INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r.

2 Spis treści: strona I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1-14 II. BEZROBOCIE WEDŁUG URZĘDÓW PRACY 15-2 III. WYKRES I KARTOGRAMY 21

3 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 216 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: bezrobotnych do 3 roku życia (33,2% ogółu), w tym bezrobotnych do 25 roku życia (17,2%), bezrobotnych kobiet (48,8%), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,3%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (85,7%), 1.16 bezrobotnych z prawem do zasiłku (14,3%), bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (5,7%), bezrobotnych niepełnosprawnych (6,2%). Poziom bezrobocia na koniec stycznia 216 roku był: - wyższy o 4.3 osób, tj. o 6,1% w porównaniu do r., - niższy o osób, tj. o 12,1% w porównaniu do r. W porównaniu do grudnia 215 roku zanotowano wzrost poziomu bezrobocia we wszystkich powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy w: kieleckim - 9,5% (1.67 osób), staszowskim - 8,2% (251 osób), buskim - 7,8% (21 osób), skarżyskim - 6,8% (397 osób) oraz w mieście Kielce - 6,2% (581 osób). W odniesieniu do stycznia 215 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy spadek odnotowano we: włoszczowskim - 31,7% (889 osób), sandomierskim - 22,2% (968 osób), koneckim - 17,5% (1.172 osoby), staszowskim - 15,6% (612 osób) i kazimierskim - 15,1% (322 osoby). Stopa bezrobocia na koniec stycznia 216 roku ukształtowała się w województwie na poziomie 13,1%, a w kraju wyniosła 1,3%, co w przypadku województwa oznacza wzrost o,6 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca (w kraju wskaźnik zwiększył się o,5 p.p.). W odniesieniu do stycznia 215 roku stopa bezrobocia była niższa w województwie o 1,7 p.p., a w kraju o 1,6 p.p.

4 2 W regionie nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: skarżyskim - 23,3%, opatowskim - 2,%, ostrowieckim - 18,3%, koneckim - 18,1%, kieleckim - 16,7%, starachowickim - 13,7% i jędrzejowskim - 12,4%, natomiast najniższa w: buskim - 7,6%, pińczowskim - 9,%, m. Kielce - 9,2% sandomierskim - 9,3%, włoszczowskim - 9,4%, staszowskim - 1,3% oraz kazimierskim - 1,9%. Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia 215 r. do stycznia 216 r. 2. Zmiany w poziomie bezrobocia w styczniu 216 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ). Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało na wsi (57,% napływu), a w mieście (43,%), to kobiety (44,2%), a to mężczyźni (55,8%), posiadało prawo do zasiłku (25,3%), poprzednio pracowało (85,8%), a 1.38 dotychczas nie pracowało (14,2%). W populacji bezrobotnych poprzednio pracujących oraz dotychczas niepracujących przeważali mężczyźni (odpowiednio: 56,4% i 52,8%). Z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 12,9% napływu, osób zarejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 87,1%. Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: ostrowieckim - 94,4%, koneckim - 93,1%, staszowskim - 9,%, opatowskim - 89,2%, skarżyskim - 88,6%, jędrzejowskim - 87,4%, starachowickim i włoszczowskim - po 87,1%, natomiast najniższy w: pińczowskim - 74,3% oraz m. Kielce - 8,9%.

5 Przyczyny wyłączenia z rejestru bezrobotnych: podjęcie pracy przez 3.82 osoby, co stanowiło 54,4% ogółu wyłączonych, rozpoczęcie stażu osób, tj. 3,8%, rozpoczęcie szkolenia - 4 osób, tj.,7%, 3 skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - 49 osób, tj.,9%, niepotwierdzenie gotowości do pracy osób, tj. 16,9%, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego - 64 osoby, tj. 1,7%, odmowa ustalenia profilu pomocy - 2 osoby, odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI - 29 osób, tj. 5,1%, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego, osiągnięcie wieku emerytalnego osób, tj. 3,3%, pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) osób, tj. 4,2% ogółu wyłączonych. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy podjęcie pracy (54,4%), niepotwierdzenie gotowości do pracy (16,9%) oraz dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego (1,7%). 3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Na koniec stycznia 216 roku zarejestrowanych było osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 (87,% ogółu), w tym 3.49 kobiet (5,%). L.p. Osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Liczba bezrobotnych %* Kobiety %* Mężczyźni %* Bezrobotni zarejestrowani w PUP 1 Do 3 roku życia , , ,8 w tym bezrobotni do 25 roku życia , , ,6 2 Długotrwale bezrobotni , , ,2 3 Powyżej 5 roku życia , , ,3 4 Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 854 1,2 556,8 298,4 5 Posiadające co najmniej jedno dziecko , , ,2 do 6 roku życia 6 Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne 65,1 41,1 24, do 18 roku życia 7 Bezrobotni niepełnosprawni , , ,3 *Dane dotyczące udziału % obliczone zostały w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. 1 Liczba bezrobotnych spełniających przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 215 r., poz. 149 z późn. zm.). Osoby spełniające jednocześnie kilka kryteriów w ogólnej liczbie wykazywane są tylko raz.

6 Bezrobotni do 3 roku życia Na koniec stycznia 216 roku w rejestrach pozostawało osób do 3 roku życia, czyli 33,2% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet (52,4%). Omawiana grupa zmniejszyła się o osób (15,9%) w odniesieniu do analizowanego okresu roku ubiegłego. W styczniu 216 roku zarejestrowano osoby (42,5% napływu), w tym kobiet (47,5%). Wyłączono natomiast osób (44,3% odpływu), pracę podjęło osób (53,6%), szkolenia lub staż rozpoczęło 175 osób (7,%), zaś 486 osób (19,4%) nie potwierdziło gotowości do pracy. W analizowanej grupie na koniec stycznia 216 roku bez pracy pozostawało osób do 25 roku życia, czyli 17,2% ogółu bezrobotnych, w tym 6.36 kobiet (tj. 49,9%). W porównaniu do stycznia 215 roku liczebność tej grupy zmniejszyła się o osób (tj. o 17,6%), a udział w populacji bezrobotnych ogółem obniżył się o 1,2 p.p. W styczniu 216 roku zarejestrowało się osób do 25 roku życia (23,2% napływu), w tym 1.5 kobiet (46,6%). Wyłączono natomiast 1.46 osób (24,8% odpływu), pracę podjęło 697 osób (49,6%), szkolenia lub staż rozpoczęło 18 osób (7,7%), zaś 34 osoby (21,6%) nie potwierdziły gotowości do pracy Długotrwale bezrobotni Na koniec stycznia 216 roku zarejestrowanych było długotrwale bezrobotnych (54,6% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat 2, w tym kobiet (52,%). W porównaniu do stycznia 215 roku populacja ta zmniejszyła się o osoby, tj. o 16,9%. W styczniu 216 roku zarejestrowano osób (35,4% napływu), w tym 49,7% stanowiły kobiety, a wyłączono osób (39,1% odpływu), w tym 51,5% to kobiety. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez 1.55 osób (47,6%) oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy - 38 osób (17,1%) Bezrobotni powyżej 5 roku życia W końcu stycznia 216 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało osób powyżej 5 roku życia - 24,3% ogółu, w tym kobiet (36,9% tej populacji). W porównaniu do stycznia 215 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osób (o 7,%), natomiast udział wzrósł o 1,3 p.p. 2 Art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o promocji zatrudnienia ( ).

7 5 W styczniu 216 roku zarejestrowano osoby (18,% napływu), w tym 571 kobiet (32,7%), a wyłączono 981 osób (17,3% odpływu), w tym 47 kobiet (41,5%). Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych osoby podjęły pracę (46,2%), a 115 osób (11,7%) nie potwierdziło gotowości do pracy Niepełnosprawni Na koniec stycznia 216 roku w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 6,2% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do stycznia 215 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 182 osoby (tj. o 4,%), natomiast udział wzrósł o,5 p.p. W styczniu 216 roku zarejestrowano 641 osób, tj. 6,6% napływu, a wyłączono 453 osoby, w tym 223 osoby z powodu podjęcia pracy (49,2% odpływu). 4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.1. Bezrobotne kobiety i mężczyźni Na koniec stycznia 216 roku w ewidencji urzędów pracy pozostawało kobiet i mężczyzn, co stanowiło odpowiednio 48,8% i 51,2% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do stycznia 215 roku zmniejszyła się populacja bezrobotnych kobiet o 4.21 (o 1,5%) oraz mężczyzn o 5.63 (o 13,6%). Większość bezrobotnych kobiet (79,%) i mężczyzn (83,%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł 13,4% i był niższy od analogicznego udziału wśród mężczyzn - 15,1%. W styczniu 216 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (44,2% napływu) niż mężczyzn (55,8%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 2.72 kobiety oraz mężczyzn odpowiednio: 47,7% i 52,3% ogółu wyłączonych. Kobiety stanowiły większą grupę wśród podejmujących pracę 51,% (1.573), mężczyźni zaś 49,% (1.59), również wśród osób skierowanych na staże zdecydowanie przeważały kobiety - 74,6% (159). W końcu stycznia 216 roku w rejestrach pozostawały 8.34 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, tj. 24,2% ogółu kobiet. W styczniu 216 roku w analizowanej grupie zarejestrowano 546 osób, natomiast pracę podjęło 159 osób. Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet odnotowano w powiecie włoszczowskim - 58,3%, jędrzejowskim - 57,%, pińczowskim - 52,9%, staszowskim - 52,1% oraz koneckim - 51,8%, natomiast najniższy w: buskim - 42,5%, m. Kielce i kieleckim - po 46,6%, opatowskim - 46,8% i starachowickim - 47,%.

8 4.2. Bezrobotni zamieszkali na wsi 6 W końcu stycznia 216 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 56,3% ogółu. W odniesieniu do stycznia 215 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osób (tj. o 12,3%). W styczniu 216 roku zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji 3.2, pracę podjęły osoby, tj. 52,3% odpływu. Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 54,3% (1.674), a w mieście 45,7% (1.48). W styczniu 216 roku wskaźnik płynności rynku pracy dla osób zamieszkałych na wsi wyniósł 3,3%, a w grupie zamieszkałych w mieście 33,8%. Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadały powiaty: kielecki - 94,7%, opatowski - 8,%, włoszczowski - 79,4%, buski i kazimierski - po 74,6%, a najniższy: ostrowiecki - 34,5%, skarżyski - 34,8% i starachowicki - 4,9% Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki W końcu stycznia 216 roku zarejestrowane były osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 5,7% ogółu, w tym kobiet (56,%). W porównaniu do stycznia 215 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 496 osób, tj. o 11,1%. W styczniu 216 roku zarejestrowano 823 osoby, tj. 8,5% napływu, w tym 464 kobiety - 56,4% ogółu. Pracę podjęło 287 osób Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W końcu stycznia 216 roku zarejestrowanych było osób bez kwalifikacji zawodowych, tj. 26,5% ogółu, w tym kobiet (48,3%). W odniesieniu do stycznia 215 roku populacja ta zmniejszyła się o 1.95 osób (tj. o 9,3%). W styczniu 216 roku zarejestrowano osoby, tj. 25,7% napływu, w tym 1.65 kobiet - 42,7% ogółu. Pracę podjęło 652 bezrobotnych.

9 4.5. Bez doświadczenia zawodowego 7 W końcu stycznia 216 roku w rejestrach bezrobotnych pozostawało osób bez doświadczenia zawodowego (26,6% ogółu), tzn. dotychczas niepracujących lub wykonujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzących działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Udział kobiet wyniósł 53,9% (1.45). W porównaniu do stycznia 215 roku populacja ta zmniejszyła się o osób, tj. o 16,%. W styczniu 216 roku zarejestrowano osób, tj. 24,% napływu, w tym 1.14 kobiet - 49,% ogółu. Pracę podjęło 782 bezrobotnych. 5. Działania Urzędów Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 5.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W styczniu 216 roku do urzędów pracy zgłoszono wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 811 (o 48,3%) więcej w porównaniu do grudnia 215 roku i o 727 więcej (o 41,2%) w odniesieniu do stycznia 215 r. Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej: , tj. 68,7% stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, - 78, tj. 31,3% to miejsca aktywizacji zawodowej. Z sektora prywatnego pochodziło 75,9% wszystkich wolnych miejsc pracy (1.89), a z sektora publicznego 24,1% (61). Z ogółu wolnych miejsc pracy 47,3%, czyli to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS. Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w styczniu 216 roku: - 765, tj. 3,7% stanowiły staże, - 118, tj. 4,7% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych, - 15, tj.,6% to prace społecznie użyteczne. Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili w powiatach: m. Kielce ofert, kieleckim - 338, koneckim - 337, starachowickim - 269, sandomierskim - 238, a najmniej w: kazimierskim - 23, pińczowskim - 54 oraz opatowskim - 59.

10 8 W styczniu 216 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla: pracowników usług i sprzedawców - 63 oferty (24,2%), w tym dla: pracowników sprzedaży w sklepach oferty, gospodarzy obiektów - 129, innych pracowników sprzedaży i pokrewnych - 79, kucharzy - 38, fryzjerów, kosmetyczek i pokrewnych - 36 oraz kasjerów i sprzedawców biletów - 31; pracowników biurowych - 48 ofert (16,4%), w tym dla: pracowników obsługi biurowej oferty, pracowników do spraw ewidencji materiałowej i transportu - 4, pracowników do spraw finansowo - statystycznych - 34, pracowników do spraw informowania klientów - 31, pozostałych pracowników obsługi biura - 27 oraz sekretarek - 21; robotników przemysłowych i rzemieślników ofert (15,5%), w tym dla: robotników budowlanych robót stanu surowego, robotników budowlanych robót wykończeniowych, malarzy oferty, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych i pokrewnych oraz kowali, ślusarzy i pokrewnych - po 5, elektryków budowlanych, elektromechaników i elektromonterów - 47 oraz mechaników maszyn i urządzeń - 42;

11 9 techników i średniego personelu - 37 ofert (14,8%), w tym dla agentów i pośredników handlowych - 89 ofert, pracowników administracyjnych i sekretarzy wyspecjalizowanych - 62, średniego personelu z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii - 4, techników nauk fizycznych, chemicznych i technicznych - 36, urzędników państwowych do spraw nadzoru - 32, innego średniego personelu do spraw zdrowia - 26 oraz średniego personelu do spraw finansowych - 22; operatorów i monterów maszyn i urządzeń ofert (9,9%), w tym dla: kierowców ciężarówek i autobusów - 79 ofert, operatorów pojazdów wolnobieżnych i pokrewnych oraz operatorów innych maszyn i urządzeń przetwórczych - po 41, kierowców samochodów osobowych, dostawczych i motocykli - 21; pracowników wykonujących prace proste oferty (9,3%) w tym dla: robotników wykonujących prace proste w górnictwie i budownictwie - 58 ofert, pomocy i sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych - 55, innych pracowników przy pracach prostych - 4, robotników przy pracach prostych w przemyśle - 35 oraz pracowników pomocniczych przygotowujących posiłki - 23; specjalistów ofert (9,%), w tym dla: specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations - 46 ofert, nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów do spraw wychowania małego dziecka oraz innych specjalistów nauczania i wychowania - 31, inżynierów (z wyłączeniem elektrotechnologii) - 27, specjalistów do spraw administracji i zarządzania - 23, specjalistów do spraw finansowych; innych specjalistów ochrony zdrowia oraz specjalistów z dziedziny prawa - po 12; przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników - 12 ofert (,5%), w tym dla kierowników w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji - 5 ofert oraz kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania - 4; rolników, ogrodników, leśników i rybaków - 9 ofert (,4%), w tym dla robotników leśnych i pokrewnych - 5 ofert oraz rolników produkcji roślinnej - 4. Wolne miejsca pracy przeznaczone dla: pracowników usług i sprzedawców, pracowników biurowych, robotników przemysłowych i rzemieślników oraz techników i średniego personelu - stanowiły 7,9% wszystkich ofert.

12 Profile pomocy W końcu stycznia 216 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy z ustalonym profilem pomocy 3 wynosiła osób, z tego: - profil I osób (2,5%), - profil II osób (76,2%), - profil III osoby (21,3%). Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego, powiatowy urząd pracy dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy 4. 3 Zgodnie z art. 33 ust. 2b-2c ustawy z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 215, poz. 149, z późn. zm.) powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. Ustanowione zostały trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: profil pomocy I pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 6b, art. 61e pkt 2 oraz art.66k - 66n; profil pomocy II usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; profil pomocy III Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe. 4 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego - Dz.U. 214,poz. 631

13 5.3. Podjęcia pracy 11 W styczniu 216 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy osoby podjęły pracę, tj. 54,4% ogółu wyłączonych (o 277 osoby więcej w odniesieniu do stycznia 215 roku). Pracę niesubsydiowaną podjęło osób, tj. 86,1% ogółu zatrudnionych, w tym: - podjęcie działalności gospodarczej 74, tj. 2,4%. Pracę subsydiowaną podjęło osób, tj. 13,9%, w tym: - roboty publiczne 19, tj. 3,5% zatrudnionych, - prace interwencyjne 8 tj. 2,6% praca poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 73, tj. 2,4% refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego 58, tj. 1,9% podjęcie działalności gospodarczej 9, tj.,3% dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 5 roku życia 3, tj.,1% praca w ramach bonu zatrudnieniowego 1, tj.,% - - Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący (2.562 osoby, tj. 83,1%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (52 osób, tj. 16,9%). Wśród podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych był następujący: osób do 3 roku życia - 43,6% (1.345), długotrwale bezrobotnych - 34,2% (1.55), powyżej 5 roku życia - 14,7% (453) oraz posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 11,8% (365) Aktywne programy rynku pracy W styczniu 216 roku powiatowe urzędy pracy zaktywizowały 68 bezrobotnych, tj. o 261 więcej (62,3%) niż analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Na staż skierowano 213 bezrobotnych (w tym 3 osoby w ramach bonu stażowego), co stanowiło 31,3% ogółu zaktywizowanych, a przy robotach publicznych zatrudniono 19 osób (16,%). Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 8 osób (11,8%), natomiast poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie pracę podjęły 73 osoby (1,7%). Pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych na tych miejscach 58 bezrobotnych (8,5%), szkolenia rozpoczęło

14 12 4 osób (5,9%), w tym 4 w ramach bonu szkoleniowego, a 9 bezrobotnym dofinansowano podjęcie działalności gospodarczej (1,3%). 6. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy 6.1. Bezrobotni zarejestrowani jako zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Na koniec stycznia 216 roku w rejestrach pozostawało osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 5,% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet (tj. 52,2%). W porównaniu do stycznia 215 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 552 osoby (tj. o 13,7%). W styczniu 216 roku zarejestrowało się 546 osób (5,6% napływu), w tym 249 kobiet (45,6%). Pracę podjęły 153 osoby. W analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowano 47 osób, co oznacza, iż w roku bieżącym napływ do bezrobocia osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy był wyższy o 76 osób (tj. o 16,2%).

15 6.2. Zwolnienia grupowe 13 W styczniu 216 roku 2 zakłady pracy zgłosiły do zwolnienia 68 osób, natomiast na koniec stycznia 216 roku w 3 zakładach pracy pozostawało do zwolnienia 77 osób. Dla porównania w styczniu 215 roku 1 zakład pracy zgłosił do zwolnienia 14 osób, natomiast na koniec stycznia 215 roku w 2 zakładach pracy pozostawały do zwolnienia 3 osoby. W styczniu 216 roku nie odnotowano zwolnień pracowników, zaś w analogicznym miesiącu ubiegłego roku 1 zakład pracy zwolnił 12 pracowników. Tablica 1. Pozostające zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy na koniec stycznia 216 roku Powiat Branża Liczba osób pozostających do zwolnienia m. Kielce Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) 17 pińczowski sandomierski Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 8.11.Z) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD Z) 9* 45 skarżyski Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) 6 *Zgłoszenie z grudnia 215 roku. 7. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Na koniec stycznia 216 roku: najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 7,6%, pińczowski - 9,%, m. Kielce - 9,2%, sandomierski - 9,3%, włoszczowski - 9,4%, staszowski - 1,3% i kazimierski - 1,9%, najwyższą powiaty: skarżyski - 23,3%, opatowski - 2,%, ostrowiecki - 18,3%, konecki - 18,1%, kielecki - 16,7%, starachowicki - 13,7% i jędrzejowski - 12,4%. Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim - 4,%, sandomierskim - 8,1%, jędrzejowskim i opatowskim - po 8,5%, pińczowskim - 1,%, włoszczowskim - 13,2%, a najwyższy w koneckim - 25,4%, ostrowieckim - 19,2% i staszowskim - 17,7%.

16 14 Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 56,3% ogółu zarejestrowanych. Udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 48,8%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 4,3% pozostawało bez pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 34,5%. Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych do 3 roku życia - 33,2%, w wieku mobilnym lata - 67,3%, niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 48,3% ogółu bezrobotnych, długotrwałe pozostawanie bez pracy (pow. 12 m-cy) - 37,3%, wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 18,9% ogółu. Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 26,5% oraz bez doświadczenia zawodowego - 26,6%. Udział bezrobotnych powyżej 5 roku życia wynosił - 24,3%. 8. Podsumowanie Liczba bezrobotnych w styczniu 216 r. zwiększyła się o 4.3 osób w odniesieniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła osób. Jest to najniższy poziom bezrobocia w analizowanym okresie od 1999 roku. W skali roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o osób (12,1%), w tym kobiet o 4.21 osób (1,5%), zaś mężczyzn o 5.63 osób (13,6%). W porównaniu do stycznia 215 roku mniej bezrobotnych zarejestrowano jak i wyłączono z rejestrów bezrobocia. Najczęściej powodem wyłączenia z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy (54,4%). W styczniu 216 roku zatrudnienie uzyskały 3.82 osoby, tj. o 277 więcej niż w roku ubiegłym. Pracodawcy w styczniu 216 r. zgłosili do urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 811 (o 48,3%) więcej w porównaniu do grudnia 215 roku i o 727 więcej (o 41,2%) w odniesieniu do stycznia 215 r. W ramach programów rynku pracy powiatowe urzędy pracy w styczniu 216 roku zaktywizowały 68 bezrobotnych, w tym 32 osób do 3 roku życia (47,1%). Liczba osób, którym udzielono wsparcia zwiększyła się o 261 (62,3%) w porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego.

17 II. BEZROBOTNI WEDŁUG URZĘDÓW PRACY A. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA NA KONIEC MIESIĄCA L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I 216 XII 215 I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW 1 Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego X X Wzrost w liczbach X X KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 4 Spadek w porównaniu do r. w liczbach w procentach X X 6,1 6,2 7,8 3,6 3,6 9,5 5,1 1,3 5,8 3,6 5,3 6,8 5,9 8,2 4,4 X X w procentach X X -12,1-8,7-11,2-9,7-15,1-5,6-17,5-9, -1,7-1,3-22,2-12,9-13, -15,6-31,7 5 Stopa bezrobocia wg stanu na 31 stycznia 216 roku 13,1 12,5 X 9,2 7,6 12,4 1,9 16,7 18,1 2, 18,3 9, 9,3 23,3 13,7 1,3 9,4 II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) 1 Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 14,3 13,6 X 11,7 14,3 8,5 4, 14,1 25,4 8,5 19,2 1, 8,1 16,9 15,1 17,7 13,2 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 48,8 49,4 X 46,6 42,5 57, 47,9 46,6 51,8 46,8 49,5 52,9 49,4 47,8 47, 52,1 58,3 w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Bezrobotni zamieszkali na wsi Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 56,3 56,2 X, 74,6 66,1 74,6 94,7 73, 8, 34,5 65,9 63,5 34,8 4,9 68,8 79,4 w tym posiadający gospodarstwo rolne Osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni: poprzednio pracujący w tym, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujący Cudzoziemcy x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe - zjawisko nie występuje

18 L.p. 8 WYSZCZEGÓLNIENIE Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: z wiersza 8 I 216 XII 215 Wzrost/ spadek BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE do 3 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 5 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH POWIATOWE URZĘDY PRACY niepełnosprawni III. Profile pomocy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba osób bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy 2 profil I z tego WOJEWÓDZTWO RAZEM 3 profil II profil III IV. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba osób V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: 1 Cudzoziemcy z prawem do zasiłku Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku Polacy z prawem do zasiłku transferowego VI. Poszukujący pracy 1 Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu w tym pracownicy w wieku 45 lat i powyżej VII. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (stan na koniec miesiąca) 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym staże VIII. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba zakładów *3 1 2 *1 1 1 *1 2 Liczba osób do zwolnienia * liczba zakładów uwzględnia fakt, iż 1 zakład pracy dokonywał zgłoszeń zwolnień w kilku powiatach, co zostało wykazane w części opisowej. OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 16

19 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W STYCZNIU 216 ROKU L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I 216 XII 215 I. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH - ZDRÓJ BUSKO DRZEJÓW JĘ KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KO Ń SKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny Udział powracających do rejestru [%] 87,1 91,6 x 8,9 85,3 87,4 83,1 85,6 93,1 89,2 94,4 74,3 85,3 88,6 87,1 9, 87,1 2 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkańcy wsi osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 11 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 3 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 5 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dzieckodo 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż niepełnosprawni II. Osoby objęte indywidualnym planem działania w miesiącu sprawozdawczym 1 Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy Zakończyli realizację IPD z tego charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych w tym OPATÓW TROWIEC ŚW. OS PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW OSZCZOWA WŁ 17

20 L.p. WOJEWÓDZTWO RAZEM I 216 XII 215 Wz rost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH J BUSKO - ZDRÓ III. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej praca sezonowa subsydiowanej prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej w tym w ramach bonu na zasiedlenie podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu za zasiedlenie podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniow podjęcie pracy w ramach świadczenia aktyw. podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 5 roku życia inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zaw. dorosłych 7 rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 9 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI 11 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego inne ROTACJA (odpływ / napływ),58,82 X,56,53,68,66,47,69,85,59,68,64,51,61,55,74 z tego z przyczyn z tego w tym z tego WYSZCZEGÓLNIENIE JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 18

21 L.p. I 216 XII 215 Wzrost/ spadek IV. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujace w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas nie pracujące zamieszkali na wsi osoby w okresie do 12 m-cy z tego osoby BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 3 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 5 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni V. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesiacu sprawozdawczym 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 wolne miejsce pracy w miesiącu VI. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym 1 Liczba zakładów 2 Liczba zwolnionych osób z wiersza 2 z ogółem z tego WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 19

22 Zmiany w poziomie bezrobocia w województwie według powiatów Lp. Powiat Wzrost Liczba zarejestrowanych bezrobocia w stosunku bezrobotnych do grudnia 215 r. Grudzień 215 r. Styczeń 216 r. osoby % Buski ,8 2. Jędrzejowski ,6 3. Kazimierski ,6 4. m. Kielce ,2 5. Kielecki ,5 6. Konecki ,1 7. Opatowski ,3 8. Ostrowiecki ,8 9. Pińczowski ,6 1. Sandomierski ,3 11. Skarżyski ,8 12. Starachowicki ,9 13. Staszowski ,2 14. Włoszczowski ,4 Razem: ,1 2

23 STOPA BEZROBOCIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM WEDŁUG POWIATÓW Stan w dniu 31 stycznia 216 r. Stan w dniu 31 stycznia 216 r. 21 Źródło: GUS POLSKA - 1,3% WOJEWÓDZTWO - 13,1% podregion kielecki - 14,6% (powiaty: kielecki, konecki, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki oraz m. Kielce), podregion sandomiersko - jędrzejowski - 1,9% (powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, opatowski, pińczowski, sandomierski, staszowski oraz włoszczowski).

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 217 roku Kielce, luty 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 217 roku Kielce, marzec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 216 roku Kielce, marzec 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2019 roku Kielce, czerwiec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 217 roku Kielce, czerwiec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 roku Kielce, styczeń 2016 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w czerwcu 2018 roku Kielce, lipiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec listopada 2003 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2006r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%*

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%* 1. Szacunkowa stopa bezrobocia* Szacunkowa stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec lutego roku wyniosła 15,9%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 0,3 p.p.. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec kwietnia roku wyniosła 14,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 1,0 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy luty 217

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI I 215 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Styczeń 215 12,% 12,5% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Grudnia 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo