I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br."

Transkrypt

1 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2004 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osoby, w tym: bezrobotnych kobiet (50,9% ogółu), bezrobotnych zamieszkałych na wsi (54,6%), bezrobotnych w wieku lata (27,0%), bezrobotnych bez prawa do zasiłku (86,0%), bezrobotnych z prawem do zasiłku (14,0%), bezrobotnych niepełnosprawnych (2,0%). Październik jest kolejnym miesiącem w 2004 roku (począwszy od marca), w którym nastąpiło zmniejszenie rejestrowanego bezrobocia. Liczba bezrobotnych na koniec października 2004 roku wyniosła i była: - niższa o osób, tj. o 1,4% w odniesieniu do r., - niższa o osób, tj. o 4,1% w odniesieniu do r. Bezrobocie w październiku 2004 roku było niższe w 7 powiatach, a w pozostałych 7 - wyższe w porównaniu do października 2003r. Najwyższy spadek wystąpił w powiecie: starachowickim o 384 osoby, ostrowieckim o 355 i włoszczowskim o 174. Natomiast największy wzrost wystąpił w powiecie: opatowskim o 438 osób, skarżyskim o 291 i sandomierskim o 224. Stopa bezrobocia na koniec września 2004 roku wyniosła 21,4%. W powiatach nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia w powiecie skarżyskim - 32,3% stanowiła prawie 3-krotność najniższej wartości tego wskaźnika w powiecie buskim - 11,6%.

2 2 Liczba bezrobotnych w latach Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Styczeń - Październik 2004 Styczeń - Grudzień 2003 Grudzień 2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 10 miesięcy 2004 roku: - zarejestrowano bezrobotnych (napływ), tj. o osoby więcej (o 6,6%) niż w okresie 10 miesięcy 2003r. - wyrejestrowano bezrobotnych (odpływ), tj. o 380 osób więcej (o 0,4%) niż w okresie 10 miesięcy 2003r. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych: zamieszkiwało w mieście (52% napływu), a na wsi (48%), to kobiety (44,9%), a to mężczyźni (55,1%), to osoby młode w wieku lat (40,7%), posiadało prawo do zasiłku (27,0%). Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych: osób rejestrowało się po raz pierwszy, tj. 26,4% napływu, osób rejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 73,6%. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych, osoby poprzednio pracujące stanowiły 63,8%. Większość tej populacji to mężczyźni - 58,1%. Spośród osób poprzednio pracujących (2,7%) zostało zwolnionych w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Największy udział bezrobotnych powracających do rejestru po raz kolejny zanotowano w powiecie: starachowickim - 81,5% i staszowskim - 80%, natomiast najniższy w powiecie kazimierskim - 63%.

3 Przyczynami wyłączenia bezrobotnych było: podjęcie pracy przez osób, co stanowiło 49,5% wyłączonych (tj. o 378 osób więcej niż w okresie 10 miesięcy 2003r.), rozpoczęcie szkolenia lub stażu osób, tj. 8,8% wyłączonych (o osób mniej), niepotwierdzenie gotowości do pracy osoby, tj. 27,9% wyłączonych (o 905 osób więcej), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób, tj. 4,1% wyłączonych (o 134 osoby więcej), nabycie praw emerytalnych lub rentowych osób, tj. 0,8% (o 56 osób więcej), pozostałe przyczyny (inne, podjęcie nauki, ukończenie 60/65 lat, nabycie uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego) osób, tj. 8,9% ogółu wyłączonych (o osób więcej). Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należały: podjęcie pracy (49,5%) i niepotwierdzenie gotowości do pracy ( 27,9%). 3. Podstawowe kategorie bezrobotnych 3.1. Bezrobocie młodzieży 3 Na koniec października 2004 roku zarejestrowanych było bezrobotnych w wieku lata, tj. o 31 osób więcej niż na koniec października 2003r. Młodzi stanowili 27% ogółu bezrobotnych. Większość tej populacji to osoby zamieszkałe na wsi - 60,5%. W okresie 10 miesięcy 2004 roku napływ bezrobotnej młodzieży wyniósł osób, tj. 40,7% ogółu zarejestrowanych i był wyższy (o 2.965) w porównaniu do analogicznego okresu 2003 roku. W województwie co drugi rejestrujący się bezrobotny to osoba w wieku lata. Wśród tej populacji prawo do zasiłku posiadało 12,9% ogółu, znacznie mniej niż średnio w województwie (27%). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono osób: podjęło pracę (34% odpływu młodzieży), rozpoczęło szkolenie lub staż (16,3%), a nie potwierdziło gotowości do pracy (25,8%). Młodzież podejmuje głównie prace niesubsydiowane ( osób, tj. 86,9% ogółu). W ramach subsydiowanych miejsc pracy zatrudniono osób (13,1%). Młodzi stanowią znaczny udział wśród osób aktywizowanych w ramach szkoleń lub staży w województwie - 73,2%.

4 3.2. Bezrobocie wśród mieszkańców wsi W końcu października 2004 roku zarejestrowanych było bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 54,6% ogółu. W porównaniu do października 2003r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zwiększyła się o 465 osób, natomiast w mieście zmniejszyła się o 449. W okresie 10 miesięcy 2004r. zarejestrowano bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. o osoby więcej niż przed rokiem. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono osób zamieszkałych na wsi. Pracę podjęło osób (51,2% odpływu). Wśród podejmujących pracę udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi, jak i w mieście wyniósł (50%). Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi występuje w powiecie kieleckim (93,4%) i włoszczowskim (78,1%), a najniższy w ostrowieckim (28,8%), skarżyskim (31,4%) i starachowickim (42,8%) Bezrobotne kobiety i mężczyźni Na koniec października 2004 roku w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było: kobiet i mężczyzn, udział ich wynosił: 50,9% i 49,1% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do września br. zmniejszyła się populacja bezrobotnych kobiet (o 500) i bezrobotnych mężczyzn (o 1.177). Większość bezrobotnych kobiet (68,3%) i mężczyzn (72,3%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Prawo do zasiłku posiadało 12,4% ogółu bezrobotnych kobiet i 15,7% bezrobotnych mężczyzn. Na przestrzeni 10 miesięcy 2004r. zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (37.173, tj. 44,9% napływu) niż mężczyzn (45.691, tj. 55,1%). Wyłączono z ewidencji bezrobotnych mniej kobiet (37.156) niż mężczyzn (50.954), odpowiednio: 42,2% i 57,8% ogółu wyłączonych. Najważniejszą przyczynę wyłączenia z ewidencji bezrobocia stanowiło podjęcie pracy przez kobiet (39,5%) i mężczyzn (60,5%). Długotrwałe bezrobocie w większym stopniu dotyczy kobiet. Ponad połowa z nich - 58,4% pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy. Odsetek dla mężczyzn wynosi 50,1%. Pomimo, iż mężczyźni przeważają wśród rejestrujących się bezrobotnych, to jednak częściej niż kobiety podejmują pracę. Największy udział bezrobotnych kobiet utrzymuje się w powiecie jędrzejowskim (55,2%), natomiast najniższy w opatowskim (45,9%) Niepełnosprawni 4 Na koniec października 2004 roku w rejestrach pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 2% ogółu bezrobotnych (o 292 osoby więcej niż na koniec października 2003r.). W okresie 10 miesięcy

5 5 2004r. zarejestrowano osób, w tym 725 kobiet, wyłączono 1.757, z powodu podjęcia pracy (76% odpływu). 4. Działania Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia 4.1. Oferty pracy W okresie 10 miesięcy 2004 roku pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy oferty pracy. Oferty pracy z sektora prywatnego stanowiły 57,2% wszystkich ofert (10.426), z sektora publicznego pochodziło 42,8% ogółu ofert. Natomiast ofert (71,8%) dotyczyło pracy subsydiowanej, m.in. z Funduszu Pracy, PFRON. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczono 706 ofert (3,9%). Najwięcej ofert pracy zgłoszono do PUP w: Kielcach , Ostrowcu Św i Starachowicach Najmniej ofert pracy pracodawcy zgłosili do PUP w: Kazimierzy Wielkiej i Pińczowie Oferty pracy zgłoszone w poszczególnych miesiącach 2004 roku Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik

6 W okresie 10 miesięcy 2004 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla: pracowników przy pracach prostych ofert pracy (28,7% ogółu), w tym dla gospodarzy budynków ofert, robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie , przy pracach prostych w przemyśle - 662, pomocy domowych, sprzątaczek i praczek - 571; techników i średniego personelu ofert pracy (17,4%), w tym dla: średniego personelu biurowego oferty, pracowników ds. finansowych i handlowych - 232, pracowników pomocy społecznej i pracy socjalnej - 199, techników - 196, średniego personelu ochrony zdrowia (bez pielęgniarek i położnych) - 132, pielęgniarek i położnych - 85; robotników przemysłowych i rzemieślników ofert pracy (15,4%), dla robotników budowlanych robót stanu surowego, robót wykończeniowych, malarzy ofert, kowali i ślusarzy - 384, robotników produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży - 372, robotników w przetwórstwie spożywczym - 288, formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych - 280, mechaników maszyn i urządzeń - 266; pracowników biurowych oferty pracy (14,8%), w tym dla pracowników: obsługi biurowej ofert, ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji - 203, sekretarek i operatorów maszyn biurowych - 93; pracowników usług osobistych i sprzedawców ofert pracy (12,7%), dla sprzedawców i demonstratorów ofert, pracowników usług domowych i gastronomicznych - 331, pracowników opieki osobistej - 211, pozostałych pracowników usług osobistych - 168, usług ochrony - 152; specjalistów z wyższym wykształceniem ofert pracy (5,5%), w tym dla specjalistów: ds. ekonomicznych i zarządzania oferty, architektów i inżynierów - 158, nauczycieli - 121, specjalistów szkolnictwa i wychowawców - 113, specjalistów ochrony zdrowia - 70; operatorów i monterów maszyn i urządzeń ofert pracy (4,7%), dla: kierowców pojazdów - 303, operatorów urządzeń energetycznych - 94, monterów - 87, operatorów pojazdów wolnobieżnych - 80, rolników, ogrodników, leśników i rybaków ofert pracy (0,5%), 6 parlamentarzystów, wyższych urzędników i kierowników 48 ofert (0,3%).

7 7 Struktura ofert pracy według zawodów w okresie 10 miesięcy 2004 roku Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 12,7% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 0,5% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 15,4% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 4,7% Pracownicy biurowi 14,8% Technicy i średni personel 17,4 Specjaliści 5,5% Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0,3% Pracownicy przy pracach prostych 28,7% 4.2. Podjęcia pracy Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prace interwencyjne, roboty publiczne, pożyczki dla bezrobotnych na uruchomienie własnej działalności gospodarczej,* pożyczki dla pracodawców na utworzenie dodatkowego miejsca pracy*) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej. W okresie 10 miesięcy 2004r. z ogółu wyłączonych z ewidencji urzędów pracy bezrobotnych osób podjęło pracę, tj. 49,5% (o 378 osób więcej niż przed rokiem), z tego: pracę niesubsydiowaną osób, tj. 84% ogółu podejmujących pracę (o osób więcej niż w okresie 10 m-cy 2003r.) w tym: praca sezonowa osób, pracę subsydiowaną osób, tj. 16% (o osób mniej), z tego: - prace interwencyjne osób, tj. 10,1% ogółu podejmujących pracę, - roboty publiczne osób, tj. 4,3% udzielone pożyczki osób, tj. 0,4% inne podjęcia pracy osoby, tj. 1,2% - -. * Od czerwca 2004r. - przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

8 dla skierowanego bezrobotnego Aktywizacja bezrobotnych Programami aktywnymi rynku pracy objęto bezrobotnych. Na staże skierowano bezrobotnych, co stanowiło 40% ogółu zaktywizowanych. Przy pracach interwencyjnych zatrudniono osób (30% ogółu), przy robotach publicznych osób (12,8%). Udzielono 186 pożyczek, w ramach których 42 bezrobotnych podjęło działalność gospodarczą lub rolniczą, a 144 zostało zatrudnionych na dodatkowych miejscach pracy utworzonych przez pracodawców. Szkolenia rozpoczęło bezrobotnych. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w okresie 10 miesięcy 2004 roku Prace interwencyjne Roboty publiczne 186 Udzielone pożyczki Szkolenia Staż Inne Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy Z danych na koniec października 2004 roku wynika, że 16 zakładów zadeklarowało zamiar zwolnienia 383 pracowników, z tego: - 4 zakłady z sektora publicznego 50 osób, - 12 zakładów z sektora prywatnego 333 osoby. Na przestrzeni 10 miesięcy 2004 roku w 40 zakładach pracy zwolniono 989 pracowników, z tego: - 17 zakładów z sektora publicznego zwolniło 330 osób, - 23 zakłady z sektora prywatnego zwolniły 659 osób. W analizowanym okresie mniej zakładów (o 46) dokonało zwolnień oraz mniej osób utraciło pracę (o 1.547) w porównaniu do 10 miesięcy 2003r. (86 zakładów zwolniło wówczas pracowników). Zwolniono mniej osób zarówno z sektora publicznego (o 584), jak i z sektora prywatnego (o 963).

9 9 Najliczniejsze zwolnienia miały miejsce w zakładach: branży budowlanej i odzieżowej, przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego oraz w zespołach opieki zdrowotnej. 6. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim Znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Na koniec września 2004 roku: - najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty na południu województwa: buski - 11,6%, kazimierski - 13,7% i pińczowski - 15,0% oraz m. Kielce - 15,6%, - najwyższą powiaty na północy: skarżyski - 32,3%, konecki - 31,5%, ostrowiecki - 27,4%, starachowicki - 25,9% oraz kielecki - 28,2%. Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy w kazimierskim - 5%, a najwyższy w starachowickim - 24,1%. Wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosi 54,6% ogółu zarejestrowanych. Bezrobocie na wsi generowane jest w większości powiatów (z wyjątkiem północno -wschodnich), w których w ogólnej liczbie mieszkańców dominuje ludność zamieszkała na wsi. Niekorzystna struktura bezrobotnych mieszkańców wsi w porównaniu do bezrobotnych zamieszkałych w miastach. Wśród tej kategorii bezrobotnych wysoki udział stanowią osoby: młode, o niskim poziomie wykształcenia i pozostające bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy. Trudna sytuacja kobiet na rynku pracy. Kobiety przeważają wśród bezrobotnych (50,9%) i mają większe trudności z ponownym zatrudnieniem. Długotrwałe bezrobocie jest wyższe wśród kobiet - ponad połowa z nich (58,4%) poszukiwała pracy ponad rok. Odsetek długotrwale bezrobotnych mężczyzn wynosił 50,1%. Wśród kobiet - 59% to osoby młode w wieku lata, a 40,2% legitymuje się co najmniej średnim poziomem wykształcenia (policealnym i średnim zawodowym oraz ogólnokształcącym). Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: wysoki odsetek ludzi młodych, niski poziom wykształcenia oraz długotrwałe pozostawanie bez pracy. Wśród bezrobotnych osoby w wieku lata stanowiły 55,9% ogółu, 59,9% posiadało wykształcenie poniżej średniego (zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe), a 54,3% oczekiwało na pracę ponad rok. Znaczny udział bezrobotnych w wieku lata (40,8%).

10 10 Wysoki udział wśród zarejestrowanych bezrobotnych osób nie posiadających stażu pracy - 29,7% ogółu. Najwięcej osób bezrobotnych oczekiwało na 1 ofertę pracy w PUP: Sandomierz - 240, Skarżysko - Kam i Kazimierza Wlk Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia w okresie 10 miesięcy 2004r. Na przestrzeni 10 miesięcy 2004r. bezrobocie zmniejszyło się o osób (natomiast w okresie 10 m-cy 2003r. zmalało o osób) i zanotowano: wzrost bezrobocia w I kwartale br. o osób (w I kw.2003r. wzrost o osób); - styczeń wzrost o osób, ( styczeń ub. r. - wzrost o osób), - luty wzrost o 584 osoby, ( luty ub. r. - wzrost o 582 osoby), - marzec spadek o 196 osób, ( marzec ub. r. - spadek o 412 osób). spadek bezrobocia w II kwartale br. o osób (w II kwartale 2003r. spadek o osoby); - kwiecień spadek o osoby, ( kwiecień ub. r. - spadek o osób), - maj spadek o osób, ( maj ub. r. - spadek o osób), - czerwiec spadek o 932 osoby, ( czerwiec ub. r. - spadek o osób). spadek bezrobocia w III kwartale br. o osób (w III kwartale 2003r. spadek o osoby); - lipiec spadek o 894 osoby, (lipiec ub.r. - wzrost o 256 osób), - sierpień spadek o 549 osób, (sierpień ub.r. - spadek o osób), - wrzesień spadek o osób, (wrzesień ub. r. - spadek o osób). spadek bezrobocia w październiku br. o osób (w październiku 2003r. spadek o 694 osoby). Październik jest ósmym miesiącem w 2004 roku (począwszy od marca), w którym zanotowano zmniejszenie bezrobocia. W okresie 10 miesięcy 2004r. odpływ z bezrobocia był większy od napływu. Wysoki udział osób rejestrujących się po raz kolejny (73,6%) wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Wzrost liczby bezrobotnych wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy. Zaktywizowano bezrobotnych w ramach programów rynku pracy.

11 11 Znaczny udział stanowiły oferty pracy przeznaczone dla: pracowników przy pracach prostych (28,7%), techników i średniego personelu (17,4%), robotników przemysłowych i rzemieślników (15,4%), pracowników biurowych (14,8%), tj. 76,3% ogółu ofert. Spadek udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku do 14% (udział ten wyniósł: na koniec października 2003r. - 14,3%, na koniec grudnia 2003r. - 15,4%). Mniej osób zwolniono z przyczyn dotyczących zakładów (o 1.547) w porównaniu do 10 miesięcy 2003 roku.

12 - 2 - A. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA NA KONIEC MIESIĄCA L.p. 1 2 WYSZCZEGÓLNIENIE I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca Liczba bezrobotnych - stan na koniec miesiąca poprzedniego WOJEWÓDZTWO X 2004 IX 2004 Wzrost/ spadek GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW OWE URZĘDY PRACY KAZIMIERZA WIELKA X X KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA Wzrost / spadek: w liczbach X X w procentach X X -1,4-0,4-1,2-0,9 0,1-2,2-2,7-1,0-2,1-0,8-4,2-0,5-0,9-1,6-4,2-2,1 4 5 Wzrost / spadek w porównaniu do r: w liczbach X X w procentach X X 0,0 0,2-0,5-0,2-2,5-1,3 3,6 1,5 8,5-2,7-1,0 3,6 2,9-3,9 0,2-3,3 Stopa bezrobocia wg stanu 21,1 21,4 X 15,5 27,9 X 11,6 17,8 13,3 31,3 20,0 27,2 14,5 16,4 32,1 25,6 16,5 22,1 na 31 października 2004 roku II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca) 1 Bezrobotni z prawem do zasiłku Udział [ %] w ogólnej liczbie bezr. 14,0 14,1 X 17,8 15,1 16,3 6,8 6,6 5,0 17,4 5,6 15,7 5,5 5,7 15,7 24,1 9,3 12,9 2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotne kobiety Bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi w tym: posiadający gosp. rolne Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy Bezrobotni w wieku lata Bezrobotni: poprzednio pracujący dotychczas nie pracujący

13 - 3 - L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO X 2004 IX 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) Liczba zakładów - sektor publiczny liczba osób do zwolnienia Liczba zakładów - sektor prywatny liczba osób do zwolnienia IV. Oferty pracy i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (stan na koniec miesiąca) 1 Oferty pracy ogółem z sektora publicznego w tym do pracy subsydiowanej dla niepełnosprawnych Osoby odbywające szkolenie Zatrudnieni przy pr. interwencyjnych Zatrudnieni przy rob. publicznych V. Osoby poszukujące pracy oraz uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych (stan na koniec miesiąca) Osoby poszukujące pracy w tym: niepełnosprawni nie pozostający w zatrudnieniu

14 - 4 - B. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA W MIESIĄCU SPRAWOZDAWCZYM L.p. I. Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym GRODZKI ZIEMSKI RAZEM 1 Nowo zarejestrowani ogółem z tego charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990r.) ,3 72,2 X 69,7 73,5 71,5 68,5 61,7 73,1 85,6 81,4 81,3 60,8 75,4 77,3 83,9 77,9 79,3 2 po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po szkoleniu po stażu absolwenckim 5 z prawem do zasiłku zwolnieni z przycz. zakł. pracy młodzi - w wieku lata niepełnosprawni mieszkańcy wsi II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w m-cu sprawozdawczym Ogółem wyłączeni z ewidencji Praca niesubsydiowana w tym: praca sezonowa Praca subsydiowana przyczyny wyrejestrowania WYSZCZEGÓLNIENIE Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] WOJEWÓDZTWO X 2004 IX 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach) KIELCE BUSKO ZDRÓJ z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne udzielone pożyczki inne Szkolenie lub staż Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja Podjęcie nauki Ukończenie 60/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia upr. do zas. lub św. przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,20 1,12 X 1,06 1,22 1,13 0,99 1,45 1,40 1,18 1,31 1,10 1,68 1,10 1,15 1,17 1,55 1,39 JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA

15 - 5 - L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO X 2004 IX 2004 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w m-cu sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy (wiersz 2 + 3) 2 Poprzednio pracujący Dotychczas nie pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy z ogółu Zamieszkali na wsi Młodzi - w wieku lata Niepełnosprawni IV. Pośrednictwo pracy (oferty) i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (szkolenia) w m-cu sprawozdawczym 1 Oferty pracy ogółem w tym z sektora publicznego do pracy subsydiowanej dla niepełnosprawnych Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy w miesiącu x x Osoby, które rozpoczęły szkolenie Osoby, które ukończyły szkolenie V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w miesiącu sprawozdawczym (wręczone wypowiedzenia) Liczba zakładów - sektor publiczny liczba zwolnionych osób Liczba zakładów - sektor prywatny liczba zwolnionych osób

16 - 6 - C. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA MIESIĄCA SPRAWOZDAWCZEGO (W CIĄGU 10 MIESIĘCY 2004r.) L.p. I. Bezrobotni zarejestrowani w okresie sprawozdawczym GRODZKI ZIEMSKI RAZEM 1 Nowo zarejestrowani ogółem po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990r.) z tego 73,6 71,3 X 67,4 71,5 69,4 72,8 69,8 63,0 79,2 72,4 76,4 64,2 73,6 74,5 81,5 80,0 71,9 2 po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po szkoleniu z prawem do zasiłku zwolnieni z przycz. zakł. pracy młodzi - w wieku lata niepełnosprawni charakterystyczne grupy nowo zarejestrowanych 11 mieszkańcy wsi II. Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w okresie sprawozdawczym Ogółem wyłączeni z ewidencji Praca niesubsydiowana w tym: praca sezonowa Praca subsydiowana z tego: - prace interwencyjne roboty publiczne udzielone pożyczki inne, np. umowy absolw Szkolenie lub staż Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja Podjęcie nauki przyczyny wyrejestrowania WYSZCZEGÓLNIENIE Udział powracajacych do rejestru po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestr.[%] I-X 2004 WOJEWÓDZTWO I-X 2003 Wzrost/ spadek (w liczbach) KIELCE BUSKO ZDRÓJ 7 Ukończenie 60/65 lat Nabycia praw emerytal. lub rentowych Nabycia upr. do zas. lub św. przedem Inne ROTACJA (odpływ / napływ) 1,06 1,13 X 1,00 1,06 1,03 1,12 1,05 1,00 1,07 0,97 1,14 1,13 1,08 1,00 1,11 1,04 1,18 JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA

17 - 7 - L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE I-X 2004 WOJEWÓDZTWO I-X 2003 Wzrost/ spadek (w liczbach) GRODZKI KIELCE ZIEMSKI RAZEM BUSKO ZDRÓJ JĘDRZEJÓW KAZIMIERZA WIELKA OWE URZĘDY PRACY KOŃSKIE OPATÓW OSTROWIEC ŚW. PIŃCZÓW SANDOMIERZ SKARŻYSKO KAM. STARACHOWICE STASZÓW WŁOSZCZOWA III. Struktura bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy w okresie sprawozdawczym 1 Ogółem wyrejestrowani do pracy (wiersz 2 + 3) 2 Poprzednio pracujący w tym: zwolnieni z przyczyn dot. zakładów pracy Dotychczas nie pracujący Zamieszkali na wsi z ogółu 5 Młodzi - w wieku lata Niepełnosprawni IV. Pośrednictwo pracy (oferty) i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (szkolenia) w okresie sprawozdawczym 1 Oferty pracy ogółem w tym z sektora publicznego do pracy subsydiowanej dla niepełnosprawnych Osoby, które rozpoczęły szkolenie Osoby, które ukończyły szkolenie V. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy dokonane w okresie sprawozdawczym (wręczone wypowiedzenia) Liczba zakładów - sektor publiczny liczba zwolnionych osób Liczba zakładów - sektor prywatny liczba zwolnionych osób

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2004 roku i w okresie 11 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.11.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2004 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2004 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2004r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec maja 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec marca 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2008 roku i w okresie 8 miesięcy 2008 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2008r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie 2 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec lutego 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w okresie 10 miesięcy br. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec października 2003 roku i w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2005 roku i w okresie 2005 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień r. wyniosła osoby, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec listopada 2003 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2006 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2006r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2007 roku i w I kwartale br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.03.2007r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 212 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.1.212r. wyniosła 88.237 osób, w tym:

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2006 roku i w okresie 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2006r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2015 roku Kielce, sierpień 2015 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2014 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2014 roku Kielce, grudzień 2014 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2015 roku i w okresie 2 miesięcy 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2009 roku i w okresie 8 miesięcy 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 9 roku i w okresie 8 miesięcy 9 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.9r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 216 roku Kielce, luty 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w kwietniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w kwietniu 2018 roku Kielce, maj 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2012 roku i w okresie 3 miesięcy 2012 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 22 roku i w okresie 3 miesięcy 22 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.22r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2017 roku Kielce, wrzesień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w okresie 6 miesięcy 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w okresie 6 miesięcy 2019 roku Kielce, lipiec 2019 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 2019 roku Kielce, marzec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 2018 roku Kielce, luty 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2018 roku Kielce, czerwiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2018 roku Kielce, grudzień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2018 roku Kielce, kwiecień 2018 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w listopadzie 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w listopadzie 2017 roku Kielce, grudzień 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 2019 roku Kielce, czerwiec 2019 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lipcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lipcu 2018 roku Kielce, sierpień 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w I kwartale 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I kwartale 2019 roku Kielce, kwiecień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. we wrześniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM we wrześniu 2017 roku Kielce, październik 2017 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 roku Kielce, styczeń 2019 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w sierpniu 2019 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w sierpniu 2019 roku Kielce, wrzesień 2019 r. Spis treści: strona

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2013 roku i w okresie 9 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 213 roku i w okresie 9 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.9.213

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w styczniu 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w styczniu 217 roku Kielce, luty 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2017 roku Kielce, styczeń 2018 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2010 roku i w okresie 10 miesięcy 2010 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. W 2015 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 roku Kielce, styczeń 2016 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2013 roku i w okresie 3 miesięcy 2013 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 23 roku i w okresie 3 miesięcy 23 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.3.23 r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec września 2004 roku i w okresie 9 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.09.2004r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w czerwcu 2018 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w czerwcu 2018 roku Kielce, lipiec 2018 r. Spis treści: strona I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 217 roku Kielce, marzec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2014 roku i w okresie 6 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 214 roku i w okresie 6 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3.6.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2014 roku i w okresie 8 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 214 roku i w okresie 8 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.8.214

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada 2011 roku i w okresie 11 miesięcy 2011 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec listopada roku i w okresie miesięcy roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 3..r. wyniosła 79.7

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2014 roku i w okresie 12 miesięcy 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 214 roku i w okresie 12 miesięcy 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.214

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w lutym 2016 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w lutym 216 roku Kielce, marzec 216 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2004 roku i w okresie 2004 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2004r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 2013 roku i w okresie 12 miesięcy 2013 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec grudnia 213 roku i w okresie 12 miesięcy 213 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.213

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. w maju 2017 roku WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w maju 217 roku Kielce, czerwiec 217 r. Spis treści: strona I. POZIOM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2005 roku i w I kwartale br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.03.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim. lata Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2011 2015 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie 17 16,5 16 15,3 15,8 15,4 15 14,7 14,8 14,8 14,2 14,2 14 13 12 11 12,3 11,8 11 11 12,5 12,4

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Numer Identyf. - REGON 431213647 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za styczeń 2003 roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2009 roku i w okresie I kwartału 2009 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 2009 roku i w okresie I kwartału 2009 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec marca 29 roku i w okresie I kwartału 29 roku. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na..29r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE 1.1 Ocena zmian w poziomie

Bardziej szczegółowo