INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r.

2 Spis treści: strona I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1-17 II. BEZROBOCIE WEDŁUG URZĘDÓW PRACY III. WYKRES I KARTOGRAMY 32

3 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia i w okresie 12 miesięcy 2018 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: bezrobotnych do 30 roku życia (28,5% ogółu), w tym bezrobotnych do 25 roku życia (13,6%), bezrobotne kobiety (52,7%), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,7%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (83,3%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (16,7%), bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (4,3%), bezrobotnych niepełnosprawnych (6,3%). Poziom bezrobocia na koniec grudnia 2018 roku był: - wyższy o osób, tj. o 3,1% w porównaniu do r., - niższy o osoby, tj. o 5,3% w porównaniu do r. W porównaniu do listopada 2018 roku wzrost poziomu bezrobocia miał miejsce w trzynastu powiatach przy czym najsilniejszy procentowy odnotowano w: opatowskim - 9,9% (282 osoby), koneckim - 7,1% (226 osób), włoszczowskim - 5,9% (73 osoby), buskim - 4,5% (60 osób) oraz staszowskim - 4,0% (87 osób). Spadek poziomu bezrobocia wystąpił tylko w powiecie kazimierskim - 0,5% (6 osób). W odniesieniu do grudnia 2017 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się w trzynastu powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy spadek odnotowano w: buskim - 15,8% (261 osób), starachowickim - 11,0% (389 osób) włoszczowskim - 9,1% (130 osób), sandomierskim - 9,0% (245 osób) oraz ostrowieckim - 8,4% (397 osób). Wzrost poziomu bezrobocia wystąpił tylko w powiecie skarżyskim - 2,4% (90 osób). Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2018 roku ukształtowała się w województwie na poziomie 8,3%, a w kraju wyniosła 5,8%, co oznacza wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca w województwie (w kraju odnotowano wzrost wskaźnika o 0,1 p.p.). W skali roku stopa bezrobocia obniżyła się w województwie o 0,5 p.p. (w kraju o 0,8 p.p.).

4 2 W regionie nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: skarżyskim - 15,7%, opatowskim - 13,7%, koneckim- 11,5%, ostrowieckim - 11,3% i kieleckim - 10,9%, natomiast najniższa w: buskim - 3,9%, m. Kielce - 5,4%, włoszczowskim - 6,3%, pińczowskim - 6,6% oraz sandomierskim - 6,8%. Liczba bezrobotnych w okresie od grudnia 2017 r. do grudnia 2018 r. 2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 2018 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ). Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało na wsi (56,2% napływu), a w mieście (43,8%), to kobiety (48,1%), a to mężczyźni (51,9%), posiadało prawo do zasiłku (19,5%), poprzednio pracowało (83,0%), a dotychczas nie pracowało (17,0%). W populacji bezrobotnych poprzednio pracujących przeważali mężczyźni (52,4%), natomiast wśród dotychczas niepracujących kobiety (51,0%). Z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 14,9% napływu, osoby zarejestrowały się po raz drugi i kolejny, tj. 85,1%. Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: skarżyskim - 90,4%, koneckim - 88,7%, ostrowieckim - 88,4%, opatowskim - 87,5%, starachowickim - 85,2% i staszowskim - 84,9%, natomiast najniższy w: pińczowskim - 76,8% i kazimierskim - 78,7%.

5 3 Przyczyny wyłączenia z rejestru bezrobotnych: podjęcie pracy przez osoby, co stanowiło 51,1% ogółu wyłączonych, rozpoczęcie stażu osób, tj. 10,1%, rozpoczęcie szkolenia osoby, tj. 1,5%, rozpoczęcie prac społecznie użytecznych osób, tj. 0,7%, skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - 61 osób, tj. 0,1%, niepotwierdzenie gotowości do pracy osoby, tj. 13,9%, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób, tj. 8,2%, odmowa ustalenia profilu pomocy - 28 osób, tj. 0,1%, odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI osób, tj. 5,7%, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego, osiągnięcie wieku emerytalnego osób, tj. 2,2%, pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) osoby, tj. 6,4% ogółu wyłączonych. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy podjęcie pracy (51,1%), niepotwierdzenie gotowości do pracy (13,9%) oraz rozpoczęcie stażu (10,1%). 3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Na koniec grudnia 2018 roku zarejestrowanych było osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 (83,8% ogółu), w tym kobiet (54,5%). L.p. Osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Liczba bezrobotnych %* Kobiety %* Mężczyźni %* Bezrobotni zarejestrowani w PUP 1 Do 30 roku życia , , ,9 w tym bezrobotni do 25 roku życia , , ,3 2 Długotrwale bezrobotni , , ,4 3 Powyżej 50 roku życia , , ,7 4 Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 631 1, , ,5 5 Posiadające co najmniej jedno dziecko , , ,5 do 6 roku życia 6 Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne 45 0,1 38 0,1 7 0,0 do 18 roku życia 7 Bezrobotni niepełnosprawni , , ,4 *Dane dotyczące udziału % obliczone zostały w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. 1 Liczba bezrobotnych spełniających przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz i 1149). Osoby spełniające jednocześnie kilka kryteriów w ogólnej liczbie wykazywane są tylko raz.

6 Bezrobotni do 30 roku życia Na koniec grudnia 2018 roku w rejestrach pozostawało osób do 30 roku życia, czyli 28,5% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet (58,1%). W porównaniu do grudnia 2017 roku populacja ta zmniejszyła się o 949 osób (o 7,0%), a udział obniżył się o 0,5 p.p. W 2018 roku zarejestrowano osoby (43,8% napływu), w tym kobiet (50,0%). Wyłączono natomiast osób (42,0% odpływu), pracę podjęło osób (49,3%), szkolenia lub staż rozpoczęło osób (15,9%), zaś osób (14,6%) nie potwierdziło gotowości do pracy. W analizowanej grupie na koniec grudnia 2018 roku bez pracy pozostawały osób do 25 roku życia, czyli 13,6% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet (54,1%). W porównaniu do grudnia 2017 roku liczebność tej grupy zmniejszyła się o 550 osób (o 8,4%), a udział w populacji bezrobotnych ogółem obniżył się o 0,5 p.p Długotrwale bezrobotni Na koniec grudnia 2018 roku zarejestrowanych było długotrwale bezrobotnych (50,5% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat 2, w tym kobiety (57,6%). W porównaniu do grudnia 2017 roku populacja ta zmniejszyła się o osób (o 8,3%), obniżył się również jej udział w bezrobociu ogółem o 1,7 p.p. W 2018 roku zarejestrowano osoby (29,2% napływu), w tym 53,2% stanowiły kobiety, a wyłączono osoby 30,9% odpływu), w tym 52,2% kobiet. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez osób (40,6%), szkolenia lub staż rozpoczęło osób (10,5%), zaś gotowości do pracy nie potwierdziły osoby (14,7%) Bezrobotni powyżej 50 roku życia W końcu grudnia 2018 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało osób powyżej 50 roku życia - 24,6% ogółu, w tym kobiety (36,0% tej populacji). W porównaniu do grudnia 2017 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 752 osoby (o 6,5%), jak również jej udział o 0,3 p.p. W 2018 roku zarejestrowano osób (16,7% napływu), w tym kobiet (37,8%), a wyłączono osób (17,1% odpływu), w tym kobiet (38,3%). Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych osoby podjęły pracę (45,4%), a osób (11,4%) nie potwierdziło gotowości do pracy. 2 Art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o promocji zatrudnienia ( ).

7 3.4. Niepełnosprawni 5 Na koniec grudnia 2018 roku w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 6,3% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do grudnia 2017 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 262 osoby (o 8,6%), jak również jej udział o 0,2 p.p. W 2018 roku zarejestrowano osób, tj. 6,9% napływu, a wyłączono osób, w tym osób z powodu podjęcia pracy (45,0% odpływu). 4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.1. Bezrobotne kobiety i mężczyźni Na koniec grudnia 2018 roku w ewidencji urzędów pracy pozostawało kobiety i mężczyzn, co stanowiło odpowiednio 52,7% i 47,3% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do grudnia 2017 roku zmniejszyła się zarówno populacja bezrobotnych kobiet o 992 (o 4,1%), jak i mężczyzn o (o 6,5%). Większość bezrobotnych kobiet (83,0%) i mężczyzn (86,1%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł 16,8% i był wyższy od analogicznego udziału wśród mężczyzn - 16,6%. W 2018 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (48,1% napływu) niż mężczyzn (51,9%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono kobiet oraz mężczyzn odpowiednio: 47,9% i 52,1% ogółu wyłączonych. Mężczyźni stanowili większą grupę wśród podejmujących pracę 51,3% (20.312), kobiety zaś 48,7% (19.250), natomiast wśród osób skierowanych na staże zdecydowanie przeważały kobiety - 68,3% (5.350). W końcu grudnia 2018 roku w rejestrach pozostawało kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, tj. 30,8% ogółu kobiet. W 2018 roku w analizowanej grupie zarejestrowano kobiety, natomiast podjęło pracę. Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet odnotowano w powiatach: jędrzejowskim - 62,4%, włoszczowskim - 61,7%, pińczowskim - 59,3%, staszowskim - 57,6% oraz koneckim - 57,1%, natomiast najniższy w m. Kielce - 48,1% oraz w powiecie opatowskim - 48,3% i skarżyskim - 49,6%.

8 4.2. Bezrobotni zamieszkali na wsi 6 W końcu grudnia 2018 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 56,7% ogółu. W odniesieniu do grudnia 2017 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osoby (tj. o 5,3%). W 2018 roku zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji Pracę podjęło osób, tj. 49,9% odpływu. Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 54,7%, a w mieście 45,3% (17.931). W grudnia 2018 roku wskaźnik płynności rynku pracy dla osób zamieszkałych na wsi wyniósł 41,8%, a w grupie zamieszkałych w mieście 46,6%. Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadały powiaty: kielecki - 93,5%, włoszczowski - 80,2%, opatowski - 79,9%, kazimierski - 74,9%, buski - 74,2% oraz konecki - 70,1%, a najniższy: skarżyski - 34,5%, ostrowiecki - 35,0% i starachowicki - 41,3% Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki W końcu grudnia 2018 roku zarejestrowane były osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 4,3% ogółu, w tym kobiet (53,3%). W porównaniu do grudnia 2017 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 203 osoby, tj. o 9,7%. W 2018 roku zarejestrowano osoby, tj. 10,8% napływu, w tym kobiety - 55,6% ogółu. Pracę podjęło osób Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W końcu grudnia 2018 roku w ewidencji pozostawało osoby bez kwalifikacji zawodowych, tj. 25,6% ogółu, w tym kobiet (52,3%). W odniesieniu do grudnia 2017 roku populacja ta zmniejszyła się o 688 osób (tj. o 5,7%). W 2018 roku zarejestrowano osób, tj. 25,2% napływu, w tym kobiet (45,6%). Pracę podjęło osób bezrobotnych Bez doświadczenia zawodowego W końcu grudnia 2018 roku w rejestrach bezrobotnych pozostawało osób bez doświadczenia zawodowego (23,2% ogółu), tzn. dotychczas niepracujących lub wykonujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzących działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Udział kobiet wyniósł 57,2% (5.867).

9 7 W porównaniu do grudnia 2017 roku populacja ta zmniejszyła się o 949 osób, tj. o 8,5%. W 2018 roku zarejestrowane było osób, tj. 26,6% napływu, w tym kobiety - 50,8% ogółu. Pracę podjęło bezrobotnych osób. 5. Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia 5.1. Według wieku W końcu grudnia 2018 roku najliczniej zarejestrowani pozostawali bezrobotni w wieku lata osoby, tj. 29,7%. Łącznie osoby w wieku lata stanowiły 43,3% ogółu, udział utrzymał się na tym samym poziomie co rok wcześniej. Udział bezrobotnych w pozostałych grupach wieku wynosił: lata - 23,4% ( osób), lata - 17,1% (7.549), lat - 10,6% (4.669), 60 lat i więcej - 5,6% (2.477). W porównaniu do grudnia 2017 roku odnotowano zmniejszenie udziału osób w wieku: lata (o 0,5 punktu proc.), lat (o 0,2) oraz lat (o 0,1), a wzrósł udział osób w wieku: lata (o 0,5 punkt proc.) oraz 60 lat i więcej (o 0,3). Nie zmienił się udział osób w wieku lata Według poziomu wykształcenia Charakterystyczną cechą struktury bezrobocia pozostaje niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało osób (26,8%), a gimnazjalne i niższe (20,2%). Łącznie te dwie grupy stanowiły 47,0% ogółu bezrobotnych (wobec 47,8% na koniec grudnia 2017 r.). Świadectwo ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych posiadało osób, tj. 24,8%, a wykształcenie średnie ogólnokształcące osób, tj. 11,1% ogółu zarejestrowanych. Liczba osób legitymujących się dyplomami wyższych uczelni wyniosła 7.519, tj. 17,0%. W porównaniu do grudnia 2017 roku odnotowano zmniejszenie liczby bezrobotnych we wszystkich grupach według poziomu wykształcenia, w tym z: zasadniczym zawodowym o 832 osoby, gimnazjalnym i niżej o 674 osoby, policealnym i średnim zawodowym o 557 osób, wyższym o 294 osoby oraz średnim ogólnokształcącym o 95 osób. Wyższy odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy odnotowano wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (42,4%) oraz z zasadniczym zawodowym (38,9%), natomiast niższy wśród posiadających wykształcenie wyższe (32,5%), średnie ogólnokształcące (33,2%) oraz policealne i średnie zawodowe (34,2%).

10 8 6. Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy 6.1. Według stażu pracy W końcu grudnia 2018 roku grupa osób bez stażu pracy wynosiła osób, tj. 15,5%. W porównaniu do grudnia 2017 roku populacja ta zmniejszyła się o 761 osób, tj. 10,0%, a udział był niższy o 0,8 p.proc. Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat , tj. 25,4% ogółu. Znaczna część osób posiadała staż pracy: do 1 roku (20,3%), od 5 do 10 lat (15,4%), od 10 do 20 lat (13,7%). Kolejne grupy, to bezrobotni legitymujący się dłuższym stażem pracy, od 20 do 30 lat osób (7,3%) oraz 30 lat i więcej osób (2,4%). W odniesieniu do grudnia 2017 roku poziom bezrobocia zmniejszył się we wszystkich grupach według stażu pracy, w tym: do 30 lat i więcej o 115 osób, od 1 do 5 lat o 122 osoby, od 5 do 10 lat o 272 osoby, do 1 roku o 287 osób, od 20 do 30 lat o 427 osób oraz od 10 do 20 lat o 468 osób Według czasu pozostawania bez pracy Na koniec grudnia 2018 roku zarejestrowanych osób oczekiwało na pracę ponad rok, tj. 36,7% (rok wcześniej osób, tj. 35,5%), z tego: osoby, tj. 20,7% pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy, osoby, tj. 16,0% pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy zmniejszyła się o 344 osoby (o 2,1%) w porównaniu do grudnia 2017 roku. Udział bezrobotnych pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy wynosił 18,5% (8.158 osób), od 3 do 6 miesięcy - 16,1% (7.085 osób), od 6 do 12 miesięcy - 17,7% (7.816 osób). Najmniej osób pozostawało bez pracy do 1 miesiąca , tj. 11,0%. Największy udział wśród długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby: w wieku: lata (27,7%) oraz lata (25,0%), z wykształceniem: zasadniczym zawodowym (28,4%), policealnym i średnim zawodowym (23,1%) oraz gimnazjalnym i poniżej (23,3%), ze stażem pracy od 1 do 5 lat (23,7%) oraz bez stażu pracy (17,8%). Największy odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok zanotowano w powiatach: kazimierskim (50,4%), pińczowskim (48,2%), starachowickim (43,7%), jędrzejowskim (42,6%) oraz opatowskim (41,8%), a najniższy w: koneckim (27,3%), kieleckim (29,8%), buskim (31,4%), staszowskim (33,9%) oraz ostrowieckim (36,3%) i skarżyskim (36,2%), tj. poniżej średniej wojewódzkiej (36,7%).

11 7. Działania Urzędów Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 7.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 9 W grudnia 2018 roku do urzędów pracy zgłoszono wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 955 (o 44,9%) mniej w porównaniu do listopada 2018 roku i o 545 mniej (o 31,8%) w odniesieniu do grudnia 2017 r. W 2018 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o mniej (15,6%) w porównaniu do 2017 roku. Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej: , tj. 74,3% stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, , tj. 25,7% to miejsca aktywizacji zawodowej. Z sektora prywatnego pochodziło 84,7% wszystkich wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (29.740), a z sektora publicznego 15,3% (5.357). Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 41,5% (14.556) to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS. Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w 2018 roku: , tj. 24,1% stanowiły staże, , tj. 3,7% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych, - 558, tj. 1,6% to prace społecznie użyteczne, - 73, tj. 0,2% przeznaczono dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia kończenia nauki. Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili w powiatach: kieleckim oferty, m. Kielce , starachowickim , ostrowieckim i konecki , a najmniej w: kazimierskim i pińczowskim

12 10 W 2018 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla: robotników przemysłowych i rzemieślników ofert (24,5%), w tym dla: robotników budowlanych robót stanu surowego, robotników budowlanych robót wykończeniowych, malarzy ofert, robotników w przetwórstwie spożywczym i pokrewnych , formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych i pokrewnych , kowali, ślusarzy i pokrewnych - 860, mechaników maszyn i urządzeń - 605, elektryków budowlanych oraz elektromechaników i elektromonterów - 562; pracowników usług i sprzedawców oferty (21,9%), w tym dla: pracowników sprzedaży w sklepach oferty, gospodarzy obiektów , kucharzy - 668, fryzjerów, kosmetyczek i pokrewnych - 485, innych pracowników sprzedaży i pokrewnych - 450, pracowników usług ochrony oraz kelnerów i barmanów - 412; pracowników wykonujących prace proste oferty (17,1%), w tym dla: robotników przy pracach prostych w przemyśle ofert, robotników wykonujących prace proste w górnictwie i budownictwie , pomocy i sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych - 835, innych pracowników wykonujących prace proste - 508, pracowników pomocniczych przygotowujących posiłki - 489, ładowaczy nieczystości i pokrewnych oraz pracowników myjących pojazdy, szyby, praczek i innych sprzątaczy - 186;

13 11 pracowników biurowych ofert (11,3%), w tym dla: pracowników obsługi biurowej oferty, pracowników do spraw ewidencji materiałowej i transportu - 938, pracowników do spraw finansowo - statystycznych - 314, pracowników do spraw informowania klientów - 303, pozostałych pracowników obsługi biura oraz sekretarek - 197; operatorów i monterów maszyn i urządzeń ofert (11,0%), w tym dla: operatorów maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych ofert, kierowców ciężarówek i autobusów - 530, operatorów pojazdów wolnobieżnych - 472, kierowców samochodów osobowych, dostawczych i motocykli - 446, operatorów maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru - 381, operatorów innych maszyn i urządzeń przetwórczych - 344, operatorów maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych - 330, monterów - 297; techników i średniego personelu ofert (8,3%), w tym dla: agentów i pośredników handlowych ofert, pracowników administracyjnych i sekretarzy wyspecjalizowanych - 469, średniego personelu z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii - 356, innego średniego personelu do spraw zdrowia - 300, techników nauk fizycznych, chemicznych i technicznych - 275, średniego personelu do spraw finansowych oraz średniego personelu w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej - 185; specjalistów oferty (4,8%), w tym dla: specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations oferty, innych specjalistów nauczania i wychowania - 208, inżynierów (z wyłączeniem elektrotechnologii) - 184, specjalistów do spraw administracji i zarządzania - 172, nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów do spraw wychowania małego dziecka oraz innych specjalistów ochrony zdrowia - 136; rolników, ogrodników, leśników i rybaków oferty (0,7%), w tym dla: rolników produkcji roślinnej ofert i robotników leśnych i pokrewnych - 75; przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników ofert (0,4%), w tym dla: kierowników w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji - 46 ofert, kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania - 25 oraz kierowników do spraw handlu detalicznego i hurtowego Wolne miejsca pracy przeznaczone dla: robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników usług i sprzedawców, pracowników wykonujących prace proste oraz pracowników biurowych - stanowiły 74,8% wszystkich ofert.

14 Profile pomocy W końcu grudnia 2018 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy z ustalonym profilem pomocy 3 wynosiła osób, z tego: - profil I osoby ( 1,1%), - profil II osoby (70,2%), - profil III osoby (28,7%). Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego, powiatowy urząd pracy dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy. 3 Zgodnie z art. 33 ust. 2b-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz i 1149) powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. Ustanowione zostały trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: profil pomocy I pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art.66k - 66n; profil pomocy II usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; profil pomocy III Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

15 7.3. Podjęcia pracy 13 W 2018 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy osoby podjęły pracę, tj. 51,1% ogółu wyłączonych (o osób mniej w odniesieniu do 2017 roku). Pracę niesubsydiowaną podjęło osób, tj. 79,9% ogółu podejmujących pracę, w tym: - podjęcie działalności gospodarczej 1.595, tj. 4,0%, - pracy sezonowej 386, tj. 1,0%. Pracę subsydiowaną podjęło osób, tj. 20,1%, w tym: - prace interwencyjne 2.021, tj. 5,1% podejmujących pracę, - roboty publiczne 1.654, tj. 4,2% podjęcie działalności gospodarczej 1.397, tj. 3,5% refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1.253, tj. 3,2% praca poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 721, tj. 1,8% dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia 46, tj. 0,1% - -. Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący ( osób, tj. 87,6%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (4.893 osoby, tj. 12,4%). Wśród podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych był następujący: osób do 30 roku życia - 40,5% (16.036), długotrwale bezrobotnych - 24,6% (9.731), powyżej 50 roku życia - 15,2% (6.022) oraz posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 12,0% (4.744) Aktywne programy rynku pracy W grudniu 2018 roku powiatowe urzędy pracy zaktywizowały 757 bezrobotnych, co oznacza spadek o 79 osób, tj. o 9,4% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. W 2018 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto bezrobotnych, co oznacza spadek o osób, tj. o 34,6% w odniesieniu do 2017 roku (26.765).

16 14 Najwięcej osób rozpoczęło staż bezrobotnych (w tym 52 osoby w ramach bonu stażowego), co stanowiło 44,8% ogółu zaktywizowanych. Przy pracach interwencyjnych zatrudniono osób (11,6%), zaś przy robotach publicznych osoby (9,4%). Podjęcie działalności gospodarczej dofinansowano bezrobotnym (8,0%). Pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych na tych miejscach bezrobotnym (7,2%). Na szkolenia skierowano osoby, w tym 199 w ramach bonu szkoleniowego (6,6%). Pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie rozpoczęło osób (4,1%), a prace społecznie użyteczne osób (3,2%). W ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia pracę podjęło 46 osób (0,3%). *Od stycznia 2016 roku w pozycji inne wykazywane są osoby aktywizowane w ramach instrumentu rynku pracy umożliwiającego refundowanie pracodawcy przez okres 12 m-cy części kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych do 30 roku życia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 m-cy po jej zakończeniu (art. 150f ustawy).

17 8. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy 8.1. Bezrobotni zarejestrowani jako zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 15 Na koniec grudnia 2018 roku w rejestrach pozostawało osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,1% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet (tj. 56,5%). W porównaniu do grudnia 2017 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 314 osób (tj. o 14,8%). W 2018 roku zarejestrowano osób (3,3% napływu), w tym kobiet (51,7%). Pracę podjęło osób. W analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowało się osoby, co oznacza, iż w roku bieżącym napływ do bezrobocia osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy był niższy o 734 osoby (tj. o 22,8%) Zwolnienia grupowe W grudniu 2018 roku 2 zakłady pracy zgłosiły do zwolnienia 2 osoby, natomiast na koniec miesiąca nie było zgłoszeń zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Dla porównania w grudnia 2017 roku 1 zakład pracy zgłosił do zwolnienia 1 osobę, natomiast na koniec miesiąca w 5 zakładach pracy pozostawało do zwolnienia 89 osób. W grudniu 2018 roku 2 zakłady pracy zwolniły 3 pracowników, zaś w 2018 roku w 8 zakładach pracy dokonano zwolnień 103 osób. W grudniu 2017 roku 2 zakłady pracy zwolniły 3 pracowników, zaś w 2017 roku w 9 zakładach pracy dokonano zwolnień 229 osób.

18 Tablica 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w 2018 r. 16 Powiat Branża Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie wcześniejszych zgłoszeń buski Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) 2 m. Kielce konecki pińczowski Transport drogowy towarów (PKD Z) 3 Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD Z) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) 1 Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z) sandomierski Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) 3 skarżyski Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Na koniec grudnia 2018 roku: najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 3,9%, m. Kielce - 5,4%, włoszczowski - 6,3%, pińczowski - 6,6% oraz sandomierski - 6,8%, najwyższą powiaty: skarżyski - 15,7%, opatowski - 13,7%, konecki - 11,5%, ostrowiecki - 11,3% i kielecki - 10,9%. Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w: kazimierskim - 3,7%, jędrzejowskim - 7,9%, pińczowskim - 9,2% i sandomierskim - 10,0%, a najwyższy w: koneckim - 29,8%, kieleckim - 23,1%, ostrowieckim - 20,5% i skarżyskim - 19,3%.

19 17 Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 56,7% ogółu zarejestrowanych. Udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 52,7%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 41,8% pozostawało bez pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 31,0%. Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych do 30 roku życia - 28,5%, w wieku mobilnym lata - 66,7%, niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 47,0% ogółu bezrobotnych, długotrwałe pozostawanie bez pracy (pow. 12 m-cy) - 36,7%, wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 15,5% ogółu. Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 25,6% oraz bez doświadczenia zawodowego - 23,2%. Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia wynosił 24,6%. 10. Podsumowanie Liczba bezrobotnych w grudniu 2018 r. zwiększyła się o osób w odniesieniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła osób. Jest to najniższy poziom bezrobocia od 1999 roku. W skali roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o osoby (5,3%), w tym kobiet o 992 osoby (4,1%), a mężczyzn o osób (6,5%). W porównaniu do 2017 roku mniej bezrobotnych zarejestrowano (o 14,0%) oraz mniej wyłączono z rejestrów bezrobocia (o 20,8%). Najczęściej powodem wyłączenia z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy (51,1%). W 2018 roku zatrudnienie uzyskały osoby, w tym zdecydowana większość podjęła pracę niesubsydiowaną (79,9%). W 2018 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o mniej (15,6%) w porównaniu do 2017 roku. W ramach programów rynku pracy powiatowe urzędy pracy w 2018 r. zaktywizowały bezrobotnych, w tym osoby do 30 roku życia (48,2%). Liczba osób, którym udzielono wsparcia zmniejszyła się o (34,6%) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

20 II. BEZROBOTNI WEDŁUG URZĘDÓW PRACY A. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA NA KONIEC MIESIĄCA L.p. XII 2018 XI 2018 Wzrost/ spadek BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia 1 Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego X X Wzrost / spadek w liczbach X X WYSZCZEGÓLNIENIE Spadek / wzrost w porównaniu do r. w liczbach KAZIMIERZA WIELKA w procentach X X 3,1 1,9 4,5 2,5-0,5 2,2 7,1 9,9 3,0 1,1 3,0 1,6 0,2 4,0 5,9 KIELCE KOŃSKIE X X w procentach X X -5,3-5,1-15,8-6,0-6,9-3,1-2,9-3,3-8,4-1,1-9,0 2,4-11,0-3,2-9,1 5 Stopa bezrobocia w powiatach 8,3 8,1 X 5,4 3,9 7,1 7,5 10,9 11,5 13,7 11,3 6,6 6,8 15,7 8,0 7,2 6,3 wg stanu na 31 grudnia 2018 roku II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) 1 Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 16,7 16,1 X 12,3 14,1 7,9 3,7 23,1 29,8 11,6 20,5 9,2 10,0 19,3 15,5 13,9 12,8 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 52,7 53,5 X 48,1 50,1 62,4 50,5 51,9 57,1 48,3 53,1 59,3 53,7 49,6 50,0 57,6 61,7 w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Bezrobotni zamieszkali na wsi Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 56,7 56,2 X 0,0 74,2 66,9 74,9 93,5 70,1 79,9 35,0 64,3 63,6 34,5 41,3 69,4 80,2 w tym posiadający gospodarstwo rolne Osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki 6 Bezrobotni: poprzednio pracujący w tym, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy WOJEWÓDZTWO RAZEM MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH POWIATOWE URZĘDY PRACY dotychczas niepracujący Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Cudzoziemcy OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 18 x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe 0 - zjawisko nie występuje

21 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE XII 2018 XI 2018 Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW 10 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni III. Profile pomocy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba osób bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy profil I profil II profil III IV. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba osób V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: 1 Cudzoziemcy z prawem do zasiłku Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku Polacy z prawem do zasiłku transferowego VI. Poszukujący pracy 1 Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu pracownicy w wieku 45 lat i powyżej VII. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (stan na koniec miesiąca) 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym staże VIII. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba zakładów Liczba osób do zwolnienia z wiersza 10 z tego w tym WOJEWÓDZTWO RAZEM KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 19

22 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2018 XII 2017 Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH IX. Bezrobotni według wieku, poziom wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz stażu pracy BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW 9 Bezrobotni wg wieku (w latach) KAZIMIERZA WIELKA lat i więcej Bezrobotni wg poziomu wykształcenia: wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej powyżej KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY 11 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) do Bezrobotni wg stażu pracy ogółem przed zarejestrowaniem do 1 roku lat lat lat lat i więcej lat bez stażu pracy OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 20

23 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W GRUDNIU 2018 ROKU L.p. WOJEWÓDZTWO RAZEM XII 2018 XI 2018 Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW I. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny Udział powracających do rejestru [%] 90,4 85,6 X 86,7 88,0 93,8 86,3 88,7 94,8 94,0 92,0 85,0 87,7 91,2 92,3 89,1 91,1 2 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkańcy wsi osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dzieckodo 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż niepełnosprawni II. Osoby objęte indywidualnym planem działania w miesiącu sprawozdawczym 1 Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy Zakończyli realizację IPD z tego charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych w tym WYSZCZEGÓLNIENIE KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 21

24 L.p. XII 2018 XI 2018 Wzrost/ spadek BUSKO - ZDRÓJ III. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej praca sezonowa subsydiowanej prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej w tym w ramach bonu na zasiedlenie podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu za zasiedlenie podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniow podjęcie pracy w ramach świadczenia aktyw podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zaw. dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI 11 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego inne ROTACJA (odpływ / napływ) 0,77 0,86 X 0,85 0,75 0,82 1,06 0,84 0,61 0,45 0,79 0,91 0,78 0,86 0,99 0,74 0,67 z tego z przyczyn z tego w tym z tego WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 22

25 L.p. XII 2018 XI 2018 Wzrost/ spadek IV. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujace w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas nie pracujące zamieszkali na wsi osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 2 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z tego osoby z wiersza 2 BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni V. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesiacu sprawozdawczym 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne z ogółem z tego WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH POWIATOWE URZĘDY PRACY dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 wolne miejsce pracy w miesiącu VI. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym 1 Liczba zakładów * * * Liczba zwolnionych osób * liczba zakładów uwzględnia fakt, iż 1 zakład pracy dokonywał zwolnień w kilku powiatach, co zostało wykazane w części opisowej. OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 23

26 C. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W OKRESIE 2018 i 2017 ROKU L.p. I-XII 2018 I-XII 2017 Wzrost/ spadek BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW I. Bezrobotni zarejestrowani w okresie sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny Udział powracających do rejestru [%] 85,1 85,2 X 82,7 79,8 83,8 78,7 83,7 88,7 87,5 88,4 76,8 83,8 90,4 85,2 84,9 82,8 2 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkańcy wsi osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dzieckodo 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż niepełnosprawni II. Osoby objęte indywidualnym planem działania w okresie sprawozdawczym 1 Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy Zakończyli realizację IPD z tego charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych w tym WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 24

27 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I-XII 2018 I-XII 2017 Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ III. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w okresie sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej praca sezonowa subsydiowanej prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej w tym w ramach bonu na zasiedlenie podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu za zasiedlenie podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniow podjęcie pracy w ramach świadczenia aktyw podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zaw. dorosłych rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej w tym w ramach PAI skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tm PAI 11 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,03 1,12 X 1,03 1,09 1,04 1,06 1,02 1,02 1,02 1,05 1,01 1,06 0,99 1,08 1,02 1,06 z tego z przyczyn z tego w tym z tego JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 25

28 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I-XII 2018 I-XII 2017 Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH IV. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w okresie sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujace w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas nie pracujące zamieszkali na wsi osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 2 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia z tego osoby z wiersza 2 w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni V. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w okresie sprawozdawczym 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne z ogółem z tego VI. Osoby, które w okresie sprawozdawczym 1 Rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów wzpółfinansowanych z EFS projektach pozakonkursowych realizowanych przez PUP projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w tym dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 26

29 Powiatowy/Miejski Miasto liczba zwolnieni z przyczyn w wieku "mobilnym" pozostający bez pracy w tym kobiety zasiłkobiorcy Urząd Pracy lub gmina bezrobotnych dot.zakł.pracy lat >12m-cy ogółem ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW D. PODSTAWOWE DANE O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (STAN NA r.) Busko-Zdrój ,3 30 4, , , ,6 Gnojno ,5 2 2,0 7 6, , ,7 Nowy Korczyn ,6 2 2,2 6 6, , ,4 Pacanów ,9 6 5, , , ,5 Solec-Zdrój ,0 4 4, , , ,3 Stopnica ,8 7 4, , , ,2 Tuczępy ,1 1 1,5 4 5, , ,7 Wiślica ,6 4 4, , , ,3 RAZEM ,1 56 4, , , ,4 Jędrzejów ,3 31 3,6 81 9, , ,1 Sędziszów ,0 6 1,7 18 5, , ,6 Imielno ,6 5 3, , , ,2 Małogoszcz ,8 10 2,8 22 6, , ,6 Nagłowice ,9 4 2,9 9 6, , ,0 Oksa ,6 3 2,4 12 9, , ,2 Słupia Jędrz ,7 1 1,1 7 7, , ,9 Sobków ,0 10 4,5 16 7, , ,7 Wodzisław ,1 5 2,5 15 7, , ,4 RAZEM ,4 75 3, , , ,6 Kazimierza W ,9 23 3,4 27 4, , ,6 KAZIMIERZA Skalbmierz ,0 6 2,7 7 3, , ,5 WIELKA Bejsce ,4 5 4,2 3 2, , ,1 Czarnocin ,4 6 4,8 5 4, , ,1 Opatowiec ,2 2 2,4 3 3, , ,0 RAZEM ,5 42 3,4 45 3, , ,4 27 udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych w mieście, gminie, powiecie.

30 Powiatowy/Miejski Urząd Pracy Miasto lub gmina liczba bezrobotnych w tym kobiety zwolnieni z przyczyn dot.zakł.pracy zasiłkobiorcy w wieku "mobilnym" lat pozostający bez pracy >12m-cy ogółem ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % KIELCE (miasto) Kielce , , , , ,9 Bieliny ,7 15 3, , , ,1 Bodzentyn ,6 36 5, , , ,6 Chęciny ,8 45 8, , , ,5 Chmielnik ,6 17 3, , , ,8 Daleszyce ,4 45 6, , , ,4 Górno ,9 36 9, , , ,0 Łagów ,1 12 4, , , ,5 Łopuszno ,8 14 3, , , ,2 KIELCE Masłów ,1 33 8, , , ,9 (powiat ziemski) Miedziana G ,7 23 7, , , ,7 Mniów ,4 20 4, , , ,6 Morawica ,4 29 8, , , ,2 Nowa Słupia ,3 34 7, , , ,1 Piekoszów ,7 36 6, , , ,4 Pierzchnica ,9 2 1, , , ,6 Raków ,0 9 4, , , ,7 Sitkówka-Nowiny ,0 13 6, , , ,6 Strawczyn ,4 30 6, , , ,5 Zagnańsk ,9 40 8, , , ,2 RAZEM , , , , ,8 Końskie ,2 63 4, , , ,7 Stąporków ,7 47 5, , , ,7 Fałków ,7 8 5, , , ,2 Gowarczów ,8 10 4, , , ,8 KOŃSKIE Radoszyce ,9 15 3, , , ,1 Ruda Maleniecka ,0 7 4, , , ,8 Słupia Konecka ,1 2 3, , , ,2 Smyków ,2 7 4, , , ,2 RAZEM , , , , ,3 28

31 Powiatowy/Miejski Urząd Pracy Miasto lub gmina liczba bezrobotnych w tym kobiety zwolnieni z przyczyn dot.zakł.pracy zasiłkobiorcy w wieku "mobilnym" lat pozostający bez pracy >12m-cy ogółem ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % Opatów ,6 21 3, , , ,5 Ożarów ,5 16 2, , , ,7 Baćkowice ,6 4 1, , , ,9 Iwaniska ,2 9 1, , , ,0 OPATÓW Lipnik ,0 8 2, , , ,6 Sadowie ,2 5 2, , , ,2 Tarłów ,3 3 0, , , ,7 Wojciechowice ,4 2 0,9 15 7, , ,4 RAZEM ,3 68 2, , , ,8 Ostrowiec Św ,8 68 2, , , ,6 Ćmielów ,4 8 2, , , ,0 OSTROWIEC Kunów ,0 15 3, , , ,0 ŚWIĘTOKRZYSKI Bałtów ,2 3 2, , , ,4 Bodzechów ,2 18 2, , , ,6 Waśniów ,8 4 1, , , ,1 RAZEM , , , , ,3 Pińczów ,8 17 2,7 55 8, , ,8 Działoszyce ,9 11 7,6 10 6, , ,6 PIŃCZÓW Kije ,0 8 5,7 12 8, , ,5 Michałów ,8 8 8, , , ,6 Złota ,4 8 7, , , ,8 RAZEM ,3 52 4, , , ,2 Sandomierz ,6 52 7, , , ,5 Dwikozy ,7 20 6, , , ,2 Klimontów ,5 12 3,9 17 5, , ,0 Koprzywnica ,7 12 5,3 17 7, , ,8 SANDOMIERZ Łoniów ,5 7 3, , , ,5 Obrazów ,4 13 6,3 14 6, , ,1 Samborzec ,5 5 2,5 18 8, , ,7 Wilczyce ,0 5 4,0 7 5, , ,7 Zawichost ,1 9 5,9 10 6, , ,4 RAZEM , , , , ,4 29

32 Powiatowy/Miejski Urząd Pracy Miasto lub gmina liczba bezrobotnych w tym kobiety zwolnieni z przyczyn dot.zakł.pracy zasiłkobiorcy w wieku "mobilnym" lat pozostający bez pracy >12m-cy ogółem ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % ogółem w % Skarżysko-Kam , , , , ,9 Skarż. Kościelne ,8 13 3, , , ,9 SKARŻYSKO Suchedniów ,7 32 5, , , ,8 KAMIENNA Bliżyn ,7 26 4, , , ,7 Łączna ,9 9 3, , , ,6 RAZEM , , , , ,2 Starachowice ,0 49 2, , , ,7 STARACHO- Brody ,1 11 2, , , ,0 WICE Mirzec ,6 5 2, , , ,0 Pawłów ,2 9 2, , , ,8 Wąchock ,8 10 3, , , ,6 RAZEM ,0 84 2, , , ,7 Staszów ,2 12 1, , , ,1 30 Połaniec ,2 12 3, , , ,7 Osiek ,5 4 1, , , ,0 Rytwiany ,1 8 3, , , ,8 STASZÓW Bogoria ,7 8 2, , , ,8 Łubnice ,6 2 2, , , ,0 Oleśnica ,3 3 2, , , ,1 Szydłów ,7 2 1,6 10 8, , ,3 RAZEM ,6 51 2, , , ,9 Włoszczowa ,3 34 6, , , ,0 Kluczewsko ,9 6 3,8 15 9, , ,0 Krasocin ,6 11 3, , , ,5 WŁOSZCZOWA Moskorzew ,0 1 1,3 4 5, , ,8 Radków ,1 3 4,1 7 9, , ,2 Secemin ,6 4 3, , , ,1 RAZEM ,7 59 4, , , ,7 OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO , , , , ,7

33 Zmiany w poziomie bezrobocia w województwie według powiatów Lp. Powiat Wzrost / spadek Liczba zarejestrowanych bezrobocia w stosunku bezrobotnych do listopada Listopad 2018 r. Grudzień 2018 r. osoby % Buski ,5 2. Jędrzejowski ,5 3. Kazimierski ,5 4. m. Kielce ,9 5. Kielecki ,2 6. Konecki ,1 7. Opatowski ,9 8. Ostrowiecki ,0 9. Pińczowski ,1 10. Sandomierski ,0 11. Skarżyski ,6 12. Starachowicki ,2 13. Staszowski ,0 14. Włoszczowski ,9 Razem: ,1 31

34 STOPA BEZROBOCIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM WEDŁUG POWIATÓW Stan w dniu 31 grudnia 2018 r. Stan w dniu 31 grudnia 2018 r. 32 Źródło: GUS POLSKA - 5,8% WOJEWÓDZTWO - 8,3% podregion kielecki - 9,1% (powiaty: kielecki, konecki, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki oraz m. Kielce), podregion sandomiersko - jędrzejowski - 7,1% (powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, opatowski, pińczowski, sandomierski, staszowski oraz włoszczowski).

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2019 roku Kielce, czerwiec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w czerwcu 2018 roku Kielce, lipiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w okresie 6 miesięcy 2019 roku Kielce, lipiec 2019 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2019 roku Kielce, kwiecień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2019 roku Kielce, wrzesień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 217 roku Kielce, luty 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 217 roku Kielce, marzec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 roku Kielce, styczeń 2016 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 217 roku Kielce, czerwiec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 216 roku Kielce, marzec 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec listopada 2003 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2006r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.03.2007r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Grudnia 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Sierpnia 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Listopada 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2011 2015 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie 17 16,5 16 15,3 15,8 15,4 15 14,7 14,8 14,8 14,2 14,2 14 13 12 11 12,3 11,8 11 11 12,5 12,4

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Czerwca 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2006r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy luty 217

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo