Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r."

Transkrypt

1 Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie zachodniopomorskim w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 65,8 tys. osób (w tym 36,4 tys. kobiet) i była o 17,1% niższa od notowanej w grudniu 2015 r. Najwięcej bezrobotnych (18,7%) zarejestrowanych było w urzędach pracy w miastach na prawach powiatu (w Szczecinie 8,1 tys. osób, w Koszalinie 3,4 tys. i w Świnoujściu 0,8 tys. osób). Znaczny odsetek bezrobotnych odnotowano również w powiatach szczecineckim (5,2 tys.) i stargardzkim (4,0 tys.) odpowiednio 7,9% i 6,1% ogólnej liczby zarejestrowanych. W powiecie pyrzyckim i wałeckim odsetek ten był najniższy (po 2,0 tys. osób, tj. 3,1%). Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2016 r. Województwo 11,0% Podregiony koszaliński szczecinecko-pyrzycki m. Szczecin szczeciński 12,0% 17,3% 4,7% 11,5% Świnoujście 5,6% Gryfiński 14,6% Kamieński 18,9% Goleniowski Łobeski Policki 8,2% 23,1% 7,9% Szczecin 4,7% Stargardzki 11,4% Pyrzycki 17,2% Myśliborski 10,8% Sławieński 18,0% Koszalin 6,9% Kołobrzeski Koszaliński 7,9% 17,3% Gryficki Białogardzki 16,3% 22,3% Świdwiński 17,9% Choszczeński 20,8% Drawski 17,9% Wałecki 12,6% Szczecinecki 20,2% % 19,1 24,0 (4) 14,1 19,0 (8) 9,1 14,0 (3) 4,1 9,0 (6)

2 2 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy w końcu grudnia 2016 r. stanowili 11,0% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (przed rokiem 13,1%), co ulokowało województwo zachodniopomorskie na 13. miejscu pod względem wielkości stopy bezrobocia w kraju. Najwyższa wartość tego wskaźnika wystąpiła w powiatach: łobeskim (23,1%), białogardzkim (22,3%), choszczeńskim (20,8%) i szczecineckim (20,2%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się miasta na prawach powiatu: Szczecin (4,7%), Świnoujście (5,6%) oraz Koszalin (6,9%). Stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim zmniejszyła się w skali roku o 2,1 p. proc., a jej spadek notowano we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu (największy w powiecie gryfickim o 5,0 p. proc.). Wykres 2. Zmiany stopy bezrobocia rejestrowanego Grudzień 2016 r. do grudnia 2015 r. Województwo -2,1 p. proc. Podregiony koszaliński -2,1 p. proc. szczecinecko-pyrzycki -2,4 p. proc. m. Szczecin -2,1 p. proc. szczeciński -1,9 p. proc. Świnoujście -1,4 Gryfiński -1,2 Kamieński -0,7 Goleniowski Łobeski Policki -0,8-0,8-1,2 Szczecin -2,1 Stargardzki -3,0 Pyrzycki -3,2 Myśliborski -1,3 Sławieński -2,0 Koszalin -1,5 Kołobrzeski Koszaliński -1,0-3,8 Gryficki Białogardzki -5,0-3,2 Choszczeński -2,6 Świdwiński -3,8 Drawski -3,8 Wałecki -2,2 Szczecinecki -2,0 p. proc. -5,0-4,0-3,9-2,9-2,8-1,8-1,7-0,7 (1) (6) (5) (9) W końcu grudnia 2016 r. prawa do zasiłku nie posiadało 54,8 tys. osób (83,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych) wobec 66,6 tys. (83,9%) przed rokiem. W tej grupie bezrobotnych 44,1% stanowili mieszkańcy wsi. W skali roku obniżyła się zarówno liczba zarejestrowanych kobiet (o 15,0%) jak i mężczyzn (o 19,5%), co odnotowano niemal we wszystkich urzędach pracy (z wyjątkiem powiatu łobeskiego, gdzie grupa bezrobotnych kobiet nieznacznie wzrosła). Największy spadek wśród bezrobotnych kobiet i mężczyzn wystąpił w m. Szczecin (odpowiednio 32,3% i 28,2%).

3 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. 3 Wykres 3. Dynamika liczby zarejestrowanych bezrobotnych według płci w 2016 r. (2015 = 100) mężczyźni kobiety Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Wałecki m. Koszalin m. Szczecin m. Świnoujście Podobnie jak w latach ubiegłych, większość populacji bezrobotnych stanowiły kobiety. W końcu grudnia 2016 r. udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 55,3% i był o 1,3 p. proc. większy niż przed rokiem. Najwyższy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w danym powiecie odnotowano w powiatach: wałeckim (62,0%), polickim (60,5%) i koszalińskim (60,0%), a najniższy w miastach na prawach powiatu: Koszalinie (49,8%), Szczecinie (51,3%) i Świnoujściu (51,6%) oraz powiatach: sławieńskim i białogardzkim (po 51,9%). Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych. W końcu grudnia 2016 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku lata (17,2 tys.), a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 26,1% i wobec grudnia 2015 r. zmniejszył się o 0,2 p. proc. Najmniej liczną grupą bezrobotnych były osoby w wieku poniżej 25 lat (7,8 tys., tj. 11,9% ogółu zarejestrowanych o 1,2 p. proc. mniej niż przed rokiem). W porównaniu do 2015 r. zmniejszyła się liczba bezrobotnych w każdej grupie wiekowej, a największy spadek dotyczył bezrobotnych w wieku poniżej 25 lat (o 24,4%). Tablica 1. Bezrobotni zarejestrowani według wieku Stan w końcu okresu LATA, KWARTAŁY Ogółem Wiek poniżej 25 lat lat i więcej I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał = ,9 75,6 83,7 85,7 79,2 87,2

4 4 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Wśród bezrobotnych kobiet niemal co trzecia była w wieku lata, a wśród bezrobotnych mężczyzn 55 lat i więcej. Wykres 4. Struktura bezrobotnych według wieku w 2016 r. MĘŻCZYŹNI KOBIETY 9,9% 13,9% 13,6% poniżej 25 lat 32,8% 19,1% 17,1% 31,7% ,0% 19,2% 23,7% lat i więcej Większość bezrobotnych rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym (odpowiednio 33,4% i 26,2% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych), które podobnie jak w 2015 r. łącznie stanowiły ponad połowę populacji bezrobotnych (59,6% wobec 60,3% przed rokiem). Największy odsetek osób o najniższym wykształceniu (gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym) występował w powiecie białogardzkim (66,9%) i drawskim (66,2%), a najniższy w m. Szczecin (45,9%). Osoby z wykształceniem średnim zawodowym (łącznie z policealnym) i ogólnokształcącym stanowiły 29,6% ogółu bezrobotnych (wobec 29,2% w 2015 r.). Najwyższy udział bezrobotnych deklarujących posiadanie tego wykształcenia odnotowano w powiecie kamieńskim (33,4%), natomiast najniższy w powiecie myśliborskim (24,7%). Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 10,8% populacji bezrobotnych (wobec 10,5% w 2015 r.). Najwyższy odsetek bezrobotnych z takim wykształceniem wystąpił w m. Szczecin (22,5%), a najniższy w powiecie łobeskim (4,7%). W skali roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych we wszystkich kategoriach według poziomu wykształcenia, w tym największy wśród bezrobotnych o wykształceniu zasadniczym zawodowym (o 18,7%). Tablica 2. Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia Stan w końcu okresu Wykształcenie LATA, KWARTAŁY Ogółem wyższe średnie zawodowe (łącznie z policealnym) zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe

5 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. 5 Tablica 2. Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia Stan w końcu okresu LATA, KWARTAŁY Ogółem wyższe średnie zawodowe (łącznie z policealnym) (dok.) Wykształcenie zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe 2016 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał = ,9 84,9 82,5 86,6 81,3 82,7 Bezrobotne kobiety charakteryzowała odmienna struktura wykształcenia niż mężczyzn. Wykształcenie średnie i wyższe posiadało 49,2% kobiet, podczas gdy odsetek mężczyzn o tym poziomie wykształcenia wyniósł 29,5% (wobec odpowiednio 48,7% i 29,2% w 2015 r.). Wykres 5. Struktura bezrobotnych według wykształcenia w 2016 r. MĘŻCZYŹNI 7,4% KOBIETY 13,5% wyższe 37,7% 14,6% 7,5% 29,9% 21,2% średnie zawodowe (łącznie z policealnym) średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe 32,8% 20,9% 14,5% gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe Wśród bezrobotnych przeważały osoby ze stażem pracy 1-5 lat (14,8 tys. osób), które stanowiły 22,4% ogółu bezrobotnych; najwyższy udział osób z takim stażem odnotowano w powiatach: świdwińskim (26,7%) i białogardzkim (26,5%), a najniższy w m. Szczecin (15,9%). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby ze stażem powyżej 30 lat (2,3 tys. osób, tj. 3,6% ogółu bezrobotnych). Najwyższy odsetek osób bezrobotnych ze stażem pracy 30 lat i więcej wystąpił w m. Koszalin (5,9%), a najniższy w powiecie łobeskim (2,2%). W skali roku liczba osób bezrobotnych bez stażu pracy zmniejszyła się o 25,2%. Ich udział wśród zarejestrowanych bezrobotnych wyniósł 13,1%, tj. o 1,4 p. proc. mniej niż przed rokiem, w tym najwyższy odnotowano w powiecie polickim (20,8%) i m. Świnoujście (20,2%), a najniższy w m. Koszalin (7,9%).

6 6 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Tablica 3. Bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy Stan w końcu okresu Staż pracy LATA, KWARTAŁY Ogółem 1 rok i mniej powyżej bez 30 lat stażu I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał = ,9 84,9 86,4 86,1 84,5 78,8 78,3 74,8 a Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 1-5 uwzględniono osoby, które pracowały 1 rok i 1 dzień do 5 lat. Wykres 6. Struktura bezrobotnych według stażu pracy w 2016 r. MĘŻCZYŹNI KOBIETY 5,7% 14,6% 10,2% 17,9% 19,8% 15,4% 1,8% 7,1% 13,9% 21,8% 24,6% do 1 roku 1-5 lat ,2% 14,6% 15,4% 30 lat i więcej bez stażu Bezrobocie trwające dłużej niż 12 miesięcy w końcu grudnia 2016 r. dotyczyło 24,0 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 18,0% mniej niż przed rokiem. Grupa ta stanowiła 36,5% ogółu bezrobotnych, przy czym zjawisko to częściej dotykało kobiet (40,3%) niż mężczyzn (31,8%). Największy udział takich osób notowano w powiatach: gryfińskim (45,7%) i łobeskim (44,2%), a najniższy w powiecie gryfickim (25,8%). Wykres 7. Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy według płci tys. mężczyźni kobiety

7 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. 7 Tablica 4. Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy Stan w końcu okresu LATA, KWARTAŁY Ogółem 1 miesiąc i mniej Czas pozostawania bez pracy a powyżej 24 miesięcy I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał = ,9 82,7 81,8 81,2 88,5 83,9 80,7 a Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 3-6 uwzględniono osoby, które pozostawały bez pracy 3 miesiące i 1 dzień do 6 pełnych miesięcy. W skali roku najbardziej (blisko o jedną piątą) zmniejszyła się liczba bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy. Wykres 8. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w 2016 r. MĘŻCZYŹNI KOBIETY 17,7% 14,3% 23,1% 8,5% 1 miesiąc i mniej ,1% 23,9% 19,2% ,8% 14,2 % 17,2% 16,8% 15,2% powyżej 24 miesięcy

8 8 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Wykres 9. Rotacja bezrobotnych 200 tys nowo zarejestrowani w ciągu roku wyrejestrowani w ciągu roku liczba bezrobotnych na koniec roku W 2016 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 123,4 tys. osób, tj. o 11,5 tys. (o 8,5%) mniej niż w 2015 r. Najwięcej nowych rejestracji miało miejsce w styczniu (14,1 tys.), a najmniej w maju (8,4 tys.) i czerwcu (8,5 tys.). Wykres 10. Miesięczna rotacja bezrobotnych w 2016 r. 16 tys. napływ odpływ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 105,6 tys. stanowiły osoby, które po raz kolejny znalazły się w ewidencji urzędów pracy (ich udział w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych wyniósł 85,5% wobec 85,3% przed rokiem), zaś 17,9 tys. osób rejestrowało się po raz pierwszy (14,5% wobec 14,7% w 2015 r.). Większość z bezrobotnych nowo zarejestrowanych (85,5%) to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo, w tym 3,8% utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy (przed rokiem odpowiednio 83,6% i 4,2%).

9 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. 9 Tablica 5. Napływ bezrobocia W ciągu roku ogółem w tym kobiety Bezrobotni nowo zarejestrowani w tym w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki Poprzednio pracujący w tym zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy Dotychczas niepracujący Zarejestrowani: po raz pierwszy po raz kolejny W 2016 r. liczba osób wyłączonych z ewidencji powiatowych urzędów pracy wyniosła 137,0 tys., (w tym 66,4 tys. kobiet), tj. o 13,0 tys. (o 8,7%) mniej niż w 2015 r. Najwięcej osób wyrejestrowano z ewidencji w marcu (15,1 tys.) i kwietniu (14,8 tys.), a najmniej w styczniu (8,7 tys.). Najczęstszą przyczyną odpływu z bezrobocia było podjęcie pracy. W 2016 r. pracę podjęło 66,1 tys. bezrobotnych, tj. 48,3% ogólnej liczby osób wyrejestrowanych z ewidencji powiatowych urzędów pracy (wobec 71,2 tys., tj. 47,5% przed rokiem). Drugą pod względem częstotliwości występowania przyczyną odpływu z bezrobocia było skreślenie z ewidencji z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i dotyczyło 29,6 tys. osób, co stanowiło 21,6% ogólnej liczby osób wyrejestrowanych (w 2015 r. odpowiednio 39,6 tys. osób, tj. 26,4%). Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić m.in.: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy 7,2% (przed rokiem 8,8%), dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego 6,9% wyrejestrowanych (wobec 5,6%), odmowę bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy 4,1% (wobec 2,7%), rozpoczęcie prac społecznie użytecznych 2,5% (wobec 2,7%). Tablica 6. Odpływ bezrobocia według wybranych przyczyn W ciągu roku ogółem w tym kobiety Bezrobotni wyrejestrowani w tym z powodu: podjęcia pracy niesubsydiowanej subsydiowanej rozpoczęcia szkolenia rozpoczęcia stażu rozpoczęcia prac społecznie użytecznych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego

10 10 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. W końcu grudnia 2016 r. zarejestrowanych było 44,0% bezrobotnych mieszkańców wsi (wobec 42,6% w 2015 r.). Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki to 2,8% ogółu zarejestrowanych (wobec 3,3% przed rokiem). Blisko co trzecia osoba nie posiadała kwalifikacji zawodowych (32,5% wobec 32,2% w 2015 r.). W skali roku zmniejszył się udział bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego (z 21,6% ogółu bezrobotnych w 2015 r. do 20,2%), a wzrósł udział kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (z 27,4% ogółu bezrobotnych kobiet do 29,0%). W końcu grudnia 2016 r. zarejestrowanych było 128 bezrobotnych cudzoziemców, w tym 110 nie posiadało prawa do zasiłku (przed rokiem odpowiednio 129 i 114). Ponad połowę z nich (84) stanowiły kobiety. Do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą m.in. długotrwale bezrobotni, których udział w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych ogółem zmniejszył się w skali roku o 1,5 p. proc. i w końcu grudnia 2016 r. wyniósł 53,9%. Osoby poniżej 25 roku życia stanowiły 11,9% bezrobotnych ogółem (wobec 13,1% przed rokiem), a powyżej 50 roku życia 31,9% (wobec 31,4%). Prawie co piąty bezrobotny był opiekunem co najmniej jednego dziecka do 6 roku życia, w tym 87,0% to kobiety. Udział osób niepełnosprawnych wzrósł w skali roku o 0,3 p. proc. do 5,2%. Tablica 7. Bezrobotni ogółem w tym kobiety Wybrane kategorie bezrobotnych Zamieszkali na wsi Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Cudzoziemcy Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Do 30 roku życia w tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotne Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej Posiadające co najmniej jedno dziecko: do 6 roku życia niepełnosprawne do 18 roku życia Niepełnosprawni

11 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. 11 W 2016 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 77,0 tys. ofert pracy (w tym 15,5% z sektora publicznego), tj. o 7,6 tys. więcej niż przed rokiem. Spośród wszystkich ofert 9,7% dotyczyło stażu, 4,2% skierowane było do osób niepełnosprawnych, a 0,2% do osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły naukę. Tablica 8. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywacji zawodowej W ciągu roku z ogółem ogółem w sektorze praca publicznym subsydiowana praca sezonowa Ogółem z ogółem: zatrudnienie lub praca zarobkowa miejsca aktywacji zawodowej x w tym: staże x prace społecznie użyteczne x dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki W końcu grudnia 2016 r. na 1 ofertę pracy przypadało 18 osób zarejestrowanych jako bezrobotne (przed rokiem 24 osoby). Niemal co trzecie wolne miejsce było niewykorzystane dłużej niż 30 dni. Wydatki Funduszu Pracy poniesione w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. wyniosły 364,0 mln zł, tj. o 4,1% mniej niż w 2015 r., z czego na zasiłki dla bezrobotnych przeznaczono 129,5 mln zł, co stanowiło 35,6% ogólnej wysokości wydatków (wobec 38,3% przed rokiem). Środki przeznaczone na pomoc przy podejmowaniu działalności gospodarczej stanowiły 10,8% ogólnej wysokości wydatków, koszty związane z robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi to odpowiednio 7,1% i 3,7%, a 2,5% przeznaczono na szkolenia zawodowe (przed rokiem odpowiednio 12,4%, 7,2%, 3,3% i 2,9%).

12 12 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Tablica 9. Bezrobotni zarejestrowani według wieku w 2016 r. Ogółem poniżej 25 lat Wiek lat i więcej WOJEWÓDZTWO Podregion koszaliński białogardzki kołobrzeski koszaliński sławieński m. Koszalin Podregion szczecinecko- -pyrzycki choszczeński drawski łobeski myśliborski pyrzycki szczecinecki świdwiński wałecki Podregion m. Szczecin powiat: m. Szczecin Podregion szczeciński goleniowski gryficki gryfiński kamieński policki stargardzki m. Świnoujście

13 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. 13 Tablica 10. Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia w 2016 r. Ogółem wyższe średnie zawodowe (łącznie z policealnym) Wykształcenie średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe WOJEWÓDZTWO Podregion koszaliński białogardzki kołobrzeski koszaliński sławieński m. Koszalin Podregion szczecinecko- -pyrzycki choszczeński drawski łobeski myśliborski pyrzycki szczecinecki świdwiński wałecki Podregion m. Szczecin powiat: m. Szczecin Podregion szczeciński goleniowski gryficki gryfiński kamieński policki stargardzki m. Świnoujście

14 14 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Tablica 11. Bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy w 2016 r. Ogółem 1 rok i mniej Staż pracy a powyżej 30 lat bez stażu WOJEWÓDZTWO Podregion koszaliński białogardzki kołobrzeski koszaliński sławieński m. Koszalin Podregion szczecinecko- -pyrzycki choszczeński drawski łobeski myśliborski pyrzycki szczecinecki świdwiński wałecki Podregion m. Szczecin powiat: m. Szczecin Podregion szczeciński goleniowski gryficki gryfiński kamieński policki stargardzki m. Świnoujście a Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 1-5 uwzględniono osoby, które pracowały 1 rok i 1 dzień do 5 lat.

15 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. 15 Tablica 12. Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy w 2016 r. Czas pozostawania bez pracy a Ogółem 1 miesiąc i mniej powyżej 24 miesięcy WOJEWÓDZTWO Podregion koszaliński białogardzki kołobrzeski koszaliński sławieński m. Koszalin Podregion szczecinecko- -pyrzycki choszczeński drawski łobeski myśliborski pyrzycki szczecinecki świdwiński wałecki Podregion m. Szczecin powiat: m. Szczecin Podregion szczeciński goleniowski gryficki gryfiński kamieński policki stargardzki m. Świnoujście a Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 3-6 uwzględniono osoby, które pozostawały bez pracy 3 miesiące i 1 dzień do 6 pełnych miesięcy.

16 16 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Tablica 13. Bezrobotni według wybranych kategorii w 2016 r. POWIATY Zamieszkali na wsi Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Cudzoziemcy Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Nieposiadający prawa do zasiłku WOJEWÓDZTWO Podregion koszaliński białogardzki kołobrzeski koszaliński sławieński m. Koszalin x Podregion szczecinecko- -pyrzycki choszczeński drawski łobeski myśliborski pyrzycki szczecinecki świdwiński wałecki Podregion m. Szczecin x powiat: m. Szczecin x Podregion szczeciński goleniowski gryficki gryfiński kamieński policki stargardzki m. Świnoujście x

17 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. 17 Tablica 14. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2016 r. POWIATY Do 30 roku życia ogółem w tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia Niepełnosprawni niepełnosprawne do 18 roku życia Długotrwale bezrobotni Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej WOJEWÓDZTWO Podregion koszaliński białogardzki kołobrzeski koszaliński sławieński m. Koszalin Podregion szczecinecko- -pyrzycki choszczeński drawski łobeski myśliborski pyrzycki szczecinecki świdwiński wałecki Podregion m. Szczecin powiat: m. Szczecin Podregion szczeciński goleniowski gryficki gryfiński kamieński policki stargardzki m. Świnoujście

18 18 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Tablica 15. Bezrobocie na tle kraju w 2016 r. Polska Województwo Polska Województwo ogółem Polska = 100 w odsetkach Bezrobotni zarejestrowani ,9 100,0 100,0 z liczby bezrobotnych: Kobiety ,1 53,3 55,3 Nieposiadający prawa do zasiłku ,8 86,0 83,3 W wieku: poniżej 25 lat ,4 13,4 11, ,6 27,7 26, ,9 22,1 21, ,9 18,0 18,0 55 lat i więcej ,9 18,8 22,3 Z wykształceniem: wyższym ,0 13,3 10,8 średnim zawodowym (łącznie z policealnym) ,2 21,7 18,3 średnim ogólnokształcącym ,3 10,6 11,3 zasadniczym zawodowym ,9 26,6 26,2 gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym ,9 27,9 33,4 Ze stażem pracy a : 1 rok i mniej ,3 18,7 20,1 1 5 lat ,9 22,7 22, ,0 15,0 15, ,9 15,4 15, ,1 10,1 10,5 powyżej 30 lat ,7 3,7 3,6 bez stażu ,5 14,5 13,1 Pozostający bez pracy b : 3 miesiące i mniej ,5 28,8 32, ,0 30,5 31, ,8 16,2 15,8 powyżej 24 miesięcy ,2 24,5 20,7 Wybrane kategorie bezrobotnych: Zamieszkali na wsi ,8 45,2 44,0 Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki ,6 3,9 2,8 a Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 1-5 uwzględniono osoby, które pracowały 1 rok i 1 dzień do 5 lat. b Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 3-6 uwzględniono osoby, które pozostawały bez pracy 3 miesiące i 1 dzień do 6 pełnych miesięcy.

19 Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. 19 Tablica 15. Bezrobocie na tle kraju w 2016 r. Polska Województwo Polska Województwo ogółem Polska = 100 w odsetkach Cudzoziemcy ,6 0,3 0,2 Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego (dok.) ,2 30,7 32, ,7 21,4 20,2 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu ,3 15,0 16,1 dziecka Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy: Do 30 roku życia ,4 27,3 24,3 w tym do 25 roku życia ,4 13,4 11,9 Powyżej 50 roku życia ,6 28,2 31,9 Długotrwale bezrobotne ,8 56,0 53,9 Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej ,1 2,3 1,0 Posiadające co najmniej jedno dziecko: do 6 roku życia ,2 17,2 17,9 niepełnosprawne do 18 roku życia ,3 0,2 0,2 Niepełnosprawni ,1 6,2 5,2 Płynność bezrobocia (w ciągu roku) bezrobotni nowo zarejestrowani ,7 x x bezrobotni wyrejestrowani ,7 x x Stopa bezrobocia w % 8,3 11,0 x x x Oferty pracy (w ciągu roku) ,2 x x a Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 1-5 uwzględniono osoby, które pracowały 1 rok i 1 dzień do 5 lat. b Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 3-6 uwzględniono osoby, które pozostawały bez pracy 3 miesiące i 1 dzień do 6 pełnych miesięcy.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 21 roku Szczecin 211 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 ROKU OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2019 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2018 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2017 rok- Szczecin 2018 1 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2018

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku Szczecin 2009 1. Bezrobocie w Polsce W Polsce w końcu II kwartału

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2018 rok- Szczecin 2019 1 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące w szczególnej

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2016 1 Wprowadzenie Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Szczecin 2012 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2016 1

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2010 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 ROKU BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ SZCZECIN 2018 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Szczecin 2017 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ

PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU KONKURSÓW OFERT W RODZAJU NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE (ogłoszenia oraz zapytania ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań) L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI) Oferty pracy (wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej) na terenie województwa zachodniopomorskiego zgłoszone do Powiatowych Urzędów Pracy w latach 2 21. Zwiększająca się liczba ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim

Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim 214 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 215 WSTĘP... 2 CZĘŚĆ I...3 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 213 roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień Styczeń 213 13,4%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2016 Q Województwo zachodniopomorskie. str. 1

Kwartał III, 2016 Q Województwo zachodniopomorskie. str. 1 Q3 2016 Województwo zachodniopomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9%

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9% Tablica 1. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA STAN W KOŃCU OKRESU WYSZCZEGÓLNIENIE 31.XII.2010 31.XII.2011 Wzrost/spadek w % w 2011 r. 31.12.2010=100 OGÓŁEM 142 263 146 208 3 945 102,8% z tego: osoby poprzednio

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2016 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO -

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2016 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2016 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - Graficzna prezentacja zjawisk Szczecin 2017 r. Autor opracowania: Shivan Fate Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2013 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku Opracowanie raportu: Alicja Pliszko Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2013 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz. sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz. sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2011 roku Szczecin, kwiecień 2012 rok SPIS TREŚCI 1 RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo