Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP BEZROBOCIE W 2010 ROKU POZIOM I DYNAMIKA BEZROBOCIA PŁYNNOŚĆ BEZROBOCIA Napływ do bezrobocia Odpływ z bezrobocia WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH Poprzednio pracujący, dotychczas niepracujący Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Zamieszkali na wsi Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni niepełnosprawni BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni STRUKTURA BEZROBOTNYCH Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według wieku Bezrobotni według poziomu wykształcenia Bezrobotni według stażu pracy OSOBY ZAREJESTROWANE JAKO POSZUKUJĄCE PRACY AKTYWNE DZIAŁANIA URZĘDU PRACY POŚREDNICTWO PRACY REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ PORADNICTWO ZAWODOWE SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY POPULARYZACJA DZIAŁAŃ URZĘDU PRACY WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW

3 WSTĘP Poniższe opracowanie prezentuje, jak kształtowało się bezrobocie w 2010 roku na terenie objętym działaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Zawarto tu również opis czynności i działań, mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz stopień ich zaangażowania na koniec 2010 roku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego. Dane zaczerpnięto ze sprawozdań o rynku pracy MPiPS-01 oraz dodatkowych opracowań własnych, prowadzonych przez pracowników urzędu. 2

4 1. BEZROBOCIE W 2010 ROKU 1.1. POZIOM I DYNAMIKA BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim pozostawały osoby bezrobotne o 855 osób (12%) więcej niż przed rokiem. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w końcu września 2010 roku osób, a miesiące kwiecień, maj, czerwiec, sierpień i wrzesień 2010 roku charakteryzowały się spadkiem bezrobocia (Wykres 1.1), w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Wykres 1.1. Poziom bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2009 i 2010 roku P owiat P iotrkows ki P iotrków Trybunals ki Bezrobotni zarejestrowani Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień P aździernik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień P aździernik Listopad Grudzień Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiące styczeń grudzień 2009 i 2010 roku. 3

5 Z analizy danych zawartych w Tabeli 1.1 wynika, że w całym 2010 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, liczba bezrobotnych pochodzących z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, była wyższa od liczby bezrobotnych z terenu Powiatu Piotrkowskiego. Najwyższą różnicę odnotowano w miesiącu sierpniu 2010 roku, kiedy to liczba bezrobotnych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego była wyższa o 344 osoby, w porównaniu z liczbą bezrobotnych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego. Tabela 1.1. Poziom bezrobocia rejestrowanego na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2009 i 2010 roku Bezrobotni zarejestrowani (stan na koniec miesiąca) Miesiąc Piotrków Powiat Piotrków Powiat Razem Razem Trybunalski piotrkowski Trybunalski piotrkowski Ogółem Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Kobiety Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiące styczeń grudzień 2009 i 2010 roku Na koniec grudnia 2010 roku w ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim figurowały kobiety (Tabela 1) i mężczyzn. Wśród bezrobotnych z terenu Piotrkowa Trybunalskiego kobiety stanowiły 51% (2.099/4.104), a w Powiecie Piotrkowskim 49% (2.005/4.104). Łącznie udział kobiet w grupie zarejestrowanych wyniósł 51,30%. 4

6 1.2. PŁYNNOŚĆ BEZROBOCIA Płynność bezrobocia w dużej mierze uzależniona jest od aktualnych potrzeb pracodawców, aktywności i mobilności zawodowej osób poszukujących pracy w kraju i za granicą. W 2010 roku zarejestrowało się bezrobotnych, a osoby wyłączono z ewidencji (Tabela 1.2). Analiza kolejnych miesięcy br. wskazuje, że miesiące IV, V, VI, VIII, IX 2011 roku, charakteryzowały się wyższym niż napływ, odpływem z bezrobocia. Wykres 1.2. Płynność bezrobotnych w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim na przestrzeni 2010 roku Napływ do bezrobocia Odpływ z bezrobocia 1400 Liczba bezrobotnych Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Źródło: opracowanie własne na podstawie: MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za rok

7 Tabela 1.2. Płynność bezrobotnych w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim w 2010 roku Napływ do bezrobocia Odpływ z bezrobocia Miesiąc Piotrków Trybunalski Powiat piotrkowski Razem Piotrków Trybunalski Powiat piotrkowski Razem Ogółem Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem Kobiety Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiące styczeń grudzień 2010 roku Napływ do bezrobocia W 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrowało się osób bezrobotnych, o 31 osób więcej niż w 2009 roku (Tabela 1.3). Osoby rejestrujące się ponownie stanowiły 82% ogółu napływu. Wskaźnik ten utrzymuje się od wielu lat na zbliżonym poziomie. Zarejestrowano osób poprzednio pracujących. Stanowiły one 82% ogółu zarejestrowanych w 2010 roku. 6

8 Tabela 1.3. Struktura napływu do bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2009 i 2010 roku Wyszczególnienie Piotrków Powiat Piotrków Powiat Razem Trybunalski piotrkowski Trybunalski piotrkowski Razem Ogółem Bezrobotni zarejestrowani po raz pierwszy po raz kolejny poprzednio pracujące w tym zwol. z przycz. dot. zakł. pracy dotychczas niepracujące Kobiety Bezrobotni zarejestrowani po raz pierwszy po raz kolejny poprzednio pracujące w tym zwol. z przycz. dot. zakł. pracy dotychczas niepracujące Źródło: Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiące styczeń - grudzień 2009 i 2010 roku Odpływ z bezrobocia W 2010 roku wyłączono z ewidencji osoby bezrobotne, tj. o 907 osób więcej niż w 2009 roku. 44% odpływu z bezrobocia wiązało się z podjęciem zatrudnienia (5.139 osób), w tym 35% ze znalezieniem pracy niesubsydiowanej (Tabela 1.4). W ramach pracy subsydiowanej: 172 osoby skorzystały z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, 192 zatrudnione zostały przy robotach publicznych, udzielono 396 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, 289 osób podjęło zatrudnienie dzięki refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Powiatowy Urząd Pracy prowadził również inne formy aktywizacji zawodowej. Z danych wynika, iż w okresie całego 2010 roku osób bezrobotnych zostało skierowanych do odbycia stażu, osób podnosiło swoje kwalifikacje lub nabywało nowe w drodze szkoleń grupowych i indywidualnych. Z ewidencji osób bezrobotnych z tytułu niepotwierdzenia gotowości do pracy (21,25% ogółu wyrejestrowanych) zostały wyłączone osoby 7

9 Tabela 1.4. Struktura odpływu z bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2009 i 2010 roku Wyszczególnienie Piotrków Powiat Piotrków Powiat Razem Trybunalski piotrkowski Trybunalski piotrkowski Razem Ogółem Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcia pracy: niesubsydiowanej subsydiowanej o prac interwencyjnych o robót publicznych o podjęcia działalności gospodarczej o podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego o inne rozpoczęcia szkolenia rozpoczęcia stażu rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej rozpoczęcie realizacji indyw. programu zatr. socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy niepotwierdzenia gotowości do pracy pozostałe Kobiety Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcia pracy niesubsydiowanej subsydiowanej o prac interwencyjnych o robót publicznych o podjęcia działalności gospodarczej o podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego o inne rozpoczęcia szkolenia rozpoczęcia stażu rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy rozpoczęcia pracy społecznie W tym dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, udzielone osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON. 2 Podjęcia pracy w ramach refundacji ze środków PFRON kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej niepełnosprawnej. 3 Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego, ukończenie 60/65 lat, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego, inne. 4 W tym dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, udzielone osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON. 5 Podjęcia pracy w ramach refundacji ze środków PFRON kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej niepełnosprawnej. 8

10 użytecznej rozpoczęcie realizacji indyw. programu zatr. socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy niepotwierdzenia gotowości do pracy pozostałe Źródło: Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiące styczeń - grudzień 2009 i 2010 roku 1.3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH Poprzednio pracujący, dotychczas niepracujący W 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrowało się bezrobotnych pozostających wcześniej w zatrudnieniu, w tym kobiet oraz dotychczas niepracujących, w tym kobiet (Tabela 1.3). Tabela 1.5. Bezrobotni poprzednio pracujący zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2009 i 2010 roku Bezrobotni zarejestrowani (stan na koniec miesiąca) Miesiąc Piotrków Powiat Piotrków Powiat Razem Razem Trybunalski piotrkowski Trybunalski piotrkowski Ogółem Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Kobiety Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego, ukończenie 60/65 lat, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego, inne. 9

11 Wrzesień Październik Listopad Grudzień Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiące styczeń grudzień 2009 i 2010 roku Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w rejestrach Urzędu odnotowano osoby bezrobotne uprzednio pracujące (Tabela 1.5) o 742 (12,08%) więcej niż przed rokiem. Kobiety stanowiły 50% tej grupy Osoby dotychczas niepracujące, to liczba , w tym 677 kobiet (60,05%) Tabela Tabela 1.6. Bezrobotni dotychczas niepracujący zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2009 i 2010 roku Bezrobotni zarejestrowani (stan na koniec miesiąca) Miesiąc Piotrków Powiat Piotrków Powiat Razem Razem Trybunalski piotrkowski Trybunalski piotrkowski Ogółem Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Kobiety Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiące styczeń grudzień 2009 i 2010 roku Większość osób poprzednio pracujących pochodziła z terenu Piotrkowa Trybunalskiego (52%), a dotychczas niepracujące z Powiatu Piotrkowskiego 661 (59%). 10

12 Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Spośród osób poprzednio pracujących, które w 2010 roku zgłosiły się do urzędu pracy, 299 zostało zwolnionych w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Tabela 1.3). Na dzień 31 grudnia 2010 roku w ewidencji figurowało 230 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy o 82 (55,40%) więcej niż przed rokiem (Tabela 1.7). Kobiety stanowiły 48% osób tej kategorii (110/230). Tabela 1.7. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2009 i 2010 roku Bezrobotni zarejestrowani (stan na koniec miesiąca) Miesiąc Piotrków Powiat Piotrków Powiat Razem Razem Trybunalski piotrkowski Trybunalski piotrkowski Ogółem Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Kobiety Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiące styczeń grudzień 2009 i 2010 roku Zamieszkali na wsi Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2010 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim znajdowało się osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarze wiejskim Powiatu Piotrkowskiego o 417 (13,22%) więcej niż przed rokiem. Wykres 1.3 stanowi prezentację poziomu bezrobocia w poszczególnych gminach, na koniec grudnia w 2009 i 2010 roku. Tylko w gminach Czarnocin i Ręczno odnotowano spadek bezrobocia. 11

13 Największy przyrost liczbowy zarejestrowanych, wystąpił w gminie Rozprza, z poziomu 531 osób w 2009 roku, do 620 osób w 2010 roku. Najmniej zarejestrowanych bezrobotnych pochodziło z terenu gminy Czarnocin (takie wskaźniki występują już od kilku lat). Tabela 1.8. Bezrobotni w powiecie piotrkowskim na obszarze wiejskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Liczba bezrobotnych (stan na koniec miesiąca) w tym Wyszczególnienie ogółem z prawem do 25 roku długotrwale powyżej 50 niepełnokobiety do zasiłku życia bezrobotni roku życia sprawni Sulejów gmina Aleksandrów Czarnocin Gorzkowice Grabica Łęki Szlacheckie Moszczenica Ręczno Rozprza Wola Krzysztoporska Wolbórz OGÓŁEM Źródło: Informacja sygnalna o rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiąc grudzień 2010 roku Wykres 1.3. Bezrobocie w powiecie piotrkowskim na obszarze wiejskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 i 2010 roku Liczba bezrobotnych Czarnocin Łęki Szlacheckie Ręczno Aleksandrów Grabica Wolbórz Gorzkowice Wola Krzysztoporska Sulejów gmina Moszczenica Rozprza Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji sygnalnej o rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiąc grudzień 2009 i 2010 roku 12

14 W 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrowało się osób, tj. o 229 osób więcej niż przed rokiem, zamieszkujących na terenach wiejskich powiatu piotrkowskiego, z czego 78,90% po raz kolejny. W tym samym czasie z ewidencji wyłączonych zostało osób tej kategorii, o 674 więcej niż w roku Wyłączenia z tytułu podjęcia pracy wyniosły 44,69%, przy czym 35,10% to prace niesubsydiowane. Za pośrednictwem urzędu pracy 808 osób rozpoczęło staż zawodowy, a 439 szkolenie. W ramach prac interwencyjnych zatrudnienie znalazły 83 osoby, a w ramach robót publicznych 119 osób. Działalność gospodarczą, po otrzymaniu dotacji, podjęło 171 mieszkańców terenów wiejskich. Tabela 1.9. Płynność bezrobotnych zamieszkałych na wsi w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2010 roku Bezrobotni zamieszkali na wsi Wyszczególnienie razem w tym kobiety w osobach w % w osobach w % Bezrobotni zarejestrowani , ,00 po raz pierwszy , ,45 po raz kolejny , ,55 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych , ,28 podjęcia pracy , ,86 niesubsydiowanej , ,50 subsydiowanej 499 9, ,36 o prac interwencyjnych 83 1, ,40 o robót publicznych 119 2, ,30 o podjęcia działalności gospodarczej 171 3, ,05 o podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 126 2, ,61 o inne 0 0,00 0 0,00 rozpoczęcia szkolenia 439 8, ,26 rozpoczęcia stażu , ,54 rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 0 0,00 0 0,00 rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 6 0,12 3 0,10 rozpoczęcie realizacji indyw. programu zatr. socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 9 0,17 5 0,17 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy 151 2, ,36 niepotwierdzenia gotowości do pracy , ,69 pozostałych , ,27 Źródło: Sprawozdanie o ryku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiące styczeń grudzień 2010 roku 7 Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego, podjęcia nauki, ukończenia 60/65 lat, nabycia praw emerytalnych lub rentowych, nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego, innych. 13

15 Bezrobotni z prawem do zasiłku Tabela Napływ bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2009 i 2010 roku Bezrobotni z prawem do zasiłku Wyszczególnienie Wzrost / spadek (w %) razem kobiety razem kobiety razem kobiety Bezrobotni zarejestrowani ,26-8,41 po raz pierwszy ,13-7,59 po raz kolejny ,64-8,55 Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiące styczeń grudzień 2009 i 2010 roku Na przestrzeni 12 miesięcy 2010 roku zarejestrowało się osób bezrobotnych z prawem do zasiłku o 413 (12,26%) więcej niż w roku poprzednim (Tabela 1.10). Osoby rejestrujące się po raz kolejny stanowiły 85,59% tej grupy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosiła o 62 mniej niż przed rokiem (Tabela 1.11). Tabela Bezrobotni z prawem do zasiłku zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2009 i 2010 roku Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Miesiąc Piotrków Trybunalski Piotrków Razem Trybunalski Powiat piotrkowski Ogółem 14 Powiat piotrkowski Razem Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Kobiety Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiące styczeń grudzień 2009 i 2010 roku

16 Bezrobotni niepełnosprawni Szczególną grupą bezrobotnych są osoby niepełnosprawne. Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są zaliczani do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W związku z tym skuteczna aktywizacja zawodowa tej grupy osób, z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i usług rynku pracy, była w 2010 roku jednym z priorytetowych działań Urzędu. Według stanu na koniec grudnia 2010 roku w ewidencji bezrobotnych znajdowało się 688 osób niepełnosprawnych (Tabela 1.12) 440 z Piotrkowa Trybunalskiego i 248 z Powiatu Piotrkowskiego. Tabela Struktura zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 i 2010 roku Bezrobotni niepełnosprawni (stan na dzień) Wzrost / spadek Wyszczególnienie (w %) ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Ogółem ,40 15,00 do ,00 52, ,87 13, ,65 39, ,33 15, ,17 9,68 pow ,17-5,56 czas pozostawania bez pracy w miesiącach wiek wykształcenie staż pracy ogółem ,33 100, ,32 9, ,20 59, ,36-1, ,89 7, lata ,29 - wyższe ,33 50,00 policealne i średnie zawodowe ,30 20,00 średnie ogólnokształcące ,00 43,59 zasadnicze zawodowe ,43 13,43 gimnazjalne i poniżej ,37 2,24 do 1 roku ,62 37, ,32 11, ,76 32, ,29 24, ,85-7,06 30 lat i więcej ,73-23,08 bez stażu ,95 30,77 Źródło: Załącznik 1 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na koniec IV kwartału 2009 i 2010 roku 15

17 Wykres 1.4. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg czasu pozostawania bez pracy stan na dzień 31 grudnia 2010 roku Czas pozostawania bez pracy w miesiącach pow ,62% do 1 6,83% ,84% ,91% ,64% ,15% Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku Najliczniejszą grupą ze względu na czas pozostawania bez pracy stanowiły osoby pozostające bez zatrudnienia od 6 do 12 miesięcy 20,64% (Wykres 1.4). Wykres 1.5. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg wieku stan na dzień 31 grudnia 2010 roku Wiek ,84% lata 6,69% ,25% ,90% ,70% ,63% Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku 36,63% stanowiły osoby w przedziale wiekowym (Wykres 1.5), a wykształceniem gimnazjalnym lub niższym legitymowało się 43% bezrobotnych niepełnosprawnych (Wykres 1.6). 16

18 Wykres 1.6. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg poziomu wykształcenia stan na dzień 31 grudnia 2010 roku Wykształcenie wyższe 3,49% policealne i średnie zawodowe 19% średnie ogólnokształcące 10,47% gimanzjalne i poniżej 43% zasadnicze zawodowe 24,56% Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku Na dzień 31 grudnia 2010 roku największy udział stanowiły osoby bezrobotne z udokumentowanym stażem pracy z przedziału lat (26,02%), natomiast najmniejszy to osoby o stażu pracy 30 lat i więcej (7,85%). Wykres 1.7. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stażu pracy stan na dzień 31 grudnia 2010 roku Staż pracy ogółem 30 lat i więcej 7,85% bez stażu 7,99% do 1 roku 8,28% ,94% ,44% ,48% ,02% Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku W 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrowało się 497 bezrobotnych niepełnosprawnych, a 522 wyłączono z ewidencji. Dla powiatu grodzkiego wartości te wyniosły odpowiednio 326 i 337 osób, a dla powiatu ziemskiego 171 i 185 osób. 17

19 Spośród wyłączonych z ewidencji, 205 osób niepełnosprawnych podjęło pracę, z czego 134 osób z powiatu grodzkiego (39,76% wyłączeń z ewidencji z różnych tytułów) i 71 osób z powiatu ziemskiego (38,37%). Tabela Płynność bezrobotnych niepełnosprawnych w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2010 roku Wyszczególnienie Piotrków Trybunalski Powiat piotrkowski Razem ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Bezrobotni zarejestrowani po raz kolejny poprzednio pracujący Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcia pracy niesubsydiowanej subsydiowanej o na miejscach pracy subsydiowanych przez PFRON o podjęcia działalności gospodarczej o prace interwencyjne o roboty publiczne rozpoczęcia szkolenia rozpoczęcia stażu rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy odmowa bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy rezygnacja lub niepotwierdzenie gotowości do pracy utrata statusu osoby niepełnosprawnej inne Źródło: Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu MPiPS-07 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za I i II półrocze 2010 roku Jedną z form zatrudnienia, były prace subsydiowane, w ramach których: - udzielono 15 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, - 13 osób zatrudnionych zostało przy robotach publicznych, - 4 osoby skorzystały z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. W 2010 roku 36 osób bezrobotnych niepełnosprawnych podniosło swoje kwalifikacje lub nabywało nowe w drodze szkoleń, a 20 osób zostało skierowanych do odbycia stażu /działania finansowane ze środków Funduszu Pracy/. 18

20 1.4. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Tabela Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 i 2010 roku Bezrobotni zarejestrowani (stan na dzień) Wzrost / spadek Wyszczególnienie (w %) ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Ogółem ,96 15,61 Do 25 roku życia ,15 25,25 Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia ,82 34,41 Długotrwale bezrobotne ,90 23,48 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ,30 Powyżej 50 roku życia ,56 8,66 Bez kwalifikacji zawodowych ,13 7,56 Bez doświadczenia zawodowego ,58 19,22 Bez wykształcenia średniego ,24 9,18 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia ,20 14,76 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia ,18 22,22 Niepełnosprawni ,40 15,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji sygnalnej o rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w okresie od stycznia do grudnia 2009 i 2010 roku Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia po 50 roku życia długotrwale bez robotni W końcu grudnia 2010 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim figurowało bezrobotnych do 25 roku życia; po 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych. 19

21 We wszystkich kategoriach odnotowano znaczny wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do końca roku poprzedniego Bezrobotni do 25 roku życia Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim figurowało osób do 25 roku życia (Tabela 1.14), co stanowiło 20,50% ogółu bezrobotnych. Na przestrzeni całego 2010 roku w urzędzie pracy zarejestrowano osoby bezrobotne w wieku do 25 roku życia (Tabela 1.15). W analizowanym okresie wyłączono z ewidencji osób, z czego (35,32%) z powodu podjęcia pracy, (26,61%) - stażu zawodowego, 322 (7,95%) - szkolenia, 48 osób skierowano do wykonywania prac interwencyjnych, a 14 na roboty publiczne. Wśród bezrobotnych do 25 roku życia 84 osoby otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aż 891 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia zatrudnienia, jest to o 2,89% więcej w stosunku do poprzedniego roku. Tabela Płynność bezrobotnych do 25 roku życia w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2009 i 2010 roku Bezrobotni do 25 roku życia Wzrost / spadek Wyszczególnienie (w %) ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Bezrobotni zarejestrowani ,65 6,09 po raz pierwszy ,32-5,05 po raz kolejny ,41 12,20 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych ,40 5,07 podjęcia pracy ,82 8,26 niesubsydiowanej ,34 6,42 subsydiowanej ,61 24,00 o prac interwencyjnych ,63 22,22 o robót publicznych ,67 - o podjęcia działalności gosp ,37 26,09 o podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,27 0,00 o inne rozpoczęcia szkolenia ,34 100,00 rozpoczęcia stażu ,18-1,35 rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej rozpoczęcie realizacji indyw. programu zatr. socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy ,51 61,54 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,89-8,15 pozostałe ,69 18,40 Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiące styczeń grudzień 2009 i 2010 roku 8 Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego, podjęcie nauki, nabycie praw rentowych, inne. 20

22 Bezrobotni powyżej 50 roku życia Na koniec grudnia 2010 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim figurowały osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia (Tabela 1.14), tj. 22,28% całego zasobu bezrobotnych. W ciągu 12 miesięcy 2010 roku napływ osób omawianej kategorii wyniósł 1.735, a odpływ Pracę podjęły 624 osoby; z powodu skierowania na szkolenie, staż wyłączono łącznie 184 osoby. 32 osoby powyżej 50 roku życia otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działania aktywizacyjne, finansowane ze środków publicznych, skierowano do 840 osób /54,68% wyłączeń z ewidencji tej grupy/. Zdjęto z ewidencji 301 osób, które nie potwierdziły gotowości do pracy. Tabela Płynność bezrobotnych powyżej 50 roku życia w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2009 i 2010 roku Bezrobotni powyżej 50 roku życia Wzrost / spadek Wyszczególnienie (w %) ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Bezrobotni zarejestrowani ,09 3,73 po raz pierwszy ,74-13,79 po raz kolejny ,62 6,35 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych ,25 15,19 podjęcia pracy ,83 37,11 niesubsydiowanej ,78-11,17 subsydiowanej ,60-4,84 o prac interwencyjnych ,24-76,00 o robót publicznych ,85 57,14 o podjęcia działalności gosp ,00-6,25 o podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,63 100,00 o inne ,00 0,00 rozpoczęcia szkolenia ,00 300,00 rozpoczęcia stażu ,00 100,00 rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy ,00-100,00 rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej ,00 100,00 rozpoczęcie realizacji indyw. programu zatr. socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego ,00 0,00 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy ,86 57,14 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,43-16,81 pozostałe ,79 32,53 Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiące styczeń grudzień 2009 i 2010 roku 9 Podjęcia pracy w ramach refundacji ze środków PFRON kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej niepełnosprawnej. 10 Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego, ukończenie 60/65 lat, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego, inne. 21

23 Długotrwale bezrobotni Przez długotrwale bezrobotnych rozumiemy osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. Sformułowanie łącznie oznacza, iż wymieniony okres pozostawania w rejestrze nie musi być ciągły, nieprzerwany. Może on składać się z krótszych przedziałów czasowych, dających w sumie okres dłuższy od 12 miesięcy. W końcu grudnia 2010 roku liczba bezrobotnych długotrwale kształtowała się na poziomie (Tabela 1.14) 43,19% ogółu. Napływ osiągnął wartość osób, a były to osoby, które w stu procentach rejestrowały się po raz kolejny. Z osób wyłączonych z ewidencji: podjęło zatrudnienie, 305 rozpoczęło staż, 319 rozpoczęło szkolenie, 32 prace interwencyjne, 92 otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 26,21% skreśleń z ewidencji nastąpiło w wyniku niestawienia się w urzędzie w wyznaczonym terminie. 22

24 Tabela Płynność długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2009 i 2010 roku Długotrwale bezrobotni Wzrost / spadek Wyszczególnienie (w %) ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Bezrobotni zarejestrowani ,77 35,37 po raz pierwszy po raz kolejny ,77 35,37 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych ,02 13,32 podjęcia pracy ,00 12,27 niesubsydiowanej ,99 14,29 subsydiowanej ,73 4,42 o prac interwencyjnych ,64-53,33 o robót publicznych ,88 27,59 o podjęcia działalności gosp ,29 5,71 o podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,00 70,59 o inne ,00-50,00 rozpoczęcia szkolenia ,49 80,21 rozpoczęcia stażu ,62 19,25 rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy ,00-100,00 rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej ,00 0,00 rozpoczęcie realizacji indyw. programu zatr. socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego ,00 0,00 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy ,69 107,89 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,66-19,05 pozostałe ,15 34,80 Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za miesiące styczeń grudzień 2009 i 2010 roku 1.5. STRUKTURA BEZROBOTNYCH Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Tabela Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg czasu pozostawania bez pracy stan na dzień 31 grudnia 2009 i 2010 roku Bezrobotni zarejestrowani (stan na dzień) Wzrost / spadek Czas pozostawania bez (w %) pracy w miesiącach ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Ogółem ,96 15,61 do ,98 25, ,95 15, ,74 5, ,17 21, ,18 32,60 pow ,34-5,16 Źródło: Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na koniec IV kwartału 2009 i 2010 roku 11 Podjęcia pracy w ramach refundacji ze środków PFRON kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej niepełnosprawnej. 12 Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego, podjęcie nauki, ukończenie 60/65 lat, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego, inne. 23

25 Na dzień 31 grudnia 2010 roku najwięcej 21,78% - (Wykres 1.8) zarejestrowanych bezrobotnych pozostawało bez pracy od 1 do 3 miesięcy. Przed rokiem grupą dominującą byli bezrobotni, którzy przez ostatni okres od 6-12 miesięcy pozostawali bez pracy. W porównaniu do zeszłego roku, w grupie pozostającej bez pracy od miesięcy, odnotowujemy ok. 42% wzrost, natomiast liczebność bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia od 3-6 miesięcy spadła o 4,74% (Tabela 1.18). Wykres 1.8. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg czasu pozostawania bez pracy stan na dzień 31 grudnia 2010 roku Czas pozostawania bez pracy w m-cach ,31% pow. 24 9,85% do 1 10,82% ,78% ,67% ,58% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku Bezrobotni według wieku Wykres 1.9. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg wieku stan na dzień 31 grudnia 2010 roku Wiek ,01% lata 1,79% ,49% ,77% ,86% ,09% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku 24

26 W 2010 roku w każdej grupie wiekowej nastąpił wzrost (Tabela 1.19). W grupie lata wzrost wyniósł 30%. Najliczniej reprezentowany jest w dalszym ciągu przedział wiekowy lata 30,09% (Wykres 1.9). Tabela Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg wieku stan na dzień 31 grudnia 2009 i 2010 roku Bezrobotni zarejestrowani (stan na dzień) Wzrost / spadek Wiek (w %) ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Ogółem ,96 15, ,15 25, ,05 16, ,40 21, ,83 0, ,41 17, lata ,00 - Źródło: Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na koniec IV kwartału 2009 i 2010 roku Bezrobotni według poziomu wykształcenia Analizując wskaźniki przedstawione w Tabeli 1.20, można zaobserwować, iż nastąpił procentowy wzrost w każdej grupie. Bezrobocie wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym wzrosło o 21,96% w stosunku do ubiegłego roku, a z wykształceniem wyższym o 17,40%. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (33,30%), a najniższym udziałem odznaczały się osoby z wykształceniem wyższym 10,96% (Wykres 1.10). Tabela Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg wykształcenia stan na dzień 31 grudnia 2009 i 2010 roku Bezrobotni zarejestrowani (stan na dzień) Wzrost / spadek Wykształcenie (w %) ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Ogółem ,96 15,61 wyższe ,40 25,8 policealne i średnie zawodowe ,32 16,71 średnie ogólnokształcące ,96 24,91 zasadnicze zawodowe ,28 7,81 gimnazjalne i poniżej ,63 10,00 Źródło: Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na koniec IV kwartału 2009 i 2010 roku 25

27 Wykres Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg wykształcenia stan na dzień 31 grudnia 2010 roku Wykształcenie gimanzjalne i poniżej 33,30% wyższe 10,96% policealne i średnie zawodowe 20,75% zasadnicze zawodowe 22,84% średnie ogólnokształcące 12,15% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku Bezrobotni według stażu pracy We wszystkich grupach bezrobotnych, wyodrębnionych ze względy na staż pracy, odnotowano zwiększenie liczebności. Procentowo najwyższym wzrostem (18,93%), w porównaniu do roku poprzedniego, odznaczała się grupa o stażu do 1 roku. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, wg stanu na koniec grudnia 2010 roku, najliczniejszą grupę stanowiły osoby z przedziału stażowego 1-5 lat (23,89%) a najniższym o stażu pracy powyżej 30 lat (3,84%). Tabela Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stażu pracy stan na dzień 31 grudnia 2009 i 2010 roku Bezrobotni zarejestrowani (stan na dzień) Wzrost / spadek Staż pracy ogółem (w %) ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety Ogółem ,96 15,61 do 1 roku ,93 24, ,88 21, ,69 20, ,34 9, ,40-1,59 30 lat i więcej ,08 13,33 bez stażu ,23 11,90 Źródło: Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na koniec IV kwartału 2009 i 2010 roku 26

28 Wykres Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stażu pracy stan na dzień 31 grudnia 2010 roku Staż pracy ogółem ,93% ,86% 30 lat i więcej 3,84% bez stażu 13,98% do 1 roku 15,23% ,27% ,89% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku 1.6. OSOBY ZAREJESTROWANE JAKO POSZUKUJĄCE PRACY Tabela Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim jako poszukujący pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 i 2010 roku Poszukujący pracy (stan na dzień) Wzrost / spadek Wyszczególnienie (w %) razem kobiety razem kobiety razem kobiety Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy ,54 12,00 w tym niepełnosprawne ,54 20,78 Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za grudzień 2009 i 2010 roku W końcu grudnia 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim figurowało 305 osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, w tym 216 to osoby niepełnosprawne, niepozostające w zatrudnieniu. W porównaniu z sytuacją sprzed roku ich liczba wzrosła odpowiednio o 5,54% i 8,54%. Posiadanie, przez osoby zarejestrowane, statusu poszukującego pracy wynikało z uprawnień do: świadczeń stałych wypłacanych przez ośrodki pomocy społecznej, świadczeń ZUS, pozostawania w zatrudnieniu, posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. 27

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2011 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI LUTY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku Częstochowa, sierpień 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 21 roku Szczecin 211 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Wrzesień 213 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19 18128 1792 17532 17685 17484 17348 145 1 kwiecień maj czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec grudnia 2010 roku z wiersza 09 z tego osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 6 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 7 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Maj 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19000 17422 18029 17837 17324 16938 16584 14500 10000 grudzień styczeń luty

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI V INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w maju roku wyniosła 16,0%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu z kwietnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r.

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. Biłgoraj, lipiec 2009r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Na dzień 30.06.2009r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2013 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec października 2009 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec grudnia 2008 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec kwietnia roku wyniosła 14,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 1,0 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%*

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%* 1. Szacunkowa stopa bezrobocia* Szacunkowa stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec lutego roku wyniosła 15,9%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 0,3 p.p.. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo