I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia"

Transkrypt

1 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7 osoby, w tym: 7.76 bezrobotnych do 5 roku życia (,% ogółu), 4.4 bezrobotne kobiety (5,7%), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,3%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (84,%),.73 bezrobotnych z prawem do zasiłku (6,%), 5.4 bezrobotnych w okresie do miesięcy od dnia ukończenia nauki (6,8%), 4. bezrobotnych niepełnosprawnych (5,%). Poziom bezrobocia na koniec listopada roku był: - wyższy o.88 osób, tj. o,7% w porównaniu do 3..r., - wyższy o.83 osób, tj. o,3% w porównaniu do 3..r., - niższy o.439 osób, tj. o 3,% w porównaniu do 3..r., - niższy o osoby, tj. o 39,3% w porównaniu do 3..r. W listopadzie bezrobocie było wyższe we wszystkich powiatach. Najwyższy bezwzględny wzrost liczby bezrobotnych, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, miał miejsce w powiecie ostrowieckim o 347 osób (4,3%), skarżyskim o 6 osób (3,8%), kieleckim o 3 osób (,9%) i koneckim o 8 osób (3,%). W odniesieniu do listopada roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w powiatach, w tym najwyższy w: opatowskim o.85 osób (9,7%), sandomierskim o 59 osób (,9%), staszowskim o 436 osób (3,%) oraz koneckim o 35 osób (5,%). Spadek poziomu bezrobocia wystąpił w m. Kielce o 79 osób (6,4%) oraz powiatach: starachowickim o 43 osób (6,6%), kieleckim o 3 osoby (,6%) i buskim o 93 osoby (3,%). Stopa bezrobocia na koniec listopada roku ukształtowała się w województwie na poziomie 4,7%, natomiast w kraju wyniosła,%. W obydwu przypadkach była wyższa o,3 punktu procentowego w porównaniu do października r. Stopa bezrobocia w listopadzie roku była najniższa w porównaniu do analogicznego miesiąca w latach - 7. W listopadzie roku odnotowano stopę bezrobocia na poziomie - 4,%.

2 W powiatach nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: skarżyskim - 5,%, koneckim -,%, opatowskim -,8%, ostrowieckim - 9,9%, kieleckim - 7,9% i starachowickim - 5,9%, natomiast najniższa w: buskim - 7,9%, pińczowskim - 8,8%, w m. Kielce - 9,8%, staszowskim -,7%, sandomierskim -,3% oraz kazimierskim -,4%. Liczba bezrobotnych w okresie od listopada r. do listopada r.. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni miesięcy roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), tj. o 9.65 osób mniej (o 6,9%) niż w okresie miesięcy roku, - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ), tj. o.556 osób mniej (o 9,%) niż w okresie miesięcy roku. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało na wsi (5,9% napływu), a 44.6 w mieście (47,%), to mężczyźni (5,6%), a to kobiety (48,4%), posiadało prawo do zasiłku (,7%). Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 7,9% napływu, osób zarejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 8,%. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych, osoby poprzednio pracujące stanowiły 73,5%, a dotychczas niepracujące 6,5%. W populacji bezrobotnych poprzednio pracujących przeważali mężczyźni (53,%), a wśród dotychczas niepracujących kobiety (5,4%).

3 3 Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: skarżyskim - 86,9%, koneckim - 86,6%, starachowickim - 85,8%, ostrowieckim - 85,%, natomiast najniższy w pińczowskim - 7,%, buskim i kazimierskim po 7,7%. Przyczyny wyłączenia z rejestru bezrobotnych: podjęcie pracy przez 4.8 osób, co stanowiło 43,4% ogółu wyłączonych, rozpoczęcie stażu osób tj. 5,6%, rozpoczęcie prac społecznie użytecznych -.84 osoby, tj.,%, rozpoczęcie szkolenia -.35 osób, tj.,4%, rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego osób, tj.,4%, nie potwierdzenie gotowości do pracy osób, tj. 4,%, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osoby, tj. 7,%, odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - 4.5osób, tj. 4,3%, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, uprawnień do świadczenia przedemerytalnego, ukończenie 6/65 lat osób, tj. 3,%, pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) osób, tj. 9,4% ogółu wyłączonych. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy podjęcie pracy (43,3%) i nie potwierdzenie gotowości do pracy (4,%). 3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3.. Bezrobotni do 5 roku życia Na koniec listopada roku w rejestrach pozostawało 7.76 osób do 5 roku życia, czyli,% ogółu bezrobotnych, w tym 9.54 kobiet (tj. 53,8%). W porównaniu do listopada r. omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 455 osób (tj. o,6%). W okresie miesięcy roku zarejestrowano osób (3,6% napływu), w tym kobiet (49,5%). Wyłączono natomiast 7.35 osób (8,4% odpływu), pracę podjęły.43 osoby (37,%), szkolenia lub staż rozpoczęło 3.35 osób (,%), a osób (9,%) nie potwierdziło gotowości do pracy. Osoby, które nie ukończyły 5 roku życia stanowiły około /3 wśród rejestrowanych, jak i wyłączanych z ewidencji bezrobotnych.

4 3.. Długotrwale bezrobotni 4 Na koniec listopada roku zarejestrowanych było 43.9 długotrwale bezrobotnych (54,% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad miesięcy w okresie ostatnich lat, w tym 4.86 kobiet (55,8%). W porównaniu do listopada roku populacja ta zwiększyła się o 3.67 osób, tj. o 7,9%. W okresie miesięcy roku zarejestrowano 44.6 osób (46,9% napływu), w tym 5,4% stanowiły kobiety, a wyłączono osób (43,9% odpływu), w tym 5,8% to kobiety. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez 4.96 osób (35,3%) oraz nie potwierdzenie gotowości do pracy -.65 osób (5,%), szkolenia lub staż rozpoczęły.53 osoby (6,%) Bezrobotni powyżej 5 roku życia W końcu listopada roku zarejestrowano 6.33 osoby powyżej 5 roku życia -,% ogółu, w tym kobiet (39,7% tej populacji). W porównaniu do listopada roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 66 osób (3,9%). Na przestrzeni miesięcy roku zarejestrowano 5.3 osoby, w tym 6.7 kobiet (4, %), a wyłączono 5.68 osób w tym kobiet (38,3%). Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych osób podjęło pracę, czyli 37,% odpływu, a.869 osób (8,8%) nie potwierdziło gotowości do pracy Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W końcu listopada roku zarejestrowano.59 osób bez kwalifikacji zawodowych, tj. 5,% ogółu, w tym.86 kobiet (53,9%). W odniesieniu do listopada roku populacja ta zwiększyła się o 4.65 osób, tj. o 6,%. W okresie miesięcy roku zarejestrowano.36 osób, tj. 3,7% napływu, w tym.35 kobiet - 5,8% ogółu. Pracę podjęło 7.69 bezrobotnych Bez doświadczenia zawodowego W końcu listopada roku zarejestrowanych było 5.38 bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego (3,8% ogółu), tzn. dotychczas niepracujących lub wykonujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzących działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Udział kobiet wyniósł 57,% (4.458). W porównaniu do listopada roku populacja ta zwiększyła się o 54 osób, tj. o,%. Na przestrzeni miesięcy roku zarejestrowano 3.99 osób, tj. 35,% napływu, w tym 7. kobiet - 5,9% ogółu. Pracę podjęło.897 bezrobotnych. Art. ust. pkt. 5 ustawy z dnia kwietnia 4r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 8r., Nr 69, poz. 45 z późn. zm.).

5 Bez wykształcenia średniego W końcu listopada roku zarejestrowano osób bez wykształcenia średniego, tj. 48,8% ogółu, w tym 6.53 kobiety (4,5%). W odniesieniu do listopada roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 73 osoby, tj. o,%. W okresie miesięcy roku zarejestrowano osób, tj. 43,3% napływu, w tym 4.59 kobiet - 35,7% ogółu. Pracę podjęło 6.8 osób Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia Na koniec listopada roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 5.9 osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia, tj. 6,4% ogółu bezrobotnych, w tym 4.89 kobiet (8,%). W porównaniu do listopada roku populacja ta zwiększyła się o 456 osób, tj. o 9,8%. Na przestrzeni miesięcy roku zarejestrowano 5. osób, w tym większość stanowiły kobiety 77,5% (3.955 osób) Niepełnosprawni Na koniec listopada roku w rejestrach pozostawało 4. bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 5,% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do listopada roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 7 osób (tj. o 7,%). W okresie miesięcy roku zarejestrowano 5.9 osób, tj. 5,6% napływu, a wyłączono 5.94 osoby, w tym.99 osób z powodu podjęcia pracy (43,% odpływu). 4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.. Bezrobotne kobiety i mężczyźni Na koniec listopada roku w ewidencji urzędów pracy zarejestrowano 4.4 kobiety i mężczyzn, co stanowiło odpowiednio: 5,7% i 47,3% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do listopada roku zwiększyła się populacja bezrobotnych kobiet o.989 (5,%), a zmniejszyła mężczyzn o 76 (,5%). Większość bezrobotnych kobiet (73,%) i mężczyzn (77,8%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł (5,6%) i był niższy niż wśród mężczyzn (6,3%).

6 6 W okresie miesięcy roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (48,4% napływu) niż mężczyzn (5,6%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono kobiety oraz mężczyzn odpowiednio: 46,4% i 53,6% ogółu wyłączonych. Mężczyźni stanowili większą grupę wśród podejmujących pracę 55,% (kobiety 45,%), natomiast wśród osób skierowanych na staże zdecydowanie przeważały kobiety 7,%. W końcu listopada roku zarejestrowano kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, tj.,%. Na przestrzeni miesięcy roku w analizowanej grupie zarejestrowano kobiety, spośród których.66 podjęło pracę. Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet zanotowano w powiecie staszowskim (58,4%), włoszczowskim (57,7%), jędrzejowskim (57,5%), pińczowskim (55,9%), i ostrowieckim (54,7%) natomiast najniższy w m. Kielce (48,%), kazimierskim (48,9%) i opatowskim (5,6%). 4.. Bezrobotni zamieszkali na wsi W końcu listopada roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 55,3% ogółu. W odniesieniu do listopada roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o.9 osób (tj. o 5,3%). W okresie miesięcy roku zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji 5.584, pracę podjęło.36 osób tj. 43,8% odpływu. Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 5,9%, a w mieście 47,%. W listopadzie roku wskaźnik płynności rynku pracy dla osób zamieszkałych na wsi wyniósł 3,%, a w grupie zamieszkałych w mieście 35,7%. Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadały powiaty: kielecki 93,%, włoszczowski 8,% i opatowski 79,%, a najniższy ostrowiecki 3,8%, skarżyski 33,7% i starachowicki 4,% Osoby w okresie do miesięcy od dnia ukończenia nauki W końcu listopada roku zarejestrowano 5.4 osoby w okresie do miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 6,8% ogółu, w tym 3.78 kobiet (56,8%). W porównaniu do listopada roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła sie o 35 osób, tj. o 6,%. Na przestrzeni miesięcy roku zarejestrowano 3.34 osób, tj. 4,% napływu, w tym kobiety - 57,% ogółu. Pracę podjęły 3.35 osoby.

7 4.4. Osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 7 roku życia 7 W rejestrach urzędów pracy na koniec listopada roku pozostawały.46 osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 7 roku życia, tj.,8% ogółu, z tego większość stanowiły kobiety, tj..5 osób (7,8%). W odniesieniu do listopada roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 66 osób, tj. o 4,3%. W okresie miesięcy roku zarejestrowano 4.48 bezrobotnych (4,3% napływu), w tym.884 kobiety (7,%). Z tytułu podjęcia pracy wyłączono.434 osoby (33,8%), w tym 988 kobiet, czyli 68,9% analizowanej populacji. 5. Działania Urzędów Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 5.. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W listopadzie roku do urzędów pracy zgłoszonych zostało 96 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 84 mniej (,8%) w porównaniu do października roku i o 69 mniej (39,6%) w odniesieniu do listopada roku. Na przestrzeni miesięcy roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy.54 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj. o 6.48 mniej (43,4%) w porównaniu do miesięcy roku. Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej: , tj. 67,8% stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, , tj. 3,% to miejsca aktywizacji zawodowej. Z sektora prywatnego pochodziło 69,4% wszystkich wolnych miejsc pracy (4.944), a z sektora publicznego 3,6% (6.58). Z ogółu wolnych miejsc pracy 53,3%, czyli.476 to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS. Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w okresie miesięcy roku: , tj. 5,7% stanowiły staże, -.46, tj. 6,6% to prace społecznie użyteczne, - 9, tj. 4,% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Spośród wolnych miejsc pracy 544, tj.,5% skierowano do osób w okresie do miesięcy od dnia ukończenia nauki.

8 8 Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili w powiatach: kieleckim ofert, m. Kielce - 3.8, ostrowieckim -.4, starachowickim i koneckim -.83, a najmniej w: kazimierskim i pińczowskim Liczba bezrobotnych oraz wolne miejsca pracy zgłoszone od listopada do listopada roku Liczba bezrobotnych Wolne miejsca pracy 7 liczba bezrobotnych wolne miejsca pracy Na przestrzeni miesięcy roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla: pracowników usług i sprzedawców ofert (3,%), w tym dla gospodarzy obiektów oferty, pracowników sprzedaży w sklepach -.78, kucharzy - 34; robotników przemysłowych i rzemieślników ofert (,4%), w tym dla robotników budowlanych: robót stanu surowego, robót wykończeniowych oraz malarzy, pracowników czyszczących konstrukcje metalowe -.69 ofert, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych - 599, kowali i ślusarzy - 476, mechaników maszyn i urządzeń - 387, robotników w przetwórstwie spożywczym - 359, robotników produkcji odzieży - 358; pracowników biurowych ofert (,4%), w tym dla pracowników: obsługi biurowej oferty, pozostałych pracowników obsługi biura - 395, ds. ewidencji materiałowej i transportu - 364;

9 9 pracowników przy pracach prostych -.6 ofert (,% ogółu), w tym dla: robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie ofert, robotników przy pracach prostych w przemyśle - 438, pomocy domowych, sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych - 4, pozostałych pracowników przy pracach prostych - 8, pracowników pomocniczych przygotowujących posiłki - 63; techników i średniego personelu -.73 oferty (9,6%), w tym dla: pracowników administracji i sekretarzy wyspecjalizowanych - 49 ofert, agentów i pośredników handlowych - 46, techników nauk fizycznych i technicznych - 5, średniego personelu ds. finansowych - 84, innego średniego personelu do spraw zdrowia - 65; operatorów i monterów maszyn i urządzeń -.85 ofert (8,6%), w tym dla kierowców ciężarówek i autobusów ofert, operatorów maszyn i urządzeń górniczych - oraz operatorów pojazdów wolnobieżnych - 86; specjalistów -.78 ofert (5,9%), w tym dla innych specjalistów nauczania i wychowania - 54 oferty, inżynierów (z wyjątkiem elektrotechnologii) - 5, innych specjalistów ochrony zdrowia - 3 oraz specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations - 7; rolników, ogrodników, leśników i rybaków - 87 ofert (,3%); przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników - 8 ofert (,8%). Wolne miejsca pracy przeznaczone dla pracowników: usług i sprzedawców, robotników przemysłowych i rzemieślników, biurowych, pracowników przy pracach prostych oraz dla techników - stanowiły 83,4% wszystkich ofert.

10 5.. Podjęcia pracy Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcia działalności gospodarczej, podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej. W okresie miesięcy roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy osób podjęło pracę, tj. 43,4% ogółu wyrejestrowanych. Pracę niesubsydiowaną podjęło osób, tj. 86,% ogółu zatrudnionych, w tym: pracę sezonową - 6 osoby. Pracę subsydiowaną podjęło osób, tj. 3,8%, z tego: - prace interwencyjne.495, tj. 3,6% zatrudnionych, - refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego.44, tj. 3,4% roboty publiczne.363, tj. 3,3% działalność gospodarcza.35, tj. 3,% inne podjęcia pracy 3, tj.,3% - -. Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący (8,%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (7,9%). Wśród podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy był następujący: bez wykształcenia średniego - 4,%, długotrwale bezrobotnych - 35,8%, bez doświadczenia zawodowego - 6,%, osób do 5 roku życia - 4,3%, bez kwalifikacji zawodowych - 7,% oraz powyżej 5 roku życia - 3,6% Aktywne programy rynku pracy Na przestrzeni miesięcy roku aktywnymi programami rynku pracy objęto bezrobotnych, co oznacza spadek o 6,8% w odniesieniu do miesięcy roku. Na staż skierowano bezrobotnych, co stanowiło 38,4% ogółu zaktywizowanych, przy pracach interwencyjnych zatrudniono.495 osób, tj.,7%. Do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowano.44 osoby, tj.,%, przy robotach publicznych zatrudniono.363 osoby, tj. 9,7%. Na szkolenia skierowano.35 osób, tj. 9,3%.

11 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w okresie miesięcy roku Staże Prace interwencyjne Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Roboty publiczne Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Szkolenia Prace społecznie użyteczne Indywidualne programy zatrudnienia socjalnego lub kontrakty socjalne Inne podjęcia pracy Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy W listopadzie roku zakład pracy zgłosił do zwolnienia osobę. Dla porównania, w listopadzie roku 3 zakłady pracy zgłosiły do zwolnienia 5 osób. Na koniec listopada roku w 7 zakładach pracy pozostawało do zwolnienia 5 pracowników, natomiast na koniec listopada roku w 4 zakładach pracy planowano do zwolnienia 5 pracowników. W listopadzie roku 3 zakłady pracy zwolniły 45 osób. Dla porównania, w listopadzie roku 3 zakłady pracy zwolniły 8 pracowników. W okresie miesięcy roku w 7 zakładach pracy dokonano zwolnień 44 pracowników, natomiast w okresie miesięcy roku w zakładach pracy dokonano zwolnień 393 osób.

12 Tablica. Pozostające zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy na koniec listopada roku * Powiat Branża Liczba osób zgłoszonych do zwolnienia buski Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKD 53..Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.9.Z) m. Kielce Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD Z) 6 konecki Produkcja obuwia (PKD 5..Z) skarżyski Produkcja broni i amunicji (PKD 5.4.Z) 7 starachowicki Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 8.9.Z) staszowski Edukacja (PKD 85.6.Z) 4 *zgłoszenia aktualne według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego, tj. pomniejszone o te z których realizacji pracodawca zrezygnował bądź już je zrealizował;

13 3 Tablica. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie miesięcy r. Powiat Branża Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie wcześniejszych zgłoszeń buski 4;5 jędrzejowski 4 kazimierski Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.3.Z) Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (PKD 65..Z) 4 Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.9.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.9.Z) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 4634A) 36 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3.Z) 46 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD Z) 5 Transport kolejowy towarów (PKD 49..Z) 3 m. Kielce Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6.Z) Pozostały transport lądowy, pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 8..Z) Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 869A) 4 konecki 4 opatowski ;5 Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.9.Z) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 4.3.Z) Transport kolejowy towarów (PKD 49..Z) Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (PKD 65..Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.9.Z) ostrowiecki Transport kolejowy towarów (PKD 49..Z) 9 pińczowski 3 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 6..Z)

14 Powiat 4 Branża Cd. Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie wcześniejszych zgłoszeń Obrona Narodowa (PKD 84..Z) sandomierski ;3;5 Transport kolejowy towarów (PKD 49..Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 6..Z) 3 Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (PKD 65..Z) Transport kolejowy towarów (PKD 49..Z) 75 Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.9.Z) skarżyski ;;3;4;5 starachowicki staszowski Produkcja broni i amunicji (PKD 5.4.Z) 73 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 6..Z) 3 Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (PKD 65..Z) Produkcja broni i amunicji (PKD 5.4.Z) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 8.9.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 5..Z) 6 5 W m. Kielce oraz w powiatach: opatowskim, ostrowieckim, sandomierskim i skarżyskim zwalnia ten sam zakład pracy; W powiatach: skarżyskim i starachowickim zwalnia ten sam zakład pracy; 3 W powiatach: pińczowskim, sandomierskim i skarżyskim zwalnia ten sam zakład prac; 4 W powiatach: buskim, jędrzejowskim, koneckim i skarżyskim zwalnia ten sam zakład pracy; 5 W powiatach: buskim, opatowskim, sandomierskim i skarżyskim zwalnia ten sam zakład pracy. 7. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Na koniec listopada roku: najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 7,9%, pińczowski 8,8%, m. Kielce - 9,8%, staszowski -,7%, sandomierski -,3% oraz kazimierski -,4%. najwyższą powiaty: skarżyski - 5,%, konecki -,%, opatowski -,8%, ostrowiecki - 9,9%, kielecki - 7,9% i starachowicki - 5,9%.

15 5 Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim - 4,7%, sandomierskim - 7,5% oraz opatowskim - 7,8%, a najwyższy w koneckim - 5,% i starachowickim - 4,8%. Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 55,3% ogółu zarejestrowanych. Zwiększył się udział kobiet wśród bezrobotnych i wyniósł 5,7%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 36,4% pozostawało bez pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 3,%. Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych w wieku 8-34 lata - 53,7%, w wieku mobilnym 8-44 lata - 7,8%, niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 47,9% ogółu bezrobotnych, długotrwałe pozostawanie bez pracy - 34,4%, wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 5,8% ogółu. Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 5,%. Przeszło połowę (53,9%) analizowanej populacji bezrobotnych stanowiły kobiety. Udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych wynosił odpowiednio: do 5 roku życia,%, powyżej 5 roku życia,%, bez doświadczenia zawodowego 3,8%. 8. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia W porównaniu do miesięcy roku mniej bezrobotnych wyłączono z rejestrów bezrobocia, jak i zarejestrowano. Utrzymuje się wysoki udział bezrobotnych, którzy powracają po raz kolejny do rejestrów - 8,% wśród nowo zarejestrowanych. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 96 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 84 mniej (,8%) niż w październiku roku. Na przestrzeni miesięcy spadek wyniósł 43,4%. Największy udział stanowią wolne miejsca pracy przeznaczone dla pracowników: usług i sprzedawców, robotników przemysłowych i rzemieślników, biurowych, pracowników przy pracach prostych oraz dla techników - 83,4% wszystkich ofert.

16 II. BEZROBOTNI WEDŁUG URZĘDÓW PRACY A. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA NA KONIEC MIESIĄCA L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XI X Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego X X Wzrost w liczbach X X w procentach X X,7,4 6,,4,7,9 3,,4 4,3,8 3,3 3,8 3,6,, OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA Wzrost / spadek w porównaniu do 4 3..r: w liczbach X X w procentach X X,3-6,4-3, 4,,8 -,6 5, 9,7,,,9 3, -6,6 3,,3 5 Stopa bezrobocia wg stanu na 3 listopada roku 4,7 4,4 X 9,8 7,9 3,,4 7,9,,8 9,9 8,8,3 5, 5,9,7 3,7 II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 6, 5,4 X 3, 9,8 8,6 4,7,3 5, 7,8 7,8 9,5 7,5, 4,8 4,6, Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 5,7 53,4 X 48, 5,5 57,5 48,9 5,8 54,4 5,6 54,7 55,9 5,4 5,8 5,3 58,4 57,7 Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gosp. rolne Osoby w okresie do miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 7 roku życia Bezrobotni: poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujący Cudzoziemcy x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe - zjawisko nie występuje 6

17 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XI X Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY 8 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 5 roku życia długotrwale bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego III. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia (stan na koniec miesiąca) z wiersza 8 Skierowane przez powiatowy urząd pracy Z własnej inicjatywy IV. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (stan na koniec miesiąca) Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym: staże V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: Cudzoziemcy z prawem do zasiłku OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 7 w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Polacy z prawem do zasiłku transferowego 5 5 VI. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) Liczba zakładów 7 7 Liczba osób do zwolnienia

18 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W LISTOPADZIE ROKU L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XI X Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY I. Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym Nowo zarejestrowani ogółem z tego po raz pierwszy po raz kolejny Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] 84, 8,4 X 8,6 8,3 77,3 7,8 8,4 89,7 86, 89,3 75,9 77,5 88,7 86,6 8,8 79,9 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkańcy wsi cudzoziemcy osoby w okresie do miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 7 roku życia Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 5 roku życia długotrwale bezrobotni charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadzczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 8

19 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XI X Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy: niesubsydiowanej w tym: praca sezonowa subsydiowanej z tego: z tego z przyczyn - prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności...gospodarczej - podjęcie pracy w ramach..refundacji kosztów..zatrudnienia bezrobotnego inne 5 4 Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 5 Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej Rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 7 Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 8 Niepotwierdzenia gotowości do pracy Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego Podjęcia nauki Ukończenia 6/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia praw do świadczenia przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ),75,9 X,88,63,83,76,8,7,68,66,77,68,68,7,85,9 OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 9

20 L.p. z tego osoby z wiersza bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 7-5 IV. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w miesiącu sprawozdawczym) Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do miesięcy od dnia ukończenia nauki Liczba bezrobotnych przypadająca na wolne miejsce pracy w miesiącu V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym Liczba zakładów Liczba zwolnionych osób z ogółem w tym WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XI X III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w m-cu sprawozdawczym Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy dotychczas nie pracujący zamieszkali na wsi 4 97 cudzoziemcy 4 5 osoby w okresie do miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, 4 4 do 7 roku życia Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 5 roku życia długotrwale bezrobotni 36 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 7 64 powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych 5 67 bez doświadczenia zawodowego 8 46 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PPRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA

21 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE VI. Poszukujący pracy Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia ego z przyczyn WOJEWÓDZTWO RAZEM XI 3 X 4 Wzrost/ spadek (w liczbach) - D CH MIEJSKI UR ZĄ PRACY W KI ELCA 8 ÓJ BUSKO - ZDR 7 W JĘDRZEJÓ A KAZIMIERZ WIELKA 4 KIELCE 6 KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PPRACY OPATÓW 6 ŚW. OSTROWIEC 7 PIŃCZÓW Z SANDOMIER 6 SKARŻYSKO KAM. 4 ICE STARACHOW 7 STASZÓW WA WŁOSZCZO rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - dobrowolnej rezygnacji innych Poszukujący przcy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji otrzymujący świadczenie socjalne przysługujace na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji żołnierze rezerwy pobierający rentę szkoleniową 8 6 pobierający świadczenie szkoleniowe podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność - gospodarczą poza rolnictwem pracownicy w wieku 45 lat i powyżej VII. Osoby objęte indywidualnym planem działania w miesiącu sprawozdawczym Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy Zakończyli realizację IPD VIII. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w końcu miesiąca sprawozdawczego zatrudnione przy pracach interwencyjnych zatrudnione przy robotach publicznych odbywające szkolenie odbywajace staż odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - 6 odbywające prace społecznie użyteczne z t w tym osoby bezrobotne

22 C. ZMIANY W POZIOMIE L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE BEZROBOCIA W OKRESIE MIESIĘCY i ROKU WOJEWÓDZTWO RAZEM I-XI I-XI Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD ACY W KIELCACH PR SKO - ZDRÓJ BU ĘDRZEJÓW J KAZIMIERZA WIELKA w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 7 roku życia 4 48 x x Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 5 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadzczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia 6 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 7 niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZEDY PRACY I. Bezrobotni zarejestrowani w okresie sprawozdawczym No wo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny (od 99r.) z tego Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] 3 zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 4 mieszkańcy wsi 5 cudzoziemcy 6 osoby w okresie do miesięcy od dnia ukończenia nauki charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych 8, 8,3 x 8,7 7,7 78, 7,7 8,7 86,6 79,9 85, 7, 79, 86,9 85,8 83,6 79,3 z prawem do zasiłku OPATÓW TROWIEC ŚW. OS 3 89 PIŃCZÓW 7 ANDOMIERZ S 3 4 SKARŻYSKO KAM ACHOWICE STAR STASZÓW ŁOSZCZOWA W 445

23 L.p. 7 z tego z przyczyn WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I-XI I-XI Wzrost/ spadek (w liczbach) H MIEJSKI URZĄD ACY W KIELCAC PR USKO - ZDRÓJ B JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA POWIATOWE URZĘDY PRACY II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w okresie sprawozdawczym Osob y wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy: niesubsydiowanej w tym: praca sezonowa subsydiowanej z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności...gospodarczej podjęcie pracy w ramach..refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - inne Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 5 Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej Rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 8 Nie potwierdzenia gotowości do pracy Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego Podjęcia nauki Ukończenia 6/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych 3 Nabycia praw do świadczenia przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ),3,5 X,6,,,9,4,,9,3,6,95,,8,,6 KIELCE KO Ń SKIE OPATÓW TROWIEC ŚW. OS PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 3

24 L.p. III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w okresie sprawozdawczym Ogółem wyrejestrowani do pracy z tego osoby dotychczas nie pracujący zamieszkali na wsi cudzoziemcy osoby w okresie do miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 7 roku życia 434 x x Osoby bedące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 5 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego IV. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej - w okresie sprawozdawczym Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże z wiersza z ogółem w tym WYSZCZEGÓLNIENIE poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy WOJEWÓDZTWO RAZEM I-XI I-XI Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA przygotowanie zawodowe dorosłych - prace społecznie użyteczne dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do miesięcy od dnia ukończenia nauki KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PPRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 4

25 L.p. V. Osoby, które w okresie sprawozdawczym: Rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy VI. Osoby zarejestrowane w okresie sprawozdawczym jako: Cudzoziemcy z prawem do zasiłku 8 x x 3 w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii x x Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 65 x x w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 4 x x Polacy z prawem do zasiłku transferowego 47 x x VII. Poszukujący pracy Poszukujący pracy zarejestrowani w okresie sprawozdawczym w tym z tego z przyczyn podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia WYSZCZEGÓLNIENIE Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w okresie sprawozdawczym rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych WOJEWÓDZTWO RAZEM I-XI I-XI Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu dobrowolnej rezygnacji innych VIII. Osoby objęte indywidualnym planem działania w okresie sprawozdawczym Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD x x w tym z powodu podjęcia pracy 578 x x Zakończyli realizację IPD JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PPRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 5

26 Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim w latach Liczba bezrobotnych stycznia koniec listopada koniec grudnia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani ogółem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Numer identyfikacyjny REGON 59548..24-..24 Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych z tego osoby z wiersza Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 212r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Łazy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani podjęli pracę w tym z prawem ogółem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy w Szczytnie REGON 9348 ul. Nowogrodzka /3/, -3 Warszawa MPiPS..24-3..24 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON 590748135 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza osoby w Powiatowy Urząd Pracy Przysusze Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy Wysłać do 5.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze Numer identyfikacyjny REGON 67198916 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza osoby w Powiatowy Urząd Pracy Przysusze Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy Wysłać do 5.

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze Numer identyfikacyjny REGON 67198916 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urząd Pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Powiat zgierski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: r.

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: r. Wyszczególnienie OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 28.02.2014 r. Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety MIASTO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 87121838 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa MPiPS -

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza osoby w Powiatowy Urząd Pracy Przysusze Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy Wysłać do 5.

Bardziej szczegółowo