I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br."

Transkrypt

1 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: bezrobotnych kobiet (49,9% ogółu), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (54,4%), bezrobotnych w wieku lata (27,3%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (85,7%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (14,3%), 2456 bezrobotnych niepełnosprawnych (2,0%). Lipiec jest po czerwcu, maju, kwietniu i marcu kolejnym miesiącem w 2004 roku, w którym nastąpiło zmniejszenie rejestrowanego bezrobocia. Liczba bezrobotnych na koniec lipca 2004r. wyniosła i była: - niższa o 894 osoby, tj. o 0,7% w odniesieniu do r. - niższa o osób, tj. o 1,6% w odniesieniu do r., - niższa o 712 osób, tj. o 0,6% w porównaniu do r. Bezrobocie w lipcu 2004r. było niższe w 9 powiatach, natomiast wyższe w 5 powiatach w porównaniu do lipca 2003r. Najwyższy spadek notowano w powiecie: ostrowieckim o 328 osób, m. Kielce o 209, skarżyskim o 200, buskim o 185, jędrzejowskim o 184. Największy wzrost w powiecie: koneckim o 219 osób, opatowskim o 216 i staszowskim o 169. Stopa bezrobocia na koniec lipca 2004 roku wyniosła 21,8%. W porównaniu do lipca 2003 roku stopa bezrobocia w województwie nie zmieniła się. W powiatach nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia w powiecie skarżyskim - 32,4% stanowiła prawie 3-krotność najniższej wartości tego wskaźnika w powiecie buskim - 11,7%.

2 2 Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia 2003r. do lipca 2004r Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Lipiec 2004 Styczeń Grudzień Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 7 miesięcy 2004 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), tj. o 5316 osób więcej (o 10,2%) niż w okresie 7 miesięcy 2003r. - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ), tj. o 1300 osób więcej (o 2,2%) niż w okresie 7 miesięcy 2003r. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało w mieście (51,7% napływu), a na wsi (48,3%), to kobiety (44,1%), a to mężczyźni (55,9%), to osoby młode w wieku lat (40,6%), posiadało prawo do zasiłku (28,5%), Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 26,3% napływu, osób rejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 73,7%. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych osoby poprzednio pracujące stanowiły 63,7%. Większość tej populacji to mężczyźni - 59%. Spośród osób poprzednio pracujących zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, jedynie 1069 (2,9%) zostało zwolnionych w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

3 3 Przyczynami wyłączenia bezrobotnych było: podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 51,6% wyłączonych (tj. o 1447 osób więcej niż w okresie 7 miesięcy 2003r.), rozpoczęcie szkolenia lub stażu osób, tj. 8,0% wyłączonych (o 555 osób mniej niż w okresie 7 miesięcy 2003r.), niepotwierdzenie gotowości do pracy osób, tj. 26,6% wyłączonych (o 610 osób mniej niż w okresie 7 miesięcy 2003r.), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób, tj. 4,2% wyłączonych (o 19 osób więcej niż w okresie 7 miesięcy 2003r.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych osób, tj. 0,9% (o 49 osób więcej), pozostałe przyczyny (inne, podjęcie nauki, ukończenie 60/65 lat, nabycie uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego) osób, tj. 8,7% ogółu wyłączonych (o 950 osób więcej niż w okresie 7 m-cy 2003 r.). Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należały: podjęcie pracy (51,6%) i niepotwierdzenie gotowości do pracy ( 26,6%). 3. Podstawowe kategorie bezrobotnych 3.1. Bezrobocie młodzieży Na koniec lipca 2004r. zarejestrowanych było bezrobotnych w wieku lata, tj. o 414 osób mniej niż na koniec lipca 2003r. Młodzi stanowili 27,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Jednocześnie większość tej populacji to osoby zamieszkałe na wsi - 59,6%. W okresie 7 miesięcy 2004 roku napływ bezrobotnej młodzieży wyniósł 23333, tj. 40,6% ogółu zarejestrowanych i był wyższy (o 3160) w porównaniu do 7 miesięcy 2003r. W województwie co drugi rejestrujący się bezrobotny to osoba w wieku lata. Wśród tej populacji prawo do zasiłku posiadało tylko 13,8% ogółu, znacznie mniej niż średnio w województwie (28,5%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono osób: 8289 podjęło pracę (35,8% odpływu młodzieży), 3876 rozpoczęło szkolenie lub staż (16,7%), a 5704 nie potwierdziło gotowości do pracy (24,6%). Młodzież podejmuje głównie prace niesubsydiowane (6977 osób, tj. 84,2% ogółu). W ramach subsydiowanych miejsc pracy zatrudniono 1312 osób (15,8%). Młodzi stanowią znaczny udział wśród osób aktywizowanych w ramach szkoleń lub staży w województwie - 81,3%.

4 3.2. Bezrobocie wśród mieszkańców wsi W końcu lipca 2004r. zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 54,4% ogółu. Na przestrzeni 7 miesięcy br. zmniejszyła się zarówno liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi (o 1328), jak i w mieście (o 623). W okresie 7 miesięcy 2004r. zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. o 2107 osób więcej niż przed rokiem. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono osób zamieszkałych na wsi. Pracę podjęło osób (53,1% odpływu). Wśród podejmujących pracę udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi był nieznacznie wyższy (50,4%) niż w mieście (49,6%). Analizując przestrzenne zróżnicowanie wiejskiego rynku pracy można stwierdzić, że bezrobocie na wsi generowane jest w większości powiatów, z wyjątkiem północno-wschodnich, w których w ogólnej liczbie mieszkańców dominuje ludność zamieszkała na wsi. Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi występuje w powiecie kieleckim (93,4%), a najniższy w ostrowieckim (28,2%), skarżyskim (31,5%) i starachowickim (42,3%) Bezrobotne kobiety i mężczyźni 4 Na koniec lipca 2004 roku w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było: kobiet i mężczyzn, udział ich wynosił: 49,9% i 50,1% ogółu bezrobotnych. W lipcu w porównaniu do czerwca br. zwiększyła się populacja kobiet (o 162), a zmniejszyła się liczba bezrobotnych mężczyzn (o 1.056). Większość bezrobotnych kobiet (68,6%) i mężczyzn (73%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Prawo do zasiłku posiadało 12,6% ogółu bezrobotnych kobiet i 16% bezrobotnych mężczyzn. Na przestrzeni 7 miesięcy 2004r. zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (25352, tj. 44,1% napływu) niż mężczyzn (32154, tj. 55,9%). Wyłączono z ewidencji bezrobotnych mniej kobiet (24837) niż mężczyzn (34620), odpowiednio: 41,8% i 58,2% ogółu wyłączonych. Najważniejszą przyczynę wyłączenia z ewidencji bezrobocia stanowiło podjęcie pracy przez kobiety (39%) i mężczyzn (61%). Długotrwałe bezrobocie w większym stopniu dotyczy kobiet. Ponad połowa z nich - 59,5% pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wynosi 50%. Pomimo, iż mężczyźni przeważają wśród rejestrujących się bezrobotnych, to jednak częściej niż kobiety podejmują pracę. Spośród osób aktywizowanych w ramach różnych programów - kobiety przeważają tylko wśród rozpoczynających szkolenia i staże (57,9%). W lipcu br. największy udział bezrobotnych kobiet nadal występuje w powiecie jędrzejowskim (54,3%), natomiast najniższy w opatowskim (44%).

5 Niepełnosprawni Na koniec lipca 2004r. w rejestrach pozostawało 2456 bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 2% ogółu bezrobotnych (o 401 osób więcej niż rok wcześniej). W okresie 7 miesięcy 2004r. zarejestrowano 1313 osób, w tym 499 kobiet, wyłączono 1125 osób, z powodu podjęcia pracy 980 (87,1% odpływu). 4. Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia podejmowane przez urzędy pracy 4.1. Oferty pracy W okresie 7 miesięcy 2004r. powiatowe urzędy pracy miały do dyspozycji ofert pracy. Zakłady pracy z sektora prywatnego zgłosiły 57,8% wszystkich ofert pracy (7871), z sektora publicznego pochodziło 42,2% ofert. Natomiast 9819 ofert (72,1%) dotyczyło pracy subsydiowanej, m.in. z Funduszu Pracy, PFRON. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczono 550 ofert (4%). Najwięcej ofert pracy zgłoszono do PUP w: Kielcach ofert, Ostrowcu Św ofert i Starachowicach ofert. Najmniej ofert pracy pracodawcy zgłosili do PUP w: Kazimierzy Wielkiej ofert i Pińczowie ofert. Oferty pracy w okresie 7 miesięcy 2004 roku Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec

6 6 W okresie 7 miesięcy 2004 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla: pracowników przy pracach prostych ofert pracy (29,0% ogółu), w tym dla gospodarzy budynków ofert, robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie , przy pracach prostych w przemyśle - 549, techników i średniego personelu ofert pracy (17,7%), w tym dla: średniego personelu biurowego ofert, pracowników ds. finansowych i handlowych - 167, pracowników pomocy społecznej i pracy socjalnej - 149, techników - 140, średniego personelu ochrony zdrowia (bez pielęgniarek i położnych) - 89, pielęgniarek i położnych - 67, robotników przemysłowych i rzemieślników ofert pracy (15,5%), dla robotników budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych, malarzy oferty, kowali i ślusarzy - 300, robotników produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży - 253, robotników w przetwórstwie spożywczym - 216, mechaników maszyn i urządzeń - 206, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych - 202, pracowników biurowych oferty pracy (15,2%), w tym dla pracowników: obsługi biurowej ofert, ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji - 178, informatorów, pracowników biur podróży - 76, pracowników usług osobistych i sprzedawców ofert pracy (12,3%), dla sprzedawców i demonstratorów ofert, pracowników usług domowych i gastronomicznych - 226, pozostałych pracowników usług osobistych - 133, pracowników opieki osobistej - 129, usług ochrony - 125, specjalistów z wyższym wykształceniem ofert pracy (4,8%), w tym dla specjalistów: ds. ekonomicznych i zarządzania ofert, architektów i inżynierów - 112, nauczycieli - 56, specjalistów szkolnictwa i wychowawców - 56, specjalistów ochrony zdrowia - 44, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oferty pracy (4,6%), dla: kierowców pojazdów - 245, monterów - 64, operatorów pojazdów wolnobieżnych - 61, rolników, ogrodników, leśników, rybaków - 78 ofert pracy (0,6%), parlamentarzystów, wyższych urzędników i kierowników 41 ofert (0,3%). Zanotowano wyższe zapotrzebowanie pracodawców zwłaszcza na pracowników posiadających zawody techniczne.

7 7 Oferty pracy według zawodów w okresie 7 miesięcy 2004 roku Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 12,3% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy 0,6% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 15,5% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 4,6% Pracownicy biurowi 15,2% Technicy i średni personel 17,7% Specjaliści 4,8% Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0,3% Pracownicy przy pracach prostych 29% 4.2. Podjęcia pracy Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prac interwencyjnych, robót publicznych, otrzymanie przez bezrobotnych pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej. W okresie 7 miesięcy 2004r. z ogółu wyłączonych z ewidencji urzędów pracy bezrobotnych osób podjęło pracę, tj. 51,6% (o 1447 osób więcej niż przed rokiem), z tego: pracę niesubsydiowaną osoby, tj. 82,3% ogółu podejmujących pracę (o 2222 osoby więcej niż w okresie 7 m-cy 2003r.) w tym: praca sezonowa osób, pracę subsydiowaną osób, tj. 17,7% (o 775 osób mniej), z tego: - prace interwencyjne osoby, tj. 10,2% ogółu podejmujących pracę, - roboty publiczne osoby, tj. 5,5% - -

8 8 - udzielone pożyczki osoby, tj. 0,6% inne podjęcia pracy osób, tj. 1,4% Aktywizacja bezrobotnych Programami aktywnymi rynku pracy objęto bezrobotnych. Na staże skierowano 4027 bezrobotnych, co stanowiło 39,6% ogółu zaktywizowanych. Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 3133 osoby (30,8% ogółu), przy robotach publicznych 1692 osoby (16,6%). Udzielono 173 pożyczki, w ramach których 40 bezrobotnych podjęło działalność gospodarczą lub rolniczą, a 133 zostało zatrudnionych na dodatkowych miejscach pracy utworzonych przez pracodawców. Zwiększyła się liczba osób podejmujących prace interwencyjne, staże oraz zatrudnionych w ramach udzielonych pożyczek. Szkolenia rozpoczęło 739 bezrobotnych. Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w okresie 7 m-cy 2004 roku Prace interwencyjne Roboty publiczne Udzielone pożyczki Szkolenia Staż pracy Inne

9 9 5. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy Według stanu na koniec lipca 2004 roku 16 zakładów pracy zgłosiło zamiar zwolnienia 565 pracowników, z tego: - 7 zakładów z sektora publicznego osób, - 9 zakładów z sektora prywatnego osób. Na przestrzeni 7 miesięcy 2004 roku w 30 zakładach pracy zwolniono 670 pracowników, z tego: - 11 zakładów z sektora publicznego zwolniło 248 osób, - 19 zakładów z sektora prywatnego zwolniło 422 osoby. W analizowanym okresie mniej zakładów (o 30) dokonało zwolnień oraz mniej osób utraciło pracę (o 1106) w porównaniu do 7 miesięcy 2003r. (60 zakładów zwolniło wówczas 1776 pracowników). Zwolniono mniej osób zarówno z sektora publicznego (o 174), jak i z sektora prywatnego (o 932). 6. Osoby poszukujące pracy, uprawnione do zasiłku lub świadczeń przedemerytalnych Na koniec lipca 2004 roku zarejestrowanych było: 2639 poszukujących pracy, tj. o 89 osób mniej (o 3,3%) niż przed rokiem, uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego, tj. o 1501 osób mniej (o 9,9% ) niż na koniec lipca 2003r., uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych, tj. o 5002 osoby więcej (o 65,6%) niż przed rokiem. Najwięcej: poszukujących pracy pozostaje zarejestrowanych w PUP: Kielce osób i Ostrowiec Św osoby, uprawnionych do zasiłków przedemerytalnych posiadały PUP: Starachowice osoby, Kielce i Ostrowiec Św , uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych posiadały PUP: Kielce osoby, Ostrowiec Św i Skarżysko - Kam Urzędy pracy zgodnie z Ustawą o świadczeniach przedemerytalnych z dnia 30 kwietnia 2004r. zostały zobowiązane do przekazania organom rentowym dokumentacji umożliwiającej kontynuację wypłaty świadczeń przedemerytalnych.

10 10 Z dniem 1 sierpnia 2004r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął zadania związane z obsługą osób uprawnionych do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych w zakresie wypłaty i przyznawania tych świadczeń. 7. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Na koniec lipca 2004 roku: - najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty na południu województwa: buski - 11,7%, kazimierski - 14,2% i pińczowski - 15,5% oraz m. Kielce - 15,8%, - najwyższą na północy: skarżyski - 32,4%, konecki - 31,9%, ostrowiecki - 28,2%, starachowicki - 26,4% oraz kielecki - 28,5%. Wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosi 54,4% ogółu zarejestrowanych. Na koniec czerwca br. województwo zajmowało pod tym względem drugie miejsce w kraju po podkarpackim - 62,5% i przed lubelskim - 53,4%. Niekorzystna struktura bezrobotnych mieszkańców wsi w porównaniu do bezrobotnych zamieszkałych w miastach. Wśród tej kategorii bezrobotnych wysoki udział stanowią osoby: młode, o niskim poziomie wykształcenia i pozostające bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy. Trudna sytuacja kobiet na rynku pracy. Wzrost liczby bezrobotnych kobiet w lipcu w porównaniu do czerwca br. Pomimo, iż udział bezrobotnych kobiet pozostaje niższy (49,9%) niż mężczyzn, kobiety mają większe trudności z ponownym zatrudnieniem. Długotrwałe bezrobocie jest wyższe wśród kobiet - ponad połowa z nich (59,5%) poszukiwała pracy ponad rok. Analogiczny odsetek długotrwale bezrobotnych mężczyzn wynosił 50%. Na koniec czerwca 2004r. w 9 województwach, w tym w świętokrzyskim, udział długotrwale bezrobotnych kobiet w ogólnej ich liczbie był wyższy niż średnio w kraju - 58,4%. Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych, niski poziom wykształcenia oraz długotrwałe pozostawanie bez pracy. W końcu czerwca br. wśród bezrobotnych osoby w wieku lata stanowiły 55,3% ogółu bezrobotnych, 61,4% posiadało wykształcenie poniżej średniego (zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe), a 54,7% oczekiwało na pracę powyżej rok. Województwo pod względem wysokości udziału bezrobotnych w wieku lata (27,1%) zajmowało 5 miejsce w kraju (25,3%).

11 11 Wysoki udział wśród zarejestrowanych bezrobotnych osób nie posiadających stażu pracy - 28,7% ogółu, w kraju - 24,2%. 8. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia w okresie 7 miesięcy 2004r. Na przestrzeni 7 miesięcy 2004r. bezrobocie zmniejszyło się o 1951 osób (natomiast w okresie 7 m-cy 2003r. zmalało o 5967 osób) i zanotowano: wzrost bezrobocia w I kwartale br. o 5458 osób (w I kw.2003r. wzrost o 4120 osób); - styczeń wzrost o 5070 osób, ( styczeń ub. r. - wzrost o 3950 osób), - luty wzrost o 584 osoby, ( luty ub. r. - wzrost o 582 osoby), - marzec spadek o 196 osób, ( marzec ub. r. - spadek o 412 osób). spadek bezrobocia w II kwartale br. o 6515 osób (w II kwartale 2003r. spadek o osoby); - kwiecień spadek o 3082 osoby, ( kwiecień ub. r. - spadek o 4291 osób), - maj spadek o 2501 osób, ( maj ub. r. - spadek o 4147 osób), - czerwiec spadek o 932 osoby, ( czerwiec ub. r. - spadek o 1905 osób). spadek bezrobocia w lipcu br. o 894 osoby (lipiec ub.r. wzrost o 256 osób). Lipiec jest piątym po marcu, kwietniu, maju i czerwcu miesiącem w 2004 roku, w którym zanotowano zmniejszenie bezrobocia. W okresie 7 miesięcy 2004r. odpływ z bezrobocia był większy od napływu. Wysoki udział osób rejestrujących się po raz kolejny (73,7%) wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Wzrost liczby bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy (o 1447), głównie niesubsydiowanej. Zaktywizowano bezrobotnych w ramach programów rynku pracy. Znaczny udział stanowiły oferty pracy przeznaczone dla: pracowników przy pracach prostych (29%), techników i średniego personelu (17,7%), robotników przemysłowych i rzemieślników (15,5%), pracowników biurowych (15,2%), tj. 77,4% ogółu ofert. Spadek udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku do 14,3% (w lipcu 2003r. udział ten wyniósł 14,7%).

12 12 Mniej osób zwolniono z przyczyn dotyczących zakładów (o 1106) w porównaniu do 7 miesięcy 2003 roku.

13 II. BEZROBOCIE WEDŁUG OWYCH URZĘDÓW PRACY A. STAN NA KONIEC LIPCA 2004r. L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM VII 2004 VI 2004 Wzrost/ spadek I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM Liczba bezrobotnych - stan na koniec 1 miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec 2 miesiąca poprzedniego X X Wzrost / spadek: w liczbach X X w procentach X X -0,7-1,3-1,2-1,2-1,0-1,4 2,8-1,7 0,4 0,4 0,6-0,4-1,9-0,6 2,2-1,2 Wzrost / spadek w porównaniu do r: w liczbach X X w procentach X X -0,6-1,2-0,7-0,9-4,3-2,6 3,7 1,8 4,0-2,4 2,7-0,7-1,9-0,9 2,8-1,8 Stopa bezrobocia wg stanu 21,8 21,9 X 15,8 28,5 X 11,7 18,3 14,2 31,9 20,0 28,2 15,5 17,0 32,4 26,4 17,4 23,4 5 na 31 lipca 2004 roku II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) 1 Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 14,3 14,5 X 19,2 16,1 17,5 6,9 7,1 6,3 17,3 5,6 14,8 6,5 5,3 15,4 24,4 7,6 13,7 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gosp. rolne BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW OWE URZĘDY PRACY KAZIMIERZA WIELKA KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 12 6 Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy Bezrobotni w wieku lata Bezrobotni: poprzednio pracujący dotychczas nie pracujący w tym: bezrobotni absolwenci x x x x x x x x x x x x x x x x x x z tego: szkół wyższych x x x x x x x x x x x x x x x x x x szkół polic. i śr. zawodow. x x x x x x x x x x x x x x x x x x liceów ogólnokształcących x x x x x x x x x x x x x x x x x x zasadniczych szkół zawod. x x x x x x x x x x x x x x x x x x pozostałych (np. specjalne) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Od 1 czerwca 2004r. w statystyce rynku pracy nie wykazywana jest kategoria bezrobotnych absolwentów.

14 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM VII 2004 VI 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba zakładów - sektor publiczny liczba osób do zwolnienia Liczba zakładów - sektor prywatny liczba osób do zwolnienia IV. Oferty pracy i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (stan na koniec miesiąca) 1 Oferty pracy ogółem w tym z sektora publicznego do pracy subsydiowanej dla absolwentów x x x x x x x x x x x x x x x x x x dla niepełnosprawnych Osoby odbywające szkolenie Zatrudnieni przy pr. interwencyjnych Zatrudnieni przy rob. publicznych V. Osoby poszukujące pracy oraz uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych (stan na koniec miesiąca) 1 Osoby poszukujące pracy w tym: niepełnosprawni nie pozostający w zatrudnieniu zasiłku 2 przedemerytalnego 3 świadczenia przedemerytalnego uprawnieni do

15 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W LIPCU 2004r. L.p. GRODZKI ZIEMSKI RAZEM I. Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990r.) z tego WYSZCZEGÓLNIENIE Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych 66,2 59,4 X 56,4 61,3 58,8 71,5 65,3 59,9 64,7 62,4 67,8 65,7 66,9 70,7 66,4 71,0 49,3 2 po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po szkoleniu z prawem do zasiłku zwolnieni z przycz. zakł. pracy absolwenci x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 młodzi - w wieku lata niepełnosprawni mieszkańcy wsi II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w m-cu sprawozdawczym Ogółem wyłączeni z ewidencji Praca niesubsydiowana w tym: praca sezonowa Praca subsydiowana z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne udzielone pożyczki inne, np. umowy absolw Szkolenie lub staż Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja Podjęcie nauki przyczyny wyrejestrowania WOJEWÓDZTWO RAZEM VII 2004 VI 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach ) KIELCE BUSKO ZDRÓJ 7 Ukończenie 60/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia upr. do zas. lub św. przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,10 1,10 X 0,97 1,00 0,98 0,76 1,25 0,84 1,25 0,79 0,81 0,83 0,86 0,86 1,12 0,95 1,21 JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 14

16 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM VII 2004 VI 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w m-cu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy (wiersz ) 2 Poprzednio pracujący Dotychczas nie pracujący w tym: absolwenci x x x x x x x x x x x x x x x x x x wyższych x x x x x x x x x x x x x x x x x x policealnych i śr. zawodowych x x x x x x x x x x x x x x x x x x liceów ogólnokształcących x x x x x x x x x x x x x x x x x x zasadniczych zawodowych x x x x x x x x x x x x x x x x x x pozostałych (np. specjalnych) x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 Zamieszkali na wsi Młodzi - w wieku lata Niepełnosprawni IV. Pośrednictwo pracy (oferty) i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (szkolenia) w m-cu sprawozdawczym 1 Oferty pracy ogółem z sektora publicznego do pracy subsydiowanej dla absolwentów x x x x x x x x x x x x x x x x x x dla niepełnosprawnych w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy z tego szkół z ogółu w tym Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy w miesiącu x x Osoby, które rozpoczęły szkolenie w tym: absolwenci x x x x x x x x x x x x x x x x x x Osoby, które ukończyły szkolenie w tym: absolwenci x x x x x x x x x x x x x x x x x x V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym (wręczone wypowiedzenia) Liczba zakładów - sektor publiczny liczba zwolnionych osób Liczba zakładów - sektor prywatny liczba zwolnionych osób

17 C. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W OKRESIE 7 MIESIĘCY 2004r. i 2003r. L.p. GRODZKI ZIEMSKI RAZEM I. Bezrobotni zarejestrowani w okresie sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990r.) z tego 73,7 71,5 X 67,7 72,1 69,8 75,2 72,5 64,1 77,9 70,3 75,9 66,1 74,8 74,7 80,9 81,5 69,0 2 po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po szkoleniu po stażu absolwenckim x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 z prawem do zasiłku zwolnieni z przycz. zakł. pracy absolwenci x x x x x x x x x x x x x x x x x charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych 9 młodzi - w wieku lata niepełnosprawni mieszkańcy wsi II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w okresie sprawozdawczym Ogółem wyłączeni z ewidencji Praca niesubsydiowana w tym: praca sezonowa Praca subsydiowana z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne udzielone pożyczki inne, np. umowy absolw Szkolenie lub staż Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja Podjęcie nauki przyczyny wyrejestrowania WYSZCZEGÓLNIENIE Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] WOJEWÓDZTWO RAZEM I-VII 2004 I-VII 2003 Wzrost/ spadek (w liczbach) KIELCE OWE URZĘDY PRACY 7 Ukończenie 60/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia upr. do zas. lub św. przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,03 1,11 X 0,99 1,04 1,01 1,20 1,01 0,87 1,03 0,94 1,14 1,04 1,06 0,96 1,06 0,98 1,12 BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 16

18 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I-VII 2004 I-VII 2003 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w okresie sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy (wiersz ) 2 Poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy Dotychczas nie pracujący w tym: absolwenci x x x x x x x x x x x x x x x x x wyższych x 769 x x x x x x x x x x x x x x x x policealnych i śr. zawodowych x 686 x x x x x x x x x x x x x x x x liceów ogólnokształcących x 156 x x x x x x x x x x x x x x x x zasadniczych zawodowych x 322 x x x x x x x x x x x x x x x x pozostałych (np. specjalnych) x 25 x x x x x x x x x x x x x x x x 4 Zamieszkali na wsi Młodzi - w wieku lata Niepełnosprawni IV. Pośrednictwo pracy (oferty) i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (szkolenia) w okresie sprawozdawczym 1 Oferty pracy ogółem z sektora publicznego do pracy subsydiowanej dla absolwentów x x x x x x x x x x x x x x x x x dla niepełnosprawnych Osoby, które rozpoczęły szkolenie w tym: absolwenci x 83 x x x x x x x x x x x x x x x x 4 Osoby, które ukończyły szkolenie w tym: absolwenci x 75 x x x x x x x x x x x x x x x x V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w okresie sprawozdawczym (wręczone wypowiedzenia) 1 Liczba zakładów - sektor publiczny liczba zwolnionych osób Liczba zakładów - sektor prywatny liczba zwolnionych osób z tego szkół z ogółu w tym 17

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec listopada 2003 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w okresie 6 miesięcy 2019 roku Kielce, lipiec 2019 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2019 roku Kielce, czerwiec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2019 roku Kielce, kwiecień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 217 roku Kielce, luty 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 roku Kielce, styczeń 2016 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2004r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w czerwcu 2018 roku Kielce, lipiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 217 roku Kielce, marzec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 216 roku Kielce, marzec 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.03.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 217 roku Kielce, czerwiec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2011 2015 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie 17 16,5 16 15,3 15,8 15,4 15 14,7 14,8 14,8 14,2 14,2 14 13 12 11 12,3 11,8 11 11 12,5 12,4

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Numer Identyf. - REGON 431213647 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za styczeń 2003 roku

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE 1.1 Ocena zmian w poziomie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Numer Identyf. - REGON 431213647 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za wrzesień 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE BIULETYN INFORMACYJNY ZA LIPIEC 2004 P I Ł A, SIERPIEŃ 2004 R. Dane statystyczne zawarte w niniejszej informacji zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.pup.pila.pl/

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo