnych posiadają PUP: Starachowice osób, Kielce osób i Ostrowiec Św osób, uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych posiadają PUP: Kielce osób, Skarżysko-Kam i Ostrowiec Św Urzędy pracy - poza bezrobotnymi - obsługują także osoby uprawnione do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Należy podkreślić, iż zmniejsza się liczba osób pobierających zasiłki przedemerytalne, a wzrasta ilość osób otrzymujących świadczenia przedemerytalne. Spowodowane jest to zmianą przepisów. Od 2002 roku nadal istnieje możliwość otrzymywania świadczeń przedemerytalnych, których warunki nabycia określa art. 37k ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 9. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Znaczne zróżnicowanie terytorialne stopy bezrobocia (luty 2004r.) - najniższa na południu w powiatach: buskim - 13,1%, kazimierskim - 14% i pińczowskim - 16,2%, najwyższa na północy: w skarżyskim - 33%, koneckim - 33%, ostrowieckim - 29,9%, starachowickim - 27,7% oraz kieleckim - 29,7%. Wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosi 54,5% ogółu zarejestrowanych. Trudna sytuacja kobiet na rynku pracy. Pomimo, iż udział bezrobotnych kobiet jest niższy - 47,9% niż mężczyzn - kobiety mają większe trudności z ponownym zatrudnieniem. Mężczyźni częściej podejmują pracę. Wysoki udział długotrwale bezrobotnych - 55,3%. Najbardziej zagrożone długotrwałym bezrobociem są osoby starsze oraz o niskim poziomie wykształcenia. Znaczny udział wśród bezrobotnych osób młodych w wieku lata - 26,7%.

12 12 Zróżnicowanie natężenia bezrobocia według poziomu wykształcenia. Najwięcej bezrobotnych - 63,1% ogółu posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, bądź gimnazjalne, najmniej wyższe 6,2%. Wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 27,6% ogółu. 10. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia w okresie 2 miesięcy 2004r. Na przestrzeni 2 miesięcy 2004 roku bezrobocie wzrosło o osoby (podobnie jak w okresie 2 miesięcy 2003r.- bezrobocie wzrosło wówczas o osoby) i zanotowano: - w styczniu wzrost o osób, ( styczeń ub. r.- wzrost o osób), - w lutym wzrost o 584 osoby, ( luty ub. r. - wzrost o 582 osoby). Liczba bezrobotnych na koniec lutego 2004r. pozostaje: - wyższa o osoby, tj. o 4,5% do r. - w kraju wyższa o 3,7%, - niższa o osób, tj. o 2,7% do r. - w kraju niższa o 1,5%, - wyższa o osób, tj. o 55,8% do r. - w kraju wyższa o 79,9%. W okresie 2 miesięcy 2004r. napływ do bezrobocia był większy od odpływu. Wysoki udział wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych - 78,1% stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny. Napływ na rynek pracy absolwentów - zarejestrowano o osoby więcej. Najwięcej bezrobotnych absolwentów ukończyło szkoły wyższe oraz policealne i średnie zawodowe - 68,3% ogółu absolwentów. Większość zarejestrowanych bezrobotnych to mężczyźni i zamieszkali na wsi. Wyższa podaż miejsc pracy - o 700 ofert więcej, tj. o 26,2% w porównaniu do 2 miesięcy 2003 roku. Wysoki udział ofert pracy przeznaczonych dla: techników (23%), pracowników do prac prostych (19,9%), robotników przemysłowych

13 13 i rzemieślników (15,1%), pracowników usług osobistych i sprzedawców (15%), tj. 73% ogółu. Zwiększenie liczby bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu. Zaktywizowano ogółem 2,5 tys. osób, o 0,7 tys. bezrobotnych więcej (o 36%) niż przed rokiem. Na staże skierowano 978 absolwentów, tj. o 321 osób więcej. Spadek udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku do 15,2% ( w lutym 2003r. udział ten wynosił - 15,9%). Zmniejszenie liczby bezrobotnych wyrejestrowanych z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy. Nieznaczny wzrost liczby zwolnionych pracowników z przyczyn dotyczących zakładów (o 108 osób więcej) w porównaniu do 2 miesięcy 2003 roku. Spadek liczby osób uprawnionych do zasiłków przedemerytalnych, (o 1,4 tys. osób), a wzrost liczby osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych (o 3,7 tys. osób).

14 Województwo Świętokrzyskie Stan i struktura bezrobocia na koniec miesiąca - LUTY 2004 Lp. WOJEWÓDZTWO RAZEM II 2004 I 2004 wzrost/ spadek Powiat grodzki Kielce Powiat ziemski Razem I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego Busko Zdrój Jędrzejów POWIATOWE URZĘDY PRACY Kazimierza Wielka Końskie Opatów Ostrowiec Świętokrz Pińczów Skarżysko Kam. Wyszczególnienie Sandomierz Starachowice Staszów Włoszczowa X X Wzrost/spadek: w liczbach X X w procentach X X 0,4 1,1 0,8 0,9-0,6 2,4 0,0 0,7 0,9-1,2-0,7 0,0 0,4-0,4 0,3 1,8 Wzrost w porównaniu do : w liczbach X X w procentach X X -2,7-1,9-2,8-2,4-4,2-5,3 2,8-2,5 3,7-3,2 0,4 0,2 1,4-7,2-10,2-1,0 Stopa bezrobocia wg stanu na 29 lutego 2004r 22,8 22,7 X 16,4 29,7 X 13,1 19,3 14,0 33,0 20,4 29,9 16,2 18,0 33,0 27,7 18,3 24,9 II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) 1 2 Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [%] w ogólnej liczbie bezrobotnych ,2 15,5 X 19,9 18,0 18,8 9,7 7,8 5,9 17,6 5,9 16,0 7,1 5,6 16,0 24,2 10,0 14,3 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gospodarstwo rolne Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy 7 Bezrobotni w wieku lata 8 Bezrobotni: poprzednio pracujący dotychczas nie pracujący w tym: bezrobotni absolwenci z tego: szkół wyższych szkół polic. i śr.zawodow liceów ogólnokszt zasadniczych szkół zawodowych pozostałych (np. specjalne) III. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 2 Liczba zakładów - sektor publiczny liczba osób do zwolnienia Liczba zakładów - sektor prywatny liczba osób do zwolnienia IV. Oferty pracy i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (stan na koniec miesiąca) 1 Oferty pracy ogółem w tym: z sektora publicznego do pracy subsydiowanej dla absolwentów dla niepełnosprawnych 2 Osoby odbywające szkolenie 3 4 Zatrudnieni przy pracach interwencyjnych Zatrudnieni przy robotach publicznych V. Osoby poszukujące pracy oraz uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych (stan na koniec miesiąca) Osoby poszukujące pracy w tym: niepełnosprawni nie pozostający w zatrudnieniu Uprawnieni do zasiłku przedemerytalnego Uprawnieni do świadczenia przedemerytalnego

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec listopada 2003 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2006r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w okresie 6 miesięcy 2019 roku Kielce, lipiec 2019 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2019 roku Kielce, kwiecień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2019 roku Kielce, czerwiec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 217 roku Kielce, luty 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 roku Kielce, styczeń 2016 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w czerwcu 2018 roku Kielce, lipiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 217 roku Kielce, marzec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 216 roku Kielce, marzec 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2011 2015 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie 17 16,5 16 15,3 15,8 15,4 15 14,7 14,8 14,8 14,2 14,2 14 13 12 11 12,3 11,8 11 11 12,5 12,4

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE 1.1 Ocena zmian w poziomie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 217 roku Kielce, czerwiec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2004r.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.03.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo