Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r."

Transkrypt

1 Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu grudnia 2012 r. wyniosła 112,5 tys. osób (w tym kobiet 58,8 tys.) i była o 3,3% wyższa od notowanej w grudniu 2011 r. Liczba bezrobotnych w poszczególnych powiatach była zróżnicowana. Wśród miast na prawach powiatu najwięcej osób zarejestrowano w Szczecinie (19,1 tys.), a najmniej w Świnoujściu (1,4 tys.), co stanowiło odpowiednio 17,0% i 1,2% ogółu zarejestrowanych. W powiatach najwięcej bezrobotnych było zarejestrowanych w urzędzie stargardzkim 7,5 tys. i szczecineckim 7,4 tys. (po 6,6% ogólnej liczby dla tych powiatów), a najmniej w powiecie kołobrzeskim 3,3 tys. i łobeskim 3,4 tys. (odpowiednio 2,9% i 3,0% ogólnej liczby zarejestrowanych). Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy w końcu grudnia 2012 r. stanowili 18,1% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (przed rokiem 17,5%), co ulokowało nasze województwo na 15. pozycji pod względem wysokości stopy bezrobocia w kraju (wyższą notowano tylko w województwie warmińsko- -mazurskim 21,2%). Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: łobeskim (29,0%), choszczeńskim (28,4%) i pyrzyckim (28,2%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się miasta na prawach powiatu: Świnoujście (10,2%), Szczecin (11,1%) i Koszalin (12,0%) oraz powiat kołobrzeski (11,7%). Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2012 r. Województwo: 18,1% Podregiony: koszaliński: stargardzki: m. Szczecin: szczeciński: 21,0% 23,2% 11,1% 17,9% Świnoujście 10,2% Policki 15,0% Gryfiński 22,2% Kamieński 25,7 Szczecin 11,1% Goleniowski 16,1% Pyrzycki 28,2% Myśliborski 17,9% Sławieński 27,4% Koszalin 12,0% Kołobrzeski Koszaliński 11,7% 27,9% Gryficki Białogardzki 24,6% 28,0% Stargardzki 19,9% Łobeski 29,0% Świdwiński 25,6% Choszczeński 28,4% Drawski 25,1% Wałecki 21,2% Szczecinecki 26,9% % 27,1 29,0 (6) 22,1 27,0 (6) 17,1 22,0 (3) 12,1 17,0 (2) 10,0 12,0 (4)

2 2 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wzrosła w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc. Mniejszą stopę bezrobocia notowano w 7 powiatach i w 1 mieście na prawach powiatu. Największy wzrost odnotowano w powiatach sławieńskim (o 2,6 p. proc.) i myśliborskim (o 1,6 p. proc.), a spadek w powiecie drawskim (o 1,5 p. proc.). W powiecie goleniowskim, tak jak w podregionie szczecińskim, stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym. Zmiany stopy bezrobocia rejestrowanego Grudzień 2012 r. do grudnia 2011 r. Województwo: 0,5 p. proc. Podregiony: koszaliński: stargardzki: m. Szczecin: szczeciński: 0,4 p. proc. 0,4 p. proc. 1,2 p. proc. 0,0 p. proc. Kołobrzeski Koszalin Sławieński Koszaliński Świnoujście Kamieński Gryficki Białogardzki Świdwiński Szczecinecki Goleniowski Łobeski Policki Szczecin Stargardzki Drawski Wałecki Gryfiński Pyrzycki Myśliborski Choszczeński p. proc. 1,1 2,6 (5) 0,6 1,0 (2) 0,1 0,5 (5) -0,4 0,0 (4) -1,5-0,5 (5) W końcu grudnia 2012 r. prawa do zasiłku nie posiadało 91,8 tys. osób, czyli 81,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, wobec 88,9 tys. (81,6%) przed rokiem. W skali roku wzrosła liczba zarejestrowanych kobiet (o 0,4%), a najwyższym wzrostem charakteryzował się powiat sławieński (o 12,4%). Wśród zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn zanotowano wzrost o 6,7%, w tym najwyższy w powiecie wałeckim (o 21,4%). Dynamika liczby zarejestrowanych bezrobotnych według płci w 2012 r. (2011 = 100) 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 mężczyźni kobiety 1 Białogardzki 2 Choszczeński 3 Drawski 4 Goleniowski 5 Gryficki 6 Gryfiński 7 Kamieński 8 Kołobrzeski 9 Koszaliński 10 Łobeski 11 Myśliborski 12 Policki 13 Pyrzycki 14 Sławieński 15 Stargardzki 16 Szczecinecki 17 Świdwiński 18 Wałecki 19 m. Koszalin 20 m. Szczecin 21 m. Świnoujście 90,

3 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. 3 Podobnie jak w latach ubiegłych, większość populacji bezrobotnych stanowiły kobiety. W końcu grudnia 2012 r. udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 52,3% i był o 1,5 p. proc. mniejszy niż przed rokiem. Najwyższy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano w powiatach: polickim (56,5%), stargardzkim (55,0%), choszczeńskim i goleniowskim (po 54,9%), a najniższy w powiecie białogardzkim (47,8%) i m. Koszalin (48,2%). Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych. W końcu grudnia 2012 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku lata (31,3 tys.), a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,8% i zmniejszył się wobec grudnia 2011 r. o 0,1 p. proc. Najmniejszą grupą bezrobotnych były osoby w wieku 55 lat i więcej (17,4 tys., tj. 15,4% ogółu zarejestrowanych, czyli o 1,3 p. proc. więcej niż przed rokiem) i w tej grupie odnotowano w skali roku najwyższy wzrost liczby bezrobotnych (o 13,5%). Warto zauważyć, że systematycznie zmniejsza się liczba bezrobotnych w wieku poniżej 25 lat. Tabl. 1. Bezrobotni zarejestrowani według wieku Stan w końcu okresu LATA, KWARTAŁY Ogółem poniżej 25 lat W wieku lat i więcej I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Do grupy wiekowej lata należała co trzecia bezrobotna kobieta i co czwarty bezrobotny mężczyzna, a w wieku 55 lat i więcej była co dziesiąta kobieta i co piąty mężczyzna. Struktura bezrobotnych według wieku w 2012 r. MĘŻCZYŹNI KOBIETY 21,6% 16,1% 9,8% 17,6% poniżej 25 lat 21,0% 19,5% osób 23,3% osób 31,9% ,0% 21,2% 55 lat i więcej

4 4 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Większość bezrobotnych rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym (odpowiednio 34,0% i 27,6% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych), które podobnie jak w 2011 r. łącznie stanowiły ponad połowę populacji bezrobotnych (61,6% wobec 62,0% przed rokiem). Największy odsetek osób o najniższym wykształceniu (gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym) występował w powiecie łobeskim (70,1%), a najniższy w m. Szczecin (53,3%). Osoby z wykształceniem średnim zawodowym i ogólnokształcącym stanowiły 28,9% ogółu bezrobotnych, a najwyższy udział bezrobotnych deklarujących posiadanie tego wykształcenia odnotowano w powiecie szczecineckim (32,2%) i powiecie gryfickim (32,1%), natomiast najniższy w powiecie koszalińskim (23,8%). Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 9,4% w populacji bezrobotnych i w tej grupie odnotowano najwyższy wzrost liczby bezrobotnych w skali roku (o 8,6%). Najwyższy odsetek bezrobotnych z takim wykształceniem wystąpił w m. Szczecin (16,9%), a najniższy w powiecie łobeskim (4,7%). Tabl. 2. Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia Stan w końcu okresu LATA, KWARTAŁY Ogółem wyższym średnim zawodowym (łącznie z policealnym) Bezrobotne kobiety charakteryzowały się odmienną strukturą wykształcenia niż mężczyźni. Wykształcenie średnie i wyższe posiadało 47,4% kobiet, podczas gdy odsetek mężczyzn o tym poziomie wykształcenia wyniósł 28,4%. Struktura bezrobotnych według wykształcenia w 2012 r. Z wykształceniem zasadniczym zawodowym średnim ogólnokształcącym gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał MĘŻCZYŹNI KOBIETY 37,9% 6,3% 12,3% 15,0% 30,4% ,1% osób osób 21,7% wyższe średnie zawodowe (łącznie z policealnym) średnie ogólnokształcące 33,7% 22,1% 13,5% zasadnicze zawodowe gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe

5 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. 5 Na koniec 2012 r. wśród bezrobotnych przeważały osoby ze stażem pracy 1-5 lat (24,9 tys. osób) i stanowiły 22,2% ogółu bezrobotnych, przy czym najwyższy udział osób z takim stażem odnotowano w powiecie białogardzkim (26,9%) i gryfickim (25,5%), a najniższy w m. Szczecin (16,9%). Pomimo, że w skali roku odnotowano najwyższy przyrost liczby osób bezrobotnych posiadających staż powyżej 30 lat (o 16,6%), to nadal była to najmniej liczna grupa (4,1 tys. osób, tj. 3,6% ogółu bezrobotnych). Najwyższy udział osób bezrobotnych ze stażem pracy 30 lat i więcej wystąpił w m. Koszalin (6,1%), a najniższy w powiecie pyrzyckim (2,2%). Wysoki odsetek wśród zarejestrowanych bezrobotnych przypadł również osobom bez stażu pracy (17,7%, tj. o 0,7 p. proc. mniej niż przed rokiem), w tym najwyższy w powiecie choszczeńskim (25,9%), a najniższy w m. Koszalin (11,4%). Tabl. 3. Bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy Stan w końcu okresu LATA, KWARTAŁY Ogółem 1 rok i mniej Staż pracy w latach a powyżej 30 lat bez stażu I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał a Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 1-5 uwzględniono osoby, które pracowały 1 rok i 1 dzień do 5 lat. Struktura bezrobotnych według stażu pracy w 2012 r. MĘŻCZYŹNI KOBIETY do 1 roku 15,5% 15,6% 19,7% 18,7% 1-5 lat 5,4% 14,3% 2,0% osób 20,9% 8,3% osób 23,3% ,1% 13,2% 14,0% 14,0% 30 lat i więcej bez stażu Bezrobocie trwające dłużej niż 12 miesięcy w końcu grudnia 2012 r. dotyczyło 38,0 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 5,1% więcej niż przed rokiem. Grupa ta stanowiła 33,7% ogółu bezrobotnych, przy czym zjawisko to częściej dotykało kobiet (37,3%) niż mężczyzn (29,8%). Największy udział takich osób notowano w powiecie polickim (42,2%), a najniższy w powiecie kołobrzeskim (15,8%).

6 6 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Liczba bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy tys. 50 mężczyźni 40 kobiety Tabl. 4. Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy Stan w końcu okresu LATA, KWARTAŁY Ogółem 1 miesiąc i mniej Czas pozostawania bez pracy w miesiącach a powyżej 24 miesięcy I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał a Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 3-6 uwzględniono osoby, które pozostawały bez pracy 3 miesiące i 1 dzień do 6 pełnych miesięcy. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w 2012 r. MĘŻCZYŹNI KOBIETY 13,4% 12,5% 18,5% 8,3% 1 miesiąc i mniej ,4% 22,3% osób 18,8% osób 20,1% ,5% 16,9% 17,3% 17,0% powyżej 24 miesięcy

7 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. 7 Rotacja bezrobotnych 200 tys nowo zarejestrowani w ciągu roku wyrejestrowani w ciągu roku liczba bezrobotnych na koniec roku W 2012 r. w powiatowych urzędach pracy całego województwa zarejestrowano 149,7 tys. osób, tj. o 1,0 tys. (o 0,7%) więcej niż w 2011 r. Najwięcej nowych rejestracji miało miejsce w styczniu (15,8 tys.), a najmniej w czerwcu (9,5 tys.). Miesięczna rotacja bezrobotnych w 2012 r. 16 tys. napływ odpływ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych 123,2 tys. stanowiły osoby, które po raz kolejny znalazły się w ewidencji urzędów pracy (ich udział w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych wyniósł 82,3%, przed rokiem 83,0%), zaś 26,4 tys. osób rejestrowało się po raz pierwszy 17,7% (wobec 17,0% w 2011 r.).

8 8 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Tabl. 5. Napływ bezrobocia W ciągu roku w liczbach bezwzględnych 2011 = 100 Bezrobotni nowo zarejestrowani ,7 w tym: Kobiety ,7 Zarejestrowani po raz pierwszy ,6 Powracający do rejestracji ,9 Dotychczas niepracujący ,8 Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy ,0 Zamieszkali na wsi ,5 W 2012 r. liczba osób wyłączonych z ewidencji powiatowych urzędów pracy wyniosła 146,1 tys., tj. o 3,7 tys. (o 2,5%) mniej niż w 2011 r., w tym 71,0 tys. stanowiły kobiety. Najwięcej osób wyrejestrowano z ewidencji w maju (14,3 tys.), a najmniej w styczniu (8,3 tys.). Najczęstszą przyczyną odpływu z bezrobocia było podjęcie pracy. W 2012 r. pracę podjęło 64,6 tys. bezrobotnych, tj. 44,3% ogólnej liczby osób wyrejestrowanych z ewidencji powiatowych urzędów pracy, wobec 67,7 tys. (45,2%) przed rokiem. Drugą przyczyną odpływu z bezrobocia pod względem częstotliwości występowania było skreślenie z ewidencji z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i dotyczyło 44,4 tys. osób, co stanowiło 30,4% ogólnej liczby osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych (w 2011 r. odpowiednio 49,6 tys. osób, tj. 33,1%). Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić m.in.: dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego 8,5% wyrejestrowanych (przed rokiem 5,9%), rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy 6,0% (wobec 5,2%), nabycie praw emerytalnych lub rentowych 0,7% (wobec 0,7%). Tabl. 6. Odpływ bezrobocia według wybranych przyczyn W ciągu roku w liczbach bezwzględnych 2011 = 100 Ogółem ,5 w tym: Podjęcie pracy ,4 Niepotwierdzenie gotowości do pracy ,5 Zrezygnowanie ze statusu bezrobotnego ,8 Rozpoczęcie szkolenia lub stażu ,3 Rozpoczęcie prac społeczno-użytkowych ,7 Nabycie praw emerytalnych lub rentowych ,7 Nabycie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego ,0 Do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą m.in. długotrwale bezrobotni, których udział w bezrobotnych zarejestrowanych ogółem nie zmienił się w skali roku i w końcu grudnia 2012 r. wyniósł 51,4%; osoby poniżej 25 roku życia stanowiły 16,9% bezrobotnych ogółem (wobec 17,7%), a powyżej 50 roku życia 27,0% (wobec 26,4%). Kwalifikacji zawodowych nie posiadało 31,4% zarejestrowanych bezrobotnych (wobec 31,8% przed rokiem), 13,7% samotnie wychowywało co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (wobec 13,5%), a 4,3% stanowiły osoby niepełnosprawne (wobec 4,2%).

9 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. 9 Tabl. 7. Bezrobotni zarejestrowani będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy a 2011 b 2012 c 2011 = 100 Ogółem Mężczyźni Kobiety Do 25 roku życia a b c 98,3 104,6 93,6 Którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia a b c 96,9 89,3 100,8 Długotrwale bezrobotni a b c 103,3 104,1 102,7 Powyżej 50 roku życia a b c 105,4 108,0 101,7 Bez kwalifikacji zawodowych a b c 101,9 106,3 98,8 Bez doświadczenia zawodowego a b c 99,6 104,4 96,3 Bez wykształcenia średniego a b c 102,8 106,0 99,1 Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko a do 18 roku życia b c 104,9 116,4 103,0 Którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli a zatrudnienia b c 108,7 109,6 91,3 Niepełnosprawni a b Kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia c 105,6 108,1 103,0 a x b x c 104,9 x 104,9

10 10 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. zarejestrowanych było 123 bezrobotnych cudzoziemców, w tym 108 nie posiadało prawa do zasiłku (przed rokiem odpowiednio 101 i 88). Ponad połowę z nich (72) stanowiły kobiety. Za najskuteczniejszą formę przeciwdziałania bezrobociu uważa się skierowanie na szkolenie zawodowe i staż oraz zatrudnienie przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. W wyniku działań powiatowych urzędów pracy w 2012 r. skierowano na szkolenie i staż 12,4 tys. osób (przed rokiem 7,8 tys.), do robót publicznych 3,0 tys. osób (w 2011 r. 2,3 tys.), natomiast do prac interwencyjnych 1,9 tys. osób (przed rokiem 1,8 tys.). Tabl. 8. Wybrane aktywne formy pomocy osobom zarejestrowanym w powiatowych urzędach pracy W ciągu roku w liczbach bezwzględnych 2011 = 100 Skierowani na szkolenie lub staż ,3 Zatrudnieni przy robotach publicznych ,5 Zatrudnieni przy pracach interwencyjnych ,1 W 2012 r. do powiatowych urzędów pracy wpłynęło 38,7 tys. ofert pracy, tj. mniej o 2,3 tys. niż w 2011 r. Na koniec grudnia 2012 r. na 1 ofertę pracy przypadło 107 osób zarejestrowanych jako bezrobotne (przed rokiem 130 osób). Spośród wszystkich ofert zgłoszonych w 2012 r. 21,0% dotyczyło przyjęcia na staż (przed rokiem 13,4%), 5,9% adresowanych było do osób niepełnosprawnych (wobec 4,1%), a 0,4% do osób, które w okresie 12 miesięcy ukończyły naukę (wobec 0,2%). Wydatki Funduszu Pracy poniesione w województwie w 2012 r. wyniosły 372,6 mln zł, tj. prawie o 11,5% więcej niż w 2011 r., z czego na zasiłki dla bezrobotnych przeznaczono 196,2 mln zł, co stanowiło 52,6% ogólnej wysokości wydatków (wobec 56,4% przed rokiem). Koszty związane z pracami interwencyjnymi i robotami publicznymi stanowiły odpowiednio 2,4% i 4,6% ogólnej wysokości wydatków, 2,1% przeznaczono na szkolenia zawodowe, a 9,1% to środki przeznaczone na pomoc przy podejmowaniu działalności gospodarczej (przed rokiem odpowiednio 3,2%, 4,2%, 1,4% i 7,2%).

11 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. 11 Tabl. 9. Bezrobotni zarejestrowani według wieku w 2012 r. W wieku Ogółem poniżej 25 lat lat i więcej WOJEWÓDZTWO Podregiony: Koszaliński białogardzki drawski kołobrzeski koszaliński sławieński szczecinecki świdwiński wałecki m. Koszalin Stargardzki choszczeński gryficki łobeski myśliborski pyrzycki stargardzki m. Szczecin powiat: m. Szczecin Szczeciński goleniowski gryfiński kamieński policki m. Świnoujście

12 12 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Tabl. 10. Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia w 2012 r. Z wykształceniem Ogółem wyższym średnim zawodowym (łącznie z policealnym) średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym WOJEWÓDZTWO Podregiony: Koszaliński białogardzki drawski kołobrzeski koszaliński sławieński szczecinecki świdwiński wałecki m. Koszalin Stargardzki choszczeński gryficki łobeski myśliborski pyrzycki stargardzki m. Szczecin powiat: m. Szczecin Szczeciński goleniowski gryfiński kamieński policki m. Świnoujście

13 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. 13 Tabl. 11. Bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy w 2012 r. Staż pracy w latach a Ogółem 1 rok i mniej powyżej 30 lat bez stażu WOJEWÓDZTWO Podregiony: Koszaliński białogardzki drawski kołobrzeski koszaliński sławieński szczecinecki świdwiński wałecki m. Koszalin Stargardzki choszczeński gryficki łobeski myśliborski pyrzycki stargardzki m. Szczecin powiat: m. Szczecin Szczeciński goleniowski gryfiński kamieński policki m. Świnoujście a Patrz notka do tabl. 3.

14 14 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Tabl. 12. Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy w 2012 r. Czas pozostawania bez pracy w miesiącach a Ogółem 1 miesiąc i mniej powyżej 24 miesięcy WOJEWÓDZTWO Podregiony: Koszaliński białogardzki drawski kołobrzeski koszaliński sławieński szczecinecki świdwiński wałecki m. Koszalin Stargardzki choszczeński gryficki łobeski myśliborski pyrzycki stargardzki m. Szczecin powiat: m. Szczecin Szczeciński goleniowski gryfiński kamieński policki m. Świnoujście a Patrz notka do tabl. 4.

15 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. 15 Tabl. 13. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2012 r. Bezrobotni zarejestrowani do 25 roku życia którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych WOJEWÓDZTWO Podregiony: Koszaliński białogardzki drawski kołobrzeski koszaliński sławieński szczecinecki świdwiński wałecki m. Koszalin Stargardzki choszczeński gryficki łobeski myśliborski pyrzycki stargardzki m. Szczecin powiat: m. Szczecin Szczeciński goleniowski gryfiński kamieński policki m. Świnoujście

16 16 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Tabl. 13. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2012 r. (dok.) Bezrobotni zarejestrowani bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka WOJEWÓDZTWO Podregiony: Koszaliński białogardzki drawski kołobrzeski koszaliński sławieński szczecinecki świdwiński wałecki m. Koszalin Stargardzki choszczeński gryficki łobeski myśliborski pyrzycki stargardzki m. Szczecin powiat: m. Szczecin Szczeciński goleniowski gryfiński kamieński policki m. Świnoujście

17 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. 17 Tabl. 14. Bezrobocie na tle kraju w 2012 r. : Polska Województwo Polska Województwo ogółem Polska = 100 w odsetkach Bezrobotni zarejestrowani ,3 100,0 100,0 z liczby bezrobotnych: Kobiety ,4 51,4 52,3 Mieszkający na wsi ,9 43,9 40,7 Zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy Nieposiadający prawa do zasiłku ,8 4,1 2, ,2 83,2 81,6 Dotychczas niepracujący ,0 18,6 17,7 W wieku: poniżej 25 lat ,5 19,9 16, ,0 29,4 27, ,3 19,6 19, ,7 18,7 20,2 55 lat i więcej ,5 12,5 15,4 Z wykształceniem: wyższym ,2 11,7 9,4 średnim zawodowym (łącznie z policealnym) ,4 22,1 18,5 średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym Ze stażem pracy a : ,2 10,6 10, ,1 28,3 27, ,6 27,3 34,0 1 rok i mniej ,9 15,4 17,2 1-5 lat ,1 22,9 22, ,1 14,1 13, ,2 14,8 14, ,6 10,4 11,2 powyżej 30 lat ,0 3,9 3,6 bez stażu ,0 18,6 17,7 a Patrz notka do tabl. 3.

18 18 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Tabl. 14. Bezrobocie na tle kraju w 2012 r. (dok.) Pozostający bez pracy a : Polska Województwo Polska Województwo ogółem Polska = 100 w odsetkach 3 miesiące i mniej ,6 29,3 31, ,2 35,2 34, ,3 17,6 17,7 powyżej 24 miesięcy ,7 17,8 16,1 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 25 roku życia ,5 19,9 16,9 długotrwale bezrobotni ,4 50,2 51,4 powyżej 50 roku życia ,2 22,8 27,0 bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia ,7 29,2 31, ,2 8,8 13,7 niepełnosprawni ,4 5,2 4,3 Płynność bezrobocia (w ciągu roku) bezrobotni nowo zarejestrowani ,6 x x bezrobotni wyrejestrowani ,8 x x Stopa bezrobocia w % 13,4 18,1 x x x Oferty pracy (w ciągu roku) ,9 x x a Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 3-12 uwzględniono osoby, które pozostawały bez pracy 3 miesiące i 1 dzień do 12 pełnych miesięcy.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 21 roku Szczecin 211 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku Szczecin 2009 1. Bezrobocie w Polsce W Polsce w końcu II kwartału

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące w szczególnej

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2018 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 ROKU OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2019 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2018

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Szczecin 2012 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2018 rok- Szczecin 2019 1 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2017 rok- Szczecin 2018 1 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2016 1 Wprowadzenie Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2016 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 ROKU BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ SZCZECIN 2018 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ

PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU KONKURSÓW OFERT W RODZAJU NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE (ogłoszenia oraz zapytania ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań) L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2016 Q Województwo zachodniopomorskie. str. 1

Kwartał III, 2016 Q Województwo zachodniopomorskie. str. 1 Q3 2016 Województwo zachodniopomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ OBSZAR OGŁOSZENIA (powiat/grupa powiatów)

L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ OBSZAR OGŁOSZENIA (powiat/grupa powiatów) KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU KONKURSÓW OFERT W RODZAJU NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE (ogłoszenia oraz zapytania ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań) L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2010 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Szczecin 2017 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec grudnia 2008 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2016 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO -

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2016 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2016 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - Graficzna prezentacja zjawisk Szczecin 2017 r. Autor opracowania: Shivan Fate Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI) Oferty pracy (wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej) na terenie województwa zachodniopomorskiego zgłoszone do Powiatowych Urzędów Pracy w latach 2 21. Zwiększająca się liczba ofert pracy

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Komunikat o ogłoszeniu konkursów ofert na rok 2016 i lata następne Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Komunikat o ogłoszeniu konkursów ofert na rok 2016 i lata następne Profilaktyczne Programy Zdrowotne. Komunikat o ogłoszeniu konkursów ofert na rok 2016 i lata następne Profilaktyczne Programy Zdrowotne. ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że ogłoszone zostały konkursy ofert w rodzaju Profilaktyczne Programy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz. sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz. sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku Szczecin, kwiecień 2012 rok SPIS TREŚCI 1 RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku Opracowanie raportu: Alicja Pliszko Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2017 roku WOJEWÓDZK URZĄD PRACY W SZCZECNE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w półroczu 2017 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

z wyłączeniem postępowania nr /REH/05/1/ /01 w przypadku którego termin

z wyłączeniem postępowania nr /REH/05/1/ /01 w przypadku którego termin Szczecin 28-05-2019r. K O M U N I K A T o zmianie terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2013 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2013 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo