I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku"

Transkrypt

1 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: bezrobotnych do 25 roku życia (21,8% ogółu), bezrobotne kobiety (5,1%), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,6%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (82,1%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (17,9%), 6.83 bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (6,9%), bezrobotnych niepełnosprawnych (5,%). Poziom bezrobocia na koniec stycznia 212 roku był: - wyższy o 5.2 osób, tj. o 6,% w porównaniu do r., - niższy o 51 osób, tj. o,6% w porównaniu do r., - niższy o osób, tj. o 32,8% w porównaniu do r. W styczniu 212 roku bezrobocie było wyższe we wszystkich powiatach. Najwyższy bezwzględny wzrost liczby bezrobotnych, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, miał miejsce w powiecie kieleckim o 941 osób (7,1%), w m. Kielce o 656 osób (6,1%), w powiecie starachowickim o 551 osób (8,2%), ostrowieckim o 536 osób (6,1%), skarżyskim o 364 osoby (4,9%) oraz koneckim o 327 osób (4,4%). W odniesieniu do stycznia 211 roku odnotowano spadek poziomu bezrobocia w 8 powiatach, w tym najwyższy w m. Kielce o 658 osób (5,4%) oraz powiatach: skarżyskim o 293 osoby (3,6%), włoszczowskim o 217 osób (6,3%) i buskim o 14 osoby (3,%). Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 6 powiatach: sandomierskim o 451 osób (9,9%), koneckim o 15 osób (2,%), staszowskim o 14 osób (3,3%), kazimierskim o 113 osób (5,5%), opatowskim o 111 osób (2,1%) i nieznaczny w kieleckim o 12 osób (,1%). Stopa bezrobocia na koniec stycznia 212 roku ukształtowała się w województwie na poziomie 16,%, a w kraju wyniosła 13,2%, co w obydwu przypadkach oznacza wzrost wskaźnika o,7 punktu procentowego w porównaniu do grudnia 211 roku. W styczniu 211 roku odnotowano stopę bezrobocia na poziomie - 16,1% (w kraju 13,1%).

2 2 W powiatach nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: skarżyskim - 26,5%, koneckim - 23,4%, ostrowieckim - 21,7%, opatowskim - 21,6%, kieleckim - 19,7% i starachowickim - 18,3%, natomiast najniższa w: buskim - 9,2%, pińczowskim - 9,9%, w m. Kielce - 1,5%, kazimierskim - 12,8%, staszowskim - 13,2% oraz sandomierskim - 13,4%. Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia 211r. do stycznia 212r Zmiany w poziomie bezrobocia w styczniu 212 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), tj. o osób mniej (o 14,7%) niż w styczniu 211 roku, - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ), tj. o 292 osoby mniej (o 4,7%) niż w styczniu 211 roku. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało na wsi (53,6% napływu), a 5.66 w mieście (46,4%), to kobiety (39,9%), a to mężczyźni (6,1%), posiadało prawo do zasiłku (29,7%). Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osoby rejestrowały się po raz pierwszy, tj. 15,9% napływu, osób zarejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 84,1%. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych, osoby poprzednio pracujące stanowiły 81,4%, a dotychczas niepracujące 18,6%. W populacji bezrobotnych poprzednio pracujących jak i dotychczas niepracujących przeważali mężczyźni, odpowiednio: 6,7% i 57,3%.

3 3 Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: opatowskim - 88,9%, ostrowieckim - 88,7%, skarżyskim - 88,%, koneckim - 87,6%, starachowickim - 87,5%, natomiast najniższy w pińczowskim - 79,2%, buskim - 77,3% oraz kazimierskim - 7,1 %, Przyczyny wyłączenia z rejestru bezrobotnych: podjęcie pracy przez osoby, co stanowiło 44,7% ogółu wyłączonych, rozpoczęcie stażu osób, tj. 4,9%, rozpoczęcie prac społecznie użytecznych - 1 osoba, rozpoczęcie szkolenia - 24 osoby, tj.,4%, rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - 39 osób, tj.,7%, nie potwierdzenie gotowości do pracy osób, tj. 25,2%, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób, tj. 9,9%, odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy osób, tj. 2,7%, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, uprawnień do świadczenia przedemerytalnego, ukończenie 6/65 lat osób, tj. 3,7%, pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) osób, tj. 7,8% ogółu wyłączonych. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy podjęcie pracy (44,7%) oraz nie potwierdzenie gotowości do pracy (25,2%). 3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3.1. Bezrobotni do 25 roku życia Na koniec stycznia 212 roku w rejestrach pozostawały osoby do 25 roku życia, czyli 21,8% ogółu bezrobotnych, w tym 9.74 kobiet (tj. 5,8%). W porównaniu do stycznia 211 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 867 osób (tj. o 4,3%). W styczniu 212 roku zarejestrowano osób (25,8% napływu), w tym 1.15 kobiet (39,2%). Wyłączono natomiast osób (26,2% odpływu), pracę podjęło 627 osób (4,6%), szkolenia lub staż rozpoczęło 158 osób (1,2%), a 487 osób (31,5%) nie potwierdziło gotowości do pracy. Osoby, które nie ukończyły 25 roku życia stanowiły około 1/4 wśród rejestrowanych, jak i wyłączanych z ewidencji bezrobotnych.

4 3.2. Długotrwale bezrobotni 4 Na koniec stycznia 212 roku zarejestrowanych było długotrwale bezrobotnych (52,4% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat 1, w tym kobiet (55,1%). W porównaniu do stycznia 211 roku populacja ta zwiększyła się o 2.38 osób, tj. o 4,6%. W styczniu 212 roku zarejestrowano 4.44 osoby (4,4% napływu), w tym 51,4% stanowiły kobiety, a wyłączono osób (44,8% odpływu), w tym 57,% to kobiety. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez 966 osób (36,6%) oraz nie potwierdzenie gotowości do pracy osób (26,1%) Bezrobotni powyżej 5 roku życia W końcu stycznia 212 roku zarejestrowano osób powyżej 5 roku życia - 2,1% ogółu, w tym kobiety (37,9% tej populacji). W porównaniu do stycznia 211 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 49 osób (2,8%). W styczniu 212 roku zarejestrowano osoby, w tym 674 kobiety (34,2%), a wyłączono 987 osób w tym 451 kobiet (45,7%). Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych - 33 osoby podjęły pracę, czyli 3,7% odpływu, a 21 osób (21,3%) nie potwierdziło gotowości do pracy Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W końcu stycznia 212 roku zarejestrowano osób bez kwalifikacji zawodowych, tj. 24,6% ogółu, w tym kobiet (51,5%). W odniesieniu do stycznia 211 roku populacja ta zwiększyła się o osoby, tj. o 19,9%. W styczniu 212 roku zarejestrowano osób, tj. 23,1% napływu, w tym 1.35 kobiet - 41,1% ogółu. Pracę podjęło 441 bezrobotnych Bez doświadczenia zawodowego W końcu stycznia 212 roku zarejestrowanych było bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego (3,3% ogółu), tzn. dotychczas niepracujących lub wykonujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzących działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Udział kobiet wyniósł 55,% (14.678). W porównaniu do stycznia 211 roku populacja ta zmniejszyła się o osoby, tj. o 4,4%. W styczniu 212 roku zarejestrowano osób, tj. 26,5% napływu, w tym kobiety - 42,3% ogółu. Pracę podjęło 648 bezrobotnych. 1 Art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 24r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 28r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

5 Bez wykształcenia średniego W końcu stycznia 212 roku zarejestrowano osób bez wykształcenia średniego, tj. 49,7% ogółu, w tym kobiety (38,9%). W odniesieniu do stycznia 211 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 988 osób, tj. o 2,2%. W styczniu 212 roku zarejestrowano osoby, tj. 48,8% napływu, w tym kobiet - 28,7% ogółu. Pracę podjęły 892 osoby Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Na koniec stycznia 212 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, tj. 6,3% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet (8,5%). W porównaniu do stycznia 211 roku populacja ta zwiększyła się o 414 osób, tj. o 8,1%. W styczniu 212 roku zarejestrowano 557 osób, w tym większość stanowiły kobiety 72,5% (44 osoby) Niepełnosprawni Na koniec stycznia 212 roku w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 5,% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do stycznia 211 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 198 osób (tj. o 4,7%). W styczniu 212 roku zarejestrowano 627 osób, tj. 5,7% napływu, a wyłączono 48 osób, w tym 177 osób z powodu podjęcia pracy (43,4% odpływu). 4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.1. Bezrobotne kobiety i mężczyźni Na koniec stycznia 212r. w ewidencji urzędów pracy zarejestrowano kobiety i mężczyzn, co stanowiło odpowiednio: 5,1% i 49,9% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do stycznia 211 roku zwiększyła się populacja bezrobotnych kobiet o 24 (,5%), a zmniejszyła mężczyzn o 75 (1,7%). Większość bezrobotnych kobiet (74,2%) i mężczyzn (79,4%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł (16,3%) i był niższy niż wśród mężczyzn (19,5%). W styczniu 212 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (39,9% napływu) niż mężczyzn (6,1%).

6 6 Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 3.32 kobiety oraz mężczyzn odpowiednio: 51,5% i 48,5% ogółu wyłączonych. Kobiety stanowiły większą grupę wśród podejmujących pracę 51,% (mężczyźni 49,%) oraz wśród osób skierowanych na staże - 8,8%. W końcu stycznia 212 roku zarejestrowano 9.22 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, tj. 2,8%. W styczniu 212 roku w analizowanej grupie zarejestrowano 561 kobiet, natomiast pracę podjęły 123 kobiety. Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet zanotowano w powiecie włoszczowskim (56,3%), jędrzejowskim (55,6%), staszowskim (53,7%), pińczowskim (53,2%), ostrowieckim (52,%) oraz koneckim ( 51,7%), natomiast najniższy w m. Kielce (46,3%) i powiecie kazimierskim (46,8%) Bezrobotni zamieszkali na wsi W końcu stycznia 212 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 55,6% ogółu. W odniesieniu do stycznia 211 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 512 osób (tj. o 1,1%). W styczniu 212 roku zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji 3.37, pracę podjęło osób, tj. 42,7% odpływu. Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 49,3%, a w mieście 5,7%. W styczniu 212 roku wskaźnik płynności rynku pracy dla osób zamieszkałych na wsi wyniósł 22,2%, a w grupie zamieszkałych w mieście 26,4%. Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadały powiaty: kielecki 93,3%, opatowski 79,1% i włoszczowski 78,2%, a najniższy ostrowiecki i skarżyski - po 32,9 % oraz starachowicki 41,5% Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia W końcu stycznia 212 roku zarejestrowano 6.83 osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 6,9% ogółu, w tym 3.34 kobiet (54,9%). W porównaniu do stycznia 211 roku omawiana grupa bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 111 osób, tj. o 1,8%. W styczniu 212 roku zarejestrowano 978 osób, tj. 9,% napływu, w tym 491 kobiet - 5,2% ogółu. Pracę podjęło 261 osób.

7 7 W rejestrach urzędów pracy na koniec stycznia 212 roku pozostawały osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia, tj. 2,% ogółu, z tego większość stanowiły kobiety, tj osób (68,5%). W odniesieniu do stycznia 211 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 99 osób, tj. o 5,4%. W styczniu 212 roku zarejestrowano 369 bezrobotnych (3,4% napływu), w tym 219 kobiet (59,3%). Z tytułu podjęcia pracy wyłączono 111 osób (64,9%), w tym 84 kobiety, czyli 75,7% analizowanej populacji. 5. Działania Urzędów Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 5.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W styczniu 212 roku do urzędów pracy zgłoszono wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 556 (62,4%) więcej w porównaniu do grudnia 211 roku i o 167 więcej (13,%) w odniesieniu do stycznia 211 roku. Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej: - 986, tj. 68,1% stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, - 461, tj. 31,9% to miejsca aktywizacji zawodowej. Z sektora prywatnego pochodziło 69,8% wszystkich wolnych miejsc pracy (1.1), a z sektora publicznego 3,2% (437). Z ogółu wolnych miejsc pracy 48,4%, czyli 7 to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS. Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w styczniu 212 roku: - 398, tj. 27,5% stanowiły staże, - 122, tj. 8,4% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych, - 63, tj. 4,4% to prace społecznie użyteczne. Spośród wolnych miejsc pracy 1, tj. 6,9% skierowano do osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili w powiatach: kieleckim ofert, skarżyskim - 177, m. Kielce oraz powiecie starachowickim i koneckim - 123, najmniej w: pińczowskim - 11 ofert, kazimierskim - 25, jędrzejowskim - 3 i opatowskim - 37.

8 8 95 Liczba bezrobotnych oraz wolne miejsca pracy zgłoszone od stycznia 211 do stycznia 212 roku Liczba bezrobotnych Wolne miejsca pracy 7 liczba bezrobotnych wolne miejsca pracy W styczniu 212 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla: pracowników usług i sprzedawców - 35 ofert (24,2%), w tym dla gospodarzy obiektów ofert oraz pracowników sprzedaży w sklepach 95 oraz kucharzy - 35; pracowników biurowych ofert (19,9%), w tym dla pracowników obsługi biurowej oferty, pracowników do spraw ewidencji materiałowej i transportu - 29, pozostałych pracowników obsługi biura 22, sekretarek - 2; techników i średniego personelu - 25 ofert (14,2%), w tym dla agentów i pośredników handlowych - 84 oferty, pracowników administracyjnych i sekretarzy wyspecjalizowanych - 38, techników nauk fizycznych i technicznych -18; pracowników przy pracach prostych ofert (13,2%), w tym dla robotników przy pracach prostych w przemyśle - 14 oferty, pomocy domowych, sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych - 3, pozostałych pracowników przy pracach prostych - 25, pracowników świadczących usługi na ulicach -1; robotników przemysłowych i rzemieślników ofert (12,4%), w tym dla: robotników budowlanych robót stanu surowego, robotników budowlanych robót wykończeniowych, malarzy - 71 ofert, mechaników maszyn i urządzeń - 25, kowali, ślusarzy -19, robotników obróbki drewna, stolarzy meblowych - 16;

9 9 operatorów i monterów maszyn i urządzeń ofert (7,9%), w tym dla kierowców ciężarówek i autobusów - 74 oferty, kierowców samochodów osobowych, dostawczych i motocykli - 15, operatorów maszyn i urządzeń górniczych -13; specjalistów - 12 oferty (7,%), w tym dla nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów do spraw wychowania małego dziecka oraz innych specjalistów nauczania i wychowania - 29 ofert, inżynierów - 13, specjalistów do spraw administracji i zarządzania, specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations, bibliotekoznawców, archiwistów i muzealników - po 7; przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników - 13 ofert (,9%), w tym dla kierowników w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji - 6 ofert, kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania - 3; rolników, ogrodników, leśników i rybaków - 4 oferty (,3%), w tym dla rolników produkcji roślinnej - 2 oferty, dla rolników produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz robotników leśnych po - 1; Wolne miejsca pracy przeznaczone dla pracowników: usług i sprzedawców, biurowych, techników i średniego personelu, pracowników przy pracach prostych oraz robotników przemysłowych i rzemieślników - stanowiły 83,9% wszystkich ofert. Struktura wolnych miejsc pracy według zawodów w styczniu 212 roku Pracownicy biurowi 19,9% Pracownicy usług i sprzedawcy 24,2% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy,3% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 12,4% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 7,9% Technicy i średni personel 14,2% Specjaliści 7,% Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy,9% Pracownicy przy pracach prostych 13,2%

10 Podjęcia pracy Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcia działalności gospodarczej, podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej. W styczniu 212 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy osoby podjęły pracę, tj. 44,7% ogółu wyrejestrowanych. Pracę niesubsydiowaną podjęły osoby, tj. 95,1% ogółu zatrudnionych, w tym: pracę sezonową - 31 osób. Pracę subsydiowaną podjęło osób, tj. 4,9%, z tego: - refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego 48, tj. 1,8% zatrudnionych, - prace interwencyjne 32, tj. 1,3% roboty publiczne 22, tj.,8% działalność gospodarcza 2, tj.,8% inne podjęcia pracy 6 tj.,2% - -. Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący (83,5%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (16,5%). Wśród podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy był następujący: długotrwale bezrobotnych - 36,7%, bez wykształcenia średniego - 33,9%, bez doświadczenia zawodowego - 24,6%, osób do 25 roku życia - 23,8%, bez kwalifikacji zawodowych - 16,8% oraz powyżej 5 roku życia - 11,5% Aktywne programy rynku pracy W styczniu 212 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 44 bezrobotnych, co oznacza spadek o 2,6% w odniesieniu do stycznia 211r. Na staż skierowano 287 bezrobotnych, co stanowiło 65,2% ogółu zaktywizowanych, do pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego skierowano 48 osób, tj. 1,9%, a przy pracach interwencyjnych zatrudniono 32 osoby, tj. 7,3%. Na szkolenia skierowano 24 osoby, tj. 5,5%, przy robotach publicznych zatrudniono 22 osoby, tj. 5,%.

11 11 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w styczniu 212 roku Staże 287 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Prace interwencyjne Szkolenia 24 Roboty publiczne Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej 22 2 Inne 6 Prace społecznie użyteczne Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy W styczniu 212 roku 3 zakłady pracy zgłosiły do zwolnienia 159 osób. Dla porównania, w styczniu 211 roku 3 zakłady pracy zgłosiły do zwolnienia 147 osób. Na koniec stycznia 212 roku w 2 zakładach pracy pozostawało do zwolnienia 154 pracowników, natomiast na koniec stycznia 211 roku w 2 zakładach pracy planowano do zwolnienia 139 osób. W styczniu 212 roku 3 zakłady pracy zwolniły 56 osób. Dla porównania, w styczniu 211 roku 2 zakłady prac zwolniły 8 pracowników. Tablica 1. Pozostające zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy na koniec stycznia 212 roku Powiat *jędrzejowski Branża Pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej nieskwalifikowany (PKD Z) Liczba osób zgłoszonych do zwolnienia 15 konecki Transport lądowy pasażerski (PKD Z) 96 *włoszczowski Pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej nieskwalifikowany (PKD Z) *w powiatach: jędrzejowskim i włoszczowskim zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotyczą tego samego zakładu pracy. 43

12 12 Tablica 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w styczniu 212r. Powiat 1 jędrzejowski konecki Branża Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z) Transport lądowy pasażerski (PKD Z) Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie wcześniejszych zgłoszeń w powiecie jędrzejowskim zwolnienia na podstawie zgłoszeń z 211 roku. 7. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Na koniec stycznia 211 roku: najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 9,2%, pińczowski - 9,9%, m. Kielce - 1,5%, kazimierski - 12,8%, staszowski - 13,2% oraz sandomierski 13,4%, najwyższą powiaty: skarżyski - 26,5%, konecki - 23,4%, ostrowiecki - 21,7%, opatowski - 21,6%, kielecki - 19,7% i starachowicki - 18,3%. Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim - 6,1%, opatowskim i pińczowskim - po 9,4% oraz jędrzejowskim - 9,7%, a najwyższy w starachowickim - 27,9%, koneckim - 25,8% i kieleckim - 22,7%. Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 55,6% ogółu zarejestrowanych. Udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 5,1%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 38,4% pozostawało bez pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 31,6%. Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych w wieku lata - 53,%, w wieku mobilnym lata - 71,7%, niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 49,3% ogółu bezrobotnych, długotrwałe pozostawanie bez pracy - 35,1%, wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 23,9% ogółu.

13 13 Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 24,6%. Ponad połowę (51,5%) analizowanej populacji bezrobotnych stanowiły kobiety. Udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych wynosił odpowiednio: do 25 roku życia 21,8%, powyżej 5 roku życia 2,1%, bez doświadczenia zawodowego 3,3%. 8. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia Liczba bezrobotnych na koniec stycznia 212 roku była o 51 osób, tj.,6% niższa w porównaniu do stycznia 211 roku i o 5.2 osób (6,%) wyższa w odniesieniu do grudnia 211 roku. W porównaniu do stycznia 211 roku mniej bezrobotnych zarejestrowano, jak i wyłączono z rejestrów bezrobocia. Utrzymuje się wysoki udział bezrobotnych, którzy powracają po raz kolejny do rejestrów - 84,1% wśród nowo zarejestrowanych. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 556 (62,4%) więcej w odniesieniu do grudnia 211 roku i o 167 więcej (13,%) w odniesieniu do stycznia 211 roku. Największy udział stanowią wolne miejsca pracy przeznaczone dla pracowników: usług i sprzedawców, biurowych, techników i średniego personelu, pracowników przy pracach prostych oraz robotników przemysłowych i rzemieślników - 83,9% wszystkich ofert.

14 II. BEZROBOTNI WEDŁUG URZĘDÓW PRACY A. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA NA KONIEC MIESIĄCA L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I 212 XII 211 Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia 1 Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego X X Wzrost w liczbach X X w procentach X X 6, 6,1 8,8 3,8 2,1 7,1 4,4 2,9 6,1 5,3 6,3 4,9 8,2 7,4 1,3 OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA Wzrost / spadek w porównaniu do r: w liczbach X X w procentach X X -,6-5,4-3, -,3 5,5,1 2, 2,1-1, -1,5 9,9-3,6-1,1 3,3-6,3 5 Stopa bezrobocia wg stanu na 31 stycznia 212 roku 16, 15,3 X 1,5 9,2 14, 12,8 19,7 23,4 21,6 21,7 9,9 13,4 26,5 18,3 13,2 15,2 II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 17,9 17,2 X 14,5 14,7 9,7 6,1 22,7 25,8 9,4 19,9 1,4 9,4 2,2 27,9 17,9 12,4 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 5,1 51,6 X 46,3 47,5 55,6 46,8 48,4 51,7 49,5 52, 53,2 5,6 49,1 49,2 53,7 56,3 Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gosp. rolne Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Bezrobotni: poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujący Cudzoziemcy x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe - zjawisko nie występuje 14

15 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I 212 XII 211 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY 8 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 25 roku życia długotrwale bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego III. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia (stan na koniec miesiąca) z wiersza 8 1 Skierowane przez powiatowy urząd pracy Z własnej inicjatywy IV. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (stan na koniec miesiąca) 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym: staże V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: 1 Cudzoziemcy z prawem do zasiłku OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 15 w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Polacy z prawem do zasiłku transferowego VI. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba zakładów *2 4-3 *1 1 *1 2 Liczba osób do zwolnienia *liczba zakładów uwzględnia fakt, iż 1 zakład pracy dokonywał zgłoszeń zwolnień w kilku powiatach, co zostało wykazane w części opisowej.

16 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W STYCZNIU 212 ROKU L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I 212 XII 211 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY I. Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem z tego po raz pierwszy po raz kolejny Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo 84,1 87,5 X 8,4 77,3 81,4 7,1 82,5 87,6 88,9 88,7 79,2 83,2 88, 87,5 83,3 84,6 zarejestr.[%] 2 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkańcy wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadzczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 16

17 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I 212 XII 211 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy: niesubsydiowanej w tym: praca sezonowa subsydiowanej z tego: z tego z przyczyn - prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności...gospodarczej - podjęcie pracy w ramach..refundacji kosztów..zatrudnienia bezrobotnego inne Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 5 Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej Rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 7 Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 8 Niepotwierdzenia gotowości do pracy Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego Podjęcia nauki Ukończenia 6/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia praw do świadczenia przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ),54,62 X,56,44,6,74,51,62,65,56,56,48,62,46,52,35 OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 17

18 L.p. z tego osoby z wiersza 2 bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego IV. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w miesiącu sprawozdawczym) 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 wolne miejsce pracy w miesiącu V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym 1 Liczba zakładów Liczba zwolnionych osób z ogółem w tym WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM I 212 XII 211 III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w m-cu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy dotychczas nie pracujący zamieszkali na wsi cudzoziemcy 2 3 osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 2 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PPRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA

19 L.p. VI. Poszukujący pracy 1 Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia z tego z przyczyn niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu dobrowolnej rezygnacji innych 3 Poszukujący przcy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji otrzymujący świadczenie socjalne przysługujace na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji żołnierze rezerwy pobierający rentę szkoleniową pobierający świadczenie szkoleniowe w tym podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem pracownicy w wieku 45 lat i powyżej VII. Osoby objęte indywidualnym planem działania w miesiącu sprawozdawczym 1 Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy Zakończyli realizację IPD VIII. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1 zatrudnione przy pracach interwencyjnych zatrudnione przy robotach publicznych odbywające szkolenie odbywajace staż odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych odbywające prace społecznie użyteczne osoby bezrobotne WYSZCZEGÓLNIENIE rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych WOJEWÓDZTWO RAZEM I 212 XII 211 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PPRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 19

20 Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim w latach Liczba bezrobotnych stycznia koniec stycznia 212 koniec grudnia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 212r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani podjęli pracę w tym z prawem ogółem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Łazy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy w Szczytnie REGON 9348 ul. Nowogrodzka /3/, -3 Warszawa MPiPS..24-3..24 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudniu

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urząd Pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza osoby w Powiatowy Urząd Pracy Przysusze Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy Wysłać do 5.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze Numer identyfikacyjny REGON 67198916 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza osoby w Powiatowy Urząd Pracy Przysusze Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy Wysłać do 5.

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze Numer identyfikacyjny REGON 67198916 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: r.

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: r. Wyszczególnienie OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 28.02.2014 r. Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety MIASTO

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Powiat zgierski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON 590748135 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 87121838 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa MPiPS -

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza osoby w Powiatowy Urząd Pracy Przysusze Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy Wysłać do 5.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 87121838 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 211r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2006r.

Bardziej szczegółowo