Oferta towary umieszczone na stronie internetowej i oznaczone jako dostępne;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną dpwiedzialnścią, ul. Gttlieba Daimlera 2, Warszawa, wpisaną d Rejestru Przedsiębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS (zwaną dalej "Ravel"). Kapitał zakładwy spółki wynsi zł. Numer identyfikacji pdatkwej (NIP) Ravel t SŁOWNICZEK Sklep sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN sprzedający za pśrednictwem Internetu twary znajdujące się w jeg fercie raz prwadzący działalnść pd adresem internetwym Oferta twary umieszczne na strnie internetwej i znaczne jak dstępne; Klient każda sba fizyczna, prawna lub inna jednstka niepsiadająca sbwści prawnej dknująca zakupów w Sklepie; Kszyk element funkcjnalny Sklepu, który umżliwia Klientwi dknanie zakupów za pśrednictwem strny; Dni rbcze wszystkie dni tygdnia d pniedziałku d piątku, z wyłączeniem dni ustaww wlnych d pracy; Czas realizacji zamówienia czas, w jakim Sklep skmpletuje zamówienie i przekaże d wysyłki za pśrednictwem wybranej przez Klienta firmy. Sklep pkazuje czas realizacji zamówienia przy pmcy ikny "Nadamy paczkę w ciągu... dni"; Cena rynkwa sugerwana przez wydawcę lub dstawcę cena sprzedaży prduktu na rynku, głównie detalicznym. Sklep wskazuje ją przy pmcy ikny: "Cena rynkwa" i pkazuje ją jak cenę przekreślną. Od ceny rynkwej Sklep blicza wszelkie zniżki i rabaty; Nasza cena cena twaru, która jest ceną bwiązującą na wybrany przez Klienta twar; Płatnść przy dbirze płatnść dknywana przez Klienta w mmencie dbiru paczki d przedstawiciela Pczty Plskiej raz d kuriera DPD lub GLS; Płatnść n-line płatnść dknywana przez Klienta przy pmcy dstępnych w Sklepie frm płatnści elektrnicznych. 1. Składanie i realizacja zamówień 1. Klient mże składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) gdziny na dbę w każdy dzień tygdnia za pśrednictwem strny internetwej 2. Zamówienia mżna składać p zarejestrwaniu się i ptwierdzeniu rejestracji i zalgwaniu.

2 3. Klient składa zamówienie, wybierając dany twar, za pmcą kliknięcia w iknę "Ddaj d kszyka", a następnie w swim Kszyku dknuje wybru spsbu dstawy i frmy płatnści. 4. Klient, składając zamówienie, zawiera umwę sprzedaży zamawianych twarów ze Sklepem. 5. W trakcie składania zamówienia Klient przechdząc przez wskazane etapy dknuje: wybru zamawianych twarów i ich ilści; wskazania adresu dstawy zamówienia raz jeśli istnieje taka ptrzeba pdania danych d faktury VAT (dane d faktury mgą się różnić d danych pdanych jak adres dstawy); wybru pcji dstawy; wybru frmy zapłaty; wpisania kdu rabatweg jeśli trzyma d nieg uprawnienia ze strny Sklepu; wpisania kdu bnu wartściweg jeśli trzyma d nieg uprawnienia ze strny Sklepu. 6. Ptwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta i rzpczęcie realizacji zamówienia przez Sklep dbywa się według następujących zasad: Klient p złżeniu zamówienia trzyma wiadmść z infrmacją złżeniu zamówienia w Sklepie i przyjęciu zamówienia d realizacji. W przypadku wybru przez Klienta zapłaty w frmie Płatnści n-line realizacja zamówienia rzpczyna się p trzymaniu zapłaty przez Sklep za zamówiny twar i wówczas dpier Klient trzymuje wiadmść przyjęciu zamówienia d realizacji. Następnie Klient trzymuje infrmację spakwaniu i nadaniu paczki przez Sklep pd wskazany przez Klienta adres. 7. Zamówienie zstanie zrealizwane pd warunkiem dstępnści twaru w chwili złżenia zamówienia. Dstępnść twaru znaczna jest na widku prduktu ikną: "Dstępnść". 8. Jeżeli Sklep nie mże spełnić świadczenia z teg pwdu, że zamówiny twar nie jest dstępny, niezwłcznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni d złżenia zamówienia, zawiadmi tym Klienta w lub telefnicznie. W takim wypadku Sklep jest uprawniny d dstąpienia d umwy i zbwiązany d zwrtu trzymanej d Klienta sumy pieniężnej, jeśli zstała przez nieg zapłacna. 9. Sklep nie pnsi dpwiedzialnści w przypadku niedstarczenia zamówinych twarów lub późnień w ich dstawie wynikających z błędnie pdanych przez Klienta danych lub pdaneg przez Klienta niepprawneg adresu dstawy. 10. Liczba sprzedawanych twarów bjętych prmcją lub pdlegających wyprzedaży jest graniczna. Realizacja zamówień na te twary dbywa się w klejnści, w jakiej zstały ne zamówine przez Klientów, aż d wyczerpania ich zapasów. 2. Ceny twarów 1. Ceny twarów ferwanych d sprzedaży w Sklepie zamieszczne są przy danym twarze. Ceną wiążącą i stateczną jest cena twaru pdana na ficjalnej strnie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta. Cena taka znaczna jest ikną "Nasza cena". 2. Wszystkie pdawane na strnie Sklepu ceny twarów pdawane są w złtych plskich, zawierają pdatek VAT, ale nie zawierają ksztów przesyłki. 3. Sklep zastrzega sbie praw d dknania zmian w cenach twarów, wprwadzania d ferty nwych twarów raz rganizwania i dwływania w dwlnym czasie

3 różnrdnych akcji prmcyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie pwyższe nie ma wpływu na ceny twarów w zamówieniach złżnych przed datą wejścia w życie zmiany ceny. 3. Mdyfikacja składanych zamówień 1. Klient ma praw dknania zmian w złżnym zamówieniu tylk d mmentu przekazania twaru d spakwania paczki. 2. Mdyfikacji zamówienia mżna dknać tylk w dniach rbczych za pśrednictwem inflinii Biura Obsługi Klienta Księgarni Internetwej PWN pd numerem czynnej w dniach pn-pt d 9:00 d 17: Dknywane przez Klienta zmiany dtyczyć mgą następujących kwestii: adresu wysyłki, numeru telefnu, rezygnacji ze złżneg zamówienia. 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej płacneg, a jeszcze nie wysłaneg zamówienia, zwrt należnści zstanie dknany w terminie 14 (czternaście) dni d dnia, w którym Sklep trzymał daną rezygnację. Wpłacne przez Klienta pieniądze zstaną zwrócne na rachunek bankwy, z któreg zstała wyknana płatnść. 4. Frmy płatnści 1. Zapłaty za zakupine w Sklepie twary Klient mże dknać: sbiście, płacąc gtówką przedstawicielwi Pczty Plskiej lub Kuriera DPD i GLS, w przypadku, gdy wybraną frmą płatnści jest "płatnść przy dbirze"; płatnścią na knt Sklepu, płacąc przelewem elektrnicznym, bankwym bądź kartą kredytwą w przypadku, gdy wybraną frmą płatnści jest "płatnść n-line". Wówczas realizacja złżneg przez Klienta zamówienia rzpcznie się dpier p trzymaniu przez Sklep ptwierdzenia pprawneg wyknania płatnści. 2. Klient mże pdczas płatnści skrzystać z kdu rabatweg trzymaneg d Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że kdy rabatwe nie sumują się z rabatami na strnie www Sklepu i nie bniżają cen na przecenine prdukty. 3. Wydawane przez Sklep kdy rabatwe są bjęte kresem ważnści, w trakcie któreg Klient ma mżliwść skrzystać z ferwaneg mu rabatu. Klient nie mże łączyć pszczególnych kdów rabatwych z innymi prmcjami chyba, że warunki regulaminu danej prmcji stanwią inaczej. 4. Frmą płatnści mże być również przyznany Klientwi bn wartściwy. Bn wartściwy wykrzystany w zamówieniu bniża kwtę całeg zamówienia wartść bnu. Klient nie mże łączyć pszczególnych kdów rabatwych z innymi prmcjami chyba, że warunki regulaminu danej prmcji stanwią inaczej. 5. W przypadku niektórych twarów bądź całych kategrii twarwych Sklep zastrzega sbie praw wyłączenia z mżliwści użytku niektórych pcji dstawy twarów lub frm płatnści za zamówienie, czym Klient będzie infrmwany przy składaniu zamówienia na te twary. 5. Czas realizacji zamówienia 1. Na strnie Sklepu przy każdym twarze pdana jest ilść dni rbczych ptrzebnych d przygtwania przez Sklep przesyłki d nadania. Przez termin "Nadamy paczkę w ciągu" rzumieć należy czas ptrzebny Sklepwi d skmpletwania przesyłki,

4 spakwania paczki i przekazania jej d wysyłki zgdnie z wybraną przez Klienta pcją dstawy. 2. Twary bjęte zamówieniem dstarczane są d Klienta na wskazany przez nieg adres za pśrednictwem Pczty Plskiej lub Kuriera DPD i GLS zgdnie z wybraną przez nieg frmą dstawy i płatnści. Jeśli Klient wybierze usługę Paczkmaty InPst, Paczkę w RUCH-u, Stację z Paczką lub dbiór sbisty w księgarniach PWN wówczas twary bjęte zamówieniem dstarczane są d wskazaneg przez nieg Paczkmatu, kisku RUCH-u, stacji Orlen lub księgarni PWN. 3. Czas dstawy przygtwanych przez Sklep paczek dla wybranej przez Klienta pcji dstawy jest następujący: W Plsce: Pczta Plska (przesyłka eknmiczna): 5 dni rbczych; Kurier DPD i GLS: 2 dni rbcze; Paczkmaty InPst: 2 dni rbcze; Paczka w RUCH-u: 2 dni rbcze; Stacja z Paczką: 2 dni rbcze; Odbiór sbisty w księgarniach PWN: 2 dni rbcze. 6. Reklamacje 1. Wszystkie twary znajdujące się w fercie Sklepu są twarami ryginalnymi. 2. Klientwi przysługuje praw d złżenia reklamacji w Sklepie w przypadku, gdy zamówiny twar psiada wady, psiada uszkdzenia mechaniczne pwstałe pdczas transprtu, jest niezgdny z umwą, Klient ma praw złżyć reklamację. 3. Klient pwinien dstarczyć reklamwany twar wraz z pisemną infrmacją pwdach reklamacji raz dwdem zakupu twaru d magazynu bsługująceg zamówienia Sklepu. 4. Adres d desłania reklamacji: Ogólnplski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z. Magazyn Zwrtów Hala G Smlice 1M Stryków z dpiskiem: "reklamacja". 5. W razie jakichklwiek prblemów prsimy kntakt z Biurem Obsługi Klienta za pśrednictwem inflinii lub pczty elektrnicznej pd adresem: 6. W przypadku, gdy Klient deśle reklamwany twar, Sklep zwróci mu kszty jeg nadania na wskazany przez Klienta rachunek bankwy lub przekazem pcztwym pd adres wskazany w zamówieniu, pd warunkiem pzytywneg rzpatrzenia reklamacji. 7. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych d naszeg magazynu za pbraniem. 8. Sklep zbwiązany jest d zwrtu ksztów wysyłki kreślnej w ust. 3 wyłącznie w przypadku pzytywnie rzpatrznych reklamacji. 9. Wszystkie reklamacje będą rzpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni d dnia trzymania przez Sklep reklamwaneg twaru. 10. Gdy składana przez Klienta reklamacja zstanie rzpatrzna pzytywnie, Sklep wymieni twar na nwy i deśle g na własny kszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie mżliwa z przyczyn biektywnych, Sklep zwróci klientwi pełną należnść za zakupiny twar w terminie 14 (czternastu) dni d dnia pzytywneg rzpatrzenia reklamacji. W pzstałych przypadkach Klient ma praw dstąpienia d umwy. W przypadku dstąpienia Klienta d umwy Sklep zwróci klientwi pełną należnść za

5 zakupiny twar w terminie 14 (czternastu) dni d dnia pzytywneg rzpatrzenia reklamacji. Istnieje również mżliwść zaferwania przez Sklep inneg twaru w zamian za twar reklamwany, ale zgda na jeg wysłanie wymaga ptwierdzenia przez Klienta takiej prpzycji w drdze wej. 7. Praw dstąpienia d umwy 1. Klient ma mżliwść rezygnacji ze złżneg zamówienia, jeżeli nie zstał n jeszcze zrealizwane kntaktując się z Biurem Obsługi Klienta za pśrednictwem inflinii lub pczty elektrnicznej na adres: W przypadku zrealizwania zamówienia, dstąpienie d umwy następuje na zasadach kreślnych w ust Zgdnie z Ustawą z 2 marca 2000 rku "O chrnie niektórych praw knsumentów raz dpwiedzialnści za szkdę wyrządzną przez prdukt niebezpieczny" (dalej: "Ustawa"), Klient mże dstąpić d umwy zawartej na dległść bez pdania przyczyny, pprzez wysłanie pisemneg świadczenia na adres pczty elektrnicznej: w terminie 10 (dziesięciu) dni d dnia debrania przesyłki. 3. Oświadczenie dstąpieniu d umwy pwinn zawierać; datę, imię, nazwisk (lub nazwę instytucji), numer wystawinej faktury, infrmacje przedmicie umwy. 4. W razie dstąpienia d umwy, strny zbwiązane są d zwrtu teg c sbie wzajemnie świadczyły w stanie niezmieninym, chyba że zmiana ta była knieczna w granicach zwykłeg zarządu. 5. Zwracane twary należy desłać w terminie 14 (czternastu) dni d mmentu wysłania świadczenia dstąpieniu d umwy wraz z fakturą VAT na adres: Ogólnplski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z.., Magazyn Zwrtów Hala G, Smlice 1M, Stryków. Sklep zwróci Klientwi śrdki pieniężna w następujący spsób: Na rachunek karty kredytwej, z której nastąpiła płatnść w przypadku płatnści kartą kredytwą; Na rachunek bankwy, z któreg nastąpiła płatnść w przypadku płatnści przelewem za pśrednictwem systemów płatnści elektrnicznej; Przelewem na pdany przez Zamawiająceg numer knta bankweg uzyskany w wyniku wymiany infrmacji między BOK, a Zamawiającym w przypadku płatnści za pbraniem lub w przypadku wpłaty gtówkwej na knt Ravel. Przypminamy, że nie przyjmujemy paczek wysłanych d naszeg magazynu za pbraniem. 8. Dane sbwe Sklep gwarantuje Klientwi chrnę danych sbwych. Dane Klientów wykrzystywane będą wyłącznie d realizacji zamówień i prwadzenia statystyk sprzedaży, a także przesyłania na pdany przez Klienta adres materiałów reklamwych raz infrmacji dtyczących Oferty Sklepu, przecen i kdów rabatwych ( ile Klient wyraził na t zgdę) Dane sbwe będą przechwywane w spsób uniemżliwiający dstęp sbm trzecim zgdnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, pz. 926). Zalgwanie się na strnie Sklepu i złżenie Zamówienia jest mżliwe pd warunkiem wyrażenia przez Klienta zgdy na przetwarzanie jeg danych sbwych w celu realizacji zamówienia.

6 3. Sklep jest uczestnikiem prgramu Zaufane Opinie raz Prgramu Ochrny Kupujących prwadznym przez Grupę Allegr z siedzibą w Pznaniu w związku z tym, Klient dknujący zakupu w Sklepie mże wyrazić zgdę na przekazanie swjeg adresu d Grupy Allegr z siedzibą w Pznaniu raz na przetwarzanie przez Księgarnię Internetwą PWN raz Grupę Allegr danych sbwych Klienta w celu wypełnienia przez Klienta ankiety z pinią dknanej transakcji w Księgarni Internetwej PWN raz ptwierdzenia bjęcia transakcji Prgramem Ochrny Kupujących (zgdnie z bwiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych). 4. Zgdnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy chrnie danych sbwych, pdanie danych jest dbrwlne. Pnadt każdemu Klientwi przysługuje praw wglądu d swich danych, ich pprawiania raz żądania ich usunięcia. 9. Dkumentacja sprzedaży Sprzedaż jest dkumentwana fakturami wystawianymi przez Ravel w frmie elektrnicznej. Faktury są dstępne d pbrania na strnie szczegółów zrealizwaneg zamówienia. Jeżeli klient ptrzebuje faktury w innej frmie niż elektrniczna, prsimy skntaktwanie się z BOK pd numerem inflini: Pstanwienia kńcwe 1. Niniejszy Regulamin bwiązuje d 15 listpada 2012 rku. 2. W sprawach nieuregulwanych w niniejszym Regulaminie mają zastswanie przepisy prawa plskieg, a przede wszystkim Kdeksu cywilneg, jak również przepisy ustawy szczególnych warunkach sprzedaży knsumenckiej raz zmianie Kdeksu cywilneg i Ustawy chrnie niektórych praw knsumentów raz dpwiedzialnści za szkdę wyrządzną przez prdukt niebezpieczny. 3. W przypadku wprwadzenia zmian w Regulaminie, zamówienia złżne przed datą wprwadzenia tych zmian będą realizwane na pdstawie zapisów bwiązujących w dniu złżenia zamówienia.

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Transferuj.pl

Oferta handlowa Transferuj.pl Oferta handlwa Transferuj.pl Krajwy Integratr Płatnści Spółka Akcyjna z siedzibą w Pznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana d rejestru przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg prwadzneg przez Sąd Rejnwy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Dziennik Internetowy

Dziennik Internetowy Dziennik Internetwy Szanwni Państw, Zastanawiacie się czy internet jest efektywnym nśnikiem reklamy? Czy reklama na strnach dziennika RATMED.PL się płaca? Odpwiedzi na te pytania znajdziecie zapznając

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo