Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r."

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r.

2 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE 1.1 Ocena zmian w poziomie i stopie bezrobocia Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych na koniec 2000 r. wynosiła 5610 osób w tym 3075 kobiet. W porównaniu do stanu z końca grudnia 1999r. jest większa o 82 osoby. Istotnym wskaźnikiem określającym sytuację na rynku jest stopa bezrobocia. W powiecie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięta wielkość 26% i jest wyższa od stopy bezrobocia na koniec roku 1999 r. o 1,4 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Wzrost/ Powiat r r. spadek Dynamika ogółem kobiety Ogółem Kobiety Ogółem ogółem M. Złotoryja ,8 M. Wojcieszów ,7 M. i G. Świerzawa ,7 G. Złotoryja ,6 G. Pielgrzymka ,9 G. Zagrodno ,7 PUP ,5 Poziom bezrobocia w PUP w I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

3 Stopa bezrobocia w PUP w latach ,3 24,9 24,0 24,9 26,0 26,7 26,5 26,1 25,4 24,6 24,6 25,1 24,7 25,3 25, Zróżnicowanie terytorialne stanu i dynamiki bezrobotnych. PUP Złotoryja obejmuje swoim zasięgiem m. Złotoryja, m. Wojcieszów, m. Świerzawę oraz cztery gminy wiejskie gmina Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno i Złotoryja. Populacja bezrobotnych zamieszkujących wieś na koniec okresu sprawozdawczego kształtuje się na poziomie 2884 osoby i stanowi 51,4% ogółu bezrobotnych, natomiast bezrobotni zamieszkujący miasto stanowią 48,6% ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych Wzrost/ Powiat r r. spadek Dynamika ogółem Ogółem Ogółem ogółem M. Złotoryja ,8 M. Wojcieszów ,7 M. i G. Świerzawa ,7 G. Złotoryja ,6 G. Pielgrzymka ,9 G. Zagrodno ,7 PUP , Porównanie poziomu bezrobocia r r. 729 M. Złotoryja M.Wojcieszów M.i G. Świerzawa G. Złotoryja G.Pielgrzymka G. Zagrodno 3

4 W większości gmin obserwuje się wzrost liczby bezrobotnych. Tylko w gminach Złotoryja i Zagrodno odnotowano spadek liczby bezrobotnych (odpowiednio o 28 i 25 osób). Ogólnie w powiecie wzrost bezrobocia wyniósł 82 osóby. W omawianym okresie dynamika kształtowała się na poziomie 101,5%. Największą dynamikę zaobserwowano w m. Wojcieszowie 113,7 % a najniższą w gminie Złotoryja 96,6 % Stan bezrobotnych poprzednio pracujących. Wyszczególnienie Wzrost/spadek w 2000r. Ogółem w tym: - zwolnione z przyczyn dot zakładu pracy Kobiety w tym: - zwolnione z przyczyn dot zakładu pracy Mężczyźni w tym: - zwolnieni z przyczyn dot zakładu pracy Dynamika 100,5 59,1 97,8 56,3 103,5 68,8 Liczba bezrobotnych poprzednio pracujących kształtuje się na poziomie 4551 i stanowi w powiecie 81,1% ogółu zarejestrowanych. Liczba tej grupy w odniesieniu do stanu z końca grudnia 1999r. zwiększyła się o 21 osób. Nastąpiło jednak obniżenie wśród kobiet poprzednio pracujących o 52 osoby. Możemy również zaobserwować znaczny spadek zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy o 253 osoby. Dynamika bezrobotnych poprzednio pracujących wynosi 100,5 %. Jednak wyraźnie występuje zróżnicowanie w przypadku kobiet i mężczyzn. Porzednio pracujący stan na Porzednio pracujący stan na Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 4

5 1.1.4 Osoby dotychczas nie pracujące. Wyszczególnienie Wzrost/spadek Dynamika w 2000r. Ogółem ,1 Kobiety ,0 Mężczyźni ,5 W omawianym okresie liczba bezrobotnych dotychczas nie pracujących wzrosła o 61 osób. Wskaźnik dynamiki wskazuje, że wyższa dynamika występuje u kobiet. Jest to wprost związane z większą liczbą zarejestrowanych kobiet uzyskujących status absolwenta. Dotychczas niepracujący stan na Dotychczas niepracujący stan na Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Nowo zarejestrowani ( napływ ) i wyrejestrowani ( odpływ ) bezrobotni w powiecie. Okres Nowo zarejestrowani bezrobotni napływ W tym kobiety Bezrobotni wyrejestrowani odpływ kobiety W tym podjęcia pracy Wskaźnik płynności rynku pracy Ogółem ,5 Miasto ,5 Wieś ,6 I kwartał ,4 II kwartał ,2 III kwartał ,9 IV kwartał ,6 5

6 Ogółem Kw 2. Kw 3. Kw 4. Kw napływ odpływ Kobiety Kw 2. Kw 3. Kw 4. Kw napływ odpływ Ogółem w 2000 r. zarejestrowano 5080 bezrobotnych w tym 2243 kobiet. Mieszkańcy wsi stanowią 54,8 % ogółu zarejestrowanych. Wskaźnik płynności rynku pracy oscylował w granicach 55,5 %. Wskaźnik ten określa stosunek odpływu z bezrobocia w związku z podjęciem pracy do napływu bezrobocia w tym samym czasie. Wysoki korzystny wskaźnik płynności udało się uzyskać w II kwartale, wyniósł on 87,2 %. 1.2 Ocena zmian w poziomie bezrobocia na wsi Bezrobotni ogółem. Stan bezrobotnych zamieszkałych na wsi na koniec 2000 r. wyniósł 2884 osób w tym 1599 kobiet. W stosunku do m-ca grudnia 1999r. liczba ta uległa zmniejszeniu o 8 osób. W przypadku kobiet omawiana liczba zmniejszyła się o 52 osoby. Bezrobotni zamieszkujący wieś stanowią 51,4 % ogółu zarejestrowanych na koniec 2000r.. Bezrobotni zarejestrowani Gminy Stan na I kw. 2000r. II kw. 2000r. III kw. 2000r. IV kw. 2000r. Wzrost/spadek G. Złotoryja G. Zagrodno G. Pielgrzymka G. Świerzawa Razem

7 Poziom bezrobocia na wsi Kw 2. Kw 3. Kw 4. Kw G. Złotoryja G. Zagrodno G. Pielgrzymka G. Świerzawa Bezrobotni według płci. Bezrobotni zarejestrowani według płci Gminy Stan na r. Koniec I Koniec II Koniec III Koniec IV m k m k m k m k m k G. Złotoryja G. Zagrodno G. Pielgrzymka G. Świerzawa Razem Bezrobotni zamieszkali na wsi wg płci Bezrobotni zamieszkali na wsi wg płci ,9% 57,1% 44,5% 55,5% Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Wśród bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie przewagę stanowią kobiety. Udział procentowy tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych z terenów wiejskich wynosi 55,5 %. Wskaźnik ten od początku roku zmalał o 1.6 punktu procentowego. 7

8 1.2.3 Bezrobotni z prawem do zasiłku. Bezrobotni zarejestrowani Gminy Stan na I kw. 2000r. II kw. 2000r. III kw r. IV kw r. Wzrost/spadek G. Złotoryja G. Zagrodno G. Pielgrzymka G. Świerzawa Razem Liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku na koniec 2000 r. spadła w stosunku do końca grudnia 1999 r. o 79 osób. Największy spadek tej liczby miał miejsce w gm. Zagrodno (spadek o 48 osób). Spośród mieszkańców wsi zarejestrowanych w PUP Złotoryja 18,96% posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych. 200 Bezrobotni zamieszkali na wsi z prawem do zasiłku Kw 2. Kw 3. Kw 4. Kw G. Złotoryja G. Zagrodno G. Pielgrzymka G. Świerzawa 1.3 Struktura bezrobocia Zarejestrowani bezrobotni według płci w powiecie. Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych kobiet i mężczyzn Koniec 1999r. Koniec 2000r. k m k m m. Złotoryja m. Wojcieszów m. i gm. Świerzawa gm. Złotoryja gm. Zagrodno gm. Pielgrzymka Powiat % ogółem bezrobotnych 55,6 44,4 54,8 45,2 Według stanu na dzień r. większa grupę stanowią bezrobotne kobiety w liczbie 3075 co stanowi 54,8 % ogółu bezrobotnych. Liczba ta jest większa od liczby bezrobotnych mężczyzn o 540 osób. W porównaniu do grudnia 1999 r. liczba mężczyzn wzrosła o 82 osoby, a kobiet o 124 osoby. 8

9 gru-99 Kobiety Kw M. Złotoryja M.Wojcieszów M. i Gm.Świerzawa G. Złotoryja G. Zagrodno G.Pielgrzymka gru-99 Mężczyźni Kw M. Złotoryja M.Wojcieszów M. i GM. Świerzawa G. Złotoryja G. Zagrodno G.Pielgrzymka Bezrobotni wg płci stan na Bezrobotni wg płci stan na ,4% 55,6% 45% 55% Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 9

10 Wśród zarejestrowanych kobiet wyróżniamy: Wyszczególnienie Liczba kobiet % do ogółu kobiet - poprzednio pracujące ,3 - dotychczas nie pracujące ,7 % do ogółu bezrobotnych 42,4 12,4 Wśród zarejestrowanych mężczyzn wyróżniamy: Wyszczególnienie Liczba mężczyzn % do ogółu mężczyzn - poprzednio pracujący ,7 - dotychczas nie pracujący ,2 % do ogółu bezrobotnych 38,7 6,4 Z przedstawionych powyżej tabel wynika, że udział kobiet poprzednio pracujących w ogólnej liczbie bezrobotnych jest o 3,7 punkta procentowego wyższy od mężczyzn. W poszczególnych grupach ze względu na płeć występują następujące zależności: - liczba kobiet zarejestrowanych z prawem do zasiłku wynosi 461, co stanowi 15 % ogółu zarejestrowanych kobiet. Zamieszkałych na wsi jest 1599 bezrobotnych kobiet (52 % ogółu kobiet) w tym 163 posiada prawo do zasiłku. - liczba mężczyzn zarejestrowanych z prawem do zasiłku wynosi 768 osób, co stanowi 30,3% ogółu zarejestrowanych mężczyzn. Zamieszkałych na wsi jest 1285 bezrobotnych mężczyzn (tj. 50,7% ogółu mężczyzn) w tym 384 posiada prawo do zasiłku Zarejestrowani absolwenci w podziale na poziom wykształcenia. Wyszczególnienie Stan na koniec Dynamika XII 1999 r. XII 2000 r. wyższe ,4 policealne i średnie zawodowe ,1 średnie ogólnokształcące ,2 zasadnicze zawodowe ,7 pozostałe razem ,1 Na koniec grudnia 2000 r. liczba bezrobotnych absolwentów wyniosła 263 osoby. Co stanowi 4,7 % ogółu bezrobotnych. Dynamika absolwentów w omawianym okresie kształtuje się na poziomie 90,1 % stosunkowo niska dynamika jest wynikiem zwiększenia przez Urząd Pracy działań aktywnych skierowanych specjalnie do absolwentów. W stosunku do ubiegłego roku zdecydowanie więcej absolwentów objęto tzw. Warsztatami poszukiwania pracy oraz więcej absolwentów skorzystało ze stażów pracy. Tak jak w latach poprzednich najliczniejszą grupę stanowią absolwenci 10

11 zasadniczych szkół zawodowych oraz policealnych i średnich szkół zawodowych (głównie z Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi). Absolwenci stan na wyższe polic i śr. zaw śr. ogól. zas zawodowe pozostałe Absolwenci stan na wyższe polic i śr. zaw śr. ogól. zas zawodowe pozostałe Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wyszczególnienie Grudzień 1999r. Koniec I Koniec II Koniec III Koniec IV Ogółem kobiety nowo zarejestrowani kobiety podjęcia pracy dynamika ,4 83,7 57,2 59,1 Na koniec 2000 r. liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wynosiła 366 osób w tym 269 kobiet, co stanowi 6,5% ogółu 11

12 bezrobotnych. Wielkość tej grupy zmalała w odniesieniu do końca grudnia 1999r. Wpływ na to miały m.in. zwiększenie podjęć pracy w I i II kwartale Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku. Wyszczególnienie Koniec grudnia 1999r. Koniec I Koniec II Koniec III Koniec IV Ogółem kobiety zamieszkali na wsi kobiety dynamika ,1 83,9 77,8 90,6 Według stanu na koniec 2000 r. liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosi 1229 osób w tym 461 kobiet. To jest o 127 osób mniej niż w końcu grudnia 1999 roku. Udział procentowy tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi 21,9 %. W stosunku do końca grudnia 1999 r. liczba kobiet uprawnionych do zasiłku zmalała o 103 osoby. Analizując omawiany okres należy stwierdzić, że ogólna liczba bezrobotnych uprawnionych do zasiłku systematycznie malała do końca III. Natomiast w IV kwartale ponownie wzrosła Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia. Koniec grudnia 1999r. Koniec grudnia 2000 r. Wiek Czas pozostawania bez Czas pozostawania bez Dynamika Ogółem pracy pow. 12 m-cy Ogółem pracy pow. 12 m-cy , , , , , ,7 Na koniec grudnia 2000 r. najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni w wieku lata oraz lata. Liczba bezrobotnych w/w grupach wiekowych w omawianym okresie utrzymuje się na najwyższym poziomie. Stanowią one odpowiednio 27,7 % i 26,2 % ogółu bezrobotnych. Przyczyną tego stanu jest napływ osób młodych kończących szkoły ponadpodstawowe, a także napływ osób produktywnych, które z różnych przyczyn utraciły zatrudnienie (np. praca na czas określony, zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy). 12

13 Bezrobotni wg wieku 1,2% 0,2% 0,0% 27,7% 20,2% 26,2% 24,4% Poniższa tabela zawiera informacje o bezrobotnych według poziomu wykształcenia. Koniec grudnia 1999r. Koniec grudnia 2000r. Czas pozostawania Czas pozostawania Dynamika Wykształcenie Ogółem bez pracy pow. 12 m-cy Ogółem bez pracy pow. 12 m-cy Wyższe ,5 Policealne i śr. zaw ,4 Średnie ogólne ,4 Zasadnicze ,2 zawodowe Podstawowe ,9 Z powyższych danych wynika, że największą dynamikę zanotowano u bezrobotnych z wykształceniem wyższym. Wskaźnik ten nie ma większego wpływu na relacje zachodzące w całej grupie zarejestrowanych osób. Wśród bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym zanotowano spadek o 45 osób, oraz w grupie z wykształceniem zasadniczym o 88 osób. 13

14 W powiecie bardzo duży udział w ogólnej liczbie bezrobotnych mają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym, a bardzo niewielki udział osoby z wykształceniem wyższym. Stanowi on odpowiednio 77,9 % i 1 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 37,7% Bezrobotni wg poziomu wykształcenia 1,0% 16,8% 4,2% 40,2% wyższe pol i śr zaw śr ogól zas zawodowe podstawowe Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy. Koniec grudnia 1999r. Koniec grudnia 2000r. Czas pozostawania Czas pozostawania Okresy Ogółem bez pracy pow. 12 m-cy Ogółem bez pracy pow. 12 m-cy Dynamika do 1 roku , , , , ,1 30 i więcej ,9 bez stażu ,1 Jak z tabeli wynika największą grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby o stażu pracy 1 5 lat, oraz One to również jako długotrwale bezrobotne stanowią największy procent oraz największy udział w liczbach bezwzględnych. Największą dynamikę odnotowaliśmy w grupach 1 5 lat stażu pracy oraz w grupie bez stażu (absolwenci) i do 1 roku. 14

15 Bezrobotni wg stażu pracy 18,9% 0,6% 10,4% 22,8% 12,4% 13,9% 21,1% do 1 roku "1-5" "5-10" "10-20" "20-30" 30 i więcej bez stażu Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy Okresy Koniec grudnia Koniec 2000r. Dynamika Wzrost/spadek 1999r. do 1 m-ca , , , , ,2-108 pow. 24 m-cy , pow. 12 m-cy ,7 +94 Cechą charakterystyczną dla powiatu złotoryjskiego jest wysoki udział długotrwale pozostałych bez pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych. Udział ten kształtuje się na poziomie 46,4% ogółu bezrobotnych. W liczbach bezwzględnych udział ten wynosi 2605 osób. W stosunku do końca grudnia 1999 r. nastąpił wzrost o 1 punkt procentowy tj. o 94 osoby. (zależność ta uwarunkowana jest ogólnym zwiększeniem się poziomu bezrobocia w powiecie. Realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy tzw. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w dużej mierze (oprócz absolwentów) obejmują osoby długotrwale bezrobotne. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku ofert pracy 15

16 niesubsydiowanej. Generalnie (jest to tendencja ogólnokrajowa) pracodawcy niechętnie godzą się na zatrudnienie skierowanych przez Urząd bezrobotnych z tej grupy. Jako argument podstawowy podają szybką utratę umiejętności zawodowych przez osoby dłużej pozostające na bezrobociu. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy 26,5% 8,4% 14,5% 19,9% 14,7% 16,0% do 1 m-ca "1-3" "3-6" "6-12" "12-24" powyż 24 Porównanie stanów w okresie spr. bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy do 1 m-ca '1-3' '3-6' '6-12' '12-24' powyż 24 16

17 1.3.7 Bezrobotni według zawodów i specjalności. Wyszczególnienie Koniec grudnia 1999r. Koniec grudnia 2000r. W tym kobiety Absolwenci Oferty pracy Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy, kierownicy Specjaliści Technicy, inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i ochrony Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi rzemieślnicy Operatorzy monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Bezrobotni bez zawodu Razem Z danych zawartych w tabeli wynika, że według stanu na r. liczba bezrobotnych posiadających zawód wynosi 5463 osób tj. 97,3 % ogółu bezrobotnych w tym 2958 kobiety. W grupie tej jednak ok. 20% osób nie posiada świadectw (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego, lecz legitymuje się tylko pracą w poszczególnych zawodach w okresie krótszym niż 1 rok. Najliczniejszą grupą są bezrobotni sklasyfikowani w 7 grupie zawodowej tj. robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych jest w zawodach: - sprzedawca w handlu detalicznym 351 osoby - obuwnik 194 osób - murarz 220 osoby - referent ekonomiczny 179 osób. - krawiec 202 osób - robotnik gospodarczy

18 Bezrobotni wg EKD 17% 3% 0% 1% 6% 9% 17% 9% 37% 1% Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy, kierownicy Technicy, inny średni personel Pracownicy usług osobistych i ochrony Robotnicy przemysłowi rzemieślnicy Pracownicy przy pracach prostych Specjaliści Pracownicy biurowi Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Operatorzy monterzy maszyn i urządzeń bez zawodu 18

19 2. AKTYWNE DZIAŁANIA URZĘDU PRACY PRZECIWDZIAŁAJĄCE BEZROBOCIU I ŁAGODZĄCE JEGO SKUTKI Oferty pracy. W wyniku działań Urzędu w 2000 roku pozyskano ofert pracy co stanowi 56 % ogólnej liczby wolnych miejsc pracy funkcjonujących na lokalnym rynku pracy. Podstawowym źródłem informacji o wolnych miejscach pracy są oferty zgłaszane przez pracodawcę, a także oferty pozyskiwane przez pośredników pracy zewnętrznych w czasie wizyt u pracodawców. W wyniku tej formy pozyskano 168 ofert, w tym 100 ofert nie subsydiowanych. Oferty pracy zgłoszone od r. z tego praca stała miesiąc liczba ofert sektor publiczny dla niepełnosprawnych STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ RAZEM dla absolwentów Według zawodów i specjalności w 2000 roku najwięcej ofert wpłynęło: - referent administracyjno-biurowy ofert - obuwnik szwacz ofert - zdobnik szkła oferty - sprzedawca w handlu detalicznym ofert - robotnik gospodarczy - 76 ofert - obuwnik montażysta - 55 ofert - murarz ogólnobudowlany - 52 oferty - pakowacz - 44 oferty - referent ekonomiczny - 32 oferty - zamiatacz - 20 oferty. Według PKD najwięcej ofert wpłynęło z sekcji: - działalność produkcyjna oferty - handel, hurt i detal oferty - administracja publiczna oferty - budownictwo ofert - obsługa nieruchomości - 65 ofert - ochrona zdrowia - 57 ofert. 19

20 W porównaniu do roku 1999 liczba pozyskanych ofert pracy wzrosła o 346 ofert. Wzrosła liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych o 31 ofert, dla absolwentów o 169 ofert, a także z sektora publicznego o 167 ofert. Zmalała natomiast liczba ofert pracy stałej o 125 ofert. Podział ofert według gmin: M. Złotoryja M. Świerzawa M. Wojcieszów G. Złotoryja G. Zagrodno G. Pielgrzymka G. Świerzawa Spoza powiatu Rok 2000 Rok Razem Z powyższej tabeli wynika, że najwięcej ofert pracy funkcjonujących na lokalnym rynku pracy pozyskano z m. Złotoryja, spoza powiatu, g. Złotoryja i g. Pielgrzymka, a najmniej z g. Świerzawa i g. Zagrodno. W porównaniu do roku ubiegłego liczba ofert pozyskanych wzrosła w m. Złotoryja, g. Świerzawa oraz spoza powiatu, natomiast znacznie zmalała w pozostałych gminach Podjęcia pracy. W 2000 roku z tytułu podjęcia pracy wykreślono osób bezrobotnych w tym pracę stałą podjęło osób, pracę sezonową 320 osób. W ramach miejsc subsydiowanych pracę podjęło 854 osoby z tego: pracę interwencyjną podjęło 472 osoby, roboty publiczne 86 osób, staże absolwenckie 161 osób, umowy absolwenckie 58 osób oraz w ramach refundacji składki ZUS 15 osób, i w ramach programów specjalnych 26 osób. Własną działalność gospodarczą na podstawie udzielonych pożyczek z FP rozpoczęło 19 osób, a 17 osób podjęło pracę w wyniku pożyczek dla pracodawców na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Miesiąc Podjęcia pracy ogółem Podjęcia pracy w okresie r. Z tego stała Prace interwencyjne Roboty publiczne Sezonowa Pożyczki na rozp. własnej działal. gosp. inne* Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec w tym staże 20

21 Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem * inne tj: pożyczki dla pracodawców na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, umowy absolwenckie, staże absolwenckie i refundacja składki ZUS. W porównaniu do roku ubiegłego liczba podjęć pracy przez bezrobotnych wzrosła tj: o 331 osób. Znacznie bo o 843 osoby wzrosło zatrudnienie o charakterze stałym. Zmalały podjęcia pracy krótkookresowe o 744 osoby. Wzrosło zatrudnienie w ramach miejsc subsydiowanych. Samozatrudnienie podjęło osoby co stanowi 47 % ogółu podjęć pracy. W podziale na gminy najwięcej osób podjęło pracę z m. Złotoryja (1.143 osoby), z g. Złotoryja (490 osób) oraz z miasta i gminy Świerzawa (412 osób). Podjęcia pracy ogółem w 2000 W tym praca stała roku M. Złotoryja M i G.. Świerzawa M. Wojcieszów G. Złotoryja G. Zagrodno G. Pielgrzymka Razem Na podstawie ofert pracy w omawianym okresie pracę podjęło bezrobotnych co stanowi 52,3 % ogółu osób wykreślonych z ewidencji z tytułu podjęcia pracy. W porównaniu do roku 1999 liczba podjęć pracy na podstawie ofert zwiększyła się o 267 osób. Podjęcia pracy ogółem z tego Stała miesiąc Prace Roboty interwencyjne publiczne Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem sezonowa inna 21

22 22

Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2005 roku

Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2005 roku URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2005 roku Złotoryja styczeń 2006 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lipca 2010 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowane były 7153 osoby

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec listopada 2003 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

1.1 Poziom, dynamika i stopa bezrobocia.

1.1 Poziom, dynamika i stopa bezrobocia. 1. RYNEK PRACY NA PRZESTRZENI 26 ROKU 1.1 Poziom, dynamika i stopa bezrobocia. Wg stanu na 31.12.26 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu zarejestrowanych było 12.725 osób bezrobotnych z całego powiatu

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 r. wynosiła 1575, z czego 59,0% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2017 r. wynosiła 1457, z czego 57,6% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2016 r. wynosiła 1559, z czego 59,8% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku Częstochowa, lipiec 2016 r. 6894 6464 5164 10598

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września 2016 r. wynosiła 1528, z czego 60,1% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2016 r. wynosiła 1518, z czego 60,4% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE BIULETYN INFORMACYJNY ZA LIPIEC 2004 P I Ł A, SIERPIEŃ 2004 R. Dane statystyczne zawarte w niniejszej informacji zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.pup.pila.pl/

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 3 czerwca 16 r. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Na koniec czerwca 16 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo