Przed korzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przed korzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:"

Transkrypt

1 Regulamin Przed krzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać pniższy Regulamin. Krzystanie z serwisu jest równznaczne z tym, że Użytkwnik: - Zapznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgdę na wszystkie jeg pstanwienia - Zbwiązuje się d krzystania z Serwisu zgdnie z prawem - zgadza się na przetwarzanie jeg danych sbwych w zakresie pdanym w Regulaminie. Regulamin krzystania z serwisu internetweg raz plityka serwisu w zakresie chrny praw autrskich: I. Definicje Użyte w Regulaminie pjęcia znaczają: Adres Użytkwnika - adres pczty elektrnicznej, której wyłącznym dyspnentem jest Użytkwnik Awaria - znacza stan Usługi, który uniemżliwia Użytkwnikwi krzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak mżliwści krzystania z Usługi jest wynikiem kresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dzwlnej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkwnika; lub jest wynikiem działania siły wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekmunikacyjnej, z której krzysta Użytkwnik Kmentarz - pisemne wyrażenie pinii przez Użytkwnika na temat Treści, d których dniesienie zamieszczn przez inneg Użytkwnika Nazwa Użytkwnika - ciąg znaków alfanumerycznych, ustalany przez Użytkwnika pdczas pisania kmentarza Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dstępneg pd adresem: Serwis - serwis internetwy, który umżliwia Użytkwnikm przechwywanie Treści, pd adresem za pśrednictwem któreg świadczna jest Usługa Strny - Usługdawca i Użytkwnik.

2 Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne charakterze zewnętrznym wbec Strny, niezależne d danej Strny, któremu Strna nie mgła zapbiec przy dłżeniu należytej starannści Treść (Treści) - treści i biekty multimedialne (np. infrmacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwry w rzumieniu Ustawy prawie autrskim i prawach pkrewnych raz wizerunki sób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkwnika Umwa - umwa świadczenie usług drgą elektrniczną pmiędzy Strnami Usługa - usługa hstingu świadczna przez Usługdawcę na zasadach kreślnych w Regulaminie raz za pśrednictwem Serwisu, która plega na zapewnieniu Użytkwnikwi narzędzi teleinfrmatycznych celem przechwywania zamieszcznych przez Użytkwnika Treści Usługdawca Tmasz Ksiński jak sba fizyczna Ustawa prawie autrskim i prawach pkrewnych - Ustawa z dnia 4 luteg 1994r. prawie autrskim i prawach pkrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, pz. 83, ze zm.) Ustawa chrnie danych sbwych - Ustawa chrnie danych sbwych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednlity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, pz. 926 ze zm.) Ustawa świadczeniu usług drgą elektrniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, pz ze zm.) Użytkwnik - sba fizyczna, która ukńczyła 13 rk życia. W przypadku nie ukńczenia przez Użytkwnika 18 rku życia wymagana jest zgda jeg przedstawiciela ustawweg. II. Pstanwienia Ogólne Niniejszy Regulamin kreśla zasady krzystania przez Użytkwników z serwisu internetweg dstępneg pd adresem raz z ferwanych za jeg pśrednictwem usług Niniejszy Regulamin jest regulaminem, którym mwa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, pz z późn. zm.) Nazwa Serwisu, jeg kncepcja, wygląd graficzny, prgramwanie raz baza danych, a także elementy graficzne Strn, które zstały udstępnine Użytkwnikm przez Serwis pdlegają chrnie prawnej.

3 2.4. Krzystanie z Serwisu raz z usług ferwanych za pśrednictwem Serwisu znacza wyrażenie przez Użytkwnika zgdy na warunki kreślne w niniejszym Regulaminie Usługdawca zastrzega sbie praw graniczenia dstępu d wybranych usług ferwanych za pśrednictwem Serwisu dla Użytkwników, którzy spełnią kreślne warunki. Zastrzeżenie dtyczące mżliwści skrzystania z wybranych usług będzie każdrazw zamieszczane na strnach internetwych Serwisu Zgdnie z bwiązującymi przepisami prawa Usługdawca zastrzega sbie mżliwść graniczenia świadczenia Usługi za pśrednictwem Serwisu d sób, które ukńczyły wiek 18 lat. W takim przypadku Użytkwnicy zstaną pwyższym pwiadmieni. III. Zakres i warunki krzystania z Serwisu W ramach Serwisu Usługdawca zbwiązuje się d świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach kreślnych w niniejszym Regulaminie Zakres Usługi bejmuje przechwywanie przez Usługdawcę Treści jakie zstały zamieszczne przez Użytkwnika Krzystanie z Usługi mżliwe jest pd warunkiem spełnienia przez system teleinfrmatyczny, z któreg krzysta Użytkwnik następujących minimalnych wymagań technicznych: Prcesr 1 GHz, pamięć 512 MB, zastswania przeglądarek Micrsft Internet Explrer min lub nwszych z zainstalwanym prgramwaniem d bsługi (np. Java Scriptu, apletów Java), rzszerzenie przeglądarki internetwej: włączna bsługa ActiveXPlayer, zaktualizwany kmpnent DRM zastswania w pewnych przypadkach prgramwania (np. Flash, Quicktime, Acrbat Reader, prgramy dekmpresujące), 3.4. Każda ze strn mże rzwiązać Umwę bez pdania przyczyn i w trybie natychmiastwym, z zastrzeżeniem zachwania praw nabytych przez drugą strnę przed rzwiązaniem Umwy. Nie istnieje minimalny kres, przez który Umwa nie mże być wypwiedziana Użytkwnik zbwiązuje się d przestrzegania pstanwień Regulaminu. Usługdawca zastrzega sbie praw d mdyfikwania techniczneg spsbu realizacji Usługi, stswnie d zakresu i warunków wynikających z psiadanych uprawnień, a także dpwiedni d

4 psiadanych mżliwści technicznych, bez pgarszania jej jakści, a także bez wpływu na zakres praw i bwiązków Strn W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu kmunikatów w związku ze świadczną Usługą, Usługdawca pdejmuje śrdki techniczne i rganizacyjne dpwiednie d stpnia zagrżenia bezpieczeństwa świadcznej Usługi W przypadku świadczenia Usługi Usługdawca nie jest dstawcą usługi Internetu. W celu krzystania z Usługi Użytkwnik pwinien we własnym zakresie uzyskać dstęp d stanwiska kmputerweg, za pmcą któreg mżliwe jest krzystanie z Usługi za pśrednictwem Serwisu. V. Prawa autrskie d zamieszczanych Treści raz zgłszenie naruszenia Użytkwnik świadcza, że w zakresie niezbędnym d krzystania z Serwisu raz w ramach Treści, d których zamieszcza dniesienia (linki) dyspnuje: a) autrskimi prawami majątkwymi raz prawami pkrewnymi d Treści stanwiących utwry w rzumieniu Ustawy prawie autrskim i prawach pkrewnych, b) prawami wyłącznymi w zakresie własnści przemysłwej, c) prawami w zakresie wykrzystywania wizerunku artystów wyknawców raz d) prawami d znaczania tytułami ww. utwrów składających się na Treści raz nazwiskami lub nazwami artystów wyknawców lub ich zespłów D zamieszczania przez Użytkwnika dniesień d Treści w ramach Serwisu dchdzi za pśrednictwem Użytkwnika Użytkwnik pnsi wyłączną dpwiedzialnść z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu dniesień d Treści, Kmentarzy raz Nazwy Użytkwnika jak również za ich charakter. W szczególnści nie mgą ne naruszać dóbr sbistych i praw wyłącznych sób trzecich (m.in. autrskich praw majątkwych), a także pstanwień niniejszeg Regulaminu raz przepisów bwiązująceg na terytrium Rzeczypsplitej Plskiej prawa W szczególnści zabrnine jest zamieszczanie w ramach Serwisu dniesień d Treści, Kmentarzy raz Nazw Użytkwnika, które:

5 a) byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr sbistych sób trzecich raz renmy Usługdawcy; b) byłyby braźliwe bądź stanwiłyby lub mgłyby być uznane za grźbę skierwaną d innych sób, zawierałyby słwnictw naruszające dbre byczaje (np. pprzez użycie wulgaryzmów lub kreśleń pwszechnie uznawanych za braźliwe; c) naruszałyby jakieklwiek prawa sób trzecich, a w szczególnści prawa pzstałych Użytkwników Serwisu, d) naruszałyby prawa związane z chrną praw autrskich i praw pkrewnych, chrną praw własnści przemysłwej, tajemnicą przedsiębirstwa lub mające związek ze zbwiązaniami zachwaniu pufnści, e) naruszałyby w inny spsób pstanwienia Regulaminu, przepisy bwiązująceg prawa, nrmy spłeczne lub byczajwe (np. zawierały treści prpagujące przemc, treści charakterze prngraficznym, nawłujące d nienawiści raswej, wyznaniwej, etnicznej, naruszające uczucia religijne) W przypadku pwzięcia przez Użytkwnika lub sbę trzecią infrmacji fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Kmentarzy lub Nazwy Użytkwnika naruszających pstanwienia niniejszeg Regulaminu, prawa sób trzecich (m.in. autrskie prawa majątkwe) raz przepisów bwiązująceg na terytrium Rzeczypsplitej Plskiej prawa, Użytkwnik lub sba trzecia pwinna niezwłcznie zgłsić taki fakt, kntaktując się z Serwisem pd adresem 5.6. W treści Zgłszenia naruszenia, którym mwa w 5.6 pwyżej należy pdać c najmniej dane pdmitu dknująceg ww. zgłszenia, kreślić charakter naruszenia raz wskazać Treści, Kmentarze lub Nazwę Użytkwnika, których dane Zgłszenie naruszenia ma dtyczyć w spsób mżliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu Usługdawca nie pnsi dpwiedzialnści za charakter zamieszczanych przez Użytkwników dniesień d Treści, Kmentarzy raz Nazw Użytkwnika. Nie dknuje również ich bieżącej weryfikacji pd kątem zgdnści z Regulaminem i przepisami bwiązująceg prawa. Czynnści w zakresie weryfikacji charakteru prawneg Treści, Kmentarzy lub Nazw Użytkwnika pdejmwane są przez Usługdawcę dpier wraz z trzymaniem prawidłw wypełnineg Zgłszenia naruszenia.

6 5.8. W przypadku stwierdzenia przez Usługdawcę, że dany Użytkwnik dknał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Kmentarzy lub Nazwy Użytkwnika niezgdnych z pstanwieniami Regulaminu jest n uprawniny d niezwłczneg: a) usunięcia dniesienia d Treści, Kmentarzy lub Nazwy Użytkwnika, których dtyczył Zgłszenie naruszenia i/lub b) uniemżliwienia Użytkwnikwi, któreg dtyczy Zgłszenie naruszenia pnwneg zawarcia Treści, Kmentarza lub Nazwy Użytkwnika w ramach Serwisu Użytkwnik, pprzez zamieszczenie w ramach Serwisu dniesienia d Treści, wyraża tym samym zgdę na wykrzystanie ich przez pzstałych Użytkwników, w zakresie ich dzwlneg użytku sbisteg Usługdawca zastrzega sbie praw d mdyfikwania tych dniesień d Treści, Kmentarzy lub Nazw Użytkwnika raz ich usuwania, c d których, pierając się na własnych źródłach lub pierając się na dniesieniach Użytkwników bądź innych sób lub rganów stwierdzn, że mgą ne stanwić naruszenie niniejszeg Regulaminu, bwiązujących przepisów prawa lub stanwić uszczerbek dla dbreg imienia Serwisu. Niemniej jednak każdy Użytkwnik pwinien mieć na względzie, że Usługdawca nie prwadzi kntrli dniesień d Treści i Kmentarzy zamieszczanych przez Użytkwników w ramach Serwisu Użytkwnik nie jest uprawniny d zamieszczania w ramach Serwisu danych sbwych sób trzecich raz rzpwszechniania wizerunku sób trzecich bez wymaganeg prawem zezwlenia lub zgdy sby trzeciej. Użytkwnik świadcza, iż sby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na t dpwiednieg zezwlenia Użytkwnik świadcza, że zamieszczenie raz udstępnienie w ramach Serwisu danych sbwych, wizerunku raz infrmacji, dtyczących sób trzecich nastąpił w spsób legalny, dbrwlny raz za zgdą sób, których ne dtyczą Użytkwnik, zamieszczając w ramach Serwisu dane, wizerunek lub inne Treści, wyraża zgdę na wgląd w te infrmacje przez innych Użytkwników raz Usługdawcę Użytkwnik wyraża zgdę na niedpłatne wykrzystywanie przez Usługdawcę umieszcznych przez Użytkwnika w Serwisie na strnach dstępnych dla innych użytkwników Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanwią ne element całści brazu (tzw. screensht) dstępnej dla wszystkich innych Użytkwników strny Serwisu, d udstępniania lub

7 publikacji, wyłącznie jak fragment całści brazu strny Serwisu, w Internecie raz w materiałach prmcyjnych dtyczących Serwisu w Internecie, w prasie raz w telewizji, a także ich rzpwszechniania za pmcą sieci telekmunikacyjnych, w celu infrmacji działaniu Serwisu i prmcji jeg działalnści, w spsób nienaruszający dóbr sbistych, w tym wizerunku Użytkwnika Treści, Kmentarze raz Nazwy Użytkwnika zamieszczane przez Użytkwników w ramach Serwisu nie wyrażają pglądów Usługdawcy raz nie pwinny być utżsamiane z jeg działalnścią W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Użytkwnika w ramach Serwisu dniesienia d Treści, Kmentarzy lub Nazwy Użytkwnika djdzie d naruszenia przepisów bwiązująceg prawa raz praw sób trzecich, w tym m.in. uprawninych z tytułu autrskich praw majątkwych lub praw pkrewnych i praw własnści przemysłwej przez Użytkwnika lub Usługdawcę działająceg w zaufaniu d świadczeń Użytkwnika złżnych pprzez akceptację niniejszeg Regulaminu, Użytkwnik jest zbwiązany d pełneg pkrycia szkdy pniesinej w związku z tym naruszeniem przez Usługdawcę W przypadku jeżeli Usługdawca zstanie zbwiązany - zgdnie z bwiązującym prawem - d zapłaty jakiegklwiek dszkdwania, kary lub grzywny w związku z rszczeniami sób trzecich, których mwa w pwyżej, Użytkwnik zbwiązany jest niezwłcznie zwrócić Usługdawcy równwartść teg dszkdwania, kary lub grzywny. Użytkwnik zbwiązany jest również niezwłcznie pkryć wszelkie straty lub zwrócić udkumentwane kszty, jakie Usługdawca pniósł w związku z ujawnieniem uzasadninych rszczeń sób trzecich, których mwa pwyżej. VI. Zasady krzystania z Serwisu Użytkwnik zbwiązany jest w szczególnści d: krzystania z Serwisu w spsób nie zakłócający jeg funkcjnwania, w szczególnści pprzez użycie kreślneg prgramwania lub urządzeń, niepdejmwania działań takich jak: rzsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówinej infrmacji handlwej; krzystania z Serwisu w spsób nieuciążliwy dla innych Użytkwników raz dla Usługdawcy, z pszanwaniem ich dóbr

8 sbistych (w tym prawa d prywatnści) i wszelkich przysługujących im praw, krzystania z wszelkich Treści zamieszcznych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własneg użytku sbisteg. Wykrzystywanie Treści w innym zakresie jest dpuszczalne wyłącznie na pdstawie wyraźnej zgdy udzielnej przez uprawniną sbę Usługdawca mże pzbawić Użytkwnika prawa d krzystania z Serwisu, jak również mże graniczyć jeg dstęp d części lub całści zasbów Serwisu lub usług ferwanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastwym, w przypadku naruszenia przez Użytkwnika niniejszeg Regulaminu, w szczególnści gdy Użytkwnik: zamieścił w ramach Serwisu Treści, Kmentarze lub Nazwę Użytkwnika niezgdne z bwiązującym prawem lub pstanwieniami niniejszeg Regulaminu, dpuści się za pśrednictwem Serwisu naruszenia dóbr sbistych sób trzecich, w szczególnści dóbr sbistych innych Użytkwników Serwisu, dpuści się innych zachwań, które zstaną uznane przez Usługdawcę za zachwania naganne, niezgdne z bwiązującymi przepisami prawa lub/i gólnymi zasadami krzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utwrzenia Serwisu lub gdzące w dbre imię Usługdawcy Osba, która zstała pzbawina prawa d krzystania z Serwisu, nie mże krzystać z Serwisu bez uprzedniej zgdy Usługdawcy. VII. Reklamacje W trakcie krzystania z Usługi, Użytkwnik zbwiązany jest: niezwłcznie pwiadmić Usługdawcę wszelkich nieprawidłwściach, usterkach lub przerwach w funkcjnwaniu Serwisu raz niewłaściwej jakści Usługi, przestrzegać przepisów prawa raz treści Regulaminu, a w szczególnści nie dstarczać/przekazywać treści zabrninych przez praw Nieprawidłwści związane z funkcjnwaniem Usługi Użytkwnik mże zgłaszać na adres: 7.3. Za pśrednictwem Serwisu Usługdawca umżliwia: uzyskiwanie infrmacji Serwisie,

9 przyjmwanie zgłszeń usterek i Awarii, pmc w użytkwaniu Serwisu, złżenie reklamacji Użytkwnikwi przysługuje praw d złżenia reklamacji w terminie miesiąca d dnia, w którym Usługa była nienależycie wyknana. Reklamację złżną p upływie terminu kreślneg w zdaniu pierwszym, pzstawia się bez rzpznania, czym Usługdawca niezwłcznie pwiadamia Użytkwnika Reklamacja mże być złżna pisemnie lub przy wykrzystaniu innych śrdków przumiewania się na dległść, w tym drgą elektrniczną, ile nie stją temu na przeszkdzie techniczne mżliwści Za datę złżenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji d Usługdawcy. VIII. Odpwiedzialnść Usługdawca nie pnsi dpwiedzialnści za prblemy techniczne bądź graniczenia techniczne występujące w sprzęcie kmputerwym, systemie teleinfrmatycznym raz infrastrukturze telekmunikacyjnej, z któreg krzysta Użytkwnik, a które uniemżliwiają Użytkwnikwi krzystanie z Serwisu i ferwanej za jeg pśrednictwem Usługi Użytkwnik jest wyłącznie dpwiedzialny za zapewnienie technicznej zgdnści pmiędzy wykrzystywanym przez siebie w celu krzystania z Usługi sprzętem kmputerwym i systemem teleinfrmatycznym, a Serwisem Użytkwnik pnsi dpwiedzialnść za działania lub zaniechania inneg pdmitu, któremu umżliwia krzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne Usługdawca nie pnsi dpwiedzialnści za: utratę Treści spwdwaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi klicznściami z przyczyn nieleżących p strnie Usługdawcy raz za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez pdmity trzecie, a także spsób, w jaki publikwane Treści będą wykrzystywane przez Użytkwników Usługdawca nie pnsi dpwiedzialnści za niedstępnść Serwisu z pwdu siły wyższej. Usługdawca zastrzega sbie pnadt mżliwść zawieszenia lub zakńczenia świadczenia usług w Serwisie w dwlnym mmencie, z jakiejklwiek przyczyny, w szczególnści z uwagi na

10 kniecznść knserwacji, przeglądu lub rzbudwy bazy technicznej Serwisu w przypadku gdy nie naruszy t praw Użytkwnika. IX. Plityka prywatnści w Serwisie Dane sbwe Użytkwników przetwarzane są przez Usługdawcę w celu prwadzenia Serwisu, w szczególnści zapewnienia sprawneg funkcjnwania Serwisu, jak również w celu umżliwienia świadczenia Użytkwnikm Usługi ferwanej w ramach Serwisu Usługdawca zastrzega sbie praw ujawnienia wybranych infrmacji dtyczących Użytkwnika właściwym rganm bądź sbm trzecim, które zgłszą żądanie udzielenia takich infrmacji, w parciu dpwiednią pdstawę prawną raz zgdnie z przepisami bwiązująceg prawa. Pza przypadkami wskazanymi w zdaniu pprzednim infrmacje dtyczące Użytkwnika nie zstaną ujawnine żadnej sbie trzeciej, bez zgdy Użytkwnika Dane dtyczące Użytkwnika, w tym dane sbwe, będą przechwywane przez kres nie dłuższy niż t jest knieczne w związku z krzystaniem z Serwisu, a następnie zstaną usunięte z systemu Każdy Użytkwnik ma praw dstępu d treści swich danych sbwych, praw ich pprawiania, uzupełniania raz praw żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie d Usługdawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących krzystanie z wydrębninych zasbów Serwisu raz usług ferwanych w jeg ramach Użytkwnik traci mżliwść krzystania z nich Usługdawca infrmuje, że z mmentem płączenia się przez Użytkwnika z Serwisem w lgach systemwych Serwisu pjawia się infrmacja numerze (w tym IP) i rdzaju urządzenia kńcweg Użytkwnika, z któreg Użytkwnik łączy się z Serwisem. Usługdawca infrmuje, że mże przetwarzać, zgdnie z przepisami prawa, również dane dtyczące numeru (w tym IP) i rdzaju urządzenia kńcweg Użytkwnika i czasu płączenia Użytkwnika z Serwisem raz inne dane eksplatacyjne dtyczące aktywnści Użytkwnika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególnści w celach technicznych raz d zbierania gólnych infrmacji statystycznych Usługdawca wykrzystuje pliki typu ckie w celu grmadzenia infrmacji związanych z krzystaniem z Serwisu przez Użytkwnika.

11 9.7. Usługdawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udstępnianie) przez Użytkwnika w Serwisie danych sbwych innych sób, niestanwiące przetwarzania wyłącznie w celach sbistych lub dmwych, mże wiązać się z bwiązkiem spełnienia przez Użytkwnika bwiązków wynikających z Ustawy chrnie danych sbwych Jeżeli Użytkwnik umieszcza w Serwisie jakieklwiek dane sbwe innych sób (w tym ich imię i nazwisk, wizerunek, adres, numer telefnu lub adres ), mże t uczynić jedynie pd warunkiem nienaruszenia przepisów bwiązująceg prawa i dóbr sbistych tych sób Usługdawca świadcza, iż dłży starań, aby zapewnić Użytkwnikm wyski pzim bezpieczeństwa w zakresie krzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństw przekazu infrmacji, w tym również dtyczące pdejrzenia udstępniania plików zawierających wirusy i innych plików pdbnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści pdbnym charakterze, należy zgłaszać Usługdawcy na knt Jedncześnie Usługdawca świadcza, że stswane przy chrnie Serwisu nwczesne techniki zabezpieczenia dstępu d danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższeg pzimu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mgą gwarantwać w pełni tajemnicy składwanych i przesyłanych infrmacji Użytkwnik uprawniny jest d krzystania z danych udstępninych przez innych Użytkwników Serwisu wyłącznie w związku z krzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgdę d tych Użytkwników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym pza krzystanie z Serwisu. X. Pstanwienia kńcwe Usługdawcy przysługuje praw kresweg zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stsunku d wszystkich lub niektórych Użytkwników w związku z przeprwadzaniem prac knserwacyjnych Usługdawca zastrzega sbie praw d całkwiteg zaprzestania udstępniania Serwisu bez pdania przyczyn p uprzednim pinfrmwaniu Użytkwników w drdze mailwej pdjęciu takiej decyzji c najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej Usługdawca ma praw dstąpić d świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkwnika Regulaminu, w szczególnści zamieszczenia Treści charaktrze niedzwlnym czyli sprzecznych z przepisami bwiązująceg prawa lub niniejszeg Regulaminu.

12 10.4. Ewentualne spry pwstałe pmiędzy Usługdawcą, a Użytkwnikiem, który jest Knsumentem zstają pddane sądm właściwym zgdnie z pstanwieniami przepisów Kdeksu pstępwania cywilneg Uznanie pszczególnych pstanwień niniejszeg Regulaminu w spsób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważnść czy skutecznść pzstałych pstanwień Regulaminu. W miejsce nieważneg pstanwienia zastswana będzie reguła, która jest najbliższa celm nieważneg pstanwienia i całeg niniejszeg Regulaminu W sprawach nieuregulwanych w niniejszym Regulaminie mają zastswanie przepisy Kdeksu cywilneg, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, pz z późn. zm.) raz Ustawy prawie autrskim i prawach pkrewnych z dnia 4 luteg 1994 rku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, pz. 631) Usługdawca zastrzega sbie praw d zmiany niniejszeg Regulaminu w dwlnym czasie. Zmiany Regulaminu bwiązują d mmentu umieszczenia ich na strnie internetwej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptwane przez Użytkwnika z mmentem skrzystania przez nieg z Serwisu Aktualny Regulamin jest publikwany na strnie internetwej Serwisu raz dstarczany niedpłatnie Użytkwnikwi, a także na każde jeg żądanie Regulamin wchdzi w życie z dniem r.

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU na pracwanie prjektu kubka z biplimerów ( Regulamin ) 1. Infrmacje gólne 1. Organizatrem knkursu na pracwanie prjektu kubka z biplimerów (dalej zwaneg Knkursem) jest GLOKOR Sp. z.. z

Bardziej szczegółowo

amjam 2015 Regulamin

amjam 2015 Regulamin 0 amjam, zwany dalej wydarzeniem, t GameJam dla sób prfesjnalnie zajmujących się twrzeniem gier kmputerwych. Pwstał z inicjatywy i rganizwany jest przez studi Artifex Mundi, zwane dalej rganizatrem. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 4 lipca 2013 r. Prtalu Internetweg www.prawna-pmc.pl 1 Pstanwienia gólne Plityka kreśla zasady chrny i przetwarzania Danych Osbwych Użytkwników przez Administratra Danych Osbwych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: I. Organizatorzy konkursu. II. Uczestnicy konkursu. III. Terminarz

Regulamin Konkursu: I. Organizatorzy konkursu. II. Uczestnicy konkursu. III. Terminarz Regulamin Knkursu: I. Organizatrzy knkursu 1.1 Organizatrem Knkursu Artystyczneg UNLTD., zwaneg dalej Knkursem, jest Grayling Pland Sp. z.. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80, lk. 10A, 00-175

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego hallux.pl 1. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego hallux.pl 1. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetweg hallux.pl 1. DEFINICJE: 1. Sklep internetwy pd adresem hallux.pl (dalej również zwany e-sklep, sklepem internetwym) jest własnścią Sftmedix Jan Paradwski z siedzibą w Krakwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_9_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Kmplekswa bsługa BHP dla Wydziału Fizyki - WF- 37-66/14 Numer głszenia: 332472-2014;

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zgk.rnet.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gspdarki Odpadami Kmunalnymi Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY

Regulamin Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Regulamin Pwiatweg Knkursu eklgiczn-przyrdniczeg 1. Pstanwienia gólne 1.1. Celem knkursu jest zaintereswanie naturą, walrami przyrdniczymi Pwiatu Wieruszwskieg i eklgią uczniów szkół pdstawwych, gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ Gczałkwice-Zdrój: Zakup wraz z dstawą leków na ptrzeby Uzdrwiska Gczałkwice-Zdrój Sp. z.. Numer głszenia: 8786-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Druk Publikacji pt. - Autgrafy kmpzytrów plskich Numer głszenia: 324834-2015; data

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin krzystania z systemu kntrli wjazdu na teren Akademii Mrskiej w Gdyni (wprwadzny zarządzeniem nr 25 Rektr AM z 28.06.2012 Zmiany w zarządzeniu nr 35 Rektra AM z 19.09.2012r.) Tekst jednlity Użyte

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usługi żywieniwej w zakresie całdzienneg wyżywienia uczniów Niepubliczneg Liceum Ogólnkształcąceg Szkły Mistrzstwa Sprtweg Plskieg Związku Hkeja na Ldzie Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetweg Niniejszy regulamin kreśla zasady dknywania zakupów w sklepie internetwym prwadznym przez Sprzedająceg pd adresem www.gnz.cm.pl. Pdmitem dknującym sprzedaży za pśrednictwem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bwiązuje d dnia 25.12.2014 Regulamin jest dstępny d pbrania TUTAJ Regulamin kreśla zasady świadczenia usług sprzedaży za pśrednictwem strny internetwej sklepu internetweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Wydawanie dowodu osobistego /karta usług/ Karta informacyjna

Wydawanie dowodu osobistego /karta usług/ Karta informacyjna Urząd Gminy Zawja OS.0143.3.18.2015.BMZ 34-222 Zawja 1307 Tel.(33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 Fax. (33) 8775-015 sekretariat@zawja.ug.pl http://zawja.ug.pl/ Wydawanie dwdu sbisteg /karta usług/

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.wroc.pl (zakładka przetargi)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.wroc.pl (zakładka przetargi) Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.up.wrc.pl (zakładka przetargi) Wrcław: Mdernizacja instalacji systemu sygnalizacji alarmu pżaru w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl ID.272.54.2012 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.chjnice.pl Chjnice: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ SPRZĘTU-

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Świadczenie htelarskich i apartamentwych usług nclegwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Przebudwa drgi pwiatwej Nr 0361T Wjciechów- Skrzelczyce-Brdy d km: 0+000 d km:

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo