INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 roku Kielce, styczeń 2016 r.

2 Spis treści: strona I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1-17 II. BEZROBOCIE WEDŁUG URZĘDÓW PRACY III. WYKRES I KARTOGRAMY 32

3 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2015 roku i w okresie 12 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: bezrobotnych do 30 roku życia (33,0% ogółu), w tym bezrobotnych do 25 roku życia (17,3%), bezrobotnych kobiet (49,4%), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,2%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (86,4%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (13,6%), bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (5,6%), bezrobotnych niepełnosprawnych (6,3%). Poziom bezrobocia na koniec grudnia 2015 roku był: - wyższy o osób, tj. o 2,6% w porównaniu do r., - niższy o osoby, tj. o 12,3% w porównaniu do r., - niższy o osób, tj. o 49,6% w porównaniu do r. W porównaniu do listopada 2015 roku zanotowano wzrost poziomu bezrobocia w dwunastu powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy we: włoszczowskim - 11,2% (185 osób), opatowskim - 8,7% (376 osób), buskim - 7,2% (174 osoby), pińczowskim - 4,4% (63 osoby) oraz w mieście Kielce - 4,0% (358 osób). Natomiast spadek poziomu bezrobocia wystąpił w dwóch powiatach: skarżyskim - 3,5% (208 osób) i kieleckim - 0,2% (17 osób). W odniesieniu do grudnia 2014 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy spadek odnotowano we: włoszczowskim - 31,1% (831 osób), sandomierskim - 22,9% (958 osób), kazimierskim - 16,9% (354 osoby) oraz koneckim i staszowskim - po 16,2% (1.017 osób i 589 osób). Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2015 roku ukształtowała się w województwie na poziomie 12,5%, a w kraju wyniosła 9,8%, co w przypadku województwa oznacza wzrost o 0,3 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca (w kraju wskaźnik zwiększył się o 0,2 p.p.). W odniesieniu do grudnia 2014 roku stopa bezrobocia w województwie, jak i w kraju była niższa o 1,6 p. p.

4 2 W regionie nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: skarżyskim - 22,3%, opatowskim - 19,8%, ostrowieckim - 17,5%, koneckim - 17,4%, kieleckim - 15,5%, starachowickim - 13,0% i jędrzejowskim - 12,1%, natomiast najniższa w: buskim - 7,1%, m. Kielce i powiecie pińczowskim - po 8,7%, sandomierskim - 8,9%, włoszczowskim - 9,1%, staszowskim - 9,6% i kazimierskim - 10,5%. Liczba bezrobotnych w okresie od grudnia 2014 r. do grudnia 2015 r. 2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 2015 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ). Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało na wsi (56,7% napływu), a w mieście (43,3%), to kobiety (47,4%), a to mężczyźni (52,6%), posiadało prawo do zasiłku (18,9%), poprzednio pracowało (78,5%), a dotychczas nie pracowało (21,5%). W populacji bezrobotnych poprzednio pracujących oraz dotychczas niepracujących przeważali mężczyźni (odpowiednio: 53,3% i 50,2%). Z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 14,6% napływu, osób zarejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 85,4%. Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: koneckim - 90,1%, ostrowieckim - 88,7%, starachowickim - 88,3%, opatowskim - 87,8%, skarżyskim - 87,4%, włoszczowskim - 85,6%, staszowskim - 85,1% i kieleckim - 84,1%, natomiast najniższy w: pińczowskim - 77,3% oraz buskim i kazimierskim - po 80,3%.

5 Przyczyny wyłączenia z rejestru bezrobotnych: podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 47,0% ogółu wyłączonych, rozpoczęcie stażu osoby, tj. 11,4%, rozpoczęcie szkolenia osób, tj. 2,2%, rozpoczęcie prac społecznie użytecznych osoby, tj. 1,2%, 3 skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych osoby, tj. 1,1%, niepotwierdzenie gotowości do pracy osoby, tj. 17,5%, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób, tj. 7,6%, odmowa ustalenia profilu pomocy - 62 osoby, tj. 0,1%, odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI osób, tj. 5,8%, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego, osiągnięcie wieku emerytalnego osób, tj. 2,4%, pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) osoby, tj. 3,7% ogółu wyłączonych. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy podjęcie pracy (47,0%), niepotwierdzenie gotowości do pracy (17,5%) oraz rozpoczęcie stażu (11,4%). 3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Na koniec grudnia 2015 roku zarejestrowane były osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 (87,6% ogółu), w tym kobiety (50,5%). L.p. Osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Liczba bezrobotnych %* Kobiety %* Mężczyźni %* Bezrobotni zarejestrowani w PUP 1 Do 30 roku życia , , ,5 w tym bezrobotni do 25 roku życia , , ,6 2 Długotrwale bezrobotni , , ,9 3 Powyżej 50 roku życia , , ,3 4 Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej , , ,6 5 Posiadające co najmniej jedno dziecko , , ,1 do 6 roku życia 6 Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne 59 0,1 39 0,1 20 0,0 do 18 roku życia 7 Bezrobotni niepełnosprawni , , ,3 *Dane dotyczące udziału % obliczone zostały w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. 1 Liczba bezrobotnych spełniających przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149). Osoby spełniające jednocześnie kilka kryteriów w ogólnej liczbie wykazywane są tylko raz.

6 Bezrobotni do 30 roku życia Na koniec grudnia 2015 roku w rejestrach pozostawało osób do 30 roku życia, czyli 33,0% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet (52,9%). W 2015 roku zarejestrowano osób (47,9% napływu), w tym kobiet (49,0%). Wyłączono natomiast osób (45,7% odpływu), pracę podjęło osób (46,1%), szkolenia lub staż rozpoczęło osób (18,7%), zaś osób (18,7%) nie potwierdziło gotowości do pracy. W analizowanej grupie na koniec grudnia 2015 roku bez pracy pozostawały osoby do 25 roku życia, czyli 17,3% ogółu bezrobotnych, w tym kobiety (tj. 50,3%). W porównaniu do grudnia 2014 roku liczebność tej grupy zmniejszyła się o osoby (tj. o 17,5%), a udział w populacji bezrobotnych ogółem obniżył się o 1,1 p.p. W 2015 roku zarejestrowało się osób do 25 roku życia (28,4% napływu), w tym kobiet (47,6%). Wyłączono natomiast osób (26,0% odpływu), pracę podjęło osób (41,4%), szkolenia lub staż rozpoczęło osób (20,9%), zaś osób (20,2%) nie potwierdziło gotowości do pracy Długotrwale bezrobotni Na koniec grudnia 2015 roku zarejestrowanych było długotrwale bezrobotnych (56,1% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat 2, w tym kobiet (52,1%). W porównaniu do grudnia 2014 roku populacja ta zmniejszyła się o osób, tj. o 16,6%. W 2015 roku zarejestrowano osoby (41,6% napływu), w tym 50,6% stanowiły kobiety, a wyłączono osób (44,8% odpływu), w tym 50,0% to kobiety. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez osób (39,9%) oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy osób (17,9%) Bezrobotni powyżej 50 roku życia W końcu grudnia 2015 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawały osoby powyżej 50 roku życia - 24,6% ogółu, w tym kobiety (37,7% tej populacji). W porównaniu do grudnia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osób (o 7,4%), natomiast udział wzrósł o 1,3 p. p. 2 Art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o promocji zatrudnienia ( ).

7 5 W 2015 roku zarejestrowano osób (16,7% napływu), w tym kobiety (38,9%), a wyłączono osób (16,5% odpływu), w tym kobiet (37,8%). Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych osób podjęło pracę (41,0%), a osób (13,6%) nie potwierdziło gotowości do pracy Niepełnosprawni Na koniec grudnia 2015 roku w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 6,3% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do grudnia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 153 osoby (tj. o 3,5%), natomiast udział wzrósł o 0,5 p. p. W 2015 roku zarejestrowano osób, tj. 7,2% napływu, a wyłączono osób, w tym osób z powodu podjęcia pracy (42,5% odpływu). 4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.1. Bezrobotne kobiety i mężczyźni Na koniec grudnia 2015 roku w ewidencji urzędów pracy pozostawało kobiet i mężczyzn, co stanowiło odpowiednio 49,4% i 50,6% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do grudnia 2014 roku zmniejszyła się populacja bezrobotnych kobiet o (o 10,6%) oraz mężczyzn o (o 13,9%). Większość bezrobotnych kobiet (78,2%) i mężczyzn (82,2%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł 13,1% i był niższy od analogicznego udziału wśród mężczyzn - 14,1%. W 2015 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (47,4% napływu) niż mężczyzn (52,6%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono kobiet oraz mężczyzn odpowiednio: 46,9% i 53,1% ogółu wyłączonych. Mężczyźni stanowili większą grupę wśród podejmujących pracę 52,9% (27.060), kobiety zaś 47,1% (24.057), natomiast wśród osób skierowanych na staże zdecydowanie przeważały kobiety - 68,5% (8.487). W końcu grudnia 2015 roku w rejestrach pozostawało kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, tj. 24,7% ogółu kobiet. W 2015 roku w analizowanej grupie zarejestrowano osób, natomiast pracę podjęły osoby. Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet odnotowano w powiecie włoszczowskim - 60,1%, jędrzejowskim - 57,5%, pińczowskim - 53,4%, koneckim i staszowskim - po 52,9% oraz ostrowieckim - 50,5%, natomiast najniższy w: buskim - 44,2%, kieleckim - 46,7%, opatowskim - 47,0%, m. Kielce - 47,1%, i starachowickim - 47,3%.

8 4.2. Bezrobotni zamieszkali na wsi 6 W końcu grudnia 2015 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 56,2% ogółu. W odniesieniu do grudnia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osób (tj. o 12,5%). W 2015 roku zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji , pracę podjęły osoby, tj. 45,2% odpływu. Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 54,5% (27.853), a w mieście 45,5% (23.264). W grudniu 2015 roku wskaźnik płynności rynku pracy dla osób zamieszkałych na wsi wyniósł 48,3%, a w grupie zamieszkałych w mieście 55,4%. Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadały powiaty: kielecki - 94,6%, opatowski - 79,8%, włoszczowski - 79,2%, buski - 75,3%, kazimierski - 75,2%, a najniższy: ostrowiecki - 33,9%, skarżyski - 35,3% i starachowicki - 41,2% Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki W końcu grudnia 2015 roku zarejestrowane były osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 5,6% ogółu, w tym kobiet (55,7%). W porównaniu do grudnia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 465 osób, tj. o 11,1%. W 2015 roku zarejestrowano osoby, tj. 11,7% napływu, w tym kobiet - 55,9% ogółu. Pracę podjęło osób Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W końcu grudnia 2015 roku zarejestrowanych było osób bez kwalifikacji zawodowych, tj. 26,6% ogółu, w tym kobiet (48,7%). W odniesieniu do grudnia 2014 roku populacja ta zmniejszyła się o osoby (tj. o 10,0%). W 2015 roku zarejestrowano osób, tj. 26,5% napływu, w tym kobiety - 45,7% ogółu. Pracę podjęło bezrobotnych.

9 4.5. Bez doświadczenia zawodowego 7 W końcu grudnia 2015 roku w rejestrach bezrobotnych pozostawało osób bez doświadczenia zawodowego (27,3% ogółu), tzn. dotychczas niepracujących lub wykonujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzących działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Udział kobiet wyniósł 54,1% (9.785). W porównaniu do grudnia 2014 roku populacja ta zmniejszyła się o osoby, tj. o 15,6%. W 2015 roku zarejestrowano osób, tj. 31,2% napływu, w tym kobiet - 50,2% ogółu. Pracę podjęło bezrobotnych. 5. Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia 5.1. Według wieku W końcu grudnia 2015 roku najliczniej zarejestrowani pozostawali bezrobotni w wieku lata osób, tj. 29,3%. Łącznie osoby w wieku lata stanowiły 46,6% ogółu, tj. o 1,5 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. Udział bezrobotnych w pozostałych grupach wieku wynosił: lata - 20,7% ( osób), lata - 17,3% (11.428), lat - 10,5% (6.950), 60 lat i więcej - 4,9% (3.226). W porównaniu do końca grudnia 2014 roku odnotowano zmniejszenie udziału osób w wieku: lata (o 1,1 punktu proc.), lata (o 0,4) i lata (o 0,3), natomiast wzrósł udział osób w wieku: lata (o 0,3), lat (o 0,5) oraz 60 lat i więcej (o 1,0 punkt proc.) Według poziomu wykształcenia Charakterystyczną cechą struktury bezrobocia pozostaje niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało osób (27,5%), a gimnazjalne i niższe (20,8%). Łącznie te dwie grupy stanowiły - 48,3% ogółu bezrobotnych (wobec 48,9% na koniec grudnia 2014 r.). Świadectwo ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych posiadały osoby, tj. 25,2%, a wykształcenie średnie ogólnokształcące osoby, tj. 10,7% ogółu zarejestrowanych. Liczba osób legitymujących się dyplomami wyższych uczelni wyniosła , tj. 15,8%.

10 8 W porównaniu do grudnia 2014 roku odnotowano zmniejszenie liczby bezrobotnych we wszystkich grupach według poziomu wykształcenia, w tym: zasadniczym zawodowym (o osób), policealnym i średnim zawodowym (o osób), gimnazjalnym i niżej (o osób), wyższym (o 987 osób) oraz średnim ogólnokształcącym (o 854 osoby). Wśród długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok najniższy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (9,5%) i wyższym (12,8%), natomiast najwyższy z wykształceniem zasadniczym zawodowym (30,0%), gimnazjalnym i poniżej (24,1%) oraz policealnym i średnim zawodowym (23,6%). 6. Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy 6.1. Według stażu pracy W końcu grudnia 2015 roku grupa osób bez stażu pracy wynosiła osób, tj. 19,8%. W porównaniu do grudnia 2014 roku populacja ta zmniejszyła się o osób, tj. 18,2%. Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat , tj. 22,3%. Znaczna część osób posiadała staż pracy: do 1 roku (18,5%), od 5 do 10 lat (14,1%), od 10 do 20 lat (13,5%). Kolejne grupy, to bezrobotni legitymujący się dłuższym stażem pracy, od 20 do 30 lat osób (8,8%) oraz 30 lat i więcej osoby (3,0%). W odniesieniu do grudnia 2014 roku poziom bezrobocia zmniejszył się we wszystkich grupach według stażu pracy, w tym: od 1 do 5 lat (o osób), od 10 do 20 lat (o osoby), od 5 do 10 lat (o osoby), od 20 do 30 lat (o 894 osoby), do 1 roku (o 823 osoby) oraz 30 lat i więcej (o 253 osoby) Według czasu pozostawania bez pracy Na koniec grudnia 2015 roku zarejestrowane osoby oczekiwały na pracę ponad rok, tj. 37,3% (rok wcześniej osób, tj. 42,0%), z tego: osoby, tj. 22,5% pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy, osób, tj. 14,8% pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o osób (o 22,0%) w porównaniu do grudnia 2014 roku. Udział bezrobotnych pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy wynosił 19,7% ( osób), od 3 do 6 miesięcy - 15,7% ( osoby), od 6 do 12 miesięcy - 16,9% ( osoby). Najmniej osób pozostawało bez pracy do 1 miesiąca , tj. 10,4%.

11 Największy udział wśród długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby: w wieku: lata (26,1%) oraz lata (22,8%), 9 z wykształceniem: zasadniczym zawodowym (30,0%), gimnazjalnym i poniżej (24,1%) oraz policealnym i średnim zawodowym (23,6%), ze stażem pracy od 1 do 5 lat (20,9%) oraz bez stażu pracy (21,0%). Największy odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok zanotowano w powiatach: kazimierskim (52,0%), jędrzejowskim (47,0%) opatowskim (44,8%), skarżyskim (44,2%) oraz pińczowskim (41,4%), a najniższy w: staszowskim (24,0%), włoszczowskim (26,1%) i kieleckim (32,0%), tj. poniżej średniej wojewódzkiej (37,3%). 7. Działania Urzędów Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 7.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W grudniu 2015 roku do urzędów pracy zgłoszono wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 936 (o 35,8%) mniej w porównaniu do listopada 2015 roku i o 318 więcej (o 23,3%) w odniesieniu do grudnia 2014 r. W 2015 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o więcej (7,5%) w porównaniu do 2014 roku. Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej: , tj. 61,4% stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, , tj. 38,6% to miejsca aktywizacji zawodowej. Z sektora prywatnego pochodziło 77,1% wszystkich wolnych miejsc pracy (28.086), a z sektora publicznego 22,9% (8.363). Z ogółu wolnych miejsc pracy 54,1%, czyli to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS. Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w 2015 roku: , tj. 35,2% stanowiły staże, , tj. 3,4% to prace społecznie użyteczne, , tj. 3,4% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych, - 65, tj. 0,2% skierowano do osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki.

12 10 Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili w powiatach: kieleckim oferty, m. Kielce , ostrowieckim , koneckim , starachowickim i sandomierskim , a najmniej w: kazimierskim oraz pińczowskim W 2015 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla: pracowników usług i sprzedawców ofert (26,8%), w tym dla: gospodarzy obiektów ofert, pracowników sprzedaży w sklepach , innych pracowników sprzedaży i pokrewnych - 740, kucharzy - 580, fryzjerów, kosmetyczek i pokrewnych oraz kelnerów i barmanów - 469; robotników przemysłowych i rzemieślników ofert (18,8%), w tym dla: robotników budowlanych robót stanu surowego, robotników budowlanych robót wykończeniowych, malarzy ofert, robotników w przetwórstwie spożywczym i pokrewnych - 961, kowali, ślusarzy i pokrewnych - 808, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych i pokrewnych oraz mechaników maszyn i urządzeń - 574;

13 11 pracowników biurowych ofert (14,4%), w tym dla: pracowników obsługi biurowej ofert, pracowników do spraw ewidencji materiałowej i transportu , pracowników do spraw finansowo - statystycznych - 394, sekretarek - 381, pracowników do spraw informowania klientów oraz pozostałych pracowników obsługi biura - 217; techników i średniego personelu ofert (11,3%), w tym dla agentów i pośredników handlowych ofert, pracowników administracyjnych i sekretarzy wyspecjalizowanych - 774, średniego personelu z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii - 397, techników nauk fizycznych, chemicznych i technicznych - 378, innego średniego personelu do spraw zdrowia - 352, średniego personelu do spraw finansowych oraz średniego personelu w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej - 230; pracowników wykonujących prace proste oferty (10,3%), w tym dla: robotników przy pracach prostych w przemyśle ofert, robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie - 895, pomocy i sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych oraz pracowników pomocniczych przygotowujących posiłki - 395; operatorów i monterów maszyn i urządzeń oferty (9,7%), w tym dla: kierowców ciężarówek i autobusów oferty, operatorów pojazdów wolnobieżnych i pokrewnych oraz kierowców samochodów osobowych, dostawczych i motocykli - 346; specjalistów ofert (7,3%), w tym dla: specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations 375 ofert, nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów do spraw wychowania małego dziecka oraz innych specjalistów nauczania i wychowania - 359, inżynierów (z wyłączeniem elektrotechnologii) - 327, specjalistów do spraw administracji i zarządzania - 207, specjalistów do spraw finansowych oraz innych specjalistów ochrony zdrowia - 184; rolników, ogrodników, leśników i rybaków oferty (0,9%), w tym dla rolników produkcji roślinnej ofert; przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników ofert (0,5%), w tym dla kierowników w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji - 65 ofert oraz kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania Wolne miejsca pracy przeznaczone dla: pracowników usług i sprzedawców, robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników biurowych oraz techników i średniego personelu - stanowiły 71,3% wszystkich ofert.

14 Profile pomocy W końcu grudnia 2015 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy z ustalonym profilem pomocy 3 wynosiła osób, z tego: - profil I osób (2,3%), - profil II osób (75,2%), - profil III osoby (22,5%). Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego, powiatowy urząd pracy dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy 4. 3 Zgodnie z art. 33 ust. 2b-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015, poz. 149, z późn. zm.) powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. Ustanowione zostały trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: profil pomocy I pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art.66k - 66n; profil pomocy II usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; profil pomocy III Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe. 4 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego - Dz.U. 2014,poz. 631

15 7.3. Podjęcia pracy 13 W 2015 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy osób podjęło pracę, tj. 47,0% ogółu wyłączonych (o osoby więcej w odniesieniu do 2014 roku). Pracę niesubsydiowaną podjęło osób, tj. 83,1% ogółu zatrudnionych, w tym: - podjęcie działalności gospodarczej 1.407, tj. 2,8%. Pracę subsydiowaną podjęło osób, tj. 16,9%, w tym: - prace interwencyjne tj. 4,1% zatrudnionych, - roboty publiczne 1.778, tj. 3,5% podjęcie działalności gospodarczej 1.743, tj. 3,4% refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1.845, tj. 3,6% praca poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 603, tj. 1,2% praca w ramach bonu zatrudnieniowego 104, tj. 0,2% dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia 91, tj. 0,2% - - Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący ( osób, tj. 84,3%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (8.042 osoby, tj. 15,7%). Wśród podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych był następujący: osób do 30 roku życia - 44,8% (22.910), długotrwale bezrobotnych - 38,1% (19.476), powyżej 50 roku życia - 14,4% (7.336) oraz posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 13,2% (6.733) Aktywne programy rynku pracy W grudniu 2015 roku powiatowe urzędy pracy zaktywizowały bezrobotnych, co oznacza wzrost o 29 osób, tj. 1,8% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. W 2015 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto bezrobotnych, co oznacza spadek o 711 osób, tj. o 2,8% w odniesieniu do 2014 roku (25.465). Na staż skierowano bezrobotnych (w tym 667 osób w ramach bonu stażowego), co stanowiło 50,1% ogółu zaktywizowanych, a szkolenia rozpoczęło osób (9,7%), w tym 239 w ramach bonu szkoleniowego.

16 14 Przy pracach interwencyjnych zatrudniono osoby (8,4%), natomiast pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych na tych miejscach bezrobotnych (7,5%). Przy robotach publicznych zatrudniono osób (7,2%), a bezrobotnym dofinansowano podjęcie działalności gospodarczej (7,0%). Do prac społecznie użytecznych skierowano osoby (5,4%), natomiast poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie pracę podjęły 603 osoby (2,4%). 8. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy 8.1. Bezrobotni zarejestrowani jako zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Na koniec grudnia 2015 roku w rejestrach pozostawało osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,9% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet (tj. 52,9%). W porównaniu do grudnia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 656 osób (tj. o 16,8%). W 2015 roku zarejestrowało się osób (4,6% napływu), w tym kobiet (47,9%). Pracę podjęło osób. W analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowano osoby, co oznacza, iż w roku bieżącym napływ do bezrobocia osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy był niższy o 563 osoby (tj. o 11,0%).

17 Zwolnienia grupowe W grudniu 2015 roku 1 zakład pracy zgłosił do zwolnienia 9 osób i zgłoszenie to pozostawało aktualne na koniec 2015 roku. Dla porównania w grudniu 2014 roku nie wpłynęła żadna informacja o planowanych zwolnieniach z przyczyn dotyczących zakładu pracy, natomiast na koniec grudnia 2014 roku w 1 zakładzie pracy pozostawała do zwolnienia 1 osoba. W grudniu 2015 roku nie odnotowano zwolnień pracowników, zaś w 2015 roku w 10 zakładach pracy dokonano zwolnień 245 osób. W grudniu 2014 roku 1 zakład pracy zwolnił 5 pracowników, zaś w 2014 roku w 8 zakładach pracy dokonano zwolnień 169 pracowników. Tablica 1. Pozostające zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy na koniec grudnia 2015 roku Powiat pińczowski Branża Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD Z) Liczba osób pozostających do zwolnienia 9 Tablica 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w 2015 roku. Powiat Branża Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie wcześniejszych zgłoszeń konecki opatowski Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD Z) 14 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD Z) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD Z) Działalność banku centralnego (PKD Z) 6 ostrowiecki sandomierski Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD Z) 24 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) skarżyski starachowicki Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z) 1 16

18 16 9. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Na koniec grudnia 2015 roku: najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 7,1%, m. Kielce i pińczowski - po 8,7%, sandomierski - 8,9%, włoszczowski - 9,1%, staszowski - 9,6% i kazimierski - 10,5%, najwyższą powiaty: skarżyski - 22,3%, opatowski - 19,8%, konecki - 17,4%, ostrowiecki - 17,5%, kielecki - 15,5%, starachowicki - 13,0% i jędrzejowski - 12,1%. Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim - 3,4%, sandomierskim - 7,0%, jędrzejowskim - 7,4%, opatowskim - 8,0%, pińczowskim - 10,6%, buskim - 13,1%, a najwyższy w koneckim - 26,0%, ostrowieckim - 18,5% i skarżyskim - 16,9%. Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 56,2% ogółu zarejestrowanych. Udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 49,4%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 40,3% pozostawało bez pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 34,5%. Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych do 30 roku życia - 33,0%, w wieku mobilnym lata - 67,3%, niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 48,3% ogółu bezrobotnych, długotrwałe pozostawanie bez pracy (pow. 12 m-cy) - 37,3%, wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 19,8% ogółu. Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 26,6% oraz bez doświadczenia zawodowego - 27,3%. Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia wynosił - 24,6%.

19 10. Podsumowanie 17 Liczba bezrobotnych w grudniu 2015 r. zwiększyła się o osób w odniesieniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła osób. Jest to najniższy poziom bezrobocia w analizowanym okresie od 1999 roku. W skali roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o osoby (12,3%), w tym kobiet o osoby (10,6%), zaś mężczyzn o osób (13,9%). W porównaniu do 2014 roku więcej bezrobotnych zarejestrowano (o 1,3 tys.), natomiast mniej osób wyłączono z rejestrów bezrobocia (o 4,1 tys.). Najczęściej powodem wyłączenia z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy (47,0%). W 2015 roku zatrudnienie uzyskało osób, tj. o więcej niż w roku ubiegłym. Pracodawcy w grudniu 2015 r. zgłosili do urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 936 (o 35,8%) mniej w porównaniu do listopada 2015 roku i o 318 więcej (o 23,3%) w odniesieniu do grudnia 2014 r. Liczba ofert pracy zgłoszonych na przestrzeni 2015 roku wyniosła (wzrost o 2.545, tj. o 7,5%), w tym 77,1% pochodziło z sektora prywatnego. Najwięcej ofert przeznaczonych było dla pracowników usług i sprzedawców, robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników biurowych oraz techników i średniego personelu (71,3%). W ramach programów rynku pracy powiatowe urzędy pracy w 2015 roku zaktywizowały bezrobotnych, w tym osób do 30 roku życia (51,3%).

20 II. BEZROBOTNI WEDŁUG URZĘDÓW PRACY A. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA NA KONIEC MIESIĄCA L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2015 XI 2015 I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW 1 Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego X X Wzrost / spadek w liczbach X X KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 4 Spadek w porównaniu do r. w liczbach w procentach X X 2,6 4,0 7,2 2,0 1,9-0,2 1,3 8,7 3,9 4,4 3,8-3,5 1,8 3,1 11,2 X X w procentach X X -12,3-10,8-11,0-10,1-16,9-7,3-16,2-6,2-9,6-9,2-22,9-12,7-12,9-16,2-31,1 5 Stopa bezrobocia wg stanu na 31 grudnia 2015 roku 12,5 12,2 X 8,7 7,1 12,1 10,5 15,5 17,4 19,8 17,5 8,7 8,9 22,3 13,0 9,6 9,1 II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) 1 Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 13,6 13,1 X 10,8 13,1 7,4 3,4 12,8 26,0 8,0 18,5 10,6 7,0 16,9 15,2 16,3 12,0 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 49,4 50,0 X 47,1 44,2 57,5 48,2 46,7 52,9 47,0 50,5 53,4 50,0 47,9 47,3 52,9 60,1 w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Bezrobotni zamieszkali na wsi Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 56,2 55,8 X 0,0 75,3 66,2 75,2 94,6 72,5 79,8 33,9 65,9 64,0 35,3 41,2 68,8 79,2 w tym posiadający gospodarstwo rolne Osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni: poprzednio pracujący w tym, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujący Cudzoziemcy x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe 0 - zjawisko nie występuje

21 L.p. 8 WYSZCZEGÓLNIENIE Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: z wiersza 8 XII 2015 XI 2015 Wzrost/ spadek BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH POWIATOWE URZĘDY PRACY niepełnosprawni III. Profile pomocy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba osób bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy 2 profil I z tego 3 profil II profil III IV. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba osób V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: 1 Cudzoziemcy z prawem do zasiłku Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku Polacy z prawem do zasiłku transferowego VI. Poszukujący pracy 1 Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu w tym WOJEWÓDZTWO RAZEM pracownicy w wieku 45 lat i powyżej VII. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (stan na koniec miesiąca) 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym staże VIII. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba zakładów Liczba osób do zwolnienia OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 19

22 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2015 XII 2014 Wzrost/ spadek MIEJSKI UR ZĄ PRACY W KIELCACH IX. Bezrobotni według wieku, poziom wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz stażu pracy D J BUSKO - ZDRÓ JĘDRZEJÓW 9 Bezrobotni wg wieku (w latach) lat i więcej Bezrobotni wg poziomu wykształcenia: wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 11 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) do powyżej Bezrobotni wg stażu pracy ogółem przed zarejestrowaniem do 1 roku lat lat lat lat i więcej lat bez stażu pracy KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW C OSTROWIE ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. WICE STARACHO STASZÓW A WŁOSZCZOW 20

23 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W GRUDNIU 2015 ROKU L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2015 XI 2015 I. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH - ZDRÓJ BUSKO DRZEJÓW JĘ KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KO Ń SKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny Udział powracających do rejestru [%] 91,6 88,1 X 91,1 86,9 94,0 93,0 86,8 93,6 96,9 93,3 85,2 88,7 90,8 93,9 92,5 93,6 2 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkańcy wsi osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 11 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dzieckodo 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż niepełnosprawni II. Osoby objęte indywidualnym planem działania w miesiącu sprawozdawczym 1 Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy Zakończyli realizację IPD z tego charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych w tym OPATÓW TROWIEC ŚW. OS PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW OSZCZOWA WŁ 21

24 L.p. WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2015 XI 2015 Wz rost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH J BUSKO - ZDRÓ III. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej praca sezonowa subsydiowanej prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej w tym w ramach bonu na zasiedlenie podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu za zasiedlenie podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniow podjęcie pracy w ramach świadczenia aktyw podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zaw. dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI 11 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego inne ROTACJA (odpływ / napływ) 0,82 0,83 X 0,76 0,63 0,85 0,84 1,01 0,91 0,49 0,72 0,70 0,77 1,41 0,90 0,83 0,58 z tego z przyczyn z tego w tym z tego WYSZCZEGÓLNIENIE JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 22

25 L.p. y XII 2015 XI 2015 Wzrost/ spadek J BUSKO - ZDRÓ JĘDRZEJÓW IV. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujace w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas nie pracujące zamieszkali na wsi osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni V. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesiacu sprawozdawczym 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 wolne miejsce pracy w miesiącu VI. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym 1 Liczba zakładów Liczba zwolnionych osób z tego osob z wiersza 2 z ogółem z tego WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM D MIEJSKI URZĄ PRACY W KIELCACH KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW C OSTROWIE ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. WICE STARACHO STASZÓW A WŁOSZCZOW 23

26 C. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W OKRESIE 2015 i 2014 ROKU L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I-XII 2015 I-XII 2014 I. Bezrobotni zarejestrowani w okresie sprawozdawczym Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH - ZDRÓJ BUSKO DRZEJÓW JĘ KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny Udział powracających do rejestru [%] 85,4 83,8 X 83,7 80,3 81,5 80,3 84,1 90,1 87,8 88,7 77,3 82,7 87,4 88,3 85,1 85,6 2 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkańcy wsi osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 11 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia X X w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej X X posiadające co najmniej jedno dzieckodo 6 roku życia X X posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. 96 X X niepełnosprawni II. Osoby objęte indywidualnym planem działania w okresie sprawozdawczym 1 Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy Zakończyli realizację IPD z tego charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych w tym O PATÓ W TROWIEC ŚW. OS PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW OSZCZOWA WŁ 24

27 L.p. z tego w tym WOJEWÓDZTWO RAZEM I-XII 2015 I-XII 2014 W zrost/ spadek III. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w okresie sprawozdawczym MIEJSKI URZĄD BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE X X niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej praca sezonowa subsydiowanej prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej w tym w ramach bonu na zasiedlenie 7 X X z tego WYSZCZEGÓLNIENIE Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych 1 Podjęcia pracy podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu za zasiedlenie podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnie PRACY W KIELCACH POWIATOWE URZĘDY PRACY X X niow. 104 X X podjęcie pracy w ramach świadczenia aktyw. 1 X X podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę 0 X X podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 X X podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 91 X X bezrobotnego powyżej 50 roku życia inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego 239 X X rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego 667 X X rozpoczęcia przygotowania zaw. dorosłych rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej w tym w ramach PAI 145 X X skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych X X odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy X X pomocy, w tm PAI 11 odmowy ustalenia profilu pomocy 62 X X niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,09 1,15 X 1,09 1,08 1,09 1,19 1,05 1,11 1,05 1,07 1,08 1,18 1,11 1,09 1,10 1,25 z tego z przyczyn OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 25

28 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I-XII 2015 I-XII 2014 Wzrost/ spadek MIEJSKI URZ ĄD PRACY W KIELCACH IV. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w okresie sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujace w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy z tego osoby - ZDRÓJ BUSKO ĘDRZEJÓW J KAZIMIERZA WIELKA KIELCE SKIE KOŃ POWIATOWE URZĘDY PRACY W OPATÓ IEC OSTROW ŚW. PIŃCZÓW MIERZ SANDO SKARŻ YSKO KAM. WICE STARACHO W STASZÓ WŁOSZCZOWA dotychczas nie pracujące zamieszkali na wsi osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia X X w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 469 X X posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia X X posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 29 X X niepełnosprawni V. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w okresie sprawozdawczym 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki VI. Osoby, które w okresie sprawozdawczym 1 Rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów wzpółfinansowanych z EFS projektach pozakonkursowych realizowanych przez PUP projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy z wiersza 2 z ogółem z tego w tym 26

29 Powiatowy/Miejski Urząd Pracy Miasto lub gmina liczba bezrobotnych ogółem ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA D. PODSTAWOWE DANE O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (STAN NA r.) w tym kobiety zwolnieni z przyczyn dot.zakł.pracy zasiłkobiorcy w wieku "mobilnym" lat pozostający bez pracy >12m-cy Busko-Zdrój ,2 50 4, , , ,8 Gnojno ,1 6 3,9 14 9, , ,8 Nowy Korczyn ,0 6 3,0 16 8, , ,3 Pacanów ,6 3 1, , , ,7 Solec-Zdrój ,5 7 4,3 15 9, , ,4 Stopnica ,8 7 2, , , ,9 Tuczępy ,3 2 1, , , ,2 Wiślica ,6 3 1, , , ,8 RAZEM ,2 84 3, , , ,7 Jędrzejów ,3 70 4, , , ,6 Sędziszów ,1 32 5,2 38 6, , ,7 Imielno ,1 3 1,7 7 3, , ,0 Małogoszcz ,5 36 5,6 57 8, , ,6 Nagłowice ,3 12 4,7 15 5, , ,7 Oksa ,2 5 2,4 13 6, , ,3 Słupia Jędrz ,9 8 4,5 3 1, , ,9 Sobków ,5 16 4,4 34 9, , ,8 Wodzisław ,2 6 1,8 12 3, , ,5 RAZEM , , , , ,0 Kazimierza W ,5 45 4,7 35 3, , ,7 Skalbmierz ,3 10 3,3 6 2, , ,0 WIELKA Bejsce ,7 5 2,7 9 4, , ,4 Czarnocin ,5 8 4,2 6 3, , ,0 Opatowiec ,4 3 2,7 4 3, , ,1 RAZEM ,2 71 4,1 60 3, , ,0 27 udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych w mieście, gminie oraz MUP/PUP.

30 Powiatowy/Miejski Miasto liczba Urząd Pracy lub gmina bezrobotnych 0 KIELCE (miasto) KIELCE KOŃSKIE w tym kobiety zwolnieni z przyczyn dot.zakł.pracy zasiłkobiorcy w wieku "mobilnym" lat pozostający bez pracy >12m-cy ogółem ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % Kielce , , , , ,5 Bieliny ,7 32 5, , , ,1 Bodzentyn ,1 26 3,4 74 9, , ,2 Chęciny ,4 65 9, , , ,9 Chmielnik ,2 27 3, , , ,3 Daleszyce , , , , ,2 Górno ,2 53 8, , , ,4 Łagów ,1 16 4, , , ,8 Łopuszno ,8 36 6, , , ,7 Masłów ,5 41 7, , , ,0 (powiat ziemski) Miedziana G ,3 38 7, , , ,9 Mniów ,0 58 9, , , ,6 Morawica ,6 47 8, , , ,7 Nowa Słupia ,7 49 7, , , ,0 Piekoszów ,0 76 9, , , ,2 Pierzchnica ,8 15 4,8 29 9, , ,5 Raków ,3 10 3,1 27 8, , ,5 Sitkówka-Nowiny ,0 25 7, , , ,3 Strawczyn ,1 42 7, , , ,8 Zagnańsk ,9 64 8, , , ,8 RAZEM , , , , ,0 Końskie , , , , ,9 Stąporków ,7 70 4, , , ,1 Fałków ,5 14 5, , , ,7 Gowarczów ,0 17 5, , , ,5 Radoszyce ,9 27 4, , , ,5 Ruda Maleniecka ,5 18 7, , , ,8 Słupia Konecka ,8 7 7, , , ,7 Smyków ,6 18 7, , , ,5 RAZEM , , , , ,4 28

31 Powiatowy/Miejski Miasto liczba zwolnieni z przyczyn w wieku "mobilnym" pozostający bez pracy w tym kobiety zasiłkobiorcy Urząd Pracy lub gmina bezrobotnych dot.zakł.pracy lat >12m-cy ogółem ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % Opatów ,3 40 4,0 96 9, , ,8 Ożarów ,3 35 3,9 80 8, , ,6 Baćkowice ,2 7 2,1 20 6, , ,0 Iwaniska ,9 16 1,9 66 8, , ,9 OPATÓW Lipnik ,7 9 1,7 31 5, , ,2 Sadowie ,6 7 2,4 22 7, , ,4 Tarłów ,6 10 2,2 37 8, , ,8 Wojciechowice ,6 8 2,4 21 6, , ,7 RAZEM , , , , ,8 Ostrowiec Św , , , , ,8 Ćmielów ,1 11 2, , , ,3 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI Kunów ,4 10 1, , , ,0 Bałtów Bodzechów ,1 3 1, , , ,9 49,0 19 2, , , ,4 Waśniów ,0 6 1, , , ,8 RAZEM , , , , ,8 Pińczów ,7 22 2, , , ,8 Działoszyce ,8 17 8,3 13 6, , ,6 PIŃCZÓW Kije ,3 18 9,8 17 9, , ,7 Michałów ,8 14 9, , , ,8 Złota ,6 12 8, , , ,7 RAZEM ,4 83 5, , , ,4 Sandomierz ,1 63 6,6 80 8, , ,8 Dwikozy ,0 21 5,7 29 7, , ,0 Klimontów ,9 11 2,6 26 6, , ,6 SANDOMIERZ Koprzywnica Łoniów ,7 48, ,8 4, ,2 11, ,7 74, ,7 28,1 Obrazów ,3 10 3,9 12 4, , ,4 Samborzec ,6 9 3,6 10 4, , ,5 Wilczyce ,7 5 3,0 14 8, , ,8 Zawichost ,9 8 3,7 4 1, , ,4 RAZEM , , , , ,3 29

32 Powiatowy/Miejski Urząd Pracy Miasto lub gmina liczba bezrobotnych w tym kobiety zwolnieni z przyczyn dot.zakł.pracy zasiłkobiorcy w wieku "mobilnym" lat pozostający bez pracy >12m-cy ogółem ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % Skarżysko-Kam , , , , ,9 Skarż. Kościelne ,4 31 5, , , ,2 SKARŻYSKO Suchedniów ,5 51 6, , , ,1 KAMIENNA Bliżyn ,7 52 5, , , ,2 Łączna ,4 28 7, , , ,2 RAZEM , , , , ,2 Starachowice , , , , ,6 STARACHO- Brody ,6 13 2, , , ,7 WICE Mirzec ,6 10 2, , , ,0 Pawłów ,0 20 3, , , ,6 Wąchock ,0 11 2, , , ,5 RAZEM , , , , ,5 Staszów ,0 35 3, , , ,3 30 Połaniec ,4 13 2, , , ,8 Osiek ,6 24 5, , , ,8 Rytwiany ,4 8 3, , , ,7 STASZÓW Bogoria ,3 10 2, , , ,8 Łubnice ,0 2 1, , , ,4 Oleśnica ,3 5 2, , , ,5 Szydłów ,6 4 2, , , ,8 RAZEM , , , , ,0 Włoszczowa ,4 55 7, , , ,2 Kluczewsko ,7 16 6, , , ,3 Krasocin ,7 20 4, , , ,8 WŁOSZCZOWA Moskorzew ,4 4 3,6 7 6, , ,1 Radków ,5 5 5, , , ,2 Secemin ,1 11 5, , , ,2 RAZEM , , , , ,1 OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO , , , , ,3

33 Zmiany w poziomie bezrobocia w województwie według powiatów Lp. Powiat Wzrost / spadek Liczba zarejestrowanych bezrobocia w stosunku bezrobotnych do listopada Listopad 2015 r. Grudzień 2015 r. osoby % Buski ,2 2. Jędrzejowski ,0 3. Kazimierski ,9 4. m. Kielce ,0 5. Kielecki ,2 6. Konecki ,3 7. Opatowski ,7 8. Ostrowiecki ,9 9. Pińczowski ,4 10. Sandomierski ,8 11. Skarżyski ,5 12. Starachowicki ,8 13. Staszowski ,1 14. Włoszczowski ,2 Razem: ,6 31

34 STOPA BEZROBOCIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM WEDŁUG POWIATÓW Stan w dniu 31 grudnia 2015 r. Stan w dniu 31 grudnia 2015 r. 32 Źródło: GUS POLSKA - 9,8% WOJEWÓDZTWO - 12,5% podregion kielecki - 13,9% (powiaty: kielecki, konecki, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki oraz m. Kielce), podregion sandomiersko - jędrzejowski - 10,5% (powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, opatowski, pińczowski, sandomierski, staszowski oraz włoszczowski).

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 216 roku Kielce, marzec 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 217 roku Kielce, marzec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 217 roku Kielce, luty 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 217 roku Kielce, czerwiec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2019 roku Kielce, czerwiec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2019 roku Kielce, kwiecień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2019 roku Kielce, wrzesień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w okresie 6 miesięcy 2019 roku Kielce, lipiec 2019 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w czerwcu 2018 roku Kielce, lipiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec listopada 2003 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2006r.

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Grudnia 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Sierpnia 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Listopada 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Czerwca 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2011 2015 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie 17 16,5 16 15,3 15,8 15,4 15 14,7 14,8 14,8 14,2 14,2 14 13 12 11 12,3 11,8 11 11 12,5 12,4

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.03.2007r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy luty 217

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo