1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: bezrobotnych kobiet (48,9% ogółu), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (54,3%), bezrobotnych w wieku lata (26,2%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (85,3%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (14,7%), bezrobotnych absolwentów (4,9%), bezrobotnych niepełnosprawnych (1,9%). Maj jest po kwietniu i marcu kolejnym miesiącem w 2004 roku, w którym nastąpiło zmniejszenie rejestrowanego bezrobocia. Liczba bezrobotnych w maju br. wyniosła i była niższa o osób (o 1,9%) w porównaniu do kwietnia br. Poziom bezrobocia na przestrzeni pięciu miesięcy 2004 roku był niższy w porównaniu do analogicznych miesięcy 2003 roku. Liczba bezrobotnych na koniec maja 2004r. pozostaje: - niższa o 125 osób, tj. o 0,1% w odniesieniu do r., - niższa o 535 osób, tj. o 0,4% w porównaniu do r., Bezrobocie w maju 2004r. było niższe w 7 powiatach i wyższe w 7 powiatach w porównaniu do maja 2003r. Najwyższy spadek notowano w powiecie: jędrzejowskim o 355 osób, starachowickim o 282, ostrowieckim o 233. Największy wzrost w powiecie: skarżyskim o 391 osób oraz w opatowskim i pińczowskim o 126. Stopa bezrobocia na koniec maja 2004 roku wyniosła 22,0%, a w kraju - 19,6%. W porównaniu do maja 2003r. stopa bezrobocia w województwie nie zmieniła się, natomiast w kraju była niższa o 0,2 punktu procentowego. W powiatach województwa nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia w powiecie skarżyskim

2 2-33% stanowiła ponad 2,5-krotność najniższej wartości tego wskaźnika w powiecie buskim - 12,6% ( kwiecień 2004r.). Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia 2003 roku do maja 2004 roku Styczeń '03 Luty '03 Marzec '03 Kwiecień '03 Maj '03 Czerwiec '03 Lipiec '03 Sierpień '03 Wrzesień '03 Październik '03 Listopad '03 Grudzień '03 Styczeń '04 Luty '04 Marzec '04 Kwiecień '04 Maj '04 2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 5 miesięcy 2004 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), tj. o osób więcej (o 13,1%) niż w okresie 5 miesięcy 2003r. - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ), tj. o 357 osób więcej (o 0,9%) niż w okresie 5 miesięcy 2003r. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało w mieście (52,1% napływu), a na wsi (47,9%), to kobiety (41,5%), a to mężczyźni (58,5%), to osoby młode w wieku lat (35,8%), posiadało prawo do zasiłku (30,6%), posiadało status absolwenta (18,6%), osób powróciło po zakończeniu aktywizacji zawodowej (5,7%). Większość tej populacji (52%) stanowili bezrobotni zamieszkali na wsi. Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 21,2% napływu, osób rejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 78,8%. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych osoby poprzednio pracujące stanowiły 68,3%. Większość rejestrujących się bezrobotnych, którzy

3 3 wcześniej pracowali to mężczyźni - 60,6%, a wśród dotychczas nie pracujących - absolwenci szkół - 58,5%. Przyczynami wyłączenia bezrobotnych było: podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 54,3% wyłączonych (tj. o osób więcej niż w okresie 5 miesięcy 2003r.), rozpoczęcie szkolenia lub stażu osób, tj. 6,6% wyłączonych (o osób mniej niż w okresie 5 miesięcy 2003r.), niepotwierdzenie gotowości do pracy osób, tj. 25,5% wyłączonych (o 614 osób mniej niż w okresie 5 miesięcy 2003r.), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób, tj. 4% wyłączonych (o 34 osoby mniej niż w okresie 5 miesięcy 2003r.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych osób, tj. 0,9% (o 5 mniej), pozostałe przyczyny (inne, podjęcie nauki, ukończenie 60/65 lat, nabycie uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego) osób, tj. 8,7% ogółu wyłączonych (o 560 osób więcej niż w okresie 5 m-cy 2003 r.). Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należały: podjęcie pracy (54,3%) i niepotwierdzenie gotowości do pracy ( 25,5%). 3. Podstawowe kategorie bezrobotnych 3.1. Bezrobocie młodzieży Na koniec maja 2004r. zarejestrowanych było bezrobotnych w wieku lata, tj. o 750 osób mniej niż na koniec maja 2003r. Młodzi stanowili 26,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Jednocześnie większość tej populacji to osoby zamieszkałe na wsi - 59,6%. W okresie 5 miesięcy 2004 roku napływ bezrobotnej młodzieży wyniósł , tj. 35,8% ogółu zarejestrowanych i był wyższy (o 1.952) w porównaniu do 5 miesięcy 2003r. W województwie co trzeci rejestrujący się bezrobotny to osoba w wieku lata. Wśród tej populacji prawo do zasiłku posiadało tylko 15,2% ogółu młodzieży, znacznie mniej niż średnio w województwie (30,6%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono osób: podjęło pracę (39,7% odpływu młodzieży), rozpoczęło szkolenie lub staż (12,7%), a nie potwierdziło gotowości do pracy (25,9%). Młodzież podejmuje głównie prace niesubsydiowane (4.843 osoby, tj. 82,8% ogółu). W ramach subsydiowanych miejsc pracy zatrudniono

4 osoby (17,2%). Młodzi stanowią znaczny udział wśród osób aktywizowanych w ramach szkoleń lub staży w województwie - 71,6% Bezrobocie absolwentów W maju 2004r bezrobotnych posiadało status absolwenta, tj. 4,9% ogółu (o 303 osoby więcej niż w maju 2003r.). Na przestrzeni 5 miesięcy 2004r. zarejestrowano absolwentów (o osób więcej niż w okresie 5 m-cy 2003r.), z tego ze szkół: wyższych osoby, policealnych i średnich zawodowych osób, liceów ogólnokształcących 1.003, zasadniczych zawodowych 1.105, pozostałych 112. Rejestrujący się absolwenci posiadają najczęściej wykształcenie wyższe (41,6%) lub policealne i średnie zawodowe (28%), tj. 69,6% tej populacji. Struktura wykształcenia bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w okresie 5 miesięcy 2004 roku policealne i średnie zawodowe 28,0% licealne ogólnokształcące 13,8% zasadnicze zawodowe 15,1% wyższe 41,6% pozostałe 1,5% W porównaniu do 5 miesięcy 2003r. zarejestrowano znacznie więcej absolwentów szkół wyższych (o 1.205) oraz liceów ogólnokształcących (o 415). Z ewidencji wyłączono absolwentów (tj. o 277 osób więcej niż rok wcześniej), w tym z powodu: - podjęcia pracy osób, tj. 28,9%, (21,5% r.) - szkolenia 62 osoby, tj. 0,8%, (0,7% ) - stażu osób, tj. 28,1%, (38,3% ) - utraty statusu i innych przyczyn osób, tj. 42,2%, (39,5% ). W okresie 5 miesięcy br. więcej absolwentów podjęło pracę (o 604), a mniej rozpoczęło staże ( o 644) w porównaniu do 5 miesięcy 2003r.

5 5 Największy udział wśród podejmujących pracę lub staże u pracodawcy stanowili absolwenci szkół wyższych (odpowiednio: 49,8% i 51,2%) oraz policealnych i średnich zawodowych (27,1% i 24,6%). Wśród wyłączonych z powodu utraty statusu i innych przyczyn najwięcej było absolwentów szkół policealnych i średnich zawodowych (1.443 osoby - 46,7%) oraz liceów ogólnokształcących (729 osób - 23,6% ) Bezrobocie wśród mieszkańców wsi W końcu maja 2004r. zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 54,3% ogółu. Populacja ta była niższa zarówno w odniesieniu do kwietnia br. (o osób), jak i do maja 2003r. (o 264 ). Gospodarstwa rolne posiadało bezrobotnych zamieszkałych na wsi. W okresie 5 miesięcy 2004r. zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. o osoby więcej niż przed rokiem. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono osoby zamieszkałe na wsi. Pracę podjęło osób (56% odpływu). Bezrobotni podejmowali głównie prace niesubsydiowane (82,6% ogółu), a subsydiowane stanowiły 17,4%. Wśród podejmujących pracę udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi był nieznacznie wyższy (50,3%) niż w mieście (49,7%). Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi występuje w powiecie kieleckim (93,5%), natomiast najniższy w ostrowieckim (28,1%) Bezrobotne kobiety i mężczyźni Na koniec maja 2004 roku zarejestrowano kobiety i mężczyzn, udział ich wynosił odpowiednio: 48,9% i 51,1% ogółu bezrobotnych. Wśród bezrobotnych udział kobiet (od grudnia 2002r.) jest niższy niż mężczyzn. Większość bezrobotnych kobiet (69,8%) i mężczyzn (74,2%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Prawo do zasiłku posiadało 12,8% ogółu bezrobotnych kobiet i 16,5% bezrobotnych mężczyzn. Na przestrzeni 5 miesięcy 2004r. zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (16.313, tj. 41,5% napływu) niż mężczyzn (23.021, tj. 58,5%). Wyłączono z ewidencji bezrobotnych mniej kobiet (16.169) niż mężczyzn (23.290), odpowiednio: 41% i 59% ogółu wyłączonych. Najważniejszą przyczynę wyłączenia z ewidencji bezrobocia stanowiło podjęcie pracy przez kobiet (38,6%) i mężczyzn (61,4%) oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy przez kobiet (37,3%) i mężczyzn (62,7%). Długotrwałe bezrobocie w większym stopniu dotyczy kobiet. Ponad połowa z nich - 60,8% pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy. Analogiczny

6 6 odsetek dla mężczyzn wynosi 48,5%. Pomimo, iż mężczyźni przeważają wśród rejestrujących się bezrobotnych, to jednak częściej niż kobiety podejmują pracę. Spośród osób aktywizowanych w ramach różnych programów - kobiety przeważają wśród podejmujących staże absolwenckie (62,4%), prace interwencyjne (51,4%). Zaledwie 25% ogółu osób rozpoczynających szkolenia stanowią kobiety. W maju br. największy udział bezrobotnych kobiet nadal występuje w powiecie jędrzejowskim (53,6%), natomiast najniższy w opatowskim (42,8%) Niepełnosprawni Na koniec maja 2004 roku w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 1,9% ogółu bezrobotnych (o 437 osób więcej niż rok wcześniej). W okresie 5 miesięcy 2004r. zarejestrowano 885 osób, w tym 338 kobiet, wyłączono 748 osób, z powodu podjęcia pracy 715 osób (95,6% odpływu). 4. Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia podejmowane przez urzędy pracy 4.1. Oferty pracy W okresie 5 miesięcy 2004r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy oferty pracy, o 587 mniej ( o 6,2%) niż przed rokiem. W ogólnej liczbie zgłoszonych ofert pracy w okresie 5 miesięcy 2004r.: ofert, tj. 71,0% stanowiły miejsca pracy subsydiowanej, ofert, tj. 55,0% było z sektora prywatnego, a 45,0% z publicznego, ofert, tj. 25,2% skierowano dla absolwentów, większość tych ofert (99,4%) to miejsca pracy subsydiowanej, ofert, tj. 5,0% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Najwięcej ofert pracy zgłoszono do PUP w: Kielcach ofert, Ostrowcu Św oferty i Starachowicach ofert. Najmniej ofert pracy pracodawcy zgłosili do PUP w: Kazimierzy Wielkiej oferty i Pińczowie ofert. W poszczególnych miesiącach I kwartału 2004r. liczba zgłoszonych ofert pracy była wyższa niż w I kwartale 2003r. Natomiast w kwietniu i w maju br. zgłoszono mniej ofert (odpowiednio o 892 i o 837) niż w kwietniu i maju 2003r.

7 7 Oferty pracy w 2003 roku i w okresie 5 miesięcy 2004 roku Styczeń '03 Luty '03 Marzec '03 Kwiecień '03 Maj '03 Czerwiec '03 Lipiec '03 Sierpień '03 Wrzesień '03 Październik '03 Listopad '03 Grudzień '03 Styczeń ' Luty '04 Marzec ' Kwiecień ' Maj '04 W okresie 5 miesięcy 2004 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla: pracowników przy pracach prostych oferty pracy (27,4% ogółu) w tym dla gospodarzy budynków oferty, robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie - 758, pomocy domowych, sprzątaczek - 256, techników i średniego personelu oferty pracy (18,9%), w tym dla: średniego personelu biurowego oferty, pracowników pomocy społecznej i pracy socjalnej - 129, techników - 91, pracowników ds. finansowych i handlowych - 88, średniego personelu ochrony zdrowia (bez pielęgniarek i położnych ) - 63, pielęgniarek i położnych - 55, robotników przemysłowych i rzemieślników ofert pracy (16,3%), dla robotników budownictwa, robót wykończeniowych, malarzy ofert, kowali i ślusarzy - 204, robotników produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży - 165, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych 143, mechaników maszyn i urządzeń - 123, pracowników biurowych ofert pracy (15%), w tym dla pracowników: obsługi biurowej ofert, ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji - 100, pracowników usług osobistych i sprzedawców ofert pracy (11,3%), dla sprzedawców i demonstratorów ofert, pracowników usług domowych i gastronomicznych - 155, usług ochrony - 91, specjalistów z wyższym wykształceniem oferty pracy (5,2%), w tym dla specjalistów: ds. ekonomicznych i zarządzania ofert,

8 8 architektów i inżynierów - 85, specjalistów szkolnictwa i wychowawców - 52, nauczycieli - 49, specjalistów ochrony zdrowia - 26, operatorów i monterów maszyn i urządzeń ofert pracy (4,9%), dla: kierowców pojazdów - 192, operatorów pojazdów wolnobieżnych - 38, rolników, ogrodników, leśników, rybaków - 56 ofert pracy (0,6%). parlamentarzystów, wyższych urzędników i kierowników 34 oferty (0,4%). Zanotowano wyższe zapotrzebowanie pracodawców na pracowników posiadających zawody techniczne ( o 368 ofert więcej) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (o 71). Natomiast znacznie mniej ofert przeznaczono dla pracowników przy pracach prostych (o 696) i dla pracowników biurowych (o 191) w porównaniu do 5 miesięcy 2003 roku. Oferty pracy według grup zawodów w okresie 5 miesięcy 2004 roku Pracownicy biurowi 15,0% Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 11,3% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy 0,6% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 16,3% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 4,9% Technicy i średni personel 18,9% Specjaliści 5,2% Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0,4% Pracownicy przy pracach prostych 27,4% 4.2. Podjęcia pracy Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prac interwencyjnych, robót

9 9 publicznych, otrzymanie przez bezrobotnych pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej. W okresie 5 miesięcy 2004r. pracę podjęło bezrobotnych, tj. 54,3% ogółu wyłączonych (o osób więcej niż przed rokiem), z tego: praca niesubsydiowana osoby, tj.80,9% ogółu podejmujących pracę (o osób więcej niż w okresie 5 m-cy 2003r.) w tym: praca sezonowa osób ( o 68 osób więcej), praca subsydiowana osób, tj. 19,1% (o132 osoby mniej), z tego: - prace interwencyjne osób, tj. 9,7% ogółu podejmujących pracę, - roboty publiczne osoby, tj. 7,0% udzielone pożyczki osób, tj. 0,7% inne podjęcia pracy osób, tj. 1,7% - -. (np. umowy absolwenckie) Z ogółu bezrobotnych wyłączonych z powodu podjęcia pracy najwyższy udział stanowili bezrobotni: poprzednio pracujący - 79,7%, mężczyźni - 61,4%, zamieszkali na wsi - 50,3% oraz osoby młode w wieku lata - 27,3% Aktywizacja bezrobotnych Programami aktywnymi rynku pracy objęto bezrobotnych, tj. o osób mniej (o 15,8%) niż w okresie 5 miesięcy 2003 roku. Przy pracach interwencyjnych zatrudniono osób (tj. 30,9% ogółu aktywizowanych), przy robotach publicznych osoby (22,4%). Na staże skierowano absolwentów, a w ramach umów absolwenckich zatrudniono 145 absolwentów, tj. 32,8% ogółu aktywizowanych. Zwiększyła się liczba osób zatrudnionych w ramach udzielonych pożyczek (o 69, tj. o 75,8%), podejmujących prace interwencyjne (o 53, tj. o 2,6%). Zmniejszyła się natomiast liczba osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (o 250, tj. o 14,3%). Na staże absolwenckie skierowano mniej osób (o 644, tj. o 23,9%) w porównaniu do 5 miesięcy 2003r. Szkolenie rozpoczęło 556 bezrobotnych. Ilość osób uczestniczących w szkoleniach była niższa (o 481, tj. o 46,4%) w porównaniu do 5 m-cy 2003r.

10 10 Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w okresie 5 miesięcy 2003 i 2004 roku Liczba osób Prace interwencyjne Roboty publiczne Udzielone pożyczki 5 m-cy 2003r. 5 m-cy 2004r. Szkolenia oraz przekwalifikowania Staże absolwenckie Inne 5. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy Na koniec maja 2004 roku w 11 zakładach pracy planowano zwolnienie 327 pracowników, z tego: - 5 zakładów z sektora publicznego osób, - 6 zakładów z sektora prywatnego osób. Na przestrzeni 5 miesięcy 2004 roku w 26 zakładach pracy zwolniono 506 pracowników, z tego: - 11 zakładów z sektora publicznego zwolniło 187 osób, - 15 zakładów z sektora prywatnego zwolniło 319 osób. W analizowanym okresie mniej zakładów (o 18) dokonało zwolnień i mniej osób (o 794) utraciło pracę w porównaniu do 5 miesięcy 2003r. (44 zakłady zwolniły wówczas pracowników). Mniej osób zwolniono: z sektora publicznego (o 63) i z sektora prywatnego (o 731). 6. Osoby poszukujące pracy, uprawnione do zasiłku lub świadczeń przedemerytalnych Na koniec maja 2004 roku zarejestrowanych było: poszukujących pracy, o 17 osób mniej (o 0,6%) niż przed rokiem,

11 uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego, o osób mniej (o 9,7% ) niż na koniec maja 2003r., uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych, o osób więcej (o 60,4%) niż na koniec maja 2003r. Najwięcej: poszukujących pracy pozostaje zarejestrowanych w PUP: Kielce osób i Ostrowiec Św osób, uprawnionych do zasiłków przedemerytalnych posiadają PUP: Starachowice osoby, Kielce i Ostrowiec Św , uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych posiadają PUP: Kielce osób, Ostrowiec Św i Skarżysko - Kam Urzędy pracy - poza bezrobotnymi - obsługują także osoby uprawnione do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Należy podkreślić, iż zmniejsza się liczba osób pobierających zasiłki przedemerytalne, a wzrasta ilość osób otrzymujących świadczenia przedemerytalne. Spowodowane jest to zmianą przepisów. Od 2002r. nadal istnieje możliwość otrzymywania świadczeń, przedemerytalnych, których warunki nabycia określa art. 37k ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 7. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Na koniec kwietnia 2004r. najniższa stopa bezrobocia występowała na południu województwa w powiecie: buskim - 12,6%, kazimierskim - 14,1% i pińczowskim - 16,3%, najwyższa na północy: w skarżyskim - 33%, koneckim - 32,8%, ostrowieckim - 28,7%, starachowickim 27,3% oraz w kieleckim - 29,4%. Wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosi 54,3% ogółu zarejestrowanych. Trudna sytuacja kobiet na rynku pracy. Pomimo, iż udział bezrobotnych kobiet jest niższy (48,9%) niż mężczyzn, kobiety mają większe trudności z ponownym zatrudnieniem. Długotrwałe bezrobocie jest wyższe wśród kobiet - ponad połowa z nich (60,8%) poszukiwała pracy ponad rok. Analogiczny odsetek długotrwale bezrobotnych mężczyzn wynosił 48,5%. Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych, niski poziom wykształcenia oraz długotrwałe pozostawanie bez pracy. W końcu marca br. wśród bezrobotnych osoby w wieku lata stanowiły 55,6% ogółu bezrobotnych, 62,9% posiadało wykształcenie poniżej średniego, a 54,4% oczekiwało na pracę powyżej rok.

12 12 Wyższy poziom wykształcenia bezrobotnych absolwentów w porównaniu do ogółu bezrobotnych. Wśród absolwentów przeważają osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym lub wyższym, natomiast większość bezrobotnych posiada wykształcenia zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne i poniżej. Wysoki udział wśród zarejestrowanych bezrobotnych osób nie posiadających stażu pracy - 27,8% ogółu. 8. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia w okresie 5 miesięcy 2004r. Na przestrzeni 5 miesięcy 2004r. bezrobocie zmniejszyło się o 125 osób (natomiast w okresie 5 miesięcy 2003r. zmalało o osób) i zanotowano: wzrost bezrobocia w I kwartale br. o osób (w I kw.2003r. wzrost o osób); - styczeń wzrost o osób, ( styczeń ub. r. - wzrost o osób), - luty wzrost o 584 osoby, ( luty ub. r. - wzrost o 582 osoby), - marzec spadek o 196 osób, ( marzec ub. r. - spadek o 412 osób). spadek bezrobocia w II kwartale br. (kwiecień-maj) o osoby (w kwietniu i maju 2003r. spadek o osób); - kwiecień spadek o osoby, ( kwiecień ub. r. - spadek o osób), - maj spadek o osób, ( maj ub. r. - spadek o osób). Maj jest trzecim po marcu i kwietniu miesiącem w 2004 roku, w którym zanotowano zmniejszenie bezrobocia. Podobne tendencje wystąpiły w latach W okresie 5 miesięcy 2004r. odpływ z bezrobocia był większy od napływu. Wysoki udział osób rejestrujących się po raz kolejny (78,8%) wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Napływ na rynek pracy absolwentów - zarejestrowano o osób więcej niż w okresie 5 miesięcy 2003r. Z ogółu rejestrujących się absolwentów najwięcej osób posiadało wykształcenie wyższe (41,6%) lub policealne

13 13 i średnie zawodowe (28%). W latach dwukrotnie zwiększyła się populacja bezrobotnych absolwentów z wyższym wykształceniem. Wzrost liczby bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy (o 1.575), głównie niesubsydiowanej. Niższa podaż miejsc pracy, zwłaszcza subsydiowanej. Zgłoszono o 587 ofert mniej, tj. o 6,2% w porównaniu do 5 miesięcy 2003r. Zmniejszenie liczby osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu. Zaktywizowano ogółem bezrobotnych, tj. o osób mniej (o 15,8 %) niż w okresie 5 miesięcy 2003r. W ramach staży zatrudniono absolwentów, czyli o 644 osoby mniej (o 23,9%) niż przed rokiem. Znaczący udział ofert pracy przeznaczonych dla: pracowników przy pracach prostych (27,4%), techników i średniego personelu (18,9%), robotników przemysłowych i rzemieślników (16,3%), pracowników biurowych (15%), tj. 77,6% ogółu ofert. Spadek udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku do 14,7% (w maju 2003r. udział ten wyniósł 15,3%). Mniej osób zwolniono z przyczyn dotyczących zakładów (o 794 osoby) w porównaniu do 5 miesięcy 2003 roku.

14 II. BEZROBOCIE WEDŁUG OWYCH URZĘDÓW PRACY A. STAN NA KONIEC MAJA 2004r. L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM V 2004 IV 2004 Wzrost/ spadek I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM Stopa bezrobocia wg stanu X 22,4 X 16,3 29,4 X 12,6 19,0 14,1 32,8 20,1 28,7 16,3 17,6 33,0 27,3 17,6 24,0 5 na 30 kwietnia 2004 roku II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) 1 Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 14,7 14,7 X 19,4 16,6 17,9 7,0 7,6 6,3 16,9 6,4 15,4 7,2 4,9 15,6 24,4 8,2 14,8 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gosp. rolne BUSKO ZDRÓJ OWE URZĘDY PRACY Liczba bezrobotnych - stan na koniec 1 miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec 2 miesiąca poprzedniego X X Wzrost: w liczbach X X w procentach X X -1,9 0,1-1,1-0,6-6,3-2,2-3,0-1,8-3,2-2,6-1,4-2,6-0,6-2,4-5,4-2,5 Wzrost / spadek w porównaniu do r: w liczbach X X w procentach X X -0,4 0,6 0,1 0,3-3,9-4,8 1,8 0,3 2,3-1,7 4,0-0,3 3,8-2,7-3,4-1,9 JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 13 6 Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy Bezrobotni w wieku lata Bezrobotni: poprzednio pracujący dotychczas nie pracujący w tym: bezrobotni absolwenci z tego: szkół wyższych szkół polic. i śr. zawodow liceów ogólnokształcących zasadniczych szkół zawod pozostałych (np. specjalne)

15 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM V 2004 IV 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba zakładów - sektor publiczny liczba osób do zwolnienia Liczba zakładów - sektor prywatny liczba osób do zwolnienia IV. Oferty pracy i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (stan na koniec miesiąca) 1 Oferty pracy ogółem w tym z sektora publicznego do pracy subsydiowanej dla absolwentów dla niepełnosprawnych Osoby odbywające szkolenie Zatrudnieni przy pr. interwencyjnych Zatrudnieni przy rob. publicznych V. Osoby poszukujące pracy oraz uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych (stan na koniec miesiąca) 1 Osoby poszukujące pracy w tym: niepełnosprawni nie pozostający w zatrudnieniu zasiłku 2 przedemerytalnego 3 świadczenia przedemerytalnego uprawnieni do

16 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W MAJU 2004r. L.p. GRODZKI ZIEMSKI RAZEM I. Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990r.) z tego WYSZCZEGÓLNIENIE Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] 80,4 80,2 X 71,3 79,1 75,1 76,7 83,5 80,0 86,3 82,6 83,8 82,2 80,3 81,3 86,1 90,1 76,2 2 po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po szkoleniu po stażu absolwenckim z prawem do zasiłku zwolnieni z przycz. zakł. pracy absolwenci charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych 9 młodzi - w wieku lata niepełnosprawni mieszkańcy wsi II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w m-cu sprawozdawczym Ogółem wyłączeni z ewidencji Praca niesubsydiowana w tym: praca sezonowa Praca subsydiowana z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne udzielone pożyczki inne, np. umowy absolw Szkolenie lub staż Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja Podjęcie nauki przyczyny wyrejestrowania WOJEWÓDZTWO RAZEM V 2004 IV 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach ) KIELCE BUSKO ZDRÓJ 7 Ukończenie 60/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia upr. do zas. lub św. przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,37 1,44 X 0,99 1,20 1,09 2,49 1,51 2,20 1,42 2,00 1,47 1,35 1,64 1,10 1,39 2,01 1,55 JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 15

17 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM V 2004 IV 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w m-cu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy (wiersz ) 2 Poprzednio pracujący Dotychczas nie pracujący w tym: absolwenci wyższych policealnych i śr. zawodowych liceów ogólnokształcących zasadniczych zawodowych pozostałych (np. specjalnych) Zamieszkali na wsi Młodzi - w wieku lata Niepełnosprawni IV. Pośrednictwo pracy (oferty) i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (szkolenia) w m-cu sprawozdawczym 1 Oferty pracy ogółem z sektora publicznego do pracy subsydiowanej dla absolwentów dla niepełnosprawnych w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy z tego szkół z ogółu w tym Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy w miesiącu x x Osoby, które rozpoczęły szkolenie w tym: absolwenci Osoby, które ukończyły szkolenie w tym: absolwenci V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym (wręczone wypowiedzenia) Liczba zakładów - sektor publiczny liczba zwolnionych osób Liczba zakładów - sektor prywatny liczba zwolnionych osób

18 C. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W OKRESIE 5 MIESIĘCY 2004r. i 2003r. L.p. GRODZKI ZIEMSKI RAZEM I. Bezrobotni zarejestrowani w okresie sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990r.) z tego 78,8 75,5 X 70,6 76,4 73,4 79,5 80,0 70,9 85,2 80,4 81,7 69,5 79,5 79,8 84,7 87,2 78,7 2 po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po szkoleniu po stażu absolwenckim z prawem do zasiłku zwolnieni z przycz. zakł. pracy absolwenci charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych KIELCE 9 młodzi - w wieku lata niepełnosprawni mieszkańcy wsi II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w okresie sprawozdawczym Ogółem wyłączeni z ewidencji Praca niesubsydiowana w tym: praca sezonowa Praca subsydiowana z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne udzielone pożyczki inne, np. umowy absolw Szkolenie lub staż Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja Podjęcie nauki przyczyny wyrejestrowania WYSZCZEGÓLNIENIE Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] WOJEWÓDZTWO RAZEM I-V 2004 I-V 2003 Wzrost/ spadek (w liczbach) 7 Ukończenie 60/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia upr. do zas. lub św. przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,00 1,12 X 0,90 0,94 0,92 1,23 0,94 0,94 0,98 1,00 1,21 0,92 1,04 0,87 1,04 1,09 1,16 BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 17

19 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I-V 2004 I-V 2003 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w okresie sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy (wiersz ) 2 Poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy Dotychczas nie pracujący w tym: absolwenci wyższych policealnych i śr. zawodowych liceów ogólnokształcących zasadniczych zawodowych pozostałych (np. specjalnych) Zamieszkali na wsi Młodzi - w wieku lata Niepełnosprawni IV. Pośrednictwo pracy (oferty) i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (szkolenia) w okresie sprawozdawczym 1 Oferty pracy ogółem z sektora publicznego do pracy subsydiowanej dla absolwentów dla niepełnosprawnych Osoby, które rozpoczęły szkolenie w tym: absolwenci Osoby, które ukończyły szkolenie w tym: absolwenci V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w okresie sprawozdawczym (wręczone wypowiedzenia) 1 Liczba zakładów - sektor publiczny liczba zwolnionych osób Liczba zakładów - sektor prywatny liczba zwolnionych osób z tego szkół z ogółu w tym 18

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec listopada 2003 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w okresie 6 miesięcy 2019 roku Kielce, lipiec 2019 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2019 roku Kielce, kwiecień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2019 roku Kielce, czerwiec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 roku Kielce, styczeń 2016 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w czerwcu 2018 roku Kielce, lipiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 217 roku Kielce, luty 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2004r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 217 roku Kielce, marzec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 216 roku Kielce, marzec 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.03.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 217 roku Kielce, czerwiec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2011 2015 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie 17 16,5 16 15,3 15,8 15,4 15 14,7 14,8 14,8 14,2 14,2 14 13 12 11 12,3 11,8 11 11 12,5 12,4

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Numer Identyf. - REGON 431213647 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za styczeń 2003 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Numer Identyf. - REGON 431213647 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za wrzesień 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE 1.1 Ocena zmian w poziomie

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE BIULETYN INFORMACYJNY ZA LIPIEC 2004 P I Ł A, SIERPIEŃ 2004 R. Dane statystyczne zawarte w niniejszej informacji zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.pup.pila.pl/

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo