RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU"

Transkrypt

1 RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R.

2 SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) Stopa bezrobocia w województwie kujawsko pomorskim według powiatów 6 2. Bezrobotni województwa kujawsko pomorskiego według płci (stan na koniec III kwartału 2004 roku) Bezrobotni z prawem do zasiłku w województwie kujawsko pomorskim (stan na koniec III kwartału 2004 r.) Bezrobotni województwa kujawsko pomorskiego zamieszkali na wsi (stan na koniec III kwartału 2004 r.) Bezrobotni w wieku lata w województwie kujawsko pomorskim (stan na koniec III kwartału 2004 r.) Bezrobotni według wieku w powiatach województwa kujawsko pomorskiego. Stan w dniu r Bezrobotni według wieku w powiatach województwa kujawsko pomorskiego. Struktura procentowa stan w dniu r Bezrobotni według wykształcenia w powiatach województwa kujawsko pomorskiego. Stan w dniu r Bezrobotni według wykształcenia w powiatach województwa kujawsko pomorskiego. Struktura procentowa stan w dniu r Bezrobotni według stażu pracy w powiatach województwa kujawsko pomorskiego. Stan w dniu r Bezrobotni według stażu pracy w powiatach województwa kujawsko pomorskiego. Struktura procentowa stan w dniu r Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w powiatach województwa kujawsko pomorskiego. Stan w dniu r Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w powiatach województwa kujawsko pomorskiego. Struktura procentowa stan w dniu r Bilans bezrobotnych w III kwartale 2004 r. ze wskaźnikami rynku pracy Bilans bezrobotnych zamieszkałych na wsi w III kwartale 2004 roku Bilans bezrobotnych w wieku lata w III kwartale 2004 r Oferty pracy i podjęcia pracy przez bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim w III kwartale 2004 roku Osoby uczestniczące w wybranych programach rynku pracy (stan na r.)... 39

3 1 Informacja o sytuacji na rynku województwa kujawsko pomorskiego w III kwartale 2004 roku prezentuje stan oraz strukturę bezrobocia rejestrowanego w województwie. BEZROBOCIE W III KWARTALE 2004 ROKU Według stanu na 30 września 2004 roku w urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych. Lokuje to nasz region na 6 miejscu w kraju. Pod względem wysokości stopy bezrobocia (23,2%) zajmujemy 4 miejsce (dla całej Polski wskaźnik ten wynosi 18,9%). Jedynie w dwóch powiatach województwa stopa bezrobocia jest niższa niż średnia krajowa: w Bydgoszczy (11,4%) i Toruniu (13,3%). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie nakielskim (33,6%), oraz w grudziądzkim (33,1%) i żnińskim (32,6%). W ciągu III kwartału 2004 roku liczba bezrobotnych w województwie zmniejszyła się o 3,6% (7.408 osób). Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 21 powiatach: największy (o 6,3%) w Grudziądzu i (o 5,9%) w Toruniu, najmniejszy (o 1,1%) w powiecie aleksandrowskim. W tym samym czasie w Polsce bezrobocie spadło o 3,3%. W odniesieniu do końca września 2003 roku liczba bezrobotnych spadła w województwie kujawsko pomorskim o 2,4% (4.813 osób). Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 14 powiatach: największy w Bydgoszczy (11,6%) oraz w Toruniu (8,2%), a najmniejszy (o 0,1%) w powiecie żnińskim. W pozostałych powiatach nastąpił wzrost liczby bezrobotnych: od 0,6% w powiecie włocławskim do 10,6% w powiecie lipnowskim. W tym samym czasie w Polsce bezrobocie spadło o 3,3%. Liczba bezrobotnych kobiet ( osób) w porównaniu ze stanem w końcu II kwartału 2004 roku zmniejszyła się o 2,7% (3.015 osób), natomiast ich udział w bezrobotnych ogółem zwiększył się o 0,5% (z 54,5% do 55,0%). Udział kobiet w populacji bezrobotnych ogółem w poszczególnych powiatach wynosi od 49,3% w powiecie lipnowskim do 58,8% w powiecie świeckim. W odniesieniu do końca września 2003 roku liczba bezrobotnych kobiet w województwie kujawsko pomorskim zmalała o 1,6% (1.741 osób) a ich udział w bezrobotnych ogółem zwiększył się o 0,5%. Spadek odnotowano w 14 powiatach: największy (o 9,1%) w Bydgoszczy i (o 7,8%) w powiecie nakielskim, najmniejszy (o 0,5%) w powiecie świeckim. Wzrost odnotowano w pozostałych powiatach: największy (o 7,6%) w lipnowskim, a najmniejszy (o 0,5%) w chełmińskim. Liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku wynosiła w województwie kujawsko pomorskim w końcu III kwartału 2004 roku osób, co stanowiło 15,6% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do końca czerwca 04 populacja ta zmniejszyła się o 6,2% (2.020 osób), a jej udział w bezrobotnych ogółem zmniejszył się o 0,5%. Udział osób uprawnionych do pobierania zasiłku w populacji bezrobotnych ogółem w poszczególnych powiatach waha się od 9,6% w powiecie bydgoskim do 19,5% w powiecie toruńskim. W odniesieniu do końca września 2003 roku liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku w województwie zmniejszyła się o 6,5% (2.125 osób), a ich udział w bezrobotnych ogółem zmniejszył się o 0,7%.

4 2 Na wsi zamieszkuje obecnie bezrobotnych, co stanowi 43,8% ogółu bezrobotnych w województwie. W ciągu III kwartału br. populacja ta zmniejszyła się o 3,2% (2.833 osoby), a jej udział w bezrobotnych ogółem zwiększył się o 0,2%. Udział osób zamieszkałych na wsi w liczbie bezrobotnych ogółem w poszczególnych powiatach waha się od 34,0% w powiecie inowrocławskim do 85,3% w powiecie grudziądzkim. W odniesieniu do końca III kwartału 2003 roku liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi w naszym województwie zwiększyła się o 0,4% (315 osób), a ich udział w bezrobotnych ogółem zwiększył się o 1,2%. Według stanu na 30 września 2004 r. w urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego pozostawało bezrobotnych znajdujących się między 18 a 24 rokiem życia. W porównaniu z końcem czerwca 04 ich liczba zmniejszyła się o 7,2% (4.109 osób), a udział wśród ogółu bezrobotnych zwiększył się o 1,1%. W III kwartale w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowało się nowych młodych bezrobotnych, a pracę podjęło osób. Poza tym młodych bezrobotnych rozpoczęło szkolenie lub staż pracy. Udział osób znajdujących się między 18 a 24 rokiem życia w liczbie ogółem w poszczególnych powiatach waha się od 19,4% we Włocławku do 34,4% w powiecie brodnickim. W odniesieniu do końca III kwartału 2003 r. liczba młodych bezrobotnych w naszym województwie zmniejszyła się o 6,7% (3.808 osób), a ich udział w bezrobotnych ogółem zmniejszył się o 1,3% (z 28,2% do 26,9%). Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne wyniosła w końcu września br osób. W porównaniu z końcem poprzedniego kwartału nastąpił tu wzrost o 0,6% (29 osób), tym samym udział tej grupy wśród bezrobotnych ogółem wzrósł do 2,5% (II kwartał ,4%). W porównaniu z końcem III kwartału 2003 roku liczba niepełnosprawnych bezrobotnych wzrosła o 12,4% (w końcu września 03 udział osób niepełnosprawnych w bezrobotnych ogółem wynosił 2,1%). Utrwala się w województwie kujawsko pomorskim struktura bezrobotnych pod względem cech społeczno demograficznych. Przede wszystkim są to ludzie młodzi (55,1% z nich nie ukończyło 34 roku życia, ale 26,9% to osoby w wieku lata). W porównaniu z końcem III kwartału 2003 roku w trzech grupach wiekowych: lat, lat oraz 60 lat i więcej, wystąpił wzrost liczby bezrobotnych kolejno o 4,7%, 25,4% oraz 18,3%. W pozostałych przedziałach odnotowano spadek (największy o 99,7% w grupie wiekowej lat). Analiza struktury bezrobotnych pod względem poziomu wykształcenia wykazuje, że w dalszym ciągu najliczniejsze grupy stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (36,3% ogółu) oraz gimnazjalnym i niższym (35,3%). W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, największą dynamikę wzrostu odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym (o 7,0%), zaś najniższą (o 1,1%) wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Osoby pracujące przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy stanowią obecnie 78,3% ogółu bezrobotnych. Najbardziej liczna jest kategoria bezrobotnych legitymujących się stażem pracy od 1 roku do 5 lat (22,3% ogółu), najmniej pracujących 30 lat i więcej (1,2%). W odniesieniu do końca III kwartału 2003 roku tylko w jednej grupie - wśród bezrobotnych poprzednio pracujących ponad 30 lat - odnotowano wzrost liczby bezrobotnych

5 3 o 6,6%. W pozostałych grupach zanotowano spadek liczby bezrobotnych, największy w grupie osób pracujących od 10 do 20 lat (o 3,4%), a najmniejszy w grupie osób pracujących od 1 roku do 5 lat (0,6%). Analiza struktury bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy wskazuje, że w dalszym ciągu najliczniejsze są grupy osób, które na podjęcie zatrudnienia oczekują dłużej niż 24 miesiące (36,6% ogółu) oraz od 6 do 12 miesięcy (17,7% ogółu bezrobotnych). Poza tym osoby pozostające bez pracy od 12 do 24 miesięcy stanowią 17,4% ogółu bezrobotnych, od 3 do 6 miesięcy 10,8%, od 1 do 3 miesięcy 10,1%, a poniżej 1 miesiąca 7,3% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca września 2003 r. wzrost można zaobserwować wśród bezrobotnych pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy (3,6%) oraz powyżej 24 miesięcy (0,8%). W pozostałych grupach odnotowano tendencję spadkową, z czego największą w przedziale od 12 do 24 miesięcy (9,1%) oraz do 1 miesiąca (7,6%). Osoby długotrwale bezrobotne (a więc takie, które bez zatrudnienia pozostają dłużej niż 12 miesięcy) stanowią w województwie kujawsko pomorskim 54,1% ogółu bezrobotnych ( osób). W odniesieniu do końca III kwartału 2003 roku populacja ta zmniejszyła się o osób (2,6%) a udział ich w ogółem zmniejszył się o 0,1%. W końcu III kwartału 2004 roku w poszczególnych powiatach udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem wahał się od 45,5% w Bydgoszczy do 60,4% w powiecie świeckim. W III kwartale 2004 roku w urzędach pracy w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowało się nowych bezrobotnych. Było to o 7,2% osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Osoby rejestrujące się po raz pierwszy stanowiły w III kwartale 2004 roku 26,9% nowych rejestracji; jednocześnie w porównaniu z III kwartałem ub. r. ich liczba zmniejszyła się o 23,1%. Osoby dotychczas niepracujące to obecnie 28,6% całego napływu do bezrobocia (w III kwartale 2003 r. 35,6%). Po zakończeniu udziału w programach rynku pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia) do rejestrów PUP powróciły w III kwartale 2004 r osoby (9,7% napływu), natomiast 1,4% napływu to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wskaźnik napływu bezrobotnych (liczony jako stosunek liczby nowozarejestrowanych bezrobotnych do liczby bezrobotnych według stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego) wyniósł w III kwartale 2004 roku 21,2% (wobec 22,6% w III kwartale roku 2003). Najwyższa wartość tego wskaźnika wystąpiła w Toruniu (29,6%), najniższa w powiecie lipnowskim (16,9%). W III kwartale 2004 roku z rejestrów powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko pomorskim wyłączono osób (o 2,9% mniej niż w III kwartale roku 2003). Największą grupę osób (o 16,7% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego) wyłączono z powodu podjęcia pracy (42,8% całego odpływu ). Pracę niesubsydiowaną podjęło bezrobotnych (91,0% wszystkich podjęć pracy). W podjęciach zatrudnienia subsydiowanego dominowały roboty publiczne osób (4,3% ogółu podjęć pracy), prace interwencyjne podjęło 790 osób (3,6%), żaden bezrobotny nie otrzymał pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, a 45 osób zostało zatrudnionych na stanowiskach pracy utworzonych w ramach pożyczki dla pracodawców (0,2% ogółu podjęć pracy). Poza tym 178 bezrobotnych (0,8% wszystkich podjęć pracy) zostało zatrudnionych w innych formach subsydiowanych. Znaczna grupa bezrobotnych osób, czyli 34,6% wszystkich wyłączeń została wyłączona z ewidencji bezrobotnych z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, natomiast osób (14,6% ogółu wyłączeń) wyłączono z powodu podjęcia szkolenia lub stażu pracy. Wskaźnik odpływu z bezrobocia (czyli stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych do liczby bezrobotnych

6 4 według stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego) wyniósł w III kwartale 2004 roku w województwie kujawsko pomorskim 24,9% (wobec 25,3% w III kwartale poprzedniego roku). Najwyższa wartość tego wskaźnika wystąpiła w Toruniu (35,5%), najniższa zaś w powiecie inowrocławskim (17,7%). Wskaźnik płynności rynku pracy wyrażający stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę do liczby nowozarejestrowanych bezrobotnych wyniósł w III kwartale 2004 roku w województwie kujawsko pomorskim 50,1% (wobec 55,8% w analogicznym okresie roku poprzedniego). Najwyższą wartość wskaźnik ten osiągnął w powiecie żnińskim (65,0%), najniższą w Bydgoszczy (37,8%). W ciągu III kwartału 2004 roku do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko pomorskim zgłoszono ofert zatrudnienia. Było to o 24,8% ofert mniej niż w III kwartale roku poprzedniego. Zatrudnienia subsydiowanego dotyczyło 49,2%, z sektora publicznego pochodziło 26,1% ofert, do niepełnosprawnych skierowano 2,1% ofert. Według stanu na 30 września 2004 roku w województwie kujawsko pomorskim następujące grupy bezrobotnych uczestniczyły w podstawowych formach aktywizacji: osób zatrudnionych było w ramach prac interwencyjnych, osób pracowało w ramach robót publicznych. 324 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 726 bezrobotnych było na szkoleniach, bezrobotnych odbywało staże pracy, W końcu września 2004 roku w rejestrach PUP w województwie kujawsko pomorskim odnotowano również osób poszukujących pracy.

7 TABLICA 14. Osoby uczestniczące w wybranych programach rynku pracy (stan na r.). Wyszczególnienie P o w i a t Bydgoszcz grodzki Bydgoszcz ziemski Grudziądz grodzki Grudziądz ziemski Toruń grodzki Toruń ziemski Włocławek grodzki Włocławek ziemski Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub- Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin Województwo razem Prace interwencyjne Roboty publiczne Pożyczki (udzielone od r.) Szkolenia WYKRES 17. Wybrane formy aktywne (stan na r.) Prace interwencyjne 250 Roboty publiczne 200 Pożyczki (udzielone od r.) 150 Szkolenia Bydgoszcz grodzki Bydgoszcz ziemski Grudziądz grodzki Grudziądz ziemski Toruń grodzki Toruń ziemski Włocławek grodzki Włocławek ziemski Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin

8 TABLICA 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) Powiaty Bydgoszcz grodzki Bydgoszcz ziemski Grudziądz grodzki Grudziądz ziemski Toruń grodzki Toruń ziemski Włocławek grodzki Włocławek ziemski Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin Województwo razem Stan na dzień r r r r WYKRES 1. Liczba bezrobotnych w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego r r r r Bydgoszcz grodzki Bydgoszcz ziemski Grudziądz grodzki Grudziądz ziemski Toruń grodzki Toruń ziemski Włocławek grodzki Włocławek ziemski Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin

9 TABLICA 1.1. Stopa bezrobocia w województwie kujawsko - pomorskim według powiatów Powiat stopa bezrobocia lipiec'2004 sierpień'2004 wrzesień'2004 Polska 19,3 19,1 18,9 Województwo kujawsko - pomorskie 23,7 23,4 23,2 Bydgoszcz grodzki 11,5 11,4 11,4 Bydgoszcz ziemski 21,8 21,4 21,3 Grudziądz grodzki 31,5 31,0 30,6 Grudziądz ziemski 33,6 33,1 33,1 Toruń grodzki 13,8 13,4 13,3 Toruń ziemski 31,3 31,3 30,7 Włocławek grodzki 21,3 21,0 21,0 Włocławek ziemski 29,3 29,4 29,1 Aleksandrów Kujawski 27,1 26,8 27,1 Brodnica 25,2 24,9 24,6 Chełmno 27,6 27,3 26,8 Golub - Dobrzyń 29,5 29,0 28,7 Inowrocław 29,9 30,0 29,8 Lipno 29,7 29,9 29,6 Mogilno 30,0 29,7 29,1 Nakło nad Notecią 34,6 34,0 33,6 Radziejów 26,6 26,8 25,9 Rypin 29,9 29,5 29,0 Sępólno Krajeńskie 33,2 32,8 32,2 Świecie 26,0 25,6 25,3 Tuchola 28,5 28,6 28,8 Wąbrzeźno 30,5 30,3 30,2 Żnin 33,7 33,5 32,6 UWAGA: wysokość stopy bezrobocia po weryfikacji na podstawie wyników NSP 2002 i PSR 2002

10 TABLICA 2. Bezrobotni województwa kujawsko - pomorskiego według płci (stan na koniec III kwartału 2004 roku) Powiat Mężczyźni Kobiety Bezrobotni ogółem Bydgoszcz grodzki Bydgoszcz ziemski Grudziądz grodzki Grudziądz ziemski Toruń grodzki Toruń ziemski Włocławek grodzki Włocławek ziemski Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub - Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin RAZEM WOJEWÓDZTWO WYKRES 2. Bezrobotni według płci Bydgoszcz grodzki Bydgoszcz ziemski Grudziądz grodzki Grudziądz ziemski Toruń grodzki Toruń ziemski Włocławek grodzki Włocławek ziemski Aleksandrów Kuj. Brodnica Chełmno Golub - Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło n. Notecią Radziejów Rypin Sępólno Kraj. Kobiety Mężczyźni Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin

11 TABLICA 3. Bezrobotni z prawem do zasiłku w województwie kujawsko - pomorskim (stan na koniec III kwartału 2004 r.) Powiat Bezrobotni ogółem w tym z prawem do zasiłku % w ogółem Bydgoszcz grodzki ,4 Bydgoszcz ziemski ,6 Grudziądz grodzki ,4 Grudziądz ziemski ,6 Toruń grodzki ,9 Toruń ziemski ,5 Włocławek grodzki ,9 Włocławek ziemski ,2 Aleksandrów Kujawski ,6 Brodnica ,0 Chełmno ,6 Golub - Dobrzyń ,0 Inowrocław ,4 Lipno ,4 Mogilno ,6 Nakło nad Notecią ,2 Radziejów ,6 Rypin ,0 Sępólno Krajeńskie ,4 Świecie ,5 Tuchola ,9 Wąbrzeźno ,8 Żnin ,1 RAZEM WOJEWÓDZTWO ,6 WYKRES 3. Bezrobotni z prawem do zasiłku w województwie kujawsko - pomorskim z prawem do zasiłku 15,6% bez prawa do zasiłku 84,4%

12 TABLICA 3. Bezrobotni z prawem do zasiłku w województwie kujawsko - pomorskim (stan na koniec III kwartału 2004 r.) Powiat Bezrobotni ogółem w tym z prawem do zasiłku % w ogółem Bydgoszcz grodzki ,4 Bydgoszcz ziemski ,6 Grudziądz grodzki ,4 Grudziądz ziemski ,6 Toruń grodzki ,9 Toruń ziemski ,5 Włocławek grodzki ,9 Włocławek ziemski ,2 Aleksandrów Kujawski ,6 Brodnica ,0 Chełmno ,6 Golub - Dobrzyń ,0 Inowrocław ,4 Lipno ,4 Mogilno ,6 Nakło nad Notecią ,2 Radziejów ,6 Rypin ,0 Sępólno Krajeńskie ,4 Świecie ,5 Tuchola ,9 Wąbrzeźno ,8 Żnin ,1 RAZEM WOJEWÓDZTWO ,6 WYKRES 3. Bezrobotni z prawem do zasiłku w województwie kujawsko - pomorskim z prawem do zasiłku 15,6% bez prawa do zasiłku 84,4%

13 TABLICA 4. Bezrobotni województwa kujawsko - pomorskiego zamieszkali na wsi (stan na koniec III kwartału 2004 r.) Powiat Zamieszkali na wsi Zamieszkali w miastach Bezrobotni ogółem Bydgoszcz grodzki Bydgoszcz ziemski Grudziądz grodzki Grudziądz ziemski Toruń grodzki Toruń ziemski Włocławek grodzki Włocławek ziemski Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub - Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin RAZEM WOJEWÓDZTWO WYKRES 4. Bezrobotni zamieszkali na wsi według powiatów Bydgoszcz grodzki Bydgoszcz ziemski Grudziądz grodzki Grudziądz ziemski Toruń grodzki Toruń ziemski Włocławek grodzki Włocławek ziemski Aleksandrów Kuj. Brodnica Chełmno Golub - Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło n. Notecią Radziejów Rypin Sępólno Kraj. Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zamieszkali na wsi Zamieszkali w miastach

14 TABLICA 5. Bezrobotni w wieku lata w województwie kujawsko - pomorskim (stan na koniec III kwartału 2004 r.) w tym Powiat ogółem kobiety w tym kobiety zamieszkali na wsi z prawem do zasiłku w tym kobiety Bydgoszcz grodzki Bydgoszcz ziemski Grudziądz grodzki Grudziądz ziemski Toruń grodzki Toruń ziemski Włocławek grodzki Włocławek ziemski Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub - Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin RAZEM WOJEWÓDZTWO BEZROBOTNI W WIEKU LATA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM. Stan na r. Bydgoszcz grodzki Bydgoszcz ziemski Grudziądz grodzki Grudziądz ziemski Toruń grodzki Toruń ziemski Włocławek grodzki Włocławek ziemski Aleksandrów Kuj. Brodnica Chełmno Golub - Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło n. Notecią Radziejów Rypin Sępólno Kraj. Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin 0% 20% 40% 60% 80% 100% kobiety mężczyźni

15 TABLICA 6. Bezrobotni według wieku w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego Stan w dniu r. WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO Ogółem z tego w grupach wieku: lat i więcej Kobiety z tego w grupach wieku:

16 TABLICA 6. Bezrobotni według wieku w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego - ciąg dalszy Stan w dniu r. GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Ogółem z tego w grupach wieku: lat i więcej Kobiety z tego w grupach wieku:

17 TABLICA 6.1. Bezrobotni według wieku w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego Struktura procentowa - stan w dniu r. * WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego w grupach wieku: ,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 23,2 26,7 22,6 29,7 26,9 29,9 19,4 24,8 26,2 34,4 29, ,2 27,1 27,3 25,8 28,7 25,7 28,8 29,3 31,1 29,3 24,3 28, ,9 20,2 21,9 22,9 21,5 18,8 19,5 21,6 22,3 20,2 20,2 20, ,9 25,4 21,1 25,2 17,1 24,4 19,0 25,1 18,4 21,0 18,5 18, ,8 3,5 2,7 3,1 2,7 3,7 2,5 4,1 3,0 2,8 2,3 2,6 60 lat i więcej 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 Kobiety 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego w grupach wieku: ,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0, ,9 23,2 26,2 21,9 28,5 24,5 29,6 19,4 24,7 26,1 31,9 28, ,3 29,6 29,8 26,5 29,1 26,0 31,4 31,3 34,5 32,2 27,5 31, ,1 21,2 22,7 23,8 24,1 21,6 20,1 22,1 23,2 20,6 21,3 21, ,9 23,8 19,6 25,4 16,3 25,3 17,7 24,6 16,1 19,4 17,6 17, ,9 2,2 1,6 2,4 2,0 2,5 1,2 2,6 1,6 1,7 1,7 1,7 * ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń, w niektórych rubrykach nie zachodzą zgodności matematyczne

18 TABLICA 6.1. Bezrobotni według wieku w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego - ciąg dalszy Struktura procentowa - stan w dniu r. * GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego w grupach wieku: ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 27,8 29,7 28,2 25,7 28,9 29,2 27,1 27,8 30,2 32,3 25, ,7 28,6 31,7 29,6 28,6 30,5 27,3 27,7 29,2 28,4 27,6 28, ,9 21,1 19,6 20,8 21,9 21,0 20,0 21,0 21,1 21,5 18,8 22, ,6 19,8 16,1 18,7 21,0 17,0 20,4 22,0 18,9 17,9 18,9 20, ,7 2,5 2,5 2,4 2,6 2,2 2,7 2,1 2,8 1,9 2,2 2,3 60 lat i więcej 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 Kobiety 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego w grupach wieku: ,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 26,1 30,2 27,4 23,6 27,9 27,8 27,0 27,4 28,1 29,4 24, ,6 30,0 34,4 31,4 30,6 32,9 29,6 30,2 32,2 31,2 29,4 30, ,8 22,7 19,6 21,6 23,2 21,5 21,2 22,2 21,8 23,3 22,2 23, ,1 19,1 14,5 17,8 20,3 16,2 19,6 18,8 16,7 16,4 17,4 20, ,1 2,1 1,4 1,9 2,3 1,5 1,8 1,8 1,9 1,1 1,6 1,7 * ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń, w niektórych rubrykach nie zachodzą zgodności matematyczne

19 WYKRES 6. Bezrobotni ogółem według wieku powyżej 55 lat 3,1% od 45 do 54 lat 20,9% do 24 lat 26,9% od 35 do 44 lat 20,9% od 25 do 34 lat 28,2% WYKRES 7. Bezrobotne kobiety według wieku powyżej 55 lat 1,9% od 45 do 54 lat 19,9% do 24 lat 25,9% od 35 do 44 lat 22,1% od 25 do 34 lat 30,3%

20 TABLICA 7. Bezrobotni według wykształcenia w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego Stan w dniu r. WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO Ogółem z tego z wykształceniem: - wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i poniżej Kobiety z tego z wykształceniem: - wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i poniżej

21 TABLICA 7. Bezrobotni według wykształcenia w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego - ciąg dalszy Stan w dniu r. GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Ogółem z tego z wykształceniem: - wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i poniżej Kobiety z tego z wykształceniem: - wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i poniżej

22 TABLICA 7.1. Bezrobotni według wykształcenia w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego Struktura procentowa - stan w dniu r. * WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego z wykształceniem: - wyższym 3,2 7,9 2,7 2,5 1,2 7,3 1,8 5,2 2,2 2,8 2,7 1,5 - policealnym i średnim zawodowym 18,6 20,8 15,8 19,2 13,5 24,2 15,8 18,6 16,1 16,6 16,1 15,0 - średnim ogólnokształcącym 6,6 7,9 5,4 9,1 6,0 7,9 5,7 7,4 4,8 7,4 7,7 6,8 - zasadniczym zawodowym 36,3 33,5 38,8 33,1 34,6 29,0 36,8 30,3 33,4 41,3 37,7 38,0 - gimnazjalnym i poniżej 35,3 30,0 37,4 36,1 44,7 31,6 39,8 38,4 43,4 32,0 35,9 38,7 Kobiety 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego z wykształceniem: - wyższym 3,9 9,3 3,1 2,7 1,5 8,2 2,3 6,6 3,0 3,5 3,3 1,6 - policealnym i średnim zawodowym 22,4 24,7 19,0 22,2 16,9 27,5 18,9 20,5 21,0 20,7 20,9 18,4 - średnim ogólnokształcącym 8,8 10,9 7,8 11,7 7,9 9,4 7,4 10,3 7,6 11,0 10,0 8,7 - zasadniczym zawodowym 32,5 28,4 36,3 30,3 32,4 25,9 35,6 26,8 29,9 37,9 33,1 35,0 - gimnazjalnym i poniżej 32,4 26,6 33,7 33,1 41,3 29,0 35,8 35,7 38,5 26,9 32,6 36,2 * ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń, w niektórych rubrykach nie zachodzą zgodności matematyczne

23 TABLICA 7.1. Bezrobotni według wykształcenia w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego - ciąg dalszy Struktura procentowa - stan w dniu r. * GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego z wykształceniem: - wyższym 1,6 3,1 2,2 2,0 1,7 2,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,8 2,0 - policealnym i średnim zawodowym 18,2 22,0 15,1 20,1 15,9 23,7 18,5 19,5 15,1 17,0 18,5 20,4 - średnim ogólnokształcącym 8,1 7,3 5,0 8,2 4,6 4,9 6,9 6,1 6,0 4,6 5,0 3,5 - zasadniczym zawodowym 36,9 36,7 32,6 41,6 43,6 36,5 26,4 41,9 36,8 44,4 39,5 46,7 - gimnazjalnym i poniżej 35,3 30,7 45,0 28,0 34,3 32,1 46,4 30,7 40,3 32,4 35,2 27,5 Kobiety 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego z wykształceniem: - wyższym 1,9 3,7 3,3 2,4 1,8 3,9 2,4 2,0 2,2 1,8 2,4 2,4 - policealnym i średnim zawodowym 22,2 26,0 18,6 23,2 19,9 29,8 24,1 23,9 18,7 20,6 23,3 25,4 - średnim ogólnokształcącym 10,4 9,4 7,9 10,4 6,6 7,5 8,6 8,1 7,8 6,1 6,4 4,9 - zasadniczym zawodowym 32,8 32,2 28,7 36,3 38,3 29,5 22,3 34,5 36,6 41,1 34,7 41,4 - gimnazjalnym i poniżej 32,7 28,6 41,5 27,6 33,4 29,3 42,7 31,6 34,7 30,4 33,2 25,8 * ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń, w niektórych rubrykach nie zachodzą zgodności matematyczne

24 WYKRES 8. Bezrobotni ogółem według wykształcenia wyższe 3,2% gimnazjalne i poniżej 35,5% policealne i średnie zawodowe 18,6% zasadnicze zawodowe 36,3% średnie ogólnokształcące 5,7% WYKRES 9. Bezrobotne kobiety według wykształcenia wyższe 3,9% gimnazjalne i poniżej 32,4% policealne i średnie zawodowe 22,4% zasadnicze zawodowe 32,5% średnie ogólnokształcące 8,1%

25 TABLICA 8. Bezrobotni według stażu pracy w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego Stan w dniu r. WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO Ogółem z tego staż w latach: do 1 roku i więcej bez stażu Kobiety z tego staż w latach: do 1 roku i więcej bez stażu

26 TABLICA 8. Bezrobotni według stażu pracy w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego - ciąg dalszy Stan w dniu r. GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Ogółem z tego staż w latach: do 1 roku i więcej bez stażu Kobiety z tego staż w latach: do 1 roku i więcej bez stażu

27 TABLICA 8.1. Bezrobotni według stażu pracy w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego Struktura procentowa - stan w dniu r. * WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego staż w latach: do 1 roku 13,6 13,4 12,1 10,3 12,6 13,0 13,8 16,2 16,5 16,1 15,2 10, ,3 19,6 21,6 24,2 28,1 20,4 23,6 17,1 18,5 21,5 26,9 24, ,5 13,4 14,8 15,7 14,6 14,4 15,2 16,6 14,5 14,7 16,3 14, ,3 17,8 17,5 20,3 15,1 20,5 17,9 18,0 13,1 13,7 15,0 15, ,4 14,5 10,3 14,1 7,3 14,6 10,1 12,0 7,0 9,2 8,6 8,9 30 i więcej 1,2 2,3 1,2 1,4 0,8 1,8 1,3 1,0 0,4 0,8 0,7 1,3 bez stażu 21,7 18,9 22,4 13,9 21,5 15,3 18,0 19,0 30,0 24,1 17,3 25,9 Kobiety 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego staż w latach: do 1 roku 15,7 13,9 13,7 12,5 16,9 14,9 15,1 17,2 17,7 18,4 17,4 12, ,3 18,3 20,4 22,4 26,7 19,6 24,5 16,9 16,7 20,2 25,6 24, ,3 14,3 15,5 15,3 13,9 14,5 15,5 17,4 13,9 14,6 16,3 13, ,4 19,6 18,2 21,8 14,1 22,0 17,6 17,9 12,2 14,1 13,8 14, ,7 12,8 7,3 12,7 3,7 12,5 7,3 9,8 3,5 6,6 5,6 6,3 30 i więcej 0,3 0,6 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4 bez stażu 24,4 20,4 24,8 15,0 24,5 16,1 19,8 20,6 35,9 25,9 21,0 29,6 * ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń, w niektórych rubrykach nie zachodzą zgodności matematyczne

28 TABLICA 8.1. Bezrobotni według stażu pracy w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego - ciąg dalszy Struktura procentowa - stan w dniu r. * GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego staż w latach: do 1 roku 20,8 17,1 12,0 15,1 8,9 16,0 14,9 9,9 12,1 10,5 14,2 9, ,9 23,0 21,6 21,7 20,7 17,8 25,4 25,6 24,6 26,7 26,4 20, ,1 13,8 13,2 13,5 15,9 13,9 14,0 14,5 14,0 15,1 15,4 14, ,4 15,9 12,0 14,3 16,9 10,9 12,7 17,4 16,3 18,3 14,6 16, ,4 10,3 6,1 9,0 10,9 6,5 8,2 11,8 9,3 9,4 8,5 10,7 30 i więcej 0,7 1,2 0,4 1,1 1,4 0,2 1,0 1,4 1,2 1,2 0,7 1,5 bez stażu 24,7 18,6 34,5 25,3 25,3 34,8 23,7 19,4 22,5 18,9 20,1 26,7 Kobiety 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego staż w latach: do 1 roku 26,3 19,4 14,4 18,5 11,0 18,8 18,5 13,7 14,5 13,8 16,4 12, ,8 21,5 19,8 20,3 19,3 16,2 22,8 28,1 23,7 25,4 26,8 20, ,0 13,6 12,8 12,8 15,2 12,7 13,2 13,3 12,9 15,0 16,5 13, ,3 16,7 10,9 12,8 17,5 10,4 10,8 15,4 15,7 17,5 13,8 16, ,5 7,9 3,7 5,2 7,3 3,2 5,1 6,4 6,1 5,4 5,4 6,9 30 i więcej 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 bez stażu 26,9 20,7 38,5 30,2 29,3 38,5 29,4 23,1 26,9 22,6 20,9 30,4 * ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń, w niektórych rubrykach nie zachodzą zgodności matematyczne

29 WYKRES 10. Bezrobotni ogółem według stażu pracy (w latach) bez stażu 21,7% 30 i wiecej 1,2% do 1 roku 13,6% ,4% ,3% ,3% ,5% WYKRES 11. Bezrobotne kobiety według stażu pracy (w latach) bez stażu 24,4% 30 i wiecej 0,3% do 1 roku 15,7% ,7% ,4% ,3% ,3%

30 TABLICA 9. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego Stan w dniu r. WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO Ogółem z tego: do 1 miesiąca miesiące miesięcy miesięcy miesiące pow. 24 miesięcy Kobiety z tego: do 1 miesiąca miesiące miesięcy miesięcy miesiące pow. 24 miesięcy

31 TABLICA 9. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego - ciąg dalszy Stan w dniu r. GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Ogółem z tego: do 1 miesiąca miesiące miesięcy miesięcy miesiące pow. 24 miesięcy Kobiety z tego: do 1 miesiąca miesiące miesięcy miesięcy miesiące pow. 24 miesięcy

32 TABLICA 9.1. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego Struktura procentowa - stan w dniu r. * WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego: do 1 miesiąca 7,3 11,1 7,5 8,3 5,9 10,4 7,9 8,6 5,5 7,9 7,2 8,5 1-3 miesiące 10,1 13,1 10,1 9,9 10,6 13,1 10,2 10,5 9,8 9,1 9,1 10,3 3-6 miesięcy 10,8 12,9 11,3 9,9 9,1 11,7 12,4 10,3 8,8 10,3 11,3 10, miesięcy 17,7 17,3 16,7 16,0 18,5 16,8 19,1 18,4 18,2 17,9 18,0 23, miesiące 17,4 16,1 17,4 17,0 18,2 15,4 17,6 18,4 16,5 18,4 16,7 16,9 pow. 24 miesięcy 36,6 29,4 37,0 38,9 37,8 32,6 32,8 33,9 41,3 36,4 37,6 31,1 Kobiety 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego: do 1 miesiąca 6,1 10,5 6,2 6,8 4,8 8,4 6,3 7,1 4,9 7,1 5,9 7,5 1-3 miesiące 9,0 12,6 9,8 8,3 8,3 11,8 9,5 9,3 7,8 8,6 7,9 9,1 3-6 miesięcy 9,2 11,5 10,5 9,0 7,6 10,0 11,1 8,7 7,8 9,1 9,4 8, miesięcy 14,7 16,8 13,0 14,0 13,0 15,6 17,5 16,2 13,8 13,9 14,4 19, miesiące 16,2 16,2 16,8 16,6 15,9 15,5 16,8 17,7 14,6 16,8 14,4 15,5 pow. 24 miesięcy 44,7 32,4 43,6 45,3 50,5 38,7 38,8 41,1 51,1 44,5 48,1 40,0 * ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń, w niektórych rubrykach nie zachodzą zgodności matematyczne

33 TABLICA 9.1. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego - ciąg dalszy Struktura procentowa - stan w dniu r. * GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego: do 1 miesiąca 6,7 5,2 5,4 6,2 6,2 5,4 5,1 7,0 6,3 6,8 7,8 5,9 1-3 miesiące 9,1 10,0 9,3 8,7 8,6 9,5 9,8 9,4 8,3 8,5 9,3 8,9 3-6 miesięcy 11,1 11,1 10,8 9,7 10,6 10,0 9,8 12,0 9,5 10,4 9,9 10, miesięcy 17,1 17,9 19,1 17,5 18,2 17,7 17,3 17,0 15,5 17,8 16,7 18, miesiące 18,9 18,6 20,4 17,3 18,6 17,3 16,0 17,2 16,7 17,6 16,7 17,7 pow. 24 miesięcy 37,2 37,1 35,0 40,5 37,7 40,1 42,0 37,4 43,7 39,0 39,7 38,6 Kobiety 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego: do 1 miesiąca 5,5 4,5 4,9 4,0 4,9 4,6 4,1 5,2 4,7 6,9 5,7 4,0 1-3 miesiące 8,4 9,4 9,2 7,2 7,2 8,3 8,4 7,8 7,6 6,5 7,9 7,2 3-6 miesięcy 8,8 9,5 10,1 7,2 8,7 8,4 6,8 11,4 7,3 8,3 8,5 8, miesięcy 13,2 15,2 13,9 13,7 14,6 14,8 11,3 13,1 12,7 14,1 13,5 14, miesiące 16,9 17,7 17,8 16,3 16,6 16,0 13,4 15,4 15,3 15,4 15,9 16,0 pow. 24 miesięcy 47,2 43,7 44,2 51,6 48,1 47,9 56,0 47,1 52,4 48,7 48,4 49,9 * ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń, w niektórych rubrykach nie zachodzą zgodności matematyczne

34 WYKRES 12. Bezrobotni ogółem według czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) do 1 7,3% pow ,6% ,1% ,8% ,7% ,4% WYKRES 13. Bezrobotne kobiety według czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) do 1 6,1% 1-3 9,0% pow ,7% 3-6 9,2% ,7% ,2%

35 L.p. TABLICA 10. Bilans bezrobotnych w III kwartale 2004 r. ze wskaźnikami rynku pracy WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK 1. Liczba bezrobotnych na koniec II kwartału 2004 r Bezrobotni rejestrowani w III kwartale 2004 r z tego: - po raz pierwszy po raz kolejny w tym: - zwolnieni z przyczyn zakładu pracy powrót po pracach interwencyjnych powrót po robotach publicznych Liczba wyłączonych z ewidencji w III kwartale z tego: Podjęcia pracy / podjęcie pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej / podjęcie pracy subsydiowanej, w tym a/ zatrudnienie przy pracach interwencyjnych b/ zatrudnienie przy robotach publicznych c/ otrzymanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej d/ podjęcie pracy w ramach pożyczki dla pracodawcy na utworzenie dod. m-ca pracy e/ inne Rozpoczęcie szkolenia lub stażu Nie potwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki w tym podjęcia dalszej nauki Ukończenie 60 lat-k i 65 lat-m Nabycie praw emerytalnych i rentowych Nabycie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego Inne Liczba bezrobotnych - stan na koniec III kwartału Wskaźnik napływu bezrobotnych (Wn) 21,2% 29,0% 21,6% 21,7% 20,0% 29,6% 23,4% 22,0% 17,9% 20,3% 20,0% 23,9% 6. Wskaźnik odpływu z bezrobocia (Wob) 24,9% 32,9% 25,9% 28,0% 18,5% 35,5% 25,9% 27,1% 19,7% 21,4% 25,5% 29,2% 7. Wskaźnik płynności rynku pracy (Wp) 50,1% 37,8% 47,6% 49,9% 46,9% 44,0% 46,9% 44,6% 44,1% 44,7% 51,0% 62,7% ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO

36 TABLICA 10. Bilans bezrobotnych w III kwartale 2004 r. ze wskaźnikami rynku pracy - ciąg dalszy L.p. GOLUB- DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN 1. Liczba bezrobotnych na koniec II kwartału 2004 r Bezrobotni rejestrowani w III kwartale 2004 r z tego: - po raz pierwszy po raz kolejny w tym: - zwolnieni z przyczyn zakładu pracy powrót po pracach interwencyjnych powrót po robotach publicznych Liczba wyłączonych z ewidencji w III kwartale z tego: Podjęcia pracy / podjęcie pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej / podjęcie pracy subsydiowanej, w tym a/ zatrudnienie przy pracach interwencyjnych b/ zatrudnienie przy robotach publicznych c/ otrzymanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej d/ podjęcie pracy w ramach pożyczki dla pracodawcy na utworzenie dod. m-ca pracy e/ inne Rozpoczęcie szkolenia lub stażu Nie potwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki w tym podjęcia dalszej nauki Ukończenie 60 lat-k i 65 lat-m Nabycie praw emerytalnych i rentowych Nabycie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego Inne Liczba bezrobotnych - stan na koniec III kwartału Wskaźnik napływu bezrobotnych (Wn) 18,9% 19,3% 16,9% 18,8% 18,1% 17,0% 17,5% 20,2% 17,9% 17,6% 22,5% 18,4% 6. Wskaźnik odpływu z bezrobocia (Wob) 23,9% 17,7% 19,3% 22,0% 23,8% 22,7% 22,9% 24,5% 21,7% 22,1% 25,1% 23,8% 7. Wskaźnik płynności rynku pracy (Wp) 58,5% 57,4% 48,8% 59,9% 52,8% 53,7% 64,3% 55,7% 57,7% 55,8% 51,4% 65,0%

37 Żnin Żnin WYKRES 14. Napływ i odpływ bezrobotnych w III kwartale 2004 r. nowe rejestracje w III kwartale 2004 r. wyłączenia z ewidencji w III kwartale 2004 r. Toruń ziemski Włocławek grodzki Włocławek ziemski Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno WYKRES 15. Udział podjęć pracy w wyłączeniach bezrobotnych w III kwartale 2004 r. Toruń ziemski Włocławek grodzki Włocławek ziemski Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Toruń grodzki Toruń grodzki Grudziądz ziemski Grudziądz ziemski Grudziądz grodzki Grudziądz grodzki Bydgoszcz grodzki Bydgoszcz ziemski Bydgoszcz grodzki Bydgoszcz ziemski wyłączenia z ewidencji w III kwartale 2004 r. w tym podjęcia pracy

38 TABLICA 11. Bilans bezrobotnych zamieszkałych na wsi w III kwartale 2004 roku L.p. WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi na koniec II kwartału 2004 r Bezrobotni zamieszkali na wsi rejestrowani w III kwartale 2004 r z tego: - po raz pierwszy po raz kolejny w tym: - powrót po pracach interwencyjnych powrót po robotach publicznych powrót po szkoleniach Liczba wyłączonych z ewidencji w III kwartale z tego: Podjęcia pracy / podjęcie pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej / podjęcie pracy subsydiowanej, w tym a/ zatrudnienie przy pracach interwencyjnych b/ zatrudnienie przy robotach publicznych c/ otrzymanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej d/ podjęcie pracy w ramach pożyczki dla pracodawcy na utworzenie dod. m-ca pracy e/ inne Rozpoczęcie szkolenia lub stażu Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki w tym podjęcia dalszej nauki Ukończenie 60 lat-k i 65 lat-m Nabycie praw emerytalnych i rentowych Nabycie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego Inne Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi - stan na 4. koniec III kwartalu 2004 r

39 TABLICA 11. Bilans bezrobotnych zamieszkałych na wsi w III kwartale 2004 roku - ciąg dalszy L.p. GOLUB- DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN 1. Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi na koniec II kwartału 2004 r Bezrobotni zamieszkali na wsi rejestrowani w III kwartale 2004 r z tego: - po raz pierwszy po raz kolejny w tym: - powrót po pracach interwencyjnych powrót po robotach publicznych powrót po szkoleniach Liczba wyłączonych z ewidencji w III kwartale z tego: Podjęcia pracy / podjęcie pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej / podjęcie pracy subsydiowanej, w tym a/ zatrudnienie przy pracach interwencyjnych b/ zatrudnienie przy robotach publicznych c/ otrzymanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej d/ podjęcie pracy w ramach pożyczki dla pracodawcy na utworzenie dod. m-ca pracy e/ inne Rozpoczęcie szkolenia lub stażu Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki w tym podjęcia dalszej nauki Ukończenie 60 lat-k i 65 lat-m Nabycie praw emerytalnych i rentowych Nabycie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego Inne Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi - stan na 4. koniec III kwartalu 2004 r

40 TABLICA 12. Bilans bezrobotnych w wieku lata w III kwartale 2004 r. L.p. WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO 1. Liczba bezrobotnych w wieku lata na koniec II kwartału 2004 r Bezrobotni w wieku lata rejestrowani w III kwartale 2004 r z tego: - po raz pierwszy po raz kolejny w tym: - powrót po pracach interwencyjnych powrót po robotach publicznych powrót po szkoleniach Liczba wyłączonych z ewidencji w III kwartale z tego: Podjęcia pracy / podjęcie pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej / podjęcie pracy subsydiowanej, w tym a/ zatrudnienie przy pracach interwencyjnych b/ zatrudnienie przy robotach publicznych c/ otrzymanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej d/ podjęcie pracy w ramach pożyczki dla pracodawcy na utworzenie dod. m-ca pracy e/ inne Rozpoczęcie szkolenia lub stażu pracy Nie potwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki w tym podjęcia dalszej nauki Inne Liczba bezrobotnych w wieku lata - stan na koniec III kwartału 2004 r

41 TABLICA 12. Bilans bezrobotnych w wieku lata w III kwartale 2004 r. - ciąg dalszy L.p. GOLUB- DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN 1. Liczba bezrobotnych w wieku lata na koniec II kwartału 2004 r Bezrobotni w wieku lata rejestrowani w III kwartale 2004 r z tego: - po raz pierwszy po raz kolejny w tym: - powrót po pracach interwencyjnych powrót po robotach publicznych powrót po szkoleniach Liczba wyłączonych z ewidencji w III kwartale z tego: Podjęcia pracy / podjęcie pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej / podjęcie pracy subsydiowanej, w tym a/ zatrudnienie przy pracach interwencyjnych b/ zatrudnienie przy robotach publicznych c/ otrzymanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej d/ podjęcie pracy w ramach pożyczki dla pracodawcy na utworzenie dod. m-ca pracy e/ inne Rozpoczęcie szkolenia lub stażu pracy Nie potwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki w tym podjęcia dalszej nauki Inne Liczba bezrobotnych w wieku lata - stan na koniec III kwartału 2004 r

42 TABLICA 13. Oferty pracy i podjęcia pracy przez bezrobotnych w województwie kujawsko - pomorskim w III kwartale 2004 roku P o w i a t Bydgoszcz grodzki Bydgoszcz ziemski Grudziądz grodzki Grudziądz ziemski Toruń grodzki Toruń ziemski Włocławek grodzki Włocławek ziemski Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin Województwo razem Wyszczególnienie Podjęcia pracy Oferty pracy Udział ofert w podjęciach (%) 68,2% 62,1% 78,4% 28,2% 51,5% 56,6% 108,6% 58,2% 59,0% 78,0% 31,8% 48,3% 56,7% 37,7% 66,3% 19,0% 76,1% 90,0% 73,9% 42,8% 80,0% 42,4% 55,6% 60,2% WYKRES 16. Oferty pracy i podjęcia pracy przez bezrobotnych w województwie kujawsko - pomorskim w II kwartale 2004 r Podjęcia pracy Oferty pracy Bydgoszcz grodzki Bydgoszcz ziemski Grudziądz grodzki Grudziądz ziemski Toruń grodzki Toruń ziemski Włocławek grodzki Włocławek ziemski Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub-Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, październik 2009 rok TABLICE 1. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ, MARZEC 2002 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2001 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Toruń, maj 2012 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ, LUTY 2003 SPIS TREŚCI str. 1. Ogólna charakterystyka bezrobocia wśród młodzieży 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU TORUŃ, MARZEC 2004 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2003 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ WRZESIEŃ 2005 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2005 roku przedstawia stan oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, kwiecień 2009 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003 R. 103 ZAŁĄCZNIK INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Toruń, maj 2014 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ, WRZESIEŃ 2004 WSTĘP Analiza pt. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2004 roku przygotowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ LUTY 2002 R. SPIS TREŚCI: WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 1.1. Charakterystyka zmian w bezrobociu... 2 1.2.

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Toruń, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa go.. 1 2. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU Toruń, marzec 2016 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 Spis treści: 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 2. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku... str. 3 2.1. Środki Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18818 osób

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU ROKU TORUŃ WRZESIEŃ R. WSTĘP Opracowanie pt. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu roku przedstawia

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI LUTY

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2011 ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo