Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, Wągrowiec, tel./fax (67)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl"

Transkrypt

1 Pwiatwy Urząd Pracy w Wągrwcu ul. Klejwa 22, Wągrwiec, tel./fax (67) (OR-020/1/15) /pieczęć firmwa rganizatra/ /miejscwść, data/ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU NA PODSTAWIE BONU STAŻOWEGO na zasadach kreślnych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. prmcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r., pz. 149 z późn. zm.) w art. 53 i art. 66l. I. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA: 1. Pełna nazwa rganizatra Adres siedziby rganizatra Imię i nazwisk raz stanwisk sby upważninej d reprezentwania rganizatra raz d pdpisania umwy Telefn, fax, NIP.. REGON... PKD Frma rganizacyjn-prawna Rdzaj działalnści Data rzpczęcia działalnści Frma i stawka pdatkwania Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień złżenia wnisku (d stanu zatrudnienia nie wlicza się sób zatrudninych w ramach umwy : pracę młdcianych, pracę nakładczą młdcianych przyuczenie d zawdu, dzieł, zlecenie, dbywających służbę wjskwą, przebywających na urlpach bezpłatnych pwyżej 1-g miesiąca, studentów praktykantów raz sób przebywających na urlpach macierzyńskich i wychwawczych) Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w kresie statnich 6 miesięcy przed złżeniem wnisku (analgicznie jak w pkt. 10): Lp. Miesiąc, rk Liczba pracwników Liczba sób, z którymi rzwiązan stsunek pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar tryb i przyczyna rzwiązania czasu pracy

2 12. Liczba sób aktualnie dbywających staż w dniu złżenia wnisku..., w tym: w ramach umów staż zawartych w PUP w Wągrwcu... w ramach umów staż zawartych w innych pwiatwych urzędach pracy... II. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANEGO STAŻU: 1. Okres dbywania stażu 6 miesięcy d dnia Imię i nazwisk kandydata, który trzymał bn stażwy Nazwa zawdu zgdnie z klasyfikacją zawdów i specjalnści na pdstawie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Spłecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawdów i specjalnści na ptrzeby rynku pracy raz zakresu jej stswania (Dz. U. z 2010r. Nr 82, pz. 537), dstępny na strnie internetwej Nazwa zawdu/ kd zawdu... Stanwisk Dane piekuna/ów sby/sób bezrbtnej/ych dbywającej staż (piekun bezrbtneg mże jedncześnie sprawwać piekę nad nie więcej niż trzema sbami bezrbtnymi dbywającymi staż): Imię i nazwisk:... Stanwisk:... Wykształcenie:... Numer telefnu: Czas pracy bezrbtneg dbywająceg staż: Czas pracy bezrbtneg stażysty nie mże przekraczać 8gdz. na dbę i 40 tygdniw lub w przypadku sób niepełnsprawnych 7 gdz. na dbę i 35 tygdniw. Bezrbtny nie mże dbywać stażu w niedziele i święta, w prze ncnej, w systemie pracy zmianwej ani w gdzinach nadliczbwych. W szczególnych przypadkach dpuszczalna jest za zgdą PUP realizacja stażu w niedziele i święta, w prze ncnej, w systemie pracy zmianwej. 7.1 Zmianwść: jednzmianwy dwuzmianwy* inny* (pdać jaki)... (dpwiednie zaznaczyć) 7.2 Dni pracy: pniedziałek wtrek śrda czwartek piątek 2

3 sbta niedziela i święta (dpwiednie zaznaczyć) * w przypadku zaznaczenia niezbędne jest uzasadnienie ptrzeby wskazaneg systemu czasu pracy bezrbtneg 7.3 Gdziny pracy (pdać jakie): Miejsce dbywania stażu (pdać dkładny adres, nr telefnu) Organizatr zbwiązuje się d zatrudnienia w/w bezrbtneg p zakńcznym stażu przez kres 6 miesięcy w ramach umwy pracę: w pełnym wymiarze czasu pracy*, w niepełnym wymiarze czasu pracy* (pdać jakim):..., (* dpwiednie zaznaczyć) POUCZENIE: 1. Wnisek należy wypełnić starannie i czytelnie drukwanymi literami. 2. Prsimy dpwiedź na wszystkie zawarte we wnisku pytania, a w przypadku gdy zadane pytanie nie dtyczy Wniskdawcy prszę wpisać nie dtyczy. 3. Rzpatrzenie wnisku nastąpi w terminie 30 dni d daty złżenia kmpletu dkumentów. 4. Wnisek niekmpletny, nieprawidłw sprządzny lub pdpisany przez sbę nieupważniną nie będzie rzpatrywany. ZAŁĄCZNIKI: 1. Frmularz infrmacji przedstawinych przy ubieganiu się pmc de minimis. 2. Zaświadczenia w przypadku trzymania pmcy de minimis, pmcy de minimis w rlnictwie, pmcy de minimis w rybłówstwie w rku pdatkwym, w którym pdmit ubiega się pmc raz w ciągu 2 pprzedzających g lat pdatkwych. 3. Aktualny dkument pświadczający frmę prawną rganizatra w przypadku: a) spółki cywilnej umwa spółki, b) sby fizycznej prwadzącej działalnść rlniczą lub dział specjalny prdukcji rlnej dkument ptwierdzający fakt psiadania gspdarstwa rlneg lub prwadzenia działu specjalneg (np. decyzja wyskści pdatku rlneg, zaświadczenie z właściweg urzędu gminy, zaświadczenie z Urzędu Skarbweg pdleganiu pdatkwaniu z tytułu prwadzenia działu specjalneg prdukcji rlnej). 3. (data, pieczątka i pdpis rganizatra)

4 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Zgdnie z art Kdeksu Pstępwania Administracyjneg świadmy dpwiedzialnści za fałszywe zeznania, świadczam, że: 1. Nie tczy/tczy* się w stsunku d prwadznej przeze mnie firmy pstępwanie upadłściwe raz nie zstał/zstał* zgłszny wnisek likwidację pdmitu. 2. Nie zalegam/zalegam* z wypłacaniem w terminie wynagrdzeń pracwnikm raz płacaniem należnych składek na ubezpieczenia spłeczne, ubezpieczenia zdrwtne, fundusz Pracy, Fundusz Gwarantwanych świadczeń Pracwniczych raz innych danin publicznych. 3. Nie byłem/byłem* w kresie 2 lat pprzedzających złżenie wnisku, karany za przestępstwa przeciwk brtwi gspdarczemu, w rzumieniu ustawy z dnia 6 czerwca1997r. kdeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, pz. 533 z póź. zm.). 4. Nie zstałem/zstałem* w kresie d 365 dni przed dniem złżenia wnisku ukarany lub skazany prawmcnym wyrkiem za naruszenie praw pracwniczych lub nie jestem/jestem* bjęty pstępwaniem wyjaśniającym w tej sprawie. 5. Wywiązałem/nie wywiązałem* się z warunków wcześniej zawartych umów z Pwiatwym Urzędem Pracy w Wągrwcu. 6. Spełniam warunki, których mwa w rzumieniu przepisów wydanych przez Kmisję Eurpejską na pdstawie art.107 i 108 Traktatu funkcjnwaniu Unii Eurpejskiej, na zasadach wynikających z rzprządzenia Kmisji (UE) Nr 1407/2013, z dnia r. w sprawie stswania art.107 i 108 Traktatu funkcjnwaniu Unii Eurpejskiej d pmcy de minimis (Dz.UE L 352/1 z ) raz rzprządzenia Kmisji (UE) nr 1408/2013 r. w sprawie stswania art.107 i 108 Traktatu funkcjnwaniu Unii Eurpejskiej d pmcy de minimis w sektrze rlnym (Dz.UE I, 352/9 z ). 7. W kresie bieżąceg rku kalendarzweg raz w ciągu dwóch pprzedzających g lat kalendarzwych uzyskałem/nie uzyskałem * pmc publiczną de minimis. W przypadku dpwiedzi uzyskałem prszę wypełnić pniższą tabelę. (Wszelkie infrmacje zawarte w tabeli pwinny być zgdne z zaświadczeniami udzielnej pmcy de minimis, jakie Wniskdawca trzymał d instytucji udzielających mu pmcy de minimis w kresie bieżąceg rku kalendarzweg raz w ciągu dwóch pprzedzających g lat kalendarzwych.) 4

5 Lp. Pdmit udzielający pmcy Pdstawa prawna trzymanej pmcy i jej przeznaczenie Data udzielenia pmcy(dzieńmiesiąc-rk) W PLN Wielkść pmcy brutt W EUR Łączna wartść pmcy de minimis 8. Nie ciąży na mnie bwiązek zwrtu pmcy wynikający z wcześniejszych decyzji uznającej pmc za niezgdną z prawem i ze wspólnym rynkiem. 9. Zbwiązuję się d niezwłczneg pwiadamiania mżliwści przekrczenia granic dpuszczalnej pmcy publicznej. 10. Zbwiązuję się d złżenia ddatkweg świadczenia uzyskanej pmcy publicznej, jeżeli w kresie d dnia złżenia wnisku zrganizwanie stażu d dnia złżenia wnisku wypłatę premii, trzymam pmc publiczną. 11. Infrmacje zawarte we wnisku są zgdne z prawdą. 12. Wyrażam zgdę na przetwarzanie mich danych sbwych pdanych przeze mnie we wnisku dla czynnści związanych z zrganizwaniem stażu na zasadach kreślnych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. chrnie danych sbwych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, pz. 926 z późn. zm.).. (data, pieczątka i pdpis rganizatra) * nieptrzebne skreślić 5

6 ... /pieczęć firmwa rganizatra/ PROGRAM STAŻU Nazwa zawdu/kd zawdu:... Nazwa stanwiska:... Nazwa kmórki rganizacyjnej, w której dbywać się będzie staż:... Prgram praktyczneg wyknywania przez bezrbtneg czynnści lub zadań: Lp. Czynnść lub zadanie Rdzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętnści zawdwych: Spsób ptwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętnści zawdwych: Opiekun sby bjętej prgramem stażu: Imię i nazwisk/ stanwisk/ wykształcenie.... (data, pieczątka i pdpis rganizatra) 6

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... /pieczęć firmowa pracodawcy/... dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 109-6473- Pz. 1249 10. 1. Służby serwiswe bwiązane są pinfrmwać właściwy urząd skarbwy fiskalizacji kasy u pdatnika nie później niż w terminie 7 dni d dnia jej dknania. Zgłszenia należy

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo