Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konferencji RadioEXPO 2015"

Transkrypt

1 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy ul. Młynarskiej 13/18, NIP: Knferencja dbędzie się dnia 7 października 2015 r., w gdzinach 8:30 18: Znaczenie terminów używanych w niniejszym Regulaminie jest następujące: Knferencja sptkanie w celu kreślnym prgramem, rganizwane firmę Telecm Cnsulting w pdanym na strnie internetwej knferencji terminie i miejscu. Pd pjęciem tym rzumiane są również szklenia, seminaria, warsztaty itp. Organizatr Firma Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy ul. Młynarskiej 13/18, NIP: Zamawiający sba, która zdecydwała się uczestniczyć w knferencji alb sba fizyczna lub prawna, która zdecydwała się delegwać Uczestnika d udziału w knferencji. Uczestnik Wystawca Knferencji lub Zwiedzający. Zgłszenie działania pdjęte przez Zamawiająceg, mające na celu zarejestrwanie Uczestnika na knferencję. Karta zgłszenia udziału - skutecznie dstarczny d Organizatra knferencji w pstaci elektrnicznej lub papierwej frmularz zgłszeniwy według wzru publikwaneg na strnie knferencji. Ptwierdzenie udziału pwiadmienie wysłane pcztą elektrniczną przez Organizatra d Zamawiająceg w dpwiedzi na zgłszenie. Opłata knferencyjna płata wnszna przez Zamawiająceg lub Wystawcy Knferencji tytułem udziału w Knferencji. Zdarzenia lswe- zdarzenie przyszłe, mżliwe, ale niepewne: pwódź, pżar w budynku, w którym ma się dbyć knferencja, knflikt zbrjny, awaria w budynku, w którym ma się dbyć knferencja, taka jak: awaria instalacji elektrycznej, wdn-kanalizacyjna, gazwa, grzewcza, klimatyzacyjna, Strna1 Organizatr: Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski, ul. Młynarska 13/18, Piaseczn NIP: , Knt Bankwe: Credit Agricle Bank Plska SA,

2 pżarwa lub inna, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrwiu sób przebywających w takim budynku, zamieszki uliczne, katastrfa drgwa, ltnicza, klejwa, która uniemżliwia djazd d miejsca dbycia knferencji, jak również bezpieczne jej przeprwadzenie, inne zdarzenia, których wystąpienie uniemżliwia zrganizwanie knferencji według prgramu alb zagraża życiu lub zdrwiu Uczestników knferencji w przypadku jej dbycia. 1. Przepisy niniejszeg Regulaminu stanwią integralną część Karty zgłszenia udziału. 2. Regulamin wiąże Organizatra knferencji, Zamawiających i wszystkich Uczestników. 2 Odpwiedzialnść Organizatra 1. Organizatr zapewnia, że dłży wszelkich starań, aby zagwarantwać warunki rganizacyjne knferencji zgdne z pisem na strnie internetwej knferencji. 2. Organizatr ustala plan knferencji raz zastrzega sbie praw d zmian w prgramie knferencji, nawet w dniu, w którym dbywa się knferencja, w tym ma praw d zmian rzkładu czasweg i klejnści wystąpień. 3. Zmiany w prgramie knferencji, których mwa pwyżej, nie mgą stanwić pdstawy d kierwania rszczeń finanswych wbec Organizatra. 4. Organizatr zastrzega sbie praw d dwłania knferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń lswych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesine przez uczestnika Organizatr zwróci Zamawiającemu w pełnej wyskści. 5. Prelegentm rganizatr zapewnia sprzęt niezbędny d przeprwadzenia prezentacji w pstaci rzutnika multimedialneg, sprzętu nagłaśniająceg i laptpa z systemem peracyjnym Windws raz pakietami biurwymi MS Office. 6. Organizatr nie pnsi dpwiedzialnści za rzeczy należące d Uczestnika, które mgą zstać zgubine, zniszczne lub skradzine pdczas knferencji. 3 Odpwiedzialnść Zamawiająceg 1. Zamawiający i Uczestnik zbwiązuje się zastswać d wymagań niniejszeg regulaminu, jak również stswania się pdczas knferencji d zasad bezpieczeństwa raz instrukcji i pleceń rganizacyjn-technicznych przedstawiciela Organizatra. 2. Zamawiający pnsi pełną dpwiedzialnść za wszelkie materiały i infrmacje przedstawine przez nieg lub delegwanych przez siebie Uczestników knferencji, w tym za m.in. używanie nazwy/lg, reklamy, wkładki d materiałów dla uczestników (inserty), banery, rllupy, prezentacje, materiały reklamwe. 3. Zamawiający pnsi pełną dpwiedzialnść za wszelkie wypwiedzi i prezentacje przedstawine na Knferencji przez nieg lub delegwane przez nieg sby. 4. Zamawiający pnsi pełną dpwiedzialnść za wyrządzne przez Uczestnika sbm trzecim szkdy raz zniszczenia na terenie biektów, w których prwadzne są Strna2 Organizatr: Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski, ul. Młynarska 13/18, Piaseczn NIP: , Knt Bankwe: Credit Agricle Bank Plska SA,

3 działania związane z knferencją, i zbwiązany jest d pkrycia strat wynikłych z teg tytułu. 4 Warunki uczestnictwa 1. Warunkiem udziału w knferencji jest spełnienie łącznie pniższych pstanwień: przesłanie Karty zgłszenia udziału uczestnika, trzymanie ptwierdzenia przyjęcia zgłszenia przez Organizatra, uiszczenie ewentualnej płaty w wyskści i terminie ustalnym przez Organizatra, ptwierdzenie becnści na miejscu w dniu rzpczęcia Knferencji. 2. Uczestnikami knferencji mgą być sby pełnletnie. 3. D BEZPŁATNEGO udziału w wystawie i knferencji RadiEXPO 2015 zapraszamy wszystkich użytkwników kńcwych systemów radiwych w szczególnści: Przedstawiciele służb bezpieczeństwa publiczneg, funkcjnariuszy służb mundurwych: Plicji, Straży Granicznej, Służby Celnej, BOR, ABW, CBA, Wjska Plskieg, Straży Miejskiej, Państwwej Straży Pżarnej, Służby Więziennej, Przedstawiciele władz szczebla centralneg (MSWiA, CPI) raz lkalneg - gmin, wjewództw (prezydentów miast, burmistrzów, wójtów), instytucji państwwych, instytutów badawczych i uczelni, Krdynatrów zespłów ratwnictwa medyczneg, WOPR, TOPR, GOPR, specjalistów d zarządzania łącznścią radiwą. Kadrę zarządzającą, Dyrektrów IT/Telc firm z branży energetycznej, transprtwej, lgistycznej, prdukcyjnej raz przedstawicieli publicznych i prywatnych przedsiębirstw wykrzystujących lub chcących używać prfesjnalnych systemów łącznści radiwej. 4. UDZIAŁ JEST PŁATNY dla pzstałych sób, w szczególnści: przedstawicieli dstawców prduktów, usług i rzwiązań IT, Telc, Radi, Integratrów/dystrybutrów sprzętu IT/Telc, firm dradczych i knsultingwych. Kszt udziału wynsi 299 zł + VAT (367,77 zł brutt). 5. Uczestnik jest zbwiązany d przestrzegania pdczas knferencji przepisów prawa i regulaminów prządkwych śrdka i innych miejsc, w których prwadzne są działania związane z knferencją. 6. Wbec Uczestnika łamiąceg przepisy prawa raz zasady przyzwiteg zachwania, Organizatr zastrzega sbie praw zastswania śrdków dyscyplinarnych, włącznie z wykluczeniem Uczestnika z dalszeg udziału w knferencji bez zwrtu płaty knferencyjnej. 7. Uczestnik świadcza, że wyraża zgdę na filmwanie jeg sby i nagrywanie jeg głsu. Uczestnicy tym samym wyrażają zgdę na umieszczenie ich wizerunku na strnie raz strnie partnerów knferencji, na prfilach firmwych na Facebk u raz w serwisie Yutube lub pdbnym wykrzystywanym d streamingu vide z knferencji lub prezentacji audiwizualnych. 8. Prawa d krzystania i rzprządzania materiałami pwstałymi w trakcie Knferencji i materiałami zarejestrwanymi, w którym prezentwana jest sba Uczestnika, przechdzą na Organizatra i mgą być wykrzystywane w spsób niegraniczny Strna3 Organizatr: Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski, ul. Młynarska 13/18, Piaseczn NIP: , Knt Bankwe: Credit Agricle Bank Plska SA,

4 5 Zgłszenie zarówn d celów własnych w kraju i za granicą na wszystkich plach eksplatacji, a w szczególnści takich jak utrwalenie, zwielkrtnienie kreślną techniką w tym techniką zapisu magnetyczneg raz techniką cyfrwą, wprwadzenie d brtu, wprwadzenie d pamięci kmputera, publiczne wyknywanie raz publiczne dtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie i reemitwanie, najem, dzierżawa, rzpwszechnianie za pmcą Internetu. 1. Wypełnienie frmularza rejestracyjneg jest równznaczne z zaakceptwaniem przez Zamawiająceg niniejszeg Regulaminu. 2. O ile Organizatr nie głsi inaczej na strnie internetwej knferencji, termin nadsyłania Kart zgłszenia udziału upływa na 1 dzień przed jej rzpczęciem. P tym terminie rejestracja uczestników będzie przyjmwana warunkw. 3. Zgłszenie mże być dknane elektrnicznie na frmularzach rejestracyjnych dstępnych na strnie internetwej knferencji pd adresem 4. O przyjęciu bądź nieprzyjęciu zgłszenia Organizatr infrmuje Zamawiająceg pcztą elektrniczną wysyłaną na adres pdany w zgłszeniu w terminie d 2 dni rbczych d trzymania zgłszenia. Przesłanie ptwierdzenia przez Organizatra stanwi zawarcie umwy między Organizatrem a Zamawiającym. 5. W wyjątkwych sytuacjach za zgdą Organizatra mżliwe jest zarejestrwanie uczestnika pprzez wypełnienie frmularza zgłszeniweg na knferencji, z jednczesnym dknaniem płaty knferencyjnej gtówką, lub pprzez dstarczenie ptwierdzenia dknania przelewu. 6 Odwłanie udziału 1. Odwłania udziału Uczestnika w knferencji mżna dknać najpóźniej na 10 dni rbczych przed terminem jej rzpczęcia, chyba że na strnie internetwej knferencji kreśln inny termin. 2. Aby dwłanie był skuteczne, winn być przesłane na adres pczty elektrnicznej pdany na strnie internetwej knferencji. Przyjęcie dwłania będzie ptwierdzne przez Organizatra em na adres pdany w zgłszeniu. 3. W przypadku dwłania Uczestnika w terminie kreślnym w pkt.3 dknana płata knferencyjna jest zwracana na pdany przez Zamawiająceg numer rachunku bankweg p pmniejszeniu kszty bsługi zgłszenia w wyskści nie większej niż 30% płaty. 4. W przypadku dwłania Uczestnika w terminie późniejszym, niż kreślny pwyżej, Zamawiający pnsi pełną płatę za uczestnictw zgdnie z frmularzem rejestracyjnym. 6 Warunki płatnści Strna4 Organizatr: Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski, ul. Młynarska 13/18, Piaseczn NIP: , Knt Bankwe: Credit Agricle Bank Plska SA,

5 1. Wyskść płaty za udział w knferencji jest pdana na strnie internetwej knferencji lub na frmularzu zgłszeniwym. Opłata bejmuje wyłącznie t, c zstał wyszczególnine na strnie internetwej w pisie knferencji. 2. Jeżeli cena jest uzależnina d terminu zgłszenia, t jej wyskści decyduje data wysłania zgłszenia, a w przypadku zgłszenia listweg liczy się data nadania w placówce pcztwej. 3. Dane d rachunku Zamawiający pdaje w Karcie zgłszenia: w przypadku płaty indywidualnej: imię, nazwisk i adresu celem wystawienia rachunku, w przypadku sby prwadzącej działalnść gspdarczą: nazwa i adres firmy raz NIP, w przypadku rejestracji płacanej przez firmę: pełna nazwa firmy, adres, NIP raz imina i nazwiska sób, za które jest wnszna płata. P trzymaniu zgłszenia Organizatr przesyła ptwierdzenie rezerwacji miejsc z pdanym terminem płatnści, na pdstawie któreg Zamawiający zbwiązany jest dknać płaty na knt bankwe Organizatra knferencji: Nazwa banku: Credit Agricle Bank Plska SA Numer knta: IBAN: PL SWIFT (tzw. BIC): AGRIPLPR Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski ul. Młynarska 13/18, Piaseczn NIP: Tytuł wpłaty: płata za udział w RadiEXPO 2015 [nazwa firmy i/lub uczestnika] P wniesieniu płaty knferencyjnej na adres pdany w frmularzu rejestracyjnym Organizatr przesyła pwiadmienie zakńczeniu prcesu rejestracji i dłącza rachunek/fakturę. W przypadku warunkweg przyjęcia zgłszenia wpisanie na listę uczestników knferencji następuje tylk wówczas, gdy Organizatr mże zapewnić Uczestnikwi miejsce (np. w wyniku rezygnacji inneg uczestnika), p wniesieniu płaty knferencyjnej na rachunek bankwy Organizatra. Rachunek w takim przypadku zstanie wystawiny w ciągu 7 dni d dnia wniesienia płaty. Dknanie rejestracji w takiej sytuacji pwduje bciążenie uczestnika pełnymi ksztami knferencji bez prawa złżenia rezygnacji. 8 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje Uczestników wbec Organizatra należy zgłaszać wyłącznie w frmie pisemnej ciągu 7 dni d daty zakńczenia knferencji. 2. Reklamacja pwinna zawierać uzasadnienie. 3. Organizatr rzpatrzy reklamację w terminie d 14 dni d daty jej wpływu. Strna5 Organizatr: Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski, ul. Młynarska 13/18, Piaseczn NIP: , Knt Bankwe: Credit Agricle Bank Plska SA,

6 4. Niewykrzystanie przez Uczestnika świadczeń bjętych prgramem knferencji nie uprawnia Zgłaszająceg d zmniejszenia płaty knferencyjnej, ani trzymania ekwiwalentu. 9 Ubezpieczenie, graniczenia dpwiedzialnści 1. Organizatr nie ubezpiecza uczestników knferencji na czas jej trwania i nie pnsi z teg tytułu dpwiedzialnści. 2. Organizatr nie pnsi żadnej dpwiedzialnści za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa. 10. Pstanwienia kńcwe 1. Organizatr zastrzega sbie praw d zmiany terminu i prgramu knferencji, czym pinfrmuje uczestników (telefn, sms, lub sbiście). 2. Uczestnictw w knferencji jest jednznaczne z akceptacją niniejszeg regulaminu. 3. Ftgrafwanie, filmwanie raz utrwalanie brazu w jakiejklwiek innej frmie pdczas trwania knferencji wymagają zgdy Organizatra, a jeżeli dtyczy t pjedynczych stisk i ekspnatów, wymaga również uprzedniej zgdy zaintereswanych Wystawców. 4. W sprawach nieuregulwanych niniejszym Regulaminem zastswanie mają przepisy Kdeksu cywilneg i innych przepisów prawa. 5. Wszelkie spry mgące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Knferencji będą rzstrzygane w pierwszej klejnści przez właściwy sąd plubwny. 6. Zgdnie z Ustawą chrnie danych sbwych z dnia 29 sierpnia 1997 rku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 rku pz. 833.) Organizatr knferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgrmadznych danych sbwych Uczestników innym sbm lub instytucjm. Dane sbwe pdane przez Uczestnika traktwane są jak infrmacje pufne i służą tylk i wyłącznie d celów kmunikacji pmiędzy Uczestnikiem a Organizatrami knferencji. Strna6 Organizatr: Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski, ul. Młynarska 13/18, Piaseczn NIP: , Knt Bankwe: Credit Agricle Bank Plska SA,

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: ECDL START dla dlnśląskich kadr!, nr prjektu:

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo