I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku"

Transkrypt

1 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: bezrobotnych do 30 roku życia (34,7% ogółu), w tym bezrobotnych do 25 roku życia (18,4%), bezrobotnych kobiet (48,0%), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,4%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (86,5%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (13,5%), bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (5,6%), bezrobotnych niepełnosprawnych (5,7%). Poziom bezrobocia na koniec stycznia 2015 roku był: - wyższy o osób, tj. o 5,8% w porównaniu do r., - niższy o osoby, tj. o 15,7% w porównaniu do r., - niższy o osoby, tj. o 39,2% w porównaniu do r. W porównaniu do grudnia 2014 roku poziom bezrobocia zwiększył się we wszystkich powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy wzrost miał miejsce w: buskim - o 8,0% (233 osoby), kieleckim i staszowskim - po 7,5% (odpowiednio: 908 i 274 osoby) ostrowieckim - o 7,1% (538 osób) oraz skarżyskim - o 7,0% (467 osób). W odniesieniu do stycznia 2014 roku odnotowano spadek poziomu bezrobocia we wszystkich powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy w: starachowickim - o 20,1% (1.473 osoby), koneckim - o 18,9% (1.561 osób), kieleckim - o 18,8% (2.997 osób) i ostrowieckim - o 18,3% (1.816 osób). Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2015 roku ukształtowała się w województwie na poziomie 14,9%, a w kraju wyniosła 12,0%, co w przypadku województwa oznacza wzrost o 0,7 punktu procentowego (w kraju wskaźnik zwiększył się o 0,5 punktu procentowego) w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W odniesieniu do stycznia 2014 roku stopa bezrobocia w województwie była niższa o 2,3 p. p. (w kraju spadek o 1,9 p. p).

2 2 W regionie nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: skarżyskim - 26,1%, opatowskim - 21,6%, koneckim- 21,4%, ostrowieckim - 20,2%, kieleckim - 18,0% i starachowickim - 15,6%, natomiast najniższa w: buskim - 8,6%, pińczowskim - 9,9%, m. Kielce - 10,1%, sandomierskim - 11,7%, staszowskim - 12,2%, kazimierskim - 12,8% i włoszczowskim - 13,5%. Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r. 2. Zmiany w poziomie bezrobocia w styczniu 2015 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), tj. o 552 osoby mniej (o 5,1%) niż w styczniu 2014 roku, - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ), tj. o 398 osób mniej (o 6,4%) niż w styczniu 2014 roku. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało na wsi (57,0% napływu), a w mieście (43,0%), to kobiety (44,2%), a to mężczyźni (55,8%), posiadało prawo do zasiłku (24,3%), poprzednio pracowało (84,0%), a dotychczas nie pracowało (16,0%). W populacji bezrobotnych poprzednio pracujących oraz dotychczas niepracujących przeważali mężczyźni (odpowiednio: 56,1% i 54,3%). Z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 12,1% napływu, osób zarejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 87,9%.

3 3 Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: opatowskim - 94,6%, koneckim - 91,8%, ostrowieckim - 91,5%, starachowickim - 91,2%, staszowskim - 90,4%, natomiast najniższy w: pińczowskim - 76,2% i sandomierskim - 81,6%. Przyczyny wyłączenia z rejestru bezrobotnych: podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 47,9% ogółu wyłączonych, rozpoczęcie stażu osób, tj. 3,6%, rozpoczęcie szkolenia - 11 osób, tj. 0,2%, niepotwierdzenie gotowości do pracy osób, tj. 21,4%, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osoby, tj. 13,4%, odmowa ustalenia profilu pomocy - 4 osoby, tj. 0,1%, odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI osób, tj. 2,0%, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego, osiągnięcia wieku emerytalnego osób, tj. 2,7%, pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) osób, tj. 8,7% ogółu wyłączonych. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy podjęcie pracy (47,9%), niepotwierdzenie gotowości do pracy (21,4%) oraz dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego (13,4%). 3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Na koniec stycznia 2015 roku zarejestrowane były osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 (88,2% ogółu), w tym kobiety (48,9%). L.p. Osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Liczba bezrobotnych %* Kobiety %* Mężczyźni %* Bezrobotni zarejestrowani wg stanu na r. 1 Do 30 roku życia , , ,2 w tym bezrobotni do 25 roku życia , , ,6 2 Długotrwale bezrobotni , , ,3 3 Powyżej 50 roku życia , , ,6 4 Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej 850 1, , ,4 5 Posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia , , ,5 6 Posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 50 0,1 35 0,0 15 0,0 7 Bezrobotni niepełnosprawni , , ,1 *Dane dotyczące udziału % obliczone zostały w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. 1 Liczba bezrobotnych spełniających przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). Osoby spełniające jednocześnie kilka kryteriów w ogólnej liczbie wykazywane są tylko raz.

4 Bezrobotni do 30 roku życia Na koniec stycznia 2015 roku w rejestrach pozostawało osób do 30 roku życia, czyli 34,7% ogółu bezrobotnych, w tym kobiety (50,5%). W styczniu 2015 roku zarejestrowano osób (44,1% napływu), w tym kobiety (45,5%). Wyłączono natomiast osoby (44,8% odpływu), pracę podjęło osób (51,4%), szkolenia lub staż rozpoczęło 138 osób (5,3%), zaś 620 osób (23,6%) nie potwierdziło gotowości do pracy. W analizowanej grupie na koniec stycznia 2015 roku bez pracy pozostawały osoby do 25 roku życia, czyli 18,4% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet (tj. 47,7%). W porównaniu do stycznia 2014 roku liczebność tej grupy zmniejszyła się o osoby (tj. o 22,0%), natomiast udział w populacji bezrobotnych ogółem obniżył się o 1,5 p.p. W styczniu 2015 roku zarejestrowano osób do 25 roku życia (24,0% napływu), w tym kobiet (44,4%). Wyłączono natomiast osoby (24,5% odpływu), pracę podjęły 693 osoby (48,3%), szkolenia lub staż rozpoczęły 92 osoby (6,4%), zaś 368 osób (25,7%) nie potwierdziło gotowości do pracy Długotrwale bezrobotni Na koniec stycznia 2015 roku zarejestrowanych było długotrwale bezrobotnych (57,8% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat 2, w tym kobiet (51,1%). W porównaniu do stycznia 2014 roku populacja ta zmniejszyła się o osoby, tj. o 10,9%. W styczniu 2015 roku zarejestrowano osoby (41,8% napływu), w tym 48,5% stanowiły kobiety, a wyłączono osób (45,9% odpływu), w tym 50,9% to kobiety. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez osób (40,5%) oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy osób (23,6%) Bezrobotni powyżej 50 roku życia W końcu stycznia 2015 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało osób powyżej 50 roku życia - 23,0% ogółu, w tym kobiety (36,3% tej populacji). W porównaniu do stycznia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osób (o 12,5%). 2 Art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o promocji zatrudnienia ( ).

5 5 W styczniu 2015 roku zarejestrowano osób (17,3% napływu), w tym 626 kobiet (35,4%), a wyłączono osób (17,3% odpływu), w tym 411 kobiet (40,5%). Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych osób podjęło pracę (35,0%), a 170 osób (16,8%) nie potwierdziło gotowości do pracy Niepełnosprawni Na koniec stycznia 2014 roku w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 5,7% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do stycznia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 377 osób (tj. o 7,6%). W styczniu 2015 roku zarejestrowano 669 osób, tj. 6,5% napływu, a wyłączono 452 osoby, w tym 161 osób z powodu podjęcia pracy (35,6% odpływu). 4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.1. Bezrobotne kobiety i mężczyźni Na koniec stycznia 2015 roku w ewidencji urzędów pracy pozostawało kobiet i mężczyzn, co stanowiło odpowiednio 48,0% i 52,0% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do stycznia 2015 roku zmniejszyła się populacja bezrobotnych kobiet o (o 15,5%) oraz mężczyzn o (o 15,9%). Większość bezrobotnych kobiet (77,4%) i mężczyzn (81,7%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł 12,3% i był niższy od analogicznego udziału wśród mężczyzn - 14,5%. W styczniu 2015 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (44,2% napływu) niż mężczyzn (55,8%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono kobiet oraz mężczyzn odpowiednio: 48,2% i 51,8% ogółu wyłączonych. Kobiety stanowiły większą grupę wśród podejmujących pracę 51,4% (1.441), mężczyźni zaś 48,6% (1.364), również wśród osób skierowanych na staże zdecydowanie przeważały kobiety - 77,5% (162). W końcu stycznia 2015 roku w rejestrach pozostawały kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, tj. 24,1% ogółu kobiet. W styczniu 2015 roku w analizowanej grupie zarejestrowano 618 osób, natomiast pracę podjęło 169 osób. Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet odnotowano w powiecie jędrzejowskim - 55,8%, włoszczowskim - 55,3%, koneckim - 51,1%, pińczowskim - 50,7%, natomiast najniższy w: buskim - 45,0%, starachowickim - 45,2% i kieleckim - 45,4%.

6 4.2. Bezrobotni zamieszkali na wsi 6 W końcu stycznia 2015 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 56,4% ogółu. W odniesieniu do stycznia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osób (tj. o 15,6%). W styczniu 2015 roku zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji 3.223, pracę podjęło osób, tj. 45,0% odpływu. Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 51,7% (1.449), a w mieście 48,3% (1.356). W styczniu 2015 roku wskaźnik płynności rynku pracy dla osób zamieszkałych na wsi wyniósł 24,8%, a w grupie zamieszkałych w mieście 30,8%. Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadały powiaty: kielecki - 94,6%, włoszczowski - 79,9%, opatowski - 79,8%, kazimierski - 75,5%, buski - 74,4%, a najniższy: ostrowiecki - 34,0%, skarżyski - 34,2% i starachowicki - 41,8% Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki W końcu stycznia 2015 roku zarejestrowanych było osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 5,6% ogółu, w tym kobiety (53,3%). W porównaniu do stycznia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osób, tj. o 27,8%. W styczniu 2015 roku zarejestrowano 848 osób, tj. 8,3% napływu, w tym 450 kobiet - 53,1% ogółu. Pracę podjęło 295 osób Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W końcu stycznia 2015 roku zarejestrowane były osoby bez kwalifikacji zawodowych, tj. 25,7% ogółu, w tym kobiety (47,7%) i w odniesieniu do stycznia 2014 roku populacja ta zmniejszyła się o osób (tj. o 15,1%). W styczniu 2015 roku zarejestrowano osób, tj. 23,7% napływu, w tym kobiety - 42,7% ogółu. Pracę podjęło 522 bezrobotnych.

7 4.5. Bez doświadczenia zawodowego 7 W końcu stycznia 2015 roku w rejestrach bezrobotnych pozostawały osoby bez doświadczenia zawodowego (27,8% ogółu), tzn. dotychczas niepracujące lub wykonujące zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzące działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Udział kobiet wyniósł 52,9% (11.753). W porównaniu do stycznia 2014 roku populacja ta zmniejszyła się o osób, tj. o 17,3%. W styczniu 2015 roku zarejestrowano osób, tj. 25,8% napływu, w tym kobiet - 48,4% ogółu. Pracę podjęło 777 bezrobotnych. 5. Działania Urzędów Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 5.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W styczniu 2015 roku do urzędów pracy zgłoszono wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj. o 402 (o 29,5%) więcej w porównaniu do grudnia 2014 roku i o 251 mniej (o 12,5%) w odniesieniu do stycznia 2014 r. Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej: , tj. 73,1% stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, - 474, tj. 26,9% to miejsca aktywizacji zawodowej (wszystkie dotyczyły organizacji stażu) Z sektora prywatnego pochodziło 81,3% wszystkich wolnych miejsc pracy (1.435), a z sektora publicznego 18,7% (329). Z ogółu wolnych miejsc pracy 37,6%, czyli 664 to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS. Do osób niepełnosprawnych skierowano 92 oferty pracy (5,2% ogółu). Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili w powiatach: sandomierskim oferty, kieleckim - 252, m. Kielce - 245, ostrowieckim - 188, jędrzejowskim i koneckim - 117, a najmniej w: kazimierskim - 24 oraz włoszczowskim - 28.

8 8 W styczniu 2015 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla: pracowników usług i sprzedawców ofert (17,9%), w tym dla: pracowników sprzedaży w sklepach ofert, innych pracowników sprzedaży i pokrewnych - 47, gospodarzy obiektów - 43, fryzjerów, kosmetyczek i pokrewnych - 36, kelnerów i barmanów - 21; techników i średniego personelu ofert (17,5%), w tym dla agentów i pośredników handlowych - 78 ofert, pracowników administracyjnych i sekretarzy wyspecjalizowanych - 50, urzędników państwowych do spraw nadzoru - 31, średniego personelu do spraw finansowych - 29, średniego personelu z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii - 26 oraz techników nauk fizycznych, chemicznych i technicznych - 23; robotników przemysłowych i rzemieślników ofert (15,9%), w tym dla: robotników budowlanych robót stanu surowego, robotników budowlanych robót wykończeniowych, malarzy - 71 ofert, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych - 56, kowali, ślusarzy i pokrewnych - 36, mechaników maszyn i urządzeń - 31 oraz elektryków budowlanych, elektromechaników i elektromonterów - 28; pracowników biurowych oferty (15,0%), w tym dla: pracowników obsługi biurowej ofert, pracowników do spraw ewidencji materiałowej i transportu - 45, pozostałych pracowników obsługi biura - 29, pracowników do spraw informowania klientów - 24 oraz pracowników do spraw finansowo - statystycznych - 17;

9 9 pracowników przy pracach prostych ofert (12,2%), w tym dla: robotników przy pracach prostych w przemyśle - 85 ofert, robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie - 44, pomocy i sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych - 39 oraz pracowników pomocniczych przygotowujących posiłki - 23; operatorów i monterów maszyn i urządzeń ofert (11,4%), w tym dla: kierowców ciężarówek i autobusów ofert, operatorów pojazdów wolnobieżnych i pokrewnych - 27; specjalistów ofert (8,5%), w tym dla: specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations - 23 oferty, specjalistów do spraw administracji i zarządzania - 22 oraz nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów do spraw wychowania małego dziecka oraz innych specjalistów nauczania i wychowania - 21 ofert; rolników, ogrodników, leśników i rybaków - 15 ofert (0,9%), w tym dla rolników produkcji roślinnej - 12 ofert; przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników - 13 ofert (0,7%), w tym dla kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania oraz kierowników w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji - po 4 oferty. Wolne miejsca pracy przeznaczone dla: pracowników usług i sprzedawców, techników i średniego personelu, robotników przemysłowych i rzemieślników oraz pracowników biurowych - stanowiły 66,3% wszystkich ofert.

10 Podjęcia pracy W styczniu 2015 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy osób podjęło pracę, tj. 47,9% ogółu wyłączonych. W odniesieniu do stycznia 2014 roku omawiana grupa zmniejszyła się o 22 osoby (tj. o 0,8%). Pracę niesubsydiowaną podjęło osób, tj. 92,9% ogółu zatrudnionych, w tym: - podjęcie działalności gospodarczej 88, tj. 3,1%, - pracy sezonowej 63, tj. 2,2%. Pracę subsydiowaną podjęło osób, tj. 7,1%, w tym: - roboty publiczne 61, tj. 2,2% zatrudnionych, - refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego 56, tj. 2,0% - - prace interwencyjne 54 tj. 1,9% praca poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 13, tj. 0,5% - - podjęcie działalności gospodarczej 5, tj. 0,2% - (w tym w ramach bonu na zasiedlenie - 1). Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący (2.264 osoby, tj. 80,7%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (541 osób, tj. 19,3%). Wśród podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych był następujący: osób do 30 roku życia - 48,0% (1.347), długotrwale bezrobotnych - 38,8% (1.089), posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 13,9% (391) oraz powyżej 50 roku życia - 12,7% (355) Aktywne programy rynku pracy W styczniu 2015 roku powiatowe urzędy pracy zaktywizowały 419 bezrobotnych. Na staż skierowano 209 bezrobotnych (w tym 3 osoby w ramach bonu stażowego), co stanowiło 49,9% ogółu zaktywizowanych. Przy robotach publicznych zatrudniono 61 osób (tj. 14,5%), natomiast pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych na tych miejscach 56 bezrobotnych (tj. 13,4%).

11 11 Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 54 osoby (tj. 12,9%). Poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie pracę podjęło 13 osób (tj. 3,1%), natomiast na szkolenia skierowano 11 osób (tj. 2,6%), w tym jedną w ramach bonu szkoleniowego. 6. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy 6.1. Bezrobotni zarejestrowani jako zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Na koniec stycznia 2015 roku w rejestrach pozostawało osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 5,0% ogółu bezrobotnych, w tym kobiety (tj. 49,5%). W porównaniu do stycznia 2014 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 728 osób (tj. o 15,3%). W styczniu 2015 roku zarejestrowano się 470 osób (4,6% napływu), w tym 213 kobiet (45,3%). Pracę podjęło 149 osób. W analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowano 771 osób, co oznacza, iż w roku bieżącym napływ do bezrobocia osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy był niższy o 301 osób (tj. o 39,0%).

12 Zwolnienia grupowe W styczniu 2015 roku 1 zakład pracy zgłosił do zwolnienia 14 osób, natomiast na koniec stycznia 2015 roku w 2 zakładach pracy pozostawały do zwolnienia 3 osoby. Dla porównania w styczniu 2014 roku 1 zakład pracy zgłosił do zwolnienia 3 osoby. W styczniu 2015 roku 1 zakład pracy zwolnił 12 pracowników, zaś w analogicznym miesiącu ubiegłego roku w 1 zakładzie pracy zwolniono 3 pracowników. Tablica 1. Pozostające zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy na koniec stycznia 2015 roku Powiat konecki skarżyski Branża Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD Z) Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (PKD Z) Liczba osób pozostających do zwolnienia 2 1 Tablica 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w styczniu 2015 r. Powiat konecki Branża Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD Z) Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie wcześniejszych zgłoszeń 12

13 13 7. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Na koniec stycznia 2015 roku: najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 8,6%, pińczowski - 9,9%, m. Kielce - 10,1%, sandomierski - 11,7%, staszowski - 12,2%, kazimierski - 12,8% i włoszczowski - 13,5%, najwyższą powiaty: skarżyski - 26,1%, opatowski - 21,6%, konecki - 21,4%, ostrowiecki - 20,2%, kielecki - 18,0% i starachowicki - 15,6%. Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim - 3,4%, sandomierskim - 7,8%, jędrzejowskim - 8,7%, pińczowskim - 9,0%, opatowskim - 9,3%, włoszczowskim - 9,7%, a najwyższy w koneckim - 23,8%, ostrowieckim - 17,6% i skarżyskim - 17,1%. Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 56,4% ogółu zarejestrowanych. Udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 48,0%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 45,4% pozostawało bez pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 38,7%. Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych do 30 roku życia - 34,7%, w wieku mobilnym lata - 68,5%, niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 48,9% ogółu bezrobotnych, długotrwałe pozostawanie bez pracy (pow. 12 m-cy) - 42,0%, wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 21,2% ogółu. Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 25,7% oraz bez doświadczenia zawodowego - 27,8%. Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia wynosił - 23,0%.

14 8. Podsumowanie 14 Liczba bezrobotnych w styczniu 2015 r. zwiększyła się o osób (wobec wzrostu o osoby w styczniu 2014 r.) i wyniosła osób. Jest to najniższy poziom bezrobocia w analogicznym okresie od 1999 roku. W skali roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o osoby (15,7%), w tym kobiet o osób (15,5%), zaś mężczyzn o osoby (15,9%). W porównaniu do stycznia 2014 roku mniej bezrobotnych zarejestrowano, jak i wyłączono z rejestrów bezrobocia. Utrzymuje się wysoki udział bezrobotnych, którzy powracają po raz kolejny do rejestrów - 87,9% wśród nowo zarejestrowanych. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj. o 402 (o 29,5%) więcej w porównaniu do grudnia 2014 roku i o 251 mniej (o 12,5%) w odniesieniu do stycznia 2014 roku. Największy udział stanowią wolne miejsca pracy przeznaczone dla pracowników usług i sprzedawców, techników i średniego personelu robotników przemysłowych i rzemieślników oraz pracowników biurowych - 66,3% wszystkich ofert. W ramach programów rynku pracy powiatowe urzędy pracy zaktywizowały 419 bezrobotnych, w tym 216 osób do 30 roku życia (51,6%).

15 II. BEZROBOTNI WEDŁUG URZĘDÓW PRACY A. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA NA KONIEC MIESIĄCA L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I 2015 XII 2014 I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW 1 Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego X X Wzrost w liczbach X X KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 4 Spadek w porównaniu do r. w liczbach w procentach X X 5,8 3,7 8,0 3,2 1,5 7,5 6,8 4,5 7,1 4,9 4,3 7,0 6,0 7,5 5,2 X X w procentach X X -15,7-13,3-16,3-15,3-7,5-18,8-18,9-11,1-18,3-14,2-15,0-10,8-20,1-12,6-15,5 5 Stopa bezrobocia wg stanu na 31 stycznia 2015 roku 14,9 14,2 X 10,1 8,6 13,7 12,8 18,0 21,4 21,6 20,2 9,9 11,7 26,1 15,6 12,2 13,5 II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) 1 Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 13,5 12,8 X 10,9 13,0 8,7 3,4 13,3 23,8 9,3 17,6 9,0 7,8 17,1 15,0 14,7 9,7 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 48,0 48,5 X 45,6 45,0 55,8 46,5 45,4 51,1 46,3 48,6 50,7 49,9 47,2 45,2 49,1 55,3 w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Bezrobotni zamieszkali na wsi Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 56,4 56,3 X 0,0 74,4 64,7 75,5 94,6 73,6 79,8 34,0 66,6 64,5 34,2 41,8 69,0 79,9 w tym posiadający gospodarstwo rolne Osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni: poprzednio pracujący w tym, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujący Cudzoziemcy x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe 0 - zjawisko nie występuje

16 L.p. 8 WYSZCZEGÓLNIENIE Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: z wiersza 8 I 2015 XII 2014 Wzrost/ spadek BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE do 30 roku życia X X w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH POWIATOWE URZĘDY PRACY 850 X X X X X X niepełnosprawni III. Profile pomocy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba osób bezrobotnych z ustalonym X X profilem pomocy 2 profil I X X z tego 3 profil II X X profil III X X IV. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba osób V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: 1 Cudzoziemcy z prawem do zasiłku Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku Polacy z prawem do zasiłku transferowego VI. Poszukujący pracy 1 Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu w tym WOJEWÓDZTWO RAZEM pracownicy w wieku 45 lat i powyżej VII. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (stan na koniec miesiąca) 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym staże VIII. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba zakładów Liczba osób do zwolnienia OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 16

17 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W STYCZNIU 2015 ROKU L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I 2015 XII 2014 I. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH - ZDRÓJ BUSKO DRZEJÓW JĘ KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KO Ń SKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny Udział powracających do rejestru [%] 87,9 90,1 x 83,6 84,9 84,9 84,3 85,8 91,8 94,6 91,5 76,2 81,6 89,6 91,2 90,4 87,1 2 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkańcy wsi osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 11 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia X X w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 117 X X posiadające co najmniej jedno dzieckodo 6 roku życia X X posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. 13 X X niepełnosprawni II. Osoby objęte indywidualnym planem działania w miesiącu sprawozdawczym 1 Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy Zakończyli realizację IPD z tego charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych w tym OPATÓW TROWIEC ŚW. OS PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW OSZCZOWA WŁ 17

18 L.p. WOJEWÓDZTWO RAZEM I 2015 XII 2014 Wz rost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH J BUSKO - ZDRÓ III. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej praca sezonowa X 32 X subsydiowanej prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej w tym w ramach bonu na zasiedlenie 1 X X podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu za zasiedlenie 13 X X podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniow. 1 X X podjęcie pracy w ramach świadczenia aktyw. 0 X X podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę 0 X X podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 X X podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 1 X X bezrobotnego powyżej 50 roku życia inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 X X rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego 3 X X rozpoczęcia przygotowania zaw. dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 0 X X skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 0 X X odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 120 X X pomocy, w tym PAI 11 odmowy ustalenia profilu pomocy 4 X X niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego inne ROTACJA (odpływ / napływ) 0,57 0,82 X 0,67 0,50 0,67 0,81 0,50 0,56 0,65 0,56 0,56 0,63 0,48 0,58 0,52 0,58 z tego z przyczyn z tego w tym z tego WYSZCZEGÓLNIENIE JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 18

19 L.p. I 2015 XII 2014 Wzrost/ spadek IV. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujace w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas nie pracujące zamieszkali na wsi osoby w okresie do 12 m-cy z tego osoby BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia X X w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 15 X X posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 391 X X posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 X X niepełnosprawni V. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesiacu sprawozdawczym 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 wolne miejsce pracy w miesiącu VI. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym 1 Liczba zakładów Liczba zwolnionych osób z wiersza 2 z ogółem z tego WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 19

20 Zmiany w poziomie bezrobocia w województwie według powiatów Lp. Powiat Wzrost Liczba zarejestrowanych bezrobocia w stosunku bezrobotnych do grudnia Grudzień 2014 r. Styczeń 2015 r. osoby % Buski ,0 2. Jędrzejowski ,2 3. Kazimierski ,5 4. m. Kielce ,7 5. Kielecki ,5 6. Konecki ,8 7. Opatowski ,5 8. Ostrowiecki ,1 9. Pińczowski ,9 10. Sandomierski ,3 11. Skarżyski ,0 12. Starachowicki ,0 13. Staszowski ,5 14. Włoszczowski ,2 Razem: ,8 20

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 217 roku Kielce, luty 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2019 roku Kielce, wrzesień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2019 roku Kielce, czerwiec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 217 roku Kielce, marzec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 216 roku Kielce, marzec 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w okresie 6 miesięcy 2019 roku Kielce, lipiec 2019 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 217 roku Kielce, czerwiec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2019 roku Kielce, kwiecień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 roku Kielce, styczeń 2016 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w czerwcu 2018 roku Kielce, lipiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec listopada 2003 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.03.2007r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy luty 217

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2006r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Grudnia 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Czerwca 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Sierpnia 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo