REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bwiązuje d dnia Regulamin jest dstępny d pbrania TUTAJ Regulamin kreśla zasady świadczenia usług sprzedaży za pśrednictwem strny internetwej sklepu internetweg działająceg pd dmeną: Jest dkumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach knsumenta (Dz. U. 2014, pz. 827). Właścicielem i administratrem sklepu jest firma: Dane rejestrwe: Nazwa firmy: Eftrzy Maciej Knkl Adres: ul. Marynarska 14, Warszawa Adres d KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: ul. ul. Marynarska 14, Warszawa Kntakt: tel. (+48) Dane rejestrwe - rejestr i numer: Firma wpisana d Centralnej Ewidencji i Infrmacji Działalnści Gspdarczej zarejestrwana pd numerami NIP: , Regn: Numer knta bankweg: KUPUJĄCY ma praw przed złżeniem zamówienia d negcjacji wszelkich zapisów umwy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy pniższeg regulaminu - w ramach dpuszczalnych przepisami. Negcjacje, te dla swej ważnści wymagają frmy pisemnej. W przypadku zrezygnwania przez KUPUJĄCEGO z mżliwści zawarcia umwy na drdze indywidualnych negcjacji zastswanie ma pniższy regulamin. A. Definicje 1. SKLEP INTERNETOWY - UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drgą elektrniczną i jeżeli strną umwy jest KONSUMENT t dbywa się na warunkach pisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. prawach knsumenta (Dz. U. 2014, pz. 827). 2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA - Przedsiębirca: Eftrzy Maciej Knkl ul. Marynarska 14, Warszawa, - umwa sprzedaży zawierana pprzez strnę SKLEPU INTERNETOWEGO

2 3. KLIENT sba fizyczna, a także sba prawna raz jednstka rganizacyjna niebędąca sbą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdlnść prawną, a która dknuje lub zamierza zawrzeć umwę lub krzysta z innych usług ferwanych pprzez strnę SKLEPU INTERNETOWEGO. 4. KONSUMENT - KLIENT, sba fizyczna dknującą ze SPRZEDAWCĄ czynnści prawnej niezwiązanej bezpśredni z jej działalnścią gspdarczą - precyzyjna definicja - Kdeks Cywilny Art PRODUKT - rzecz ferwana d sprzedaży lub usługa ferwana w SKLEPIE INTERNETOWYM. 6. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO. 7. UMOWA SPRZEDAŻY - umwa sprzedaży PRODUKTU zawierana na dległść za pśrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO. 8. ZAMÓWIENIE - świadczenie złżne elektrnicznie lub telefnicznie chęci zawarcia umwy (zamówienia prduktu lub usługi). 9. NEWSLETTER - usługa świadczna drgą elektrniczną przez SPRZEDAWCĘ, plegająca na rzsyłaniu zaintereswanym infrmacji handlwych i reklamwych na pdany przez zaintereswaneg adres . B. Pstanwienia gólne. 1. Zakres świadcznych usług - sprzedaż artykułów dekracyjnych i mebli i szerk rzumianeg wypsażenia wnętrz. Aktualna ferta prezentwana jest na strnie sklepu internetweg. 2. SPRZEDAWCA - w celu umżliwienia zawarcia umwy świadczy pprzez strnę WWW sklepu internetweg usługi: utwrzenie i administrwanie knta klienta w sklepie internetwym; przetwarzanie frmularza zamówienia prduktów w sklepie internetwym; za zgdą KLIENTA - przesyłanie infrmacji handlwych, fert prmcyjnych itp. w frmie usługi "newsletter". 3. Świadczenie usług elektrnicznych w w/w zakresie jest bezpłatne. 4. Umwa świadczenie usługi elektrnicznej plegającej na prwadzeniu i administrwaniu Knta Klienta na STRONIE zawierana jest na czas nieznaczny. Za mment zawarcia uznaje się zakńczenie prcesu rejestracji KLIENTA na STRONIE. 5. Umwa świadczenie usługi elektrnicznej plegającej na umżliwieniu złżenia Zamówienia w Sklepie Internetwym pprzez wypełnienie frmularza zamówienia zawierana jest na czas znaczny - na kres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rzwiązaniu z chwilą złżenia i zaakceptwania Zamówienia. 6. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas niekreślny. Umwa jest zawierana w mmencie wyrażenia zgdy na rzsyłanie wiadmści na adres KLIENTA pdany przy rejestracji. 7. KONSUMENT mże dstąpić d umwy świadczenie usługi bez pdania przyczyn w terminie 14 dni d zawarcia umwy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rzpcznie się przed upływem teg terminu za zgdą KONSUMENTA - składając przedsiębircy świadczenie dstąpieniu d umwy: za pmcą elektrniczneg wzru frmularza dstąpienia d umwy (Załącznik d REGULAMINU), przez złżenie świadczenia na strnie internetwej, w frmie wiadmści lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY)

3 8. w przypadku usługi zawartej na czas niekreślny bu strnm przysługuje praw d wypwiedzenia umwy: KONSUMENT mże wypwiedzieć umwę świadczenie usług drgą elektrniczną w każdej chwili składając dpwiednie świadczenie w frmie elektrnicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłcznie ptwierdzi trzymanie świadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni d trzymania wypwiedzenia usunie z danych zapisy bjęte chrną danych sbwych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia. USŁUGODAWCA mże wypwiedzieć umwę świadczenie usług drgą elektrniczną, jeżeli KONSUMENT biektywnie i bezprawnie rażąc narusza Regulamin - z zachwaniem terminu wypwiedzenia 30 dni licząc d dnia złżenia wypwiedzenia. Jeżeli biema strnami umwy są przedsiębircy USŁUGODAWCA mże w takiej sytuacji wypwiedzieć umwę świadczenie Usługi Elektrnicznej ze skutkiem natychmiastwym. USŁUGODAWCA i KLIENT mgą rzwiązać umwę świadczenie usług drgą elektrniczną w każdym czasie w drdze przumienia strn. 9. Reklamacje zstaną rzpatrzne niezwłczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierzpatrzenie reklamacji w tym kresie znacza uznanie reklamacji. 10. D współpracy z systemem infrmatycznym USŁUGODAWCY p strnie KLIENTA knieczny jest dstęp d kmputera lub inneg urządzenia umżliwiająceg pprzez sieć Internet nawiązanie kmunikacji ze strną internetwą SKLEPU. W przypadku kmputera - system winien być wypsażny w przeglądarkę internetwą (przykładw: Mzilla Firefx w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explrer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne pdbnych parametrach). Zalecana rzdzielczść mnitra - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mbilne muszą być wypsażne w prgramwanie - dstarczne przez wytwórcę urządzenia - umżliwiające wyknywanie równważnych d w/w przeglądarek kmputerwych peracji. Pnadt knieczne jest psiadanie aktywneg knta . Dla pełneg skrzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO knieczne jest włączenie bsługi skryptów JavaScript i bsługi ckies. Użycie skryptów i ckies mawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczna w zakładce na strnie SKLEPU INTERNETOWEGO. 11. KLIENT - zbwiązany jest d wprwadzania danych d systemu zgdnych ze stanem faktycznym, zgdnych z prawem i dbrymi byczajami. Udstępniane dane nie mgą naruszać dóbr sbistych ani praw własnści sób trzecich. 12. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i d każdej transakcji sprzedaży prduktu wystawia dkument sprzedaży - paragn lub fakturę. 13. Zamówienie mżna składać tylk drgą elektrniczną - pcztą elektrniczną lub pprzez STRONĘ www SKLEPU INTERNETOWEGO. 14. Infrmacje handlwe - cenniki, pisy, reklamy i inne infrmacje Prduktach znajdujące się na strnie WWW Sprzedawcy, stanwią zaprszenie d zawarcia umwy w rzumieniu art. 71 Kdeksu Cywilneg. 15. D sprzedaży prmcyjnej raz wyprzedaży przeznaczna jest graniczna liczba PRODUKTÓW i realizacja zamówień następuje według klejnści uznania na kncie SPRZEDAWCY płatnści za zamówine PRODUKTY, aż d wyczerpania się zapasów bjętych tą frmą sprzedaży.

4 16. Pstanwienia niniejszeg REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub graniczenie jakichklwiek praw KLIENTA będąceg jedncześnie KONSUMENTEM w rzumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 rku - Kdeks Cywilny (Dz. U. nr 16, pz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mcy bwiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgdnści pstanwień niniejszeg REGULAMINU z pwyższymi przepisami, pierwszeństw mają te przepisy. C. Zamówienie. 1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Plski i krajów UE. Przy zamówieniach z zagranicy - warunki dstawy uzgadniane są indywidualnie. 2. SPRZEDAWCA stsuje się d Kdeksu Dbrych Praktyk w rzumieniu ustawy z dnia przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykm rynkwym (treść dstępna pd adresem 3. Przed złżeniem zamówienia KLIENT musi się zapznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapznania się i akceptacji wszystkich pstanwień niniejszeg regulaminu ptwierdza jawnie przy rejestracji w systemie raz przed statecznym ptwierdzeniem zamówienia. Frmularz zamówienia nie zstanie zaakceptwany bez takieg ptwierdzenia. 4. Zamówienie drgą elektrniczną mżna składać 24 gdz. na dbę 7 dni w tygdniu. 5. Zamówienie telefniczne mżna składać na numer telefnu pdany w zakładce KONTAKT. W przypadku umwy zawartej na dległść pprzez telefn SPRZEDAWCA ptwierdza treść prpnwanej umwy wysyłając ją d KLIENTA utrwalną na papierze lub innym trwałym nśniku. KONSUMENT dla ważnści umwy składa świadczenie przyjęciu warunków i zawarciu umwy - jest n skuteczne jeżeli zstał utrwalne na papierze lub innym trwałym nśniku p trzymaniu ptwierdzenia d SPRZEDAWCY. 6. P trzymaniu zamówienia i ptwierdzeniu dstępnści prduktu SPRZEDAWCA ptwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje d jeg realizacji. 7. Jeżeli z treści umwy wynika, że z tytułu jej realizacji pwstaje zbwiązanie d zapłaty należnści p strnie KONSUMENTA - dla ważnści umwy jest n zbwiązany ptwierdzić zrzumienie pwstania bwiązku zapłaty kwty kreślnej umwą i złżyć świadczenia pprzez akceptację zamówienia frmułą: "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" 8. Realizacja zamówienia (przygtwanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje : a) p ptwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybran płatnść przy dbirze; b) p trzymaniu wpłaty na knt jeżeli wybran przedpłatę. 9. Termin realizacji zamówienia w przypadku prduktów znajdujących się w magazynie - nie dłużej niż 3 dni rbcze, licząc d daty ustalnej jak w punkcie pprzednim. W większści przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 gdzin. W przypadku prduktów ferwanych na zamówienie termin realizacji jest pdany przy prdukcie. 10. Jeżeli KLIENTEM jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA bwiązany jest niezwłcznie wydać rzecz KLIENTOWI, nie później niż trzydzieści dni d dnia zawarcia umwy, chyba że umwa stanwi inaczej. W razie późnienia SPRZEDAWCY KONSUMENT mże wyznaczyć ddatkwy termin d wydania rzeczy, a p jeg bezskutecznym upływie mże d umwy dstąpić 11. Jeżeli SPRZEDAWCA świadczy, że świadczenia teg nie spełni, druga strna mże dstąpić d umwy bez wyznaczenia terminu ddatkweg.

5 D. Ceny. 1. Pdane w fercie sklepu ceny prduktów są cenami w walucie plskiej i są cenami brutt (zawierają wymagane prawem pdatki w tym pdatek VAT). 2. Pdane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bnifikat. Rabaty i bnifikaty mgą być przyznawane indywidualnie. 3. Pdane ceny prduktów nie bejmują ksztów dstawy. Kszt dstawy w dkładnej wyskści jest pdawany w trakcie przyjmwania zamówienia i zależy d spsbu wysyłki i wartści zamówienia. KLIENT w trakcie wypełniania frmularza zamówienia wybiera spsób wysyłki i płatnści i ptwierdza swój wybór. 4. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złżenia zamówienia. E. Frmy płatnści: 1. za pbraniem - przy dbirze wysłanych prduktów; 2. przedpłata - przelewem na knt bankwe pdane w danych SPRZEDAWCY; 3. płatnść gtówką lub kartą przy dbirze sbistym - zamówine prdukty należy debrać w terminie 10 dni d trzymania ptwierdzenia, że prdukty są gtwe d dbiru w siedzibie firmy przy ul. Marynarskiej 14 w Warszawie; 4. W przypadku wybru płatnści w frmie przedpłaty przelewem KLIENT zbwiązany jest d dknania zapłaty ceny z tytułu Umwy sprzedaży w terminie 7 dni d dnia jej zawarcia, chyba że Strny Umwy sprzedaży pstanwią inaczej. 5. W przypadku wysyłki prduktów za granicę d krajów UE przedpłata mże być dknana - przelewem na knt bankwe pdane w danych SPRZEDAWCY; 6. SPRZEDAWCA ma praw graniczyć dstępne spsby płatnści, w tym także wymagać dknania przedpłaty w całści alb części. F. Wysyłka twaru 1. Kszty wysyłki (dstawy) naliczane są zgdnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą d wagi, rzmiarów przesyłki, wybru spsbu dstawy raz d wybranej frmy płatnści. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywneg frmularza zamówienia jest infrmwany ksztach i dknuje wybru spsbu i akceptuje kszt wysyłki pdczas składania ZAMÓWIENIA. 2. Infrmacja szczegółwa ksztach przesyłki jest zamieszczna w zakładce "Dstawa Prduktów" na strnie SKLEPU INTERNETOWEGO. 3. Kszty dstawy pnsi KLIENT chyba, że pis ferty prduktu stanwi inaczej. 4. Zakupine prdukty wysyłamy przesyłkami kurierskimi firmą Siódemka i/lub DHL. G. Reklamacje i zwrty w stsunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dtyczy przedsiębirców). 1. Niniejszy punkt Regulaminu stsuje się wyłącznie w stsunkach z Kupującymi nie będącymi KONSUMENTAMI. 2. Regulacje dtyczące zasad rękjmi za wady raz gwarancji jakści w umwach z przedsiębircami przyjmwane są wprst w brzmieniu przyjętym w kdeksie cywilnym art

6 H. Praw d dstąpienia d umwy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na dległść z udziałem KONSUMENTA. 1. Zgdnie z art 27. ustawy prawach knsumenta (Dz. U. 2014, pz. 827) KONSUMENT zawierając umwę na dległść - ma praw dstąpić d umwy bez pdania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzwych d daty bjęcia w psiadanie PRODUKTU (jeżeli prdukt składa się z wielu rzeczy, które są dstarczane sbn, partiami lub w częściach termin rzpczyna się d bjęcia w psiadanie statniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umwa plega na regularnym dstarczaniu Prduktów przez czas znaczny - d bjęcia w psiadanie pierwszeg z Prduktów - lub w przypadku usług lub umwy innym charakterze - 14 dni d dnia zawarcia umwy, jednak jeżeli kupującym jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej pwierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewźnikwi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewźnika przez kupująceg. W przypadku dstąpienia d umwy KONSUMENTOWI przysługuje zwrt pniesinych ksztów. Jeżeli w czasie zawierania umwy KONSUMENT wybrał spsób dstarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły spsób ferwany przez SPRZEDAWCĘ - SPRZEDAWCA nie jest zbwiązany d zwrtu KONSUMENTOWI pniesinych przez nieg ddatkwych ksztów przewyższających najtańszy spsób. Warunkiem dtrzymania terminu jest w tym czasie złżenie SPRZEDAWCY świadczenia dstąpieniu d umwy. Ważne jest również świadczenie przesłane drgą elektrniczną mżna skrzystać z gtweg frmularza (Oświadczenie dstąpieniu d umwy). W przypadku złżenia świadczenia w frmie elektrnicznej SPRZEDAWCA niezwłcznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nśniku ptwierdzenie trzymania świadczenia dstąpieniu d umwy. 2. P przesłaniu świadczenia KONSUMENT jest zbwiązany w terminie 14 dni kalendarzwych (licznych d daty wysłania świadczenia dstąpieniu d umwy) desłać na adres d KORESPONDENCJI pdany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaprpnwał, że sam dbierze PRODUKT. O dchwaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. 3. KONSUMENT pnsi dpwiedzialnść za zmniejszenie wartści rzeczy będące wynikiem krzystania z niej w spsób inny niż knieczny d stwierdzenia charakteru, cech i funkcjnwania rzeczy 4. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzwych zwróci należnść w wyskści ceny zakupu pwiększnej kszt wysyłki d SPRZEDAWCY d KONSUMENTA. SPRZEDAWCA mże się jednak wstrzymać z dknaniem zwrtu płatnści d chwili trzymania zwrtneg rzeczy lub dstarczenia przez knsumenta dwdu jej desłania - w zależnści d teg, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dknuje zwrtu płatnści przy użyciu takieg sameg spsbu zapłaty, jakieg użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgdził się na inny spsób zwrtu, który nie wiąże się dla nieg z żadnymi ddatkwymi ksztami. 5. Bezpśrednie kszty zwrtu PRODUKTU d SPRZEDAWCY pnsi KONSUMENT (KLIENT). 6. Praw dstąpienia d umwy zawartej na dległść nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach: 1. umwy świadczenie usług, jeżeli przedsiębirca wyknał w pełni usługę za wyraźną zgdą knsumenta, który zstał pinfrmwany przed rzpczęciem świadczenia, że p spełnieniu świadczenia przez przedsiębircę utraci praw dstąpienia d umwy;

7 2. umwy, w której cena lub wynagrdzenie zależy d wahań na rynku finanswym, nad którymi przedsiębirca nie sprawuje kntrli, i które mgą wystąpić przed upływem terminu d dstąpienia umwy; 3. umwy, w której przedmitem świadczenia jest rzecz nieprefabrykwana, wyprdukwana według specyfikacji knsumenta lub służąca zaspkjeniu zindywidualizwanych ptrzeb; 4. umwy, w której przedmitem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatnści d spżycia; 5. umwy, w której przedmitem świadczenia jest rzecz dstarczana w zapieczętwanym pakwaniu, której p twarciu pakwania nie mżna zwrócić ze względu na chrnę zdrwia lub ze względów higienicznych, jeżeli pakwanie zstał twarte p dstarczeniu; 6. umwy, w której przedmitem świadczenia są rzeczy, które p dstarczeniu, ze względu na swój charakter, zstaję nierzłącznie płączne z innymi rzeczami; 7. umwy, w której przedmitem świadczenia są napje alkhlwe, których cena zstała uzgdnina przy zawarciu umwy sprzedaży, a których dstarczenie mże nastąpić dpier p upływie 30 dni i których wartść zależy d wahań rynku, nad którym przedsiębirca nie ma kntrli; 8. umwy, w której knsument wyraźnie żądał, aby przedsiębirca d nieg przyjechał w celu dknania pilnej naprawy lub knserwacji. Jeżeli przedsiębirca świadczy ddatkw inne usługi niż te, których wyknania knsument zażądał, lub dstarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne d wyknania naprawy lub knserwacji, praw dstąpienia d umwy przysługuje knsumentwi w dniesieniu d ddatkwych usług lub rzeczy; 9. umwy, w której przedmitem świadczenia są nagrania dźwiękwe lub wizualne alb prgramy kmputerwe dstarczane w zapieczętwanym pakwaniu, jeżeli pakwanie zstał twarte p dstarczeniu; 10. umwy dstarczanie gazet, peridyków lub czaspism, z wyjątkiem umwy prenumeratę; 11. umwy zawartej na aukcji publicznej; 12. umwy najmu budynku lub lkalu d celów innych niż mieszkalne, przewzu rzeczy, najmu samchdów, gastrnmii, usług związanych z wypczynkiem, jeżeli w umwie znaczn dzień lub kres świadczenia usługi; 13. umwy dstarczanie treści cyfrwych, które nie są zapisane na nśniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rzpczęł się za wyraźną zgdą knsumenta przed upływem terminu d dstąpienia d umwy i p pinfrmwaniu g przez przedsiębircę utracie prawa dstąpienia d umwy. 7. SPRZEDAWCA nie dbiera przesyłek wysłanych za pbraniem. Przesyłka zwrtna pwinna być dpwiedni zabezpieczna przed uszkdzeniem w transprcie. I. Odpwiedzialnść z tytułu rękjmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA. 1. SPRZEDAWCA dpwiada wbec KONSUMENTA z tytułu rękjmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną - przez kres 2 lat d wydania rzeczy. Wada fizyczna plega na niezgdnści rzeczy sprzedanej z umwą. 2. SPRZEDAWCA jest zbwiązany dstarczyć PRODUKT będący przedmitem umwy - bez wad.

8 3. SPRZEDAWCA infrmuje, że w przypadku PRODUKTÓW bjętych także gwarancją uprawnienia kupująceg i bwiązki gwaranta z teg tytułu są kreślne i należy je wyknywać zgdnie z warunkami zamieszcznymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielna GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem ddatkwym i nie wyłącza, nie granicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu dpwiedzialnści Sprzedawcy z tytułu przepisów rękjmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kdeksu Cywilneg). 4. Sprzedawca jest zwlniny d dpwiedzialnści z tytułu rękjmi, jeżeli KONSUMENT wiedział wadzie w chwili zawarcia umwy. 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgdnści dstarczneg PRODUKTU z umwą, KONSUMENTOWI przysługuje praw d złżenia reklamacji. 6. W celu zgłszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił prtkół reklamacyjny (Druk Reklamacyjny), lub w innej frmie pisał pdstawy reklamacji raz żądania dnśnie usunięcia wad i przesłał zgłszenie pcztą lub drgą elektrniczną ( ) na adres d krespndencji SPRZEDAWCY. 7. Wadliwy PRODUKT - jeżeli jest t mżliwe i celwe - p uzgdnieniu ze SPRZEDAWCĄ należy desłać na adres d krespndencji SPRZEDAWCY. 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT mże zamiast zaprpnwaneg przez SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wlną d wad, alb zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że dprwadzenie rzeczy d zgdnści z umwą w spsób wybrany przez kupująceg jest niemżliwe alb wymagałby nadmiernych ksztów w prównaniu ze spsbem prpnwanym przez SPRZEDAWCĘ. 9. Jeśli naprawa lub wymiana prduktu jest niemżliwa KONSUMENT mże żądać bniżki ceny na wadliwy prdukt, bądź zwrtu pieniędzy. 10. KONSUMENT nie mże dstąpić d umwy, jeżeli wada jest nieisttna. 11. SPRZEDAWCA rzpatrzy reklamację bez zbędnej zwłki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzwych d daty trzymania zgłszenia reklamacji pinfrmuje drgą pisemną lub elektrniczną KONSUMENTA stanie realizacji reklamacji. Pzstawienie reklamacji w tym czasie bez dpwiedzi jest równznaczne z uznaniem reklamacji. 12. P uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI kszty przesyłki związane z reklamacją a pniesine przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwtę KONSUMENTOWI na rachunek bankwy lub przekazem pcztwym. 13. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą twaru - SPRZEDAWCA deśle prdukt KONSUMENTOWI na własny kszt. 14. Uszkdzenia mechaniczne - jeżeli nie są wynikiem wad prduktu - pwstałe pdczas użytkwania nie mgą być pdstawą reklamacji. Reklamacji nie pdlega też zużycie wynikające z nrmalneg użytkwania jak i też uszkdzenia w wyniku nieprawidłwych zabiegów knserwacyjnych J. Przetwarzanie i chrna danych sbwych 1. Wszelkie dane sbwe pdawane pdczas prcesu zamawiania służą wyłącznie d ukształtwania, zawarcia, zmiany lub rzwiązania Umwy pmiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizwania Umwy sprzedaży lub umwy świadczenie Usługi elektrnicznej lub realizacji zamówienia i nie są udstępniane innym instytucjm ani sbm trzecim - z wyjątkiem pisanych w pkt.2. Pzyskiwanie danych raz ich przetwarzanie dbywa się zgdnie z ustawą z dnia 29

9 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych /Dz. U. Nr 133, pz. 883 z późniejszymi zmianami. 2. W przypadku sprzedaży prduktów pprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dstarczenia prduktów d KONSUMENTA dane sbwe knieczne d zaadreswania i dstarczenia przesyłki są przekazywane firmm zawdw trudniącym się dstarczaniem przesyłek - w szczególnści Pczcie Plskiej, raz firmm kurierskim - wraz z pwierzeniem przesyłki d dstarczenia a w przypadku skrzystania z systemu płatnści bezpśrednich n-line - administratrwi systemu płatnści. 3. Administratrem danych sbwych KONSUMENTA zbieranych za pśrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma: Eftrzy Maciej Knkl, ul. Marynarska 14, Warszawa 4. Administratr zarejestrwał w rejestrze Główneg Inspektra Ochrny Danych Osbwych (GIODO) zbiór nazwie "Rejestr klientów sklepu internetweg lawendwykredens.pl". 5. Jeżeli KLIENT wyrazi zgdę pprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie trzymywał "newsletter" na pdany przez siebie adres wy. W każdej chwili jest mżliwa rezygnacja z usługi newslettera. 6. Klient ma praw dstępu d treści swich danych, ich pprawiania raz żądania ich usunięcia w dwlnym czasie. 7. Pdanie danych sbwych przez KONSUMENTA jest dbrwlne, jednakże niepdanie wskazanych w Regulaminie danych sbwych niezbędnych d zawarcia Umwy sprzedaży lub umwy świadczenie Usługi elektrnicznej mże skutkwać niemżliwścią zawarcia i realizacji tejże umwy. Zgdę na rejestrację i przetwarzanie danych sbwych Knsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie. 8. Dla zrealizwania bsługi umwy knieczne jest pdanie następujących danych KONSUMENTA: nazwisk i imię; adres d wysyłki prduktów; adres ; numer telefnu kntaktweg. K. Pstanwienia kńcwe 1. Umwa zawierana jest w języku plskim i pd jurysdykcją prawa plskieg. Wybór ten nie pzbawia jednak chrny knsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie mżna wyłączyć w drdze umwy, na mcy prawa państwa, w którym knsument ma miejsce zwykłeg pbytu, a przedsiębirca kieruje swją działalnść d teg państwa i umwa wchdzi w zakres tej działalnści. 2. Treść Regulaminu jest dstępna cały czas w zakładce REGULAMIN na strnie Sprzedawcy i mże być kpiwana i drukwana w każdej chwili przez Kupująceg. Treść REGULAMINU mże być też przesłana pcztą elektrniczną lub pcztą na życzenie KLIENTA. 3. W sprawach nieuregulwanych niniejszym Regulaminem zastswanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególnści: 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kdeks Cywilny (Dz.U nr 16 pz. 93 ze zm.); 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych ( Dz.U Nr 101 pz. 926 ze zm.);

10 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz.U pz. 1422); 7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. praw własnści przemysłwej (Dz.U Nr 49 pz. 508 ze zm.); 8. Ustawa z dnia 4 luteg 1994 r. prawie autrskim i prawach pkrewnych (Dz.U Nr 90 pz. 631 ze zm.), 9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. prawach knsumenta (Dz. U. 2014, pz. 827) 10. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zstały zawarte pstanwienia sprzeczne z wyżej wymieninymi lub innymi bwiązującymi przepisami w Rzeczypsplitej Plskiej - przepisy te mają pierwszeństw nad sfrmułwaniami REGULAMINU. 11. Jeśli któreklwiek z pstanwień niniejszeg REGULAMINU zstanie uznane za niezgdne z prawem, nieważne lub w inny spsób niewyknalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, t w tym zakresie zstaje n wyłączne. W pzstałym zakresie Regulamin pzstaje bwiązujący. 12. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW ferwanych d sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mgą być chrnine i zastrzeżne na pdstawie przepisów ustawy praw własnści przemysłwej (Dz.U nr 49 pz ze zm.). 13. Wszystkie zdjęcia zamieszczne na STRONIE INTERNETOWEJ chrnine są na pdstawie ustawy z dnia 4 luteg 1994 r. prawie autrskim i prawach pkrewnych (Dz.U Nr 24 pz. 83 ze zm.) - psiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie mżna ich kpiwać bez zgdy Administratra Strny Internetwej. 14. W przypadku sprów związanych z realizacją zawartej umwy strny będą dążyły d rzwiązania spru na drdze pstępwania plubwneg pzasądweg - w tym d rzwiązania spru przed mediatrem. W przypadku braku rzstrzygnięcia spru na drdze plubwnej sądem właściwym d rzstrzygnięcia spru będzie Sąd Pwszechny. Załącznik d REGULAMINU: Infrmacje dtyczące krzystania z prawa d dstąpienia d umwy Praw dstąpienia d umwy Mają Państw praw dstąpić d niniejszej umwy w terminie 14 dni bez pdania przyczyny. Termin d dstąpienia d umwy wygasa p upływie 14 dni d dnia w którym weszli Państw w psiadanie rzeczy lub w którym sba trzecia inna niż przewźnik i wskazana przez Państwa weszła w psiadanie rzeczy. Aby skrzystać z prawa dstąpienia d umwy, muszą Państw pinfrmwać nas swjej decyzji dstąpieniu d niniejszej umwy w drdze jednznaczneg świadczenia (na przykład pism wysłane pcztą, faksem lub pcztą elektrniczną). Prszę wpisać Państwa nazwisk, pełny adres pcztwy raz, ile są dstępne, Państwa numer telefnu, numer faksu i adres Mgą Państw skrzystać z wzru frmularza dstąpienia d umwy, jednak nie jest t bwiązkwe.

11 Mgą Państw również wypełnić i przesłać frmularz dstąpienia d umwy lub jakieklwiek inne jednznaczne świadczenie drgą elektrniczną na naszej strnie internetwej ww.lawendwykredens.pl. Jeżeli skrzystają Państw z tej mżliwści, prześlemy Państwu niezwłcznie ptwierdzenie trzymania infrmacji dstąpieniu d umwy na trwałym nśniku (w frmie pisemnej lub pcztą elektrniczną). Aby zachwać termin d dstąpienia d umwy, wystarczy, aby wysłali Państw infrmację dtyczącą wyknania przysługująceg Państwu prawa dstąpienia d umwy przed upływem terminu d dstąpienia d umwy. Skutki dstąpienia d umwy W przypadku dstąpienia d niniejszej umwy zwracamy Państwu wszystkie trzymane d Państwa płatnści, w tym kszty dstarczenia rzeczy (z wyjątkiem ddatkwych ksztów wynikających z wybraneg przez Państwa spsbu dstarczenia inneg niż najtańszy zwykły spsób dstarczenia ferwany przez nas), niezwłcznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni d dnia, w którym zstaliśmy pinfrmwani Państwa decyzji wyknaniu prawa dstąpienia d niniejszej umwy. Zwrtu płatnści dknamy przy użyciu takich samych spsbów płatnści, jakie zstały przez Państwa użyte w pierwtnej transakcji, chyba że wyraźnie zgdziliście się Państw na inne rzwiązanie; w każdym przypadku nie pnisą Państw żadnych płat w związku z tym zwrtem. Mżemy wstrzymać się ze zwrtem płatnści d czasu trzymania rzeczy lub d czasu dstarczenia nam dwdu jej desłania, w zależnści d teg, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prszę desłać lub przekazać nam rzecz na adres d krespndencji pdany w REGULAMINIE, niezwłcznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni d dnia, w którym pinfrmwali nas Państw dstąpieniu d niniejszej umwy. Termin jest zachwany, jeżeli deślą Państw rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państw musieli pnieść bezpśrednie kszty zwrtu rzeczy. Odpwiadają Państw tylk za zmniejszenie wartści rzeczy wynikające z krzystania z niej w spsób inny niż był t knieczne d stwierdzenia charakteru, cech i funkcjnwania rzeczy.

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do 24.12.2014. prowadzonego pod adresem www.maxlazienki.pl

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do 24.12.2014. prowadzonego pod adresem www.maxlazienki.pl Regulamin sklepu internetweg bwiązujący d 24.12.2014 prwadzneg pd adresem www.maxlazienki.pl Właścicielem i administratrem sklepu jest firma: Dane rejestrwe: Nazwa firmy: Anmera Justyna Meresińska-Pkrzyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bwiązuje d dnia 25.12.2014 Regulamin kreśla zasady świadczenia usług sprzedaży za pśrednictwem strny internetwej sklepu internetweg działająceg pd dmeną: www.lalill.pl. Jest

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, o dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, o dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.DOMIOGROD-TARNOW.PL REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 25.12.2014 1. Właścicielem sklepu internetweg www.sklep.dmigrd-tarnw.pl jest F.H. Dm i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego hallux.pl 1. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego hallux.pl 1. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetweg hallux.pl 1. DEFINICJE: 1. Sklep internetwy pd adresem hallux.pl (dalej również zwany e-sklep, sklepem internetwym) jest własnścią Sftmedix Jan Paradwski z siedzibą w Krakwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin LITERIA.pl

Regulamin LITERIA.pl Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, zarejestrwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU Uprzejmie infrmujemy, że zmianie uległ Regulamin Sklepu. Pniżej znajduje się nwy, aktualny regulamin bwiązujący d dnia 25.12.2014r. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetweg Niniejszy regulamin kreśla zasady dknywania zakupów w sklepie internetwym prwadznym przez Sprzedająceg pd adresem www.gnz.cm.pl. Pdmitem dknującym sprzedaży za pśrednictwem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl

REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl 1 Pstanwienia gólne 1. Niniejszy regulamin kreśla zasady krzystania z serwisu www.paczkers.pl 2. Właścicielem serwisu jest firma Rimi.pl z siedzibą w Łdzi, przy ul. Rlniczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa hełmów strażackich dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia: 232896-2015;

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zgk.rnet.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gspdarki Odpadami Kmunalnymi Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl Pmiechówek: Świadczenie usług pcztwych w zakresie przyjmwania, przemieszczania i dręczania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 Warszawa: Znak sprawy: PG X F 3820_12_10 Świadczenie pwszechnych usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym, w zakresie przyjmwania, przemieszczania i dręczania przesyłek pcztwych wadze pwyŝej 50g.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Przed korzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

Przed korzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik: Regulamin Przed krzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać pniższy Regulamin. Krzystanie z serwisu jest równznaczne z tym, że Użytkwnik: - Zapznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgdę na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa ubrań specjalnych dla Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Strna użytkwnika Explay (6987) Zgłś naruszenie zasad Zasady strny "O mnie" WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Firma MixHit Paweł Kurdziel ul. Leśna 73 32-590 Libiąż Inflinia dla kientów: 661 956 527 d 9.00-15.00

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa etykiet samprzylepnych z kdem kreskwym, przeznacznych d znakwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 4 lipca 2013 r. Prtalu Internetweg www.prawna-pmc.pl 1 Pstanwienia gólne Plityka kreśla zasady chrny i przetwarzania Danych Osbwych Użytkwników przez Administratra Danych Osbwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Wyknanie rbót budwlanych wraz z dstawą i mntażem urządzeń na terenie nieruchmści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa materiałów wszczepialnych (kardiwerterdefibrylatr jednjamwy, stymulatry,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy

zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup energii elektrycznej na ptrzeby Gminy Węgliniec i jej jednstek rganizacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dstawa materiałów zużywalnych d systemu 3S Safe Sampling System, d archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa materiałów biurwych, druków, materiałów eksplatacyjnych d drukarek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług drukwania książek, czaspism raz materiałów edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Organizacja Plenerwej Imprezy Festyn Ludwy Z Klbergiem p Gminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

OSOBA Pod pojęciem Osoby rozumiemy posiadającą zdolność prawną osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej.

OSOBA Pod pojęciem Osoby rozumiemy posiadającą zdolność prawną osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej. Regulamin Prjektu Bazar (pbierz) ZANIM ZACZNIEMY Stwrzyliśmy Regulamin, aby służył jak mżliwie najlepszy drgwskaz dla wszystkich Osób pruszających się p serwisie Prjekt Bazar. Chcemy przybliżyć Państwu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa samchdu sbweg dla IFJ PAN w Krakwie, znak sprawy: DZP-271-55/15 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_15_2014 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Alkacja rwerów w ramach systemu Bike_S - Szczeciński Rwer Miejski Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniew.pl Braniew: Wypsażenie Śrdwiskweg Dmu Sampmcy w miejscwści Żelazna Góra, gmina Braniew

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usługi żywieniwej w zakresie całdzienneg wyżywienia uczniów Niepubliczneg Liceum Ogólnkształcąceg Szkły Mistrzstwa Sprtweg Plskieg Związku Hkeja na Ldzie Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa akcesriów d unieruchamiania pacjenta pdczas raditerapii prtnwej prwadznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Wymiana silników krkwych w układzie mikrwiązki prmieniwania X, znak sprawy: DZP-271-33/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Druk Publikacji pt. - Autgrafy kmpzytrów plskich Numer głszenia: 324834-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsk-Biała: Świadczenie usług pcztwych dtyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: dstawa materiałów eksplatacyjnych d drukarek - według 2 pakietów Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl ID.272.54.2012 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.chjnice.pl Chjnice: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ SPRZĘTU-

Bardziej szczegółowo