I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku"

Transkrypt

1 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: bezrobotnych do 25 roku życia (2,% ogółu), bezrobotnych kobiet (49,2%), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (82,3%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (7,7%), bezrobotnych w okresie do 2 miesięcy od dnia ukończenia nauki (6,7%), bezrobotnych niepełnosprawnych (5,%). Poziom bezrobocia na koniec marca 22 roku był: - niższy o.82 osób, tj. o 2,% w porównaniu do r., - wyższy o 5.28 osób, tj. o 6,% w porównaniu do 3.2.2r., - niższy o.238 osób, tj. o,4% w porównaniu do 3.3.2r., - niższy o 43.2 osób, tj. o 32,8% w porównaniu do r. W marcu 22 roku wystąpił spadek poziomu bezrobocia, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, w dwunastu powiatach, przy czym najwyższy w opatowskim o 327 osób (5,9%), ostrowieckim o 274 (2,8%), sandomierskim o 256 (5,%), kieleckim o 236 (,6%), staszowskim o 98 (4,4%), starachowickim o 89 (2,5%) i buskim o 3 (3,2%). Natomiast wzrost zanotowano w m. Kielce o 8 osób (,7%) oraz powiecie jędrzejowskim o 6 (,3%). W odniesieniu do marca 2 roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych w dziesięciu powiatach, w tym najwyższy w m. Kielce o 48 osób (3,3%) oraz powiatach: opatowskim o 362 (6,4%), staszowskim o 259 (5,7%), jędrzejowskim o 235 (4,2%) i koneckim o 85 (2,3%). Wzrost poziomu bezrobocia wystąpił w 4 powiatach: sandomierskim o 3 osób (6,5%), starachowickim o 298 (4,3%), kazimierskim o (5,5%) i kieleckim o 36 (,3%). Stopa bezrobocia na koniec marca 22 roku ukształtowała się w województwie na poziomie 6,%, a w kraju wyniosła 3,3%, co w przypadku województwa oznacza spadek wskaźnika o,3 punktu procentowego (w kraju spadek o,2 punktu) w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W odniesieniu do marca 2 roku stopa bezrobocia w województwie była niższa o,2 punktu procentowego, natomiast w kraju utrzymała się na tym samym poziomie.

2 2 W powiatach nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: skarżyskim - 26,4%, koneckim - 23,5%, ostrowieckim - 2,7%, opatowskim - 2,%, kieleckim - 9,7% i starachowickim - 8,2%, natomiast najniższa w: buskim - 9,3%, pińczowskim - 9,6%, m. Kielce -,9%, kazimierskim - 2,5%, staszowskim - 3,% oraz sandomierskim - 3,2%. Liczba bezrobotnych w okresie od marca 2r. do marca 22r Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni I kwartału 22 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), tj. o osób mniej (o 6,4%) niż w I kwartale 2 roku, - wyrejestrowano 2.46 bezrobotnych (odpływ), tj. o 2.67 osób mniej (o,5%) niż w I kwartale 2 roku. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało na wsi (52,% napływu), a 2.26 w mieście (47,9%), to kobiety (4,5%), a 4.96 to mężczyźni (58,5%), posiadało prawo do zasiłku (26,2%). Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 6,2% napływu, osób zarejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 83,8%. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych, osoby poprzednio pracujące stanowiły 8,%, a dotychczas niepracujące 2,%. W populacji bezrobotnych poprzednio pracujących jak i dotychczas niepracujących przeważali mężczyźni, odpowiednio: 59,% i 56,2%.

3 3 Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: skarżyskim - 88,2%, koneckim i ostrowieckim - po 87,7%, starachowickim - 87,5%, opatowskim - 86,2%, natomiast najniższy w jędrzejowskim - 8,%, pińczowskim - 78,5%, buskim - 77,6% oraz kazimierskim - 7,7%. Przyczyny wyłączenia z rejestru 2.46 bezrobotnych: podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 4,7% ogółu wyłączonych, rozpoczęcie stażu osób, tj. 9,4%, rozpoczęcie prac społecznie użytecznych - 56 osób, tj. 2,5%, rozpoczęcie szkolenia osób, tj.,2%, rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - 82 osoby, tj.,9%, nie potwierdzenie gotowości do pracy osoby, tj. 22,7%, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób, tj. 8,5%, odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - 64 osób, tj. 3,%, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, uprawnień do świadczenia przedemerytalnego, ukończenie 6/65 lat osób, tj. 2,7%, pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) -.55 osób, tj. 7,4% ogółu wyłączonych. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy podjęcie pracy (4,7%) oraz nie potwierdzenie gotowości do pracy (22,7%). 3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3.. Bezrobotni do 25 roku życia Na koniec marca 22 roku w rejestrach pozostawały osoby do 25 roku życia, czyli 2,% ogółu bezrobotnych, w tym 9.89 kobiet (tj. 49,4%). W porównaniu do marca 2 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o.68 osób (tj. o 8,%). W I kwartale 22 roku zarejestrowano 6.78 osób (26,6% napływu), w tym kobiety (4,%). Wyłączono natomiast osób (27,3% odpływu), pracę podjęły.942 osoby (34,8%), szkolenia lub staż rozpoczęło.8 osób (2,2%), a.5 osób (27,%) nie potwierdziło gotowości do pracy. Osoby, które nie ukończyły 25 roku życia stanowiły około /4 wśród rejestrowanych, jak i wyłączanych z ewidencji bezrobotnych.

4 3.2. Długotrwale bezrobotni 4 Na koniec marca 22 roku zarejestrowanych było długotrwale bezrobotnych (52,7% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad 2 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, w tym kobiet (54,5%). W porównaniu do marca 2 roku populacja ta zwiększyła się o.47 osób, tj. o 3,3%. W I kwartale 22 roku zarejestrowano.69 osób (43,4% napływu), w tym 5,3% stanowiły kobiety, a wyłączono 9.36 osób (44,2% odpływu), w tym 56,% to kobiety. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez osób (32,8%) oraz nie potwierdzenie gotowości do pracy osób (23,2%) Bezrobotni powyżej 5 roku życia W końcu marca 22 roku zarejestrowano osoby powyżej 5 roku życia - 2,3% ogółu, w tym 6.7 kobiet (37,4% tej populacji). W porównaniu do marca 2 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 558 osób (3,2%). W I kwartale 22 roku zarejestrowano osób, w tym.62 kobiet (36,%), a wyłączono 3.34 osoby w tym.4 kobiet (42,7%). Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych -.78 osób podjęło pracę, czyli 32,6% odpływu, a 66 osób (8,6%) nie potwierdziło gotowości do pracy Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W końcu marca 22 roku zarejestrowano 2.7 osób bez kwalifikacji zawodowych, tj. 24,6% ogółu, w tym.927 kobiet (5,3%). W odniesieniu do marca 2 roku populacja ta zwiększyła się o 222 osoby, tj. o,%. W I kwartale 22 roku zarejestrowano 6.73 osoby, tj. 23,8% napływu, w tym kobiety - 42,% ogółu. Pracę podjęło.44 bezrobotnych Bez doświadczenia zawodowego W końcu marca 22 roku zarejestrowanych było bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego (29,6% ogółu), tzn. dotychczas niepracujących lub wykonujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzących działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Udział kobiet wyniósł 53,9% (4.68). W porównaniu do marca 2 roku populacja ta zmniejszyła się o osób, tj. o 8,3%. W I kwartale 22 roku zarejestrowano 7.95 osób, tj. 28,2% napływu, w tym 3.8 kobiet - 44,2% ogółu. Pracę podjęło.868 bezrobotnych. Art. 2 ust. pkt. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 24r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 28r., Nr 69, poz. 45 z późn. zm.).

5 3.6. Bez wykształcenia średniego 5 W końcu marca 22 roku zarejestrowano osoby bez wykształcenia średniego, tj. 5,% ogółu, w tym kobiet (37,9%). W odniesieniu do marca 2 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 825 osób, tj. o,8%. W I kwartale 22 roku zarejestrowano 2.75 osób, tj. 47,8% napływu, w tym 3.62 kobiet - 29,7% ogółu. Pracę podjęło 3.46 osób Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia Na koniec marca 22 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawały osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia, tj. 6,4% ogółu bezrobotnych, w tym 4.46 kobiet (78,5%). W porównaniu do marca 2 roku populacja ta zwiększyła się o 383 osoby, tj. o 7,3%. W I kwartale 22 roku zarejestrowano.4 osób, w tym większość stanowiły kobiety 7,4% (992 osoby) Niepełnosprawni Na koniec marca 22 roku w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 5,% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do marca 2 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 9 osób (tj. o 4,4%). W I kwartale 22 roku zarejestrowano.624 osoby, tj. 6,4% napływu, a wyłączono.32 osób, w tym 486 osób z powodu podjęcia pracy (36,8% odpływu). 4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.. Bezrobotne kobiety i mężczyźni Na koniec marca 22r. w ewidencji urzędów pracy zarejestrowano kobiet i mężczyzn, co stanowiło odpowiednio: 49,2% i 5,8% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do marca 2 roku zmniejszyła się zarówno populacja bezrobotnych kobiet o.6 (2,3%), jak i mężczyzn o 232 (,5%). Większość bezrobotnych kobiet (75,%) i mężczyzn (79,9%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł (6,4%) i był niższy niż wśród mężczyzn (9,%). W I kwartale 22 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (4,5% napływu) niż mężczyzn (58,5%).

6 6 Z ewidencji bezrobotnych wyłączono.34 kobiety oraz.426 mężczyzn odpowiednio: 49,% i 5,% ogółu wyłączonych. Mężczyźni stanowili większą grupę wśród podejmujących pracę 5,9% (kobiety 48,%), natomiast wśród osób skierowanych na staże zdecydowanie przeważały kobiety - 74,%. W końcu marca 22 roku zarejestrowano 9.25 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, tj. 2,2%. W I kwartale 22 roku w analizowanej grupie zarejestrowano.455 kobiet, natomiast pracę podjęło 357 kobiet. Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet zanotowano w powiecie włoszczowskim - 55,6%, jędrzejowskim - 55,3%, staszowskim - 53,%, pińczowskim - 52,7%, koneckim - 5,2% oraz ostrowieckim - 5,6%, natomiast najniższy w powiecie kazimierskim - 45,5% oraz m. Kielce - 45,9% Bezrobotni zamieszkali na wsi W końcu marca 22 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 55,% ogółu. W odniesieniu do marca 2 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 352 osoby (tj. o,7%). W I kwartale 22 roku zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji.874, pracę podjęło osób, tj. 4,3% odpływu. Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 5,3%, a w mieście 48,7%. W marcu 22 roku wskaźnik płynności rynku pracy dla osób zamieszkałych na wsi wyniósł 56,8%, a w grupie zamieszkałych w mieście 47,6%. Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadały powiaty: kielecki - 93,7%, opatowski - 79,%, włoszczowski - 78,6% oraz buski - 75,2%, a najniższy ostrowiecki - 32,3 %, skarżyski - 32,6% i starachowicki - 4,% Osoby w okresie do 2 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia W końcu marca 22 roku zarejestrowano osoby w okresie do 2 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 6,7% ogółu, w tym 3.84 kobiety (53,8%). W porównaniu do marca 2 roku omawiana grupa bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 58 osób, tj. o 8,9%. W I kwartale 22 roku zarejestrowano 2.48 osób, tj. 9,7% napływu, w tym.276 kobiet - 5,4% ogółu. Pracę podjęło 785 osób.

7 7 W rejestrach urzędów pracy na koniec marca 22 roku pozostawało.556 osób, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia, tj.,8% ogółu, z tego większość stanowiły kobiety, tj..66 osób (68,5%). W odniesieniu do marca 2 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 232 osoby, tj. o 3,%. W I kwartale 22 roku zarejestrowano 928 bezrobotnych (3,6% napływu), w tym 594 kobiety (64,%). Z tytułu podjęcia pracy wyłączono 338 osób (37,3%), w tym 248 kobiet, czyli 73,4% analizowanej populacji. 5. Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia 5.. Według wieku W końcu marca 22 roku zarejestrowano osoby w wieku 8-24 lata, tj. 2,% ogółu bezrobotnych. Analizowana populacja zmniejszyła się o.68 osób (8,%) w odniesieniu do marca 2 roku. Najliczniejszą grupą byli bezrobotni w wieku lata osoby, a udział ich wyniósł 3,4%. Łącznie osoby w wieku 8-34 lata stanowiły 52,5% ogółu, tj. o,8 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. Udział bezrobotnych w pozostałych grupach wieku wynosił: lata - 9,% (6.793 osoby), lata - 8,% (5.97), lat - 8,2% (7.26), 6-64 lata - 2,2% (.894). W porównaniu do końca marca 2 roku odnotowano zmniejszenie udziału osób w wieku: 8-24 lata (o,5 punktu proc.), lata (o,3) oraz lata (o,3). W grupach tych miał miejsce również spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych (odpowiednio o:.68, 6 i 53 osoby). Na przestrzeni roku wzrósł natomiast udział osób w wieku: lata (o,9), lat (o,8) oraz 6-64 lata (o,4) i ich liczba (odpowiednio o: 625, 587 i 27 osób) Według poziomu wykształcenia Charakterystyczną cechą struktury bezrobocia pozostaje niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadały osoby (28,5%), a gimnazjalne i niższe (2,6%). Łącznie te dwie grupy stanowiły - 5,% ogółu bezrobotnych (wobec 5,3% na koniec marca 2r.). Świadectwo ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych posiadało osób, tj. 25,%, a wykształcenie średnie ogólnokształcące osób, tj.,9% ogółu zarejestrowanych. Liczba osób legitymujących się dyplomami wyższych uczelni wyniosła 2.393, tj. 4,%.

8 8 W porównaniu do marca 2 roku odnotowano zmniejszenie liczby bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym - o 76 osób, gimnazjalnym i niżej - o 52 osoby, zasadniczym zawodowym - o 323 osoby oraz policealnym i średnim zawodowym - o 7 osób. Zwiększyła się natomiast liczba bezrobotnych w grupie z wykształceniem wyższym o 49 osób. Wśród długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok najniższy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (,5%) i wyższym (2,6%), natomiast najwyższy z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29,5%) oraz policealnym i średnim zawodowym (23,8%). 6. Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy 6.. Według stażu pracy W końcu marca 22 roku grupa osób bez stażu pracy wynosiła osób czyli 22,5% ogółu. W porównaniu do marca 2 roku populacja ta zmniejszyła się o 2.48 osób (9,8%). Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze stażem pracy od do 5 lat , tj. 22,8%. W porównaniu do marca 2 roku populacja ta zwiększyła się o 29 osób, tj.,5%. Znaczna część osób posiadała staż pracy: do roku (5,9%), od do 2 lat (3,7%), od 5 do lat (3,5%). Kolejne grupy, to bezrobotni legitymujący się dłuższym stażem pracy, od 2 do 3 lat osób (8,9%) oraz 3 lat i więcej osób (2,7%). W odniesieniu do marca 2 roku zmniejszyła się liczba bezrobotnych w grupie ze stażem pracy do roku - o 24 osoby i od 2 do 3 lat - o 78 osób, natomiast zwiększyła się w pozostałych grupach, w tym najwięcej w grupie osób posiadających staż od 5 do lat (o 355 osób) Według czasu pozostawania bez pracy Na koniec marca 22 roku 3.98 zarejestrowanych osób oczekiwało na pracę ponad rok, tj. 36,2% (rok wcześniej 3,%), z tego: osoby, tj. 5,% pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy, osób, tj. 2,% pozostawało bez pracy od 2 do 24 miesięcy. Liczba długotrwale bezrobotnych zwiększyła się o 5.67 osób (o 9,3%) w porównaniu do marca 2 roku.

9 9 Udział bezrobotnych pozostających bez pracy od do 3 miesięcy wynosił 7,8% (5.68 osób), od 3 do 6 miesięcy 9,% (6.892 osoby), od 6 do 2 miesięcy - 2,2% (7.84 osób). Najmniej osób pozostawało bez pracy do miesiąca , tj. 6,7%. Największy udział wśród długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby: w wieku: lata (3,5%) oraz lata (2,8%), z wykształceniem: zasadniczym zawodowym (29,5%) oraz policealnym i średnim zawodowym (23,8%), bez stażu pracy (24,7%) oraz ze stażem pracy od do 5 lat (2,4%). Największy odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok zanotowano w powiatach: opatowskim (56,%), jędrzejowskim (44,8%) i kazimierskim (44,7%), a najniższy w: staszowskim (25,8%), buskim (29,%), i kieleckim (3,2%), tj. poniżej średniej wojewódzkiej (36,2%). 7. Działania Urzędów Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 7.. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W marcu 22 roku do urzędów pracy zgłoszonych zostało 2.66 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 62 (29,3%) więcej w porównaniu do lutego 22 roku i o 4 mniej (,5%) w odniesieniu do marca 2 roku. W I kwartale 22 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 6.65 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 48 więcej (8,5%) w porównaniu do I kwartału 2 roku. Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej: - 3.7, tj. 48,9 % stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, , tj. 5,% to miejsca aktywizacji zawodowej. Z sektora prywatnego pochodziło 58,3% wszystkich wolnych miejsc pracy (3.593), a z sektora publicznego 4,7% (2.572). Z ogółu wolnych miejsc pracy 68,% czyli 4.97 to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS. Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I kwartale 22 roku: , tj. 39,5% stanowiły staże, - 75, tj.,6% to prace społecznie użyteczne, - 235, tj. 3,8% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Spośród wolnych miejsc pracy 7, tj. 2,8% skierowano do osób w okresie do 2 miesięcy od dnia ukończenia nauki.

10 Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili w powiatach: kieleckim ofert, sandomierskim - 652, m. Kielce - 69 oraz starachowickim - 547, skarżyskim i ostrowieckim - 53, najmniej w: kazimierskim - 3, pińczowskim - 43 i buskim - 7. Liczba bezrobotnych oraz wolne miejsca pracy zgłoszone od marca 2 do marca 22 roku Liczba bezrobotnych Wolne miejsca pracy 7 liczba bezrobotnych wolne miejsca pracy W I kwartale 22 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla: pracowników usług i sprzedawców ofert (33,9%), w tym dla gospodarzy obiektów -.6 ofert, pracowników sprzedaży w sklepach 437 oraz kucharzy - ; pracowników biurowych -.8 ofert (8,%), w tym dla pracowników obsługi biurowej - 76 ofert, pracowników do spraw ewidencji materiałowej i transportu -, pracowników do spraw informowania klientów i sekretarek - po 59, pracowników do spraw finansowo-statystycznych - 53; robotników przemysłowych i rzemieślników - 88 ofert (3,3%), w tym dla: robotników budowlanych robót stanu surowego, robotników budowlanych robót wykończeniowych, malarzy - 38 ofert, mechaników maszyn i urządzeń - 86, robotników produkcji odzieży i pokrewnych - 8, kowali, ślusarzy i pokrewnych - 76 oraz formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych i pokrewnych - 74; techników i średniego personelu ofert (2,4%), w tym dla agentów i pośredników handlowych - 65 ofert, pracowników administracyjnych i sekretarzy wyspecjalizowanych -53, techników nauk fizycznych i technicznych - 8, średniego personelu do spraw finansowych - 68;

11 pracowników przy pracach prostych - 52 ofert (8,5%), w tym dla pomocy domowych, sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych - 28, robotników przy pracach prostych w przemyśle - 26 ofert, robotników pomocniczych w górnictwie budownictwie - 99, pozostałych pracowników przy pracach prostych - 7; specjalistów - 45 ofert (6,7%), w tym dla nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów do spraw wychowania małego dziecka oraz innych specjalistów nauczania i wychowania - 33 oferty, inżynierów - 33, specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations oraz innych specjalistów ochrony zdrowia - po 32, specjalistów do spraw administracji i zarządzania - 26; operatorów i monterów maszyn i urządzeń ofert (5,4%), w tym dla kierowców ciężarówek i autobusów - 48 ofert, kierowców samochodów osobowych, dostawczych i motocykli - 42, operatorów maszyn i urządzeń górniczych - 36, operatorów innych maszyn i urządzeń przetwórczych - 3; przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników - 59 ofert (,%), w tym dla kierowników w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji - 32 oferty, kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania -, kierowników do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju - 6; rolników, ogrodników, leśników i rybaków - 45 ofert (,7%), w tym dla rolników produkcji roślinnej 32 oferty, robotników leśnych i pokrewnych - 2. Wolne miejsca pracy przeznaczone dla: pracowników usług i sprzedawców, pracowników biurowych, robotników przemysłowych i rzemieślników, techników i średniego personelu oraz pracowników przy pracach prostych - stanowiły 86,2% wszystkich ofert. Struktura wolnych miejsc pracy według zawodów w I kwartale 22 roku Pracownicy biurowi 8,% Technicy i średni personel 2,4% Pracownicy usług i sprzedawcy 33,9% Specjaliści 6,7% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy,7% Pracownicy Przedstawiciele przy pracach władz publicznych, prostych wyżsi urzędnicy 8,5% i kierownicy,% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 3,3% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 5,4%

12 Podjęcia pracy Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcia działalności gospodarczej, podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej. W I kwartale 22 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy osób podjęło pracę, tj. 4,7% ogółu wyrejestrowanych. Pracę niesubsydiowaną podjęło osób, tj. 9,7% ogółu zatrudnionych, w tym: pracę sezonową - 8 osób. Pracę subsydiowaną podjęło osób, tj. 9,3%, z tego: - prace interwencyjne 433, tj. 5,% zatrudnionych, - refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego 5, tj.,7% roboty publiczne 3, tj.,2% działalność gospodarcza 93, tj.,% inne podjęcia pracy 7, tj.,2% - -. Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący (85,7%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (4,3%). Wśród podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy był następujący: bez wykształcenia średniego - 36,9%, długotrwale bezrobotnych - 34,8%, osób do 25 roku życia - 22,8%, bez doświadczenia zawodowego - 2,9%, bez kwalifikacji zawodowych - 6,5% oraz powyżej 5 roku życia - 2,6% Aktywne programy rynku pracy W I kwartale 22 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 3.47 bezrobotnych, co oznacza wzrost o 38,% w odniesieniu do I kwartału 2r. Na staż skierowano.929 bezrobotnych, co stanowiło 55,6% ogółu zaktywizowanych, prace społecznie użyteczne rozpoczęło 56 osób, tj. 4,6%, a przy pracach interwencyjnych zatrudniono 433 osoby, tj. 2,5%. Na szkolenia skierowano 239 osób, tj. 6,9%.

13 3 Do pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego skierowano 5 osób, tj. 4,3%, natomiast przy robotach publicznych zatrudniono 3 osoby, tj. 3,%. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w okresie I kwartału 22 roku Staże 929 Prace społecznie użyteczne 56 Prace interwencyjne 433 Szkolenia Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Roboty publiczne Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Inne Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy W marcu 22 roku 3 zakłady pracy zgłosiły do zwolnienia 3 osób, natomiast na koniec marca 22 roku w 4 zakładach pracy pozostawało do zwolnienia 23 pracowników. Dla porównania, w marcu 2 roku 6 zakładów pracy zgłosiło do zwolnienia 22 osób, natomiast na koniec marca 2 roku w 8 zakładach pracy pozostawało do zwolnienia 26 pracowników. W marcu 22 roku 4 zakłady pracy zwolniły 2 pracowników, zaś w I kwartale 22 roku w 6 zakładach pracy dokonano zwolnień 95 pracowników. Dla porównania, w marcu 2 roku 4 zakłady pracy zwolniły 2 pracowników, zaś w I kwartale 2 roku w 5 zakładach pracy dokonano zwolnień 2 pracowników.

14 4 Tablica. Pozostające zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy na koniec marca 22 roku Powiat jędrzejowski m. Kielce Branża Pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw ( PKD.39.Z) Liczba osób zgłoszonych do zwolnienia 26 9 konecki Transport lądowy pasażerski (PKD 49.3.Z) 94 2 skarżyski Produkcja broni i amunicji ( PKD Z) *54 2 starachowicki Produkcja broni i amunicji ( PKD Z) 4 włoszczowski Pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z) 43 w powiatach: jędrzejowskim i włoszczowskim zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotyczą tego samego zakładu pracy, 2 w powiatach: skarżyskim i starachowickim zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotyczą tego samego zakładu pracy *liczba zgłoszeń zwolnień została pomniejszona o 23 osoby. Tablica 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w I kwartale 22 Powiat jędrzejowski m. Kielce konecki Branża Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD Z) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw ( PKD.39. Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.9.Z) Transport lądowy, pasażerski (PKD 49.3.Z) Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie wcześniejszych zgłoszeń Produkcja broni i amunicji (PKD 25.4.Z) 3 skarżyski Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.9.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD Z) 2

15 5 9. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Na koniec marca 22 roku: najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 9,3%, pińczowski - 9,6%, m. Kielce -,9%, kazimierski - 2,5%, staszowski - 3,% oraz sandomierski 3,2%, najwyższą powiaty: skarżyski - 26,4%, konecki - 23,5%, ostrowiecki - 2,7%, opatowski - 2,%, kielecki - 9,7% i starachowicki - 8,2%. Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim - 5,4%, sandomierskim - 8,8%, pińczowskim 9,6% oraz jędrzejowski - 9,9%, a najwyższy w starachowickim - 28,%, koneckim - 24,8% i kieleckim - 22,9%. Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 55,% ogółu zarejestrowanych. Udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 49,2%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 4,3% pozostawało bez pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 3,4%. Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych w wieku 8-34 lata - 52,5%, w wieku mobilnym 8-44 lata - 7,5%, niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 5,% ogółu bezrobotnych, długotrwałe pozostawanie bez pracy - 36,2%, wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 22,5% ogółu. Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 24,6%. Ponad połowę (5,3%) analizowanej populacji bezrobotnych stanowiły kobiety. Udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych wynosił odpowiednio: do 25 roku życia 2,%, powyżej 5 roku życia 2,3%, bez doświadczenia zawodowego 29,6%.

16 6. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia Liczba bezrobotnych na koniec marca 22 roku była niższa zarówno w porównaniu do poprzedniego miesiąca (o.82 osób, tj. o 2,%), jak i w odniesieniu do marca 2 roku (o.238 osób, tj. o,4%). Mniej bezrobotnych zarejestrowano, jak i wyłączono z rejestrów bezrobocia w porównaniu do I kwartału 2 roku. Utrzymuje się wysoki udział bezrobotnych, którzy powracają po raz kolejny do rejestrów - 83,8% wśród nowo zarejestrowanych. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 2.66 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 62 (29,3%) więcej w porównaniu do lutego 22 roku i o 4 mniej (,5%) w odniesieniu do marca 2 roku. Największy udział stanowią wolne miejsca pracy przeznaczone dla: pracowników usług i sprzedawców, pracowników biurowych, robotników przemysłowych i rzemieślników, techników i średniego personelu oraz pracowników przy pracach prostych - stanowiły 86,2% wszystkich ofert.

17 II. BEZROBOTNI WEDŁUG URZĘDÓW PRACY A. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA NA KONIEC MIESIĄCA L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM III 22 II 22 Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego X 9 57 X Wzrost / spadek w liczbach X X w procentach X X -2,,7-3,2,3 -,2 -,6 -,6-5,9-2,8-5,4-5, -, -2,5-4,4 -,9 KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA Wzrost / spadek w porównaniu do r: w liczbach X X w procentach X X -,4-3,3 -,8-4,2 5,5,3-2,3-6,4 -,9-6,4 6,5 -,9 4,3-5,7-3,8 5 Stopa bezrobocia wg stanu na 3 marca 22 roku 6, 6,3 X,9 9,3 4,4 2,5 9,7 23,5 2, 2,7 9,6 3,2 26,4 8,2 3, 4,7 II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 7,7 7,9 X 3,7 2,8 9,9 5,4 22,9 24,8, 2, 9,6 8,8 2,6 28, 7,5 2,6 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 49,2 49,4 X 45,9 47,4 55,3 45,5 47,3 5,2 48,2 5,6 52,7 5,2 48,2 47,6 53, 55,6 Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gosp. rolne Osoby w okresie do 2 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Bezrobotni: poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujący Cudzoziemcy x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe - zjawisko nie występuje 7

18 L.p. 8 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: z wiersza 8 WYSZCZEGÓLNIENIE do 25 roku życia długotrwale bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego III. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia (stan na koniec miesiąca) Skierowane przez powiatowy urząd pracy - 2 Z własnej inicjatywy IV. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (stan na koniec miesiąca) Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym: staże V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: Cudzoziemcy z prawem do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii WOJEWÓDZTWO RAZEM III 22 II 22 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH 2 Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Polacy z prawem do zasiłku transferowego VI. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) Liczba zakładów *4 *4 * * * * 2 Liczba osób do zwolnienia *liczba zakładów uwzględnia fakt, iż 2 zakłady pracy dokonywały zgłoszeń zwolnień w kilku powiatach, co zostało wykazane w części opisowej. BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 8

19 L.p. VII. Bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz stażu pracy 9 Bezrobotni wg wieku (w latach) 2 WYSZCZEGÓLNIENIE i więcej Bezrobotni wg poziomu wykształcenia: wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach):... do powyżej 24 Bezrobotni wg stażu pracy ogółem przed zarejestrowniem... do roku - 5 lat 5 - lat - 2 lat 2-3 lat 3 i więcej lat bez stażu pracy WOJEWÓDZTWO RAZEM III 22 III 22 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 9

20 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W MARCU 22 ROKU L.p. I. Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo 83,2 83,9 X 79,3 79,6 77,8 68,4 82,8 86,9 82,3 85, 73,6 84,2 88,7 88,5 86,4 78, zarejestr.[%] 2 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 4 mieszkańcy wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 2 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych z tego charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych WYSZCZEGÓLNIENIE bez doświadzczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia 6 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia WOJEWÓDZTWO RAZEM III 22 II 22 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 2

21 L.p. II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy: niesubsydiowanej w tym: praca sezonowa subsydiowanej z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności...gospodarczej - podjęcie pracy w ramach..refundacji kosztów..zatrudnienia bezrobotnego WOJEWÓDZTWO RAZEM III inne Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 5 Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej Rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 7 Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 8 Niepotwierdzenia gotowości do pracy Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego Podjęcia nauki Ukończenia 6/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia praw do świadczenia przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ),27,77 X,93,38,95,23,22,8 2,29,38,79,78,6,3,5,3 z tego z przyczyn WYSZCZEGÓLNIENIE II 22 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 2

22 L.p. z tego osoby z wiersza 2 bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 2 2 IV. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w miesiącu sprawozdawczym) Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 2 miesięcy od dnia ukończenia nauki Liczba bezrobotnych przypadająca na wolne miejsce pracy w miesiącu V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym Liczba zakładów *4 2 2 * *3 2 Liczba zwolnionych osób z ogółem w tym WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM III 22 II 22 Wzrost/ spadek (w liczbach) III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w m-cu sprawozdawczym Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy dotychczas nie pracujący zamieszkali na wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 2 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 2 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego *liczba zakładów uwzględnia fakt, iż zakład pracy dokonywał zwolnień w kilku powiatach, co zostało wykazane w części opisowej. MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PPRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA

23 L.p. VI. Poszukujący pracy Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia ego z przyczyn III 22 5 II Wzrost/ spadek (w liczbach) -22 MIEJSKI UR ZĄ PRACY W KI ELCA 7 BUSKO - ZDR 4 JĘDRZEJÓ 8 KAZIMIERZ WIELKA KIELCE KOŃSKIE 2 9 OPATÓW 6 OSTROWIEC 5 PIŃCZÓW SAN DOMI ER 5 SKARŻYSKO KAM. 3 STARACHOW STASZÓW WŁOSZCZO niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu dobrowolnej rezygnacji innych Poszukujący przcy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji otrzymujący świadczenie socjalne przysługujace na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji żołnierze rezerwy pobierający rentę szkoleniową pobierający świadczenie szkoleniowe podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność 2 - gospodarczą poza rolnictwem pracownicy w wieku 45 lat i powyżej VII. Osoby objęte indywidualnym planem działania w miesiącu sprawozdawczym Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy Zakończyli realizację IPD VIII. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w końcu miesiąca sprawozdawczego zatrudnione przy pracach interwencyjnych zatrudnione przy robotach publicznych odbywające szkolenie odbywajace staż odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 6 odbywające prace społecznie użyteczne z t w tym osoby bezrobotne WYSZCZEGÓLNIENIE rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych WOJEWÓDZTWO RAZEM D CH ÓJ W A POWIATOWE URZĘDY PPRACY ŚW. Z ICE WA 23

24 C. ZMIANY W POZIOMIE L.p. I. Bezrobotni zarejestrowani w okresie sprawozdawczym No wo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny (od 99r.) charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych z tego WYSZCZEGÓLNIENIE Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] 2 3 zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 4 mieszkańcy wsi 5 cudzoziemcy 6 osoby w okresie do 2 miesięcy od dnia ukończenia nauki 83,8 87, x 8, 77,6 8, 7,7 82,4 87,7 86,2 87,7 78,5 83, 88,2 87,5 85,2 83, z prawem do zasiłku w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia 2 bez kwalifikacji zawodowych bez doświadzczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 7 niepełnosprawni 8 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego BEZROBOCIA W OKRESIE 3 MIESIĘCY 22 i 2 ROKU WOJEWÓDZTWO RAZEM I-III 22 I-III 2 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD ACY W KIELCACH PR SKO - ZDRÓJ BU ĘDRZEJÓW J KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZEDY PRACY OPATÓW 747 TROWIEC ŚW. OS 82 9 PIŃCZÓW 289 ANDOMIERZ S SKARŻYSKO KAM STARACHOWICE 899 STASZÓW ŁOSZCZOWA W

25 L.p. WOJEWÓDZTWO RAZEM Wzrost/ spadek (w liczbach) H MIEJSKI URZĄD ACY W KIELCAC PR B II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w okresie sprawozdawczym Osob y wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy: niesubsydiowanej w tym: praca sezonowa subsydiowanej z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności...gospodarczej podjęcie pracy w ramach..refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - inne Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - 5 Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej Rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego z tego z przyczyn WYSZCZEGÓLNIENIE I-III 22 I-III 2 USKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA 7 Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 8 Nie potwierdzenia gotowości do pracy Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego Podjęcia nauki Ukończenia 6/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia praw do świadczenia przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ),8,76 X,72,74,7,99,79,82,4,8,94,84,85,79,84,79 KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OP AT ÓW TROWIEC ŚW. OS PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 25

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani ogółem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Numer identyfikacyjny REGON 59548..24-..24 Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych z tego osoby z wiersza Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 212r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Łazy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani podjęli pracę w tym z prawem ogółem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy w Szczytnie REGON 9348 ul. Nowogrodzka /3/, -3 Warszawa MPiPS..24-3..24 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON 590748135 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza osoby w Powiatowy Urząd Pracy Przysusze Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy Wysłać do 5.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze Numer identyfikacyjny REGON 67198916 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo