I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku"

Transkrypt

1 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła 86.2 osób, w tym: bezrobotnych do 25 roku życia (2,9% ogółu), bezrobotnych kobiet (5,%), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,7%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (86,4%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (13,6%), bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (6,1%), bezrobotnych niepełnosprawnych (5,%). Poziom bezrobocia na koniec września 213 roku był: - wyższy o 727 osób, tj. o,9% w porównaniu do r., - wyższy o osób, tj. o 7,3% w porównaniu do r., - niższy o osób, tj. o 34,3% w porównaniu do r. We wrześniu 213 roku zanotowano wzrost poziomu bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca w dziesięciu powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy wzrost miał miejsce w: buskim - o 5,6% (161 osób), opatowskim - o 4,4% (236 osób) oraz kazimierskim - o 3,1% (65 osób). Natomiast spadek poziomu bezrobocia wystąpił w czterech powiatach: ostrowieckim - o 2,5% (222 osoby), starachowickim - o 1,5% (12 osoby), pińczowskim - o,9% (15 osób) i jędrzejowskim (1 osoba). W odniesieniu do września 212 roku wzrost poziomu bezrobocia wystąpił we wszystkich powiatach, w tym najwyższy w: kieleckim - o 13,4% (1.727 osób), opatowskim - o 11,5% (575 osób), pińczowskim - o 1,3% (16 osób) oraz jędrzejowskim - o 1,1% (477 osób). Stopa bezrobocia na koniec września 213 roku ukształtowała się w województwie na poziomie 15,9%, a w kraju wyniosła 13,%, co w przypadku województwa oznacza wzrost wskaźnika o,1 punktu procentowego (w kraju wskaźnik nie uległ zmianie) w porównaniu do poprzedniego miesiąca 1. 1 GUS opublikował korektę stopy bezrobocia dla Polski, regionów, podregionów i powiatów za okres od grudnia 212 r. do sierpnia 213 r.

2 2 W regionie nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: skarżyskim - 27,1%, koneckim - 22,7%, opatowskim - 22,5%, ostrowieckim - 21,3%, kieleckim - 2,% i starachowickim - 18,1%, natomiast najniższa w: buskim - 8,4%, pińczowskim - 9,6%, m. Kielce - 1,9%, staszowskim - 11,7%, sandomierskim - 12,8% i kazimierskim - 13,1%. Liczba bezrobotnych w okresie od września 212 r. do września 213 r. 2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 9 miesięcy 213 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), tj. o 8.35 osób więcej (o 11,4%) niż w okresie 9 miesięcy 212 roku, - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ), tj. o 5.91 osób więcej (o 7,8%) niż w okresie 9 miesięcy 212 roku. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało na wsi (55,% napływu), a w mieście (45,%), to kobiety (46,9%), a to mężczyźni (53,1%), posiadało prawo do zasiłku (22,5%), oraz poprzednio pracowało (75,3%), dotychczas nie pracowało (24,7%). W populacji bezrobotnych poprzednio pracujących przeważali mężczyźni (54,3%), a wśród dotychczas nie pracujących kobiety (5,7%). Z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 18,3% napływu, osób zarejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 81,7%.

3 3 Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: skarżyskim - 86,5%, koneckim - 85,8%, starachowickim - 85,6%, ostrowieckim - 85,2%, staszowskim - 83,2% oraz w m. Kielce - 8,%, natomiast najniższy w: kazimierskim - 7,9% oraz pińczowskim - 73,3%. Przyczyny wyłączenia z rejestru bezrobotnych: podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 44,5% ogółu wyłączonych, rozpoczęcie stażu osoby, tj. 12,5%, rozpoczęcie prac społecznie użytecznych osoby, tj. 1,3%, rozpoczęcie szkolenia osób, tj. 2,9%, rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego osób, tj.,7%, nie potwierdzenie gotowości do pracy osób tj. 19,8%, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób, tj. 6,6%, odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy osób, tj. 3,2%, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, uprawnień do świadczenia przedemerytalnego, ukończenie 6/65 lat osób, tj. 2,5%, rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych - 31 osób, pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) osób, tj. 5,9% ogółu wyłączonych. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy podjęcie pracy (44,5%), nie potwierdzenie gotowości do pracy (19,8%) oraz rozpoczęcie stażu (12,5%). 3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3.1. Bezrobotni do 25 roku życia Na koniec września 213 roku w rejestrach pozostawało osób do 25 roku życia, czyli 2,9% ogółu bezrobotnych, w tym kobiety (tj. 5,7%). W porównaniu do września 212 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 889 osób (tj. o 5,2%). W okresie 9 miesięcy 213 roku zarejestrowano osób (31,% napływu), w tym kobiet (47,8%). Wyłączono natomiast osób (28,1% odpływu), pracę podjęły osoby (34,8%), szkolenia lub staż rozpoczęło 6.96 osób (26,7%), a osób (21,3%) nie potwierdziło gotowości do pracy. Osoby, które nie ukończyły 25 roku życia stanowiły około 1/3 wśród rejestrowanych oraz wyłączanych z ewidencji bezrobotnych.

4 3.2. Długotrwale bezrobotni 4 Na koniec września 213 roku zarejestrowanych było długotrwale bezrobotnych (53,7% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat 2, w tym kobiet (52,5%). W porównaniu do września 212 roku populacja ta zwiększyła się o osób, tj. o 6,9%. W okresie 9 miesięcy 213 roku zarejestrowano osób (43,3% napływu), w tym 5,1% stanowiły kobiety, a wyłączono osoby (42,7% odpływu), w tym 52,4% to kobiety. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez osób (36,1%) oraz nie potwierdzenie gotowości do pracy osób (2,6%) Bezrobotni powyżej 5 roku życia W końcu września 213 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawały osoby powyżej 5 roku życia - 21,9% ogółu, w tym 7.21 kobiet (38,2% tej populacji). W porównaniu do września 212 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 2.12 osoby (12,5%). W okresie 9 miesięcy 213 roku zarejestrowano osoby, w tym kobiet (39,5%), a wyłączono osób, w tym kobiety (38,7%). Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych osób podjęło pracę, czyli 4,5% odpływu, a osób (16,6%) nie potwierdziło gotowości do pracy Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W końcu września 213 roku zarejestrowane były osoby bez kwalifikacji zawodowych, tj. 25,4% ogółu, w tym kobiety (51,%). W odniesieniu do września 212 roku populacja ta zwiększyła się o osób, tj. o 9,8%. W okresie 9 miesięcy 213 roku zarejestrowano osoby, tj. 25,4% napływu, w tym kobiet - 48,1% ogółu. Pracę podjęło bezrobotnych Bez doświadczenia zawodowego W końcu września 213 roku w rejestrach bezrobotnych pozostawało osób bez doświadczenia zawodowego (29,8% ogółu), tzn. dotychczas niepracujących lub wykonujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzących działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Udział kobiet wyniósł 54,3% (13.963). W porównaniu do września 212 roku populacja ta zwiększyła się o osób, tj. o 6,2%. W okresie 9 miesięcy 213 roku zarejestrowano osób, tj. 32,9% napływu, w tym kobiet - 5,7% ogółu. Pracę podjęło bezrobotnych. 2 Art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 24r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 28r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

5 3.6. Bez wykształcenia średniego 5 W końcu września 213 roku zarejestrowanych było osób bez wykształcenia średniego, tj. 48,1% ogółu, w tym kobiet (38,5%). W odniesieniu do września 212 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o osób, tj. o 6,7%. W okresie 9 miesięcy 213 roku zarejestrowano osób, tj. 41,4% napływu, w tym kobiety - 33,6% ogółu. Pracę podjęły osoby Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Na koniec września 213 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 5.75 osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, tj. 6,7% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet (8,2%). W porównaniu do września 212 roku populacja ta zwiększyła się o 532 osoby, tj. o 1,2%. W okresie 9 miesięcy 213 roku zarejestrowano osób, w tym większość stanowiły kobiety 76,9% (3.483 osoby) Niepełnosprawni Na koniec września 213 roku w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 5,% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do września 212 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 225 osób (tj. o 5,5%). W okresie 9 miesięcy 213 roku zarejestrowano 5.33 osób, tj. 6,6% napływu, a wyłączono osoby, w tym 1.99 osób z powodu podjęcia pracy (35,7% odpływu). 4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.1. Bezrobotne kobiety i mężczyźni Na koniec września 213 r. w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było kobiet i mężczyzn, co stanowiło odpowiednio - po 5,% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do września 212 roku zwiększyła się populacja bezrobotnych kobiet o (4,7%) oraz mężczyzn o (1,1%). Większość bezrobotnych kobiet (74,5%) i mężczyzn (79,%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł (12,8%) i był niższy od analogicznego udziału wśród mężczyzn (14,5%). W okresie 9 miesięcy 213 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (46,9% napływu) niż mężczyzn (53,1%).

6 6 Z ewidencji bezrobotnych wyłączono kobiet oraz mężczyzn odpowiednio: 46,% i 54,% ogółu wyłączonych. Mężczyźni stanowili większą grupę wśród podejmujących pracę 55,8% (2.194), kobiety zaś 44,2% (16.22), natomiast wśród osób skierowanych na staże zdecydowanie przeważały kobiety - 67,% (6.799). W końcu września 213 roku zarejestrowane były kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, tj. 22,%. W okresie 9 miesięcy 213 roku w analizowanej grupie zarejestrowano kobiet, natomiast pracę podjęło kobiet. Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet zanotowano w powiecie staszowskim - 55,8%, włoszczowskim - 55,5%, koneckim - 53,7%, jędrzejowskim - 53,3%, pińczowskim - 52,4% oraz ostrowieckim i sandomierskim - po 52,2%, natomiast najniższy w: m. Kielce - 46,2%, starachowickim - 46,6%, skarżyskim - 47,4%, opatowskim - 47,8% oraz kazimierskim - 48,% Bezrobotni zamieszkali na wsi W końcu września 213 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 55,7% ogółu. W odniesieniu do września 212 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o osoby (tj. o 9,7%). W okresie 9 miesięcy 213 roku zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji 44.54, pracę podjęło osób, tj. 44,4% odpływu. Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 54,6% (19.78), a w mieście 45,4% (16.433). We wrześniu 213 roku wskaźnik płynności rynku pracy dla osób zamieszkałych na wsi wyniósł 46,2%, a w grupie zamieszkałych w mieście 5,7%. Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadały powiaty: kielecki - 93,7%, włoszczowski - 81,4%, opatowski - 79,5%, buski - 75,2%, a najniższy ostrowiecki - 32,8%, skarżyski - 33,3% i starachowicki - 41,9% Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia W końcu września 213 roku zarejestrowanych było osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 6,1% ogółu, w tym 3.23 kobiety (57,2%). W porównaniu do września 212 roku omawiana grupa bezrobotnych uległa zwiększeniu o 377 osób, tj. o 7,7%.

7 7 W okresie 9 miesięcy 213 roku zarejestrowano osób, tj. 13,6% napływu, w tym kobiet - 55,7% ogółu. Pracę podjęło 2.48 osób. W rejestrach urzędów pracy na koniec września 213 roku pozostawały osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia, tj. 1,5% ogółu, z tego większość stanowiły kobiety, tj. 894 osoby (7,3%). W odniesieniu do września 212 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 86 osób, tj. o 7,3%. W okresie 9 miesięcy 213 roku zarejestrowano 3.55 bezrobotnych (3,8% napływu), w tym 2.13 kobiet (69,7%). Z tytułu podjęcia pracy wyłączono 1.3 osób (31,9%), w tym 698 kobiet, czyli 67,8% analizowanej populacji. 5. Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia 5.1. Według wieku W końcu września 213 roku zarejestrowanych było osób w wieku lata, tj. 2,9% ogółu bezrobotnych. Analizowana populacja zwiększyła się o 889 osób (5,2%) w odniesieniu do września 212 roku. Najliczniejszą grupą byli bezrobotni w wieku lata osób, a udział ich wyniósł 3,%. Łącznie osoby w wieku lata stanowiły 5,9% ogółu, tj. o 1,1 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. Udział bezrobotnych w pozostałych grupach wieku wynosił: lata - 19,3% ( osoby), lata - 17,5% (15.12), lat - 9,4% (8.116), 6-64 lata - 2,9% (2.493). W porównaniu do końca września 212 roku odnotowano zmniejszenie udziału osób w wieku: lata (o,4 punktu proc.), lata (o,7) oraz lata (o,2), natomiast wzrósł udział osób w wieku: lata (o,2), lat (o,6) oraz 6-64 lata (o,5) Według poziomu wykształcenia Charakterystyczną cechą struktury bezrobocia pozostaje niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało osób (27,7%), a gimnazjalne i niższe (2,4%). Łącznie te dwie grupy stanowiły - 48,1% ogółu bezrobotnych (wobec 48,4% na koniec września 212 r.). Świadectwo ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych posiadały 22.3 osoby, tj. 25,5%, a wykształcenie średnie ogólnokształcące osób, tj. 11,3% ogółu zarejestrowanych. Liczba osób legitymujących się dyplomami wyższych uczelni wyniosła , tj. 15,1%.

8 8 W porównaniu do września 212 roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych we wszystkich grupach według poziomu wykształcenia, w tym najwyższy z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o osób), policealnym i średnim zawodowym (o osób), wyższym (o osób), gimnazjalnym i niżej (o 967 osób) oraz z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 711 osób). Wśród długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok najniższy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (9,4%) i wyższym (12,7%), natomiast najwyższy z wykształceniem zasadniczym zawodowym (3,2%), policealnym i średnim zawodowym (23,9%) oraz gimnazjalnym i poniżej (23,8%). 6. Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy 6.1. Według stażu pracy W końcu września 213 roku grupa osób bez stażu pracy wynosiła osób, tj. 23,2%. W porównaniu do września 212 roku populacja ta zwiększyła się o 1.33 osoby, tj. 5,4%. Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat , tj. 22,3%. W porównaniu do września 212 roku populacja ta zwiększyła się o 1.98 osób, tj. 6,1%. Znaczna część osób posiadała staż pracy: do 1 roku (15,9%), od 1 do 2 lat (13,4%), od 5 do 1 lat (13,2%). Kolejne grupy, to bezrobotni legitymujący się dłuższym stażem pracy, od 2 do 3 lat osób (9,%) oraz 3 lat i więcej osoby (3,%). W odniesieniu do września 212 roku odnotowano wzrost poziomu bezrobocia we wszystkich grupach Według czasu pozostawania bez pracy Na koniec września 213 roku zarejestrowanych osób oczekiwało na pracę ponad rok, tj. 37,6% (rok wcześniej tj. 38,%), z tego: osób, tj. 19,1% pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy, osób, tj. 18,4% pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba długotrwale bezrobotnych zwiększyła się o osoby (o 6,%) w porównaniu do września 212 roku. Udział bezrobotnych pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy wynosił 15,4% (13.29 osób), od 3 do 6 miesięcy - 14, % (12.39 osób), od 6 do 12 miesięcy - 22,5% ( osób). Najmniej osób pozostawało bez pracy do 1 miesiąca , tj. 1,6%.

9 Największy udział wśród długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby: w wieku: lata (29,3%) oraz lata (21,9%), 9 z wykształceniem: zasadniczym zawodowym (3,2%) oraz policealnym i średnim zawodowym (23,9%), bez stażu pracy (22,3%) oraz ze stażem pracy od 1 do 5 lat (21,8%). Największy odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok zanotowano w powiatach: opatowskim (48,2%), kazimierskim (44,3%), sandomierskim (42,5%), a najniższy w: staszowskim (27,%), kieleckim (31,1%) i buskim (31,5%), tj. poniżej średniej wojewódzkiej (37,6%). 7. Działania Urzędów Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 7.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej We wrześniu 213 roku do urzędów pracy zgłoszono wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 321 (14,7%) mniej w porównaniu do sierpnia 213 roku i o mniej (5,1%) w odniesieniu do września 212 roku. W okresie 9 miesięcy 213 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj. o 1.57 więcej (7,2%) w porównaniu do 9 miesięcy 212 roku. Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej: , tj. 49,5% stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, , tj. 5,5% to miejsca aktywizacji zawodowej. Z sektora prywatnego pochodziło 66,8% wszystkich wolnych miejsc pracy (15.658), a z sektora publicznego 33,2% (7.769). Z ogółu wolnych miejsc pracy 66,4%, czyli to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS. Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w okresie 9 miesięcy 213 roku: , tj. 45,4% stanowiły staże, , tj. 4,9% to prace społecznie użyteczne, - 897, tj. 3,8% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych, - 49, tj.,2% skierowano do osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Spośród wolnych miejsc pracy 31, tj.,1% stanowiło przygotowanie zawodowe dorosłych.

10 1 Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili w powiatach: kieleckim ofert, ostrowieckim , m. Kielce , koneckim , skarżyskim i sandomierskim , a najmniej w: kazimierskim i pińczowskim W okresie 9 miesięcy 213 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla: pracowników usług i sprzedawców ofert (3,1%), w tym dla gospodarzy obiektów oferty, pracowników sprzedaży w sklepach , kucharzy - 476, innych pracowników sprzedaży i pokrewnych - 356; pracowników biurowych oferty (17,5%), w tym dla pracowników obsługi biurowej ofert, pracowników do spraw ewidencji materiałowej i transportu - 568, pracowników do spraw informowania klientów - 263, pracowników do spraw finansowo-statystycznych oraz sekretarek - 244; robotników przemysłowych i rzemieślników ofert (16,6%), w tym dla: robotników budowlanych robót stanu surowego, robotników budowlanych robót wykończeniowych, malarzy oferty, robotników w przetwórstwie spożywczym i pokrewnych - 476, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych - 417, mechaników maszyn i urządzeń - 381; techników i średniego personelu ofert (12,2%), w tym dla pracowników administracyjnych i sekretarzy wyspecjalizowanych oferty, agentów i pośredników handlowych - 5, innego średniego personelu do spraw zdrowia - 288;

11 11 pracowników przy pracach prostych ofert (9,3%), w tym dla: robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie ofert, robotników przy pracach prostych w przemyśle - 413, pomocy i sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych - 385, pozostałych pracowników przy pracach prostych - 312, pracowników pomocniczych przygotowujących posiłki - 281; specjalistów ofert (7,5%), w tym dla: nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów do spraw wychowania małego dziecka oraz innych specjalistów nauczania i wychowania ofert, specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations - 26, inżynierów (z wyjątkiem elektrotechnologii) - 164; operatorów i monterów maszyn i urządzeń ofert (5,3%), w tym dla: kierowców ciężarówek i autobusów ofert, kierowców samochodów osobowych, dostawczych i motocykli - 169, operatorów pojazdów wolnobieżnych i pokrewnych - 14 oraz operatorów maszyn i urządzeń górniczych i pokrewnych - 121; rolników, ogrodników, leśników i rybaków oferty (1,%), w tym dla rolników produkcji roślinnej - 2 ofert oraz dla robotników leśnych - 26; przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników ofert (,5%), w tym dla kierowników w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji - 47 ofert, kierowników do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju Wolne miejsca pracy przeznaczone dla: pracowników usług i sprzedawców, pracowników biurowych, robotników przemysłowych i rzemieślników oraz techników i średniego personelu - stanowiły 76,4% wszystkich ofert. Struktura wolnych miejsc pracy według zawodów w okresie 9 miesięcy 213 roku Pracownicy usług i sprzedawcy 3,1% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 1,% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 16,6% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 5,3% Pracownicy biurowi 17,5% Technicy i średni personel 12,2% Specjaliści 7,5% Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy,5% Pracownicy przy pracach prostych 9,3%

12 7.2. Podjęcia pracy 12 Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcia działalności gospodarczej, podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej. W kresie 9 miesięcy 213 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy osób podjęło pracę, tj. 44,5% ogółu wyrejestrowanych. W odniesieniu do 9 miesięcy 212 roku omawiana grupa zwiększyła się o 4.53 osoby (tj. o 12,6%). Pracę niesubsydiowaną podjęło osób, tj. 85,5% ogółu zatrudnionych, Pracę subsydiowaną podjęły osoby, tj. 14,5%, z tego: - prace interwencyjne 1.575, tj. 4,3% zatrudnionych, - działalność gospodarcza 1.385, tj. 3,8% refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1.19, tj. 3,1% roboty publiczne 1.95, tj. 3,% inne podjęcia pracy 89, tj.,3% - -. Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący ( osób, tj. 86,%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (5.66 osób, tj. 14,%). Wśród podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy był następujący: bez wykształcenia średniego - 38,8% (14.64), długotrwale bezrobotnych - 34,6% (12.538), osób do 25 roku życia - 22,% (7.962), bez doświadczenia zawodowego - 21,1% (7.642), bez kwalifikacji zawodowych - 17,4% (6.293) oraz powyżej 5 roku życia - 14,4% (5.25) Aktywne programy rynku pracy We wrześniu 213 roku powiatowe urzędy pracy zaktywizowały bezrobotnych, co oznacza wzrost o 26 osób, tj. o 19,3% w odniesieniu do sierpnia 213 roku. W porównaniu do września 212 roku (3.349) omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 2.76 osób, tj. o 62,%. W okresie 9 miesięcy 213 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto bezrobotnych, co oznacza wzrost o osoby, tj. o 14,9% w odniesieniu do 9 miesięcy 212 r. (16.424).

13 13 Na staż skierowano bezrobotnych, co stanowiło 53,8% ogółu zaktywizowanych, a na szkolenia osób, tj. 12,7%. Przy pracach interwencyjnych zatrudniono osób, tj. 8,3%, zaś podjęcie działalności gospodarczej dofinansowano osobom, tj. 7,3%. Pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnionych na tych miejscach 1.19 bezrobotnych, tj. 5,9%, natomiast przy robotach publicznych zatrudniono 1.95 osób, tj. 5,8%. Prace społecznie użyteczne rozpoczęły 1.43 osoby, tj. 5,5%. 8. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy 8.1. Bezrobotni zarejestrowani jako zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Na koniec września 213 roku w rejestrach pozostawało 4.6 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 4,6% ogółu bezrobotnych, w tym 2.35 kobiet (tj. 5,8%). W porównaniu do września 212 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 2.1 osób (tj. o 11,2%). W okresie 9 miesięcy 213 roku zarejestrowano osób (5,4% napływu), w tym 2.4 kobiety (45,9%). Pracę podjęły osoby.

14 Zwolnienia grupowe We wrześniu 213 roku 2 zakłady pracy zgłosiły do zwolnienia 51 osób, natomiast na koniec września 213 roku w 9 zakładach pracy pozostawało do zwolnienia 13 pracowników. We wrześniu 212 roku 3 zakłady pracy zgłosiły do zwolnienia 5 osób, natomiast na koniec września 212 roku w 9 zakładach pracy pozostawało do zwolnienia 75 pracowników. We wrześniu 213 roku 5 zakładów pracy zwolniło 34 pracowników, zaś w okresie 9 miesięcy 213 roku w 12 zakładach pracy dokonano zwolnień 359 pracowników. We wrześniu 212 roku 5 zakładów pracy zwolniło 24 pracowników, zaś w okresie 9 miesięcy 212 roku w 12 zakładach pracy dokonano zwolnień 637 pracowników. Tablica 1. Pozostające zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy na koniec września 213 roku buski Powiat Branża Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z) Liczba osób zgłoszonych do zwolnienia 5 jędrzejowski Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorąca wodą (PKD.25.3.Z) 14 konecki Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD Z) 2 17 ostrowiecki Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD Z) 1 pińczowski Roboty związane z budowa dróg i autostrad (PKD Z) 1 sandomierski Roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD.21.Z) 1 skarżyski Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) 43 włoszczowski Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) 1

15 15 Tablica 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie 9 miesięcy 213 roku buski Powiat Branża Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD Z) Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie wcześniejszych zgłoszeń 15 Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) 4 1 jędrzejowski Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorąca wodą (PKD.25.3.Z) 122 Edukacja (Szkoły wyższe, PKD B) 3 m. Kielce Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z) 5 1 konecki Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD Z) 67 Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) 2 Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z) 6 Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) 2 1,2 ostrowiecki Ubezpieczenia na życie (PKD Z) 1 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD Z) 15 Edukacja (Technika, PKD A) 19 1 sandomierski Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) 3

16 16 Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD Z) 1 1,2 skarżyski Ubezpieczenia na życie (PKD Z) 1 Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) 1 Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (PKD Z) 9 1 włoszczowski Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) 2 1 W powiatach: jędrzejowskim, koneckim, ostrowieckim, sandomierskim, skarżyskim i włoszczowskim (z sekcji PKD Z) zwalnia ten sam zakład pracy. 2 W powiatach: ostrowieckim i skarżyskim (z sekcji PKD Z) zwalnia ten sam zakład pracy. 9. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Na koniec września 213 roku: najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 8,4%, pińczowski - 9,6 %, m. Kielce - 1,9%, staszowski - 11,7%, sandomierski - 12,8% i kazimierski - 13,1%. najwyższą powiaty: skarżyski - 27,1%, konecki - 22,7%, opatowski - 22,5%, ostrowiecki- 21,3%, kielecki - 2,% i starachowicki - 18,1%. Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim - 4,4%, sandomierskim - 6,6%, włoszczowskim - 7,8%, buskim - 8,1%, opatowskim - 8,5% i pińczowskim - 1,1%, a najwyższy w koneckim - 23,5%, skarżyskim - 19,3% i ostrowieckim - 18,1%. Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 55,7% ogółu zarejestrowanych. Udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 5,%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 4,3% pozostawało bez pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 34,8%.

17 Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych w wieku lata - 5,9%, w wieku mobilnym lata - 7,2%, 17 niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 48,1% ogółu bezrobotnych, długotrwałe pozostawanie bez pracy - 37,6%, wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 23,2% ogółu. Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 25,4%, 51,% analizowanej populacji stanowiły kobiety. Udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych wynosił odpowiednio: do 25 roku życia 2,9%, powyżej 5 roku życia 21,9%, bez doświadczenia zawodowego 29,8%. 1. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia Liczba bezrobotnych na koniec września 213 roku była wyższa o 727 osób, tj. o,9% niż w sierpniu br., natomiast w porównaniu do analogicznego miesiąca 212 roku poziom bezrobocia zwiększył się o osoby, tj. o 7,3%. W odniesieniu do września 212 roku zwiększyła się zarówno populacja bezrobotnych kobiet (o osób, tj. 4,7%), jak i mężczyzn (o osób, tj. 1,1%). W porównaniu do 9 miesięcy 212 roku więcej bezrobotnych zarejestrowano, jak i wyłączono z rejestrów bezrobocia. Utrzymuje się wysoki udział bezrobotnych, którzy powracają po raz kolejny do rejestrów - 81,7% wśród nowo zarejestrowanych. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 321 (14,7%) mniej w porównaniu do sierpnia 213 roku i o mniej (5,1%) w odniesieniu do września 212 roku. W okresie 9 miesięcy 213 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj. o 1.57 więcej (7,2%) w porównaniu do 9 miesięcy 212 roku.

18 18 Największy udział stanowią wolne miejsca pracy przeznaczone dla pracowników usług i sprzedawców, pracowników biurowych, robotników przemysłowych i rzemieślników oraz techników i średniego personelu - 76,4% wszystkich ofert. W ramach programów rynku pracy powiatowe urzędy pracy w okresie 9 miesięcy 213 roku zaktywizowały bezrobotnych, co oznacza, iż wsparciem objęto o osoby więcej (14,9%) w odniesieniu do 9 miesięcy 212 roku.

19 II. BEZROBOTNI WEDŁUG URZĘDÓW PRACY A. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA NA KONIEC MIESIĄCA L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia 1 Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca WOJEWÓDZTWO RAZEM IX 213 VIII 213 Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 2 Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego X X Wzrost / spadek w liczbach X X w procentach X X,9 1,3 5,6, 3,1 1,4,8 4,4-2,5 -,9 1,6 1,3-1,5,,4 Wzrost w porównaniu do r: w liczbach X X w procentach X X 7,3 7,2 6,8 1,1 8,1 13,4 8,4 11,5,9 1,3 6,9 4, 1,8 4,3 9,9 5 Stopa bezrobocia wg stanu na 3 września 213 roku 15,9 15,8 X 1,9 8,4 14,5 13,1 2, 22,7 22,5 21,3 9,6 12,8 27,1 18,1 11,7 14,5 II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 13,6 14,6 X 11,4 8,1 11, 4,4 16,2 23,5 8,5 18,1 1,1 6,6 19,3 11,7 1,2 7,8 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 5, 49,9 X 46,2 5,2 53,3 48, 49,2 53,7 47,8 52,2 52,4 52,2 47,4 46,6 55,8 55,5 Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gosp. rolne Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauk w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Bezrobotni: poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujący Cudzoziemcy x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe - zjawisko nie występuje 19

20 L.p. 8 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: z wiersza 8 WYSZCZEGÓLNIENIE do 25 roku życia długotrwale bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmnie jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawieni wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontrakt socjalnego III. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia (stan na koniec miesiąca) 1 Skierowane przez powiatowy urząd pracy 2 Z własnej inicjatywy IV. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (stan na koniec miesiąca) 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym: staże V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: 1 Cudzoziemcy z prawem do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 3 Polacy z prawem do zasiłku transferowego WOJEWÓDZTWO RAZEM IX 213 VIII 213 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW VI. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba zakładów Liczba osób do zwolnienia KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 2

21 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM IX 213 IX 212 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW POWIATOWE URZĘDY PRACY VII. Bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz stażu pracy 9 Bezrobotni wg wieku (w latach) i więcej Bezrobotni wg poziomu wykształcenia: wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach):... do powyżej Bezrobotni wg stażu pracy ogółem przed zarejestrowniem... do 1 roku lat lat lat lat i więcej lat bez stażu pracy KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 21

22 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA WE WRZEŚNIU 213 ROKU L.p. I. Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo 77,8 82,3 X 81,6 71,6 64,5 64,1 75,2 82, 87,8 83,5 68,5 72,3 81,2 76,4 75,6 78, zarejestr.[%] 2 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 4 mieszkańcy wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauk w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadzczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 16 z tego charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych WYSZCZEGÓLNIENIE które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia WOJEWÓDZTWO RAZEM IX 213 VIII 213 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 22

23 L.p. II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu sprawozdawczym Podjęcia pracy: niesubsydiowanej w tym: praca sezonowa subsydiowanej z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności...gospodarczej - podjęcie pracy w ramach..refundacji kosztów..zatrudnienia bezrobotnego inne Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 5 Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej Rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego z tego z przyczyn WYSZCZEGÓLNIENIE Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych WOJEWÓDZTWO RAZEM IX 213 VIII 213 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 23 7 Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy Niepotwierdzenia gotowości do pracy Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego Podjęcia nauki Ukończenia 6/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia praw do świadczenia przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ),93,94 X,89,66 1,,72,88,93,71 1,22 1,8,87,88 1,14 1,,96

24 L.p. III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w m-cu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy dotychczas nie pracujący zamieszkali na wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 2 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolnośc nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego IV. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w miesiącu sprawozdawczym) 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 wolne miejsce pracy w miesiącu V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym 1 Liczba zakładów Liczba zwolnionych osób z tego osoby z wiersza 2 z ogółem w tym WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM IX 213 VIII 213 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PPRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 24

25 L.p. IX 213 VIII 213 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI UR PRACY W KIEL BUSKO - ZDR VI. Poszukujący pracy 1 Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu dobrowolnej rezygnacji innych Poszukujący przcy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji otrzymujący świadczenie socjalne przysługujace na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji żołnierze rezerwy pobierający rentę szkoleniową pobierający świadczenie szkoleniowe podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem pracownicy w wieku 45 lat i powyżej VII. Osoby objęte indywidualnym planem działania w miesiącu sprawozdawczym 1 Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy Zakończyli realizację IPD VIII. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1 zatrudnione przy pracach interwencyjnych zatrudnione przy robotach publicznych odbywające szkolenie odbywajace staż odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych odbywające prace społecznie użyteczne zyczyn ego z pr z t w tym osoby bezrobotne WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM D CH ZĄ CA ÓJ W JĘDRZEJÓ A KAZIMIERZ WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PPRACY OPATÓW ŚW. OSTROWIEC PIŃCZÓW Z SAN DOMI ER SKARŻYSKO KAM. CE STARACHOWI STASZÓW WA WŁOSZCZO 25

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani ogółem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Numer identyfikacyjny REGON 59548..24-..24 Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych z tego osoby z wiersza Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 212r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w okresie 6 miesięcy 2019 roku Kielce, lipiec 2019 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Łazy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani podjęli pracę w tym z prawem ogółem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy w Szczytnie REGON 9348 ul. Nowogrodzka /3/, -3 Warszawa MPiPS..24-3..24 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc sierpień 2011

Bardziej szczegółowo