I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku"

Transkrypt

1 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: bezrobotnych do 25 roku życia (18,2% ogółu), bezrobotnych kobiet (5,%), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,1%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (87,6%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (12,4%), bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (4,4%), bezrobotnych niepełnosprawnych (5,6%). Poziom bezrobocia na koniec sierpnia 214 roku był: - niższy o 74 osób, tj. o,9% w porównaniu do r., - niższy o osoby, tj. o 9,% w porównaniu do r., - niższy o osób, tj. o 13,7% w porównaniu do r., - niższy o osób, tj. o 4,7% w porównaniu do r. W sierpniu 214 roku zanotowano zmniejszenie liczby bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego miesiąca w jedenastu powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy spadek miał miejsce w: buskim - o 2,5% (62 osoby), starachowickim - o 2,1% (131 osób), opatowskim - o 1,9% (9 osób), kieleckim - o 1,8% (238 osób), kazimierskim - o 1,5% (31 osób), skarżyskim - o 1,4% (96 osób). Natomiast wzrost poziomu bezrobocia wystąpił w trzech powiatach: staszowskim - o 3,4% (116 osób), pińczowskim - o 2,1% (35 osób) oraz koneckim - o,2% (12 osób). W odniesieniu do sierpnia 213 roku odnotowano spadek poziomu bezrobocia we wszystkich powiatach, przy czym najwyższy procentowy w: buskim - o 14,3% (49 osób), opatowskim - o 13,2% (73 osoby), starachowickim - o 13,% (91 osób), ostrowieckim - o 12,4% (1.14 osoby), włoszczowskim - o 11,7% (352 osoby) oraz kieleckim - o 11,2% (1.615 osób). Stopa bezrobocia na koniec sierpnia 214 roku ukształtowała się w województwie na poziomie 14,6%, a w kraju wyniosła 11,7%, co zarówno w przypadku województwa, jak i kraju oznacza spadek wskaźnika o,1 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca 1. W odniesieniu do sierpnia 213 roku stopa bezrobocia w województwie była niższa o 1,2 p.p. (w kraju spadek o 1,3 p.p). 1 GUS opublikował korektę stopy bezrobocia dla Polski, województw, podregionów i powiatów za okres od grudnia 213 r. do lipca 214 r. Skorygowany wskaźnik za lipiec 214 r. w woj. świętokrzyskim wyniósł 14,7%, natomiast w kraju - 11,8%.

2 2 W regionie nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: skarżyskim - 25,8%, koneckim - 21,4%, ostrowieckim - 19,7%, opatowskim - 19,6%, kieleckim - 17,7% i starachowickim - 16,1%, natomiast najniższa w: buskim - 6,9%, pińczowskim - 9,8%, m. Kielce - 1,3%, staszowskim - 11,2%, sandomierskim - 11,4% oraz kazimierskim - 12,5%. Liczba bezrobotnych w okresie od sierpnia 213 r. do sierpnia 214 r. 2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 8 miesięcy 214 roku: - zarejestrowano 62. bezrobotnych (napływ), tj. o osób mniej (o 11,9%) niż w okresie 8 miesięcy 213 roku, - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ), tj. o osób więcej (o 3,8%) niż w okresie 8 miesięcy 213 roku. Wśród nowo zarejestrowanych 62. bezrobotnych: zamieszkiwało na wsi (54,9% napływu), a w mieście (45,1%), to kobiety (45,9%), a to mężczyźni (54,1%), posiadało prawo do zasiłku (21,5%), oraz poprzednio pracowało (77,2%), dotychczas nie pracowało (22,8%). W populacji bezrobotnych poprzednio pracujących (55,1%) oraz dotychczas nie pracujących (5,9%) przeważali mężczyźni. Z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 17,% napływu, osoby zarejestrowały się po raz drugi i kolejny, tj. 83,%.

3 3 Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: koneckim - 88,%, skarżyskim - 87,8%, ostrowieckim - 86,2%, starachowickim - 85,7%, natomiast najniższy w: kazimierskim - 72,3% i pińczowskim - 75,3%. Przyczyny wyłączenia z rejestru bezrobotnych: podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 41,6% ogółu wyłączonych, rozpoczęcie stażu osób, tj. 13,%, rozpoczęcie szkolenia osób, tj. 2,7%, rozpoczęcie prac społecznie użytecznych osób, tj. 1,2%, rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego osoby, tj.,6%, nie potwierdzenie gotowości do pracy osoby, tj. 2,%, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób, tj. 9,2%, odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy osób, tj. 2,9%, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, uprawnień do świadczenia przedemerytalnego, ukończenie 6/65 lat i więcej osób, tj. 2,4%, pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) osób, tj. 6,4% ogółu wyłączonych. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy podjęcie pracy (41,6%), nie potwierdzenie gotowości do pracy (2,%) oraz rozpoczęcie stażu (13,%). 3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Na koniec sierpnia 214 roku zarejestrowanych było osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 (88,9% ogółu), w tym kobiet (5,7%) Bezrobotni do 25 roku życia Na koniec sierpnia 214 roku w rejestrach pozostawały osoby do 25 roku życia, czyli 18,2% ogółu bezrobotnych, w tym 7.93 kobiety (tj. 5,1%). 2 Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 214 roku wprowadziła nowe kategorie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ogólna liczba bezrobotnych w tej grupie, zgodnie z nowymi zapisami, obejmuje następujące kategorie osób: do 3 roku życia, długotrwale bezrobotnych, powyżej 5 roku życia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia i bezrobotnych niepełnosprawnych. Do czasu wprowadzenia nowych formularzy sprawozdawczych w informacji wykazywane są kategorie bezrobotnych wymienione w art. 49 ustawy przed jej nowelizacją.

4 4 W porównaniu do sierpnia 213 roku liczebność omawianej grupy zmniejszyła się o osób (tj. o 16,5%), natomiast udział w populacji bezrobotnych ogółem obniżył się o 1,6 p.p. W okresie 8 miesięcy 214 roku zarejestrowano osób (29,8% napływu), w tym 8.52 kobiety (46,%). Wyłączono natomiast osób (27,4% odpływu), pracę podjęły osoby (32,1%), szkolenia lub staż rozpoczęło osób (27,8%), zaś osoby (21,2%) nie potwierdziły gotowości do pracy. Osoby, które nie ukończyły 25 roku życia stanowiły około 1/3 wśród rejestrowanych oraz wyłączanych z ewidencji bezrobotnych Długotrwale bezrobotni Na koniec sierpnia 214 roku zarejestrowanych było długotrwale bezrobotnych (59,5% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat 3, w tym kobiet (51,9%). W porównaniu do sierpnia 213 roku populacja ta zwiększyła się o 78 osób, tj. o 1,7%. W okresie 8 miesięcy 214 roku zarejestrowano osoby (47,7% napływu), w tym 48,4% stanowiły kobiety, a wyłączono osoby (44,3% odpływu), w tym 49,3% to kobiety. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez osoby (35,%) oraz nie potwierdzenie gotowości do pracy osób (21,2%) Bezrobotni powyżej 5 roku życia W końcu sierpnia 214 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało osób powyżej 5 roku życia - 23,3% ogółu, w tym kobiet (37,9% tej populacji). W porównaniu do sierpnia 213 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 64 osób (o 3,4%). W okresie 8 miesięcy 214 roku zarejestrowano osób (17,% napływu), w tym kobiet (39,2%), a wyłączono osób (16,9% odpływu), w tym kobiety (38,7%). Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych osób podjęło pracę (37,4%), a osób (16,%) nie potwierdziło gotowości do pracy Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W końcu sierpnia 214 roku zarejestrowanych było osób bez kwalifikacji zawodowych, tj. 26,3% ogółu, w tym kobiety (5,2%) i w odniesieniu do sierpnia 213 roku populacja ta zmniejszyła się o 1.83 osoby (tj. o 5,%). W okresie 8 miesięcy 214 roku zarejestrowano osoby, tj. 26,7% napływu, w tym 7.72 kobiet - 46,6% ogółu. Pracę podjęło bezrobotnych. 3 Art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 24r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 213 r., poz. 674 z późn. zm.).

5 3.5. Bez doświadczenia zawodowego 5 W końcu sierpnia 214 roku w rejestrach bezrobotnych pozostawało osób bez doświadczenia zawodowego (28,4% ogółu), tzn. dotychczas niepracujących lub wykonujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzących działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Udział kobiet wyniósł 54,3% (12.). W porównaniu do sierpnia 213 roku populacja ta zmniejszyła się o osoby, tj. o 1,8%. W okresie 8 miesięcy 214 roku zarejestrowano osób, tj. 31,8% napływu, w tym kobiet - 48,8% ogółu. Pracę podjęło bezrobotnych Bez wykształcenia średniego W końcu sierpnia 214 roku zarejestrowanych było osób bez wykształcenia średniego, tj. 47,8% ogółu, w tym kobiety (38,1%). W odniesieniu do sierpnia 213 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osób, tj. o 9,5%. W okresie 8 miesięcy 214 roku zarejestrowano osób, tj. 39,6% napływu, w tym kobiet - 32,% ogółu. Pracę podjęło osób Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Na koniec sierpnia 214 roku w ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych było osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, tj. 7,2% ogółu bezrobotnych, w tym kobiety (81,3%). W porównaniu do sierpnia 213 roku populacja ta zmniejszyła się o 3 osób, tj. o,5%. W okresie 8 miesięcy 214 roku zarejestrowano osób, w tym większość stanowiły kobiety 79,% (2.731 osób). Pracę podjęło 1.49 osób Niepełnosprawni Na koniec sierpnia 214 roku w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 5,6% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do sierpnia 213 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 19 osób (tj. o 2,5%). W okresie 8 miesięcy 214 roku zarejestrowano osób, tj. 7,5% napływu, a wyłączono osoby, w tym osób z powodu podjęcia pracy (35,7% odpływu).

6 4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.1. Bezrobotne kobiety i mężczyźni 6 Na koniec sierpnia 214 roku w ewidencji urzędów pracy pozostawało kobiet i mężczyzn, co stanowiło po 5,% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do sierpnia 213 roku zmniejszyła się populacja bezrobotnych kobiet o (o 8,7%) oraz mężczyzn o (o 9,2%). Większość bezrobotnych kobiet (76,3%) i mężczyzn (8,6%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł 12,1% i był niższy od analogicznego udziału wśród mężczyzn - 12,6%. W okresie 8 miesięcy 214 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (45,9% napływu) niż mężczyzn (54,1%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono kobiet oraz mężczyzn odpowiednio: 44,9% i 55,1% ogółu wyłączonych. Mężczyźni stanowili większą grupę wśród podejmujących pracę 57,2% (17.686), kobiety zaś 42,8% (13.213), natomiast wśród osób skierowanych na staże zdecydowanie przeważały kobiety - 65,8% (6.345). W końcu sierpnia 214 roku w rejestrach pozostawały 9.94 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, tj. 23,4%. W okresie 8 miesięcy 214 roku w analizowanej grupie zarejestrowano kobiet, natomiast pracę podjęło 1.37 kobiet. Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet odnotowano w powiecie włoszczowskim - 56,6%, jędrzejowskim i staszowskim - po 55,3%, koneckim - 53,4% i pińczowskim - 52,6%, natomiast najniższy w: opatowskim - 46,1%, m. Kielce - 46,6% oraz starachowickim - 47,2% Bezrobotni zamieszkali na wsi W końcu sierpnia 214 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 55,1% ogółu. W odniesieniu do sierpnia 213 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osoby (tj. o 9,5%). W okresie 8 miesięcy 214 roku zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji , pracę podjęło osób, tj. 4,3% odpływu. Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 54,5% (16.848), a w mieście 45,5% (14.51). W sierpniu 214 roku wskaźnik płynności rynku pracy dla osób zamieszkałych na wsi wyniósł 44,9%, a w grupie zamieszkałych w mieście 47,7%.

7 7 Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadały powiaty: kielecki - 94,4%, opatowski - 79,8%, włoszczowski - 78,9%, kazimierski - 76,2%, buski - 75,7%, a najniższy: ostrowiecki - 32,5%, skarżyski - 33,9% i starachowicki - 4,2% Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia W końcu sierpnia 214 roku zarejestrowanych było osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 4,4% ogółu, w tym 2.47 kobiet (6,5%). W porównaniu do sierpnia 213 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 764 osoby, tj. o 18,4%. W okresie 8 miesięcy 214 roku zarejestrowano osób, tj. 12,4% napływu, w tym kobiet - 56,5% ogółu. Pracę podjęło osób. W rejestrach urzędów pracy na koniec sierpnia 214 roku pozostawały 1.52 osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia, tj. 1,4% ogółu, z tego większość stanowiły kobiety, tj. 759 osób (72,1%). W odniesieniu do sierpnia 213 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 88 osób, tj. o 7,7%. W okresie 8 miesięcy 214 roku zarejestrowano bezrobotnych (3,8% napływu), w tym kobiet (69,5%). Z tytułu podjęcia pracy wyłączono 823 osoby (29,6%), w tym 541 kobiet, czyli 65,7% analizowanej populacji. 5. Działania Urzędów Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 5.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W sierpniu 214 roku do urzędów pracy zgłoszono wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj. o 196 (o 7,%) mniej w porównaniu do lipca 214 roku i o 413 więcej (o 19,%) w odniesieniu do sierpnia 213 r. W okresie 8 miesięcy 214 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 2.2 więcej (o 9,4%) w porównaniu do 8 miesięcy 213 roku. Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej: , tj. 51,% stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, , tj. 49,% to miejsca aktywizacji zawodowej. Z sektora prywatnego pochodziło 71,1% wszystkich wolnych miejsc pracy (16.772), a z sektora publicznego 28,9% (6.817). Z ogółu wolnych miejsc pracy 63,5%, czyli to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS.

8 8 Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w okresie 8 miesięcy 214 roku: , tj. 43,1% stanowiły staże, , tj. 5,8% to prace społecznie użyteczne, - 846, tj. 3,6% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych, - 19, tj.,5% skierowano do osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili w powiatach: kieleckim ofert, m. Kielce , ostrowieckim , koneckim i sandomierskim - 1.7, a najmniej w: kazimierskim oraz pińczowskim W okresie 8 miesięcy 214 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla: pracowników usług i sprzedawców ofert (31,2%), w tym dla: gospodarzy obiektów ofert, pracowników sprzedaży w sklepach , kucharzy - 466, fryzjerów, kosmetyczek i pokrewnych - 398, kelnerów i barmanów - 354, innych pracowników sprzedaży i pokrewnych - 32 oraz pracowników usług ochrony - 311; robotników przemysłowych i rzemieślników oferty (16,7%), w tym dla: robotników budowlanych robót stanu surowego, robotników budowlanych robót wykończeniowych, malarzy ofert, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych - 494, mechaników maszyn i urządzeń - 41, kowali i ślusarzy - 47 oraz robotników produkcji odzieży i pokrewnych - 327;

9 9 pracowników biurowych ofert (15,9%), w tym dla: pracowników obsługi biurowej ofert, pracowników do spraw ewidencji materiałowej i transportu - 641, pracowników do spraw finansowo - statystycznych - 253, pracowników do spraw informowania klientów - 247, oraz sekretarek - 214; techników i średniego personelu ofert (11,4%), w tym dla agentów i pośredników handlowych ofert, pracowników administracyjnych i sekretarzy wyspecjalizowanych - 566, innego średniego personelu do spraw zdrowia - 279, średniego personelu z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii - 227, techników nauk fizycznych i technicznych oraz średniego personelu w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej - 186; pracowników przy pracach prostych ofert (9,%), w tym dla: robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie ofert, robotników przy pracach prostych w przemyśle - 463, pomocy i sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych - 383, pracowników pomocniczych przygotowujących posiłki oraz pracowników przy pracach prostych - 223; specjalistów ofert (7,7%), w tym dla: specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations ofert, nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów do spraw wychowania małego dziecka oraz innych specjalistów nauczania i wychowania - 26 oraz inżynierów (z wyjątkiem elektrotechnologii) - 22; operatorów i monterów maszyn i urządzeń oferty (6,7%), w tym dla: kierowców ciężarówek i autobusów oferty, kierowców samochodów osobowych, dostawczych i motocykli - 243, operatorów maszyn i urządzeń górniczych i pokrewnych - 17, operatorów pojazdów wolnobieżnych - 147, operatorów innych maszyn i urządzeń przetwórczych oraz operatorów maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych - 127; rolników, ogrodników, leśników i rybaków - 25 ofert (,9%), w tym dla rolników produkcji roślinnej oferty oraz robotników leśnych - 23; przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników ofert (,5%), w tym dla kierowników w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji - 51 ofert, kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania Wolne miejsca pracy przeznaczone dla: pracowników usług i sprzedawców, robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników biurowych, oraz techników i średniego personelu - stanowiły 75,2% wszystkich ofert.

10 Podjęcia pracy Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (w tym: prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcia działalności gospodarczej, podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej. W okresie 8 miesięcy 214 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy osób podjęło pracę, tj. 41,6% ogółu wyrejestrowanych. W odniesieniu do 8 miesięcy 213 roku omawiana grupa zmniejszyła się o 259 osób (tj. o,8%). Pracę niesubsydiowaną podjęło osób, tj. 85,9% ogółu zatrudnionych, Pracę subsydiowaną podjęły osoby, tj. 14,1%, z tego: - prace interwencyjne 1.357, tj. 4,4% zatrudnionych, - działalność gospodarcza 1.141, tj. 3,7% refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1.14, tj. 3,3% roboty publiczne 75, tj. 2,3% inne podjęcia pracy 145, tj.,4% - -.

11 11 Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący ( osób, tj. 86,%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (4.313 osób, tj. 14,%). Wśród podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych był następujący: bez wykształcenia średniego - 37,9% (11.77), długotrwale bezrobotnych - 37,4% (11.553), bez doświadczenia zawodowego - 21,5% (6.656), osób do 25 roku życia - 21,1% (6.534), bez kwalifikacji zawodowych - 17,9% (5.536) oraz powyżej 5 roku życia - 15,2% (4.687) Aktywne programy rynku pracy W sierpniu 214 roku powiatowe urzędy pracy zaktywizowały bezrobotnych, co oznacza spadek o 432 osoby, tj. o 25,4% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do sierpnia 213 roku (1.67) omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 24 osoby, tj. o 19,1%. W okresie 8 miesięcy 214 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto bezrobotnych, co oznacza spadek o 691 osób, tj. o 3,9% w odniesieniu do 8 miesięcy 213 roku (17.63). Na staż skierowano bezrobotnych (co stanowiło 57,% ogółu zaktywizowanych), szkolenia rozpoczęło 2.14 osób (tj. 11,9%), zaś przy pracach interwencyjnych zatrudniono osób (tj. 8,%). Podjęcie działalności gospodarczej dofinansowano osobom (tj. 6,7%), pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnionych na tych miejscach 1.14 bezrobotnych, tj. 6,%. Prace społecznie użyteczne rozpoczęło 891 osób (tj. 5,3%), natomiast przy robotach publicznych zatrudniono 75 osób (tj. 4,2%).

12 6. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy 6.1. Bezrobotni zarejestrowani jako zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 12 Na koniec sierpnia 214 roku w rejestrach pozostawało osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 5,3% ogółu bezrobotnych, w tym 2.78 kobiet (tj. 5,%). W porównaniu do sierpnia 213 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 235 osób (tj. o 6,%). W okresie 8 miesięcy 214 roku zarejestrowały się osoby (5,7% napływu), w tym kobiet (46,%). Pracę podjęły osoby. W analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowano osoby, co oznacza, iż w roku bieżącym napływ do bezrobocia osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy był niższy o 329 osób (tj. o 8,5%) Zwolnienia grupowe W sierpniu 214 roku nie wpłynęła żadna informacja o planowanych zwolnieniach z przyczyn dotyczących zakładu pracy, natomiast na koniec sierpnia 214 roku w 1 zakładzie pracy pozostawała do zwolnienia 1 osoba. W sierpniu 213 roku 2 zakłady pracy zgłosiły do zwolnienia 153 osoby, natomiast na koniec sierpnia 213 roku w 9 zakładach pracy pozostawało do zwolnienia 185 pracowników. W sierpniu 214 roku 1 zakład pracy zwolnił 1 pracownika, zaś w okresie 8 miesięcy 214 roku w 7 zakładach pracy dokonano zwolnień 122 osób. W sierpniu 213 roku 4 zakłady pracy zwolniły 134 pracowników, zaś w okresie 8 miesięcy 213 roku w 11 zakładach pracy dokonano zwolnień 325 osób. Tablica 1. Pozostające zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy na koniec sierpnia 214 roku Powiat skarżyski Branża Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (PKD Z) Liczba osób pozostających do zwolnienia 1

13 13 Tablica 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie 8 miesięcy 214 roku Powiat buski jędrzejowski m. Kielce sandomierski skarżyski Branża Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorąca wodą (PKD 25.3.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9.Z) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD Z) Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie wcześniejszych zgłoszeń Produkcja obuwia (PKD 15.2.Z) 55 Produkcja broni i amunicji (PKD 25.4.Z) 22 Roboty związane z budowa dróg i autostrad (PKD Z) Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Na koniec sierpnia 214 roku: najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 6,9%, pińczowski - 9,8%, m. Kielce - 1,3%, staszowski - 11,2%, sandomierski - 11,4% oraz kazimierski - 12,5%, najwyższą powiaty: skarżyski - 25,8%, konecki - 21,4%, ostrowiecki - 19,7%, opatowski - 19,6%, kielecki - 17,7% i starachowicki - 16,1%. Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim - 3,6%, sandomierskim - 6,1%, jędrzejowskim - 7,7%, buskim - 7,8%, opatowskim - 8,2%, a najwyższy w koneckim - 23,5%, ostrowieckim - 17,6% i skarżyskim - 17,%. Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 55,1% ogółu zarejestrowanych. Udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 5,%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 46,% pozostawało bez pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 39,9%.

14 Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych w wieku lata - 48,%, w wieku mobilnym lata - 68,1%, 14 niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 47,8% ogółu bezrobotnych, długotrwałe pozostawanie bez pracy - 42,9%, wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 21,5% ogółu. Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 26,3% oraz bez doświadczenia zawodowego - 28,4%. Udział bezrobotnych do 25 roku życia wynosił 18,2%, natomiast powyżej 5 roku życia - 23,3%. 8. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia Liczba bezrobotnych na koniec sierpnia 214 roku była niższa o 74 osób, tj. o,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w stosunku do sierpnia 213 roku poziom bezrobocia zmniejszył się o osoby, tj. o 9,%. Zmniejszyła się w skali roku zarówno populacja bezrobotnych kobiet (o osób, tj. o 8,7%), jak i mężczyzn (o osób, tj. o 9,2%). W porównaniu do 8 miesięcy 213 roku mniej bezrobotnych zarejestrowano, natomiast więcej osób wyłączono z rejestrów bezrobocia. Utrzymuje się wysoki udział bezrobotnych, którzy powracają po raz kolejny do rejestrów - 83,% wśród nowo zarejestrowanych. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj. o 196 (o 7,%) mniej w porównaniu do lipca 214 roku i o 413 więcej (o 19,%) w odniesieniu do sierpnia 213 roku. W okresie 8 miesięcy 214 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 2.2 więcej (o 9,4%) w porównaniu do 8 miesięcy 213 roku. Największy udział stanowią wolne miejsca pracy przeznaczone dla pracowników usług i sprzedawców, robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników biurowych oraz techników i średniego personelu - 75,2% wszystkich ofert. W ramach programów rynku pracy powiatowe urzędy pracy zaktywizowały bezrobotnych (w okresie 8 miesięcy ub. r. wsparcia udzielono osobom).

15 II. BEZROBOTNI WEDŁUG URZĘDÓW PRACY A. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA NA KONIEC MIESIĄCA L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia 1 Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca WOJEWÓDZTWO RAZEM VIII 214 VII 214 Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 2 Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego X X Wzrost / spadek w liczbach X X w procentach X X -,9 -,5-2,5-1, -1,5-1,8,2-1,9-1,2 2,1 -,5-1,4-2,1 3,4-1,2 Spadek w porównaniu 4 do r: w liczbach X X w procentach X X -9, -6,4-14,3-1, -2,2-11,2-7,9-13,2-12,4-1,1-9,7-6,7-13, -5, -11,7 5 Stopa bezrobocia wg stanu na 31 sierpnia 214 roku 14,6 14,7 X 1,3 6,9 14,4 12,5 17,7 21,4 19,6 19,7 9,8 11,4 25,8 16,1 11,2 12,9 II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 12,4 12,6 X 1,9 7,8 7,7 3,6 11,4 23,5 8,2 17,6 9,2 6,1 17, 12, 11,9 8,4 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 5, 49,1 X 46,6 51, 55,3 48,4 49, 53,4 46,1 5,4 52,6 51,7 47,9 47,2 55,3 56,6 Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gosp. rolne Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauk w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Bezrobotni: poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujący Cudzoziemcy x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe - zjawisko nie występuje 15

16 L.p. 8 * Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: z wiersza 8 WYSZCZEGÓLNIENIE do 25 roku życia długotrwale bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmnie jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawieni wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontrakt socjalnego III. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia (stan na koniec miesiąca) 1 Skierowane przez powiatowy urząd pracy 2 Z własnej inicjatywy IV. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (stan na koniec miesiąca) 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym: staże V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: 1 Cudzoziemcy z prawem do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 3 Polacy z prawem do zasiłku transferowego WOJEWÓDZTWO RAZEM VIII 214 VII 214 Wzrost/ spadek (w liczbach) VI. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba zakładów Liczba osób do zwolnienia * Zmiana od 27 maja 214 r., zgodnie z wyjaśnieniami na str. 3. Dotyczy również analogicznych danych wykazanych w części B i C informacji tabelarycznej. MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 16

17 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W SIERPNIU 214 ROKU L.p. I. Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo 84,9 81, X 84,9 8,7 76,1 73,5 79,9 93,2 87,2 9,6 79,3 78,9 87,9 87, 86,2 83,9 zarejestr.[%] 2 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 4 mieszkańcy wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauk w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadzczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 16 z tego charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych WYSZCZEGÓLNIENIE które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia WOJEWÓDZTWO RAZEM VIII 214 VII 214 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 17

18 L.p. II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu sprawozdawczym Podjęcia pracy: niesubsydiowanej w tym: praca sezonowa subsydiowanej z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności...gospodarczej - podjęcie pracy w ramach..refundacji kosztów..zatrudnienia bezrobotnego inne Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 5 Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej Rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 7 Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy z tego z przyczyn WYSZCZEGÓLNIENIE Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych WOJEWÓDZTWO RAZEM Wzrost/ VIII 214 VII 214 spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 18 8 Niepotwierdzenia gotowości do pracy Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego Podjęcia nauki Ukończenia 6/65 lat i więcej Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia praw do świadczenia przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,1 1,11 X 1,5 1,2 1,14 1,2 1,19,99 1,34 1,13,8 1,6 1,16 1,22,8 1,15

19 L.p. III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w m-cu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy dotychczas nie pracujący zamieszkali na wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 2 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego z tego osoby z wiersza bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolnośc nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego IV. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w miesiącu sprawozdawczym) 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 wolne miejsce pracy w miesiącu V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym 1 Liczba zakładów *1 2-1 *1 2 Liczba zwolnionych osób *1 4-3 *1 * 1 zakład pracy z powiatu skarżyskiego zwalniający na podstawie zgłoszeń z 213 roku. z ogółem w tym WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM VIII 214 VII 214 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PPRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA

20 L.p. VIII 214 VII 214 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI UR PRACY W KIEL BUSKO - ZDR VI. Poszukujący pracy 1 Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 1-1 dobrowolnej rezygnacji innych Poszukujący przcy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji otrzymujący świadczenie socjalne przysługujace na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji żołnierze rezerwy pobierający rentę szkoleniową pobierający świadczenie szkoleniowe podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem pracownicy w wieku 45 lat i powyżej VII. Osoby objęte indywidualnym planem działania w miesiącu sprawozdawczym 1 Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy Zakończyli realizację IPD VIII. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1 zatrudnione przy pracach interwencyjnych zatrudnione przy robotach publicznych odbywające szkolenie odbywajace staż odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 6 odbywające prace społecznie użyteczne zyczyn ego z pr w tym z t osoby bezrobotne WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM D CH ZĄ CA ÓJ W JĘDRZEJÓ A KAZIMIERZ WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PPRACY OPATÓW ŚW. OSTROWIEC PIŃCZÓW Z SANDOMIER SKARŻYSKO KAM. CE STARACHOWI STASZÓW WA WŁOSZCZO 2

21 C. ZMIANY W POZIOMIE L.p. I. Bezrobotni zarejestrowani w okresie sprawozdawczym 1 No wo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny (od 199r.) Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo 83, 82,3 x 81,8 8,6 8, 72,3 81,1 88, 77,9 86,2 75,3 81,4 87,8 85,7 84,8 79,3 zarejestr.[%] 2 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkańcy wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych z tego w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu WYSZCZEGÓLNIENIE dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych BEZROBOCIA W OKRESIE 8 MIESIĘCY 214 i 213 ROKU WOJEWÓDZTWO RAZEM I-VIII 214 I-VIII Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD ACY W KIELCACH PR SKO - ZDRÓJ BU ĘDRZEJÓW J KAZIMIERZA WIELKA bez doświadzczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 17 niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZEDY PRACY OPATÓW TROWIEC ŚW. OS PIŃCZÓW SANDOMIERZ ŻYSKO KAM. SKAR STARACHOWICE STASZÓW ŁOSZCZOWA W

22 L.p. II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w okresie sprawozdawczym KAZIMIERZA WIELKA Osob y wyłączone z ewidencj bezrobotnych Podjęcia pracy: niesubsydiowanej w tym: praca sezonowa subsydiowanej z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności...gospodarczej podjęcie pracy w ramach..refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - inne Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej Rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 7 Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 8 Nie potwierdzenia gotowości do pracy Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego Podjęcia nauki Ukończenia 6/65 lat i więcej Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia praw do świadczenia przedem Inne z tego z przyczyn WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I-VIII 214 I-VIII 213 Wzrost/ spadek (w liczbach) H MIEJSKI URZĄD ACY W KIELCAC PR USKO - ZDRÓJ B JĘDRZEJÓW ROTACJA (odpływ / napływ) 1,2 1,2 X 1,14 1,41 1,9 1,18 1,22 1,19 1,39 1,21 1,14 1,26 1,15 1,17 1,16 1,26 KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY O PATÓ W TROWIEC ŚW. OS PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 22

23 L.p. III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w okresie sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy z tego osoby poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy dotychczas nie pracujący zamieszkali na wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 2 Osoby bedące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych z wiersza 2 WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I-VIII 214 I-VIII 213 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW POWIATOWE URZĘDY PPRACY bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolnośc nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego IV. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej - w okresie sprawozdawczym 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże z ogółem w tym bez doświadczenia zawodowego KAZIMIERZA WIELKA przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki KIELCE KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 23

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2019 roku Kielce, wrzesień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2019 roku Kielce, czerwiec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 217 roku Kielce, luty 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w okresie 6 miesięcy 2019 roku Kielce, lipiec 2019 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2019 roku Kielce, kwiecień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani ogółem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Numer identyfikacyjny REGON 59548..24-..24 Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych z tego osoby z wiersza Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani podjęli pracę w tym z prawem ogółem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 212r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Łazy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w czerwcu 2018 roku Kielce, lipiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy w Szczytnie REGON 9348 ul. Nowogrodzka /3/, -3 Warszawa MPiPS..24-3..24 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 217 roku Kielce, marzec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 216 roku Kielce, marzec 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo