INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r.

2 Spis treści: strona I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1-15 II. BEZROBOCIE WEDŁUG URZĘDÓW PRACY III. WYKRES I KARTOGRAMY 25

3 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia i w okresie 4 miesięcy 2018 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: bezrobotnych do 30 roku życia (28,5% ogółu), w tym bezrobotnych do 25 roku życia (13,1%), bezrobotnych kobiet (52,0%), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,6%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (83,9%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (16,1%), bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (2,4%), bezrobotnych niepełnosprawnych (6,5%). Poziom bezrobocia na koniec kwietnia 2018 roku był: - niższy o osób, tj. o 4,3% w porównaniu do r., - niższy o osoby, tj. o 11,1% w porównani do r., - niższy o 203 osoby, tj. o 0,4% w porównaniu do r. W porównaniu do marca 2018 roku spadek poziomu bezrobocia wystąpił we wszystkich powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy w: buskim - 10,4% (177 osób), staszowskim - 8,6% (206 osób), ostrowieckim - 7,7% (385 osób), włoszczowskim - 6,2% (85 osób), starachowickim - 5,2% (187 osób), sandomierskim - 5,0% (138 osób), pińczowskim - 4,1% (50 osób) i kieleckim - 3,5% (300 osób). W odniesieniu do kwietnia 2017 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy spadek odnotowano we: włoszczowskim - 16,8% (262 osoby), staszowskim - 16,6% (437 osób), starachowickim - 16,5% (672 osoby) oraz kazimierskim - 14,0% (199 osób). Stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2018 roku ukształtowała się w województwie na poziomie 8,7%, a w kraju wyniosła 6,3%, co oznacza spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca w województwie, natomiast w kraju odnotowano spadek o 0,3 p.p. W odniesieniu do kwietnia 2017 roku stopa bezrobocia była niższa w województwie o 1,1 p.p. (w kraju o 1,3 p.p.).

4 2 W regionie nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: skarżyskim - 16,0%, opatowskim - 13,4%, ostrowieckim - 12,2%, koneckim -11,8% i kieleckim - 11,4%, natomiast najniższa w: buskim - 4,2%, m. Kielce - 5,9%, włoszczowskim - 6,3% i pińczowskim - 6,6%. Liczba bezrobotnych w okresie od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. 2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 4 miesięcy 2018 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ). Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało na wsi (55,8% napływu), a w mieście (44,2%), to kobiety (46,5%), a to mężczyźni (53,5%), posiadało prawo do zasiłku (20,0%), poprzednio pracowało (84,7%), a dotychczas nie pracowało (15,3%). W populacji bezrobotnych poprzednio pracujących oraz dotychczas niepracujących przeważali mężczyźni (odpowiednio: 54,0% i 50,8%). Z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 12,5% napływu, osób zarejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 87,5%. Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: opatowskim - 92,7%, skarżyskim - 92,6%, koneckim - 92,0% i ostrowieckim - 91,2% natomiast najniższy w: pińczowskim - 80,5% i m. Kielce - 83,1%.

5 Przyczyny wyłączenia z rejestru bezrobotnych: podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 50,5% ogółu wyłączonych, rozpoczęcie stażu osoby, tj. 11,6%, rozpoczęcie szkolenia osób, tj. 1,5%, rozpoczęcie prac społecznie użytecznych osoby, tj. 1,4%, 3 skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - 54 osoby, tj. 0,2%, niepotwierdzenie gotowości do pracy osób, tj. 12,7%, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób, tj. 9,4%, odmowa ustalenia profilu pomocy - 7 osób, odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI osób, tj. 5,3%, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego, osiągnięcie wieku emerytalnego osób, tj. 2,4%, pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) osoby, tj. 5,0% ogółu wyłączonych. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy podjęcie pracy (50,5%), niepotwierdzenie gotowości do pracy (12,7%) oraz rozpoczęcie stażu (11,6%). 3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Na koniec kwietnia 2018 roku zarejestrowanych było osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 (84,4% ogółu), w tym kobiet (53,5%). L.p. Osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Liczba bezrobotnych %* Kobiety %* Mężczyźni %* Bezrobotni zarejestrowani w PUP 1 Do 30 roku życia , , ,9 w tym bezrobotni do 25 roku życia , , ,0 2 Długotrwale bezrobotni , , ,5 3 Powyżej 50 roku życia , , ,0 4 Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 680 1, , ,5 5 Posiadające co najmniej jedno dziecko , , ,9 do 6 roku życia 6 Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne 54 0,1 43 0,1 11 0,0 do 18 roku życia 7 Bezrobotni niepełnosprawni , , ,4 *Dane dotyczące udziału % obliczone zostały w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. 1 Liczba bezrobotnych spełniających przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065). Osoby spełniające jednocześnie kilka kryteriów w ogólnej liczbie wykazywane są tylko raz.

6 Bezrobotni do 30 roku życia Na koniec kwietnia 2018 roku w rejestrach pozostawało osób do 30 roku życia, czyli 28,5% ogółu bezrobotnych, w tym kobiety (58,1%). W porównaniu do kwietnia 2017 roku populacja ta zmniejszyła się o osób, tj. o 9,9%. W okresie 4 miesięcy 2018 roku zarejestrowano osób (42,4% napływu), w tym kobiety (48,8%). Wyłączono natomiast osoby (41,4% odpływu), pracę podjęło osób (49,9%), szkolenia lub staż rozpoczęło osób (15,8%), zaś osób (13,8%) nie potwierdziło gotowości do pracy. W analizowanej grupie na koniec kwietnia 2018 roku bez pracy pozostawało osób do 25 roku życia, czyli 13,1% ogółu bezrobotnych, w tym kobiety (53,9%). W porównaniu do kwietnia 2017 roku liczebność tej grupy zmniejszyła się o 750 osób (o 11,0%), a udział w populacji bezrobotnych ogółem utrzymał się na tym samym poziomie Długotrwale bezrobotni Na koniec kwietnia 2018 roku zarejestrowanych było długotrwale bezrobotnych (51,6% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat 2, w tym kobiet (56,4%). W porównaniu do kwietnia 2017 roku populacja ta zmniejszyła się o osób (o 15,9%), obniżył się również jej udział w bezrobociu ogółem o 3,0 p.p. W okresie 4 miesięcy 2018 roku zarejestrowano osoby (30,2% napływu), w tym 52,3% stanowiły kobiety, a wyłączono osób (31,4% odpływu), w tym 51,8% kobiet. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez osób (38,3%), szkolenia lub staż rozpoczęło osób (13,1%), zaś gotowości do pracy nie potwierdziło osób (13,0%) Bezrobotni powyżej 50 roku życia W końcu kwietnia 2018 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawały osoby powyżej 50 roku życia - 24,9% ogółu, w tym kobiet (35,9% tej populacji). W porównaniu do kwietnia 2017 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osoby (o 15,7%), a udział obniżył się o 1,4 p.p. W okresie 4 miesięcy 2018 roku zarejestrowano osób (17,1% napływu), w tym kobiety (35,7%), a wyłączono osób (17,1% odpływu), w tym kobiety (37,6%). Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych osób podjęło pracę (43,5%), a 467 osób (10,1%) nie potwierdziło gotowości do pracy. 2 Art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o promocji zatrudnienia ( ).

7 3.4. Niepełnosprawni 5 Na koniec kwietnia 2018 roku w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 6,5% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do kwietnia 2017 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 422 osoby (tj. o 12,2%), a udział obniżył się o 0,1 p.p. W okresie 4 miesięcy 2018 roku zarejestrowano osoby, tj. 6,8% napływu, a wyłączono osób, w tym 813 osób z powodu podjęcia pracy (44,2% odpływu). 4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.1. Bezrobotne kobiety i mężczyźni Na koniec kwietnia 2018 roku w ewidencji urzędów pracy pozostawało kobiet i mężczyzn, co stanowiło odpowiednio 52,0% i 48,0% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do kwietnia 2017 roku zmniejszyła się zarówno populacja bezrobotnych kobiet o (o 8,3%), jak i mężczyzn o (o 13,9%). Większość bezrobotnych kobiet (82,8%) i mężczyzn (86,0%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł 16,2% i był wyższy od analogicznego udziału wśród mężczyzn - 16,0%. W okresie 4 miesięcy 2018 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (46,5% napływu) niż mężczyzn (53,5%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono kobiet oraz mężczyzn odpowiednio: 46,6% i 53,4% ogółu wyłączonych. Mężczyźni stanowili większą grupę wśród podejmujących pracę 54,7% (7.501), kobiety zaś 45,3% (6.217), natomiast wśród osób skierowanych na staże zdecydowanie przeważały kobiety - 69,1% (2.164). W końcu kwietnia 2018 roku w rejestrach pozostawało kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, tj. 29,9% ogółu kobiet. W okresie 4 miesięcy 2018 roku w analizowanej grupie zarejestrowano kobiety, natomiast 640 podjęło pracę. Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet odnotowano w powiecie jędrzejowskim - 61,1%, staszowskim - 59,2%, włoszczowskim - 58,7% oraz koneckim - 57,0%, natomiast najniższy w: m. Kielce - 46,9%, kazimierskim - 47,9%, oraz opatowskim - 48,3%.

8 4.2. Bezrobotni zamieszkali na wsi 6 W końcu kwietnia 2018 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 55,6% ogółu. W odniesieniu do kwietnia 2017 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osób (tj. o 10,1%). W okresie 4 miesięcy 2018 roku zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji Pracę podjęły osoby, tj. 49,5% odpływu. Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 55,6%, a w mieście 44,4% (6.094). W kwietniu 2018 roku wskaźnik płynności rynku pracy dla osób zamieszkałych na wsi wyniósł 69,2%, a w grupie zamieszkałych w mieście 69,1%. Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadały powiaty: kielecki - 93,1%, opatowski - 79,9%, włoszczowski - 79,3%, kazimierski - 73,1%, buski - 72,6% oraz konecki - 70,6%, a najniższy: skarżyski - 33,7%, ostrowiecki - 34,3% i starachowicki - 40,5% Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki W końcu kwietnia 2018 roku zarejestrowane były osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 2,4% ogółu, w tym 635 kobiet (56,5%). W porównaniu do kwietnia 2017 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 72 osoby, tj. o 6,0%. W okresie 4 miesięcy 2018 roku zarejestrowano osób, tj. 9,4% napływu, w tym kobiet - 56,3% ogółu. Pracę podjęło osób Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W końcu kwietnia 2018 roku w ewidencji pozostawało osób bez kwalifikacji zawodowych, tj. 25,8% ogółu, w tym kobiet (51,3%). W odniesieniu do kwietnia 2017 roku populacja ta zmniejszyła się o osób (tj. o 13,0%). W okresie 4 miesięcy 2018 roku zarejestrowano osób, tj. 25,0% napływu, w tym kobiet (43,4%). Pracę podjęły osoby bezrobotne Bez doświadczenia zawodowego W końcu kwietnia 2018 roku w rejestrach bezrobotnych pozostawało osób bez doświadczenia zawodowego (23,6% ogółu), tzn. dotychczas niepracujących lub wykonujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzących działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Udział kobiet wyniósł 56,6% (6.195).

9 7 W porównaniu do kwietnia 2017 roku populacja ta zmniejszyła się o osób, tj. o 10,1%. W okresie 4 miesięcy 2018 roku zarejestrowano osób, tj. 25,5% napływu, w tym kobiety - 49,4% ogółu. Pracę podjęło bezrobotnych. 5. Działania Urzędów Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 5.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W kwietniu 2018 roku do urzędów pracy zgłoszono wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 687 (o 20,3%) więcej w porównaniu do marca 2018 roku i o 331 więcej (o 8,9%) w odniesieniu do kwietnia 2017 r. W okresie 4 miesięcy 2018 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o mniej (14,0%) w porównaniu do 4 miesięcy 2017 roku. Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej: , tj. 69,9% stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, , tj. 30,1% to miejsca aktywizacji zawodowej. Z sektora prywatnego pochodziło 84,5% wszystkich wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (11.688), a z sektora publicznego 15,5% (2.145). Z ogółu wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej 43,5% (6.011) to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS. Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w okresie 4 miesięcy 2018 roku: , tj. 27,2% stanowiły staże, - 409, tj. 3,0% to prace społecznie użyteczne, - 425, tj. 3,1% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych, - 27, tj. 0,2% przeznaczono dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia kończenia nauki. Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili w powiatach: kieleckim ofert, starachowickim , m. Kielce i ostrowieckim , a najmniej w: pińczowskim i kazimierskim

10 8 W okresie 4 miesięcy 2018 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla: robotników przemysłowych i rzemieślników ofert (23,7%), w tym dla: robotników budowlanych robót stanu surowego, robotników budowlanych robót wykończeniowych, malarzy ofert, robotników w przetwórstwie spożywczym i pokrewnych - 600, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych i pokrewnych - 329, kowali, ślusarzy i pokrewnych - 297, elektryków budowlanych oraz elektromechaników i elektromonterów - 207, mechaników maszyn i urządzeń - 206; pracowników usług i sprzedawców ofert (22,0%), w tym dla: pracowników sprzedaży w sklepach ofert, gospodarzy obiektów - 856, kucharzy - 227, fryzjerów, kosmetyczek i pokrewnych - 199, innych pracowników sprzedaży i pokrewnych - 194, kelnerów i barmanów oraz pracowników usług ochrony - 158; pracowników wykonujących prace proste ofert (17,6%), w tym dla: robotników przy pracach prostych w przemyśle ofert, robotników wykonujących prace proste w górnictwie i budownictwie - 468, pomocy i sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych - 339, innych pracowników wykonujących prace proste - 241, pracowników pomocniczych przygotowujących posiłki oraz robotników wykonujących prace proste w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie - 79;

11 9 pracowników biurowych ofert (11,7%), w tym dla: pracowników obsługi biurowej ofert, pracowników do spraw ewidencji materiałowej i transportu - 358, pracowników do spraw informowania klientów - 135, pracowników do spraw finansowo - statystycznych - 124, pozostałych pracowników obsługi biura oraz sekretarek - 84; operatorów i monterów maszyn i urządzeń ofert (10,8%), w tym dla: operatorów maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych ofert, kierowców ciężarówek i autobusów - 192, operatorów pojazdów wolnobieżnych - 180, operatorów innych maszyn i urządzeń przetwórczych - 161, kierowców samochodów osobowych, dostawczych i motocykli - 152, operatorów maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych - 138, operatorów maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru - 124; techników i średniego personelu oferty (8,5%), w tym dla: pracowników administracyjnych i sekretarzy wyspecjalizowanych oferty, agentów i pośredników handlowych - 199, średniego personelu z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii - 136, innego średniego personelu do spraw zdrowia - 113, techników nauk fizycznych, chemicznych i technicznych - 107, średniego personelu w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej - 79; specjalistów ofert (4,5%), w tym dla: specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations - 86 ofert, specjalistów do spraw administracji i zarządzania - 81, inżynierów (z wyłączeniem elektrotechnologii) - 77, innych specjalistów ochrony zdrowia - 44, innych specjalistów nauczania i wychowania - 43 oraz nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów do spraw wychowania małego dziecka - 38; rolników, ogrodników, leśników i rybaków oferty (0,9%), w tym dla: rolników produkcji roślinnej - 72 oferty i robotników leśnych i pokrewnych przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników - 49 ofert (0,3%), w tym dla: kierowników w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji - 20 ofert, kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania - 11; Wolne miejsca pracy przeznaczone dla: robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników usług i sprzedawców oraz pracowników wykonujących prace proste - stanowiły 63,3% wszystkich ofert.

12 Profile pomocy W końcu kwietnia 2018 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy z ustalonym profilem pomocy 3 wynosiła osób, z tego: - profil I osób ( 1,1%), - profil II osób (71,5%), - profil III osoby (27,4%). Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego, powiatowy urząd pracy dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy. 3 Zgodnie z art. 33 ust. 2b-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1065,) powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. Ustanowione zostały trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: profil pomocy I pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art.66k - 66n; profil pomocy II usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; profil pomocy III Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

13 5.3. Podjęcia pracy 11 W okresie 4 miesięcy 2018 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy osób podjęło pracę, tj. 50,5% ogółu wyłączonych (o osób mniej w odniesieniu do 4 miesięcy 2017 roku). Pracę niesubsydiowaną podjęło osób, tj. 82,3% ogółu podejmujących pracę, w tym: - podjęcie działalności gospodarczej 657, tj. 4,8%, - pracy sezonowej 161, tj. 1,2%. Pracę subsydiowaną podjęły osoby, tj. 17,7%, w tym: - prace interwencyjne 838, tj. 6,1% podejmujących pracę, - roboty publiczne 367, tj. 2,7% podjęcie działalności gospodarczej 332, tj. 2,4% refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego 296, tj. 2,2% praca poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 238, tj. 1,7% dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia 27, tj. 0,2% - -. Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący ( osoby, tj. 87,8%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (1.675 osób, tj. 12,2%). Wśród podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych był następujący: osób do 30 roku życia - 40,9% (5.605), długotrwale bezrobotnych - 23,8% (3.269), powyżej 50 roku życia - 14,7% (2.014) oraz posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 11,6% (1.596) Aktywne programy rynku pracy W kwietniu 2018 roku powiatowe urzędy pracy zaktywizowały bezrobotnych, co oznacza spadek o 393 osoby, tj. o 17,5% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. W okresie 4 miesięcy 2018 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto bezrobotnych, co oznacza spadek o osób, tj. o 37,2% w odniesieniu do 4 miesięcy 2017 roku (10.125).

14 12 Najwięcej osób rozpoczęło staż bezrobotnych (w tym 9 osób w ramach bonu stażowego), co stanowiło 49,3% ogółu zaktywizowanych. Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 838 osób (13,2%), a na szkolenia skierowano 415 osób (6,5%), w tym 69 w ramach bonu szkoleniowego. Prace społecznie użyteczne rozpoczęły 384 osoby (6,0%), zaś przy robotach publicznych zatrudniono osób (5,8%). Podjęcie działalności gospodarczej dofinansowano 332 bezrobotnym (5,2%). Pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych na tych miejscach 296 bezrobotnym (4,7%), zaś pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie rozpoczęło 238 osób (3,8%). W ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia pracę podjęło 27 osób (0,4%). *Od stycznia 2016 roku w pozycji inne wykazywane są osoby aktywizowane w ramach instrumentu rynku pracy umożliwiającego refundowanie pracodawcy przez okres 12 m-cy części kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych do 30 roku życia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 m-cy po jej zakończeniu (art. 150f ustawy).

15 6. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy 6.1. Bezrobotni zarejestrowani jako zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 13 Na koniec kwietnia 2018 roku w rejestrach pozostawało osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,4% ogółu bezrobotnych, w tym kobiety (tj. 56,0%). W porównaniu do kwietnia 2017 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 446 osób (tj. o 17,9%). W okresie 4 miesięcy 2018 roku zarejestrowało się 939 osób (3,5% napływu), w tym 467 kobiet (49,7%). Pracę podjęły 572 osoby. W analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowało się osób, co oznacza, iż w roku bieżącym napływ do bezrobocia osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy był niższy o 236 osób (tj. o 20,1%) Zwolnienia grupowe W kwietniu 2018 roku nie odnotowano zgłoszeń zwolnień, natomiast na koniec miesiąca w 2 zakładach pracy pozostawało do zwolnienia 28 osób. Dla porównania w kwietniu 2017 roku 3 zakłady pracy zgłosiły do zwolnienia 6 osób, natomiast na koniec kwietnia 2017 roku w 4 zakładach pracy pozostawało do zwolnienia 59 osób. W kwietniu 2018 roku nie odnotowano zwolnień pracowników, zaś w okresie 4 miesięcy 2018 roku w 4 zakładach pracy dokonano zwolnień 57 osób. W kwietniu 2017 roku 3 zakłady pracy zwolniły 13 pracowników, natomiast w okresie 4 miesięcy 2017 roku w 5 zakładach pracy dokonano zwolnień 130 osób. Tablica 1. Pozostające zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy na koniec kwietnia 2018 roku. Powiat Branża Liczba osób pozostających do zwolnienia m. Kielce Produkcja gazów technicznych (PKD Z) 8 Transport drogowy towarów (PKD Z) 20

16 14 Tablica 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie 4 miesięcy 2018 r. Powiat Branża Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie wcześniejszych zgłoszeń buski Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) 1 Transport drogowy towarów (PKD Z) 3 m. Kielce Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z) 25 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD Z) Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Na koniec kwietnia 2018 roku: najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 4,2%, m. Kielce - 5,9%, włoszczowski - 6,3% i pińczowski - 6,6%, najwyższą powiaty: skarżyski - 16,0%, opatowski - 13,4%, ostrowiecki - 12,2%, konecki - 11,8% i kielecki - 11,4 %. Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w: kazimierskim - 4,7%, jędrzejowskim - 8,6%, pińczowskim - 9,3% i sandomierskim - 9,8%, a najwyższy w: koneckim - 31,4%, kieleckim - 22,1%, skarżyskim - 19,3% i ostrowieckim - 18,1%. Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 55,6% ogółu zarejestrowanych. Udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 52,0%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 39,7% pozostawało bez pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 29,1%.

17 Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: 15 wysoki odsetek ludzi młodych do 30 roku życia - 28,5%, w wieku mobilnym lata - 66,7%, niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 47,7% ogółu bezrobotnych, długotrwałe pozostawanie bez pracy (pow. 12 m-cy) - 34,5%, wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 15,6% ogółu. Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 25,8% oraz bez doświadczenia zawodowego - 23,6%. Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia wynosił 24,9%. 8. Podsumowanie Liczba bezrobotnych w kwietniu 2018 r. zmniejszyła się o osób w odniesieniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła osób. Jest to najniższy poziom bezrobocia w kwietniu od 1999 roku. W skali roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o osoby (11,1%), w tym kobiet o osób (8,3%), a mężczyzn o osoby (13,9%). W porównaniu do 4 miesięcy 2017 roku mniej bezrobotnych zarejestrowano (o 7,6%) oraz mniej wyłączono z rejestrów bezrobocia (o 20,5%). Najczęściej powodem wyłączenia z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy (50,5%). W okresie 4 miesięcy 2018 roku zatrudnienie uzyskało osób, w tym zdecydowana większość podjęła pracę niesubsydiowaną (82,3 %). W okresie 4 miesięcy 2018 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj. o mniej (14,0%) w porównaniu do 4 miesięcy 2017 roku. W ramach programów rynku pracy powiatowe urzędy pracy w okresie 4 miesięcy 2018 r. zaktywizowały bezrobotnych, w tym osób do 30 roku życia (43,3%). Liczba osób, którym udzielono wsparcia zmniejszyła się o (37,2%) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

18 II. BEZROBOTNI WEDŁUG URZĘDÓW PRACY A. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA NA KONIEC MIESIĄCA L.p. IV 2018 III 2018 Wzrost/ spadek BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia 1 Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego X X Spadek w liczbach X X WYSZCZEGÓLNIENIE Spadek w porównaniu do r. w liczbach KAZIMIERZA WIELKA w procentach X X -4,3-2,4-10,4-3,0-5,9-3,5-1,4-1,4-7,7-4,1-5,0-3,0-5,2-8,6-6,2 KIELCE KOŃSKIE X X w procentach X X -11,1-13,8-12,5-10,5-14,0-4,4-13,9-3,9-8,3-9,4-11,6-13,7-16,5-16,6-16,8 5 Stopa bezrobocia w powiatach 8,7 9,1 X 5,9 4,2 8,0 7,5 11,4 11,8 13,4 12,2 6,6 7,1 16,0 8,7 7,0 6,3 wg stanu na 30 kwietnia 2018 roku II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) 1 Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 16,1 16,2 X 12,3 10,2 8,6 4,7 22,1 31,4 11,0 18,1 9,3 9,8 19,3 13,8 14,0 13,1 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 52,0 51,0 X 46,9 48,7 61,1 47,9 50,8 57,0 48,3 53,6 54,6 52,8 50,3 49,1 59,2 58,7 w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Bezrobotni zamieszkali na wsi Udział [ % ] w ogólnej liczbie bezrobotnych 55,6 55,7 X 0,0 72,6 66,0 73,1 93,1 70,6 79,9 34,3 63,7 64,0 33,7 40,5 66,9 79,3 w tym posiadający gospodarstwo rolne Osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki 6 Bezrobotni: poprzednio pracujący w tym, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy WOJEWÓDZTWO RAZEM MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH POWIATOWE URZĘDY PRACY dotychczas niepracujący Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Cudzoziemcy OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 16 x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe 0 - zjawisko nie występuje

19 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE IV 2018 III 2018 Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW 10 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni III. Profile pomocy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba osób bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy profil I profil II profil III IV. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba osób V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: 1 Cudzoziemcy z prawem do zasiłku Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku Polacy z prawem do zasiłku transferowego VI. Poszukujący pracy 1 Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu pracownicy w wieku 45 lat i powyżej VII. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (stan na koniec miesiąca) 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym staże VIII. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba zakładów Liczba osób do zwolnienia z wiersza 10 z tego w tym WOJEWÓDZTWO RAZEM KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 17

20 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W KWIETNIU 2018 ROKU L.p. IV 2018 III 2018 I. Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem Wzrost/ spadek BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE ,0 87,9 X 84,0 80,2 91,8 82,7 85,7 91,0 89,1 91,3 81,7 88,5 93,4 89,0 89,7 82,6 2 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 4 mieszkańcy wsi cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety z tego charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych po raz pierwszy po raz kolejny osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dzieckodo 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż niepełnosprawni II. Osoby objęte indywidualnym planem działania w miesiącu sprawozdawczym 1 Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy Zakończyli realizację IPD w tym WYSZCZEGÓLNIENIE Udział powracających do rejestru [%] WOJEWÓDZTWO RAZEM MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 18

21 L.p. IV 2018 III 2018 Wzrost/ spadek BUSKO - ZDRÓJ III. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej praca sezonowa subsydiowanej prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej w tym w ramach bonu na zasiedlenie podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu za zasiedlenie podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniow podjęcie pracy w ramach świadczenia aktyw podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zaw. dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI 11 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,36 1,18 X 1,21 1,92 1,29 1,58 1,27 1,09 1,11 1,69 1,43 1,53 1,22 1,44 1,71 1,62 z tego z przyczyn z tego w tym z tego WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 19

22 L.p. IV 2018 III 2018 Wzrost/ spadek IV. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujace w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas nie pracujące zamieszkali na wsi osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 2 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z tego osoby z wiersza 2 BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni V. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesiacu sprawozdawczym 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne z ogółem z tego WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH POWIATOWE URZĘDY PRACY dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 wolne miejsce pracy w miesiącu VI. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym 1 Liczba zakładów Liczba zwolnionych osób OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 20

23 C. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W OKRESIE 4 MIESIĘCY 2018 i 2017 ROKU L.p. I-IV 2018 I-IV 2017 Wzrost/ spadek BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW I. Bezrobotni zarejestrowani w okresie sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny Udział powracających do rejestru [%] 87,5 88,1 X 83,1 84,2 86,8 85,4 85,4 92,0 92,7 91,2 80,5 85,8 92,6 87,0 87,6 83,5 2 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkańcy wsi osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dzieckodo 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż niepełnosprawni II. Osoby objęte indywidualnym planem działania w okresie sprawozdawczym 1 Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy Zakończyli realizację IPD z tego charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych w tym WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 21

24 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I-IV 2018 I-IV 2017 Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ III. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w okresie sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej praca sezonowa subsydiowanej prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej w tym w ramach bonu na zasiedlenie podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu za zasiedlenie podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniow podjęcie pracy w ramach świadczenia aktyw podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę podjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zaw. dorosłych rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej w tym w ramach PAI skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tm PAI 11 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,01 1,17 X 0,93 1,12 0,88 1,18 0,98 0,98 1,12 1,03 0,95 1,08 0,92 1,07 1,09 1,20 z tego z przyczyn z tego w tym z tego JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 22

25 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE I-IV 2018 I-IV 2017 Wzrost/ spadek IV. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w okresie sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujace w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas nie pracujące zamieszkali na wsi osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki cudzoziemcy bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego kobiety w tym kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 2 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia z tego osoby z wiersza 2 w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko WOJEWÓDZTWO RAZEM MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni V. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w okresie sprawozdawczym 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne z ogółem z tego VI. Osoby, które w okresie sprawozdawczym 1 Rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów wzpółfinansowanych z EFS projektach pozakonkursowych realizowanych przez PUP projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w tym dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 23

26 Zmiany w poziomie bezrobocia w województwie według powiatów Lp. Powiat Spadek Liczba zarejestrowanych bezrobocia w stosunku bezrobotnych do marca Marzec 2018 r. Kwiecień 2018 r. osoby % Buski ,4 2. Jędrzejowski ,0 3. Kazimierski ,9 4. m. Kielce ,4 5. Kielecki ,5 6. Konecki ,4 7. Opatowski ,4 8. Ostrowiecki ,7 9. Pińczowski ,1 10. Sandomierski ,0 11. Skarżyski ,0 12. Starachowicki ,2 13. Staszowski ,6 14. Włoszczowski ,2 Razem: ,3 24

27 STOPA BEZROBOCIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM WEDŁUG POWIATÓW Stan w dniu 30 kwietnia 2018 r. Stan w dniu 30 kwietnia 2018 r. 25 POLSKA - 6,3% WOJEWÓDZTWO - 8,7% podregion kielecki - 9,7% (powiaty: kielecki, konecki, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki oraz m. Kielce), podregion sandomiersko - jędrzejowski - 7,3% (powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, opatowski, pińczowski, sandomierski, staszowski oraz włoszczowski). Źródło: GUS

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2019 roku Kielce, czerwiec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2019 roku Kielce, wrzesień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 217 roku Kielce, luty 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w okresie 6 miesięcy 2019 roku Kielce, lipiec 2019 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2019 roku Kielce, kwiecień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w czerwcu 2018 roku Kielce, lipiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 217 roku Kielce, marzec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 216 roku Kielce, marzec 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 217 roku Kielce, czerwiec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 roku Kielce, styczeń 2016 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec listopada 2003 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy grudzień 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy lipiec 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy maj 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy luty 217

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2006r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2019

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2019 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2018 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MRPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2017 Gdański Urząd Pracy (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MRPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo