3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]."

Transkrypt

1 Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy , wpisaną d rejestru przedsiębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem , zarejestrwaną jak pdatnik pdatku d prduktów i usług (VAT) pd numerem identyfikacji pdatkwej NIP , Numer REGON: , kapitał zakładwy: zł [dalej: Sprzedawca], Adres krespndencyjny tel.: (22) , (22) lub listwnie: QG Centrum Dystrybucji, ul. Pułtuska 120, Wyszków 1. Warunki realizacji zamówienia 1. Kisk prwadzi sprzedaż prduktów za pśrednictwem strny internetwej Kisk prwadzi sprzedaż czaspism, książek, gadżetów, prgramów multimedialnych wydawanych jak i dystrybuwanych przez Sprzedawcę. 2. Miejscem zawarcia umwy kupna/sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy mieszcząca się w Warszawie przy ul. Dmaniewskiej Wszystkie zamówienia przyjmwane pprzez Kisk są realizwane na pdstawie niniejszeg regulaminu [dalej: Regulamin]. 4. Zakupów w sklepie internetwym mże dknywać sba fizyczna pełnletnia lub sba prawna [dalej: Klient]. 5. Klient w celu złżenia zamówienia, musi zarejestrwać się na strnie Kisku, na której zstanie utwrzne knt Klienta. Dstęp d knta Klienta mżliwy jest pprzez zalgwanie się, pdczas któreg Klient, pdaje hasł. 6. Klient zbwiązany jest d zapewnienia bezpieczeństwa psiadanych haseł i knt przed dstępem sób nieuprawninych. 7. Warunkiem zarejestrwania się w Kisku jest zapznanie się z Regulaminem raz jeg akceptacja przez Klienta. 8. Wszystkie prdukty w fercie Kisku 1. są fabrycznie nwe, 2. psiadają wymagane atesty, 3. psiadają gwarancje prducenta, 4. są dpuszczne d brtu na terytrium Rzeczpsplitej Plskiej, 5. psiadają wymagane zezwlenia zgdnie z bwiązującymi przepisami, 6. są nabyte przez Sprzedawcę d uprawninych pdmitów.

2 9. Klient mże składać zamówienia w Sklepie internetwym całą dbę. Klient p zarejestrwaniu się i zalgwaniu, składa zamówienie, wskazując na prdukt, którym jest zaintereswany, za pmcą pcji ddawania d kszyka. Klient składając zamówienie składa Sprzedawcy fertę zawarcia umwy kupna-sprzedaży zamawianych przez Klienta prduktów. 10. Zamówienia w Kisku mgą być dstarczane wyłącznie na terenie całej Plski raz innych krajów wyszczególninych na strnie ksztów dstawy. 11. W części Kisku zwanej "Kszyk" Klient wskazuje: 1. Ilść sztuk zamawianeg prduktu. 2. Dane kntaktwe (telefn, ). 3. Adres, na jaki ma być dstarczny prdukt. 4. Dane firmy jeśli chce by była wystawina faktura. 5. Adres na jaki ma być wysłany paragn lub faktura, jeśli prdukt jest wysyłany sbie trzeciej. 6. Spsób dstawy. 7. Spsób płatnści. Kd rabatwy uprawniający d rabatu ( ile klient takwy kd trzymał d Kisku) 12.Umwa sprzedaży prduktów pmiędzy Sprzedawcą a Klientem zstaje zawarta z chwilą trzymania przez Klienta d Sprzedawcy infrmacji przyjęciu jeg ferty. 13. P złżeniu Sprzedawcy ferty przez Klienta, Klient trzyma d Sprzedawcy infrmację mailwą ptwierdzająca trzymanie ferty. 14.W przypadku wystąpienia klicznści uniemżliwiających realizację złżneg przez Klienta zamówienia, a wynikających z przyczyn, za które dpwiedzialnść pnsi Klient bądź pwstałych wskutek klicznści, za które Sprzedawca i Klient nie pnszą dpwiedzialnści, w tym pwstałych w wyniku działania siły wyższej, Sprzedawca zastrzega sbie praw d wstrzymania realizacji zamówienia lub (w przypadkach przewidzianych w Kdeksie Cywilnym) dstąpienia d umwy z Klientem p uprzednim pwiadmieniu Klienta. 2. Cena prduktu 1. Ceny pdawane w Kisku przy prduktach zawierają pdatek VAT i pdawane są w złtych plskich. Ceny te nie uwzględniają ksztów przesyłki. Ceny prduktów mgą zstać pmniejszne w przypadku przyznania rabatu - bniżna cena zstanie wtedy pkazana na strnie kszyka. 2. Ceną wiążącą na prdukt jest cena pdana na strnie kszyka przy prdukcie w chwili składania zamówienia. 3. Ilść prduktów prmcyjnych i wyprzedażwych jest ściśle kreślna. Prmcje i wyprzedaże trwają d czasu ich wyczerpania.

3 4. Infrmacja na temat całkwiteg ksztu zamówienia przedstawiana jest Klientwi na strnie, p pdaniu przez Klienta adresu dstawy zamówienia. 5. Sprzedawca zastrzega sbie praw d zmiany cen prduktów znajdujących się w fercie, wprwadzania nwych prduktów d ferty Kisku, przeprwadzania i dwływania akcji prmcyjnych na strnach Kisku, bądź wprwadzania w nich zmian. 6. Frmy dręczenia, ich kszt raz frmy płatnści ferwane przez Kisk pdane są na strnie warunków dstawy. Kszty przesyłki pkrywane są przez kupująceg (Klienta). 7. Oferta Kisku nie stanwi ferty zgdnie z art. 66, 1 Kdeksu Cywilneg. 3. Frmy płatnści i rzpczęcie realizacji zamówienia 1. Zapłata za zamówiny twar mże być dknana: I. przelewem przed dstawą twaru II. przelewem p trzymaniu listwnie faktury pr-frma III. karta płatniczą. Operatrem kart płatniczych jest PayPr SA Agent Rzliczeniwy, ul. Kanclerska 15, Pznań 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest I. w przypadku wybru płatnści przelewem/kartą płatniczą (z góry), wpłynięcie należnej kwty na knt bankwe Kisku. 3. Realizacja zamówienia rzpczyna się p zaksięgwaniu wpłaty na kncie (dla zamówień płatnych z góry). Standardwy czas realizacji zamówienia wynsi średni d 48h. Maksymalny czas skmpletwania prduktów bjętych zamówieniem nie przekrczy 14 dni rbczych. 4. Zamówienie na twary różnym czasie kmpletacji wysyłane jest p skmpletwaniu całści, czyli p upływie czasu pdaneg przy prdukcie najdłuższym czasie kmpletacji. 5. W przypadku, gdy biecany maksymalny czas kmpletacji zamówienia jest przekrczny, a część prduktów bjętych zamówieniem nie zstanie jeszcze skmpletwana, Kisk infrmuje Klienta jaki prdukt jest niedstępny. Klient w sytuacji pisanej pwyżej mże: I. zrezygnwać z całeg zamówienia, II. zrezygnwać z niedstępnych prduktów, III. wyrazić zgdę na wydłużenie czasu czekiwania na kmpletację całeg zamówienia. 6. Kisk nie pnsi dpwiedzialnści za niedstarczenie prduktu lub późnienie w dstarczeniu zamówineg prduktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie pdaneg przez Klienta lub niedkładneg adresu dstawy.

4 7. W celu ułatwienia i usprawnienia prcesu zakupweg, pmiędzy Kiskiem a Klientem prwadzna jest krespndencja wa. W jej ramach Klient będzie trzymywał na pdany przy rejestracji adres wiadmści dtyczące zamawianych przez nieg prduktów. Wszystkie e zawierają numer zamówienia. 8. Kisk nie pnsi dpwiedzialnści za blkwanie przez administratrów serwerów pcztwych przesyłania wiadmści na adres wskazany przez Klienta raz za usuwanie i blkwanie i przez prgramwanie zainstalwane na kmputerze używanym przez Klienta. 4. Gwarancja 1. Każdy ferwany twar psiada gwarancję prducenta. Wszystkie twary dpuszczne zstały d brtu na terytrium Plski. 2. Pdstawą d złżenia reklamacji jest psiadanie dkumentu ptwierdzająceg zakup (paragn, faktura). 3. Jakieklwiek prblemy techniczne są rzwiązywane przez autryzwane przez prducenta/imprtera, placówki serwiswe na terenie Plski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na strnie internetwej prducenta/imprtera. 5. Reklamacje 1. Wszystkie prdukty zakupine w Kisku pdlegają wymianie, jeśli: I. psiadają wady fabryczne, II. zstały uszkdzne mechanicznie w czasie transprtu i szkda taka zstała ptwierdzna przez spisanie prtkłu uszkdzenia z przedstawicielem firmy kurierskiej w sytuacji pisanej w ust. 2 i 3, III. prdukt jest niezgdny z prduktem wyszczególninym w zamówieniu. 2. Klient przed debraniem przesyłki pcztwej lub kurierskiej pwinien sprawdzić, czy pakwanie nie uległ uszkdzeniu w transprcie. W takim przypadku jeśli pakwanie jest uszkdzne, należy w becnści pracwnika firmy kurierskiej sprządzić prtkół szkdy nie przyjmując prduktu. Przyjęcie prduktu przez dbircę znacza brak zastrzeżeń c d transprtu. 3. Termin złżenia reklamacji Klient musi złżyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękjmi w ciągu rku d dnia zauważenia wady. Nie skraca t kresu dpwiedzialnści Sprzedawcy, który wynsi 2 lata d dnia wydania rzeczy. 4. Warunkiem kniecznym, aby Kisk rzpatrzył reklamację jest dstarczenie reklamwaneg twaru wraz z dwdem zakupu, pisem reklamacji i żądaniem usunięcia wady lub wymiany na rzecz wlną d wad lub bniżenia ceny lub dstąpienie d umwy. Twar należy desłać za pśrednictwem Pczty Plskiej przesyłką eknmiczną na adres: Ringier Axel Springer Plska, ul. Dmaniewska 52,

5 Warszawa, raz zgłsić reklamację na adres 5. Kisk najpóźniej w ciągu 14 dni d wpłynięcia reklamacji ustsunkuje się d niej i pwiadmi Klienta spsbie dalszeg pstępwania. Kisk pwiadmi Klienta spsbie rzpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 14 dni d dnia trzymania reklamwaneg prduktu. 6. W przypadku uznania reklamacji, Kisk zwróci uiszczną przez Klienta należnść - w przypadku dstąpienia d umwy, bądź bniży cenę alb naprawi bądź wymieni reklamwany prdukt na nwy. Uprawnienie d żądania bniżenia ceny lub dstąpienia d umwy nie przysługują Klientwi, jeżeli Kisk niezwłcznie i bez nadmiernych niedgdnści dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wlną d wad alb wadę usunie. Klient nie mże dstąpić d umwy, jeżeli wada jest nieisttna. 7. W przypadku uznania reklamacji, Kisk zwraca kszty desłania zwykłą przesyłką pcztwą reklamwaneg prduktu. 8. Pieniądze są zwracane przelewem bankwym na pdany przez Klienta numer knta, lub przekazem pcztwym. Pieniądze są zwracane w ciągu 14 dni rbczych d daty uznania reklamacji. 9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień kmputera Klienta (klr, prprcje, itd.) nie mgą być pdstawą reklamacji prduktu w Kisku. 10. W przypadku nieuzasadninych reklamacji, prdukt jest dsyłany d Klienta listem zwykłym na adres Klienta. 11. W przypadku zaginięcia przesyłki w czasie transprtu d Klienta prcedura reklamacyjna jest uruchamiana 14 dni rbczych d mmentu wysłania zamówienia. 6. Odstąpienie d umwy 1. Klient mże dstąpić d umwy w terminie 14 dni bez pdania jakiejklwiek przyczyny, z zastrzeżeniem pstanwień pkt 16 pniżej. 2. Termin d dstąpienia d umwy wygasa p upływie 14 dni dpwiedni d dnia w którym Klient (lub wskazana przez Klienta sba trzecia inna niż przewźnik) bjął rzeczy w psiadanie; alb bjął w psiadanie statnią rzecz, partię lub część (w przypadku umwy, która bejmuje wiele rzeczy, które są dstarczane sbn, partiami lub w częściach); alb bjął w psiadanie pierwszą z rzeczy (w przypadku umwy, która plega naregularnym dstarczaniu rzeczy przez czas znaczny). 3. Aby skrzystać z prawa dstąpienia d umwy, Klient musi pinfrmwać Sprzedawcę: Ringier Axel Springer Plska, ul. Dmaniewska 52, Warszawa, tel. (22) , swjej decyzji dstąpieniu d niniejszej umwy w drdze jednznaczneg świadczenia (na przykład pism wysłane pcztą, faksem lub pcztą elektrniczną).

6 4. Klient mże skrzystać z wzru frmularza dstąpienia d umwy stanwiąceg załącznik d niniejszeg Regulaminu, jednak nie jest t bwiązkwe. Klient mże również wypełnić i przesłać frmularz dstąpienia d umwy lub jakieklwiek inne jednznaczne świadczenie drgą elektrniczną na strnie internetwej Sprzedawcy Jeżeli Klient skrzysta z tej mżliwści, Sprzedawca prześle Klientwi niezwłcznie ptwierdzenie trzymania infrmacji dstąpieniu d umwy na trwałym nśniku (na przykład pcztą elektrniczną). 5. Aby zachwać termin d dstąpienia d umwy, wystarczy, aby Klient wysłał infrmację dtyczącą wyknania przysługująceg Klientwi prawa dstąpienia d umwy przed upływem terminu d dstąpienia d umwy. 6. Skutki dstąpienia d umwy W przypadku dstąpienia d niniejszej umwy Sprzedawca zwraca Klientwi wszystkie trzymane d Klienta płatnści, w tym kszty dstarczenia rzeczy (z wyjątkiem ddatkwych ksztów wynikających z wybraneg przez Klienta spsbu dstarczenia inneg niż najtańszy zwykły spsób dstarczenia ferwany przez Kisk), niezwłcznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni d dnia, w którym Sprzedawca zstał pinfrmwani decyzji Klienta wyknaniu prawa dstąpienia d umwy. Zwrtu płatnści Sprzedawca dkna przy użyciu takich samych spsbów płatnści, jakie zstały przez Klienta użytew pierwtnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgdził się na inne rzwiązanie; w każdym przypadku Klient nie pniesie żadnych płat w związku z tym zwrtem. 7. Sprzedawca mże wstrzymać się ze zwrtem płatnści d czasu trzymania rzeczy lub d czasu dstarczenia Sprzedawcy dwdu jej desłania, w zależnści d teg, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. Klient zbwiązany jest desłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz na adres: Ringier Axel Springer Plska, ul. Dmaniewska 52, Warszawa, niezwłcznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni d dnia, w którym pinfrmwał Sprzedawcę dstąpieniu d umwy. Termin jest zachwany, jeżeli Klient deśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 9. Klient będzie musiał pnieść bezpśrednie kszty zwrtu rzeczy (kszty pakwania, zabezpieczenia, nadania). 10. Klient dpwiada tylk za zmniejszenie wartści rzeczy wynikające z krzystania z niej w spsób inny niż był t knieczne d stwierdzenia charakteru, cech i funkcjnwania rzeczy. 11. W sytuacji zwrtu twaru w terminie kreślnym w ust. 1 pwyżej Kisk: a) przyjmie zwrt twaru desłany przez Klienta, ile przesyłka taka nie będzie przesyłką pbraniwą, b) nie przyjmie paczek desłanych za pbraniem.

7 12. Jeśli Klient zwraca tylk część prduktów z zamówienia, p zaksięgwaniu zwrtu, Klientwi wysłany jest paragn lub faktura za pzstałe prdukty, których Klient nie zwraca. 13. Odstąpienie d umwy nie dtyczy przypadków wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 rku prawach knsumenta. 7. Usługa Newsletter 1. Klient ma mżliwść zaprenumerwania Newslettera Kisku. 2. Newsletter z infrmacją handlwą d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. jest wysyłany tylk d sób, które wyraziły chęć trzymywania Newslettera. 3. Klient mże w dwlnym mmencie zrezygnwać z prenumeraty Newslettera. 8. Przetwarzanie danych sbwych 1. Rejestrując się w Kisku Klient wyraża zgdę na umieszczenie swich danych sbwych w bazie Kisku raz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień. 2. Brak zgdy na przetwarzanie danych sbwych uniemżliwia zrealizwanie zamówienia Klienta przez Kisk, a tym samym uniemżliwia zarejestrwanie się w Kisku. 3. Administratrem bazy danych klientów Kisku jest Ringier Axel Springer Plska sp. z.. z siedzibą w Warszawie(02-672), ul. Dmaniewska Administratrem bazy subskrybentów Newslettera Sklepu jest Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Dmaniewskiej Zapisując się d usługi Newslettera Klient wyraża zgdę na przechwywanie, grmadzenie, przetwarzanie i wykrzystanie pdanych danych, w tym adresu elektrniczneg, przez Ringier Axel Springer Plska Sp. z..w celu reklamy, badania rynku raz zachwań i preferencji usługbirców z przeznaczeniem wyników tych badań na ptrzeby plepszenia jakści usług świadcznych przez Kisk, zgdnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drgą elektrniczną. 6. Dane sbwe znajdujące się w bazie danych Kisku raz w bazie danych usługi Newsletter Kisku nie są przekazywane pdmitm innym niż uczestniczące w realizacji zamówienia bądź w prcesie wysyłki newsletterów. 7. Dane sbwe są chrnine zgdnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych, w spsób uniemżliwiający dstęp d nich sób trzecich. 8. Zgdne z ww. Ustawą, Klienci kisku mają praw d wglądu d swich danych sbwych, ich mdyfikwania raz usunięcia. 9. Pstanwienia kńcwe

8 1. Sprzedawca nie pnsi dpwiedzialnści za niezgdne z przeznaczeniem użycie zakupinych w niej prduktów. 2. Opisy twarów znajdujące się na strnie Kisku służą wyłącznie celm infrmacyjnym raz identyfikacji twarów, maja ne frmę skrócną. Zdjęcia twarów umieszczne na strnie internetwej mają charakter pglądwy. Prdukty prezentwane na zdjęciach w Kisku mgą się nieznacznie różnić d ferwanych w sprzedaży w sytuacjach niezależnych d Sprzedawcy, np. w przypadku różnic w rzpznawaniu klrów przez sprzęt kmputerwy. 3. Umieszczenie w Kisku infrmacji na temat kreślnych prduktów, nie stanwi ich reklamy czy rekmendacji przez Sprzedawcę. 4. Kisk zastrzega sbie praw d czasweg wyłączenia Kisku bez kniecznści wcześniejszeg pwiadamiania tym Użytkwników. 5. W sprawach nieuregulwanych niniejszym regulaminem bwiązują przepisy: I. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kdeks cywilny. II. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych. III. Ustawy z dnia 30 maja 2014.r. prawach knsumenta. IV. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drgą elektrniczną. V. Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykm rynkwym. VI. Ustawy z dnia 4 luteg 1994 r. prawie autrskim i prawach pkrewnych 6. Sprzedawca dkłada należytej starannści, aby pis sprzedawanych prduktów jak najdkładniej dpwiadał rzeczywistści. Z uwagi na mżliwść wystąpienia błędów pdczas dknywanej aktualizacji (np. cen, knfiguracji, itd.) - ewentualne rzbieżnści lub błędy zstaną skrygwane w trakcie realizacji zamówienia. 7. Materiały, zamieszczne na strnie Kisku w tym jeg elementy pdlegają chrnie prawnej. Opisy prduktów, zdjęcia, skrypty i inne pliki wchdzące w skład Kisku są własnścią Sprzedawcy lub zstały wykrzystane przez nieg za zgdą twórców lub pdmitów uprawninych. 8. Właścicielem praw intelektualnych d treści zawartych w ferwanych prduktach tj. książkach, gazetach i czaspismach, kładki prezentwanych publikacji, lgtypy wydawców itp., są ich wydawcy. Ewentualne wykrzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgdy ze strny dpwiednieg wydawcy. 9. Wszystkie nazwy prduktów ferwanych d sprzedaży przez Kisk są używane w celach identyfikacyjnych i mgą być chrnine i zastrzeżne na pdstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Praw własnści przemysłwej. 10. Prdukty na zdjęciach mgą różnić się d ferwanych w sprzedaży. Zmiany mgą wynikać z np.: wprwadzenia nwych pakwań, zmian ilściwych zawartści pakwań lub braku prduktów prmcyjnych. 11. Niniejszy Regulamin bwiązuje d r.

9 12. Żadne z pstanwień niniejszeg Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie mże być również w ten spsób interpretwane, gdyż w przypadku niezgdnści Sprzedający deklaruje bezwzględne pdprządkwanie się i stswanie teg prawa w miejsce zakwestinwaneg przepisu regulaminu. 13. Sprzedawca zastrzega sbie praw d zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszeg Regulaminu bwiązują d daty publikwania ich na strnie Kisku Zamówienia złżne przed datą wprwadzenia zmian d niniejszeg Regulaminu są realizwane na pdstawie zapisów bwiązujących w dniu złżenia zamówienia. 14. Ewentualne spry mgące pwstać na tle wyknywania pstanwień niniejszeg Regulaminu będą rzpatrywane przed właściwym sądem pwszechnym.

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo