I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku"

Transkrypt

1 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: bezrobotnych do 25 roku życia (17,9% ogółu), bezrobotnych kobiet (48,3%), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (87,1%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (12,9%), bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (3,6%), 4.42 bezrobotnych niepełnosprawnych (5,6%). Poziom bezrobocia na koniec czerwca 214 roku był: - niższy o osób, tj. o 3,3% w porównaniu do r., - niższy o osoby, tj. o 5,6% w porównaniu do r., - niższy o 1.68 osób, tj. o 11,8% w porównaniu do r., - niższy o osób tj. o 39,4% w porównaniu do r. W czerwcu 214 roku zanotowano zmniejszenie liczby bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego miesiąca we wszystkich powiatach, przy czym najsilniejszy procentowy spadek miał miejsce w: pińczowskim - o 7,5% (o 138 osób), buskim - o 5,1% (o 143 osoby), sandomierskim - o 5,% (o 224 osoby) oraz koneckim i starachowickim - po 4,4% (odpowiednio o: 322 osoby oraz 293 osoby). W odniesieniu do czerwca 213 roku odnotowano spadek poziomu bezrobocia w trzynastu powiatach, przy czym najwyższy procentowy we: włoszczowskim - o 1,3 % (o 38 osób), ostrowieckim - o 8,7% (o 765 osób), starachowickim - o 8,5% (o 587 osób), kieleckim - o 8,3% (o osoby) oraz buskim - o 8,2% (o 236 osób). Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił tylko w powiecie kazimierskim - o 3,4% (7 osób). Stopa bezrobocia na koniec czerwca 214 roku ukształtowała się w województwie na poziomie 14,8%, a w kraju wyniosła 12,%, co w przypadku województwa oznacza spadek o,4 punktu procentowego (w kraju wskaźnik zmniejszył się o,5 p.p.) w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W odniesieniu do czerwca 213 roku stopa bezrobocia w województwie była niższa o,8 p.p. (w kraju spadek o 1,2 p.p).

2 2 W regionie nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: skarżyskim - 25,9%, koneckim - 21,8%, opatowskim - 2,%, ostrowieckim - 19,9%, kieleckim - 18,% i starachowickim - 16,9%, natomiast najniższa w: buskim - 7,4%, pińczowskim - 9,5%, m. Kielce - 1,3%, staszowskim - 1,9%, sandomierskim - 11,6% oraz kazimierskim - 12,7%. Liczba bezrobotnych w okresie od czerwca 213 r. do czerwca 214 r. 2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni I półrocza 214 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), tj. o 6.93 osoby mniej (o 11,8%) niż w I półroczu 213 roku, - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ), tj. o 2.6 osób więcej (o 3,7%) niż w I półroczu 213 roku. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało na wsi (54,8% napływu), a w mieście (45,2%), to kobiety (43,5%), a to mężczyźni (56,5%), posiadało prawo do zasiłku (23,1%), oraz poprzednio pracowało (78,4%), dotychczas nie pracowało (21,6%). W populacji bezrobotnych poprzednio pracujących (57,6%) oraz dotychczas nie pracujących (52,9%) przeważali mężczyźni. Z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osoby rejestrowały się po raz pierwszy, tj. 16,9% napływu, osoby zarejestrowały się po raz drugi i kolejny, tj. 83,1%.

3 3 Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: skarżyskim - 87,9%, koneckim - 86,7%, starachowickim - 86,1%, ostrowieckim - 85,5%, staszowskim - 85,1%, sandomierskim - 83,% oraz kieleckim - 82,%, natomiast najniższy w: kazimierskim - 74,7% i opatowskim - 76,1%. Przyczyny wyłączenia z rejestru bezrobotnych: podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 41,7% ogółu wyłączonych, rozpoczęcie stażu osób, tj. 14,5%, rozpoczęcie szkolenia osób, tj. 3,%, rozpoczęcie prac społecznie użytecznych osób, tj. 1,3%, rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego osób, tj.,8%, nie potwierdzenie gotowości do pracy osób tj. 18,2%, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osoby, tj. 9,5%, odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy osób, tj. 3,%, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, uprawnień do świadczenia przedemerytalnego, ukończenie 6/65 lat osób, tj. 2,2%, pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) osoby, tj. 5,8% ogółu wyłączonych. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należy podjęcie pracy (41,7%), nie potwierdzenie gotowości do pracy (18,2%) oraz rozpoczęcie stażu (14,5%). 3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Na koniec czerwca 214 roku zarejestrowanych było osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 (89,4% ogółu), w tym kobiety (49,%) Bezrobotni do 25 roku życia Na koniec czerwca 214 roku w rejestrach pozostawało osób do 25 roku życia, czyli 17,9% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet (tj. 48,6%). 1 Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 214 roku wprowadziła nowe kategorie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ogólna liczba bezrobotnych w tej grupie, zgodnie z nowymi zapisami, obejmuje następujące kategorie osób: do 3 roku życia, długotrwale bezrobotnych, powyżej 5 roku życia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia i bezrobotnych niepełnosprawnych. Do czasu wprowadzenia nowych formularzy sprawozdawczych w informacji wykazywane są kategorie bezrobotnych wymienione w art. 49 ustawy przed jej nowelizacją.

4 4 W porównaniu do czerwca 213 roku liczebność omawianej grupy zmniejszyła się o osoby (tj. o 13,3%), natomiast udział w populacji bezrobotnych ogółem obniżył się o 1,6 p.p. W I półroczu 214 roku zarejestrowano osób (29,% napływu), w tym kobiet (44,2%). Wyłączono natomiast osób (27,6% odpływu), pracę podjęło 4.85 osób (31,%), szkolenia lub staż rozpoczęły 4.82 osoby (31,%), zaś 3.33 osoby (19,6%) nie potwierdziły gotowości do pracy. Osoby, które nie ukończyły 25 roku życia stanowiły około 1/3 wśród rejestrowanych oraz wyłączanych z ewidencji bezrobotnych Długotrwale bezrobotni Na koniec czerwca 214 roku zarejestrowanych było długotrwale bezrobotnych (58,9% ogółu), tzn. pozostających w rejestrach urzędów pracy ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat 2, w tym kobiet (5,9%). W porównaniu do czerwca 213 roku populacja ta zwiększyła się o osób, tj. o 4,2%. W I półroczu 214 roku zarejestrowano osób (47,6% napływu), w tym 46,8% stanowiły kobiety, a wyłączono osób (43,7% odpływu), w tym 5,1% to kobiety. Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należało podjęcie pracy przez osób (34,9%) oraz nie potwierdzenie gotowości do pracy osób (19,%) Bezrobotni powyżej 5 roku życia W końcu czerwca 214 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało osób powyżej 5 roku życia - 23,6% ogółu, w tym kobiet (37,2% tej populacji). W porównaniu do czerwca 213 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 332 osoby (o 1,8%). W I półroczu 214 roku zarejestrowano 8.59 osób (17,7% napływu), w tym 3.12 kobiet (37,4%), a wyłączono osoby (16,7 odpływu), w tym kobiet (38,6%). Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych osoby podjęły pracę (38,1%), a osób (14,3%) nie potwierdziło gotowości do pracy Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W końcu czerwca 214 roku zarejestrowanych było osób bez kwalifikacji zawodowych, tj. 26,5% ogółu, w tym kobiet (49,4%) i w odniesieniu do czerwca 213 roku populacja ta zmniejszyła się o 115 osób (tj. o,5%). W I półroczu 214 roku zarejestrowano osób, tj. 26,9% napływu, w tym kobiet - 45,5% ogółu. Pracę podjęło 4.99 bezrobotnych. 2 Art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 24r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 213 r., poz. 674 z późn. zm.).

5 3.5. Bez doświadczenia zawodowego 5 W końcu czerwca 214 roku w rejestrach bezrobotnych pozostawały osoby bez doświadczenia zawodowego (27,9% ogółu), tzn. dotychczas niepracujących lub wykonujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzących działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Udział kobiet wyniósł 52,8% (11.713). W porównaniu do czerwca 213 roku populacja ta zmniejszyła się o osób, tj. o 6,7%. W I półroczu 214 roku zarejestrowano 13.9 osób, tj. 3,5% napływu, w tym 6.55 kobiet - 46,8% ogółu. Pracę podjęło bezrobotnych Bez wykształcenia średniego W końcu czerwca 214 roku zarejestrowanych było osób bez wykształcenia średniego, tj. 49,% ogółu, w tym kobiet (37,%). W odniesieniu do czerwca 213 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osoby, tj. o 6,%. W I półroczu 214 roku zarejestrowano osób, tj. 41,% napływu, w tym kobiety - 3,1% ogółu. Pracę podjęło osób Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Na koniec czerwca 214 roku w ewidencji bezrobotnych zarejestrowane były 5.64 osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, tj. 7,% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet (79,5%). W porównaniu do czerwca 213 roku populacja ta zwiększyła się o 171 osób, tj. o 3,1%. W I półroczu 214 roku zarejestrowano osoby, w tym większość stanowiły kobiety 76,8% (1.876 osób). Pracę podjęło 1.46 osób Niepełnosprawni Na koniec czerwca 214 roku w rejestrach pozostawało 4.42 bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 5,6% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do czerwca 213 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 17 osób (tj. o 4,%). W I półroczu 214 roku zarejestrowano osoby, tj. 7,6% napływu, a wyłączono osób, w tym 1.34 osób z powodu podjęcia pracy (35,7% odpływu).

6 4. Wybrane kategorie bezrobotnych 4.1. Bezrobotne kobiety i mężczyźni 6 Na koniec czerwca 214 roku w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było kobiety i mężczyzn, co stanowiło odpowiednio - 48,3% i 51,7% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do czerwca 213 roku zmniejszyła się populacja bezrobotnych kobiet o (o 4,6%) oraz mężczyzn o 2.82 (o 6,4%). Większość bezrobotnych kobiet (76,5%) i mężczyzn (81,1%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Udział bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku wyniósł 12,2% i był niższy od analogicznego udziału wśród mężczyzn - 13,5%. W I półroczu 214 roku zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (43,5% napływu) niż mężczyzn (56,5%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono kobiet oraz 3.92 mężczyzn odpowiednio: 45,% i 55,% ogółu wyłączonych. Mężczyźni stanowili większą grupę wśród podejmujących pracę 58,2% (13.632), kobiety zaś 41,8% (9.781), natomiast wśród osób skierowanych na staże zdecydowanie przeważały kobiety - 66,% (5.365). W końcu czerwca 214 roku w rejestrach pozostawało 9.8 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, tj. 23,5%. W I półroczu 214 roku w analizowanej grupie zarejestrowano kobiety, natomiast pracę podjęło 948 kobiet. Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet odnotowano w powiecie włoszczowskim - 55,%, jędrzejowskim - 54,% i pińczowskim - 52,7%, natomiast najniższy w: m. Kielce - 44,7%, kazimierskim - 46,% oraz kieleckim, opatowskim i starachowickim - po 46,1% Bezrobotni zamieszkali na wsi W końcu czerwca 214 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 55,% ogółu. W odniesieniu do czerwca 213 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o osób (tj. o 5,9%). W I półroczu 214 roku zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a wyłączono z ewidencji , pracę podjęło osób, tj. 4,5% odpływu. Wśród ogółu podejmujących pracę bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 55,2% (12.93), a w mieście 44,8% (1.483). W czerwcu 214 roku wskaźnik płynności rynku pracy dla osób zamieszkałych na wsi wyniósł 58,1%, a w grupie zamieszkałych w mieście 6,1%.

7 7 Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadały powiaty: kielecki - 94,2%, opatowski - 8,3%, włoszczowski - 79,4%, buski - 75,6%, a najniższy ostrowiecki - 32,1%, skarżyski - 33,6% i starachowicki - 4,3% Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia W końcu czerwca 214 roku zarejestrowanych było osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, tj. 3,6% ogółu, w tym 1.78 kobiet (6,4%). W porównaniu do czerwca 213 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 385 osób, tj. o 12,%. W I półroczu 214 roku zarejestrowano osób, tj. 11,9% napływu, w tym 3.22 kobiety - 55,8% ogółu. Pracę podjęło osób. W rejestrach urzędów pracy na koniec czerwca 214 roku pozostawało 8 osób, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia, tj. 1,% ogółu, z tego większość stanowiły kobiety, tj. 52 osób (65,%). W odniesieniu do czerwca 213 roku omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 111 osób, tj. o 12,2%. W I półroczu 214 roku zarejestrowano bezrobotnych (3,1% napływu), w tym 92 kobiet (65,1%). Z tytułu podjęcia pracy wyłączono 645 osób (3,8%), w tym 431 kobiet, czyli 66,8% analizowanej populacji. 5. Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia 5.1. Według wieku W końcu czerwca 214 roku zarejestrowanych było osób w wieku lata, tj. 17,9% ogółu bezrobotnych. Analizowana populacja zmniejszyła się o osoby (o 13,3%) w odniesieniu do czerwca 213 roku. Najliczniejszą grupą byli bezrobotni w wieku lata osób, a udział ich wyniósł 3,1%. Łącznie osoby w wieku lata stanowiły 48,% ogółu, tj. o 2,3 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. Udział bezrobotnych w pozostałych grupach wieku wynosił: lata - 2,1% ( osoby), lata - 18,% (14.38), lat - 1,1% (8.37), 6-64 lata - 3,8% (3.24). W porównaniu do końca czerwca 213 roku odnotowano zmniejszenie udziału osób w wieku: lata (o 1,6 punktu proc.) oraz lata (o,7), natomiast wzrósł udział osób w wieku: lata (o,4), lata (o,2), lat (o,7) oraz 6-64 lata (o 1,).

8 5.2. Według poziomu wykształcenia 8 Charakterystyczną cechą struktury bezrobocia pozostaje niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadały osób (28,%), a gimnazjalne i niższe (21,%). Łącznie te dwie grupy stanowiły - 49,% ogółu bezrobotnych (wobec 49,3% na koniec czerwca 213 r.). Świadectwo ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych posiadało 2.33 osoby, tj. 25,2%, a wykształcenie średnie ogólnokształcące osoby, tj. 11,4% ogółu zarejestrowanych. Liczba osób legitymujących się dyplomami wyższych uczelni wyniosła , tj. 14,4%. W porównaniu do czerwca 213 r. odnotowano zmniejszenie liczby bezrobotnych we wszystkich grupach według poziomu wykształcenia, w tym: zasadniczym zawodowym (o osoby), policealnym i średnim zawodowym (o 1.27 osób), gimnazjalnym i niżej (o 1.11 osób), wyższym (o 484 osoby) oraz średnim ogólnokształcącym (o 465 osób). Wśród długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok najniższy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (9,3%) i wyższym (12,4%), natomiast najwyższy z wykształceniem zasadniczym zawodowym (3,3%), gimnazjalnym i poniżej oraz policealnym i średnim zawodowym (po 24,%). 6. Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy 6.1. Według stażu pracy W końcu czerwca 214 roku grupa osób bez stażu pracy wynosiła osób, tj. 21,1%. W porównaniu do czerwca 213 roku populacja ta zmniejszyła się o osób, tj. 7,8%. Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat , tj. 22,2%. Znaczna część osób posiadała staż pracy: do 1 roku (16,5%), od 5 do 1 lat (13,8%), od 1 do 2 lat (13,8%). Kolejne grupy, to bezrobotni legitymujący się dłuższym stażem pracy, od 2 do 3 lat osób (9,3%) oraz 3 lat i więcej osób (3,3%). W odniesieniu do czerwca 213 odnotowano spadek poziomu bezrobocia we wszystkich grupach z określonym stażem pracy: do 1 roku (o 43 osoby), od 1 do 5 lat (o osób), od 5 do 1 lat (o 667 osób), od 1 do 2 lat (o 574 osoby), od 2 do 3 lat (o 313 osób) oraz 3 lat i więcej (o 118 osób).

9 6.2. Według czasu pozostawania bez pracy 9 Na koniec czerwca 214 roku 34.8 zarejestrowanych osób oczekiwało na pracę ponad rok, tj. 42,9% (rok wcześniej tj. 37,6%), z tego: osób, tj. 22,4% pozostawały bez pracy powyżej 24 miesięcy, osób, tj. 2,5% pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba długotrwale bezrobotnych zwiększyła się o osoby (o 7,7%) w porównaniu do czerwca 213 roku. Udział bezrobotnych pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy wynosił 12,2% (9.715 osób), od 3 do 6 miesięcy - 15,9% ( osoby), od 6 do 12 miesięcy - 21,4% (17.51 osób). Najmniej osób pozostawało bez pracy do 1 miesiąca , tj. 7,6%. Największy udział wśród długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby: w wieku: lata (28,6%) oraz lata (22,3%), z wykształceniem: zasadniczym zawodowym (3,3%), gimnazjalnym i poniżej oraz policealnym i średnim zawodowym (po 24,%), ze stażem pracy od 1 do 5 lat (22,%) oraz bez stażu pracy (21,%). Największy odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok zanotowano w powiatach: opatowskim (56,2%), kazimierskim (48,7%), jędrzejowskim (47,7%) oraz pińczowskim (47,2%), a najniższy w: staszowskim (31,2%), buskim (36,3%) i kieleckim (37,3%) tj. poniżej średniej wojewódzkiej (42,9%). 7. Działania Urzędów Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 7.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W czerwcu 214 roku do urzędów pracy zgłoszono wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj. o 667 (o 23,5%) mniej w porównaniu do maja 214 roku i o 774 mniej (o 26,3%) w odniesieniu do czerwca 213 r. W I półroczu 214 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 782 więcej (o 4,5%) w porównaniu do I półrocza 213 roku. Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej: , tj. 46,4% stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, , tj. 53,6% to miejsca aktywizacji zawodowej. Z sektora prywatnego pochodziło 68,9% wszystkich wolnych miejsc pracy (12.539), a z sektora publicznego 31,1% (5.67). Z ogółu wolnych miejsc pracy 67,1%, czyli to miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS.

10 1 Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w I półroczu 214 roku: , tj. 46,5% stanowiły staże, , tj. 7,1% to prace społecznie użyteczne, - 68, tj. 3,3% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych, - 97, tj.,5% skierowano do osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Największą ilość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili w powiatach: kieleckim ofert, m. Kielce , koneckim , ostrowieckim i skarżyskim , a najmniej w: kazimierskim - 39 oraz pińczowskim W I półroczu 214 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla: pracowników usług i sprzedawców oferty (31,5%), w tym dla: gospodarzy obiektów ofert, pracowników sprzedaży w sklepach , kucharzy - 345, fryzjerów, kosmetyczek i pokrewnych - 324, kelnerów i barmanów - 288, innych pracowników sprzedaży i pokrewnych oraz pracowników usług ochrony - 216; pracowników biurowych oferty (16,4%), w tym dla: pracowników obsługi biurowej ofert, pracowników do spraw ewidencji materiałowej i transportu - 479, pracowników do spraw informowania klientów - 199, pracowników do spraw finansowo - statystycznych oraz sekretarek - 185;

11 11 techników i średniego personelu oferty (11,8%), w tym dla pracowników administracyjnych i sekretarzy wyspecjalizowanych oferty, agentów i pośredników handlowych - 457, innego średniego personelu do spraw zdrowia - 224, średniego personelu z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii - 191, średniego personelu w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej oraz techników nauk fizycznych i technicznych - 152; robotników przemysłowych i rzemieślników ofert (16,6%), w tym dla: robotników budowlanych robót stanu surowego, robotników budowlanych robót wykończeniowych, malarzy ofert, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych - 4, kowali i ślusarzy - 353, mechaników maszyn i urządzeń - 33 oraz robotników produkcji odzieży i pokrewnych - 271; pracowników przy pracach prostych ofert (8,8%), w tym dla: robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie ofert, robotników przy pracach prostych w przemyśle - 358, pomocy i sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych - 295, pracowników przy pracach prostych - 18 oraz pracowników pomocniczych przygotowujących posiłki - 176; specjalistów oferty (7,1%), w tym dla: nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów do spraw wychowania małego dziecka oraz innych specjalistów nauczania i wychowania oferty, specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu i public relations oraz inżynierów (z wyjątkiem elektrotechnologii) - 172; operatorów i monterów maszyn i urządzeń ofert (6,4%), w tym dla: kierowców ciężarówek i autobusów ofert, kierowców samochodów osobowych, dostawczych i motocykli - 193, operatorów maszyn i urządzeń górniczych i pokrewnych - 123, operatorów pojazdów wolnobieżnych - 11, operatorów maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych - 94 oraz operatorów innych maszyn i urządzeń przetwórczych - 91; rolników, ogrodników, leśników i rybaków oferty (,9%), w tym dla rolników produkcji roślinnej oferty oraz robotników leśnych - 22; przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników - 9 ofert (,5%), w tym dla kierowników w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji - 44 oferty, kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania Wolne miejsca pracy przeznaczone dla: pracowników usług i sprzedawców, pracowników biurowych, techników i średniego personelu oraz robotników przemysłowych i rzemieślników - stanowiły 76,3% wszystkich ofert.

12 Podjęcia pracy Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcia działalności gospodarczej, podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej. W I półroczu 214 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy osób podjęło pracę, tj. 41,7% ogółu wyrejestrowanych. W odniesieniu do I półrocza 213 roku omawiana grupa zwiększyła się o 121 osób (tj. o,5%). Pracę niesubsydiowaną podjęły osoby, tj. 85,6% ogółu zatrudnionych, Pracę subsydiowaną podjęło osób, tj. 14,4%, z tego: - prace interwencyjne 1.221, tj. 5,2% zatrudnionych, - działalność gospodarcza 933, tj. 4,% refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego 712, tj. 3,% roboty publiczne 468, tj. 2,% inne podjęcia pracy 37, tj.,2% - -. Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący (2.3 osób, tj. 86,7%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (3.113 osób, tj. 13,3%).

13 13 Wśród podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych był następujący: bez wykształcenia średniego - 38,4% (8.999), długotrwale bezrobotnych - 36,6% (8.569), bez doświadczenia zawodowego - 2,6% (4.833), osób do 25 roku życia - 2,5% (4.85), bez kwalifikacji zawodowych - 17,5% (4.99) oraz powyżej 5 roku życia - 15,3% (3.572) Aktywne programy rynku pracy W czerwcu 214 roku powiatowe urzędy pracy zaktywizowały bezrobotnych, co oznacza spadek o 1.1 osób, tj. o 43,4% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do czerwca 213 roku (1.836) omawiana grupa bezrobotnych zmniejszyła się o 41 osób, tj. o 21,8%. W I półroczu 214 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto bezrobotnych, co oznacza spadek o 73 osób, tj. o 5,% w odniesieniu do I półrocza 213 roku (14.668). Na staż skierowano bezrobotnych (co stanowiło 58,3% ogółu zaktywizowanych), szkolenia rozpoczęło osób (tj. 12,%), zaś przy pracach interwencyjnych zatrudniono osób (tj. 8,8%). Podjęcie działalności gospodarczej dofinansowano 933 osobom, tj. 6,7%, a prace społecznie użyteczne rozpoczęło 769 osób (tj. 5,5%). Pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnionych na tych miejscach 712 bezrobotnych, tj. 5,1%, natomiast przy robotach publicznych zatrudniono 468 osób, tj. 3,4%.

14 8. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy 8.1. Bezrobotni zarejestrowani jako zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 14 Na koniec czerwca 214 roku w rejestrach pozostawało osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli 5,4% ogółu bezrobotnych, w tym 2.72 kobiety (tj. 47,9%). W porównaniu do czerwca 213 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 438 osób (tj. o 11,3%). W I półroczu 214 roku zarejestrowano osób (6,2% napływu), w tym 1.23 kobiet (43,7%). Pracę podjęło osób. W analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowano 3.5 osób, co oznacza, iż w roku bieżącym napływ do bezrobocia osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy był niższy o 234 osoby (tj. o 7,7%) Zwolnienia grupowe W czerwcu 214 roku nie wpłynęła żadna informacja o planowanych zwolnieniach z przyczyn dotyczących zakładu pracy, natomiast na koniec czerwca 214 roku w 1 zakładzie pracy pozostawała do zwolnienia 1 osoba. W czerwcu 213 roku 6 zakładów pracy zgłosiło do zwolnienia 132 osoby, natomiast na koniec czerwca 213 roku w 7 zakładach pracy pozostawało do zwolnienia 256 pracowników. W czerwcu 214 roku 4 zakłady pracy zwolniły 9 pracowników, zaś w I półroczu 214 roku w 7 zakładach pracy dokonano zwolnień 117 osób. W czerwcu 213 roku 5 zakładów pracy zwolniło 22 pracowników, zaś w I półroczu 213 roku w 6 zakładach pracy dokonano zwolnień 37 osób. Tablica 1. Pozostające zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy na koniec czerwca 214 roku Powiat m. Kielce Branża Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9.Z) Liczba osób pozostających do zwolnienia Tablica 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w I półroczu 214 roku 1 buski Powiat Branża Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z) Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podstawie wcześniejszych zgłoszeń 26

15 jędrzejowski m. Kielce sandomierski skarżyski 15 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorąca wodą (PKD 25.3.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9.Z) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD Z) Produkcja obuwia (PKD 15.2.Z) 55 Produkcja broni i amunicji (PKD 25.4.Z) 18 Roboty związane z budowa dróg i autostrad (PKD Z) Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Na koniec czerwca 214 roku: najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 7,4%, pińczowski - 9,5%, m. Kielce - 1,3%, staszowski - 1,9%, sandomierski - 11,6% oraz kazimierski - 12,7%, najwyższą powiaty: skarżyski - 25,9%, konecki - 21,8%, opatowski - 2,%, ostrowiecki - 19,9%, kielecki - 18,% i starachowicki - 16,9%. Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim - 3,9%, sandomierskim - 6,2%, opatowskim - 8,1%, jędrzejowskim - 8,6%, a najwyższy w koneckim - 23,9%, ostrowieckim - 18,% i skarżyskim - 17,1%. Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosił 55,% ogółu zarejestrowanych. Udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 48,3%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 46,% pozostawało bez pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 39,9%. Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych w wieku lata - 48,%, w wieku mobilnym lata - 68,1%, niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) posiadało 49,% ogółu bezrobotnych, długotrwałe pozostawanie bez pracy - 42,9%, wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 21,1% ogółu.

16 16 Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 26,5% oraz bez doświadczenia zawodowego - 27,9%. Udział bezrobotnych do 25 roku życia wynosił 17,9%, natomiast powyżej 5 roku życia - 23,6%. 1. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia Liczba bezrobotnych na koniec czerwca 214 roku była niższa o osób, tj. o 3,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w stosunku do czerwca 213 roku poziom bezrobocia zmniejszył się o osoby, tj. o 5,6%. Zmniejszyła się w skali roku zarówno populacja bezrobotnych kobiet (o osoby, tj. o 4,6%), jak i mężczyzn (o 2.82 osób, tj. o 6,4%). W porównaniu do I półrocza 213 roku mniej bezrobotnych zarejestrowano, natomiast więcej osób wyłączono z rejestrów bezrobocia. Utrzymuje się wysoki udział bezrobotnych, którzy powracają po raz kolejny do rejestrów - 83,1% wśród nowo zarejestrowanych. Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, tj. o 667 (o 23,5%) mniej w porównaniu do maja 214 roku i o 774 mniej (o 26,3%) w odniesieniu do czerwca 213 roku. W I półroczu 214 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 782 więcej (o 4,5%) w porównaniu do I półrocza 213 roku. Największy udział stanowią wolne miejsca pracy przeznaczone dla pracowników usług i sprzedawców, pracowników biurowych, techników i średniego personelu oraz robotników przemysłowych i rzemieślników - 76,3% wszystkich ofert. W ramach programów rynku pracy powiatowe urzędy pracy zaktywizowały bezrobotnych (w okresie I półrocza ub. r. wsparcia udzielono osobom).

17 II. BEZROBOTNI WEDŁUG URZĘDÓW PRACY A. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA NA KONIEC MIESIĄCA L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM VI 214 V 214 Wzrost/ spadek MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia 1 Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego X X Spadek w liczbach X X w procentach X X -3,3-2,5-5,1-1,8 -,5-4,2-4,4-2,7-2,7-7,5-5, -2,2-4,4-1, -4,2 KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA Wzrost / spadek w porównaniu do r: w liczbach X X w procentach X X -5,6-3,8-8,2-1,9 3,4-8,3-2,2-4,4-8,7-3, -5,7-3,2-8,5-6,1-1,3 5 Stopa bezrobocia wg stanu na 3 czerwca 214 roku 14,8 15,2 X 1,3 7,4 14,5 12,7 18, 21,8 2, 19,9 9,5 11,6 25,9 16,9 1,9 13, II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 12,9 13,2 X 11,1 9,5 8,6 3,9 12,1 23,9 8,1 18, 1,1 6,2 17,1 12,9 12,3 9,2 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 48,3 47,7 X 44,7 48,4 54, 46, 46,1 51,8 46,1 49,3 52,7 5,2 46,4 46,1 51,9 55, Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gosp. rolne Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Bezrobotni: poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujący Cudzoziemcy x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe - zjawisko nie występuje 17

18 L.p. 8 * Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: z wiersza 8 WYSZCZEGÓLNIENIE do 25 roku życia długotrwale bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia WOJEWÓDZTWO RAZEM niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego III. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia (stan na koniec miesiąca) 1 Skierowane przez powiatowy urząd pracy Z własnej inicjatywy IV. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (stan na koniec miesiąca) 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym: staże V. Osoby zarejestrowane w końcu miesiąca sprawozdawczego jako: 1 Cudzoziemcy z prawem do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii VI 214 V 214 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH Cudzoziemcy bez prawa do zasiłku w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii Polacy z prawem do zasiłku transferowego VI. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 1 Liczba zakładów Liczba osób do zwolnienia * Zmiana od 27 maja 214 r., zgodnie z wyjaśnieniami na str. 3. Dotyczy również analogicznych danych wykazanych w części B i C informacji tabelarycznej. BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 18

19 L.p. VII. Bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz stażu pracy 9 Bezrobotni wg wieku (w latach) WYSZCZEGÓLNIENIE i więcej Bezrobotni wg poziomu wykształcenia: wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach):... do powyżej 24 Bezrobotni wg stażu pracy ogółem przed zarejestrowniem... do 1 roku 1-5 lat 5-1 lat 1-2 lat 2-3 lat 3 i więcej lat bez stażu pracy WOJEWÓDZTWO RAZEM VI 214 VI 213 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 19

20 B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W CZERWCU 214 ROKU L.p. I. Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo 82,6 76,9 X 84,7 82,2 76,4 68,8 83,4 84,9 76,4 82,5 81,7 83,6 88,3 84,3 83,6 72,4 zarejestr.[%] 2 z prawem do zasiłku zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 4 mieszkańcy wsi cudzoziemcy osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych z tego charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych WYSZCZEGÓLNIENIE bez doświadzczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 16 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia WOJEWÓDZTWO RAZEM VI 214 V 214 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 2

21 L.p. II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w miesiącu sprawozdawczym Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcia pracy: niesubsydiowanej w tym: praca sezonowa subsydiowanej z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności...gospodarczej - podjęcie pracy w ramach..refundacji kosztów..zatrudnienia bezrobotnego WOJEWÓDZTWO RAZEM VI inne Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia stażu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 5 Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej Rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 7 Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 8 Niepotwierdzenia gotowości do pracy Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego Podjęcia nauki Ukończenia 6/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia praw do świadczenia przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,41 1,57 X 1,33 1,55 1,23 1,6 1,47 1,48 1,52 1,32 2,33 1,66 1,31 1,58 1,8 1,49 z tego z przyczyn WYSZCZEGÓLNIENIE V 214 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA 21

22 L.p. z tego osoby z wiersza 2 bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego IV. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w miesiącu sprawozdawczym) 1 Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla niepełnosprawnych dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 wolne miejsce pracy w miesiącu V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym 1 Liczba zakładów * *1 2 Liczba zwolnionych osób * *4 * w tym 1 zakład pracy z powiatu skarżyskiego zwalniający na podstawie zgłoszeń z 213 roku. z ogółem w tym WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM VI 214 V 214 III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w m-cu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy dotychczas nie pracujący zamieszkali na wsi cudzoziemcy 4 3 osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 2 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH BUSKO - ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZĘDY PPRACY OPATÓW OSTROWIEC ŚW PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA

23 L.p. VI. Poszukujący pracy 1 Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia ego z przyczyn VI V Wzrost/ spadek (w liczbach) -16 MIEJSKI UR ZĄ PRACY W KI ELCA 11 BUSKO - ZDR 9 JĘDRZEJÓ 6 KAZIMIERZ WIELKA 1 KIELCE KOŃSKIE 1 7 OPATÓW 3 OSTROWIEC 5 PIŃCZÓW 1 SAN DOMI ER 1 SKARŻYSKO KAM. 8 STARACHOW 5 STASZÓW WŁOSZCZO niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu dobrowolnej rezygnacji innych Poszukujący przcy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji otrzymujący świadczenie socjalne przysługujace na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji żołnierze rezerwy pobierający rentę szkoleniową pobierający świadczenie szkoleniowe podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem pracownicy w wieku 45 lat i powyżej VII. Osoby objęte indywidualnym planem działania w miesiącu sprawozdawczym 1 Przygotowano IPD Przerwali realizację IPD w tym z powodu podjęcia pracy Zakończyli realizację IPD VIII. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1 zatrudnione przy pracach interwencyjnych zatrudnione przy robotach publicznych odbywające szkolenie odbywajace staż odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 6 odbywające prace społecznie użyteczne w tym z t osoby bezrobotne WYSZCZEGÓLNIENIE rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych WOJEWÓDZTWO RAZEM D CH ÓJ W A POWIATOWE URZĘDY PPRACY ŚW. Z ICE WA 23

24 C. ZMIANY W POZIOMIE L.p. I. Bezrobotni zarejestrowani w okresie sprawozdawczym 1 No wo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny (od 199r.) charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych z tego WYSZCZEGÓLNIENIE Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] 2 3 zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 4 mieszkańcy wsi 5 cudzoziemcy 6 osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 83,1 82,3 x 81,2 81,1 81,2 74,7 82, 86,7 76,1 85,5 76,9 83, 87,9 86,1 85,1 78,7 z prawem do zasiłku w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia długotrwale bezrobotni kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 5 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadzczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 17 niepełnosprawni 18 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego BEZROBOCIA W OKRESIE 6 MIESIĘCY 214 i 213 ROKU WOJEWÓDZTWO RAZEM I-VI 214 I-VI 213 Wzrost/ spadek (w liczbach) MIEJSKI URZĄD ACY W KIELCACH PR SKO - ZDRÓJ BU ĘDRZEJÓW J KAZIMIERZA WIELKA KIELCE KOŃSKIE POWIATOWE URZEDY PRACY OPATÓW TROWIEC ŚW. OS PIŃCZÓW 575 ANDOMIERZ S SKARŻYSKO KAM STARACHOWICE STASZÓW ŁOSZCZOWA W

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w okresie 6 miesięcy 2019 roku Kielce, lipiec 2019 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2019 roku Kielce, kwiecień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w czerwcu 2018 roku Kielce, lipiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2019 roku Kielce, czerwiec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 roku Kielce, styczeń 2016 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 217 roku Kielce, luty 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Numer identyfikacyjny REGON 59548..24-..24 Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych z tego osoby z wiersza Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 212r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani podjęli pracę w tym z prawem ogółem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Łazy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 87121838 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo