Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -"

Transkrypt

1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, Lublin Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r.

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Struktura bezrobocia Poziom bezrobocia i płynność bezrobocia Poziom wykształcenia osób bezrobotnych Grupy wiekowe zarejestrowanych osób Staż pracy osób bezrobotnych Czas pozostawania bez pracy Wybrane kategorie osób bezrobotnych Osoby poprzednio pracujące i osoby dotychczas nie pracujące Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy Bezrobotne kobiety Osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Osoby do 30 roku życia Osoby do 25 roku życia Osoby długotrwale bezrobotne Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia Osoby niepełnosprawne Usługi i instrumenty rynku pracy Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Szkolenia Instrumenty rynku pracy Projekty i programy Projekty własne Projekty partnerskie Programy Porozumienia Wydatki Funduszu Pracy w I półroczu 2015 roku Wydatki na programy aktywizacji zawodowej Wydatki na inne zadania fakultatywne

3 1. Informacje ogólne Według stanu na koniec czerwca 2015 r. w rejestrze Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie pozostawało osoby bezrobotne i 401 osób poszukujących pracy, tj. łącznie osób. Na dzień 30 czerwca 2015r. stopa bezrobocia dla miasta Lublin kształtowała się na poziomie 8,2% dla województwa lubelskiego 11,5%, dla kraju 10,3%. W porównaniu do sytuacji z czerwca 2014 roku wysokość tego wskaźnika zmalała o 1,2 punktu procentowego dla miasta Lublin oraz o 1,5 punktu procentowego dla województwa lubelskiego i o 1,7 punktu procentowego dla kraju. Wielkości stopy bezrobocia w 2014 roku i I półroczu 2015 roku odzwierciedla tabela nr 1. Tabela nr 1. Stopa bezrobocia w mieście, województwie i kraju w 2014 r. i w I pół r. Stan na dzień Lublin Woj. lubelskie Kraj ,1 14,4 13, ,4 15,0 14, ,2 15,0 13, ,0 14,6 13, ,8 14,0 13, ,6 13,4 12, ,4 13,0 12, ,2 12,8 11, ,2 12,6 11, ,0 12,4 11, ,7 12,2 11, ,8 12,5 11, ,6 12,7 11, ,9 13,2 12, ,8 13,3 12, ,7 13,0 11, ,6 12,5 11, ,4 12,0 10, ,2 11,5 10,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych. 3

4 2. Struktura bezrobocia 2.1. Poziom bezrobocia i płynność bezrobocia Na koniec czerwca 2015 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie w rejestrze bezrobotnych pozostawało osoby. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych była niższa od analogicznego okresu roku ubiegłego o osób. Wśród bezrobotnych osoby dotychczas niepracujące stanowiły 15,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Tabela nr 2. Struktura bezrobocia porównanie wg stanu na koniec czerwca 2014 r. i 2015 r. Wyszczególnienie 30 czerwiec 2014 r. 30 czerwiec 2015 r. Ogółem % Kobiety Ogółem % Kobiety Bezrobotni zarejestrowani , , Osoby poprzednio pracujące , , Osoby bez stażu pracy , , Porównując poziom bezrobotnych według stanu na koniec czerwca 2014 r. i 2015 r. należy stwierdzić, że struktura osób posiadających doświadczenie zawodowe zwiększyła się o 1,9% w 2015 r. Tabela nr 3. Poziom bezrobocia w poszczególnych miesiącach I półrocza 2014 r. i 2015 r. Wyszczególnienie I II III IV V VI I pół. 2014r. ogółem w tym kobiety I pół. 2015r. ogółem w tym kobiety W I półroczu 2015 roku liczba bezrobotnych w Lublinie wahała się w granicach osób. W I półroczu 2014 r. przedział ten zawierał się w granicach Wśród zarejestrowanych bezrobotnych odsetek bezrobotnych kobiet wahał się w granicach od 47,4 (w marcu) do 48,6% (w czerwcu). 4

5 Wykres nr 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w I półroczu 2015 r. Analizując płynność bezrobocia należy stwierdzić, iż na przestrzeni I półrocza 2015 roku zarejestrowanych zostało osoby (o 545 osób więcej niż w 2014 r.), z tego osób rejestrowało się po raz pierwszy i aż osób powracało do MUP w Lublinie w celu ponownej rejestracji. Spośród osób powracających do rejestracji po raz kolejny - po zakończeniu udziału w programie aktywizacji zawodowej - odnotowano 17 osób po odbytych pracach interwencyjnych, 727 osób po odbytym stażu, 91 osób po szkoleniu i 12 osób po pracach społecznie użytecznych. W I półroczu 2015 r. z ogółu osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych osób (47% ogółu wyrejestrowanych) podjęło pracę, z tego pracę niesubsydiowaną i 464 pracę subsydiowaną. Wśród bezrobotnych podejmujących pracę subsydiowaną: 127 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, 199 osób podjęło działalność gospodarczą, 128 osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego. W pierwszej połowie 2015 roku 1130 osób rozpoczęło staż, szkolenia rozpoczęło 99 osób, a prace społecznie użyteczne podjęło 95 osób. Z tytułu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy z ewidencji wyłączonych zostało 2188 osób, tj. 24,7% ogółu wyrejestrowanych. Dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego potwierdziły 553 osoby. Z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego w I półroczu 2015r. z ewidencji wyłączono 76 osób, z powodu nabycia praw emerytalnych lub rentowych 207 osób. 5

6 Tabela nr 4. Zarejestrowani bezrobotni w I półroczu 2014 i 2015 r. Kwartalnie sumy Lp. I półrocze 2014 I półrocze I I kwartał II III IV II kwartał V VI Kwartalnie sumy 2015 I kwartał II kwartał Tabela nr 5. Wyrejestrowani bezrobotni w I półroczu 2014 i 2015 r. Kwartalnie sumy Lp. I półrocze 2014 I półrocze I I kwartał II III IV II kwartał V VI Kwartalnie sumy 2015 I kwartał II kwartał

7 Tabela nr 6. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń bezrobotnych ogółem w I półroczu 2015 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej W tym w ramach bonu na zasiedlenie Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego Podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego Podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę Podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne Podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia Inne Rozpoczęcia szkolenia W ramach bonu szkoleniowego Rozpoczęcia stażu W ramach bonu stażowego Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej W tych w ramach PAI Skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI Odmowy ustalenia profilu pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Osiągnięcie wieku emerytalnego Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego Innych

8 Tabela nr 7. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń bezrobotnych kobiet w I półroczu 2015 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej W tym w ramach bonu na zasiedlenie Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego Podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego Podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę Podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne Podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia Inne Rozpoczęcia szkolenia W ramach bonu szkoleniowego Rozpoczęcia stażu W ramach bonu stażowego Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej W tych w ramach PAI Skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI Odmowy ustalenia profilu pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Osiągnięcie wieku emerytalnego Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego Innych

9 Tabela nr 8. Zarejestrowani bezrobotni ogółem w I półroczu 2015 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz pierwszy Po raz kolejny Prace interwencyjne Po zakończeniu udziału w programie Roboty publiczne Staż Przygotowanie zawodowe dorosłych Szkolenia Prace społecznie użyteczne Tabela nr 9. Zarejestrowane bezrobotne kobiety w I półroczu 2015 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz pierwszy Po raz kolejny Prace interwencyjne Po zakończeniu udziału w programie Roboty publiczne Staż Przygotowanie zawodowe dorosłych Szkolenia Prace społecznie użyteczne Poziom wykształcenia osób bezrobotnych W okresie I półrocza 2015r. struktura bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie pod względem poziomu wykształcenia uległa niewielkim zmianom w stosunku do analogicznego okresu 2014r. Najliczniejszą grupą wciąż są osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, którzy stanowią 24,1%. Na drugim miejscu znajdują się osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 23,6% (3.317 osób). Następnie wymienić można bezrobotnych z wykształceniem wyższym, którzy stanowili w I połowie 9

10 2015 roku 22,4% (tj osoby); w porównaniu do roku poprzedniego wystąpił spadek, o 1,0% bezrobotnych osób. Najmniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 11,8% ogółu bezrobotnych (1.659 osób). Wykres nr 2. Bezrobotni według poziomu wykształcenia stan na 30 czerwca 2014 r. i 2015 r Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Tabela nr 10. Zmiany w strukturze bezrobotnych według poziomu wykształcenia w I półroczu 2014 i 2015 r. Poziom wykształcenia Liczba i struktura procentowa bezrobotnych r. % r. % Wyższe , ,4 Policealne i średnie zawodowe , ,6 LO , ,8 Zasadnicze zawodowe , ,1 Gimnazjalne i poniżej , ,1 Ogółem , , Grupy wiekowe zarejestrowanych osób W I półroczu 2015 roku w rejestrze MUP w Lublinie najwięcej osób pozostawało w przedziale wiekowym lata 29,3% (tj osób). Kolejną liczną kategorią byli bezrobotni w wieku ,7% osoby. Następną co do wielkości grupę stanowiły osoby z przedziału wiekowego lata 18,9% osoby. Bezrobotni z kategorii wiekowej lat stanowili 13,2% ogółu bezrobotnych (tj osoby). Najmniejszą liczebnością wykazały się natomiast grupy z następujących kategorii 10

11 wiekowych: lata 8,5% (1.203 osoby) oraz w wieku przedemerytalnym, tj lata 6,4% (896 osób). W bieżącym roku w strukturze bezrobotnych pod względem wieku znaczące zmiany, co do spadku, zaobserwować można w grupie wiekowej lata spadek o 1,9% oraz w grupie wiekowej lata spadek o 1,6%. Ponadto wzrost liczby bezrobotnych nastąpił w kategorii wiekowej lata o 1,5%, w grupie lat o 1,0% oraz grupie lat o 0,8%, a także w grupie lata wzrost o 0,2%. Struktura bezrobocia pod względem wieku na koniec czerwca 2014r. i 2015r. została zaprezentowana w tabeli nr 11. Wykres nr 3. Struktura wiekowa osób bezrobotnych wg stanu na koniec I półrocza 2013 r. i 2014 r lat i więcej Tabela nr 11. Bezrobotni według grup wiekowych stan w I półroczu 2014 r. i 2015 r. Wiek Liczba i struktura procentowa bezrobotnych r. % r. % , , , , , , , , , ,2 60 lat i więcej 801 4, ,4 Ogółem , , Staż pracy osób bezrobotnych W bazie bezrobotnych Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie najwięcej osób pod względem stażu pracy odnotowano w grupie osób posiadających staż pracy do 1 roku: 22,1% bezrobotnych (3.107 osób). Kolejna grupę stanowiły osoby bezrobotne 11

12 ze stażem pracy od 1 do 5 lat (tj. 18,8%). Trzecią grupą są bezrobotni z letnim stażem pracy, którzy stanowili 15,3% ogółu (2.153 osoby). Najmniej bezrobotnych znalazło się wśród osób z ponad 30-letnim stażem pracy 3,7% ogółu (523 osoby), a także ze stażem od lat 11,4% ogółu bezrobotnych (1.596 osób). Osoby bez stażu pracy stanowiły 15,1% ogółu (2.129 osób). Tabela nr 12. Struktura bezrobotnych wg stażu pracy stan na koniec czerwca 2014 r. i 2015 r. Staż pracy Liczba i struktura procentowa bezrobotnych r. % r. % Do 1 roku , , , , , , , , , ,4 30 lat i więcej 574 3, ,7 Bez stażu , ,1 Ogółem , ,0 Wykres nr 4. Zarejestrowani bezrobotni według stażu pracy wg stanu na koniec I półrocza 2014r. i 2015r do 1 roku lat i więcej Bez stażu W porównaniu do analogicznego okresu 2014r. w strukturze bezrobotnych największy wzrost odnotowano w kategorii osób ze stażem pracy lat wskaźnik procentowy wzrósł o 2,4 punktu procentowego, wśród osób ze stażem pracy 5-10 lat o 1,0% oraz wśród osób ze stażem pracy lat (o 0,7%). Natomiast spadek o 1,9% odnotowano wśród osób bez stażu pracy. Spadek odnotowano również w grupie osób ze stażem pracy 1-5 letnim o 0,5% punktu procentowego. Struktura osób bezrobotnych w I półroczu 2014 r. i 2015 r. została przedstawiona w tabeli nr

13 2.5. Czas pozostawania bez pracy Analiza osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy pozwala zauważyć, że najliczniejszą grupę stanowiły osoby długotrwale bezrobotne 49,4% (tj osób bezrobotnych) w tym osoby bezrobotne powyżej 24 miesięcy 33,3% (tj osób, a także przez miesiące 16,4% (tj osób). Następną kategorią były osoby pozostające bez zatrudnienia przez 6-12 miesięcy 15,6% (tj osób). Najmniej osób pozostawało bez pracy przez mniej niż 1 miesiąc 7,4%, tj osób oraz 1-3 miesięcy 12,2%, tj osób. Tabela nr 13. Struktura bezrobotnych pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2014 i 2015 roku. Czas pozostawania Liczba i struktura bezrobotnych bez pracy (w miesiącach) r. % r. % do , , , , , , , , , ,4 pow , ,3 Ogółem , ,0 Wykres nr 5. Zarejestrowani bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy wg stanu na koniec I półrocza 2014 r. i 2015 r do pow

14 3. Wybrane kategorie osób bezrobotnych 3.1. Osoby poprzednio pracujące i osoby dotychczas nie pracujące W I połowie 2015 roku liczba osób bezrobotnych poprzednio pracujących wyniosła osoby i w porównaniu do tego samego okresu 2014 r. zmniejszyła się o osób. Udział tych osób w strukturze wszystkich bezrobotnych wynosił odpowiednio: w czerwcu 2015 r. 84,9%, a w czerwcu 2014r. -83,0%. Natomiast liczba osób dotychczas niepracujących wyniosła na koniec czerwca 2015 roku osób (15,5% ogółu bezrobotnych) Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy Według stanu na koniec czerwca 2015 r., w ewidencji tutejszego Urzędu zarejestrowanych zostało 522 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. o 169 osób mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Udział w liczbie bezrobotnych ogółem kształtował się na poziomie 3,7% (4,3% w 2014r.) Bezrobotne kobiety Kobiety w pierwszym półroczu 2014r. stanowiły mniej niż połowę (48,6%) ogólnej liczby bezrobotnych (tj osób). W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. wskaźnik bezrobotnych kobiet w liczbie ogółem bezrobotnych zwiększył się o 0,7 punktu procentowego. Kobiety pod względem wieku Analiza bezrobotnych kobiet pod względem wieku pozwala zauważyć, że największy odsetek bezrobotnych kobiet w I połowie 2015 roku występował w przedziale wiekowym lata (32,7%, tj osób). W dalszej kolejności wymienić należy bezrobotne kobiety w wieku lata, które stanowią 25,5% ogółu zarejestrowanych kobiet. Natomiast bezrobotne kobiety w wieku lata stanowiły 18,2% bezrobotnych kobiet (tj osób). Najmniejszy odsetek bezrobotnych kobiet występował w kategorii wiekowej lata - 8,9% (tj. 608 osób), w wieku lat -13,0% (tj. 891 osób) oraz pow. 60 roku życia -1,7% (tj. 116 osób). W analogicznym okresie 2014 roku struktura bezrobotnych kobiet kształtowała się podobnie jak w 2015 r. Najliczniejszą grupą były kobiety w przedziale wiekowym lata, ich odsetek zmalał, aż o 1,5%. Spadek odnotować można również w kategorii kobiet w wieku lata 1,2%. Natomiast największy wzrost odnotowano w grupie wiekowej lat o 1,8%, w grupie wiekowej 60 lat i więcej o 0,8% oraz w grupie lata o 0,3%. 14

15 Tabela nr 14. Kobiety bezrobotne wg wieku struktura na koniec czerwca 2014 i 2015 r. Grupy wiekowe Liczba i struktura bezrobotnych kobiet I półrocze 2014 r. % I półrocze 2015 r. % , , , , , , , , , ,0 60 lat i więcej 68 0, ,7 Ogółem , ,0 Wykres nr 6. Kobiety bezrobotne wg wieku struktura na koniec czerwca 2014r. i 2015r lat i więcej Kobiety pod względem poziomu wykształcenia Struktura bezrobotnych kobiet pod względem wykształcenia pokazuje, że największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem wyższym 27,7% (tj osób). Kolejną grupą były kobiety z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (25,6%, tj osoby). Trzecią kategorią osób były kobiety z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, stanowiły 19,6% (tj bezrobotnych kobiet). Najmniej liczną grupą były osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 13,5% (924 osoby) oraz średnim ogólnokształcącym, które stanowiły 13,6% (927 osób). Tabela nr 15. Bezrobotne kobiety wg poziomu wykształcenie porównanie I półrocze 2014 i 2015 r. Poziom wykształcenia Liczba i struktura bezrobotnych kobiet I półrocze 2014 r. % I półrocze 2015 r. % Wyższe , ,7 Policealne i średnie zawodowe , ,6 Średnie ogólnokształcące , ,6 Zasadnicze zawodowe , ,5 Gimnazjalne i poniżej , ,6 Ogółem , ,0 15

16 W porównaniu do tego samego okresu 2014 roku w strukturze wykształcenia bezrobotnych kobiet w bieżącym półroczu największy wzrost nastąpił w grupie z wykształceniem wyższym o 0,7%. Niewielki wzrost zanotowano również w grupie osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 0,5%. Natomiast spadek odsetka bezrobotnych tej kategorii odnotowano wśród kobiet z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej o 0,9% oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym o 0,3%. Wykres nr 7. Bezrobotne kobiety wg poziomu wykształcenia porównanie I półrocze 2014 i 2015 r Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Kobiety pod względem stażu pracy W pierwszej połowie 2015 roku w strukturze bezrobotnych kobiet pod względem posiadanego stażu pracy największą grupę stanowiły kobiety ze stażem pracy do 1 roku i stanowiły 22,8% ogółu tej populacji (tj osób). Drugą kategorią były kobiety z 1-5 letnim doświadczeniem zawodowym (18,8%, tj osoby). Kobiety z letnim doświadczeniem były następną grupą bezrobotnych i stanowią 14,9% (1.018 osób). Najmniej osób pozostawało w rejestrze MUP w Lublinie z ponad 30 letnim stażem pracy 2,5% (tj. 172 kobiety). Kobiety bez stażu pracy, stanowiły 16,4% (1.124 osoby). Ich wskaźnik zmniejszył się w porównaniu z tym samym okresem 2014 roku o 2,1%. Największy wzrost odnotowano w grupie bezrobotnych kobiet ze stażem pracy 5-10 lat natomiast największy spadek odnotowano w grupie kobiet bez stażu pracy. 16

17 Tabela nr 16. Struktura bezrobotnych kobiet wg stażu pracy stan na koniec czerwca 2014 i 2015 r. Staż pracy Liczba i struktura bezrobotnych kobiet I półrocze 2014 r. % I półrocze 2015 r. % Do 1 roku , , , , , , , , , ,4 30 lat i więcej 203 2, ,5 Bez stażu , ,4 Ogółem , ,0 Wykres nr 8. Struktura bezrobotnych kobiet wg stażu pracy stan na koniec czerwca 2014 r. i 2015 r do 1 roku lati więcej Bez stażu Kobiety pod względem czasu pozostawania bez pracy Analiza bezrobotnych kobiet według czasu pozostawania bez pracy pozwala zauważyć, że najliczniejszą grupę stanowiły kobiety długotrwale bezrobotne 50,7% (tj osoby) w tym kobiety bezrobotne powyżej 24 miesięcy 33,5% (tj osób), a także przez miesiące 15,4% (tj osób). Następną kategorią były kobiety pozostające bez zatrudnienia przez okres 6-12 miesięcy 15,6% (tj osób). Najmniej kobiet pozostawało bez pracy przez mniej niż 1 miesiąc - 7,8%, (tj. 532 osoby). W porównaniu do stanu na koniec czerwca 2014 roku, w bieżącym roku najbardziej znaczącą różnicę wzrostową zaobserwować można w kategorii kobiet bezrobotnych w przedziale pow. 24 m-cy o 1,8%. Największy spadek odnotowano w grupie osób pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy o 4,1% oraz w grupie bezrobotnych od 6 do 12 miesięcy o 1,5%. Tabela nr 17. Struktura bezrobotnych kobiet pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2014 i 2015 roku. 17

18 Czas pozostawania Liczba i struktura bezrobotnych kobiet bez pracy (w miesiącach) I półrocze 2014 r. % I półrocze 2015 r. % do , , , , , , , , , ,4 pow , ,3 Ogółem , ,0 Wykres nr 9. Struktura bezrobotnych kobiet pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2014 i 2015 roku do pow Osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku W rejestrze Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie na koniec czerwca 2015 roku odnotowano osób bezrobotnych z prawem do zasiłku (w tym 862 kobiety). Osoby posiadające prawo do zasiłku w końcu czerwca 2015 roku stanowiły 10,5% ogółu bezrobotnych. W analogicznym okresie 2014 roku w ewidencji Urzędu pozostawało osób. Porównując dane z czerwca 2015 roku z danymi z końca czerwca 2014 roku można zauważyć spadek liczby osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku o 121 osób. Na przestrzeni okresu sprawozdawczego do rejestru MUP napłynęło 1564 osoby posiadające prawo do zasiłku. Kobiety stanowiły 56,1% (877 osób) osób poddających się rejestracji i jednocześnie posiadających prawo do zasiłku. 18

19 Tabela nr 18. Rejestrujący się z prawem do zasiłku w I półroczu 2015 r. I półrocze 2015 r. Lp. Ogółem Kwartały Kobiety Kwartały I I kwartał I kwartał II III IV II kwartał II kwartał V VI Ogółem Wykres nr 10. Osoby bezrobotne napływające do MUP posiadające prawo do zasiłku w I półroczu 2015 r Ogółem Kobiety I II III IV V VI

20 4. Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4.1. Osoby do 30 roku życia Wśród osób będących w szczególnie sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby bezrobotne do 30 roku życia. Na koniec czerwca 2015 roku w rejestrze MUP w Lublinie pozostawało osób bezrobotnych do 30 roku życia, w tym 1702 kobiety. Ta kategoria osób bezrobotnych stanowiła 22,7% ogółu bezrobotnych, z czego kobiety stanowiły 53,2%. Analiza osób do 30 roku życia pod względem wykształcenia pozwala zauważyć, że najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym 30,1 % ogółu (tj. 962 osoby). Drugą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 23,9% (765 osób). Osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 20,9% (tj. 668 osoby). Osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowiły 17,2 % (tj. 549 osób). Natomiast osoby do 30 roku życia z wykształceniem zasadniczym zawodowym 7,9% (tj. 255 osób). Tabela nr 19. Osoby bezrobotne do 30 roku życia pod względem poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2015r. Liczba i struktura bezrobotnych Poziom wykształcenia do 30 roku życia I półrocze 2015 r. % Wyższe ,1 Policealne i średnie zawodowe ,2 Średnie ogólnokształcące ,9 Zasadnicze zawodowe 255 7,9 Gimnazjalne i poniżej ,9 Ogółem ,0 Wykres nr 11. Osoby bezrobotne do30 roku życia według poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2015 roku Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej 20

21 Kategorii osób do 30 roku życia przeważającą część stanowili bezrobotni bez stażu pracy 41,5% (1.326 osób). Osoby z doświadczeniem zawodowym do 1 roku stanowiły największą grupę pod względem ilości bezrobotnych 38,1% (1.220 osób). Bezrobotni ze stażem od 1 do 5 lat znaleźli się na drugim miejscu i stanowili 18,2 % ogółu (tj. 583 osoby). Najmniej osób stanowiły osoby ze stażem od 5 do 10 lat, które stanowiły 2,2% (tj. 70 osób). Tabela nr 20. Osoby bezrobotne do 30 roku życia pod względem stażu pracy stan na koniec czerwca 2015r. Staż pracy Liczba i struktura bezrobotnych do 30 roku życia I półrocze 2015 r. % Do 1 roku , , , lat i więcej - - Bez stażu ,5 Ogółem ,0 Wykres nr 12. Osoby bezrobotne do 30 roku życia według poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2015 roku do 1 roku Bez stażu pracy 70 Analiza osób do 30 roku życia pozwala zaobserwować, że największą grupę stanowili bezrobotni pozostający bez pracy od 3 do 6 miesięcy 19,2% bezrobotnych (tj.615 osób). Osoby pozostające bez zatrudnienia od 1 do 3 miesięcy stanowiły 19,1% bezrobotnych (tj.612 osób). Kolejną grupę w okresie sprawozdawczym stanowiły osoby nieposiadające 21

22 zatrudnienia od 6 do 12 miesięcy 17,5% bezrobotnych (tj.560). Wśród osób długotrwale bezrobotnych najwięcej bezrobotnych było w grupie osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesiąca 16,7% bezrobotnych (tj. 535 osób). Natomiast osoby pozostające bez pracy od 12 do 24 miesięcy stanowiły 14,5% (tj. 462 osób). Najmniej osób bezrobotnych było w grupie do 1 miesiąca bez pracy 13,0 (tj.415 osób). Tabela nr 21. Osoby bezrobotne do 30 roku życia według czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2015 r. Liczba i struktura bezrobotnych do 30 Czas pozostawania bez pracy roku życia I półrocze 2015 r. % do , , , , ,5 pow ,7 Ogółem ,0 Wykres nr 13. Osoby bezrobotne do 30 roku życia pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2015 roku do 1 roku pow.24 22

23 Tabela nr 22. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń bezrobotnych do 30 roku życia w I półroczu 2015 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej W tym w ramach bonu na zasiedlenie Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego Podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego Podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę Podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne Podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego X X X X X X X powyżej 50 roku życia Inne Rozpoczęcia szkolenia W ramach bonu szkoleniowego Rozpoczęcia stażu W ramach bonu stażowego Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej W tych w ramach PAI Skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI Odmowy ustalenia profilu pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Osiągnięcie wieku emerytalnego X X X X X X 0 Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X X X 0 Innych

24 Tabela nr 23. Zarejestrowani bezrobotni do 30 roku życia I półroczu 2015 roku. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz pierwszy Po raz kolejny Prace interwencyjne Roboty publiczne Staż Przygotowanie Po zakończeniu udziału w programie zawodowe dorosłych Szkolenia Prace społecznie użyteczne Osoby do 25 roku życia Wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby bezrobotne do 25 roku życia. Na koniec czerwca 2015 roku w rejestrze MUP w Lublinie pozostawało osób bezrobotnych do 25 roku życia, w tym 608 kobiety. Ta kategoria osób bezrobotnych stanowiła 8,6% ogółu bezrobotnych, z czego kobiety stanowiły 50,5%. Prawo do zasiłku posiadało niespełna 2% osób z bezrobotnych do 25 roku życia. Analiza osób do 25 roku życia pod względem wykształcenia pozwala na wyodrębnienie jako najliczniejszej grupy osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 34,3% ogółu (tj. 413 osób). Drugą grupą były osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 23,0% (277 osób). Osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowiły 20,1% (tj. 241 osób). Natomiast osoby do 25 roku życia z wykształceniem zasadniczym zawodowym 11,8% (142 osób). Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 10,8% (tj. 130 osób). Powyższe dane obrazuje tabela nr 24. Tabela nr 24. Osoby bezrobotne do 25 roku życia pod względem poziomu wykształcenia na koniec czerwca 2015 r. Liczba i struktura bezrobotnych do 25 roku życia Poziom wykształcenia I półrocze 2014 r. % I półrocze 2015 r. % Wyższe 154 9, ,8 Policealne i średnie zawodowe , ,1 Średnie ogólnokształcące , ,0 Zasadnicze zawodowe , ,8 Gimnazjalne i poniżej , ,3 Ogółem , ,0 24

25 Wykres nr 14. Osoby bezrobotne do 25 roku życia według poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2014 i 2015 roku Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej W kategorii osób do 25 roku życia przeważającą część stanowili bezrobotni bez stażu pracy 56,1% (675 osób). W porównaniu do poprzedniego roku odsetek osób nie posiadających stażu pracy spadł o 5,3%. Osoby poniżej 25 lat z doświadczeniem zawodowym do 1 roku stanowiły największą grupą pod względem ilości bezrobotnych - 33,9% (408 osób). Bezrobotni ze stażem od 1 do 5 lat znaleźli się na drugim miejscu i stanowili 9,8% ogółu osób do 25 roku życia (118 osób). W stosunku do analogicznego okresu 2014 roku wzrost odnotowano w kategorii osób ze stażem pracy do 1 roku o 3,9% oraz ze stażem pracy od 1 do 5 lat o 1,3%. Tabela nr 25. Osoby bezrobotne do 25 roku życia pod względem stażu pracy na koniec czerwca 2014 i 2015 r. Staż pracy Liczba i struktura bezrobotnych do 25 roku życia I półrocze 2014 r. % I półrocze 2015 r. % Do 1 roku , , , , ,1 2 0, lat i więcej Bez stażu , ,1 Ogółem , ,0 25

26 Wykres nr 15. Osoby bezrobotne do 25 roku życia według stażu pracy stan na koniec czerwca 2014 i 2015 roku do 1 roku Bez stażu Analiza osób do 25 roku życia pozwala zaobserwować, że największą grupę stanowili bezrobotni pozostający bez pracy od 1-3 miesięcy - 19,9% bezrobotnych, (tj. 240 osób). Osoby pozostające bez zatrudnienia od 3-6 miesięcy stanowiły 19,9% (tj. 239 osób). Kolejną grupę w okresie sprawozdawczym stanowiły osoby nieposiadające pracy przez 6-12 miesięcy 18,0% (tj. 216 osób). Wśród bezrobotnych bez pracy do 1 miesiąca znalazło się 185 osób, które stanowiły 15,4% wszystkich osób do 25 roku życia. Najmniej bezrobotnych należało do grupy pozostających bez pracy ponad 24 miesiące 12,4% (tj. 149 osób). Tabela nr 26. Osoby bezrobotne do 25 roku życia według czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2014 r. i 2015 r. Czas pozostawania Liczba i struktura bezrobotnych do 25 roku życia bez pracy (w miesiącach) I półrocze 2014 r. % I półrocze 2015 r. % do , , , , , , , , , ,4 pow , ,4 Ogółem , ,0 26

27 Wykres nr 16. Osoby bezrobotne do 25 roku życia pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2014 i 2015 roku do pow. 24 Tabela nr 27. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń bezrobotnych do 25 roku życia w I półroczu 2015 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej W tym w ramach bonu na zasiedlenie Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego Podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego Podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę Podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne Podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia X X X X X X X Inne Rozpoczęcia szkolenia W ramach bonu szkoleniowego Rozpoczęcia stażu

28 W ramach bonu stażowego Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej W tych w ramach PAI Skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI Odmowy ustalenia profilu pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Osiągnięcie wieku emerytalnego X X X X X X 0 Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X X X X Innych Tabela nr 28. Zarejestrowani bezrobotni do 25 roku życia I półroczu 2015 roku. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz pierwszy Po raz kolejny Prace interwencyjne Roboty publiczne Staż Przygotowanie Po zakończeniu udziału w programie zawodowe dorosłych Szkolenia Prace społecznie użyteczne 4.3. Osoby długotrwale bezrobotne W strukturze osób długotrwale bezrobotnych pod względem wieku na koniec czerwca 2015 roku najliczniejsza grupą były osoby w wieku lata 25,6% (tj osób). W dalszej kolejności wyodrębnić można osoby od roku życia, które stanowiły 25,6% (tj osób długotrwale bezrobotnych). Osoby w wieku lata stanowiły 21,1% (tj osoby). Natomiast odsetek osób w przedziale wiekowym lat wyniósł 15,0% (1.314 osób). W statystykach MUP najmniej osób długotrwale bezrobotnych odnotowano w wieku 60 lat i więcej 7,6% (tj. 668 osób) oraz młodych bezrobotnych w wieku lata 5,3% (tj. 459 osób). 28

29 W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku największy spadek odnotowano wśród osób bezrobotnych w wieku lata o 2,5%. Natomiast największy wzrost osób długotrwale bezrobotnych nastąpił w przedziale wiekowym 60 lat i więcej 1,9%. Tabela nr 29. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem wieku na koniec czerwca 2014 r. i 2015 r. Grupy wiekowe Liczba i struktura długotrwale bezrobotnych I półrocze 2014 r. % I półrocze 2015 r. % , , , , , , , , , ,0 60 lat i więcej 563 5, ,6 Ogółem , ,0 Wykres nr 17. Osoby długotrwale bezrobotne według wieku stan na koniec czerwca 2014 r. i 2015 r lat i więcej Analizując długotrwale bezrobotnych pod względem wykształcenia można wyodrębnić, jako najliczniejszą grupę, osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 26,8% (2.338 osób). Na drugim miejscu znaleźli się bezrobotni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, którzy stanowili 24,1% (tj osób). Długotrwale bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowili 19,8% (1.729 osób). Do najmniejszych grup w tej kategorii w pierwszej połowie 2015 roku należały osoby posiadające wykształcenie średnie ogólnokształcące - 11,2% (tj. 982 osoby). Osoby długotrwale bezrobotne posiadające wykształcenie wyższe stanowiły 18,1%, (tj osoby). Porównując analogiczny okres 2014 roku, spadek o 0,4% odnotowano wśród osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcące oraz o 0,1% wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Natomiast wzrost o 0,4% zanotowano w grupie z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz o 0,1% w grupie osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem wyższym. W grupie z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej wskaźnik procentowy pozostał na takim samym poziomie tzn. 26,8%. 29

30 Tabela nr 30. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem poziomu wykształcenia na koniec 2014 r. i 2015 r. Liczba i struktura długotrwale bezrobotnych Poziom wykształcenia I półrocze 2014 r. % I półrocze 2015 r. % Wyższe , ,1 Policealne i średnie zawodowe , ,1 Średnie ogólnokształcące , ,2 Zasadnicze zawodowe , ,8 Gimnazjalne i poniżej , ,8 Ogółem , ,0 Wykres nr 18. Osoby długotrwale bezrobotne według poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2014 i 2015 r Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej W strukturze osób długotrwale bezrobotnych pod względem posiadanego stażu pracy największą grupą były osoby z doświadczeniem zawodowym do 1 roku 22,1% (tj osób). Następnie wymienić można bezrobotnych ze stażem pracy od 1 do 5 lat, którzy stanowili 18,6% ogółu (tj osoby). Osoby ze stażem pracy lat stanowiły 16,8% ogółu długotrwale bezrobotnych (tj osób). Najmniejszą grupę w strukturze długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby z ponad 30 letnim stażem pracy 2,9% (tj. 260 osób). Osoby długotrwale bezrobotne nie posiadające stażu pracy w końcu czerwca 2015 roku stanowiły 14,8% (tj osoby). W stosunku do poprzedniego roku spadek odnotowano wśród osób długotrwale bezrobotnych posiadających bez stażu pracy o - 1,6% oraz staż pracy w grupie osób od 1 do 5 lat o 1,2 %. Największy wzrost zanotowano w grupie osób długotrwale bezrobotnych ze stażem pracy od 20 do 30 lat o 1,1 punktu procentowego, w grupie ze stażem pracy do 1 roku - o 0,5%. 30

31 Tabela nr 31. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem stażu pracy na koniec czerwca 2014r. i 2015 r. Staż pracy Liczba i struktura długotrwale bezrobotnych I półrocze 2014 r. % I półrocze 2015 r. % Do 1 roku , , , , , , , , , ,6 30 lat i więcej 247 2, ,9 Bez stażu , ,8 Ogółem , ,0 Wykres nr 19. Osoby długotrwale bezrobotne według stażu pracy stan na koniec czerwca 2014 r. i 2015 r do 1 roku lat i więcej Bez stażu Tabela nr 32. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń osób długotrwale bezrobotnych w I półroczu 2015 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej W tym w ramach bonu na zasiedlenie Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 31

32 Podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego Podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę Podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne Podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia Inne Rozpoczęcia szkolenia W ramach bonu szkoleniowego Rozpoczęcia stażu W ramach bonu stażowego Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej W tych w ramach PAI Skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI Odmowy ustalenia profilu pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Osiągnięcie wieku emerytalnego Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego Innych Tabela nr 33. Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w I półroczu 2015 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz kolejny Po zakończeniu udziału w programie Prace interwencyjne Roboty publiczne Staż Przygotowanie zawodowe dorosłych Szkolenia Prace społecznie użyteczne

33 4.4. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w pierwszej połowie 2015 roku stanowiły 29,6% ogółu bezrobotnych (4.159 osób). W tej grupie znalazło się kobiet, które stanowiły 40,8% tej kategorii. W analogicznym okresie 2014 roku w rejestrze MUP znajdowało się o 0,7% mniej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia niż w roku bieżącym. Analiza osób powyżej 50 roku życia pod względem wykształcenia pozwala zauważyć, że największą grupę w tej kategorii stanowiły osoby z wykształceniem policealnym oraz średnim zawodowym i niższym - 28,4% (1.179 osób). Jako kolejną grupę należy wskazać osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, które stanowiły 27,1% (tj osób). Najmniej liczne grupy tworzyły osoby: z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 7,4% (307 osób) oraz wyższym 11,1% (463 osoby). Tabela nr 34. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia pod względem poziomu wykształcenia na koniec czerwca 2014 r. i 2015 r. Liczba i struktura bezrobotnych powyżej 50 r. ż. Poziom wykształcenia I półrocze 2014 r. % I półrocze 2015 r. % Wyższe , ,1 Policealne i średnie zawodowe , ,4 Średnie ogólnokształcące 321 7, ,4 Zasadnicze zawodowe , ,0 Gimnazjalne i poniżej , ,1 Ogółem , ,0 Wykres nr 20. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia według poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2014 r. i 2015 r Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej W porównaniu do tego samego okresu 2014 roku, spadek odnotowano w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym o 0,9%. Natomiast wzrost zanotowano w czterech 33

34 grupach: wśród osób posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe o 0,6%, wyższe, średnie ogólnokształcące oraz zasadnicze zawodowe - o 0,1%. Struktura osób powyżej 50 roku życia pod względem posiadanego stażu pracy w I półroczu 2015 roku kształtowała się następująco: najliczniejszą grupą były osoby z letnim stażem pracy, stanowiły 32,7% (tj osób), na drugim miejscu znalazła się grupa osób powyżej 50 roku życia z letnim stażem pracy 26,5% (1.102 osoby), na trzecim miejscu znajdowały się osoby z ponad 30- letnim stażem pracy 12,4% (tj. 517 osób). Najmniej w strukturze osób powyżej 50 roku życia stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat 6,5% (269 osób) oraz poniżej 1 roku 8,2% (341 osób). Osoby bez stażu pracy stanowiły 2,7% (tj. 112 osób). Tabela nr 35. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia pod względem stażu pracy na koniec czerwca 2014 r. i 2015 r. Staż pracy Liczba i struktura bezrobotnych powyżej 50 r. ż. I półrocze 2014 r. % I półrocze 2015 r. % Do 1 roku 362 8, , , , , , , , ,7 30 lat i więcej , ,4 Bez stażu 100 2, ,7 Ogółem , ,0 Wykres nr 21. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia według stażu pracy stan na koniec czerwca 2014 r. i 2015 r do 1 roku lat i więcej Bez stażu 34

35 Pod względem czasu pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupą wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia byli długotrwale bezrobotni 59,4% (2.469 osób), w tym osoby bezrobotne powyżej 24 m-cy 42,1% (1.749 osób) oraz osoby pozostające bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy 17,3% (tj. 720 osób). Najmniejszą grupę stanowiły osoby powyżej 50 roku życia pozostające bez pracy do 1 miesiąca 4,7% (196 osób). W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku największy wzrost odnotowano w grupie osób pozostających bez pracy od 3 do 6 m-cy o 1,8%. Natomiast największy spadek odnotowano wśród osób bezrobotnych pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy 3,1%. Poniższa tabela ilustruje zaprezentowane dane liczbowe. Tabela nr 36. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia według czasu pozostawania bez pracy na koniec 2014 r. i 2015 r. Czas pozostawania Liczba i struktura długotrwale bezrobotnych bez pracy (w miesiącach) I półrocze 2014 r. % I półrocze 2015 r. % do , , , , , , , , , ,3 pow , ,1 Ogółem , ,0 Wykres nr 22. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2014 r. i 2015 r do pow

36 Tabela nr 37. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń osób powyżej 50 roku życia w I półroczu 2015 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej W tym w ramach bonu na zasiedlenie X X X X X X X Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu X X X X X X X na zasiedlenie Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego X X X X X X X Podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego Podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę Podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne X X X X X X X Podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia Inne Rozpoczęcia szkolenia W ramach bonu szkoleniowego X X X X X X X Rozpoczęcia stażu W ramach bonu stażowego X X X X X X 0 Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej W tych w ramach PAI Skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI Odmowy ustalenia profilu pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Osiągnięcie wieku emerytalnego Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego Innych

37 Tabela nr 38. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w I półroczu 2014 roku. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz pierwszy Po raz kolejny Po zakończeniu udziału w programie Prace interwencyjne Roboty publiczne Staż Przygotowanie zawodowe dorosłych Szkolenia Prace społecznie użyteczne Osoby niepełnosprawne W rejestrze MUP w Lublinie pozostają osoby niepełnosprawne zarówno bezrobotne jak i poszukujące pracy odpowiedniej do stopnia niepełnosprawności oraz posiadanych kwalifikacji i umiejętności. W końcu czerwca 2015r. w ewidencji MUP pozostawało ogółem osób bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 473 kobiety) oraz 286 osób niepełnosprawnych poszukujących pracę (w tym 107 kobiet). Osoby niepełnosprawne bezrobotne stanowiły 7,3% ogółu bezrobotnych i w porównaniu do tego samego okresu 2014r. ich liczba wzrosła o 0,7%. Prawo do zasiłku posiadało 131 osób. Wykres nr 23. Osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu stan na koniec czerwca 2015 r Kobiety Ogółem Bezrobotni Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07 37

38 Z ewidencji Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w I półroczu 2015r. wyłączonych zostało ogółem 654 osoby niepełnosprawne i 115 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu z tytułu: rozpoczęcia stażu: 37 osób bezrobotnych oraz 20 osób poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu; rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej: 11 osób bezrobotnych; podjęcia działalności gospodarczej: 4 osoby bezrobotne niepełnosprawnych i 6 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego: 1 osoba bezrobotna; prac interwencyjnych: 6 osób bezrobotnych niepełnosprawnych; rezygnacji lub niepotwierdzenia gotowości do pracy: 123 osoby niepełnosprawne bezrobotne oraz 56 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu; utraty statusu osoby niepełnosprawnej: 127 osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz 33 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i niepozostających w zatrudnieniu; innych przyczyn: 49 osób niepełnosprawnych bezrobotnych; W I półroczu 2015 roku najliczniejszą grupą wśród osób bezrobotnych niepełnosprawnych pozostawały osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 279 (27,1%) osób oraz z osoby bezrobotne niepełnosprawne posiadające wykształcenie podstawowe i podstawowe nieukończone 277 (27%) osób. Na trzecim miejscu występowały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 24,3% (250 osób), a w dalszej kolejności niepełnosprawni z wykształceniem wyższym 11,5% (114 osób). Osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stanowiły 9,9% (118 osób). Najmniejszy odsetek wśród osób bezrobotnych niepełnosprawnych stanowiły osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne - 1,1% (11 osób). Wśród osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu najwięcej osób posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe 27,6% (79 osób), wyższe 24,8% (71 osób) oraz zasadnicze zawodowe 23,1% (66 osób). Osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stanowiły 10,5% (30 osób). Najmniejszy odsetek wśród osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu stanowiły osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne 0,7% (2 osoby). 38

39 Tabela nr 39. Osoby niepełnosprawne według poziomu wykształcenia w I półroczu 2015 r. Liczba i struktura osób niepełnosprawnych Niepełnosprawni poszukujący Poziom wykształcenia Niepełnosprawni bezrobotni pracy i nie pozostający w zatrudnieniu ogółem % ogółem % Wyższe , ,8 Policealne i średnie zawodowe , ,6 Średnie ogólnokształcące 93 9, ,5 Zasadnicze zawodowe , ,1 Gimnazjalne 11 1,1 2 0,7 Podstawowe i podstawowe nieukończone , ,3 Ogółem , ,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07. Analizując sytuację osób niepełnosprawnych bezrobotnych pod względem wieku możemy stwierdzić, że najwięcej osób odnotowano w grupie wiekowej lat 29,8% osób. Następną grupą były osoby w wieku lata i stanowiły 26,9%, tj. 277 osób oraz lata 14,5% osób. W dalszej kolejności znajdowały się osoby bezrobotne niepełnosprawne w wieku lata 12,1% osoby. Najmniej osób bezrobotnych niepełnosprawnych znajdowało się w grupie lata 2,1% - 22 osoby. Analiza osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu według kryterium wieku, pokazuje, że najwięcej osób znajdowało się w przedziale wiekowym lata - 26,2% tj. 75 osób. W dalszej kolejności znajdowały się osoby z przedziału wiekowego lata - 20,6% tj. 59 osób. Na trzecim miejscu znajdowały się osoby w z przedziału wiekowego lata 19,2% - 55 osób. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu w wieku lata 3,2% (tj. 9 osób). Tabela nr 40. Osoby niepełnosprawne według wieku w I półroczu 2015 roku. Liczba i struktura osób niepełnosprawnych Grupy wiekowe Niepełnosprawni poszukujący pracy Niepełnosprawni bezrobotni i niepozostający w zatrudnieniu ogółem % ogółem % ,1 9 3, , , , , , , , ,1 60 i więcej lat , ,7 Ogółem , ,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS

40 Największy udział w strukturze osób bezrobotnych niepełnosprawnych według stażu pracy stanowiły osoby posiadające letni staż pracy 22,7%, tj. 233 osoby. Kolejną grupą były osoby posiadające od 20 do 30 lat stażu pracy i stanowiły 21,9% (tj. 225 osób) oraz bezrobotni ze stażem pracy od 5 do 10 lat 14,5% (tj. 149 osób) i osoby z ponad 30 letnim stażem pracy 6,2% (tj. 64 osoby). Osoby bez stażu pracy stanowiły 7,4% (tj. 76 osób). Natomiast wśród osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu najwięcej osób posiadało staż pracy do 1 roku - 22,7% (65 osób). Następną grupą były osoby ze stażem pracy od 10 do 20 lat - 20,3% (58 osób). Do najmniej licznej grupy należeli niepełnosprawni poszukujący pracy i nie pozostający w zatrudnieniu z ponad 30 letnim stażem pracy 3,5% (10 osób). Wśród osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu osoby nie posiadające stażu pracy stanowiły 24,2% (69 osób). Tabela nr 41. Osoby niepełnosprawne według stażu pracy w I półroczu 2015 roku. Liczba i struktura osób niepełnosprawnych Staż pracy Niepełnosprawni poszukujący pracy Niepełnosprawni bezrobotni i nie pozostający w zatrudnieniu ogółem % ogółem % Do 1 roku , , , , , , , , ,9 24 8,4 30 lat i więcej 64 6,2 10 3,5 Bez stażu 76 7, ,2 Ogółem , ,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07. Według danych statystycznych Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, w rejestrze pozostawało 760 osób niepełnosprawnych bezrobotnych (tj. 73,9%) z lekkim stopniem niepełnosprawności, 251 osób bezrobotnych (tj. 24,4%) z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także 17 osób bezrobotnych (tj. 1,7%) posiadających znaczny stopień niepełnosprawności. Natomiast wśród niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowiły 59,8%, tj. 171 osób, osoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności stanowiły 24,5% ogółu tj. 70 osób, a ze znacznym stopniem niepełnosprawności 45 osób (15,7%). 40

41 Tabela nr 42. Osoby niepełnosprawne według stopnia niepełnosprawności w I półroczu 2015 roku. Stopień niepełnosprawności Niepełnosprawni bezrobotni ogółem Niepełnosprawni poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu ogółem ogółem % ogółem % Znaczny 17 1, ,7 Umiarkowany , ,8 Lekki , ,5 Ogółem , ,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07. Wykres nr 24. Osoby niepełnosprawne według stopnia niepełnosprawności w I półroczu 2015 roku. Osoby niepełnosprawne bezrobotne Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy 1,7% 24,6% 15,7% 59,8% 73,7% 24,5% Znaczny Umiarkowany Lekki Znaczny Umiarkowany Lekki Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07. Pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych W okresie styczeń czerwiec 2015 roku dla osób niepełnosprawnych zgłoszono ogółem 176 ofert pracy. W stosunku do analogicznego okresu roku 2014 odnotowano wzrost ofert o 74 wolne miejsca pracy. Miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych stanowiły 4,4% ogółu ofert napływających do urzędu pracy. Tabela nr 42. Wolne miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych zgłoszone przez pracodawców w I półroczu 2014 i 2015 roku. Wyszczególnienie I półrocze 2014r. I półrocze 2015r. Ogółem wolne miejsca pracy z tego subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej Miejsca pracy subsydiowanej w I półroczu 2015 roku stanowiły 15,9% ogółu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 41

42 5. Usługi i instrumenty rynku pracy 5.1. Pośrednictwo pracy W I półroczu 2015 roku MUP dysponował 4029 wolnymi miejscami pracy, w tym 1589 ofertami pracy subsydiowanej. Tabela nr 43. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone przez pracodawców w I półroczu 2014 i 2015 roku. Wyszczególnienie I półrocze 2014 r. I półrocze 2015 r. Ogółem wolne miejsca pracy z tego subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej Wykres nr 25. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do MUP w poszczególnych miesiącach I półrocza 2015 roku I II III IV V VI zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej Tabela nr 44. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone przez pracodawców w I półroczu 2015 roku. Ogółem z ogółem wolne Dla osób z tego miejsca w okresie Miesiąc pracy Zatrudnienie Dla Niepełno- do 12 miesięcy i miejsca lub inna Miejsca Prace sprawnych od dnia aktywizacji zawodowej praca zarobkowa aktywizacji zawodowej Staże społecznie użyteczne ukończenia nauki I II III IV V VI Ogółem

43 Wykres nr 26. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone przez pracodawców w poszczególnych miesiącach I półrocza 2015 roku. I 306 II 813 III IV V VI W I półroczu 2015 roku najwięcej wolnych miejsc pracy łącznie z miejscami aktywizacji zawodowej pojawiło się w maju 953 oraz w lutym Natomiast najmniejsza ilość wolnych miejsc pracy łącznie z miejscami aktywizacji zawodowej wystąpiła w styczniu 306. Wykres nr 27. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej oraz liczba bezrobotnych przypadających na 1 miejsce pracy w poszczególnych miesiącach I półrocza 2015 roku liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy I II III IV V VI Cudzoziemcy W Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie zarejestrowano 5588 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Najwięcej oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy 5513, a najmniej obywateli Rosji -7. Tabela nr 45. Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w I półroczu 2015 roku. 43

44 Wyszczególnienie Białoruś Rosja Ukraina Mołdawia Gruzja Armenia Razem Liczba oświadczeń w tym - liczba oświadczeń dla osób, które już posiadają wizę lub zezwolenie na zamieszkanie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MUP Poradnictwo zawodowe Poradnictwo w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie świadczy usługi osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, a także nie zarejestrowanym w Urzędzie Pracy i pracodawcom. Usługi są bezpłatne i skierowane do każdego, kto chciałby podjąć aktywność zawodową lub rozpoznać obszary zawodowe. W 2015 roku osoby zgłaszające się do doradcy zawodowego korzystały z: porady indywidualnej 765 osób, indywidualnej informacji zawodowej 258 osób, poradnictwa grupowego 66 osób, Doradca zawodowy w indywidualnym procesie doradczym wykorzystuje takie techniki, jak: rozmowa doradcza, wywiad, testy, dzięki którym osoby mogą poznać swoje predyspozycje, zainteresowania i preferencje zawodowe. W badaniach testowych przeprowadzonych przez MUP określających predyspozycje i zainteresowania zawodowe udział wzięły 42 osoby. Wyniki otrzymane z badań testowych są pomocne w dokonywaniu indywidualnej oceny i mogą mieć zastosowanie w wyborze zawodu, przy wyborze ścieżek kariery zawodowej, szkoleń, w przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami. Pracując z grupą, doradca zawodowy prowadził warsztaty, na których realizowane były między innymi tematy z zakresu: motywacji osiągnięć, bilansu kompetencji osobistych i zawodowych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywności, informacji o lokalnym rynku pracy, radzenia sobie ze stresem, określania ścieżki rozwoju zawodowego, ustalania możliwości edukacyjnych i zawodowych, pokonywania barier w osiąganiu celów edukacyjno zawodowych, 44

45 redagowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, efektywnych metod poszukiwania pracy, umiejętności komunikowania się i autoprezentacji Szkolenia W I półroczu 2015 roku szkolenia organizowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie rozpoczęło łącznie 99 osób. W analizowanym okresie osoby zarejestrowane w MUP szkoliły się na kierunkach wymienionych w tabelach zamieszczonych poniżej. Tabela nr 46. Kierunki szkoleń finansowane ze środków FP w I półroczu 2015 roku. Lp Nazwa szkolenia Ilość osób skierowanych Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kv 2 Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Gr 2 i 3 1 Fakturowanie z obsługą komputera i kasy fiskalnej, obsługa programów magazynowych Kadry i płace 1 Kierowca wózków jezdniowych z egzaminem UDT 3 Kosmetyka i pielęgnacja twarzy 1 Kurs grafiki komputerowej 1 8. Kurs kosmetyczny II stopnia-tryb przyspieszony Kurs krawiecki z elementami marketingu internetowego 1 Kurs na stanowisko dróżnik przejazdowy 2 Kurs na stanowisko nastawniczy 1 Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętów - ładowarki teleskopowe Kurs spawalniczy dający uprawnienia elektryczne MIG Kurs stylizacji paznokci II stopnia 1 Kwalifikacja wstępna przyspieszona w ramach kat.c, C+E 2 Kwalifikacja wstępna przyspieszona w ramach kat. D, D+E 3 Kwalifikowany pracownik ochrony 1 Obsługa programu komputerowego NormaPRO 1 45

46 19. Operator koparki jednonaczyniowej kl. III Operator koparko-ładowarki kl.iii Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Optymalizacja i podstawy pozycjonowania stron internetowych z elementami HTML 23. Prace pod napięciem w sieciachdo 1kV- kurs dla elektromonterów Prawo jazdy kat. C+E Spawanie elektrodą otuloną MMA Spawanie metodą TIG Szkolenie do prac na wysokościach Irata Level 2 1 Szkolenie okresowe w ramach kat. C, C+E 1 Szkolenie okresowe w ramach kat. C, C+E 1 Szkolenie okresowe w ramach kategorii D, D+E 1 Wizaż i stylizacja 1 Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne 2 OGÓŁEM 48 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MUP. 1 Tabela nr 47. Kierunki szkoleń współfinansowane ze środków EFS w I półroczu 2015 r. Lp Nazwa szkolenia Analizy laboratoryjne monitoringu środowiska ArCAdia TERMO- obliczanie cieplne budynków Arteterapia w odniesieniu do osób starszych Ekologiczne zagospodarowanie odpadami zielonymi Elementy marketingu i techniki handlowe HACCP w przetwórstwie na poziomie gospodarstwa i ekologii żywienia Ilość osób skierowanych Kinesjology taping w procesie rehabilitacji osób starszych 2 Kuchnia regionalna lublelszczyzny 1 Kurs PNF z uwzględnieniem potrzeb osób starszych 2 Kwalifikacja wstępna przyspieszona w ramach kat. C, C+E 1 46

47 Monitoring środowiska naturalnego 2 Monter instalacji solarnych i fotowoltaicznych Nowoczesne techniki stylizacji fryzur 1 Odnawialne źródła energii Operator koparko-ładowarki kl.iii 1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów z elementami kadr Podstawy HTML Pracownik biurowy z zaawansowaną obsługą komputera Pracownik kancelaryjny z obsługą programu Excel Prawo zamówień publicznych Profesjonalna obsługa klienta z obsługą sekretariatu 1 Psychologiczne aspekty opieki nad pacjentem z uwzględnieniem potrzeb osób starszych 6 Psychologiczne aspekty rehabilitacji kardiologicznej w odniesieniu do osób starszych 1 Rachunkowość zarządcza Spawanie metodą TIG-141 Specyfika pracy technika farmaceutycznego-profesjonalna obsługa klienta 1 System jakości wód pod kątem ochrony środowiska Systemy jakości w laboratorium Systemy jakości w produkcji spożywczej Techniki masażu relaksacyjnego z uwzględnieniem potrzeb osób starszych 3 Techniki sprzedażowe, pakiet Office z uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel' Techniki sprzedaży Techniki sprzedaży z obsługą klienta Wybrane zagadnienia z księgowości z fakturowaniem Wybrane zagadnienia z księgowości z wykorzystaniemprogramu Excel 1 Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska 1 47

48 37. Zaawansowana obsługa komputera Zaawansowana obsługa komputera z obsługa sekretariatu 2 OGÓŁEM 52 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MUP. Krajowy Fundusz Szkoleniowy Jedną z form pomocy wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Urząd pracy może pomóc pracodawcy sfinansować kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy. W latach grupą docelową objętą wsparciem środkami KFS są osoby pracujące w wieku 45 lat i więcej. Ze środków KFS można sfinansować: - określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS, - kursy i studia podyplomowe, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, - egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, - badanie lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym. Środki KFS przyznaje się na wniosek pracodawcy (na podstawie zawartej umowy z urzędem pracy). Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie: 1) 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 2) 100% kosztów kształcenia ustawicznego jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnia do 10 osób) nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 48

49 Liczba wniosków Liczba pracodawców z którymi zawarto umowę Liczba zawartych umów z pracodawcami Środki przyznane pracodawcy wg. umowy Środki zaangażowanie /dotyczy pozytywnie rozpatrzonych wniosków Liczba form kształcenia ustawicznego udziałem KFS Tabela nr 48. Informacja o realizacji zadań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w I półroczu 2014 r. Liczba uczestników kształcenia ustawicznego w tym Ogółem Pracodawców Pracowników ,09zł ,29zł Instrumenty rynku pracy W okresie sprawozdawczym I półrocza 2015 roku w ramach działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych realizowano aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Wykres nr 28. Wolne formy aktywizacji zawodowej w I półroczu 2015 roku. Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Środki na podjęcie działalności gospodarczej Prace społecznie użyteczne Prace interwencyjne 136 Staże Tabela nr 49. Najpopularniejsze formy aktywizacji zawodowej w I półroczu 2015 r. Formy aktywizacji zawodowej Liczba osób biorących udział w programie Staże 1130 w tym w ramach bonu stażowego 45 Prace interwencyjne 136 Prace społecznie użyteczne 95 Środki na podjęcie działalności gospodarczej 199 Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 125 Razem

50 Staż W I półroczu 2015 r. do MUP wpłynęło 1322 wnioski od pracodawców zainteresowanych, by osoby bezrobotne nabywały praktyczne umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy. Zawarto 850 umów z pracodawcami w ramach których staż rozpoczęło 1130 osób w tym w ramach bonu stażowego staż rozpoczęło 45 osób. Tabela nr 50. Wybrane kategorie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy rozpoczynających staż w I półroczu 2015 r. Wyszczególnienie Ogółem 883 Osoby bezrobotne do 30 roku życia w tym 45 w ramach bonu stażowego Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia 47 Osoby długotrwale bezrobotne 350 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MUP. Prace interwencyjne W okresie sprawozdawczym do MUP wpłynęło 161 wniosków od pracodawców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych. Umowy zawarto z 115 pracodawcami, w ramach których utworzono 136 miejsc pracy. Tabela nr 51. Wybrane kategorie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy rozpoczynających prace interwencyjne w I półroczu 2015 r. Wyszczególnienie Ogółem Osoby bezrobotne do 30 roku życia 29 Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia 33 Osoby długotrwale bezrobotne 57 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MUP. Prace społecznie użyteczne W I półroczu 2015 roku w 62 jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej 95 osób bezrobotnych odbywało prace społecznie użyteczne. Tabela nr 52. Wybrane kategorie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy rozpoczynających prace społecznie użyteczne w I półroczu 2015 r. 50

51 Wyszczególnienie Ogółem Osoby bezrobotne do 30 roku życia 7 Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia 37 Osoby długotrwale bezrobotne 89 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MUP. Bon zatrudnieniowy W I półroczu 2015 roku do MUP wpłynęło 5 wniosków od pracodawców chcących zatrudnić pracowników w ramach bonu zatrudnieniowego. Umowy zawarto z 3 pracodawcami. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej W I półroczu 2015 r. rozpatrzono 449 wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym zawarto 203 umowy. Tabela nr 53. Wybrane kategorie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy rozpoczynających działalność gospodarczą w I półroczu 2015 r. Wyszczególnienie Ogółem Osoby bezrobotne do 30 roku życia 88 Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia 16 Osoby długotrwale bezrobotne 57 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MUP. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy W I półroczu 2015 roku do MUP wpłynęło 153 wnioski od pracodawców o organizację doposażenia stanowisk pracy. Umowy zawarto z 80 pracodawcami, w ramach których utworzono 125 miejsc pracy. Tabela nr 54. Wybrane kategorie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy rozpoczynających pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego w I półroczu 2015 r. Wyszczególnienie Ogółem Osoby bezrobotne do 30 roku życia 57 Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia 9 Osoby długotrwale bezrobotne 33 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MUP. 51

52 5.6. Projekty i programy Projekty własne Profesjonalne pośrednictwo pracy Tytuł projektu Nr działania POKL Cel projektu Uczestnicy projektu Liczba uczestników ogółem Formy wsparcia, działania Profesjonalne pośrednictwo pracy Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Cele szczegółowe: 1. zwiększenie poziomu zatrudnienia pośredników pracy MUP w Lublinie, 2. upowszechnienie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez organizację Targów Pracy, 3. wzmocnienie kompetencji pracowników kluczowych MUP w Lublinie poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi. Grupą docelową projektu jest 36 pracowników MUP, stanowiących przede wszystkim personel kluczowy PSZ, wymieniony w art. 91, pkt 1-5 ustawy, wykonujący zadania bezpośrednio związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. W 2015r. udział w projekcie wzięło 16 pracowników kluczowych MUP w Lublinie W okresie sprawozdawczym zrealizowano: - od stycznia do maja 2015r. kontynuowano dofinansowanie zatrudnienia dla 3 pośredników pracy w tym jednego pośrednika pracy-stażysty; - szkolenia specjalistyczne dla 16 pracowników kluczowych MUP w Lublinie w następujących zakresach tematycznych: 1.Zadania pracownika kluczowego PUIP jako doradca klienta instytucjonalnego-nowe instrumenty dla pracowników zatrudniających osoby poniżej 30.r.życia, Instrumenty wsparcia osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat i powyżej 50 roku życia z uwzględnieniem zasad refundacji kosztów, dotacji, zwrotu podatku VAT, odpowiednich form zabezpieczania umów, badanie kondycji finansowej pracodawców, celowość i trafność przyznawania pomocy publicznej, kontrola umów cywilno prawnych, kodeks pracy, klasyfikacja zawodów i specjalności. 3.Aktywizacja zawodowa klientów PUP w ramach Indywidualnego Planu Działania, w szczególności dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, w tym z grupy NEET oraz powyżej 50 roku życia. Zasady efektywnego i adekwatnego udzielania wsparcia.- 2 pracowników 4.Aktywizacja zawodowa klientów PUP w ramach indywidualnych planów działania osób do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia 5.Podniesienie efektywności działań pracowników PUP w zakresie współpracy z pracodawcami i partnerami PUP - skuteczne doradzanie i dobór pakietu aktualnych usług i instrumentów, w szczególności dla osób do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia. 6.Nowoczesne metody aktywizacji klientów urzędów pracy-osób w wieku poniżej 30 lat i powyżej 50 roku życia, z uwzględnieniem profilowania pomocy. -5 pracowników 7. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku oraz powyżej 50 roku życia 8.Efektywna aktywizacja klienta w wieku poniżej 30 r. życia oraz powyżej 50 r. życia-oddalonego od rynku pracy (profil III), realizacja IPD, PAI, współpraca z OPS, współpraca z AZ, poradnictwo-3 52

53 Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji projektu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 2015 r. (wydatki poniesione za dany rok ogółem EFS/FP) pracowników. 9.Nowe formy wsparcia dla osób bezrobotnych poniżej 30 r.ż. i powyżej 50 r.ż oraz pracodawców; - Targi Pracy 2015, które odbyły się 15 kwietnia 2015 r. w godz. 9:30-14:00 w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin SA, ul. Dworcowa 11. Patronat honorowy nad Targami objęli Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Komendant Wojewódzki OHP w Lublinie. Patronat medialny nad Targami objęli: Radio Lublin, TVP Lublin, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski oraz Nowy Tydzień w Lublinie. Współorganizatorami Targów Pracy 2015 były: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie, Ministerstwo. Na Targi Pracy 2015 zaproszonych zostało ok. 673 wystawców, z czego 121 wystawców wyraziło chęć udziału w targach. W dniu 15 kwietnia 2015 r. do Centrum Targowo-Wystawienniczego Targi Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie zgłosiło się 115 wystawców, którzy wzięli czynny udział w Targach Pracy 2015r. Targi Pracy 2015 odwiedziło ok osób zainteresowanych uzyskaniem zatrudnienia r r. projekt zakończony Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy ,00 zł (kwota dofinansowania: ,25 zł, wkład własny Fundusz Pracy: ,75 zł) ,12 zł (EFS: ,12 zł) Przyjazna Praca II Tytuł projektu Przyjazna Praca II Nr działania POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Cel projektu Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 (14K,16M) osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% UP do r. Cele szczegółowe: 1. podniesienie aktywności społecznej i poprawa kompetencji społecznych u 30 (14K,16M) osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie poprzez realizację poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego do r. 2. podniesienie poziomu aktywności zawodowej u 30 (14K,16M) osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie poprzez realizację poradnictwa zawodowego do r. 3. podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach 30 (14K,16M) osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie w okresie do r. 4. wzrost doświadczenia zawodowego przez co najmniej 93% 30 (14K,16M) osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie poprzez udział w stażach w okresie do r. 5. podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 6 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie w okresie do r. Uczestnicy projektu 30 osób niepełnosprawnych niezatrudnionych w wieku lat (14K,16M) zarejestrowanych jako bezrobotni w Miejskim Urzędzie Pracy zamieszkujących teren miasta Lublin posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Liczba uczestników ogółem W 2015r. w projekcie udział wzięło 20 bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia, działania W 2015r. w projekcie zrealizowano: - poradnictwo zawodowe dla 20 osób, - staże dla 20 osób. 53

54 Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji projektu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 2015r. (wydatki poniesione za dany rok ogółem EFS/FP) r r. projekt zakończony Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy ,00 zł (kwota dofinansowania: ,20 zł, wkład własny Fundusz Pracy: ,80 zł) ,04 zł ( ,83 zł Europejski Fundusz Społeczny, 6 293,21 zł Fundusz Pracy) Akademia Aktywności Zawodowej Tytuł projektu Nr działania POKL Cel projektu Uczestnicy projektu Liczba uczestników ogółem Formy wsparcia, działania Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji projektu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 2015r. (wydatki poniesione za dany rok ogółem EFS/FP) Akademia Aktywności Zawodowej Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Cel projektu: Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 36 uczestników projektu. Cele szczegółowe: 1. zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 60 osób bezrobotnych w wieku lat poprzez realizację poradnictwa zawodowego, 2. podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach przez 60 osób bezrobotnych, 3. wzrost doświadczenia zawodowego u 60 osób bezrobotnych poprzez udział w stażach, 4. podjęcie zatrudnienia u pracodawcy, u których uczestnicy projektu odbyli staże. 60 osób bezrobotnych w wieku lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie zamieszkałych na terenie miasta Lublin, w tym 3 osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W 2015r. 56 osób wzięło udział w projekcie W 2015r. zrealizowano: - kontynuowano zatrudnienie 2 doradców zawodowych (1/etatu) i koordynatora projektu (1 etat) - kontynuowano udzielanie dla 54 uczestników projektu indywidualnego poradnictwa zawodowego, którego celem jest wsparcie doradcze w trakcie odbywania stażu, - 56 osób kontynuowało staże połączone z adaptacją w miejscu pracy zgodnie z ukończonymi kierunkami szkoleń, - przeprowadzono 32 godziny usług pośrednictwa pracy w celu wsparcia uczestników/czek po zakończeniu stażu w poszukiwaniu pracy na otwartym rynku pracy r r. projekt zakończony Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy ,00 zł (kwota dofinansowania: ,00 zł, wkład własny Fundusz Pracy: ,00 zł) ,34 zł (Europejski Fundusz Społeczny , Fundusz Pracy ,45 zł) Akademia Doradcy Klienta Tytuł projektu Nr działania POKL Akademia Doradcy Klienta Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. 54

55 Cel projektu Uczestnicy projektu Liczba uczestników ogółem Podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie poprzez wzrost kompetencji 40 pracowników kluczowych w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku lat oraz powyżej 50 roku życia z terenu miasta Lublin w okresie do r. Cele szczegółowe: 1. rozwój umiejętności 40 pracowników kluczowych MUP w Lublinie w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku lat z terenu miasta Lublin zgodnie z długofalowymi kierunkami kształcenia określonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie analizy potrzeb oraz specyfiki problemów występujących na terenie regionu w okresie do r.; 2. rozwój umiejętności 40 pracowników kluczowych MUP w Lublinie w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi powyżej 50 roku życia zgodnie z długofalowymi kierunkami kształcenia określonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie analizy potrzeb oraz specyfiki problemów występujących na terenie regionu w okresie do r. Grupą docelową projektu jest 40 pracowników MUP, stanowiących przede wszystkim personel kluczowy PSZ, wymieniony w art. 91, pkt 1-5 ustawy, wykonujący zadania bezpośrednio związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. W 2015r. udział w projekcie wzięło 25 pracowników kluczowych Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie Formy wsparcia, działania 25 pracowników kluczowych zakończyło udział w szkoleniach w następujących zakresach tematycznych: 1. Instrumenty wsparcia osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat i powyżej 50 roku życia z uwzględnieniem zasad refundacji kosztów, dotacji, zwrotu podatku VAT, odpowiednich form zabezpieczania umów, badanie kondycji finansowej pracodawców, celowość i trafność przyznawania pomocy publicznej, kontrola umów cywilno prawnych, kodeks pracy, klasyfikacja zawodów i specjalności 15 osób, 2. Nowoczesne metody aktywizacji klientów urzędów pracy - osób w wieku poniżej 30 lat i powyżej 50 roku życia, z uwzględnieniem profilowania pomocy 10 osób, Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji projektu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 2015 r. (wydatki poniesione za dany rok ogółem EFS/FP) r r. projekt zakończony Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy ,00 zł (kwota dofinansowania: zł, wkład własny Fundusz Pracy: 8 175,00 zł) ,00 zł (EFS: ,00 zł) Menadżer Kariery Zawodowej Tytuł projektu Nr działania POKL Menadżer Kariery Zawodowej Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Cel projektu Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u 50 osób bezrobotnych w wieku lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia u 46 uczestników projektu do r. Cele szczegółowe: - zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 50 osób bezrobotnych w wieku lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie poprzez realizację poradnictwa zawodowego w okresie do podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach przez 50 osób bezrobotnych w wieku lat zarejestrowanych w MUP w Lublinie w okresie do wzrost doświadczenia zawodowego u 50 osób bezrobotnych w wieku 55

56 Uczestnicy projektu Liczba uczestników ogółem Formy wsparcia, działania Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji projektu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 2015r. (wydatki poniesione za dany rok ogółem EFS/FP) lat zarejestrowanych w MUP w Lublinie poprzez udział w stażach w okresie do podjęcie zatrudnienia przez 20 osób bezrobotnych w wieku lat zarejestrowanych w MUP w lublinie w okresie do Projekt skierowany jest do 50 osób bezrobotnych w wieku lat zarejestrowanych w MUP zamieszkałych na terenie miasta Lublin w tym do: - 25 osób bez doświadczenia zawodowego i /lub kwalifikacji zawodowych; -10 osób długotrwale bezrobotnych; - 3 osób niepełnosprawnych. W 2015r. udział w projekcie wzięło 46 osób. W 2015r. zrealizowano: - poradnictwo zawodowe dla 46 osób. - staże dla 46 osób r r. projekt zakończony Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Pracy ,00 zł (kwota dofinansowania: ,00 zł, wkład własny Fundusz Pracy: ,00 zł) ,70 zł (EFS: ,77, Fundusz Pracy: ,93 zł) Projekty partnerskie Lubelska Pracownia Tytuł projektu Nr działania POKL Cel projektu Uczestnicy projektu Lubelska Pracownia Projekt partnerski z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (Lider projektu), Pracodawcy Lubelszczyzny LEWIATAN (Partner) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem z województwa lubelskiego poprzez opracowanie, przetestowanie wśród 100 bezrobotnych absolwentów/ek (70K,30M) pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 m-cy od ukończenia szkoły wyższej oraz upowszechnienie LUBELSKIEJ PRACOWNI wśród absolwentów/ek uczelni wyższych, studentów/ek, pracodawców i instytucji rynku pracy z województwa lubelskiego. Cele szczegółowe: - aktywizacja zawodowa społeczna min. 100 absolwentów/ek uczelni wyższej (70K, 30M) pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 m- cy od ukończenia studiów wyższych poprzez utworzenie swoich profili osobowych na portalu, - zwiększenie dostępu do wiedzy nt. potrzeb absolwentów/ek uczelni wyższych i pracodawców województwa lubelskiego wśród min. 30 instytucji rynku pracy w województwie lubelskim, - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz pewności siebie w zakresie poszukiwania pracy u min. 100 bezrobotnych 100 absolwentów/ek uczelni wyższej (70K,30M) pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 m-cy od zakończenia szkoły wyższej z województwa lubelskiego. II wymiar upowszechniania Odbiorcy: - absolwenci/tki uczelni wyższych z woj. lubelskiego pozostający bez zatrudnienia w okresie 12 m-cy od kończenia szkoły wyższej - pracodawcy woj. lubelskiego 56

57 Użytkownicy: - 4 zrzeszenia pracodawców woj. lubelskiego - 10 uczelni wyższych woj. lubelskiego Instytucji szkoleniowych z rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie - 10 Biur Karier z woj. lubelskiego - wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy z woj. lubelskiego - 4 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy z woj. lubelskiego Agencji zatrudnienia z woj. lubelskiego III wymiar docelowy Odbiorcy: - absolwenci/tki uczelni wyższych z woj. lubelskiego - studenci/tki ostatnich lat studiów uczelni wyższych z woj. lubelskiego - pracodawcy z woj. lubelskiego Liczba uczestników ogółem Formy wsparcia, działania Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji projektu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 2015r. (wydatki poniesione za dany rok ogółem EFS/FP/budżet) Użytkownicy: - wszystkie Instytucje Rynku Pracy w woj. lubelskiego -wszystkie zrzeszenia pracodawców z woj. lubelskiego - wszystkie uczelnie wyższe z woj. lubelskiego - wszystkie instytucje szkoleniowe z rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie - wszystkie Biura Karier uczelni wyższych z woj. lubelskiego - wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy z woj. lubelskiego - wszystkie Centra Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy z woj. lubelskiego -samorządy lokalne z woj. lubelskiego W 2015r. w 8 spotkaniach informacyjnych mających na celu upowszechnienie rezultatów projektu organizowanych przez MUP w Lublinie udział wzięło: absolwentów uczelni wyższych województwa lubelskiego, - 40 pracodawców z województwa lubelskiego. W 2015r. zrealizowano: Zorganizowano 8 spotkań informacyjnych na terenie województwa lubelskiego: Krasnystaw, Opole Lubelskie, Lubartów, Ryki, Janów lubelski, Łuków, Chełm, Hrubieszów r r. projekt zakończony Europejski Fundusz Społeczny , 74 zł ,45 zł (EFS:25 249,63, FP: 4 455,82 zł) Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego Tytuł projektu Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego Projekt partnerski z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny (Lider Projektu) Nr działania POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji. Cel projektu Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału w kształceniu ustawicznym oraz niwelowanie różnic w dostępie do edukacji 600 osób dorosłych z obszaru powiatu grodzkiego lubelskiego. 57

58 Uczestnicy projektu 600 dorosłych osób z powiatu grodzkiego lubelskiego (miasto Lublin), które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej, w tym w szczególności: -min.300os. w wieku lat nieuczestniczących w formalnym kształceniu i niezatrudnionych; -min.60 osób niepełnosprawnych; -min.330 kobiet. Liczba uczestników ogółem W 2015r. udział wzięło 45 osób bezrobotnych oraz 16 osób poszukujących pracy zarejestrowanych w MUP w Lublinie. Formy wsparcia, działania W 2015r. zrealizowano: - prowadzenie BAZY DANYCH O USŁUGACH EDUKACYJNYCH zawierającej informacje o ofercie edukacyjnej na terenie Lublina, Lubelszczyzny, Polski i zagranicy. Oferta dla Uczestników/Uczestniczek: - doradztwo edukacyjne, prowadzące do zwiększenia motywacji i świadomości własnych potrzeb i oczekiwań, ułatwienia dostępu do informacji w zakresie dostępnej oferty edukacyjnej, dostarczenia profesjonalnego doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb indywidualnych oraz szans istniejących na rynku pracy, w tym 1. wstępne doradztwo edukacyjne, 2. porada indywidualna (pogłębiona analiza predyspozycji, zainteresowań uzdolnień, kompetencji, kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej itp., analiza informacji o usługach, określającej alternatywne/uzupełniające działania edukacyjne, przekazania zindywidualizowanej oferty przygotowanej przez Brokerów Edukacyjnych); 3. doradztwo grupowe (spotkania Uczestników/Uczestniczek z przedstawicielami usług edukacyjnych, targi edukacyjne); 4. pomoc w samodzielnym korzystaniu z zasobów; 5. monitoring i opieka na etapie uczestnictwa w kształceniu. Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji projektu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 2015r. (wydatki poniesione za dany rok ogółem EFS) W 2015r. zorganizowano 5 spotkań grupowych uczestników/uczestniczek z przedstawicielami usług edukacyjnych r r. projekt zakończony Europejski Fundusz Społeczny ,00 zł (kwota dofinansowania ,00 zł) Kwota wydatkowana przez MUP w Lublinie: ,12 zł (EFS:19 176,10 zł, FP: 3 384,02 zł) Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych Tytuł programu Nr działania POKL Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych Projekt partnerski z Lubelską Fundację Rozwoju (Liderem projektu), Stowarzyszeniem W STRONĘ CZŁOWIEKA (Partnerem projektu) Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. 58

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin, tel. (81) 466-52-, fax (81) 466-52-1, www.mup.lublin.pl, mup@mup.lublin.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 216 roku - Miasto

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Grudnia 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Czerwca 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Sierpnia 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Listopada 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec grudnia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec grudnia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, lipiec 2016 roku

Zielona Góra, lipiec 2016 roku Sytuacja młodzieży na rynku pracy województwa lubuskiego w 2015 roku Zielona Góra, lipiec 2016 roku Spis treści Wstęp... 3 1) Liczba bezrobotnych do 30 roku życia w województwie lubuskim... 4 2) Napływ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec października 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec marca 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 14098 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec kwietnia roku wyniosła 14,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 1,0 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI I 215 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Styczeń 215 12,% 12,5% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy luty 217

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 WRZEŚNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: sierpień 2015 r. - sierpień 2016 r. POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%*

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%* 1. Szacunkowa stopa bezrobocia* Szacunkowa stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec lutego roku wyniosła 15,9%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 0,3 p.p.. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] PAŹDZIERNIK Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... - 4-5.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 216 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 217 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI V INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w maju roku wyniosła 16,0%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu z kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec lutego 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec lutego 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec lutego 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec lutego 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 217 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień 218 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo